Byla 2-548/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Technologinių paslaugų sprendimai“ atskiruosius skundus: dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 2 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 4 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti patikslinto ieškinio dalį, civilinėje byloje Nr. 2-1820-565/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Technologinių paslaugų sprendimai“ ieškinį atsakovui Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos (trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Sonex Technologies“) dėl viešojo pirkimo konkurso.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB ,,Technologinių paslaugų sprendimai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, trečiasis asmuo UAB ,,Sonex Technologies“, kuriuo prašė panaikinti atsakovo 2008 m. kovo 19 d. skelbtame viešajame pirkime Nr. 54840 priimtą sprendimą Nr. KPG-475, kuriuo patvirtinta preliminari pasiūlymų eilė, pirma vieta skirta UAB ,,Sonex Technologies“, ir įpareigoti atsakovą iš naujo atlikti pateiktų konkursui pasiūlymų vertinimą.

4Ieškovas nurodė, kad jis dalyvavo atsakovo skelbtame atvirame viešojo pirkimo konkurse ,,Transporto priemonių greičio matavimas stacionariais greičio matuokliais su skaitmenine fotografavimo įranga ir matavimo duomenų teikimas“ (pirkimo Nr. 54840). Atsakovo viešojo pirkimo komisijos sudarytoje preliminarioje pasiūlymų eilėje pirma vieta atiteko trečiojo asmens UAB ,,Sonex Technologies“ pasiūlymui. Nesutikdamas su tokia preliminaria pasiūlymų eile, ieškovas kreipėsi į atsakovą su pretenzija ir nurodė, kad UAB ,,Sonex Technologies“ pasiūlymas turėjo būti atmestas, nes:

 1. UAB ,,Sonex Technologies“ iki vokų atplėšimo dienos (2007 m. lapkričio 22 d.) negalėjo pateikti atsakovui tinkamo pasiūlymo dėl greičio matavimo paslaugų siūlomu greičio matavimo prietaisu, nes neturėjo jokio greičio matavimo prietaiso, įregistruoto Lietuvos matavimo priemonių registre;
 2. atsakovas, pažeisdamas nustatytą viešųjų pirkimų tvarką, po vokų atplėšimo dienos (2007 m. lapkričio 22 d.) leido UAB ,,Sonex Technologies“ papildyti pasiūlymą – pridėti prie pasiūlymo techninėje specifikacijoje reikalaujamus greičio matavimo prietaiso tipo patvirtinimo pažymėjimą ir sertifikatą;
 3. atsakovas privalėjo atmesti UAB ,,Sonex Technologies“ pasiūlymą, nes siūlomas greičio matavimo prietaisas VITRONIC PoliScanSpeed neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų, t. y. fotonuotraukos spalvos, fotografavimo dažnio bei nuotraukų skaičiaus per sekundę;
 4. vienas iš atsakovo reikalavimų – greičio matavimo prietaisai privalo veikti radijo bangų skleidimo ir gavimo principu (Doppler‘io efekto principu), o pirmąją vietą užėmusio dalyvio pasiūlytas prietaisas veikia lazeriniu principu, todėl negalėjo būti pripažintas tinkamu.

5Ieškovas, atsakovo viešojo pirkimo komisijai 2008 m. kovo 26 d. atmetus pretenziją, 2008 m. balandžio 4 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu tais pačiais pagrindais, kaip ir nurodyti pretenzijoje.

6Ieškovas teismui 2008 m. gegužės 23 d. ir 2008 m. birželio 3 d. pateikė patikslintus ieškinius, kuriuose nurodė naujus pagrindus, dėl kurių atsakovo viešojo pirkimo komisija privalėjo atmesti UAB ,,Sonex Technologies“ pasiūlymą:

 1. UAB ,,Sonex Technologies“ nepateikė Aplinkos ministerijos atestato, įrodančio, jog tiekėjas yra kvalifikuotas atlikti projektavimo, statybos ir kitus su paslauga susijusius darbus;
 2. trečiojo asmens pasiūlyto greičio matavimo įtaiso eksploatavimo temperatūra neatitinka techninės specifikacijos 18.17 p. reikalavimo;
 3. UAB ,,Sonex Technologies“ neturėjo konkurso sąlygų 3 d. 2 lentelės 2 punkte reikalaujamo darbuotojų apmokymą patvirtinančio dokumento arba greičio matuoklio gamintojo įsipareigojimo apmokyti trečiojo asmens darbuotojus;
 4. trečiojo asmens pasiūlytu greičio matuokliu padarytoje fotonuotraukoje nėra atspausdintas greičio matuoklio gamyklinis numeris, kuris reikalingas identifikuoti fotonuotrauką padariusį greičio matuoklį;
 5. atsakovo viešojo pirkimo komisija neatsižvelgė į mokslinio tyrimo išvadas, kuriose nurodyta, kad lazeriniai matuokliai paprastai yra rankiniai ir tvirtinami ant trijų kojų, dėl ko užmiestyje esančiuose valstybinės reikšmės keliuose jie nėra tinkamiausi.

7Ieškovas kartu su 2008 m. gegužės 23 d. patikslintu ieškiniu prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui ir trečiajam asmeniui vykdyti 2008 m. balandžio 14 d. sutartį Nr. S-420, sudarytą viešojo pirkimo Nr. 54840 metu. Ieškovas nurodė, kad, panaikinus atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimus, kurių pagrindu buvo sudaryta 2008 m. balandžio 14 d. sutartis, teismas turėtų ex officio spręsti klausimą dėl šios sutarties pripažinimo niekine.

8Atsakovas prašė atmesti ieškovo prašymą. Nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų viešąjį interesą, kadangi konkurso objektas yra transporto priemonių greičio matavimas stacionariais ir mobiliais greičio matuokliais su skaitmenine fotografavimo įranga ir matavimo duomenų teikimas, t.y. konkurso objektu siekiama sumažinti avarijų skaičių Lietuvos keliuose. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas taip pat pažeistų ekonomiškumo principą, kadangi, sustabdžius sutarties vykdymą, atsakovas ir trečiasis asmuo patirtų didesnius nuostolius nei ieškovas – konkurso objekto pirkimas užsitęstų, todėl dėl infliacijos padidėtų pirkimo kaina, nebūtų panaudotos šiam projektui skirtos lėšos, trečiasis asmuo, vykdydamas šią sutartį, turi įsipareigojimų kitiems asmenims. Atsakovas taip pat nurodė, kad, sudarius sutartį, pasibaigia viešasis pirkimas, todėl nebėra galimas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas.

9Trečiasis asmuo prašė atmesti ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi šių priemonių taikymas pažeistų viešąjį interesą bei ekonomiškumo principą.

10Vilniaus apygardos teismas 2008 m. birželio 2 d. nutartimi atmetė ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodė, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, bus pažeistas viešasis interesas, nes pirkimo objektas yra susijęs su viešuoju interesu, t.y. saugumo keliuose didinimu, avarijų, kylančių viršijus greitį, prevencija, kas leistų sumažinti avarijose žuvusių ir sužeistų asmenų skaičių. Žmogaus sveikatos ir gyvybės saugojimas yra svarbiausias viešasis interesas, kuris būtų pažeistas sustabdžius 2008 m. balandžio 14 d. sutarties Nr. S-420 vykdymą. Teismas atkreipė dėmesį, kad pagal konkurso sąlygas ir sutarties nuostatas yra nustatytas trumpas (4 mėn.) laikotarpis, per kurį ši paslauga turi būti pradėta teikti (sumontuota, suderinta ir paleista sistema, apmokyti policijos darbuotojai, konkurso sąlygų 1.3 p. sutarties 3.3 p.). Tai rodo, kad perkama paslauga yra aktuali ir reikalinga būtent šiuo metu. Prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjimo metu jau yra praėję beveik pusė 4 mėn. termino pradėti teikti greičio matavimo ir matavimo duomenų teikimo paslaugą. Iš trečiojo asmens nurodytų duomenų matyti, kad didžiąją dalį paslaugos teikimo kainos sudaro trečiojo asmens iš kitų asmenų perkamų įrengimų ir paslaugų kaina (2 302 146,73 Lt), sutartis jau yra pradėta vykdyti. Todėl sutarties vykdymo sustabdymas sukeltų trečiajam asmeniui didelius nuostolius. Tuo tarpu ieškovas nėra pateikęs duomenų apie savo nuostolius dėl galimai neteisėto atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2008 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. 54840. Be to, ieškovo teisės gali būti ginamos pareiškiant ieškinį dėl žalos atlyginimo. Teismas iš nurodytų aplinkybių padarė išvadą, kad ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų viešąjį interesą bei ekonomiškumo principą.

11Vilniaus apygardos teismas 2008 m. birželio 4 d. nutartimi patikslinto 2008 m. birželio 3 d. ieškinio dalį, kuria papildyti ieškinio reikalavimai, nutarė priimti, kitą patikslinto 2008 m. birželio 3 d. ieškinio dalį ir 2008 m. gegužės 23 d. patikslintą ieškinį atsisakė priimti. Teismas nurodė, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 120 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog privaloma ikiteisminė ginčų dėl perkančiosios organizacijos veiksmų nagrinėjimo stadija yra pretenzijos perkančiajai organizacijai pateikimas. Į teismą galima kreiptis tuo atveju, jei pretenzija netenkinama, tenkinama iš dalies ar neišnagrinėjama Viešųjų pirkimų įstatymo 121 straipsnio nustatyta tvarka ir terminais. Kadangi 2008 m. gegužės 23 d. ir 2008 m. birželio 3 d. patikslintuose ieškiniuose nurodyti atsakovo viešojo pirkimo komisijos padaryti Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimai, dėl kurių ieškovas nebuvo pareiškęs pretenzijos, teismas sprendė, kad ieškovas nesilaikė ikiteisminės ginčo dėl šių pažeidimų sprendimo tvarkos, todėl 2008 m. gegužės 23 d. patikslintą ieškinį ir 2008 m. birželio 3 d. patikslintą ieškinį, išskyrus tą dalį, kurioje papildyti ieškinio reikalavimai, atsisakė priimti (CPK 137 str. 2 d. 3 p.).

12Ieškovas UAB ,,Technologinių paslaugų sprendimai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 2 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, pritaikyti laikinąją apsaugos priemonę – uždrausti vykdyti atsakovo ir trečiojo asmens sudarytą viešojo pirkimo sutartį. Nurodo šiuos argumentus:

 1. Teismas netinkamai aiškino ir taikė ekonomiškumo principą, įtvirtintą CPK 145 straipsnio 2 dalyje, ir juo rėmėsi priimdamas skundžiamą nutartį. Teismas turėjo pritaikyti laikinąją apsaugos priemonę, kadangi sutarties vykdymo sustabdymas ir yra tokia priemonė, kad maksimaliai užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir minimaliai ribotų atsakovo interesus, kadangi, skirtingai nei skundžiamoje nutartyje argumentuoja teismas, ekonominiai interesai šiomis priemonėmis yra ribojami minimaliai arba visiška neribojami. Nepagrįsti teismo motyvai, grindžiantys ekonomiškumo principo įgyvendinimą, siejant jį su galimai patiriamais trečiojo asmens nuostoliais, nes: vertinant laikinųjų apsaugos priemonių ekonomiškumą, pagrindiniu kriterijumi yra atsakovo padėties suvaržymo įvertinimas, o ne trečiojo asmens, neturinčio savarankiškų reikalavimų šioje byloje; ieškovas nėra atsakingas už tai, kad trečiasis asmuo gali patirti nuostolių dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ir savo konkurso sąlygose neatitinkančio reikalavimo pateikimo; priešingai nei teigia teismas, iš trečiojo asmens pateiktos preliminarios sąmatos matyti, jog trečiasis asmuo atliko darbų tik už 80 000 Lt – t. y. labai maža suma, lyginant su visa pirkimo kaina, todėl kaip tik buvo ir yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kol sutartis tik pradėta vykdyti ir vykdymo išlaidos yra santykinai mažos.
 2. Teismas netinkamai interpretavo viešojo intereso principo turinį ir, atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 2 d. atsakovo paaiškinimuose nurodytas aplinkybes bei Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, nepagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Trumpas sutarties vykdymo terminas nereiškia, jog sutartį galima vykdyti, t. y. siekti viešojo pirkimo rezultato bet kokiomis (net ir netinkamomis) priemonėmis bei pažeidžiant VPĮ reikalavimus. Faktą, kad perkama paslauga aktuali ir reikalinga dabar, paneigia pačios perkančiosios organizacijos veiksmai (neveikimas), kadangi perkančioji organizacija po vokų atplėšimo dienos (2007 m. lapkričio 22 d.) daugiau nei du mėnesius nedarė jokių veiksmų ir nevertino tiekėjų pasiūlymų, laukdama, kol trečiasis asmuo įsiteisins savo greičio matavimo prietaisą, tokiu būdu pati prisidėdama prie jų paaiškinimuose skelbiamo didelio avaringumo keliuose ir viešojo intereso pažeidimų, kadangi perkančiajai organizacijai skaidriai vykdant pirkimo procedūras, greičio matuokliai jau galėjo būti įrengti ir paslauga sėkmingai teikiama. Nutartyje nurodytas viešasis interesas nėra ir, ieškovo nuomone, negali būti svarbesnis už visuomenės bei valstybės interesą valstybės perkamas paslaugas gauti tik atlikus teisėtas viešųjų pirkimų procedūras bei priėmus teisėtą sprendimą dėl konkurso laimėtojo. Šiuo konkrečiu atveju racionalaus lėšų naudojimo tikslas reikalauja, kad ne bet kokia, o tik tinkama paslauga ir tinkama įranga, skirta teikti paslaugą, būtų įsigyta už mažiausią prieinamą kainą, o viešasis interesas papildomai reikalauja, jog greičio matavimo paslauga ir saugumo keliuose didinimas būtų vykdoma efektyviomis ir patikimomis priemonėmis, kurios parinktos tik teisės aktų nustatyta tvarka, atitinka viešojo pirkimo dokumentuose iškeltus reikalavimus, priskirtinos valstybinio teisinio metrologinio reglamentavimo sričiai ir yra tinkamos numatytam tikslui pasiekti.

13Atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, palikti nepakeistą. Teismui priėmus sprendimą taikytis laikinąsias apsaugos priemones, prašo įpareigoti UAB ,,Technologinių paslaugų sprendimai“ pateikti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą ir per 10 dienų nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą ne mažiau kaip 600 000 Lt arba pateikti banko garantiją šiai sumai.

14Trečiasis asmuo UAB ,,Sonex Technologies“ atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 2 d. nutarties prašo netenkinti ieškovo skundo, pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad ieškovo prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė negali būti taikoma, nes nesusijusi su ieškinyje pareikštais reikalavimais.

15Ieškovas UAB ,,Technologinių paslaugų sprendimai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 4 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, tačiau iš atskirojo skundo argumentų matyti, kad ieškovas skundžia tik tą nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti dalį 2008 m. birželio 3 d. patikslinto ieškinio ir 2008 m. gegužės 23 d. patikslintą ieškinį. Ieškovas nurodo šiuos argumentus:

 1. Skundžiama nutartimi užkertamas kelias objektyviai ir visapusiškai išnagrinėti perkančiosios organizacijos veiksmus (neveikimą), susijusius su pasiūlymų vertinimu ir preliminarios eilės sudarymu, skaidrumo, lygiateisiškumo principų pažeidimais bei kitais VPĮ ir konkurso sąlygų reikalavimų pažeidimais.
 2. Atsakovas savo atsakymu į ieškovo pretenziją pareiškė, jog laikėsi visų VPĮ ir poįstatyminių teisės aktų nuostatų bei principų ir detaliai nenagrinėjo konkrečių ieškovo nurodytų aplinkybių dėl netinkamo pasiūlymų vertinimo ir preliminarios eilės sudarymo, vadinasi, atsakovas, savo atsakyme į pretenziją išdėstytu pareiškimu pasisakė dėl visų (ne tik ieškovo konkrečiai įvardintų) savo veiksmų ir neveikimo bei teisės aktų galimų pažeidimų, tokiu būdu užtikrindamas ir garantuodamas, jog bet kokios pretenzijos būtų nepagrįstos, todėl papildomų aplinkybių, dėl kurių atsakovas bendra prasme jau pasisakė savo atsakyme į pretenziją, nurodymas patikslintame ieškinyje yra racionalus, papildomai pagrindžiantis ieškinyje reiškiamus reikalavimus dėl preliminarios pasiūlymų eilės panaikinimo ir susijęs su šalių konfliktu, nagrinėtu pretenzine tvarka.
 3. Teismas skundžiama nutartimi nukrypo nuo Lietuvos apeliacinio teismo formuojamos praktikos, sprendžiant panašias situacijas, kylančias sprendžiant ginčus dėl viešųjų pirkimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-166/207 ir kt.).
 4. Tuo metu, kai teismas išreikalavo viešojo pirkimo medžiagą ir ją pateikė ieškovui (2008 m. gegužės 12 d.), jau buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis (2008 m. balandžio 15 d.) su UAB ,,Sonex technologies“, todėl jokia pretenzija Viešųjų pirkimų įstatymo 121 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka negali būti pateikiama ir nagrinėjama.
 5. Ieškovas patikslintu ieškiniu tik papildė savo reikalavimo panaikinti preliminarią pasiūlymų eilę, faktinį pagrindą, kadangi atsakovas netinkamai vertino arba iš viso nevertino trečiojo asmens pasiūlymo ir bandymų protokolo, todėl tikslinga teisme ginčo teisenos tvarka visapusiškai išnagrinėti visus atsakovo padarytus pažeidimus.

16Trečiasis asmuo UAB ,,Sonex Technologies“ atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 4 d. nutarties prašo netenkinti ieškovo skundo, pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas pagrįstai rėmėsi faktu, jog ieškovas nerealizavo privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo stadijos.

17Atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 4 d. nutarties prašo netenkinti ieškovo skundo, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nutartis pagrįsta, nes ieškovas nesilaikė privalomos ikiteisminės VPĮ 120 straipsnyje numatytos ginčų nagrinėjimo tvarkos. Ieškovas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis bei patikslintu ieškiniu keitė ieškinio dalyką ir pagrindą.

18Ieškovo UAB ,,Technologinių paslaugų sprendimai“ atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 2 d. nutarties atmetamas.

19Ieškovo UAB ,,Technologinių paslaugų sprendimai“ atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 4 d. nutarties patenkinamas.

20Dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 2 d. nutarties.

21Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti (CPK 144 str. 1 d.). Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindo manyti, jog, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. CPK 144 straipsnio pagrindu pirmosios instancijos teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo, atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesų pusiausvyrą, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, tai yra ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymo užtikrinimui būtina imtis procese numatytų priemonių.

22Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas, t. y. laikinosios apsaugos priemonės netaikomos, jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (-ų) teisėti interesai ir būtų pažeistas viešasis interesas. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes.

23Valstybė, kaip visuomenės politinė organizacija privalo atstovauti ir ginti viešą interesą. Teismo pareiga yra užtikrinti viešo intereso apsaugą ir šalinti bet kokias kliūtis, pažeidžiančias ar galinčias pažeisti viešą interesą. Todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visų pirma turi užtikrinti viešo intereso apsaugą ir tik po to siekiama kreditoriaus (ieškovo) ir skolininko (atsakovo) tarpusavio interesų pusiausvyros išlaikymo. Tuo atveju, jeigu teismas nustato, kad laikinosios apsaugos priemonės gali pažeisti viešuosius interesus ir/arba sutrukdyti valstybei vykdyti visuomenės apsaugos funkcijas, teismas turi atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Visuomenės saugių gyvenimo sąlygų užtikrinimas yra viešasis interesas.

24Nagrinėjamu atveju ginčijamos stacionarių greičio matuoklių su skaitmenine fotografavimo įranga ir matavimo duomenų teikimo viešojo pirkimo procedūros, kurias vykdo Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog konkurso tikslas yra susijęs su viešuoju interesu, t. y. saugumo keliuose didinimu, avarijų, kylančių viršijus greitį, prevencija. Įrengus greičio matavimo įrenginius, būtų labiau užtikrintas saugaus važiavimo greičio laikymasis, mažiau įvyktų autoįvykių dėl greičio viršijimo, sumažėtų autoavarijose žuvusių bei sužeistų žmonių skaičius. Teisinėje valstybėje žmogaus sveikata ir gyvybė yra didžiausia vertybė, todėl tai yra labiausiai valstybės saugomas viešasis interesas ir turi prioritetą prieš kitus interesus.

25Teisėjų kolegija pažymi, kad tuo atveju, jeigu, išnagrinėjus bylą iš esmės, bus nustatyta, kad atsakovas, kaip perkančioji organizacija, vykdydama pirkimo procedūras, pažeidė įstatymus, ieškovas įgis teisę į žalos, atsiradusios dėl tokių pažeidimų, atlyginimą.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurią naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl atskirasis skundas netenkintinas, o Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 2 d. nutartis paliktina nepakeista.

27Dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 4 d. nutarties.

28Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas dalyvavo atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos organizuotame atvirame viešojo pirkimo konkurse Nr. 54840 ,,Transporto priemonių greičio matavimas stacionariais greičio matuokliais su skaitmenine fotografavimo įranga ir matavimo duomenų teikimas”.

29Atsakovas 2008 m. kovo 19 d. priėmė sprendimą Nr. KPG-475, kuriuo patvirtino preliminarią pasiūlymų eilę, pirmą vietą paskyrė UAB ,,Sonex Technologies” (b. l. 19, t. 1).

30Ieškovas 2008 m. kovo 21 d. pateikė pretenziją dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos paskelbtų preliminarių konkurso rezultatų (b. l. 14-16, t. 1).

31Atsakovas 2008 m. kovo 26 d. išnagrinėjo ieškovo pretenziją ir ją atmetė (b. l. 20, t. 1).

32Ieškovas 2008 m. balandžio 4 d. pateikė ieškinį, kuriuo prašė panaikinti atsakovo 2008 m. kovo 19 d. sprendimą Nr. KPG-475, kuriuo patvirtinta preliminari pasiūlymų eilė, ir įpareigoti atsakovą iš naujo atlikti pateiktų konkursui pasiūlymų vertinimą. Taip pat ieškovas prašė teismą išreikalauti papildomus įrodymus: UAB ,,Sonex Techologies” pasiūlymą bei susirašinėjimą, bandymų protokolus ir kt. Ieškinyje ieškovas nurodė tas faktines aplinkybes, kurias žinojo ieškinio padavimo dieną ir kurios, ieškovo nuomone, sudarė pagrindą panaikinti preliminarią pasiūlymų eilę (b. l. 2-8, t. 1).

332008 m. balandžio 15 d. atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos su trečiuoju asmeniu UAB ,,Sonex Technologies” sudarė pirkimo-pardavimo sutartį (b. l. 67-69, t. 1).

34Ieškovas 2008 m. gegužės 23 d. ir 2008 m. birželio 3 d. patikslintus ieškinius pateikė po to, kai teismas išreikalavo ieškovo prašytus papildomus įrodymus. Ieškovas, juos išnagrinėjęs, papildė ieškinio pagrindą, nurodydamas naujai paaiškėjusias aplinkybes, kurios, jo nuomone, taip pat sudaro pagrindą panaikinti preliminarią pasiūlymų eilę. Ieškovas patikslintus ieškinius teismui pateikė jau pasibaigus viešajam pirkimui, t. y. po pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, kai pretenzijų perkančiajai organizacijai jau nebuvo galima pateikti (VPĮ 7 str. 2 d. 1 p., 121 str. 2 d.).

35Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad teisė kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynybos yra viena iš pamatinių kiekvienam asmeniui garantuojamų teisių, ir kiekviena įstatymo nuostata, ribojanti tokią asmens teisę kreiptis į teismą, negali būti aiškinama plečiamai, be to, bylose dėl viešojo konkurso rezultatų turi būti atsižvelgiama į viešąjį interesą, kad tokio pobūdžio pirkimai vyktų skaidriai, laikantis įstatymo reikalavimų, ir kiek įmanoma būtų pašalintos abejonės dėl tokių pirkimų teisėtumo.

36Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad ieškovas nei 2008 m. gegužės 23 d., nei 2008 m. birželio 3 d. patikslintuose ieškiniuose nepateikė jokių naujų reikalavimų, patikslintais ieškiniais, kaip ir pirminiu, ginčija atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos sudarytą pasiūlymų eilę, dėl kurios 2008 m. kovo 21 d. buvo pateikęs atsakovui pretenziją. Todėl, teisėjų kolegijos nuomone, ieškovas pasinaudojo Viešųjų pirkimų įstatymo 120 straipsnio 1 dalyje nustatyta ikiteismine ginčo nagrinėjimo stadija.

37Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis ir motyvais, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija naikina Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 4 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti patikslinto 2008 m. birželio 3 d. ieškinio dalį bei patikslintą 2008 m. gegužės 23 d. ieškinį, išsprendžia klausimą iš esmės – priima minėtus ieškinius ir perduoda bylą Vilniaus apygardos teismui nagrinėti iš esmės (CPK 329 str. 1 d.).

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 ir 2 punktais,

Nutarė

39Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

40Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 4 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti patikslinto 2008 m. birželio 3 d. ieškinio dalį bei patikslintą 2008 m. gegužės 23 d. ieškinį, panaikinti, priimti patikslintus ieškinius ir perduoti bylą Vilniaus apygardos teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB ,,Technologinių paslaugų sprendimai“ kreipėsi į teismą su... 4. Ieškovas nurodė, kad jis dalyvavo atsakovo skelbtame atvirame viešojo... 5. Ieškovas, atsakovo viešojo pirkimo komisijai 2008 m. kovo 26 d. atmetus... 6. Ieškovas teismui 2008 m. gegužės 23 d. ir 2008 m. birželio 3 d. pateikė... 7. Ieškovas kartu su 2008 m. gegužės 23 d. patikslintu ieškiniu prašė... 8. Atsakovas prašė atmesti ieškovo prašymą. Nurodė, kad laikinųjų apsaugos... 9. Trečiasis asmuo prašė atmesti ieškovo prašymą taikyti laikinąsias... 10. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. birželio 2 d. nutartimi atmetė ieškovo... 11. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. birželio 4 d. nutartimi patikslinto 2008 m.... 12. Ieškovas UAB ,,Technologinių paslaugų sprendimai“ atskiruoju skundu prašo... 13. Atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija atsiliepimu į atskirąjį... 14. Trečiasis asmuo UAB ,,Sonex Technologies“ atsiliepimu į ieškovo... 15. Ieškovas UAB ,,Technologinių paslaugų sprendimai“ atskiruoju skundu prašo... 16. Trečiasis asmuo UAB ,,Sonex Technologies“ atsiliepimu į ieškovo... 17. Atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija atsiliepimu į ieškovo... 18. Ieškovo UAB ,,Technologinių paslaugų sprendimai“ atskirasis skundas dėl... 19. Ieškovo UAB ,,Technologinių paslaugų sprendimai“ atskirasis skundas dėl... 20. Dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 2 d. nutarties.... 21. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti būsimo teismo... 22. Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų... 23. Valstybė, kaip visuomenės politinė organizacija privalo atstovauti ir ginti... 24. Nagrinėjamu atveju ginčijamos stacionarių greičio matuoklių su skaitmenine... 25. Teisėjų kolegija pažymi, kad tuo atveju, jeigu, išnagrinėjus bylą iš... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad... 27. Dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 4 d. nutarties.... 28. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas dalyvavo atsakovo Lietuvos... 29. Atsakovas 2008 m. kovo 19 d. priėmė sprendimą Nr. KPG-475, kuriuo patvirtino... 30. Ieškovas 2008 m. kovo 21 d. pateikė pretenziją dėl Lietuvos automobilių... 31. Atsakovas 2008 m. kovo 26 d. išnagrinėjo ieškovo pretenziją ir ją atmetė... 32. Ieškovas 2008 m. balandžio 4 d. pateikė ieškinį, kuriuo prašė panaikinti... 33. 2008 m. balandžio 15 d. atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie... 34. Ieškovas 2008 m. gegužės 23 d. ir 2008 m. birželio 3 d. patikslintus... 35. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad teisė kreiptis... 36. Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro... 37. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis ir motyvais, apeliacinės instancijos... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 39. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.... 40. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 4 d. nutarties dalį, kuria...