Byla 2-931-159/2011
Dėl jungtinės veiklos (partnerystės), prekių pirkimo–pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo ir kt

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eugenija Morkūnienė, sekretoriaujant Antanui Leikui, dalyvaujant ieškovės atstovei advokatei R. G., atsakovės VšĮ Tauragės ligoninės atstovei advokatei J. R. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Medicina practica laboratorija“ patikslintą ieškinį atsakovams viešajai įstaigai Tauragės ligoninei, uždarajai akcinei bendrovei „Endemik diagnostika“ ir atsakovės viešosios įstaigos Valstybinio patologijos centro teisių ir pareigų perėmėjai viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms dėl jungtinės veiklos (partnerystės), prekių pirkimo–pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo ir kt.,

Nustatė

2ieškovės UAB „Medicina practica laboratorija“ atstovė advokatė R. G. prašo teismą 1) pripažinti 2010-07-19 jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį Nr. 01-45/10-09, sudarytą tarp UAB „Endemik diagnostika“ ir VšĮ Valstybinio patologijos centro, negaliojančia nuo jos sudarymo momento; 2) įpareigoti atsakovę VšĮ Tauragės ligoninę atmesti UAB „Endemik diagnostika“ pasiūlymą kaip neatitinkantį konkurso sąlygų; panaikinti viešojo pirkimo komisijos sprendimus, kuriais UAB „Endemik diagnostika“ pripažinta atitinkanti konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, o jos pasiūlymas – atitinkantis konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus bei nustatyta pasiūlymų eilė: UAB „Endemik diagnostika“ pripažinta konkurso laimėtoja; nutarta tęsti pirkimo procedūras ir pakviesti UAB „Endemik diagnostika“ sudaryti pirkimo sutartį; 3) įpareigoti atsakovę VšĮ Tauragės ligoninę sudaryti naują konkurso pasiūlymų eilę; pripažinti UAB „Medicina practica laboratorija“ konkurso laimėtoja ir sudaryti pirkimo sutartį su UAB „Medicina practica laboratorija“; 4) 2010-09-15 prekių pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 71, sudarytą tarp VšĮ Tauragės ligoninės ir UAB „Endemik diagnostika“ pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento ir iš atsakovės ieškovei priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad atsakovė VšĮ Tauragės ligoninė 2010-07-09 „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 50(2) paskelbė supaprastinto atvirojo konkurso sąlygas medicinos laboratorinių tyrimų paslaugos pirkimui, kuris įvyko 2010-07-20 (toliau tekste konkursas). Ieškovė UAB „Medicina practica laboratorija“ pateikė pasiūlymą dalyvauti konkurse. Konkurse dalyvavo ir savo pasiūlymą pateikė dar vienas dalyvis – UAB „Endemik diagnostika“, kuris konkursui pasiūlymą pateikė kaip ūkio subjektų grupė pagal 2010-07-19 jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį Nr. 01-45/10-09, sudarytą su VšĮ Valstybiniu patologijos centru. Ieškovė 2010-08-30 gavo iš VšĮ Tauragės ligoninės viešojo pirkimo komisijos pranešimą (toliau tekste komisija), juo buvo nustatyta pasiūlymų eilė konkurse: pirmoji vieta – UAB „Endemik diagnostika“, antroji vieta – UAB „Medicina practica laboratorija“. 2010-09-06 ieškovė komisijai pateikė skundą dėl eilės nustatymo ir kvietimo sudaryti sutartį, prašydama komisiją priimti naują sprendimą ir atmesti UAB „Endemik diagnostika“, kaip dalyvį, neatitinkantį konkurso dalyviams keliamų kvalifikacinių reikalavimų, nes neatitiko konkurso sąlygų 16.3, 18, 20 p. nustatytų kvalifikacinių reikalavimų. Komisija, pripažinusi UAB „Endemik diagnostika“ konkurso laimėtoja, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau tekste VPĮ) 3 str. 1d., 32–37 str., konkurso sąlygų 18, 20, 49, 50 ir 55 punktų nuostatas, todėl 2010-08-30 komisijos sprendimas Nr. (1.4)4-708 naikintinas. Atsakovės komisija neskaidriai įvertino pateiktus dokumentus – UAB „Endemik diagnostika“ ir VšĮ Valstybinio patologijos centro 2010-07-19 sudarytą jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį Nr. 01-45/10-09, nes jungtinės veiklos sutartis nulėmė, kad UAB „Endemik diagnostika“ pateiktas pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, UAB „Endemik diagnostika“ pripažinta konkurso laimėtoja. UAB „Endemik diagnostika“ ir VšĮ Valstybinio patologijos centro sudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms – CK 1.80 str., CK 1.95 str. yra niekinė ir negaliojanti nuo jos sudarymo momento. VšĮ Valstybinis patologijos centras sudarydamas jungtinės veiklos sutartį su privačiu juridiniu asmeniu – UAB „Endemik diagnostika“, viršijo įstatuose jam suteiktus įgaliojimus, nes VšĮ Valstybinio patologijos centro įstatų 12 ir 16 punktai nenumato, kad minima viešoji įstaiga gali vykdyti jungtinę veiklą su privačiais juridiniais asmenimis. VšĮ Valstybinio patologijos centro įstatų 1 ir 11 punktuose nurodyta, kad ši įstaiga yra ne pelno siekianti, tačiau turinti tikslą gerinti pacientų gydymo kokybę. Jungtinės veiklos sutarties, kurios tikslas yra pelno siekimas, sudarymas prieštarauja VšĮ Valstybinio patologijos centro tikslams, todėl tokia sudaryta sutartis pripažintina negaliojančia nuo jos sudarymo momento.

32010-09-15 prekių pirkimo–pardavimo sutartis Nr. 71 tarp VšĮ Tauragės ligoninės ir UAB „Endemik diagnostika“, sudaryta remiantis VšĮ Tauragės ligoninės viešojo pirkimo komisijos sprendimu Nr. (1.4)4-708, kuriuo buvo nustatyta konkurso pasiūlymų eilė. Teismui panaikinus tokį komisijos sprendimą, 2010-09-15 prekių pirkimo–pardavimo sutartis Nr. 71 taip pat turės būti pripažinta negaliojanti nuo jos sudarymo momento.

4Atsakovės VšĮ Tauragės ligoninės atstovė advokatė J. R. P. prašo teismą atmesti ieškinio reikalavimus ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad VšĮ Tauragės ligoninė nėra ginčijamos 2010-07-19 jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties dalyvė, todėl atsakovei negali būti reiškiamas ieškinys dėl šios jungtinės veiklos sutarties pripažinimo negaliojančia. Atsakovės viešojo pirkimo komisija, gavusi Ūkio ministerijos specialistų 2010-08-24 raštu pateiktą nuomonę dėl UAB „Endemik diagnostika“ ir VšĮ Valstybinio patologijos centro sudarytos 2010-07-19 jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties teisėtumo, priėmė sprendimą ir pirmą vietą nustatė UAB „Endemik diagnostika“ – medicinos laboratorinių tyrimų paslaugos pirkimui, pasiūliusiai už visas keturias pirkimo objekto dalis mažiausią kainą. Perkančioji organizacija neturi teisės atmesti pasiūlymą, kai jungtinės veiklos sutartis yra galiojanti ir jos šalių laikoma sudaryta teisėtai. Jungtinės veiklos sutartį jos dalyviai sudarė ne tam, kad atitiktų kvalifikacinius reikalavimus, nes jie atitinka šiuos reikalavimus ir be jungtinės veiklos sutarties sudarymo, o tam, kad kooperuodami savo darbą pateiktų bendrą pasiūlymą geriausiomis sąlygomis ir kainomis perkančiajai organizacijai. Priedu prie 2010-07-19 jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties UAB „Endemik diagnostika“ ir VšĮ Valstybinio patologijos centras susitarė; kad pataloginės anatomijos ir citologinius tyrimus atliks VšĮ Valstybinis patologijos centras, o infekcijų sukėlėjų DNR tyrimus (PGR) – UAB „Endemik diagnostika“. Pagal VPĮ nuostatas galutinis pasiūlymų įvertinimas ir pasiūlymų eilės sudarymas yra perkančiosios organizacijos kompetencijai priskirti veiksmai, kuriuos ji privalo atlikti pagal įstatymų reikalavimus. Pasiūlymų eilės sudarymas nepriskirtas teismų kompetencijai, todėl tokie reikalavimai negali būti nagrinėjami.

5Atsakovės UAB „Endemik diagnostika“ atstovas į teismo posėdį neatvyko. Atsakovė tinkamai informuota apie teismo posėdžio laiką ir vietą (b. l. 160). Atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovė UAB „Endemik diagnostika“ nurodė, kad nesutinka su patikslintu ieškiniu. Sudarytos jungtinės veiklos sutarties tikslas yra laboratorinių tyrimų atlikimas ir bendra veikla atliekant tuos tyrimus, tačiau ne pelno siekimas (b. l. 93).

6Atsakovės VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų atstovas į teismo posėdį neatvyko. Atsakovei tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą (b. l. 161). Atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos prašo atmesti ieškovės patikslintą ieškinį. Nurodė, kad ieškovė painioja teisines sąvokas, patį jungtinės veiklos sutarties sudarymo faktą sulygindama su VšĮ Valstybinio patologijos centro įstatuose nurodytų veiklų atlikimu. Jungtinės veiklos sutarties sudarymas (ir jos reguliavimo dalykas) neprieštarauja nei Valstybinio patologijos centro tikslams, nei pažeidžia steigimo dokumentuose nustatytą Valstybinio patologijos centro valdymo organų kompetenciją (b. l. 165–166).

7Ieškinys atmestinas.

8Iš bylos duomenų nustatyta, kad VšĮ Tauragės ligoninė 2010-07-09 „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 50(2) paskelbė supaprastinto atvirojo konkurso sąlygas medicinos laboratorinių tyrimų paslaugos pirkimui, kuris įvyko 2010-07-20 (civilinė byla Nr. 2-2480-159/2010, b. l. 6–18). Šiame konkurse dalyvavo ieškovė UAB „Medicina practica laboratorija“ ir atsakovė UAB „Endemik diagnostika“. 2010-08-30 VšĮ Tauragės ligoninės viešojo pirkimo komisija priėmė sprendimą ir nustatė pasiūlymų eilę medicinos laboratorinių tyrimų paslaugos pirkimui: pirmoji vieta – UAB „Endemik diagnostika“ – pasiūliusiai už visas keturias pirkimo objekto dalis mažiausią kainą –

9138 732,20 Lt; antroji vieta – UAB „Medicina practica laboratorija“ – pasiūliusiai už visas keturias pirkimo objekto dalis 172 802 Lt (civilinė byla Nr. 2-2480-159/2010 b. l. 19). Klaipėdos apygardos teismas 2011-05-06 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-931-159/2011 atsakovę VšĮ Valstybinį patologijos centrą pakeitė jos teisių ir pareigų perėmėja VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikomis (b. l. 157–158).

10Ieškovės nuomone, UAB „Endemik diagnostika“ neatitinka dalyviams keliamų šio konkurso sąlygų 16.3, 18, 20 p. nustatytų kvalifikacinių reikalavimų.

11VPĮ 3 str. 1 d. įtvirtintos principinės viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo nuostatos. Vienas iš esminių principinių kriterijų nustatant ir vykdant viešojo pirkimo sąlygas yra tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas bei įvertinimas. Jis siejamas su VPĮ 32 str. 1 d. imperatyvu dėl perkančiosios organizacijos pareigos išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Pagal šią normą perkančioji organizacija turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Teisė pačiai perkančiajai organizacijai nustatyti tiekėjų kvalifikaciją apibūdinančius kriterijus įtvirtinta tiek pačiame VPĮ, tiek Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003-10-20 įsakymu Nr. 1S-100 (2009 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1S-25 redakcija) patvirtintose Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinėse rekomendacijose. Tačiau visais atvejais perkančioji organizacija turi būti įsitikinusi savo sprendimų pagrįstumu, nepažeisti VPĮ 3 str. 1 d. nustatytų principų, 32 str. 2 d. įtvirtinto draudimo dirbtinai riboti konkurenciją.

12Atsakovė vykdydama VPĮ 32 str. 1 d. nuostatas dėl pareigos išsiaiškinti tiekėjų kompetenciją, patikimumą ir pajėgumą įvykdyti pirkimo sąlygas, nustatė tiekėjams kvalifikacinius reikalavimus, išdėstytus pirkimo sąlygų 16.1–16.3 punktuose. Nagrinėjamoje byloje aktualus pirkimo sąlygų 16.3 p., susijęs su reikalavimu tiekėjui turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (civilinė byla Nr. 2-2480-159/2010, b. l. 9)

13Atsakovė UAB „Endemik diagnostika“, veikdama 2010-07-19 jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pagrindu, atsakovei perkančiajai organizacijai teikė bendrą su atsakove VšĮ Valstybiniu patologiniu centru pasiūlymą (civilinė byla Nr. 2-2480-159/2010, b. l. 36–37).

14Ieškovė iškėlė teisinį ginčą dėl to, kad atsakovų UAB „Endemik diagnostika“ ir VšĮ Valstybinio patologinio centro pateikta paraiška neatitiko pirkimo sąlygų 16.3 p. 18 p., 20 p., nes VšĮ Valstybinis patologijos centras negalėjo sudaryti jungtinės veiklos sutarties su privačiu juridiniu asmeniu. Teismas konstatuoja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 3 str. 1 d. viešoji įstaiga gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, viešosios įstaigos įstatams ir tikslams. Pagal VšĮ Valstybinio patologinio centro įstatų 11 p. pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti pacientų gydymo kokybę ir ligų prevenciją, teikiant kokybiškas patologijos diagnostikos paslaugas, diegiant pažangias medicinos technologijas, vystant informacines sistemas ir kokybės valdymą (b. l. 47). Atsakovės VšĮ Tauragės ligoninės paskelbtas konkursas dėl medicinos laboratorinių tyrimų paslaugos pirkimo, t. y. buvo perkamos laboratorinių tyrimų atlikimo paslaugos. Atsakovų sudarytos jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties dalykas bendrai veikti, nesteigiant atskiro juridinio asmens, teikiant laboratorinių tyrimų atlikimo paslaugas ir teikiant pasiūlymą VšĮ Tauragės ligoninei pagal vykdomą Medicinos laboratorinių tyrimų paslaugos pirkimo supaprastintą atvirą konkursą (b. l. 27). Abu jungtinės veiklos sutarties dalyviai UAB „Endemik diagnostika“ ir VšĮ Valstybinis patologijos centras yra lygiaverčiai dalyviai. Pagal jungtinės veiklos sutartį VšĮ Valstybinis patologijos centras, kaip ir kitas lygiavertis šios sutarties dalyvis, įsipareigoja pirkimo laimėjimo atveju atlikti dalį būtinų perkančiajai organizacijai tyrimų. Priedu prie 2010-07-19 jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties UAB „Endemik diagnostika“ ir VšĮ Valstybinis patologijos centras susitarė, kad patologinės anatomijos ir citologinius tyrimus atliks VšĮ Valstybinis patologijos centras, o infekcijų sukėlėjų DNR tyrimus (PGR) – UAB „Endemik diagnostika“ (civilinė byla Nr. 2-2480-159/2010, b. l. 38–39).

15Teismui yra pagrindas padaryti išvadą, kad šie ūkio subjektai įsitikinę, kad geriausiai galėtų atlikti visus pirkimo objekto specifikacijoje nurodytus tyrimus tik kartu, o ne dalyvaudami pirkime atskirai kaip pavieniai dalyviai. Nei CK, nei VPĮ įstatyme nėra numatyta draudimo viešiesiems juridiniams asmenims sudaryti sutartis su privačiais juridiniais asmenimis. Teismo nuomone, draudžiant šiems tiekėjams kartu dalyvauti pirkime būtų pažeistas VPĮ 3 str. 1 d. nustatytas nediskriminavimo principas ir 2 str. 29 d., nustatanti, kad tiekėju gali būti kiekvienas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė – galintys pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus.

16Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms konstatuotina, kad VšĮ Valstybinis patologinis centras –jo teisių ir pareigų perėmėja – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos – turėjo teisę sudaryti sutartį su privačiu juridiniu asmeniu, sudaryta sutartis yra teisėta ir galiojanti, todėl ieškinio nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo jos pripažinti negaliojančia.

17Ieškovė nepagrįstai jungtinės veiklos sutarties sudarymą prilygina prievolių įvykdymo užtikrinimui. CK 6.70 str. nustato šiuos prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus, t. y. įkeitimas (hipoteka), laidavimas, garantija, rankpinigiai ar kiti sutartyje numatyti būdai. Nagrinėjant jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį VšĮ valstybinis patologinis centras nei CK 6.70 str. numatytais būdais, nei kitokiomis priemonėmis neįsipareigojo užtikrinti pagal sutartį prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo. Solidari atsakomybės forma nėra prievolių įvykdymo užtikrinimas. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad jungtinės veiklos sutartis buvo sudaryta siekiu konkurencingai dalyvauti pirkime ir pasiūlyti perkančiajai organizacijai būtinas paslaugas geriausiomis kainomis.

18Ieškinyje teigiama, kad sudarius jungtinės veiklos sutartį būtų sudarytos sąlygos privačiai įmonei – UAB „Endemik diagnostika“ – naudotis valstybės turtu neteisėtai bei pažeidžiant LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 13 str. 4 d. nuostatas. Šie motyvai laikytini nepagrįstais. Jungtinės veiklos sutartyje nėra nustatyta sąlygų dėl valstybės turto, kuriuo VšĮ Valstybės patologijos centras naudojasi panaudos teise, bendro naudojimo. Jungtinės veiklos sutarties 3.3 p. nustatyta, kad pagrindinis šios jungtinės veiklos tikslas buvo tai, kad abi šalys įsipareigojo apjungti savo jėgas organizuojant logistiką ir teikiant laboratorinių tyrimų paslaugas (civilinė byla Nr. 2-2480-159/2010 b. l. 36).

19Teismo nuomone, atsakovė VšĮ Tauragės ligoninė vadovaudamasi teisės akų reikalavimais, dėjo maksimalias pastangas, siekdama nustatyti, ar pateikti pasiūlymai atitinka nustatytus reikalavimus. Atsakovė kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl jungtinės veiklos sutarties, ši persiuntė atsakovės prašymą Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai. Atsakovė VšĮ Tauragės ligoninė, gavusi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2010-08-24 raštą Nr. (13.2-31)-3-4859, pateiktą nuomonę, kad tokios jungtinės veiklos sutarties sudarymas neprieštarauja VPĮ (b. l. 18–19), atsakovė toliau tęsė pirkimo procedūras ir pripažino UAB „Endemik diagnostika“ ir VšĮ Valstybinio patologijos centro pateiktą pasiūlymą atitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus bei 2010-09-15 sudarė prekių pirkimo–pardavimo sutartį (b. l. 62 –63).

20Ieškovės reikalavimai dėl įpareigojimo sudaryti naują pasiūlymų eilę, pripažinti ieškovę laimėtoja ir sudaryti su ja pirkimo sutartį atmestini. VPĮ V skyriaus nuostatos suteikia teisę skųsti teismui perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus. Pagal VPĮ nuostatas galutinis pasiūlymų įvertinimas ir pasiūlymų eilės sudarymas yra perkančiosios organizacijos kompetencijai priskirti veiksmai, kuriuos ji privalo atlikti pagal įstatymų reikalavimus. Darytina išvada, kad pasiūlymų eilės sudarymas nepriskirtas teismų kompetencijai, todėl šie ieškovės reikalavimai negali būti tenkinami.

21Ieškovės reikalavimas pripažinti negaliojančia 2010-09-15 sudarytą prekių pirkimo–pardavimo sutartį yra išvestinis iš pirminių ieškinio reikalavimų. Atmetus ieškinio reikalavimus dėl jungtinės veiklos sutarties pripažinimo negaliojančia bei įpareigojimo atmesti UAB „Endemik diagnostika“ pateiktą pasiūlymą, nėra teisinio pagrindo svarstyti 2010-09-15 sudarytos prekių pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, todėl reikalavimas pripažinti šią sutartį negaliojančia atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 178 str.).

22Atmetus ieškinį atlygintinos atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.). Nustatyta, kad atsakovės VšĮ Tauragės ligoninės interesams atstovavo advokatė J. R. P.. PVM sąskaitos faktūros įrodo, kad atsakovė patyrė 26 567,86 Lt išlaidų už advokatės jai suteiktą teisinę pagalbą (b. l. 69–74, 144–152). CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos patirtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio8.2; 8.15 p., 8.18 p., iš ieškovės atsakovei priteistina iš viso 5 690 Lt: atsakovės atstovė pateikė atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010-09-15 nutarties (b. l. 37–45), atsiliepimą į ieškinį (b. l. 12–16), atsiliepimą į patikslintą ieškinį (b. l. 86–91); atstovavo atsakovės interesams teisme iš viso 4 val. (b. l. 75–77, 106–107, 153–155, 168–172).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 str.,

Nutarė

24ieškinį atmesti.

25Iš ieškovės UAB „Medicina practica laboratorija“, įmonės kodas 300887021, atsakovei VšĮ Tauragės ligoninei, įmonės kodas ( - ), priteisti 5 690 Lt išlaidų už advokatės suteiktą teisinę pagalbą.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eugenija... 2. ieškovės UAB „Medicina practica laboratorija“ atstovė advokatė 3. 2010-09-15 prekių pirkimo–pardavimo sutartis Nr. 71 tarp VšĮ Tauragės... 4. Atsakovės VšĮ Tauragės ligoninės atstovė advokatė J.... 5. Atsakovės UAB „Endemik diagnostika“ atstovas į teismo posėdį neatvyko.... 6. Atsakovės VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų... 7. Ieškinys atmestinas. ... 8. Iš bylos duomenų nustatyta, kad VšĮ Tauragės ligoninė 2010-07-09... 9. 138 732,20 Lt; antroji vieta – UAB „Medicina practica laboratorija“ –... 10. Ieškovės nuomone, UAB „Endemik diagnostika“ neatitinka dalyviams keliamų... 11. VPĮ 3 str. 1 d. įtvirtintos... 12. Atsakovė vykdydama VPĮ 32 str. 1 d.... 13. Atsakovė UAB „Endemik diagnostika“, veikdama 2010-07-19 jungtinės veiklos... 14. Ieškovė iškėlė teisinį ginčą dėl to, kad atsakovų UAB „Endemik... 15. Teismui yra pagrindas padaryti išvadą, kad šie ūkio subjektai įsitikinę,... 16. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms konstatuotina, kad VšĮ Valstybinis... 17. Ieškovė nepagrįstai jungtinės veiklos sutarties sudarymą prilygina... 18. Ieškinyje teigiama, kad sudarius jungtinės veiklos sutartį būtų sudarytos... 19. Teismo nuomone, atsakovė VšĮ Tauragės ligoninė vadovaudamasi teisės akų... 20. Ieškovės reikalavimai dėl įpareigojimo sudaryti naują pasiūlymų eilę,... 21. Ieškovės reikalavimas pripažinti negaliojančia 2010-09-15 sudarytą prekių... 22. Atmetus ieškinį atlygintinos atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 24. ieškinį atmesti.... 25. Iš ieškovės UAB „Medicina practica laboratorija“, įmonės kodas... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...