Byla 2-342-755/2014
Dėl atsakovės sprendimų panaikinimo viešajame pirkime

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Eigirdas Činka,

2viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Utenos melioracija“ ieškinį atsakovei Utenos rajono savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui UAB „Šilinė“ dėl atsakovės sprendimų panaikinimo viešajame pirkime

Nustatė

3ieškovė UAB „Utenos melioracija“ ieškiniu prašo panaikinti 2013 m. lapkričio 20 d. atsakovės raštu Nr. VS-2009 įtvirtintus sprendimus, pripažinti UAB „Šilinė“ dalyvio pasiūlymą neatitinkančiu Viešojo pirkimo minimalių kvalifikacinių reikalavimų, įtvirtintų Viešojo pirkimo sąlygose, įvertinti Viešojo pirkimo dokumentų 3.2. punkte pateiktos lentelės 11 skiltyje įtvirtinto kvalifikacinio kriterijaus atitikimą viešųjų pirkimų principams ( VPĮ 3 str.) ir šį kvalifikacinį kriterijų pripažinti negaliojančiu, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad Utenos rajono savivaldybės administracija supaprastinto atviro konkurso būdu organizuoja ir vykdo viešąjį pirkimą „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Utenos rajono savivaldybės Daugailių miestelyje“, ieškovė 2013-09-12 pateikė perkančiajai organizacijai tinkamai parengtą ir galiojantį dalyvio pasiūlymą Viešajame pirkime, pasiūlymas 2013-10-18 pripažintas Viešojo pirkimo konkurso laimėtoju, šis pasiūlymas buvo vienintelis. Tačiau dėl gautos pretenzijos viešojo pirkimo procedūros buvo sustabdytos, vėliau atnaujintos, panaikinti 2013 m. spalio 3 d. sprendimas dėl dalyvio kvalifikacijos atitikimo, 2013 m. spalio 18 d. sprendimas dėl pasiūlymo atitikimo ir 2013 m. spalio 18 d. rašte nurodytas sprendimas dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo. Ieškovei pateikus papildomus dokumentus, jos pasiūlymas 2013 m. lapkričio 20 d. raštu Nr. VS-2009, atsakovės pripažintas atitinkančiu Viešojo pirkimo dokumentų reikalavimus, tačiau vadovaujantis sudaryta Viešojo pirkimo dalyvių pasiūlymų eile konkurso laimėtoju pripažinta UAB „Šilinė“. Ieškovė dėl atsakovės sprendimo nesutiko, pateikė pretenziją, tačiau ji 2013-12-13 atsakovės buvo atmesta. Teigia, kad atsakovė neteisėtai pripažino UAB „Šilinė“ kvalifikaciją, atitinkančia Viešojo pirkimo sąlygų 3.2. punkte pateiktos lentelės 8. skiltyje bei 6. skiltyje įtvirtintiems kvalifikaciniams reikalavimams. Pakartotiniam trečiojo asmens pasiūlymo vertinimui, kuris pirmiau buvo atmestas, nebuvo teisinio pagrindo, šis pasiūlymas neatitinka Viešojo pirkimo dokumentų reikalavimų. Šių dokumentų 2.2. punkte nurodoma, jog, vadovaujantis parengtais techniniais projektais, reikės atlikti statybos darbus, įskaitant: parengti Darbo projektą(-us) (reikiamoms dalims) (2.2.1. punktas); 3.2 punkte pateiktos lentelės 8. skiltyje įtvirtinta, jog Viešojo pirkimo dalyviui (rangovui) keliamas kvalifikacinis reikalavimas „Tiekėjas turi teisę verstis su pirkimo objektu susijusia veikla“, tam pagrįsti iš rangovo reikalaujama pateikti Aplinkos ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto kvalifikacijos atestatą, patvirtinančio tiekėjo teisę atlikti visus pirkimo objektą sudarančius inžinerijos ir statybos darbus, tuo tarpu tretysis asmuo nepateikė dokumentų, patvirtinančių, kad dalyvio pasiūlymo pateikimo dieną, t. y. 2013 m. rugsėjo 12 d., UAB „Šilinė“ turėjo teisę rengti techninius darbo projektus (Viešojo pirkimo dokumentų 2.2.1 punktas). UAB „Šilinė“ yra pateikusi 2013 m. rugsėjo 10 d. susitarimą su T. K. dėl įdarbinimo ateityje, kuris negali būti vertintinas kaip atitinkantis Viešojo pirkimo dokumentų 3.2. punkte pateiktos lentelės 8. skiltyje įtvirtintam kvalifikaciniam reikalavimui, kadangi tai patvirtina, kad dalyvis ateityje turės teisę rengti techninius darbo projektus, o ne pasiūlymo pateikimo dieną. Minėtos lentelės 6. skiltyje įtvirtintas dalyviui keliamas kvalifikacinis reikalavimas, kad tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus (neturi įsiskolinimų pasiūlymų pateikimo dienai), susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus“, tačiau informacijos apie trečiojo asmens ir jo pasitelktų rangovų atitikimą minėtam reikalavimui 2013-09-12 dienai nėra. Taip pat teigia, kad viešojo pirkimo sąlygų minimalus kvalifikacinis kriterijus prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 35 str. 3d., kadangi įrodant dalyvio atitikimą Viešojo pirkimo dokumentų 3.2. punkte pateiktos lentelės 11. skiltyje įtvirtintam reikalavimui dėl finansinio stabilumo, atsakovė nurodė pateikti paskutinių finansinių metų balansą, įregistruotą VĮ Registrų centre, arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, atitinkamą dokumentą, nors įstatymas numato, kad dalyvis dėl pateisinamų priežasčių gali pateikti ir kitokius perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus, kurie patvirtintų, kad jo ekonominė ar finansinė būklė atitinka keliamus reikalavimus. Tokiu būdu buvo apribota tiekėjų konkurencija Viešajame pirkime, taip pat numačius reikalavimą pateikti balansą už 2012 metus, buvo apribotos galimybės dalyvauti tiekėjams, kurie 2012 m. finansinio balanso duomenų pagrindu neatitiko minimalaus kvalifikacijos kriterijaus, tačiau tokį atitikimą būtų galėję pagrįsti 2013 m. rugsėjo 12 d. datai (dalyvių pasiūlymų pateikimo dienai). Prašo kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl išvados pateikimo dėl UAB „Šilinė“ kvalifikacijos atitikimo Viešojo pirkimo sąlygų 3.2. punkte pateiktos lentelės 8. skiltyje įtvirtintam kvalifikaciniam reikalavimui, dėl Viešojo pirkimo dokumentų 3.2. punkte pateiktos lentelės 11. skiltyje įtvirtinto reikalavimo prieštaravimo viešųjų pirkimų principams.

4Atsakovė Utenos rajono savivaldybės administracija prašo ieškovės ieškinį atmesti. Nurodo, kad atsakovė, gavusi UAB „Šilinė“ pretenziją dėl jos pasiūlymo atmetimo, turėjo teisinį pagrindą (VPĮ 94 str.) ir privalėjo pakartotinai, atsižvelgdama į UAB „Šilinė“ pretenzijoje nurodytus motyvus, nagrinėti UAB „Šilinė“ kvalifikaciją. Nepagrįstas ieškovės teiginys, jog UAB „Šilinė“ pasiūlymo viešajam pirkimui pateikimo dieną, t.y. 2013 m. rugsėjo 12 d. T. K. ir UAB „Šilinė“ nesiejo jokie galiojantys sutartiniai santykiai, kadangi UAB „Šilinė“ pateikė su T. K. sudarytą ketinimų protokolą pagal kurį šalys įsipareigojo UAB „Šilinė“ laimėjimo atveju pasirašyti darbo sutartį, pagal kurią projekto vadovas T. K. bus atsakingas už techninio darbo projekto, būtino rangos sutarčiai įvykdyti, parengimą. Ketinimų protokolu šalys iš esmės susitarė dėl visų privalomų darbo sutarties sąlygų (Darbo kodekso 95 str.) bei susitarė dėl darbo sutarties pasirašymo termino, tokiu būdu buvo sukurtos tam tikros būsimos darbo sutarties šalių teisės ir pareigos. Todėl UAB „Šilinė“ pagrįstai pripažinta atitinkančia Konkurso sąlygų 3.2. p. 8 p. kvalifikacinį reikalavimą toje apimtyje, kuri nustato tiekėjo pareigą įrodyti, jog tiekėjas turi teisę rengti darbo projektą (visoms projekto dalims). Viešųjų pirkimų tarnyba, vertindama analogiškas aplinkybes, yra išsakiusi savo nuomonę, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 3 dalį, prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais, šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį tie ryšiai jam bus prieinami, sutarties vykdymui ketinamus pasitelkti ekspertus, gali, tačiau neprivalo iki teikiant pasiūlymą jų įdarbinti. Tiekėjas, pagrįsdamas atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, pateikia perkančiajai organizacijai konkretaus viešojo pirkimo dokumentuose reikalaujamą informaciją apie ekspertą, taip pat, jeigu perkančioji organizacija reikalauja – iki pasiūlymo pateikimo sudarytą sutartį ar preliminariąją sutartį ar ketinimų protokolą dėl sutarties sudarymo su ekspertu laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju. Ieškovė nepagrįstai pažodžiui remiasi Statybos įstatymo 14 str. 2 d. nuostata, kad tiekėjas gali būti pripažintas turinčiu teisę būti ypatingo statinio projekto vadovu, jeigu jame darbo ar kitų sutartinių santykių pagrindu dirba architektai ar statybos inžinieriai, turintys teisę būti ypatingo statinio projekto vadovais. UAB „Šilinė“ pasiūlyme yra pateiktos UAB „Šilinė“ subrangovams UAB „Aukštaitijos traktas“ bei UAB „Sportinės dangos“ VĮ Registrų centro išduotos pažymos, patvirtinančios, kad tiekėjas, jo pasirinkti subrangovai atitinka Pirkimo konkurso sąlygų 3.2. punkto lentelės 6 punkto kvalifikacinį reikalavimą, o duomenų apie tai, kad UAB „Šilinė“ ir/ar jos pasirinkti subrangovai turėjo neįvykdytų įsipareigojimų valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2013 m. rugsėjo 12 d. atsakovė neturi. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovė nustatė tiekėjams skirtingus reikalavimus, ar kad vertindama tiekėjų pasiūlymus, sudarė nevienodas sąlygas konkuruoti dėl pirkimo sutarties sudarymo (VPĮ 3 str. 1d.). Ieškovė pateikė savo pasiūlymus, juose nurodė, kad sutinka su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, nustatytomis supaprastinto atviro konkurso skelbime, pirkimo dokumentuose, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose). Tik tuomet, kai viešojo pirkimo laimėtoju buvo pripažinta UAB „Šilinė“, ieškovei iškilo klausimas, ar viešojo pirkimo sąlygų 3.2 punkte pateiktos lentelės 11 skiltyje įtvirtintas minimalus tiekėjų kvalifikacinis reikalavimas neprieštarauja viešųjų pirkimų principams. Toks pirkimo dokumentų reikalavimų ginčijimas galimas Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnyje numatytu terminu, t.y. per 5 darbo dienas nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo, kuris yra praleistas, todėl reikalavimas negali būti nagrinėjamas. Taip pat šis ieškinio motyvas nesusietas su ginčo objektu.

5Tretysis asmuo UAB „Šilinė“ prašo ieškovės ieškinį atmesti. Nurodo, kad atsakovė 2013-10-15 raštu informavo, kad UAB Šilinė“ neatitinka kvalifikacijos, vadovaujantis tuo, kad bendrovė neturi teisės teikti darbo projekto rengimo paslaugų, nes joje nedirba T. K., jis tik bus įdarbintas, o bendrovės įstatuose nenumatyta, kad ji gali užsiimti architektūrine ir inžinerine veikla. Dėl to atsakovė 2013-10-18 raštu paskelbė laimėtoju AB „Utenos melioracija“, pasiūliusią 1 803 551,39 Lt, t.y. didesnę kainą, lyginant su trečiuoju asmeniu, pateikusiu geriausią kainą (1 755 621,25 Lt). Dėl to tretysis asmuo pateikė pretenziją, kuri buvo atsakovės patenkinta, ir 2013-11-20 raštu UAB „Šilinė“ pasiūlymas buvo paskelbtas laimėtoju. Konkurso pirkimo dokumentų 3.2 punkto lentelės 8 punkte nurodoma, kokius dokumentus turi pateikti tretysis asmuo: Aplinkos ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto kvalifikacijos atestatą, patvirtinantį Tiekėjo teisę atlikti visus pirkimo objektą sudarančius inžinerijos ir statybos darbus statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos, pogrupyje: keliai (gatvės). Sąvoka „inžinerijos ir statybos darbai“ negali būti suprantama ir tapatinama su darbo projekto rengimu, todėl tretysis asmuo neturėjo pareigos pateikti dokumentus, patvirtinančius jo kvalifikaciją rengti darbo projektą. Vertinant sistemiškai Viešojo pirkimo dokumentų 3.2. punkte pateiktos lentelės 8 skiltyje įtvirtintą kvalifikacinį reikalavimą „Tiekėjas turi teisę verstis su pirkimo objektu susijusia veikla“ reiškia, kad tiekėjas vadovaujantis VPĮ 32 str. 3 d., Viešojo pirkimo dokumentų 4.3 p. turi teisę verstis ar ją įgyti pasitelkdamas kitus asmenis bet kokiais teisėtais pagrindais, neprieštaraujantiems LR teisės normoms. Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos konsultaciją tiekėjas sutarties vykdymui ketinamus pasitelkti ekspertus, gali, tačiau neprivalo, iki teikiant pasiūlymą įdarbinti, jis turėtų sudaryti su ketinamu sutarties vykdymo metu pasitelkti ekspertu susitarimą arba ketinimų protokolą arba kitą dokumentą, kuris pagrįstų, kad toks ketinimas buvo iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą perkančiajai organizacijai ir kad konkurso laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju ekspertai bus įdarbinti. Neteisingai ieškovė aiškina pažodžiui Statybos įstatymo 14 str. 2 d. nuostatą, kadangi aiškinimas turi būti atliktas Viešojo pirkimo ir jį reglamentuojančių normų turinio kontekste. Ieškovė nemotyvuoja, kodėl T. K. ir UAB „Šilinė“ 2013-09-10 sudarytas susitarimas dėl įdarbinimo yra prieštaraujantis teisei ir juo negali būti vadovaujamasi. Tretysis asmuo ir jo subrangovai atitinka Viešojo pirkimo sąlygų 3.2. punkte pateiktos lentelės 6 skiltyje keliamus kvalifikacinius reikalavimus, yra pateikę registro centro pažymas, kuriose patvirtintas įsiskolinimų nebuvimas ir kurios išduotos laiku. Ieškovė neįrodė, kokią įtaką turėjo tariamai konkurenciją ribojantis kvalifikacinis reikalavimas dėl praėjusių metų balanso pateikimo jos teisėms (CPK 5 str. 1 d.), taip pat nenurodė, kokio asmens teises šis kvalifikacijos kriterijus pažeidė. Dėl tokio pažeidimo ieškovė galėjo kreiptis rengiant pasiūlymą perkančiajai organizacijai, kai buvo paskelbtas nugalėtoju, kai buvo priimami kiti sprendimai pirkimo procese. Ieškovė praleido terminą skųsti Viešąjį pirkimą nurodytais pagrindais pagal VPĮ 94 straipsnio nuostatas. Mano, kad ieškovė piktnaudžiauja savo subjektinėmis teisėmis, siekia trukdyti užbaigti pirkimo procedūras, dėl ko yra pažeidžiamas viešasis interesas.

6Dublike ieškovė nurodo, kad tretysis asmuo nebeturėjo teisės remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais po Viešojo pirkimo dalyvių vokų su pasiūlymais atplėšimo, tam kad atitiktų Viešojo pirkimo dokumentų 3.2. punkte pateiktos lentelės 8. skiltyje įtvirtintam kvalifikaciniam reikalavimui, kas lemia 2013 m. lapkričio 20 d. Perkančiosios organizacijos raštu Nr. VS-2009 įtvirtintų sprendimų neteisėtumą.

7Triplike atsakovė Utenos rajono savivaldybės administracija nurodo, kad VPĮ 32 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, jog prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisimo pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. UAB „Šilinė“ ir projektų vadovo T. K. susitarimas dėl įdarbinimo buvo sudarytas 2013 m. rugsėjo 10 d., t. y. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (pasiūlymo pateikimo galutinis terminas - 2013 m. rugsėjo 12 d.), UAB „Šilinė“ įrodė perkančiajai organizacijai, kad vykdant rangos sutartį turės galimybę parengti darbo projektą, buvo pripažinta atitinkanti pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. UAB „Šilinė“ tikslindama duomenis apie kvalifikaciją perkančiajai organizacijai pateikė tarp „Šilinė“ ir fizinio asmens T. K. sudarytą ketinimų protokolą. Kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl išvados pateikimo ieškinyje pateiktais klausimais nėra teisinio pagrindo, kadangi ieškovė nepasinaudojo savo teise ginčyti pirkimo dokumentų reikalavimus VPĮ 94 straipsnyje numatytais terminais Tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui - jas vertinti (išskyrus atvejus, kai konstatuojamas viešojo intereso poreikis), jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją, patikrino pasiūlymus, išrinko laimėtoją ir pan.), remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto, kai apie jas jie sužinojo ar turėjo sužinoti (pvz., pirkimo sąlygų viešas paskelbimas). Tokiuose ginčuose teismai gali vertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai dalyviams pritaikė pirkimo sąlygas, bet ne tai, ar jos (pirkimo sąlygos) yra teisėtos.

8Triplike tretysis asmuo UAB „Šilinė“ nurodo, kad ieškovė dublike neginčija fakto, kad 2013-09-10 susitarimas su T. K. dėl įdarbinimo patvirtina trečiojo asmens kvalifikaciją vykdyti Viešojo pirkimo sąlygas, tačiau ginčija, kad UAB „Šilinė“, pateikusi įrodymus apie savo kvalifikaciją po Viešojo pirkimo dalyvių vokų su pasiūlymais atplėšimo, negali būti laikoma kaip atitinkanti kvalifikaciją. Kadangi duomenys apie T. K. įdarbinimą nebuvo pateikti su pasiūlymu, šie duomenys buvo pateikti paprašius perkančiajai organizacijai per jos nustatytą terminą. Svarbu yra tai, kad kvalifikaciją liudijantys duomenys patvirtintų trečiojo asmens kvalifikaciją, kuri buvo vokų atplėšimo dieną (ir pasiūlymų pateikimo diena ir valanda sutampa su vokų atplėšimo diena ir valanda - 2013-09-12 11.00 val., Pirkimo dokumentų 5.6 punktas ir 8.1 punktas), o ne po vokų atplėšimo. Susitarimas dėl įdarbinimo su T. K. sudarytas 2013-09-10 dieną. Todėl argumentai, kad neva tai UAB „Šilinė“ nebeturėjo teisės remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais po Viešojo pirkimo dalyvių vokų su pasiūlymais atplėšimo yra klaidinantys ir niekuo nepagrįsti, nes susitarimas dėl T. K. įdarbinimo buvo sudarytas prieš, o ne po, vokų atplėšimo.

9Ieškinys atmestinas, byla dalyje nutrauktina.

10Pateiktais į bylą dokumentais nustatyta, jog ieškovas kaip ir tretysis asmuo dalyvavo Utenos rajono savivaldybės administracijos vykdytame viešajame pirkime „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Utenos rajono savivaldybės Daugailių miestelyje“. Viešieji pirkimai buvo vykdomi pagal Utenos rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2013-08-28 posėdžio protokolu Nr.3/PM patvirtinto supaprastinto atviro konkurso „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Utenos rajono savivaldybės Daugailių miestelyje“dokumentus

11( t.1,b.l.34-55).Ieškovė 2013-09-12 pateikė perkančiajai organizacijai dalyvio pasiūlymą Viešajame pirkime, pasiūlymas 2013-10-18 pripažintas Viešojo pirkimo konkurso laimėtoju. Dėl gautos trečiojo asmens pretenzijos viešojo pirkimo procedūros buvo sustabdytos, vėliau atnaujintos, panaikintas 2013 m. spalio 3 d. sprendimas dėl dalyvio kvalifikacijos atitikimo, 2013 m. spalio 18 d. sprendimas dėl pasiūlymo atitikimo ir 2013 m. spalio 18 d. rašte nurodytas sprendimas dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo. Ieškovei pateikus papildomus dokumentus, jos pasiūlymas 2013 m. lapkričio 20 d. raštu Nr. VS-2009, atsakovės pripažintas atitinkančiu Viešojo pirkimo dokumentų reikalavimus, tačiau, vadovaujantis sudaryta Viešojo pirkimo dalyvių pasiūlymų eile konkurso laimėtoju pripažinta UAB „Šilinė“( t.1.b.l.11-21). Ieškovė dėl atsakovės sprendimo nesutiko, pateikė 2013-12-05 pretenziją, kurioje nurodė, jog atsakovas nepagrįstai pripažino UAB „Šilinė“ kvalifikaciją, atitinkančia Viešojo pirkimo sąlygų įtvirtintiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, prašė panaikinti atsakovo 2013-11-20 raštu Nr.VS-2009 įtvirtintus sprendimus ,įvertinti Viešojo pirkimo dokumentų 3.2. punkte pateiktos lentelės 11. skiltyje įtvirtino reikalavimo pateikti paskutinių finansinių metų balansą atitikimą VPĮ nuostatoms(t.1,b.l.22-27), tačiau ji 2013-12-13 atsakovės buvo atmesta, konkrečiai prašymą įvertinti Viešojo pirkimo dokumentų 3.2. punkte pateiktos lentelės 11. skiltyje įtvirtinto reikalavimo atitiktį atsisakė nagrinėti kaip pateiktą praleidus terminą pretenzijai pateikti( b.l.28-33,t.1). Dokumentų 3.2 p. 11 lentelė nustato reikalingumą pateikti paskutinių finansinių metų balansą( t.1,b.l.42). Ieškovas pateikė 2013-09-11 Pasiūlymą dėl pirkimo, kuriame pažymėjo, jog sutinka su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, nustatytomis konkurso skelbime, pirkimo dokumentuose, kituose pirkimo dokumentuose ir pateikė 2012 metų balansą (t.1,b.l.120-121). Tretysis asmuo pateikė 2013-09-10 Susitarimą dėl įdarbinimo ,sudarytą tarp UAB“Šilinė“ ir T. K., kuriuo pastarasis įsipareigojo, trečiajam asmeniui laimėjus skelbtą konkursą, terminuotai įsidarbinti bendrovėje ir rengti būtinus pagal pirkimo sąlygas projektus, prie jo pridėtas T. K. kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas (t.1,b.l.112-113).

12Dėl leistinumo peržiūrėti sprendimą

13Ieškovo motyvas, jog 2013-10-18 paskelbus sprendimą dėl konkurso laimėtojo ir UAB „Šilinė“ dalyvio pasiūlymą taip pripažinus neatitinkančiu Viešojo pirkimo minimalių kvalifikacinių reikalavimų, jo vėlesnis peržiūrėjimas nebegalimas, teismo nuomone nepagrįstas.

14VPĮ 3 str. numato, jog perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, o pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

15Kadangi vykdant pirkimo procedūras tas darytina taikant VPĮ, akivaizdu,jog gali kilti ginčų, neaiškumų, kurie nustatyta tvarka turi būti išspręsti. Tokių procedūrų tvarka numatytaVPĮ 90-93 str.

16Pagal VPĮ 93 straipsnį tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus turi teisę ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus.Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai šiame skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui šiame skyriuje nustatyta tvarka.Iki kreipiantis į teismą tiekėjas turi pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai. Pastaroji privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, taip pat juos informuoti apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą.

17Nors įstatymas nenustato kokius konkrečiai sprendimus gali priimti pretenziją išnagrinėjusi perkančioji organizacija, teismo nuomone, sistemiškai aiškinant įstatymą daroma išvada, kad šie sprendimai gali būti įvairūs, tarp jų ir sprendimas priimti naują esmingai skirtingą nei pirmesnis sprendimą .Mąstant priešingai, t.y., kad priimti sprendimai nebegali būti pakeisti, pati galimybės pateikti pretenziją ir jos nagrinėjimo procedūra būtų beprasmė, be turinio. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad VPĮ nenustatyta galimybės perkančiajai organizacijai iš naujo įvertinti tiekėjo pasiūlymo atitiktį pirkimo sąlygoms, jei toks įvertinimas jau atliktas ir sprendimas dėl jo priimtas. Tačiau vis dėlto neatmestina ir tokios situacijos galimybė, kai perkančiajai organizacijai, priėmusiai sprendimą dėl konkretaus, kelių ar visų tiekėjų kvalifikacijos ar pasiūlymo atitikties ir apie tai informavus tiekėjus, paaiškėja naujų duomenų ar kyla pagrįstų abejonių, dėl kurių perkančioji organizacija negalėtų sudaryti viešojo pirkimo sutarties; dėl to, nors perkančiajai organizacijai priėmus tam tikrus procedūrinius sprendimus, jie viešųjų pirkimų santykių subjektams sukuria teisinius padarinius, t. y. poreikį pereiti į kitą konkurso etapą, tačiau tai neturi lemti perkančiosios organizacijos pareigos sudaryti viešojo pirkimo sutartį su tiekėju, kuris iš tiesų arba galbūt nepagrįstai pripažintas atitinkančiu pirkimo sąlygas. Jei perkančioji organizacija jokiais būdais negalėtų persvarstyti savo sprendimų, tai tokiu atveju nebūtų iki galo įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai ir nebūtų sudaryta galimybės pačiai perkančiajai organizacijai pakeisti savo galbūt skubotai ar neteisėtai priimtą sprendimą; kita vertus, tokiu atveju perkančioji organizacija turi nurodyti priežastis, ją paskatinusias pakartotinai atlikti kurią nors viešojo pirkimo procedūrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 2 d.nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2011).

18Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų atmestinas kaip nepagrįstas apelianto argumentas, kad perkančioji organizacija priimdama naują sprendimą pažeidė viešojo pirkimo procedūras.

19Dėl atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams

20VPĮ nustato reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai bei jos tikrinimo procedūras. VPĮ 32 straipsnis numato, jog perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai , informacijos bei dokumentų, kuriuos turi pateikti kandidatai ar dalyviai, reikalavimai nustatomi vadovaujantis VP įstatymo 33, 34, 35, 36, 37 ir 38 str. nuostatomis. Perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs. Prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais.

21Taigi, įstatymas nedraudžia remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais neatsižvelgiant į jų tarpusavio santykių pobūdį. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad „tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningasis vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus. Šis vertinimas atliekamas atsižvelgiant į aktualias teisės normas dėl tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo bei viešųjų pirkimų principus (VPĮ 3, 32, 39 straipsniai) ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012). Pagal šiuo klausimu formuojamą kasacinio teismo praktiką, turinio viršenybės prieš formą principas aktualus vertinant tiek tiekėjo veiksmus, tiek perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumą visose viešojo pirkimo procedūrose ir jų stadijose dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo. Perkančiosios organizacijos veiksmai tiekėjų kvalifikacijos atitikties tikrinimo procedūroje vertinami atribojant pirkimo sąlygas, kuriomis tiekėjams keliami reikalavimai kvalifikacijai bei jos atitikčiai patikrinti pateikiamiems dokumentams, taip siekiant užtikrinti tiekėjų, kurių kvalifikacija yra tinkama, tačiau ją liudijantys dokumentai pirkimo sąlygas atitinka ne paraidžiui, ne visiems jiems keliamiems formos ar kitiems formaliesiems reikalavimams, dalyvavimą viešajame pirkime (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis 2012 m. kovo 20 d. civilinėje byloje Nr. 3K-3-132/2012".

22VPĮ Komentare( skelbta Viešųjų pirkimų tarnybos tinklalapyje, 284-287 psl.), aptariant reikalavimus keliamus tiekėjams, aiškinama, jog VPĮ nustato tiekėjų teisę įrodinėti savo kvalifikaciją, remiantis kitų ūkio subjektų pajėgumais ir reglamentuoja, kaip tiekėjai gali naudotis šia teise. Tai sietina su tikslu įtraukti į pirkimą kuo daugiau potencialių tiekėjų, sudaryti jiems lygias sąlygas dalyvauti pirkimo procedūrose, skatinti konkurenciją, užtikrinti perkančiajai organizacijai platesnes galimybes vertinant gautus pasiūlymus ir nustatant pirkimo laimėtoją. Taip pat galimybės remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais sudarymas leidžia didesniuose pirkimuose dalyvauti ne tik didelėms, tačiau ir smulkioms bei vidutinėms įmonėms. Tiekėjai viešojo pirkimo sutartį gali vykdyti patys arba tam pasitelkti su juo susijusius subjektus arba trečiuosius asmenis. Ši teisė į VPĮ yra perkelta iš Direktyvos 2004/18/EB 47 straipsnio 2 d. bei 48 str. 3 d., kuriose nurodyta, kad vertinant ekonominę ir finansinę padėtį ar techninius ir (ar) profesinius pajėgumus, prireikus, konkrečios sutarties atveju ir kai tai yra tinkama, ūkio subjektas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, nepriklausomai nuo to, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su šiais subjektais. Taigi, teisė remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais pirmiausia siejama su reikalavimais tiekėjų ekonominiam ir techniniam bei profesiniam pajėgumui įvykdyti prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutartį. Tokiais pajėgumais remtis leidžiama ir pagal Direktyvos 2004/17/EB 53 str. 4 d. ir 5 d., 54 str. 5 d. ir 6 d. Komentuojamo straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad, prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį šie ištekliai jam bus prieinami. Analogiškos nuostatos yra įtvirtintos Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijose. Galimybės tiekėjui remtis kito asmens pajėgumais neturi sąlygoti kaip nors formalizuotas jų ryšių teisinis pobūdis. Kito ūkio subjekto pajėgumais besinaudojantis tiekėjas turi vieną pareigą – įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį kito asmens pajėgumai ir ištekliai jam bus prieinami. Paprastai tariant, tiekėjai gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jei jie realiai turės galimybę tais ištekliais naudotis sutarties vykdymo metu. Pavyzdžiui, perkami darbai ir projektavimo paslaugos. Tiekėjas projektavimo paslaugoms teikti pasitelkia kitą ūkio subjektą, pateikia jo atestatą ir įrodymus, kad šie ištekliai jam bus prieinami, t.y., kito ūkio subjekto patvirtinimą, kad jis laimėjimo atveju atliks projektavimo paslaugas. Jeigu tiekėjas vykdant sutartį ketina pasitelkti kitus ūkio subjektus, tai turi būti nurodyta pasiūlyme ar paraiškoje (įvardijami subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai). VPĮ nereglamentuoja, kokiomis konkrečiomis priemonėmis tiekėjas turi įrodyti, kad vykdant sutartį jam bus prieinami kitų subjektų ištekliai. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad tai, ar tiekėjas įrodė išteklių jam prieinamumą, yra fakto klausimas. Vertinant šiuo aspektu esminę reikšmę turi aplinkybės, kokie yra pirkimo dokumentuose perkančiosios organizacijos nurodyti ir jai priimtini dokumentai, kuriuos tiekėjas turi pateikti įrodinėdamas kitų subjektų išteklių prieinamumą, taip pat aplinkybės, ar tiekėjas tokius dokumentus pateikė, bei aplinkybės, ar tiekėjo pateiktų dokumentų turinys leidžia perkančiajai organizacijai įsitikinti, jog ištekliai bus prieinami.Tokiu būdu perkančiajai organizacijai suteikiama garantija, kad pagrindinis tiekėjas, vykdydamas viešojo pirkimo sutartį, galės efektyviai naudotis visais pasitelkiamų asmenų ištekliais. Šiuo atveju, nėra teisiškai reikšminga, kokie teisiniai santykiai sieja tiekėją ir trečiuosius asmenis: ar tiekėjas yra dominuojantis įmonių grupėje, ar tretieji asmenys, kuriuos norima įtraukti į sutarties vykdymą, yra tiekėjo steigėjai. Abiem atvejais tiekėjas privalo įrodyti, kad jis galės naudotis kitų tiekėjų finansiniais ir techniniais ištekliais, kurie reikalingi sutarčiai įvykdyti. Tokios priemonės gali būti ketinimų susitarimo protokolas, sutartis ar preliminari sutartis su ūkio subjektu ir kt. Esminis tokio įrodymo priimtinumo kriterijus – turi būti aiškiai nurodyta, kad ūkio subjektas įsipareigoja suteikti tam tikrus konkrečius išteklius (taip pat turėtų būti nurodyta, kaip tokie ištekliai prisideda prie kvalifikacijos reikalavimų atitikimo), kad tiekėjas galėtų dalyvauti viešajame pirkime ir atitikti pirkimo sąlygų keliamus reikalavimus. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais. Tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai – tik juridinio fakto patvirtinimo šaltinis, todėl ne konkretūs dokumentai, kaip tokie, lemia kvalifikacijos turėjimą. Teismai yra konstatavę, kad visi tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiantys duomenys yra leistini tiekėjui siekiant pagrįsti savo kvalifikaciją, nebent VPĮ ar kitas teisės aktas aiškiai nustatytų ribojimą jais remtis. VPĮ tokio ribojimo nenustato. Siekiant užtikrinti viešojo pirkimo procedūrų (taip pat perkančiosios organizacijos peržiūros procedūros) koncentruotumą bei jų vykdymo racionalumą, tiekėjų teisė įrodyti reikalaujamos kvalifikacijos turėjimą ribojama tik kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų sąsajos su perkančiosios organizacijos atitinkamu reikalavimu tiekėjų kvalifikacijai. Reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jo pagrindimo reikalavimas. Toks reikalavimas yra išvestinis ir svarbus tik tiek, kiek jis padeda perkančiajai organizacijai patikrinti ir įsitikinti tiekėjų kvalifikacija. Reikalaujamo dokumento nepateikimas savaime negali reikšti tiekėjo kvalifikacijos neatitikimo pirkimo sąlygų reikalavimams, jeigu yra pateikiami kiti dokumentai, įrodantys tiekėjo atitikimą kvalifikacijos reikalavimams. Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo pripažinti, kad tiekėjas atitinka kvalifikacinius reikalavimus, teisėtumo sprendžiama ne (tik) pagal tai, ar perkančioji organizacija tinkamai vertino jai pateiktų tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų turinį ir dėl to priėmė pagrįstą sprendimą. Tokiu atveju vertinama ir tai, ar tiekėjo kvalifikacija pakankama pirkimo sutarčiai įvykdyti, remiantis ir kita perkančiajai organizacijai prieinama informacija.Taip pat svarbu ir tai, kad tiekėjui dokumentais įrodinėjant atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, perkančioji organizacija neturi teisės reikalauti, kad dokumentas visiškai tiksliai atitiktų reikalaujamą formą, nes komentuojamoje normoje prioritetas suteiktas kvalifikacijos įrodinėjimo tikslui – patvirtinti, kad tiekėjo kvalifikacija yra pakankama viešojo pirkimo sutarčiai įvykdyti. teismas yra nurodęs, kad VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai perkančiajai organizacijai ir tiekėjams yra nustatyti siekiant viešųjų pirkimų tikslų. Todėl viešųjų pirkimų teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti šių tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų. Tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningasis vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus.

23Pagal VPĮ 8“2„ str. 4 p. viešųjų pirkimų tarnyba įpareigota teikti metodinę pagalbą, rengti šiam įstatymui įgyvendinti reikalingas rekomendacijas, nustatyti šio įstatymo taikymo gaires, tad į šį komentavimą, pateikiamą oficialiame tarnybos tinklalapyje, teismas taip pat atsižvelgia.

24Teismo nuomone, nepagrįstas ieškovo teiginys, jog Statybos įstatymo 14 str. 2 d.nuostata, kad būti ypatingų statinių projektuotojais turi teisę šio straipsnio 1 dalyje nurodyti architektai ir statybos inžinieriai, pagal šio įstatymo 10 straipsnio nuostatas turintys teisę būti ypatingo statinio projekto vadovais, taip pat juridiniai asmenys ir kitos užsienio organizacijos, jeigu juose darbo ar kitų sutartinių santykių pagrindu dirba architektai ar statybos inžinieriai, turintys teisę būti ypatingo statinio projekto vadovais, draudžia remtis T. K. kvalifikacija, nes jo su trečiuoju asmeniu nesieja jokie sutartiniai ryšiai.

25Jau aukščiau pastebėta ,jog šiuos asmenis sieja sutartiniai ryšiai( susitarimas dėl įdarbinimo), o Statybos įstatymas konkrečiai neįvardija sutarčių , kurios pripažįstamos tinkamomis, pobūdžio. VPĮ kaip minėta tokių apribojimų ( draudimų) irgi nenustato , todėl nebuvo kliūčių tokius susitarimus pripažinti tinkamais. Pastebima,jog T. K. pareiškimu teismui dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą vykdyti susitarimo sąlygas( t.1,b.l.136).

26Ieškovas nepagrįstai teigia, kad atsakovė neteisėtai pripažino UAB „Šilinė“ kvalifikaciją, atitinkančia Viešojo pirkimo sąlygų 3.2. punkte pateiktos lentelės 8 skiltyje bei 6 skiltyje įtvirtintiems kvalifikaciniams reikalavimams.

27Teismo nuomone, bylos medžiaga paneigia tokį ieškovo teiginį. Iš VĮ Registrų centras pažymų, išduotų 2013-08-16 ir 09-04 subrangovams UAB “Sportinės dangos“ ir „Aukštaitijos traktas„ matyti, jog ten yra duomenys apie šių bendrovių skolas( jų nebuvimą) ir kita informacija svarbi sprendžiant dėl tiekėjo atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams pagal 3.2 6 lentelę

28( t.1, b.l.139-142).

29Dėl dalies pretenzijos pateikimo termino

30Ieškovas ieškinyje teigia, jog Perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo dokumentų 3.2. punkte pateiktos lentelės 11 skiltyje įtvirtintas kvalifikacinis reikalavimas, nurodant, kad jo tenkinimui būtina pateikti išimtinai praėjusių metų balansą, nepagrįstai riboja tiekėjų konkurenciją viešajame pirkime.

31Pagal VPĮ 94 str. tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia): 1) per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos; 2) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu šiame įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.

32Pirkimo dokumentų 3.2 p.11 skilties lentelėje nuoroda dėl reikalingumo pateikti paskutinių finansinių metų balansą ieškovui buvo žinoma iki jis jį 2013-09-11 pateikė kaip pasiūlymo dėl pirkimo priedą ( t.1, b.l.120-121). Pretenziją atsakovui dėl pirkimo, kurioje prašė įvertinti 3.2 11 lentelės skiltyje nurodyto kvalifikacinio reikalavimo atitikimą VPĮ nuostatoms, ir prašymą jį pripažinti negaliojančiu ,įteikė 2013-12-05 ( t.1, b.l. 22-27), t.y. beveik po 3 mėn. Atsakovas atsakyme į pretenziją nurodė, jog atsisako vertinti šį reikalavimą kaip pateiktą pavėluotai. Priežasčių dėl kurių galima būti atnaujinti terminą skundui ( pretenzijai) pateikti ieškovas nenurodė, dėl to pasisakyti teismo ieškovas irgi neprašo.

33VPĮ nustato privalomą pretenzijų nagrinėjimo ne teisme procedūrą.

34Kasacinio teismo praktikoje pažymima ,kad tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui - jas vertinti (išskyrus atvejus, kai konstatuojamas viešojo intereso poreikis), jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (perkančioji organizacija įvertino tiekėju kvalifikacija, patikrino pasiūlymus, išrinko laimėtoja ir pan.), remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto, kai apie jas jie sužinojo ar turėjo sužinoti. Tokiuose ginčuose teismai gali vertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai dalyviams pritaikė pirkimo sąlygas, bet ne tai, ar pirkimo sąlygos yra teisėtos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011).

35Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad tokia privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta ne tik siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumą, sudaryti galimybę tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išsiaiškinti tarpusavio pretenzijų pagrįstumą nepradedant teismo proceso, bet ir nustatyti kilusio ginčo ribas. Ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija viešojo pirkimo procedūroje yra vienodai svarbi kiekviename viešajame pirkime (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011). Ikiteisminės ginčo tvarkos reguliavimu įtvirtintu ribojimu tiekėjams siekiama ne tik peržiūros procedūrų operatyvumo, bet ir veiksmingumo principo įgyvendinimo. Tiekėjui nepripažįstamas teisinis suinteresuotumas viešojo pirkimo sutarties sudarymu, taigi ir teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus, jei tiekėjo teisių pažeidimą lėmė perkančiosios organizacijos veiksmai, kuriais buvo nustatytos neteisėtos pirkimo sąlygos, o šis subjektas tik po to, kai buvo pranešta apie sprendimą sudaryti sutartį su viešojo pirkimo laimėtoju, tokį perkančiosios organizacijos sprendimą skundžia.Galimybė skųsti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus, kurie nebuvo nagrinėjami privalomoje ikiteisminėje procedūroje lemtų besąlyginę tiekėjo teisę skųsti pirkimo sąlygas po to, kai jo pasiūlymas dėl kvalifikacijos neatitikties nebuvo vertinamas, arba pasiūlymo vertinimo metu buvo atmestas, arba nebuvo pripažintas geriausiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009).Jeigu tiekėjui besąlygiškai būtų leista skųsti perkančiosios organizacijos veiksmus teisme prieš tai su pretenzija nesikreipus į perkančiąją organizaciją, tokia praktika iš esmės būtų paneigta ikiteisminė ginčo stadija, įstatymo leidėjo įtvirtinta dėl pirmiau nurodytų priežasčių.

36Kadangi ieškinio reikalavimas šioje pateiktas nesilaikius išankstinės privalomos ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarkos, o šia tvarka pasinaudoti nebegalima, bylą šioje dalyje nutraukiama

37( CPK 293 str. 2 p.).

38Be to , pastebima, jog ieškovas nenurodė kokius konkrečiai VPĮ principus galimai pažeidė šis reikalavimas. Kalbant apie juos( lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo- VPĮ 3 str.1 d.) apibendrintai , pastebima ,jog pareiga perkančiajai organizacijai vertinti tiekėjų kvalifikacijos tinkamumą, remiantis objektyvumo principu, pagrįsta skaidrumo imperatyvu, ribojančiu perkančiosios organizacijos sprendimų priėmimo laisvę, bei veiksminga kitų tiekėjų interesų gynyba. Perkančiajai organizacijai nesuteikta neribota teisė savo nuožiūra konstatuoti pasiūlymo atitikties įrodymo ar neįrodymo, t. y. įrodymų pakankamumo faktą. Laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų, visų dalyvių pateiktų pasiūlymų atitiktis pirkimo sąlygoms turi būti vertinama tiksliai pagal šių sąlygų turinį. Tam tikras aplinkybes įrodančiais tiekėjo dokumentais gali būti pripažįstami tokie dokumentai, kurių turinys dėl įrodinėjamų aplinkybių yra pagrįstas objektyviais, patikrinamais duomenimis, jei šio turinio pagrindu bet kuris nešališkas, protingas asmuo gali objektyviai padaryti išvadą, jog dokumentas įrodinėjamas aplinkybes patikimai patvirtina (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012). Lygiateisiškumo principas viešųjų pirkimų srityje reiškia reikalavimą vienodai vertinti tiekėjų pasiūlymus, kurie yra lygiaverčiai ar iš esmės vienodai konkurencingi, nebent skirtingą jų vertinimą būtų galima pateisinti. Lygiateisiškumo ir skaidrumo principai pažeidžiami tuomet, kai perkančioji organizacija vieno tiekėjo pasiūlymą vertina pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus bei tvarką, o kitam daro išimtis, tiekėjo kvalifikacijos ar pasiūlymo vertinimui taiko kitokius kriterijus arba netaiko pirkimo dokumentuose numatytų kriterijų.

39Nagrinėjamu atveju nėra duomenų, jog atsakovas dalyvių finansinę būklę būtų vertinęs ar ketinęs vertinti pagal skirtingus kriterijus, reikalavęs nevienodų duomenų.

40Tretysis asmuo prašo priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Iš pateiktų sutarties ir sąskaitos faktūros matyti, jog už paruošiamųjų bylos dokumentų parengimą ( atsiliepimo ir tripliko) atstovas pateikė trečiajam asmeniui apmokėti 4235 Lt dydžio sąskaitą.

41Sutinkamai su CPK 98 str., šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas advokato( jo padėjėjo) atstovavimo, įskaitant ir dokumentų rengimo , išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

42Nors šiuo atveju prašymą dėl išlaidų atlyginimo pateikė ne šalis, o tretysis asmuo, tai nėra kliūtimi spręsti dėl šio patirtų išlaidų pagrįstumo ( CPK 47 str.).

43Dalyvaujantis byloje asmuo teikė procesinius dokumentus, juos ruošiant naudojosi atstovo paslaugomis, jų pateikimas buvo sąlygotas bylos pobūdžio, todėl teismas sprendžia, jog išlaidos buvo būtinos, tad ir atlygintinos.

44Sprendžiant dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo dydžio teismas atsižvelgia į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas rekomendacijas „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ (toliau – Rekomendacijos). Įvertinus , jog dalyvaujantys byloje asmenys tik rengė procesinius dokumentus, jų ( trečiojo asmens) parengti du, ginčas nėra itin sudėtingas, teismo nuomone, rekomendacijų 2 ir 8 p. pagrindu pagrįstomis ir atlygintomis pripažįstama 2500 Lt šių išlaidų.

45Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270, 293 str.2 p., 98 str.,

Nutarė

46civilinę bylą dalyje dėl reikalavimo Pirkimo dokumentų 3.2 p.11 skilties lentelės nuorodą dėl reikalingumo pateikti paskutinių finansinių metų balansą panaikinimo nutraukti.

47Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

48Priteisti iš AB „Utenos melioracija“, juridinio asmens kodas 183605665, 2500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, UAB „Šilinė“, juridinio asmens kodas 183694870, naudai.

49Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Eigirdas Činka,... 2. viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. ieškovė UAB „Utenos melioracija“ ieškiniu prašo panaikinti 2013 m.... 4. Atsakovė Utenos rajono savivaldybės administracija prašo ieškovės... 5. Tretysis asmuo UAB „Šilinė“ prašo ieškovės ieškinį atmesti. Nurodo,... 6. Dublike ieškovė nurodo, kad tretysis asmuo nebeturėjo teisės remtis kitų... 7. Triplike atsakovė Utenos rajono savivaldybės administracija nurodo, kad VPĮ... 8. Triplike tretysis asmuo UAB „Šilinė“ nurodo, kad ieškovė dublike... 9. Ieškinys atmestinas, byla dalyje nutrauktina.... 10. Pateiktais į bylą dokumentais nustatyta, jog ieškovas kaip ir tretysis asmuo... 11. ( t.1,b.l.34-55).Ieškovė 2013-09-12 pateikė perkančiajai organizacijai... 12. Dėl leistinumo peržiūrėti sprendimą... 13. Ieškovo motyvas, jog 2013-10-18 paskelbus sprendimą dėl konkurso laimėtojo... 14. VPĮ 3 str. numato, jog perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant... 15. Kadangi vykdant pirkimo procedūras tas darytina taikant VPĮ, akivaizdu,jog... 16. Pagal VPĮ 93 straipsnį tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija... 17. Nors įstatymas nenustato kokius konkrečiai sprendimus gali priimti... 18. Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų atmestinas kaip nepagrįstas apelianto... 19. Dėl atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams... 20. VPĮ nustato reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai bei jos tikrinimo... 21. Taigi, įstatymas nedraudžia remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais... 22. VPĮ Komentare( skelbta Viešųjų pirkimų tarnybos tinklalapyje, 284-287... 23. Pagal VPĮ 8“2„ str. 4 p. viešųjų pirkimų tarnyba įpareigota teikti... 24. Teismo nuomone, nepagrįstas ieškovo teiginys, jog Statybos įstatymo 14 str.... 25. Jau aukščiau pastebėta ,jog šiuos asmenis sieja sutartiniai ryšiai(... 26. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad atsakovė neteisėtai pripažino UAB... 27. Teismo nuomone, bylos medžiaga paneigia tokį ieškovo teiginį. Iš VĮ... 28. ( t.1, b.l.139-142).... 29. Dėl dalies pretenzijos pateikimo termino... 30. Ieškovas ieškinyje teigia, jog Perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo... 31. Pagal VPĮ 94 str. tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai... 32. Pirkimo dokumentų 3.2 p.11 skilties lentelėje nuoroda dėl reikalingumo... 33. VPĮ nustato privalomą pretenzijų nagrinėjimo ne teisme procedūrą.... 34. Kasacinio teismo praktikoje pažymima ,kad tiekėjams taikomas ribojimas... 35. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad tokia privaloma... 36. Kadangi ieškinio reikalavimas šioje pateiktas nesilaikius išankstinės... 37. ( CPK 293 str. 2 p.).... 38. Be to , pastebima, jog ieškovas nenurodė kokius konkrečiai VPĮ principus... 39. Nagrinėjamu atveju nėra duomenų, jog atsakovas dalyvių finansinę būklę... 40. Tretysis asmuo prašo priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Iš... 41. Sutinkamai su CPK 98 str., šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 42. Nors šiuo atveju prašymą dėl išlaidų atlyginimo pateikė ne šalis, o... 43. Dalyvaujantis byloje asmuo teikė procesinius dokumentus, juos ruošiant... 44. Sprendžiant dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo dydžio teismas atsižvelgia... 45. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270, 293 str.2 p., 98 str.,... 46. civilinę bylą dalyje dėl reikalavimo Pirkimo dokumentų 3.2 p.11 skilties... 47. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 48. Priteisti iš AB „Utenos melioracija“, juridinio asmens kodas 183605665,... 49. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...