Byla B2-2155-480/2013
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Adreka“ 2013 m. birželio 14 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimo dalies panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Orange master“ skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Adreka“ 2013 m. birželio 14 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimo dalies panaikinimo,

Nustatė

2Pareiškėja skundu (b. l. 4-7) prašo panaikinti BUAB „Adreka“ 2013 m. birželio 14 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime antru darbotvarkės klausimu priimto nutarimo dalį, kuria į BUAB „Adreka“ kreditorių komitetą išrinkti „Swedbank lizingas“ UAB ir AB „Šiaulių bankas“ atstovai.

3Nurodo, kad kartu su pranešimu apie 2013 m. birželio 14 d. vyksiantį pakartotinį kreditorių susirinkimą administratorius pateikė balsavimo raštu biuletenį su nutarimais; jų tarpe antruoju darbotvarkės klausimu nutarimą BUAB „Adreka“ kreditorių komitetą sudaryti iš penkių narių ir į šį komitetą išrinkti: 1) Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovą, 2) Valstybinio socialinio draudimo fondo atstovą, 3) „Swedbank“ AB atstovą, 4) VĮ „Turto bankas“ atstovą, 5) I. K. (darbuotojų atstovas privalomas pagal LR ĮBĮ). Už kiekvieną komiteto narį buvo balsuojama atskirai. Eilinį kartą didžiausią balsų skaičių turintys kreditoriai AB „Šiaulių bankas“, “Swedbank“ AB ir „Swedbank lizingas“ UAB administratoriaus pateiktą balsavimo raštu biuletenį pakeitė ir prirašė naują nutarimą, t. y. kaip alternatyvą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai pasiūlė „Swedbank lizingas“ UAB atstovą ir kaip alternatyvą VĮ „Turto bankas“ pasiūlė AB „Šiaulių bankas“ atstovą, už kurį tik jie patys ir balsavo, neinformuodami apie tai nei administratoriaus, nei kitų bankrutavusios įmonės kreditorių, kuriems net nebuvo sudaryta galimybė susipažinti bei išreikšti nuomonę dėl susirinkime pateiktų nutarimų, todėl priimti nutarimai negali būti laikomo teisėtais.

4BUAB „Adreka“ administratorius raštu pateiktame atsiliepime sutinka su pareiškėjos skunde išdėstytais motyvais, mano, kad skundas pagrįstas, todėl turėtų būti tenkinamas (b. l. 26).

5Pareiškėjos BUAB „Orange Master“ skundas tenkintinas

6Bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarką reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 24 straipsnis. Pagal šio straipsnio 1 dalį, kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus ĮBĮ nustatytas išimtis. Kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (už ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo. Šios nuomonės įskaitomos į kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatus ir apie tai turi būti paskelbta kreditorių susirinkimo metu (ĮBĮ 24 str. 1 d.). Pakartotiniame kreditorių susirinkime nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (ĮBĮ 24 str. 3 d.).

7Bylos medžiaga nustatyta, kad 2013 m. birželio 14 d. vykusiame BUAB „Adreka“ pakartotiniame kreditorių susirinkime atvyko ir raštu balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma sudarė 9 287 635,91 Lt, arba 90,02 proc. visų teismo patvirtintų reikalavimų (b. l. 35). Administratorius, šaukdamas kreditorių susirinkimą, kartu su pranešimu išsiuntė kreditoriams balsavimo raštu biuletenius, kuriuose buvo pateikti numatytos darbotvarkės klausimais parengti nutarimų projektai. Antruoju darbotvarkės klausimu dėl kreditorių komiteto rinkimų buvo pateiktas toks nutarimo projektas: BUAB „Adreka“ kreditorių komitetą sudaryti iš penkių narių. Į BUAB „Adreka“ kreditorių komitetą įtraukti: 1. Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovą; 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo atstovą; 3. „Swedbank“ AB atstovą; 4. VĮ „Turto bankas“ atstovą; 5. I. K. (darbuotojų atstovas privalomas pagal LR ĮBĮ). Už kreditorių komiteto narių skaičių ir kiekvieną komiteto narį buvo balsuojama atskirai. Už administratoriaus pateiktą nutarimo projektą į BUAB „Adreka“ kreditorių komitetą įtraukti Valstybinio socialinio draudimo fondo atstovą balsavo 40,40 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos, prieš – 59,59 proc. ir 0,01 proc. –šiuo klausimu nuomonės nepareiškė (b. l. 38). Už administratoriaus pateiktą nutarimo projektą į BUAB „Adreka“ kreditorių komitetą įtraukti VĮ „Turto bankas“ atstovą balsavo 38,45 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos, prieš – 61,53 proc. ir 0,01 proc. –šiuo klausimu nuomonės nepareiškė (b. l. 39). Nustatyta, kad kreditoriai AB „Šiaulių bankas“ (b. l. 59-60), „Swedbank“ AB (b. l. 56-57) ir „Swedbank lizingas“ UAB (b. l. 91-92), neinformuodami nei administratoriaus, nei kitų BUAB „Adreka“ kreditorių, į balsavimo raštu biuletenį į kreditorių komitetą vietoje Valstybinio socialinio draudimo fondo atstovo įrašė „Swedbank lizingas“ UAB atstovą, vietoje VĮ „Turto bankas“ atstovo įrašė AB „Šiaulių bankas“ atstovą, už juos balsavo ir tokiu būdu 59,53 proc. visų susirinkime dalyvavusių balsų „už“ nutarimas buvo priimtas.

8Kreditoriaus teisė dar prieš kreditorių susirinkimą gauti kreditorių susirinkimo nutarimų projektus, darbotvarkės pasiūlymus yra ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos kreditoriaus teisės raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (už ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo realizavimo prielaida. Nežinodamas išsamių susirinkimo darbotvarkės pasiūlymų kreditorius negali įvertinti dalyvavimo konkrečiame kreditorių susirinkime svarbos ir pasekmių, o nedalyvaudamas jame, pareikšti prieštaravimų dėl ginčijamo nutarimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad kreditorių susirinkime priimant sprendimus ir juos įforminant turi būti derinama kreditorių valia ir negali būti inicijuojami tokie kitiems kreditoriams netikėti sprendimai, su kuriais jie nėra supažindinami, yra nepateisinama situacija, kai dalis kreditorių neinformuojama apie nutarimų projektus, siekiant nuslėpti tokius projektus ir išvengti galimo nepritarimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-07 nutartis, priimta civilinėje byloje AB Danske Bank A/S Lietuvos filialas v. LAB ,,Argovegas“, bylos Nr. 3K-3-467/2008). Byloje nustatyta aplinkybė, kad kreditoriams nebuvo sudaryta reali galimybė išreikšti nuomonę kreditorių susirinkime svarstomais klausimais, gali būti pagrindas pripažinti kreditorių susirinkimo nutarimą neteisėtu (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2279/2011).

9Kaip jau minėta, ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (už ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo. Atsižvelgiant į tai, BUAB „Adreka“ kreditoriai galėjo pasisakyti „už“ ar “prieš“ dėl balsavimo raštu biuletenyje pateikto nutarimo projekto, tačiau kreditoriai AB „Šiaulių bankas“, „Swedbank“ AB ir „Swedbank lizingas“ UAB į balsavimo raštu biuletenį įrašė savo nutarimą ir už jį balsavo. Pažymėtina, kad BUAB „Adreka“ 2013-06-14 vykusiame pakartotiniame kreditorių susirinkime savo nuomonę norėję pareikšti kreditoriai balsavo raštu ir tik UAB „Reprodukcijos spalvos“ atstovas atvyko į kreditorių susirinkimą, todėl kiti kreditoriai neturėjo galimybės susipažinti su siūlomu nauju nutarimo projektu ir taip buvo apribota pagrindinė kreditorių teisė – susirinkime pareikšti savo nuomonę ir ginti savo interesus. Nežinodami kreditorių AB „Šiaulių bankas“, „Swedbank“ AB ir „Swedbank lizingas“ UAB siūlymų (o jie ir nebuvo pateikti), kiti kreditoriai negalėjo įvertinti dalyvavimo tokiame susirinkime svarbos ir pasekmių, o nedalyvaudami jame, pareikšti savo nuomonės dėl ginčijamo nutarimo dalies. Kreditorių susirinkime priimant nutarimus ir juos įforminant turi būti derinama kreditorių valia ir negali būti kreditorių dalies inicijuojami tokie kitiems kreditoriams netikėti nutarimai, su kuriais jie nėra supažindinami. Nagrinėjamu atveju, kai į balsavimo raštu biuletenį nutarimą įrašiusių ir už jį balsavusių kreditorių balsai (53,585 proc.) tik nežymiai viršija visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos pusę, toks klausimo sprendimas pažeidžia kitų kreditorių teises, o taip pat prieštarauja CK 1.137 straipsnio 3 dalyje įtvirtintai nuostatai, draudžiančiai piktnaudžiauti savo teise.

10Nagrinėjamu atveju yra visiškai ta pati situacijai, kaip ir 2012 m. lapkričio 19 d. vykusiame BUAB „Adreka“ kreditorių susirikime, dėl kurio teisėtumo išnagrinėjęs civilinę bylą apeliacine tvarka Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. balandžio 25 d. nutartyje (civ. byla Nr. 2-1346/2013) konstatavo, kad kai iš 162 BUAB „Adreka“ kreditorių nuomonę išreiškia tik 3 didžiausią balsų skaičių (54,009 proc.) turintys kreditoriai AB „Ūkio bankas“ (dabar AB „Šiaulių bankas“), AB Swedbank ir UAB „Swedbank lizingas“, įtraukdami į balsavimo raštu biuletenį naują nutarimą, už kurį patys ir balsuoja, neinformuodami nei kitų bankrutavusios įmonės kreditorių, nei administratoriaus, negali būti laikoma teisėta.

11Nurodytų aplinkybių visumą teismas vertina kaip pagrindą panaikinti skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo dalį ir perduoda šį klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

12Nutarčiai įsiteisėjus, naikintinos 2013 m. liepos 1 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 149 str. 1 d.).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi, Civilinio proceso kodekso 22 straipsnio 1 dalimi, 291 straipsniu,

Nutarė

14Pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Orange master“ skundą patenkinti ir panaikinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Adreka“ 2013 m. birželio 14 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime antruoju darbotvarkės klausimu dėl kreditorių komiteto rinkimų priimto nutarimo dalį dėl „Swedbank lizingas“ UAB ir AB „Šiaulių bankas“ atstovų išrinkimo į BUAB „Adreka“ kreditorių komitetą bei perduoti šį klausimą bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Adreka“ kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

15Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 1 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis buvo uždrausta BUAB „Adreka“ kreditorių komitetui priimti nutarimus, iki bus išspręstas teisme ginčas dėl BUAB „Adreka“ 2013 m. birželio 14 d. kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų dėl „Swedbank lizingas“ UAB ir AB „Šiaulių bankas“ atstovų išrinkimo į BUAB „Adreka“ kreditorių komitetą pripažinimo negaliojančiu.

16Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai