Byla 2-1346/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytas Milius, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal kreditorių uždarosios akcinės bendrovės „Swedbank lizingas“ ir akcinės bendrovės Swedbank atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1189-480/2013 pagal pareiškėjų bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Adreka“ ir bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Orange master“ skundus dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Adreka“ 2012 m. lapkričio 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, suinteresuoti asmenys akcinė bendrovė Ūkio bankas, akcinė bendrovė Swedbank, uždaroji akcinė bendrovė „Swedbank lizingas“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius, VĮ „Turto bankas“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teisme gautas pareiškėjo BUAB „Adreka“ skundas, kuriuo prašoma panaikinti 2012 m. lapkričio 19 d. BUAB „Adreka“ kreditorių susirinkime priimtą nutarimą „Atsižvelgiant į Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 25 d. nutartį (civilinė byla Nr. 2-1250/2012) įpareigoti BUAB „Adreka“ administratorių per 15 darbo dienų sušaukti kreditorių susirinkimą, kuriame iš naujo būtų svarstomi 2012 m. sausio 6 d. BUAB „Adreka“ kreditorių susirinkime svarstyti klausimai“. Nurodė, kad 2012 m. lapkričio 19 d. administratorius sušaukė kreditorių susirinkimą, kurio darbotvarkėje buvo vienintelis klausimas – 2012 m. sausio 6 d., 2012 m. sausio 23 d., 2012 m. gegužės 18 d. kreditorių susirinkimuose ir 2012 m. rugsėjo 24 d. kreditorių komiteto posėdyje priimtų nutarimų patvirtinimas. Susirinkime už šį nutarimą balsavo 33,694 proc. balsų, prieš – 54,009 proc. balsų. Kreditorius AB Ūkio bankas, suderinęs savo veiksmus su kreditoriais AB Swedbank ir UAB „Swedbank lizingas“, balsavimo raštu biuletenį pakeitė ir įrašė naujo turinio nutarimą. Apie pakeitimą minėti kreditoriai iš anksto neinformavo nei administratoriaus, nei kitų kreditorių, tokiu būdu užkirsdami kelią kitiems kreditoriams pasisakyti (balsuoti) dėl pateikto naujo nutarimo.

4Vilniaus apygardos teisme gautas pareiškėjo BUAB „Orange Master“ patikslintas skundas, kuriuo prašoma panaikinti 2012 m. lapkričio 19 d. BUAB „Adreka“ kreditorių susirinkime priimtą nutarimą „Atsižvelgiant į Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 25 d. nutartį (civilinė byla Nr. 2-1250/2012) įpareigoti BUAB „Adreka“ administratorių per 15 darbo dienų sušaukti kreditorių susirinkimą, kuriame iš naujo būtų svarstomi 2012 m. sausio 6 d. BUAB „Adreka“ kreditorių susirinkime svarstyti klausimai“. Nurodė, kad iš administratoriaus gauto protokolo sužinojo, kad kreditoriai AB Ūkio bankas, AB Swedbank ir UAB „Swedbank lizingas“ balsavimo raštu biuletenyje parašė naują nutarimą. Akivaizdu, kad bankai pasiskaičiavo, kad tik jų vienų turimų balsų pakaks nutarimui priimti ir apie siūlomą nutarimą neinformavo kitų kreditorių. Vadovaujantis esamu įstatyminiu reglamentavimu, kreditoriai AB Ūkio bankas, AB Swedbank ir UAB „Swedbank lizingas“ galėjo tik pasisakyti už arba prieš balsavimo raštu biuletenyje pateiktą nutarimą, tačiau neturi teisės vienašališkai, neinformuodami kitų kreditorių ir administratoriaus, keisti nutarimo.

5Kreditorius VĮ Turto bankas pateikė atsiliepimą, nurodydamas, jog BUAB „Adreka“ atskirasis skundas turėtų būti tenkinamas. Pagal ĮBĮ reglamentavimą AB Ūkio bankas, AB Swedbank ir UAB „Swedbank lizingas“ galėjo pasisakyti tik už arba prieš biuletenyje pateiktą nutarimą. Teisės keisti administratoriaus pateikto balsavimo raštu biuletenio, įrašant į jį naują darbotvarkės klausimą, kreditoriai neturėjo.

6Kreditorius VSDFV Kauno skyrius pateikė atsiliepimą, prašydamas tenkinti pareiškėjų skundus. Nurodė, kad kreditoriai neturėjo galimybės susipažinti su siūlomu nauju nutarimo projektu. Buvo apribota pagrindinė kreditorių teisė – pareikšti savo nuomonę ir ginti interesus. Per laikotarpį nuo pirmojo kreditorių susirinkimo (2012-01-06) iki Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 25 d. nutarties buvo įvykdyta daugelis pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimų, taip pat buvo šaukiami kiti kreditorių susirinkimai ir komiteto posėdis. Juose priimti nutarimai apskųsti nebuvo. Vadovaujantis priimtais nutarimais buvo skelbiamas ir vykdomas turto pardavimas, administratorius vykdė bankroto administravimo darbus, atliko jam pavestas pareigas, patyrė išlaidas. Pakartotinis įvairių bankroto procedūrų vykdymas, galimi teisminiai ginčai užvilkintų bankroto procedūrą, atitolintų tikslą kuo greičiau baigti bankroto procesą, atsiskaitant su kreditoriais.

7Kreditorius AB Ūkio bankas pateikė atsiliepimus, prašydamas pareiškėjų BUAB „Adreka“ ir BUAB „Orange Master“ skundus atmesti. Nurodė, kad administratorius apie skundžiamą nutarimą sužinojo 2012-11-19, t. y. kreditorių susirinkimo dieną, todėl terminas apskųsti baigėsi 2012-12-03. Atsižvelgiant į tai, administratorius praleido skundo pateikimo terminą. Byloje nėra duomenų, kada BUAB „Orange Master“ sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimą. Tikėtina, kad pareiškėjas terminą yra praleidęs, todėl pasitvirtinus šioms aplinkybėms pareiškėjo BUAB „Orange Master“ skundą turėtų būti atmestas. Kadangi Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. spalio 25 d. nutartimi panaikino BUAB „Adreka“ 2012-01-06 kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus nuo jų priėmimo dienos, todėl siekiant, kad bankroto procesas vyktų toliau tikslinga persvarstyti visus klausimus, kurie buvo sprendžiami pirmame kreditorių susirinkime. Tačiau tai nereiškia, kad kreditoriai gali patvirtinti teismo panaikintus nutarimus. Nesutinka su administratoriaus ir pareiškėjo BUAB „Orange Master“ ĮBĮ 21-24 str. normų aiškinimu. Nutarimus priima kreditorių susirinkimas, o ne administratorius, tuo tarpu pareiškėjai teigia, kad kreditoriai turi teisę pasisakyti tik „už“ arba „prieš“ nurodytą nutarimą. Nurodė, kad administratoriaus pateiktas balsavimo biuletenis ir nutarimo projektas suformuluoti ydingai. Pareiškėjo BUAB „Orange Master“ nuomonė dėl to, kad keleto kreditorių balsai lėmė nutarimo priėmimą, nesudaro teisinio pagrindo šį nutarimą naikinti.

8Kreditoriai AB Swedbank ir UAB „Swedbank lizingas“ pateikė atsiliepimus, prašydami pareiškėjų BUAB „Adreka“ ir BUAB „Orange Master“ skundus atmesti. Nurodė, kad Lietuvos apeliaciniam teismui 2012 m. spalio 25 d. nutartimi panaikintus BUAB „Adreka“ 2012-01-06 vykusio pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimus nuo jų priėmimo momento, konstatuotina, kad BUAB „Adreka“ bankroto byloje nėra patvirtinta įmonės kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos. Nesant patvirtintos kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos, 2012 m. lapkričio 19 d. įvykęs susirinkimas laikomas sušauktu, jame numatytos darbotvarkės klausimai buvo nagrinėjami, dėl jų balsuojama ir nutarimai priimti nepažeidžiant ĮBĮ nustatytų reikalavimų. Mano, kad susirinkimo dalyviams pateikiant darbotvarkę turi būti nurodyti numatomi svarstyti susirikimo klausimai, tačiau kokie bus pasiekti susitarimai ir kokie bus priimti nutarimai nėra ir negali būti žinoma. Sprendžiant dėl skundžiamo nutarimo priėmimo procedūriniu aspektu būtina įvertinti aplinkybę, kad už skundžiamo nutarimo priėmimą balsavo 54,009 proc. kreditorių, todėl tai, kad dėl jų negalėjo pasisakyti kiti kreditoriai, net jei ir būtų balsavę prieš tokio nutarimo priėmimą, neturi teisinės reikšmės. Be to, net ir nustačius procedūrinius pažeidimus, jie galėtų būti pripažinti tinkamu pagrindu panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą, jeigu būtų įrodyta, kad jie galėjo nulemti kreditorių susirinkimo nutarimo turinį.

9Kreditorius Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos pateikė atsiliepimą, nurodydama, jog kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo tvarkos procedūriniai pažeidimai sudaro pagrindą naikinti ginčijamą nutarimą.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Kauno apygardos teismas 2013 m. vasario 20 d. nutartimi pareiškėjo BUAB „Adreka“ skundą atmetė, pareiškėjo BUAB „Orange Master“ skundą tenkino ir panaikino BUAB „Adreka“ 2012 m. lapkričio 19 d. kreditorių susirikimo nutarimą „Atsižvelgiant į 2012-10-25 Lietuvos apeliacinio teismo nutartį (civilinė byla Nr. 2-1250/2012) įpareigoti BUAB „Adreka“ administratorių per 15 darbo dienų sušaukti kreditorių susirinkimą, kuriame iš naujo būtų svarstomi 2012-01-06 BUAB „Adreka“ kreditorių susirikime svarstyti klausimai“. Teismas nustatė, kad bankroto administratorius praleido ĮBĮ 24 str. 5 d. numatytą skundo pateikimo terminą, todėl jį atmetė, tačiau skundžiamo nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą vertino pagal kreditoriaus BUAB „Orange Master“ skundą, kuris ĮBĮ 24 str. 5 d. nustatyto 14 dienų termino nepraleido. Nurodė, kad kreditoriams pranešimai apie šaukiamą BUAB „Adreka“ kreditorių susirinkimą buvo siunčiami kartu su balsavimo raštu biuleteniu, iš kurio kreditoriai turėjo informaciją apie numatomą priimti nutarimo turinį. Atsižvelgiant į tai, BUAB „Adreka“ kreditoriai galėjo pasisakyti „už“ ar „prieš“ dėl balsavimo raštu biuletenyje pateikto nutarimo, tačiau kreditoriai AB „Ūkio bankas“, AB Swedbank ir UAB „Swedbank lizingas“ į balsavimo raštu biuletenį įrašė savo nutarimą ir už jį balsavo, o ne pareiškė nuomonę svarstomu klausimu. Nežinodami kreditorių AB „Ūkio bankas“, AB Swedbank ir UAB „Swedbank lizingas“ siūlymų, kiti kreditoriai negalėjo įvertinti dalyvavimo tokiame susirinkime svarbos ir pasekmių, o nedalyvaudami jame, pareikšti savo nuomonės dėl ginčijamo nutarimo. Teismas konstatavo, kad kai į balsavimo raštu biuletenį nutarimą įrašiusių kreditorių balsai (54,009 proc.) tik nežymiai viršija visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos, toks klausimo sprendimas pažeidžia kitų kreditorių teises, prieštarauja CK 1.137 str. 3 d. įtvirtintai nuostatai, draudžiančiai piktnaudžiauti savo teise. Atsižvelgęs į tai, teismas sprendė, jog yra pagrindas naikinti skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Kreditoriai AB Swedbank ir UAB „Swedbank lizingas“ pateikė atskiruosius skundus, prašydami panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 20 d. nutartį ir BUAB „Orange Master“ skundą atmesti. Nurodė, kad skundžiamoje nutartyje pagrįstai nurodyta, jog Lietuvos apeliaciniam teismui 2012 m. spalio 25 d. nutartimi panaikinus BUAB „Adreka“ 2012-01-06 vykusio pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimus nuo jų priėmimo momento, BUAB „Adreka“ bankroto byloje nėra patvirtinta įmonės kreditorių susirinkimo šaukimo tvarkos. Nesant patvirtintos tvarkos, 2012 m. lapkričio 19 d. vykęs susirinkimas buvo sušauktas, jame numatyti darbotvarkės klausimai buvo nagrinėjami, dėl jų balsuojama ir nutarimai priimti nepažeidžiant ĮBĮ numatytų reikalavimų. Įstatymai nereglamentuoja kada, kaip ir kiek gali būti pateikta nutarimų darbotvarkės klausimais projektų, taip pat įstatymas neįpareigoja pateikti visus įmanomus nutarimų projektus, tačiau, vadovaujantis susirinkimo esme, laikytina, kad iki nutarimo priėmimo susirinkimo iniciatoriai ir dalyviai turi teisę pateikti nutarimų darbotvarkės klausimais projektus, juos svarstyti ir balsuoti dėl jų. Nurodė, kad už skundžiamo nutarimo priėmimą balsavus 54,009 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos turinčių kreditorių, aplinkybė, kad dėl jų negalėjo pasisakyti kiti kreditoriai neturi teisinės reikšmės. Net ir nustačius procedūrinius pažeidimus, jie galėtų būti pripažinti tinkamu pagrindu panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą, jeigu būtų įrodyta, kad jie galėjo nulemti kreditorių susirinkimo nutarimo turinį.

14Kreditorius UAB „Swedbank lizingas“ pateikė atsiliepimą, nurodydamas, jog pilnai palaiko AB Swedbank poziciją, išdėstytą atskirajame skunde, todėl prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 20 d. nutartį ir BUAB „Orange Master“ skundą atmesti.

15Kreditorius BUAB „Orange Master“ pateikė atsiliepimą, prašydamas atskiruosius skundus atmesti, Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 20 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad kiti susirinkimo dalyviai gali tik siūlyti jų pageidaujamą darbotvarkės klausimą ar nutarimą įtraukti į darbotvarkę ar balsavimo raštu biuletenį ir tik iniciatoriaus teisė yra spręsti ar pateiktus pasiūlymus įtraukti ar ne. Kreditoriai neturi teisės vienašališkai, neinformuodami kitų kreditorių ir administratoriaus keisti balsavimo raštu biuletenyje pateikto nutarimo. Kreditoriams nebuvo sudaryta reali galimybė išreikšti nuomonę dėl susirinkime pateiktų nutarimų, todėl akivaizdu, kad teismas, spręsdamas klausimą dėl kreditorių teisių keisti ar papildyti balsavimo raštu biuletenį nauju nutarimu, privalo atsižvelgti į formuojamą praktiką. Mano, kad apeliantų situacijos aiškinimas, jog „už“ skundžiamą nutarimą balsavus 54,009 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos, dėl ko net jei kiti kreditoriai būtų balsavę prieš tokio nutarimo priėmimą, tai neturėtų teisinės reikšmės, nes nutarimas vis tiek būtų priimtas, yra ydingas. Esant tokiam apeliantų situacijos aiškinimui galima susidaryti išvadą, jog į susirinkimus nėra reikalo šaukti 170 teismo patvirtintų BUAB „Adreka“ kreditorių, užtenka sušaukti tik tris, kurie turi 54 proc. balsų. Pažeidimas pasireiškia tuo, kad bankai derino veiksmus tik tarp savęs, nelaikė kitų kreditorių lygiais jų informavimo prasme, nesuteikė teisės pasisakyti dėl priimamų nutarimų.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas netenkinamas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

19Kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus (ĮBĮ 21 str. 2 d. 1 p.). Bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarką reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 24 straipsnis. Pagal šio straipsnio 1 dalį, kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus ĮBĮ nustatytas išimtis. Kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (už ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo. Šios nuomonės įskaitomos į kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatus ir apie tai turi būti paskelbta kreditorių susirinkimo metu.

20Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl to, ar 2012 m. lapkričio 19 d. vykusiame BUAB „Adreka“ kreditorių susirinkime nebuvo pažeistos kreditorių teisės pasisakyti dėl priimamų nutarimų.

21Bylos medžiaga nustatyta, kad 2012 m. lapkričio 19 d. vykusiame BUAB „Adreka“ kreditorių susirinkime raštu balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma sudarė 7 355 365,50 Lt (71,855 proc.) (t. 1, b.l. 10). Administratorius, šaukdamas kreditorių susirinkimą, kartu su pranešimu išsiuntė kreditoriams balsavimo raštu biuletenius, kuriuose buvo pateiktas tik vienas nutarimo projektas „Patvirtinti visus BUAB „Adreka“ 2012 m. sausio 6 d., 2012 m. sausio 23 d., 2012 m. gegužės 18 d. kreditorių susirinkimuose ir 2012 m. rugsėjo 24 d. kreditorių komiteto posėdyje priimtus nutarimus“ (t. 1, b.l. 9). Už administratoriaus pateiktą nutarimą balsavo 33,694 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos, prieš – 54,009 proc. Nustatyta, kad kreditoriai AB „Ūkio bankas“, AB Swedbank ir UAB „Swedbank lizingas“, neinformuodami nei administratoriaus, nei kitų BUAB „Adreka“ kreditorių, įrašė į balsavimo raštu biuletenį naują nutarimą „Atsižvelgiant į Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 25 d. nutartį (civilinė byla Nr. 2-1250/2012) įpareigoti BUAB „Adreka“ administratorių per 15 darbo dienų sušaukti kreditorių susirinkimą, kuriame iš naujo būtų svarstomi 2012 m. sausio 6 d. BUAB „Adreka“ kreditorių susirinkime svarstyti klausimai“ ir patys už šį nutarimą balsavo (t. 1, b.l. 7-9). Tokiu būdų 54,009 proc. balsų „už“ nutarimas buvo priimtas.

22Pažymėtina, kad kreditoriaus teisė dar prieš kreditorių susirinkimą gauti kreditorių susirinkimo nutarimų projektus, darbotvarkės pasiūlymus yra ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos kreditoriaus teisės raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (už ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo realizavimo prielaida. Nežinodamas išsamių susirinkimo darbotvarkės pasiūlymų kreditorius negali įvertinti dalyvavimo konkrečiame kreditorių susirinkime svarbos ir pasekmių, o nedalyvaudamas jame, pareikšti prieštaravimų dėl ginčijamo nutarimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad kreditorių susirinkime priimant sprendimus ir juos įforminant turi būti derinama kreditorių valia ir negali būti inicijuojami tokie kitiems kreditoriams netikėti sprendimai, su kuriais jie nėra supažindinami, yra nepateisinama situacija, kai dalis kreditorių neinformuojama apie nutarimų projektus, siekiant nuslėpti tokius projektus ir išvengti galimo nepritarimo (Lietuvos aukščiausiojo Teismo 2008-10-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-467/2008). Byloje nustatyta aplinkybė, kad kreditoriams nebuvo sudaryta reali galimybė išreikšti nuomonę kreditorių susirinkime svarstomais klausimais, gali būti pagrindas pripažinti kreditorių susirinkimo nutarimą neteisėtu (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2279/2011). Nagrinėjamu atveju situacija, kai iš 162 BUAB „Adreka“ kreditorių (t. 1, b.l. 11-16) nuomonę išreiškia tik 3 didžiausią balsų skaičių (54,009 proc.) turintys kreditoriai AB „Ūkio bankas“, AB Swedbank ir UAB „Swedbank lizingas“, įtraukdami į balsavimo raštu biuletenį naują nutarimą, už kurį patys ir balsuoja, neinformuodami nei kitų bankrutavusios įmonės kreditorių, nei administratoriaus, negali būti laikoma teisėta.

23Apeliantų teigimu, už skundžiamo nutarimo priėmimą balsavo 54,009 proc. kreditorių, todėl aplinkybė, kad dėl jų negalėjo pasisakyti kiti kreditoriai neturi teisinės reikšmės. Pažymėtina, kad teismų praktikoje pripažįstama esant pagrindą panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą dėl procedūrinių pažeidimų tik tokiu atveju, kai šie procedūriniai pažeidimai galėjo nulemti kreditorių susirinkimo nutarimo turinį. Tačiau nagrinėjamu atveju atsižvelgiant į tai, kad kitiems BUAB „Adreka“ kreditoriams net nebuvo sudaryta galimybė susipažinti bei išreikšti nuomonę dėl susirinkime pateiktų nutarimų, nėra pagrindo pripažinti, jog 2012 m. lapkričio 19 d. priimtas nutarimas yra teisėtas. Šiuo atveju kreditoriai AB „Ūkio bankas“, AB Swedbank ir UAB „Swedbank lizingas“, įtraukdami į balsavimo raštu biuletenį naują nutarimą, už kurį tik jie patys ir balsavo, pažeidė kitų BUAB „Adreka“ kreditorių teises.

24Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, panaikindamas skundžiamą 2012 m. lapkričio 19 d. BUAB „Adreka“ kreditorių susirinkimo nutarimą, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl naikinti ar keisti jos atskiruosiuose skunduose nurodytais argumentais nėra pagrindo.

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytas Milius,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus apygardos teisme gautas pareiškėjo BUAB „Adreka“ skundas, kuriuo... 4. Vilniaus apygardos teisme gautas pareiškėjo BUAB „Orange Master“... 5. Kreditorius VĮ Turto bankas pateikė atsiliepimą, nurodydamas, jog BUAB... 6. Kreditorius VSDFV Kauno skyrius pateikė atsiliepimą, prašydamas tenkinti... 7. Kreditorius AB Ūkio bankas pateikė atsiliepimus, prašydamas pareiškėjų... 8. Kreditoriai AB Swedbank ir UAB „Swedbank lizingas“ pateikė atsiliepimus,... 9. Kreditorius Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Kauno apygardos teismas 2013 m. vasario 20 d. nutartimi pareiškėjo BUAB... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Kreditoriai AB Swedbank ir UAB „Swedbank lizingas“ pateikė atskiruosius... 14. Kreditorius UAB „Swedbank lizingas“ pateikė atsiliepimą, nurodydamas, jog... 15. Kreditorius BUAB „Orange Master“ pateikė atsiliepimą, prašydamas... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas netenkinamas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti... 20. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl to, ar 2012 m. lapkričio 19 d.... 21. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2012 m. lapkričio 19 d. vykusiame BUAB... 22. Pažymėtina, kad kreditoriaus teisė dar prieš kreditorių susirinkimą gauti... 23. Apeliantų teigimu, už skundžiamo nutarimo priėmimą balsavo 54,009 proc.... 24. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes,... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 26. Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 20 d. nutartį palikti nepakeistą....