Byla 3K-3-467/2008

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Prano Žeimio (kolegijos pirmininkas), Aloyzo Marčiulionio (pranešėjas) ir Vinco Versecko,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus AB Danske Bank A/S Lietuvos filialo kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 17 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal trečiojo asmens kreditoriaus AB Danske Bank A/S Lietuvos filialo prašymą atsakovui skolininkui likviduojamai AB ,,Argovegas“ dėl kreditorių susirinkimų nutarimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Klaipėdos apygardos teismo 2001 m. spalio 22 d. nutartimi AB „Argovegas“ iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirtas UAB KĮ „Sėnoja“. Šio teismo 2002 m. liepos 19 d. nutartimi AB „Argovegas“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. 2006 m. vasario 23 d. nutartimi atstatydintas UAB KĮ „Sėnoja“ iš administratoriaus pareigų ir likviduojamos AB (toliau – LAB) „Argovegas“ administratoriumi paskirtas UAB „Tamtamas“.

6Kreditorius AB Sampo bankas (dabartinis pavadinimas - AB Danske Bank A/S Lietuvos filialas) pateikė Klaipėdos apygardos teismui prašymą, kuriuo prašė teismo:

71) pripažinti neteisėtu ir panaikinti tą LAB „Argovegas“ 2006 m. rugpjūčio 10 d. kreditorių susirinkimo (protokolas Nr. 06-1) nutarimo Nr. 3 dalį, kuria nustatyta informavimo apie šaukiamus kreditorių susirinkimus tvarka;

82) pripažinti neteisėtu ir panaikinti LAB „Argovegas“ 2007 m. balandžio 5 d. kreditorių susirinkimo (protokolas Nr. 06-4) nutarimą Nr. 2 dėl papildomo administratoriaus atlyginimo dydžio nustatymo.

9Bankrutavusios įmonės kreditorius inicijavo ginčą byloje, prašydamas panaikinti kreditorių susirinkimų nutarimus, šio prašymo faktiniu pagrindu nurodytos aplinkybės apie netinkamą kreditoriaus informavimą apie susirinkimų datą ir šiuose susirinkimuose priimtų skundžiamų nutarimų nepagrįstumą, prieštaravimą Įmonių bankroto įstatymo nuostatoms.

10Prašyme nurodyta, kad LAB „Argovegas“ 2006 m. rugpjūčio 10 d. kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą Nr. 3 – „Kreditorių komiteto nerinkti, atšaukti visus kreditorių komitetui suteiktus įgaliojimus ir Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme kreditorių kompetencijai priskirtus klausimus svarstyti kreditorių susirinkimuose. Apie šaukiamus kreditorių susirinkimus skelbti dienraščiuose „Respublika“ ir „Vakarų ekspresas“ prieš 10 kalendorinių dienų, o valstybės institucijas informuoti raštu“. Kreditoriaus teigimu, šio kreditorių susirinkimo nutarimo dalis, kuria nustatyta kreditorių informavimo apie šaukiamus susirinkimus tvarka, yra neteisėta ir pažeidžia kreditoriaus AB Sampo banko teises. LAB „Argovegas“ 2006 m. rugpjūčio 10 d. kreditorių susirinkimo Nr. 3 nutarimas priimtas AB Sampo bankui tinkamai nepranešus apie kreditorių susirinkimą. Taip AB Sampo banko atstovui nebuvo sudarytos galimybės dalyvauti susirinkime ir išsakyti savo nuomonę svarstomu klausimu. Be to, tiek 2006 m. rugpjūčio 1 d. pranešime apie šaukiamą kreditorių susirinkimą, tiek susirinkimo protokole nurodytoje darbotvarkėje nebuvo nurodyta, kad 2006 m. rugpjūčio 10 d. kreditorių susirinkimo metu bus svarstomas klausimas dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos nustatymo. AB Sampo banko teigimu, kreditorių susirinkimo nutarimo dalis, kuria nutarta apie šaukiamus susirinkimus valstybės institucijas informuoti raštu, yra nepagrįsta. Valstybės institucijų išskyrimas iš kitų kreditorių yra diskriminacinis ir pažeidžia likusių kreditorių teises.

11LAB „Argovegas“ 2007 m. balandžio 5 d. kreditorių susirinkimas (protokolo Nr. 06-4) priėmė nutarimą dėl LAB „Argovegas“ administratoriaus UAB „Tamtamas“ papildomo atlyginimo dydžio nustatymo - „administratoriaus papildomam atlyginimui skirti 20 procentų pajamų: 1) iš lėšų, gautų pardavus įmonės turtą; 2) iš lėšų, gautų išieškojus skolas iš įmonės skolininkų, 3) iš lėšų, gautų išieškojus priteistas sumas pagal administratoriaus pareikštus ieškinius“. Kreditoriaus AB Sampo banko teigimu, šis nutarimas taip pat buvo priimtas jam tinkamai nepranešus apie šaukiamą 2007 m. balandžio 5 d. kreditorių susirinkimą, taip buvo pažeista kreditoriaus teisė dalyvauti susirinkime. Administratorius nepateikė kreditoriams informacijos apie tai, kiek lėšų numato gauti atsakovas ir kiek jų būtų priskaičiuota ir išmokėta administratoriui kaip papildomas atlyginimas. Administratoriaus pateikiama informacija apie bankroto bylos eigą buvo nepakankama, jog būtų priimtas pagrįstas nutarimas dėl papildomo atlyginimo administratoriui paskyrimo. Bankroto byla iškelta dar 2001 m. spalio 22 d., o pagrindinius administravimo veiksmus atliko ankstesnis, vėliau pakeistas administratorius UAB „Sėnoja“. Kreditoriaus teigimu, naujam administratoriui UAB „Tamtamas“ turi pakakti skirto pagrindinio atlyginimo bei administravimo išlaidoms patvirtintų lėšų, o papildomas atlyginimas skirtas nepagrįstai.

12II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutarčių esmė

13Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. vasario 4 d. nutartimi kreditoriaus AB Sampo banko skundas tenkintas: 1) pripažinta neteisėta ir panaikinta LAB „Argovegas“ 2006 m. rugpjūčio 10 d. kreditorių susirinkimo trečiuoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo dalis, kuria apie šaukiamus kreditorių susirinkimus pranešama skelbiant prieš 10 kalendorinių dienų dienraščiuose „Respublika“ ir „Vakarų ekspresas“, o valstybės institucijos informuojamos raštu; 2) pripažintas neteisėtu ir panaikintas LAB „Argovegas“ 2007 m. balandžio 5 d. kreditorių susirinkimo antruoju darbotvarkės klausimu dėl papildomo administratoriaus atlyginimo dydžio nustatymo priimtas nutarimas, kuriuo LAB „Argovegas“ administratoriui UAB „Tamtamas“ nustatytas papildomas atlyginimas; 3) priteista iš LAB „Argovegas“ kreditoriui AB Sampo bankui 3000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

14Teismas nustatė, kad bankroto administratorius 2006 m. rugpjūčio 2 d. AB Sampo bankui išsiuntė pranešimą, jog 2006 m. rugpjūčio 10 d. šaukiamas LAB „Argovegas“ kreditorių susirinkimas ir pridėjo pasiūlymus darbotvarkės klausimais, iš kurių trečiuoju įvardijo kreditorių komiteto rinkimus. 2007 m. kovo 22 d. AB Sampo bankui išsiųstas pranešimas apie 2007 m. balandžio 5 d. šaukiamą kreditorių susirinkimą. Taigi 2006 m. rugpjūčio 10 d. susirinkime buvo numatyta rinkti kreditorių komitetą, tačiau nutarimu Nr. 3 nutarta pakeisti susirinkimo šaukimo tvarką. Apie tai, kad šis klausimas bus svarstomas, AB Sampo bankui nepranešta. 2002 m. rugsėjo 30 d. kreditorių komiteto nutarimu nustatytas 20 000 Lt atlyginimas administratoriui, šis nutarimas nėra pakeistas ar panaikintas. LAB „Argovegas“ 2007 m. balandžio 5 d. kreditorių susirinkimas antruoju darbotvarkės klausimu dėl papildomo administratoriaus atlyginimo nustatymo priėmė nutarimą, kuriuo LAB „Argovegas“ administratoriui UAB „Tamtamas“ nustatė papildomą atlyginimą ir šiam skyrė 20 proc. pajamų iš lėšų, gautų pardavus įmonės turtą, iš lėšų, gautų išieškojus skolas iš įmonės skolininkų, ir iš lėšų, gautų išieškojus priteistas sumas pagal administratoriaus pareikštus ieškinius. Teismo įsitikinimu, šis nutarimas pripažintinas neteisėtu ir naikintinas, nes prieštarauja Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 36 straipsnio nuostatoms. ĮBĮ apskritai nenustatyta papildomo atlyginimo skyrimo administratoriui, be to, nutarimas prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Teismo manymu, neteisinga, nesąžininga ir neprotinga, kad bankroto administratoriui būtų išmokėtas 3,5 mln. Lt papildomas atlyginimas už pareikštus 17 mln. Lt bendros sumos ieškinius teismuose.

15Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 17 d. nutartimi atsakovo LAB „Argovegas“ atskirasis skundas tenkintas iš dalies ir Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. vasario 4 d. nutarties dalis pakeista bei nutarta: panaikinti nutarties dalį, kuria pripažintas neteisėtu ir panaikintas LAB „Argovegas“ 2007 m. balandžio 5 d. kreditorių susirinkimo antruoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas dėl papildomo atlyginimo dydžio likviduojamos akcinės bendrovės „Argovegas“ administratoriui nustatymo; išspręsti klausimą iš esmės – trečiojo asmens kreditoriaus AB Sampo banko skundą dėl LAB „Argovegas“ 2007 m. balandžio 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo atmesti; sumažinti iš LAB „Argovegas“ AB Sampo bankui priteistų advokato pagalbos išlaidų dydį iki 2 000 Lt; kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

16Nutartyje apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad kreditoriui AB Sampo bankui 2006 m. rugpjūčio 2 d. išsiųstas pranešimas apie 2006 m. rugpjūčio 10 d. įvyksiantį LAB „Argovegas“ kreditorių susirinkimą, tačiau darbotvarkėje nenurodyta klausimo dėl informavimo apie šaukiamus kreditorių susirinkimus tvarkos nustatymo. AB Sampo bankas nežinojo ir negalėjo žinoti, kad toks klausimas kreditorių susirinkime bus nagrinėjamas. Dėl to ginčijamas susirinkimo nutarimas šiam kreditoriui buvo siurprizinis, pažeidė jo interesus.

17Teismas dėl skundžiamo 2007 m. balandžio 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimo dėl papildomo administratoriaus atlyginimo dydžio nustatymo įvertino tai, kad apie 2007 m. balandžio 5 d. kreditorių susirinkimą AB Sampo bankui buvo pranešta 2007 m. kovo 22 d., t. y. tinkamai ir laiku, nepažeidžiant jo teisių (IBĮ 21 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Kreditorius buvo tinkamai informuotas apie numatomą kreditorių susirinkimą, dėl to pirmosios instancijos teismas nutartyje nepagrįstai nurodė, kad tik 2007 m. gegužės 8 d. kreditorius AB Sampo bankas realiai sužinojo apie priimtą nutarimą. Atstovaujamas advokato kreditorius apie skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą galėjo ir turėjo galimybę sužinoti jau tą pačią įvykusio susirinkimo dieną (pvz., kreipdamasis į administratorių). Kreditorius AB Sampo bankas praleido įstatymų nustatytą terminą šiam kreditorių susirinkimo nutarimui skųsti (CK 1.131 straipsnio 1 dalis, CK 1.127 straipsnio 1 dalis, ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis) ir nėra pagrindo terminą atnaujinti.

18III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

19Kasaciniu skundu trečiasis asmuo kreditorius AB Danske Bank A/S Lietuvos filialas prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 17 d. nutarties dalį dėl kreditorių susirinkimo nutarimo dėl papildomo atlyginimo dydžio bankroto administratoriui nustatymo ir dėl šios dalies palikti galioti Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. vasario 4 d. nutartį. Kasaciniame skunde išdėstyti tokie kasacijos pagrindai ir juos pagrindžiantys esminiai argumentai:

201. Apeliacinės instancijos teismas nutartyje neįvertino, kad kreditoriui su pranešimu apie šaukiamą 2007 m. balandžio 5 d. kreditorių susirinkimą nepateikta susirinkimo nutarimų projektų. Sistemiškai ir logiškai aiškinant ĮBĮ 21 ir 24 straipsnius kreditoriui turi būti pateikti prie pranešimo apie šaukiamą susirinkimą nutarimų projektai tam, kad kreditorius galėtų įvertinti susirinkime numatytus svarstyti klausimus. Praktika siųsti nutarimų projektus susiklostė bankroto byloje, nes administratorius 2008 m. sausio 7 d. raštu pripažino, kad susirinkimų nutarimų projektų siuntimas kreditoriams yra būtinas informuojant juos apie numatomą susirinkimo vietą ir datą.

212. Skundžiamoje nutartyje teismas nepagrįstai nurodė, kad kreditorius praleido ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytą 14 dienų terminą 2007 m. balandžio 5 d. susirinkimo nutarimams skųsti. Kasatoriaus teigimu, šioje teisės normoje nustatytas terminas yra procesinis, o ne senaties, dėl to jam atnaujinti gali būti taikomos Civilinio proceso kodekso nuostatos. Kreditorius nepraleido ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyto termino, nes apie jį sužinojo gavęs paštu skundžiamo susirinkimo nutarimo nuorašą 2007 m. gegužės 8 d., o 2007 m. gegužės 22 d. kreipėsi į teismą dėl šio nutarimo panaikinimo. Bankroto byla AB ,,Argovegas“ iškelta 2001 m. spalio 22 d., dėl ilgai besitęsiančio bankroto proceso kreditoriams sunku nuolat sekti įvykius byloje, kreditorių susirinkimas nenustatė tvarkos, pagal kurią kreditoriai gautų informaciją apie susirinkimo nutarimus.

223. Nutartyje teismas iš esmės nepasisakė dėl skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo dėl papildomo administratoriaus atlyginimo teisėtumo, t. y. atlyginimo dydžio pagrįstumo, jo atitikties teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Pagal ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalį administratoriaus atlyginimo suma nustatoma atsižvelgiant į tai, ar įmonė tęsia veiklą, į parduodamos įmonės turto rūšį bei jo kiekį, taip pat į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų ieškinių sudėtingumą ir kiekį. Skundžiamo nutarimo priėmimo metu kreditoriams nebuvo pateikta informacija apie būtinumą didinti administratoriui atlyginimą, dėl to susirinkimas negalėjo teisėtai ir pagrįstai nustatyti didesnio atlyginimo. Daugelį administravimo veiksmų atliko ankstesnis administratorius, likviduojama įmonė nevykdo veiklos, jos turtas yra parduotas, dėl to papildomo atlyginimo nustatymas yra nepagrįstas.

23Atsiliepimu į trečiojo asmens kreditoriaus AB Danske Bank A/S Lietuvos filialo kasacinį skundą atsakovas LAB ,,Argovegas“ prašo kasacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodyti tokie nesutikimo su kasaciniu skundu esminiai argumentai:

241. 2007 m. balandžio 5 d. kreditorių susirinkimas buvo sušauktas teisėtai, apie jo laiką, vietą ir darbotvarkę kreditoriai informuoti tinkamai ir laiku (ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Dėl to kreditoriaus AB Sampo banko ginčijamas nutarimas yra priimtas teisėtai. Nedalyvauti susirinkime buvo kreditoriaus valia, dėl to jis negali skųstis dėl nutarimo, priimto jam nedalyvaujant. Šis nutarimas priimtas teisėtai, neprieštarauja ĮBĮ normoms. Kreditorius praleido terminą nutarimui skųsti, nes apskundimo termino pradžia siejama su asmens sužinojimu apie jo teisių pažeidimą tiek ieškinio senaties termino, tiek ir procesinių terminų atvejais. Atsakovo reikalavimu teismas taikė ieškinio senatį.

252. Pagal ĮBĮ 23 straipsnio 1 dalies 9 punktą kreditorių susirinkimo išimtinė teisė yra nustatyti administratoriaus atlyginimą. Kasacinio skundo teiginys, kad skundžiamu nutarimu numatytas administratoriui atlyginimas nepagrįstai didelis, viršija protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus, pagrįstas tik prielaida. Kreditoriai balsų dauguma nustatė atlyginimą, atsižvelgdami į administratoriaus atliekamą darbą. Šis klausimas nepriklauso atskiro kreditoriaus kompetencijai, nes jį gali spręsti tik kreditorių susirinkimas.

26Teisėjų kolegija

konstatuoja:

27IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

28Klaipėdos apygardos teismo 2001 m. spalio 22 d. nutartimi AB „Argovegas“ iškelta bankroto byla, taigi šios įmonės teisminėms bankroto procedūroms taikytinos 2001 m. kovo 20 d. priimto (2001 m. liepos 1 d. įsigaliojusio) Įmonių bankroto įstatymo nuostatos.

29Kasacine tvarka skundžiama Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 17 d. nutarties dalis dėl likviduojamos AB ,,Argovegas“ 2007 m. balandžio 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 2, kuriuo bankroto administratoriui nustatytas papildomas atlyginimo dydis.

30Reikalavimai kreditorių susirinkimui sušaukti ir nutarimui priimti dėl klausimų, priskirtų kreditorių susirinkimo kompetencijai, išdėstyti Įmonių bankroto įstatymo 22-24 straipsniuose. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartyje, priimtoje bankrutuojančios UAB ,,Revi“ byloje Nr. 3K-3-286/2007, išaiškinta, kad teismui nagrinėjant skundus dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi Įmonių bankroto įstatyme ir kreditorių susirinkime nustatytos tokio susirinkimo sušaukimo tvarkos, taip pat kreditorių dalyvavimo, numatytos darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos.

31Kreditorių susirinkimo sušaukimo procedūra reglamentuojama Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 4 dalį tiek, kiek ši tvarka nereglamentuojama įstatyme, ji nustatoma kreditorių susirinkime. Byloje nustatyta, kad kreditoriams pranešimai apie šaukiamus likviduojamos UAB ,,Argovegas“ kreditorių susirinkimus buvo siunčiami kartu su numatyta susirinkimo darbotvarke ir nutarimų projektais, iš kurių kreditoriai turėjo išsamią informaciją apie numatomų priimti nutarimų turinį (T. 1, b. l. 57). Reikalavimą pateikti reikiamus susirinkimo nutarimų projektus yra nurodęs taip pat ir administratorius susirinkimą inicijavusiems kreditoriams (T. 1, b. l. 156). Tuo tarpu kreditoriams prie pranešimo apie numatomą likviduojamos UAB ,,Argovegas“ 2007 m. balandžio 5 d. susirinkimą nebuvo pridėta nutarimų projektų ir nepateikta išsamių darbotvarkės pasiūlymų, iš kurių kreditoriai būtų galėję sužinoti apie numatomus priimti susirinkimo nutarimus (T. 1, b. l. 61). Dėl šio kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos pažeidimo kreditorius AB Danske Bank A/S Lietuvos filialas netinkamai informuotas apie numatomą susirinkimą. Nežinodamas išsamių susirinkimo darbotvarkės pasiūlymų, taip pat numatomo šio kreditoriaus interesams prieštaraujančio bei byloje ginčijamo nutarimo svarstymo ir priėmimo, kreditorius negalėjo įvertinti dalyvavimo tokiame susirinkime svarbos ir pasekmių, o nedalyvaudamas jame, pareikšti prieštaravimų dėl ginčijamo nutarimo. Neturėdamas nutarimo projekto kreditorius negalėjo ginti savo teisių. Analogiška teisinė situacija yra įvertinta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 7 d. nutartyje likviduojamos UAB ,,Baltic retail“ byloje Nr. 3K-3-650/2005, kurioje konstatuota, kad kreditorių susirinkime, kaip ir komiteto posėdyje, priimant sprendimus ir juos įforminant turi būti derinama kreditorių valia ir negali būti kreditorių dalies inicijuojami tokie kitiems kreditoriams netikėti sprendimai, su kuriais jie nėra supažindinami. Nepateisinama, kai kreditorių dalis neinformuojama apie nutarimų projektus, siekiant nuslėpti tokius projektus ir išvengti galimo nepritarimo. Taigi Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. vasario 4 d. nutartyje teisiškai pagrįstai tenkino kreditoriaus AB Danske Bank A/S Lietuvos filialo prašymą ir pripažino neteisėtu bei panaikino likviduojamos UAB ,,Argovegas“ 2007 m. balandžio 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 2, kuriuo administratoriui skirtas papildomas atlyginimo dydis, nes šis nutarimas priimtas nesilaikius Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 4 dalyje nustatytos susirinkimo sušaukimo tvarkos.

32Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalyje kreditorių susirinkimo nutarimui apskųsti nustatytas 14 dienų terminas, skaičiuojamas nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Byloje nustatyta, kad kreditorius AB Danske Bank A/S Lietuvos filialas apie skundžiamą nutarimą faktiškai sužinojo iš 2007 m. gegužės 8 d. administratoriaus atsiųstų dokumentų nuorašų (b. l. 12), į teismą dėl nutarimo panaikinimo kreipėsi 2007 m. gegužės 22 d., t. y. paskutinę termino dieną. Byloje nėra jokių įrodymų, kad kreditorius būtų sužinojęs apie šį nutarimą anksčiau, nei nurodyta data. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 14 ir 15 punktus administratorius gina kreditorių teises ir teikia jiems informaciją apie bankroto procedūras. Kadangi pagal bylos duomenis administratorius informaciją kreditoriui apie kreditorių susirinkimo 2007 m. balandžio 5 d. nutarimą pateikė vėliau, tai nuo informavimo dienos kreditorius realiai sužinojo apie nutarimo turinį. Todėl pirmosios instancijos teismo nutarties išvada apie tai, kad kreditorius nepraleido Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalyje nustatyto 14 dienų nutarimo apskundimo termino, yra pagrįsta.

33Pirmosios instancijos teismas nutartyje taip pat pagrįstai įvertino 2007 m. balandžio 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 2 nustatytą papildomą administratoriaus atlyginimą – 20 proc. nuo bankrutuojančios įmonės turimų ir gautinų kreditoriams dalytinų lėšų – per dideliu ir prieštaraujančiu CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Kasacinio teismo teisėjų kolegija nurodo, kad administratoriaus atlyginimas turi būti pagrįstas veiklos sąnaudomis. Administratoriaus atlyginimo suma nustatoma atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti (bankrutavusi) įmonė tęsia veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį bei jo kiekį, taip pat į įmonei iškeltų bylų bei pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir kiekį (Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 5 dalis). 2007 m. balandžio 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 2 administratoriui paskirtas papildomas atlyginimas aiškiai neatitinka nurodytų įstatyminių kriterijų. Dėl to pirmosios instancijos teismas teisingai pripažino neteisėtu ir panaikino šį nutarimą ir juo nustatytą administratoriaus papildomą atlyginimą. Apeliacinės instancijos teismui nebuvo teisinio pagrindo naikinti teisėtos Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. vasario 4 d. nutarties.

34Teisėjų kolegija daro išvadą, kad apeliacinės instancijos teismo nutartis turi būti panaikinta ir palikta galioti pirmosios instancijos teismo nutartis (CPK 359 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

35Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

36Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 17 d. nutartį panaikinti ir palikti galioti Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. vasario 4 d. nutartį.

37Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Klaipėdos apygardos teismo 2001 m. spalio 22 d. nutartimi AB „Argovegas“... 6. Kreditorius AB Sampo bankas (dabartinis pavadinimas - AB Danske Bank A/S... 7. 1) pripažinti neteisėtu ir panaikinti tą LAB „Argovegas“ 2006 m.... 8. 2) pripažinti neteisėtu ir panaikinti LAB „Argovegas“ 2007 m. balandžio... 9. Bankrutavusios įmonės kreditorius inicijavo ginčą byloje, prašydamas... 10. Prašyme nurodyta, kad LAB „Argovegas“ 2006 m. rugpjūčio 10 d.... 11. LAB „Argovegas“ 2007 m. balandžio 5 d. kreditorių susirinkimas (protokolo... 12. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutarčių esmė... 13. Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. vasario 4 d. nutartimi kreditoriaus AB... 14. Teismas nustatė, kad bankroto administratorius 2006 m. rugpjūčio 2 d. AB... 15. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008... 16. Nutartyje apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad kreditoriui AB Sampo... 17. Teismas dėl skundžiamo 2007 m. balandžio 5 d. kreditorių susirinkimo... 18. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 19. Kasaciniu skundu trečiasis asmuo kreditorius AB Danske Bank A/S Lietuvos... 20. 1. Apeliacinės instancijos teismas nutartyje neįvertino, kad kreditoriui su... 21. 2. Skundžiamoje nutartyje teismas nepagrįstai nurodė, kad kreditorius... 22. 3. Nutartyje teismas iš esmės nepasisakė dėl skundžiamo kreditorių... 23. Atsiliepimu į trečiojo asmens kreditoriaus AB Danske Bank A/S Lietuvos... 24. 1. 2007 m. balandžio 5 d. kreditorių susirinkimas buvo sušauktas teisėtai,... 25. 2. Pagal ĮBĮ 23 straipsnio 1 dalies 9 punktą kreditorių susirinkimo... 26. Teisėjų kolegija... 27. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 28. Klaipėdos apygardos teismo 2001 m. spalio 22 d. nutartimi AB „Argovegas“... 29. Kasacine tvarka skundžiama Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų... 30. Reikalavimai kreditorių susirinkimui sušaukti ir nutarimui priimti dėl... 31. Kreditorių susirinkimo sušaukimo procedūra reglamentuojama Įmonių bankroto... 32. Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalyje kreditorių susirinkimo... 33. Pirmosios instancijos teismas nutartyje taip pat pagrįstai įvertino 2007 m.... 34. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad apeliacinės instancijos teismo nutartis... 35. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 36. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008... 37. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...