Byla eAS-651-261/2020
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Ryčio Krasausko ir Ramutės Ruškytės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Arcon Industry“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. rugpjūčio 26 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Arcon Industry“ skundą atsakovui Širvintų rajono savivaldybės administracijai, trečiasis suinteresuotas asmuo – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Arcon Industry“ (toliau – ir pareiškėjas) su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 3 d. (2020 m. liepos 29 d.) įsakymą „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), (toliau – ir Žemės sklypas) formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ (toliau – ir Įsakymas).

6Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones: sustabdyti Įsakymo galiojimą ir uždrausti Širvintų rajono savivaldybės administracijai (toliau – ir Administracija) bei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT) tęsti (vykdyti) Žemės sklypo įgyvendinimo veiksmus, numatytus Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D- 452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), 81–83 punktuose (pagal Projektą atlikti suformuotų ar pertvarkytų žemės sklypų kadastrinius matavimus, juos patvirtinti, parengti jų kadastro duomenų bylas, teikti duomenis Nekilnojamojo turto registrui dėl žemės sklypų, turėtų iki padalijimo, teisių į juos, šių teisių suvaržymo ir juridinių faktų išregistravimo bei žemės sklypų, pertvarkytų pagal žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo Projektą, teisių į juos, šių teisių suvaržymo ir juridinių faktų įregistravimo bei kt.), iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos.

7Pareiškėjo nuomone, nesustabdžius ginčijamo Įsakymo galiojimo bei neuždraudus NŽT ir Administracijai tęsti (vykdyti) Projekto įgyvendinimo veiksmų, Įsakymo ginčijimas nebetektų prasmės (išnyktų ginčo objektas), kadangi Žemės sklypas jau būtų padalintas ir įregistruoti Nekilnojamojo turto kadastre ir registre 4 nauji žemės sklypai, todėl pareiškėjui būtų apsunkinta arba tikėtinai atimta teisė naudotis jam priklausančiais, teisėtai pastatytais ir Žemės sklype jau daug metų stovinčiais statiniais, o nesant galimybei atkurti padėties, buvusios iki ginčijamo Įsakymo priėmimo, būtų padaryta didelė ir neatitaisoma žala.

8Atsakovas Administracija atsiliepime į pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo nurodė, kad ginčas dėl valstybinės žemės naudojimo dar nėra išspręstas, atsakovo patvirtintas projektas NŽT nėra įgyvendintas, todėl pareiškėjui nėra užkirstas kelias naudotis žemės sklypu, kuriame yra jo statiniai. Atsakovo nuomone, faktas, kad statiniai bus skirtinguose žemės sklypuose jokia forma nesukelia pareiškėjui apsunkinimo. Be to, pareiškėjas nenurodė, kokiu būdu bus apsunkintos jo teisės naudotis jam priklausančiais statiniais. Pareiškėjui nenurodžius išskirtinių aplinkybių, kurios patvirtintų, jog nepritaikius jo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, jam ar visuomenės saugomiems interesams gali būti padaryta reali žala, prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones yra nepagrįstas ir atmestinas.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi pareiškėjo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo netenkino.

11Teismas nurodė, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) nuostatas, yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones: pareiškėjas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, t. y. pateikti duomenis, kurie pagrįstų teismo įsitikinimą, kad pareiškėjui palankus teismo sprendimas yra įmanomas ir neatitaisomos arba sunkiai atitaisomos didelės žalos padarymo rizika.

12Teismas nustatė, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklauso statiniai (toliau – ir Statiniai): ( - ).

13Pareiškėjas ir NŽT 2014 m. kovo 18 d. sudarė Valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 44SŽN-(14.44.62.)-6 (toliau – ir Sutartis), kuria pareiškėjui buvo išnuomotas 2,1552 ha žemės sklypas, kadastrinis Nr. ( - ), esantis adresu: ( - ) (toliau – ir Žemės sklypas), kuriame yra Statiniai, Sutarties terminas - 54 metai. NŽT Širvintų skyriaus vedėjo 2019 m. liepos 25 d. įsakymu „Dėl 2014 m. kovo 18 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 44SŽN-(14.44.62.)-6 nutraukimo“ Nr. 4403-465-(14.44.2.), Sutartis buvo vienašališkai nutraukta, todėl pareiškėjas, nesutikdamas su Įsakymu, su ieškiniu kreipėsi į Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmus.

14Teismas nurodė, kad apie Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto procedūros pradžią Administracija pareiškėjui pranešė 2020 m. gegužės 13 d. raštu Nr. 1-131, kuriuo informavo, jog žemės sklypas dalijamas į du ar daugiau žemės sklypų, taip pat kartu pateiktas Administracijos direktoriaus įsakymo nuorašas. Administracijos 2020 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ Projektas buvo patvirtintas.

15Teismas taip pat nurodė, kad iš skundo turinio ir byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog pareiškėjas 2020 m. liepos 31 d. kreipėsi su prašymu į Administracijos direktorių, prašydamas netvirtinti Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto iki tol, kol įsiteisės sprendimas Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmuose nagrinėjamoje civilinėje byloje ir bus patikslinti projektiniai sprendimai taip, kad atskiru žemės sklypu nebūtų formuojami žemės plotai, kuriuose pastatyti tik kiemo statiniai.

16Teismas sprendė, kad pareiškėjo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nebūtų adekvatus siekiamam tikslui, pažeistų proporcingumo principą ir viešąjį interesą. Pareiškėjo nurodomos aplinkybės yra tik tikėtina žalos atsiradimo rizika, o ne realiai kilsianti žala. Teismas vertino, kad pareiškėjas prašyme remiasi hipotetinėmis prielaidomis. Pareiškėjas nenurodė išskirtinių aplinkybių, kurios patvirtintų, jog nepritaikius jo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės pareiškėjui gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala.

17Teismas akcentavo, kad net ir susidarius tokiai situacijai, jog būtų priimtas pareiškėjui palankus galutinis procesinis sprendimas jo iškeltoje administracinėje byloje, pareiškėjas savo galbūt pažeistas teises galėtų ginti kitais teisių gynimo būdais, t. y. kreiptis dėl turtinės žalos atlyginimo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.271 straipsnyje nustatyta tvarka.

18Teismas sprendė, kad šiuo atveju pareiškėjas, kuriam tenka pareiga pagrįsti reikalavimo užtikrinimo būtinybę, nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, jog nagrinėjamu atveju šioje bylos nagrinėjimo stadijoje egzistuoja pagrindas taikyti pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nagrinėjamu atveju būtų adekvatus ir proporcingas, atitiktų šalių interesų pusiausvyrą bei viešąjį interesą.

19III.

20Pareiškėjas UAB „Arcon Industry“ padavė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. rugpjūčio 26 d. nutartį ir prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones tenkinti: sustabdyti Administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 3 d. (2020 m. liepos 29 d.) Įsakymo, kuriuo buvo patvirtintas Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas (Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje paslaugos byla Nr. ZSFP-70769), galiojimą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos bei uždrausti Širvintų rajono savivaldybei ir NŽT tęsti (vykdyti) Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto (Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje paslaugos byla Nr. ZSFP-70769) įgyvendinimo veiksmus, numatytus Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), 81 - 83 punktuose (pagal Projektą atlikti suformuotų ar pertvarkytų žemės sklypų kadastrinius matavimus, juos patvirtinti, parengti jų kadastro duomenų bylas, teikti duomenis Nekilnojamojo turto registrui dėl žemės sklypų, turėtų iki padalijimo, teisių į juos, šių teisių suvaržymo ir juridinių faktų išregistravimo bei žemės sklypų, pertvarkytų pagal žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo Projektą, teisių į juos, šių teisių suvaržymo ir juridinių faktų įregistravimo bei kt.), iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos.

21Pareiškėjas atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vertino prašomų taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonių būtinumą tik žalos aspektu, ir visiškai nevertino būtinumo laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Be to, ABTĮ 94 straipsnis numato, kad skundžiamo teisės akto (veiksmo) panaikinimas reiškia, jog konkrečiu atveju atkuriama buvusi iki ginčijamo teisės akto (veiksmo) priėmimo padėtis, tai yra atkuriamos pažeistos pareiškėjo teisės ar teisėti interesai. Taigi, svarbu nustatyti, ar teismui netaikius pareiškėjo prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių, išnagrinėjus administracinę bylą galėtų būti įmanoma atkurti padėti, buvusią iki skundžiamo akto (Įsakymo) priėmimo.

22Teigia, kad teismui netaikius prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių, t. y. nesustabdžius ginčijamo Įsakymo galiojimo bei neuždraudus NŽT ir Širvintų rajono savivaldybei tęsti (vykdyti) Projekto įgyvendinimo veiksmų, numatytų Taisyklių 81–83 punktuose (pagal Projektą atlikti suformuotų ar pertvarkytų žemės sklypų kadastrinius matavimus, juos patvirtinti, parengti jų kadastro duomenų bylas, teikti duomenis Nekilnojamojo turto registrui dėl žemės sklypų, turėtų iki padalijimo, teisių į juos, šių teisių suvaržymo ir juridinių faktų išregistravimo bei žemės sklypų, pertvarkytų pagal žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo Projektą, teisių į juos, šių teisių suvaržymo ir juridinių faktų įregistravimo bei kt.), išnagrinėjus administracinę bylą nebūtų įmanoma atkurti padėtį, buvusią iki ginčijamo Įsakymo priėmimo. Kadangi net ir panaikinus Įsakymą, ginčo objekto - Žemės sklypo, įgyvendinus Projektą, būtų nebelikę - jis būtų padalintas į 4 naujus žemės sklypus. Nekilnojamojo turto kadastre ir registre vietoj Žemės sklypo būtų įregistruoti 4 nauji, su skirtingais unikaliais ir kadastro numeriais, žemės sklypai. Projektą įgyvendinus, tikslinimas Projekto sprendinių, su kuriais pareiškėjas nesutinka ir kurie prieštarauja teisės aktams bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) suformuotai praktikai, taip pat būtų neįmanomas.

23Pareiškėjas teigia, kad pagal įgyvendinamą Projektą dviejuose iš keturių naujai suformuotuose žemės sklypuose (1,2393 ha žemės sklype Nr. 3 ir 0,2694 ha žemės sklype Nr. 4) yra tik aiškios funkcinės priklausomybės ir apibrėžto naudojimo neturintys, pagrindiniam daiktui tarnauti skirti Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai (Tvora t8, t10, t12, vartai t7, asfaltbetonio danga b5, betono danga b7, kelias b3, stoginės 19I1/b, 22I1/ž, 23I1/g). Šie statiniai yra atskirti nuo pagrindinių daiktų, kuriems jie tarnauja - pagrindiniams daiktams pagal Projektą suformuoti kiti du sklypai (0,6055 ha žemės sklypas Nr. 1 ir 0,0410 ha žemės sklypas Nr. 2). Pagal LVAT suformuotą praktiką, vienam savarankiškam nekilnojamojo turto objektui naudoti pagal jo tikslinę paskirtį privalo būti formuojamas vienas racionalaus dydžio žemės sklypas. į kurį patektu visi su pagrindiniu daiktu susiję priklausiniai. Taigi, atskirų žemės sklypų formavimas pagrindiniams daiktams ir jų priklausiniams, neatitinka LVAT praktikos.

24Pareiškėjas nurodo, kad pagal Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 494 redakcija) 28 punktą, išnuomojami Taisyklių 2.1, 2.2 ir 2.4 punktuose nurodyti naudojami žemės sklypai, užstatyti šiuose punktuose nurodytais asmenims nuosavybės teise priklausančiais arba jų nuomojamais statiniais ar įrenginiais, išskyrus žemės sklypus, kuriuose nutiesti tik inžineriniai tinklai ar (ir) pastatyti tik laikinieji statiniai arba neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statiniai, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui (jo priklausiniui) ar įrenginiui. Tai reiškia, kad pareiškėjas neturės teisės išsinuomoti 1,2393 ha žemės sklypo Nr. 3 ir 0,2694 ha žemės sklypo Nr. 4, kuriuose yra tik aiškios funkcinės priklausomybės ir apibrėžto naudojimo neturintys, pagrindiniam daiktui tarnauti skirti Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai (Tvora t8, t10, t12, vartai t7, asfaltbetonio danga b5, betono danga b7, kelias b3, stoginės 19I1/b, 2211/ž, 23I1/g). Dėl to pareiškėjas bus priverstas nusigriauti šiuos statinius. Kadangi bus laikoma, kad žeme, ant kurios stovi statiniai, pareiškėjas naudojasi neteisėtai (be teisinio pagrindo). Kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), kuriuos turėtų nusigriauti pareiškėjas, vertė Nekilnojamojo turto registro duomenimis, yra 183 000 Eur, taigi pareiškėjui bus padaryta ne mažesnė kaip 183 000 Eur dydžio žala.

25Taigi pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad pareiškėjo nurodomos aplinkybės yra tik tikėtina žalos atsiradimo rizika, o ne realiai kilsianti žala, jog pareiškėjas prašyme remiasi hipotetinėmis prielaidomis. Nesustabdžius ginčijamo Įsakymo galiojimo ir Projekto įgyvendinimo, išnagrinėjus administracine bylą bus ne tik kad neįmanoma atkurti padėti, buvusią iki ginčijamo Įsakymo priėmimo, bet ir pareiškėjui bus padaryta ne mažesnė kaip 183 000 Eur dydžio žala.

26Pareiškėjas taip pat pažymi, kad siekia visapusiškai realizuoti jam nuosavybės teise priklausančius pagrindinius daiktus, dėl to net ir valstybei atlyginus pareiškėjui padarytą žalą – nugriautų statinių vertę (183 000 Eur), pareiškėjo interesai nebūtų tinkamai apsaugoti, kadangi jis netektų priklausinių, kurie skirti tarnauti pagrindiniams daiktams. Dėl to pagrindinių daiktų naudojimas nebūtų pilnavertiškas ir visapusiškas. Pareiškėjo veikla iš dalies liktų apribota, kadangi jis turėtų pagrindinius daiktus, tačiau neturėtų jų priklausinių, kurie neatsiejamai susiję su pareiškėjo veikla, ir kurie yra būtini, siekiant visapusiškai naudoti pagrindinius daiktus. Taigi pirmos instancijos teismas ir šiuo atžvilgiu nevisapusiškai įvertino esamą situacija, spręsdamas, kad net ir susidarius tokiai situacijai, jog būtų priimtas pareiškėjui palankus galutinis procesinis sprendimas jos iškeltoje administracinėje byloje, pareiškėjas savo galbūt pažeistas teises galėtų ginti kitais teisių gynimo būdais, t. y. išsiieškoti patirtą turtinę žalą CK 6.271 straipsnyje nustatyta tvarka.

27Pareiškėjas akcentuoja, kad jo teisėtas interesas - išsaugoti nuosavybės teisę į Kitus inžinerinius statinius - Kiemo statinius (Tvora t8, t10, t12, vartai t7, asfaltbetonio danga b5, betono danga b7, kelias b3, stoginės 19I1/b, 22I1/ž, 23I1/g) bei naudoti juos kartu su pagrindiniais statiniais, kuriems pagal Projektą suformuoti žemės sklypas Nr. 1 ir žemės sklypas Nr. 2, gali būti užtikrintas tik sustabdžius ginčijamo Įsakymo galiojimą bei uždraudus toliau vykdyti Projekto įgyvendinimą - paskutinį Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo į 4 naujus žemės sklypus etapą. Pirmosios instancijos teismas nutarties dalies, kurioje teigiama, kad pareiškėjo prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas būtų neadekvatus siekiamam tikslui, pažeistų proporcingumo principą ir viešąjį interesą, apskritai nemotyvavo. Todėl taip ir lieka neaišku, kuo remiantis teismas sprendė, kad pareiškėjo prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas būtų neadekvatus siekiamam tikslui, pažeistų proporcingumo principą ir viešąjį interesą. Nors administracinių teismų praktikoje ne kartą yra konstatuota, kad bylos išsprendimas, kai teismas argumentuotai nevertina ginčo esmę sudarančių aplinkybių, netiria pareiškėjo reikalavimų pagrįstumo, o šiuos reikalavimus atmeta nepateikdamas (neišdėstydamas) detalios priimto procesinio sprendimo motyvacijos, nėra teisingumo vykdymas. Tokia situacija gali būti prilyginama atvejui, kai teismo sprendimas yra be motyvų.

28Pareiškėjas pažymi, kad jokie kiti asmenys šiuo metu daugiau teisių ar interesų į Žemės sklypą ar po jo padalijimo suformuotus naujus keturis sklypus neturi, jokių statinių, kurie būtų Žemės sklype, ir kurie priklausytu ne pareiškėjui taip pat nėra. Tokio ypatingo valstybės intereso skubos tvarka baigti Projekto įgyvendinimą - Žemės sklypo padalijimą į 4 naujus žemės sklypus, pareiškėjo turimais duomenimis, taip pat nėra. Todėl priešingai nei sprendė pirmos instancijos teismas, pareiškėjo prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas yra adekvatus siekiamam tikslui bei jokio viešojo intereso ir (ar) proporcingumo principų nepažeis.

29Atsakovas Administracija atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą su juo nesutinka ir prašo jį atmesti.

30Administracija nurodo, kad Administracijos direktoriaus patvirtintą žemės sklypo formavimo pertvarkymo įgyvendina žemės savininkai ar valstybinės žemės patikėtiniai (šiuo atveju NŽT), taigi akivaizdu, jog Administracijos kompetencijai priskirtų klausimų sprendimas šioje situacijoje pasibaigė skundžiamu įsakymu patvirtinus žemės sklypo formavimo pertvarkymo projektą. Tolimesnes projekto įgyvendinimo procedūras įgyvendina projekto iniciatorius – NŽT. Iš esmės jokių veiksmų, galimai galinčių pažeisti pareiškėjo interesus, atsakovas nėra įgaliotas atlikti, todėl vien šiuo aspektu pareiškėjo reikalavimas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones uždraudžiant Administracijai atlikti projekto įgyvendinimo veiksmus yra teisiškai nepagrįstas ir negali būti tenkinamas, nes jo atsakovas negalės įvykdyti. Šioje byloje NŽT nėra atsakovas, o į bylą įtrauktas tik kaip trečiasis suinteresuotas asmuo, taigi ir visas reikalavimas taikyti užtikrinimo priemones nėra teisiškai pagrįstas.

31Akcentuoja, kad NŽT kartu su atsiliepimu į pareiškimą pažymėjo, jog ji, kaip Projekto iniciatorius, sustabdė Projekto įgyvendinimo procedūras (NŽT Širvintų skyrius 2020 m. rugpjūčio 5 d. pateikė raštą 44SD-2782-(14.44.137 E.) Projekto rengimą ir įgyvendinančiai įmonei, kuriuo prašė šio projekto įgyvendinimo darbus sustabdyti). Taigi akivaizdu, kad šiuo atveju teismo įpareigojimas taikyti užtikrinimo priemones uždraudžiant vykdyti Projekto įgyvendinimo veiksmus neturės jokios neigiamos įtakos ir nesukels jokių teisinių padarinių pareiškėjui.

32Administracija nurodo, kad Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklės numato ne tik žemės sklypų padalinimo į du ar daugiau žemės sklypus procedūras, bet ir sujungiant kelis bendras ribas turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną. Taigi iš esmės nebus užkirstas kelias ateityje grįžti į pradinę padėtį.

33Pareiškėjo atskirojo skundo argumentai dėl to, kad neuždraudus Projekto įgyvendinimo veiksmų, jis patirs ne mažiau kaip 183 000 Eur dydžio žalą, nepagrįsti, kadangi jis remiasi tik prielaidomis ir nenurodo konkrečių aplinkybių, kurias laiko kaip galinčias sukelti didelę žalą. Taip pat pareiškėjas tik formaliai įvardina jam priklausančius daiktus kaip pagrindinio daikto priklausinius, tačiau nepagrindžia jokiais įrodymais ar argumentais, kad jis negalės naudotis pagrindiniu pastatu be jo įvardintų priklausinių. Be to, pagal Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašą visi nuosavybės teise įregistruoti statiniai nėra priklausiniai ir jie turi savarankiškas funkcijas. Taip pat NŽT atsiliepime pažymėjo, kad šiuo metu neketina išnuomoti naujai suformuotų žemės sklypų kitiems asmenims, todėl ir grėsmė pareiškėjui prarasti (nusigriauti) jam priklausančius statinius šiuo metu nekyla.

34Administracija pažymi, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, jog reikalavimas taikyti užtikrinimo priemonės turi būti realus, o ne pagrįstas prielaidomis apie galimas kilti neigiamas pasekmes ateityje, pareiškėjas reikalaudamas taikyti užtikrinimo priemones turi ne tik nurodyti aplinkybes, bet ir jas patvirtinančius įrodymus, bei pagrįsti galinčią kilti neatitaisomą ir didelę žalą. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas savo atskirajame skunde iš esmės tik atkartojo savo argumentus, kurie buvo nurodyti skunde. Naikinti skundžiamą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. rugpjūčio 26 d. nutartį nėra jokio pagrindo, todėl atskirasis skundas atmestinas.

35Trečiasis suinteresuotas asmuo NŽT atsiliepime į atskirąjį skundą su juo nesutinka ir prašo jį atmesti.

36Atsiliepime nurodo, kad sutinka su pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodytais argumentais. Pažymi, kad pareiškėjas, kuriam tenka pareiga pagrįsti reikalavimo užtikrinimo būtinybę, nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, jog šiuo konkrečiu atveju šioje bylos nagrinėjimo stadijoje egzistuoja pagrindas taikyti pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, taip pat, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nagrinėjamu atveju būtų adekvatus ir proporcingas, atitiktų šalių interesų pusiausvyrą bei viešąjį interesą.

37Atkreipia dėmesį, kad Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmuose civilinėje byloje Nr. 02-5291-522/2020, pagal ieškovo UAB „Arcon Industry“ ieškinį atsakovui NŽT nagrinėjamas ginčas dėl valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), kuris buvo lengvatine (be aukciono) tvarka išnuomotas ieškovui, nenaudojimo pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį (netinkamo naudojimo) ir 2014 m. kovo 18 d. valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo. Parengiamojo teismo posėdžio, vykusio 2020 m. rugpjūčio 5 d., metu ginčo šalys nusprendė ginčą spręsti taikiai, todėl ėmėsi veiksmų taikiam ginčo išsprendimui, pradėjo rengti ir derinti taikos sutarties sąlygas. NŽT Širvintų skyrius 2020 m. rugpjūčio 5 d. pateikė raštą 44SD-2782-(14.44.137 E.) ,,Dėl paslaugų teikimo sutarties vykdymo sustabdymo“ Projekto rengimą ir įgyvendinimą vykdančiai įmonei, kuriuo prašė šio Projekto įgyvendinimo darbus sustabdyti. NŽT Širvintų skyriaus vedėjas ir Bendrovės atstovai 2020 m. rugpjūčio 26 d. vykdė derybas žodžiu, kurių metu buvo aptartos galimybės ginčo žemės sklypą naudotis kitokiomis ribomis negu yra suprojektuota Projekte, atstovai buvo informuoti apie tai, kad Projekto įgyvendinimo darbai yra sustabdyti. Taigi jokios realios grėsmės, jog netaikius pareiškėjo prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, nėra.

38NŽT pažymi, kad pareiškėjas remiasi hipotetinėmis prielaidomis ir nenurodo išskirtinių aplinkybių, kurios patvirtintų, jog nepritaikius jo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės pareiškėjui gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didele žala, tuo tarpu pagal pateiktus įrodymus akivaizdu, kad Projekto įgyvendinimo darbai nėra vykdomi, todėl nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo.

39Teisėjų kolegija

konstatuoja:

40IV.

41Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. rugpjūčio 26 d. nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas netenkino pareiškėjo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo.

42Teisėjų kolegija, tikrindama pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, pagrįstumą ir teisėtumą, pažymi, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir, nesiėmus užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. To paties straipsnio 3 dalyje numatyta, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės.

43Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir dėl to, kad administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012, 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013; 2019 m. rugpjūčio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-564-556/2019).

44Atkreiptinas dėmesys, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016; 2019 m. rugpjūčio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-564-556/2019).

45Kaip jau buvo minėta, pareiškėjas skunde prašo panaikinti Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 3 d. (2020 m. liepos 29 d.) įsakymą „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“.

46Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė teismo taikyti ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 1 ir 3 punktuose numatytas reikalavimo užtikrinimo priemones – draudimą atlikti tam tikrus veiksmus ir ginčijamo individualaus teisės akto galiojimo laikiną sustabdymą. Pareiškėjas įrodinėja, kad nepritaikius prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių, Įsakymo ginčijimas netektų prasmės, taip pat padalinus ir įregistravus Nekilnojamojo turto kadastre ir registre naujus žemės sklypus, pareiškėjui būtų apsunkinta arba tikėtinai atimta teisė naudotis jam priklausančiais Žemės sklype pastatytais ir jau daug metų stovinčiais statiniais, o nesant galimybės atkurti padėties, buvusios iki ginčijamo Įsakymo priėmimo, būtų padaryta didelė, neatitaisoma žala.

47Nors pareiškėjas skunde ir atskirajame skunde nurodo neigiamas pasekmes, kurios jam kils nesustabdžius skundžiamo Įsakymo galiojimo bei neuždraudus Administracijai ir NŽT atlikti veiksmus, susijusius su Žemės sklypo Projekto įgyvendinimu, tačiau pareiškėjas nenurodė jokių išskirtinių aplinkybių, kurios patvirtintų, jog nepritaikius jo prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių jam ar visuomenės saugomiems interesams gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad prielaida, jog pareiškėjas gali patirti tam tikrų neigiamų (finansinių) pasekmių, savaime nėra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, jeigu pareiškėjas neįrodo, kad tokių neigiamų pasekmių pašalinimas būtų neįmanomas ar sudėtingas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-149/2012, 2017 m. liepos 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-662-756/2017).

48Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi pozicijos, kad pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones turi būti realus, o ne pagrįstas prielaidomis apie galimas kilti neigiamas pasekmes ateityje (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-149/2012; 2017 m. liepos 26 d. nutartis administracinėje byla Nr. AS-662-756/2017).

49Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog pareiškėjas nepagrindė, kad šiuo atveju egzistuoja pagrindas taikyti pareiškėjo prašomas reikalavimo užtikrinimo priemones. Aplinkybė, kad pareiškėjas patirs didelę žalą, savaime nesudaro pagrindo taikyti prašomas reikalavimo užtikrinimo priemones, kadangi ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje nustatytas pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones siejamas su reikalavimo tikėtinai pagrįsti reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus jo užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma ar sunkiai atitaisoma didelė žala. Šiuo atveju, teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjas nenurodė jokių išskirtinių aplinkybių, kurios patvirtintų, kad nepritaikius jo prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių, jam gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala.

50Pažymėtina ir tai, kad, kaip atsiliepimuose į atskirąjį skundą nurodė Administracija bei NŽT, Žemės sklypo Projekto įgyvendinimo procedūros NŽT, kaip Projekto iniciatoriaus, iniciatyva yra sustabdytos siekiant pareiškėjui ir NŽT taikaus ginčo išsprendimo Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmuose iškeltoje civilinėje byloje Nr. 02-5291-522/2020, kurioje ginčas kilęs dėl valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), kuris lengvatine (be aukciono) tvarka išnuomotas pareiškėjui, nenaudojimo pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį (netinkamo naudojimo) ir 2014 m. kovo 18 d. valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo.

51Kiti pareiškėjo atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pirmosios instancijos teismo nustatytas aplinkybes, kuriomis pareiškėjas grindžia prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, vertinti kitaip, nei jas įvertino pirmosios instancijos teismas.

52Pažymėtina, kad reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą. Taigi pasikeitus aplinkybėms, pareiškėjas turi teisę pakartotinai pateikti motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

53Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo nurodytas aplinkybes dėl būtinybės užtikrinti skundo reikalavimą, atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens atsiliepimuose nurodytus argumentus ir aplinkybes, byloje esančią medžiagą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, yra pagrįsta ir teisėta, priimta tinkamai pritaikius ABTĮ 70 straipsnio nuostatas, todėl paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas.

54Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

55Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Arcon Industry“ atskirąjį skundą atmesti.

56Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. rugpjūčio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

57Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Arcon... 6. Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones:... 7. Pareiškėjo nuomone, nesustabdžius ginčijamo Įsakymo galiojimo bei... 8. Atsakovas Administracija atsiliepime į pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi... 11. Teismas nurodė, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 12. Teismas nustatė, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklauso statiniai... 13. Pareiškėjas ir NŽT 2014 m. kovo 18 d. sudarė Valstybinės žemės nuomos... 14. Teismas nurodė, kad apie Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto... 15. Teismas taip pat nurodė, kad iš skundo turinio ir byloje esančių... 16. Teismas sprendė, kad pareiškėjo prašomos reikalavimo užtikrinimo... 17. Teismas akcentavo, kad net ir susidarius tokiai situacijai, jog būtų priimtas... 18. Teismas sprendė, kad šiuo atveju pareiškėjas, kuriam tenka pareiga... 19. III.... 20. Pareiškėjas UAB „Arcon Industry“ padavė atskirąjį skundą, kuriame... 21. Pareiškėjas atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 22. Teigia, kad teismui netaikius prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių, t.... 23. Pareiškėjas teigia, kad pagal įgyvendinamą Projektą dviejuose iš keturių... 24. Pareiškėjas nurodo, kad pagal Naudojamų kitos paskirties valstybinės... 25. Taigi pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad pareiškėjo... 26. Pareiškėjas taip pat pažymi, kad siekia visapusiškai realizuoti jam... 27. Pareiškėjas akcentuoja, kad jo teisėtas interesas - išsaugoti nuosavybės... 28. Pareiškėjas pažymi, kad jokie kiti asmenys šiuo metu daugiau teisių ar... 29. Atsakovas Administracija atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą su juo... 30. Administracija nurodo, kad Administracijos direktoriaus patvirtintą žemės... 31. Akcentuoja, kad NŽT kartu su atsiliepimu į pareiškimą pažymėjo, jog ji,... 32. Administracija nurodo, kad Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų... 33. Pareiškėjo atskirojo skundo argumentai dėl to, kad neuždraudus Projekto... 34. Administracija pažymi, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 35. Trečiasis suinteresuotas asmuo NŽT atsiliepime į atskirąjį skundą su juo... 36. Atsiliepime nurodo, kad sutinka su pirmosios instancijos teismo nutartyje... 37. Atkreipia dėmesį, kad Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmuose... 38. NŽT pažymi, kad pareiškėjas remiasi hipotetinėmis prielaidomis ir nenurodo... 39. Teisėjų kolegija... 40. IV.... 41. Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Vilniaus apygardos... 42. Teisėjų kolegija, tikrindama pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 43. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas,... 44. Atkreiptinas dėmesys, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal... 45. Kaip jau buvo minėta, pareiškėjas skunde prašo panaikinti Širvintų rajono... 46. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė teismo taikyti ABTĮ 70 straipsnio 3... 47. Nors pareiškėjas skunde ir atskirajame skunde nurodo neigiamas pasekmes,... 48. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi pozicijos, kad pagrindas... 49. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos... 50. Pažymėtina ir tai, kad, kaip atsiliepimuose į atskirąjį skundą nurodė... 51. Kiti pareiškėjo atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pirmosios... 52. Pažymėtina, kad reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso... 53. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo nurodytas aplinkybes dėl... 54. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 55. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Arcon Industry“ atskirąjį... 56. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. rugpjūčio 26 d. nutartį... 57. Nutartis neskundžiama....