Byla 2-2195-239/2011
Dėl 6252,13 Lt nesumoketu imoku, 2842,66 Lt delspinigiu, 6 procentu dydžio metiniu palukanu už nesumoketu imoku suma nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo priteisimo

1Traku rajono apylinkes teismo teiseja Nijole Zaleckiene, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio 4 dalimi ir 246 straipsnio 2 dalimi,

2sekretoriaujant Ingai Bakšaitei

3viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškoves AB bankas SNORAS ieškini atsakovei G. M. del 6252,13 Lt nesumoketu imoku, 2842,66 Lt delspinigiu, 6 procentu dydžio metiniu palukanu už nesumoketu imoku suma nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo priteisimo ir

4nustate:

5ieškinys tekintinas iš dalies.

6Atsakovei ieškoves procesiniai dokumentai iteikti istatymo nustatyta tvarka. Atsakove neivykde CPK 142 straipsnio reikalavimu, nepateike atsiliepimo i ieškini ir neatvyko i teismo posedi be pateisinamu priežasciu, todel ieškovei prašant priimamas sprendimas už akiu.

7Ieškove pateike prašyma nagrineti byla jos atstovui nedalyvaujant.

8Priimdamas sprendima už akiu, teismas atlieka formalu byloje pateiktu irodymu vertinima, t. y. isitikina, kad pasitvirtinus šiu irodymu turiniui butu pagrindas priimti toki sprendima (CPK 285 str. 2 d.).

9Del skolos.

10Iš 2006-08-28 naudojimosi pirkimo išsimoketinai kortele sutarties Nr. SL090903V990967 (toliau – Sutartis) matyti, kad ieškove suteike atsakovei 7187,81 Lt dydžio vartojimo kredito limita, kuri panaudojus atsakove isipareigojo gražinti ieškovei Sutartyje nustatyta tvarka (b.l. 3-4). Atsakove savo isipareigojimus pagal Sutarti vykde netinkamai (b.l. 5, 6, 7).

11Prievoles turi buti vykdomos sažiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal istatymu ar sutarties nurodymus, o kai tokiu nurodymu nera, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti ivykdyti prievole ar vienašališkai pakeisti jos ivykdymo salygas, išskyrus istatymu ar sutarties numatytus atvejus (CPK 6.59 str.).

12Kadangi atsakove neivykde prievoles visiškai atsiskaityti su ieškove už jai panaudota kredita pagal Sutarti, todel ji isiskolino ieškovei 6252,13 Lt nesumoketu imoku. Del išdestyto ieškoves reikalavimas del nesumoketu imoku ir 6 procentu dydžio metiniu palukanu už nesumoketu imoku suma nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo priteisimo yra pagristas ir tenkintinas.

13Del vartojimo sutarties salygu sažiningumo.

14Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybe gina vartotojo interesus. Ši konstitucine nuostata yra vienas iš pamatiniu Lietuvos ukio tvarkymo principu, igyvendinamu per žemesnes teisines galios norminius teises aktus. Vartotojo teisiu apsauga taip pat yra Lietuvos valstybes isipareigojimas, kylantis iš Europos Sajungos teises. Pažymetina, kad tiek Europos Sajungos, tiek ir nacionaliniai teises aktai itvirtina padidinta vartotojo teisiu apsauga ir numato, jog vartojimo sutartims greta bendruju sutarciu teises taisykliu taikomos specialios, užtikrinancios didesne vienos iš sutarciu šaliu – vartotojo – teisiu apsauga, taisykles. Butinybe užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisiu ir teisetu interesu apsauga savo jurisprudencijoje ne karta yra akcentaves Lietuvos Aukšciausiasis Teismas, konstatuodamas, kad: vartotoju gynimas yra prioritetine valstybes ekonomines ir socialines politikos dalis, konstitucinis valstybes ukio tvarkymo principas; su vartotoju teisiu apsauga susijusiuose gincuose neretai peržengiamos privaciu santykiu ribos, vartotoju teisiu gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik paciam vartotojui, bet ir didelei visuomenes daliai; teismas turi pareiga vartojimo sutarciu salygu atitikti sažiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2001-04-18 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2006-02-22 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008-02-29 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-211/2008; 2008-10-28 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-536/2008); vartotoju teisiu bylu specifika lemia teismo pareiga buti aktyviam procese (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2002-10-07 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-1137/2002, 2008-10-28 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-536/2008). Pažymetina, kad vartojimo sutarties institutas, kaip ir kiekvienas teises institutas, turi buti taikomas atsižvelgiant i jo tiksla – didesnes vartotojo teisiu ir teisetu interesu apsaugos užtikrinima (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2008-12-23 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-7-581/2008).

15Standartine sutarties salyga yra tokia salyga, kuria bendram nevienkartiniam naudojimui iš anksto parengia viena šalis nederindama jos su kita šalimi ir kuri be derybu su kita šalimi taikoma sudaromoje sutartyje (CK 6.185 straipsnio 1 dalis). Vartojimo sutarties dalykas yra tam tikra preke ar paslauga, o jos salygos, susijusios su iš sutarties kylanciu gincu del netesybu yra papildomos, antraeiles salygos. Neabejotina, kad vartotojas visa demesi kreipia i esmines su sutarties dalyku susijusias salygas, labai dažnai i kitas salygas net neisigilindamas. Tuo tarpu tiek sutarciu sudarymo laisves principas, tiek CK 6.162, 6.188 straipsniai reikalauja samoningo, valingo šaliu susitarimo del netesybu formos ir dydžio. Tokio susitarimo šaliu samoningumas ypac reikšmingas tuo atveju, kai del netesybu susitaria verslininkas ir vartotojas, nustatydami, kad vartojimo sutarties netinkamo vykdymo atveju vartotoja mokes verslininkui tam tikros formos ir dydžio netesybas. Del to vien tik vartotojo parašas vartojimo sutartyje, be kita ko, itvirtinancioje ir standartine salyga del netesybu formos ir dydžio, neatitinka samoningo ir valingo susitarimo prasmes. Del šiu priežasciu darytina išvada, kad standartine verslininko parengta vartojimo sutarties salyga del netesybu, itvirtinanti vartotojui nepalanku ir neprotingai dideli delspinigiu dydi, nelaikytina šaliu susitarimu CK 6.162 straipsnio prasme.

16Esminis vartojimo sutarciu instituto ypatumas ir vartotojo teisiu gynimo teisinis mechanizmas yra istatyme itvirtintas nesažiningu sutarciu salygu draudimas ir tokiu salygu neprivalomumas vartotojui. Sutarti pripažinus vartojimo sutartimi, jos salygos visais atvejais turi buti vertinamos pagal CK 6.188 straipsnyje nustatytus sažiningumo kriterijus. Vartojimo sutarties salygos gali buti pripažistamos nesažiningomis paties vartotojo, vartotoju teises ginanciu instituciju ar byla nagrinejancio teismo iniciatyva. Tais atvejais, kai ginco šaliu sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisiniu santykiu, byla nagrinejantis teismas sutarties salygas ex officio (lot. pagal pareigas; savo iniciatyva) turi ivertinti pagal CK 6.188 straipsnyje itvirtintus sažiningumo kriterijus, nepriklausomai nuo to, kokius reikalavimus reiškia. CK 6.188 straipsnio 2 dalyje itvirtintame saraše nurodytu vartojimo sutarciu salygu nesažiningumas vartotoju atžvilgiu yra preziumuojamas. Pareiga paneigti šiu salygu nesažiningumo prezumpcija tenka verslininkui (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2009-11-13 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-502/2009).

17Sutarties 9.10 punktas nustato, kad atsakove, laiku nesumokejusi imoku, moka ieškovei 0,25 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumoketu sumu už kiekviena uždelsta diena. Tokie 0,25 procento dydžio delspinigiai, mokami kas diena, sudaro 91,25 procento per metus, todel konstatuotina, kad tokia vartojimo sutarties mineto punkto nuostata del moketinu delspinigiu dydžio pripažintina nesažininga ir pažeidžiancia atsakoves, kaip vartotojos, teises ir teisetus interesus CK 6.188 straipsnio 2 dalies 5 punkto ir 6.188 straipsnio 3 dalies prasme.

18Del delspinigiu.

19Netesybos turi atlikti kompensuojamaja funkcija, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentejusiajai šaliai nuostolius, taciau netesybos negali leisti nukentejusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagristai praturteti kitos šalies (atsakovo) saskaita. Jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) yra aiškiai per dideles arba prievole iš dalies ivykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, taciau tik tiek, kad jos netaptu mažesnes už nuostolius, patirtus del prievoles neivykdymo ar netinkamo ivykdymo, bet netesybos negali buti mažinamos mažiau, nei kreditorius iš tikruju patyre nuostoliu.

20Be to, CK 6.258 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai dideles, taip pat jeigu skolininkas ivykde dali prievoles, teismas gali netesybas sumažinti, taciau jos negali buti mažesnes už nuostoliu, atsiradusiu del prievoles neivykdymo ar netinkamo ivykdymo, suma. Mineta, kad pagal Sutarties 9.10 punkta atsakove, laiku nesumokejusi imoku ieškovei, moka 0,25 procento dydžio delspinigius už kiekviena uždelsta diena, kurie, mokami kas diena, sudaro 91,25 procento per metus (b.l. 4). Ivertinus kasacines instancijos teismo suformuota teismu praktika del netesybu priteisimo, taip pat teisingumo, sažiningumo ir protingumo principus, darytina išvada, kad toks Sutartyje numatytas delspinigiu dydis yra aiškiai per didelis ir tuo paciu CK 6.258 straipsnio 3 dalies prasme laikytinas neprotingai dideliu, todel mažintinas iki 0,02 procento. Byloje nera duomenu, patvirtinanciu, kad del atsakoves neatsiskaitymo laiku ieškove patyre didesniu nuostoliu nei 0,02 procento dydžio delspinigiai vertine išraiška, todel laikytina, kad 0,02 procento dydžio delspinigiai, kurie, moketini kas diena, sudaro 7,3 procento per metus, pakankamai kompensuoja nukentejusiajai šaliai, t. y. ieškovei, galimai jos patirtus nuostolius del nesavalaikio ir/ar nevisiško prievoles ivykdymo.

21Iš byloje esancio delspinigiu paskaiciavimo matyti, kad pagal Sutarti prašomi priteisti 0,25 procento dydžio delspinigiai už laikotarpi nuo 2006-10-28 iki 2010-01-03 sudaro 7939,55 Lt suma (b.l. 9). Nors ieškove savo nuožiura delspinigiu suma sumažino iki 2842,66 Lt, taciau sumažinus priteistinu delspinigiu dydi iki 0,02 procento priteistini delspinigiai sudaro 635,16 Lt suma. Del išdestyto ieškoves reikalavimas del delspinigiu priteisimo tenkintinas iš dalies.

22Atsižvelgiant i išdestytas aplinkybes, ieškinys pagristas iš dalies.

23Kadangi ieškinys patenkintas iš dalies, konstatuotina, kad patenkinta 75,73 procento ieškoves reikalavimu, todel iš atsakoves ieškovei priteistina 302,59 Lt bylinejimosi išlaidu, t. y. 206,74 Lt žyminio mokescio ir 95,85 Lt išlaidu už procesiniu dokumentu iteikima viešo paskelbimo budu.

24Taip pat iš atsakoves valstybei priteistina 4,35 Lt bylinejimosi išlaidu (išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu).

25Iš ieškoves valstybei priteistina 1,40 Lt bylinejimosi išlaidu (išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu).

26Vadovaudamasis CPK 93, 96, 142 str. str., 246 str. 2 d., 262 str. 2 d., 270, 285-288 str. str., teismas

Nutarė

27ieškini patenkinti iš dalies.

28Pripažinti negaliojanciu AB bankas SNORAS ir G. M. 2006-08-28 naudojimosi pirkimo išsimoketinai kortele sutarties Nr. SL090903V990967 9.10 punkta ta apimtimi, kuria nustatoma, kad vartotojas (korteles turetojas), laiku nesumokejes imoku, moka del 0,25 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumoketu sumu už kiekviena uždelsta diena.

29Priteisti iš G. M. 6252,13 Lt nesumoketu imoku, 635,16 Lt delspinigiu, 6 procentu dydžio metines palukanas už 6252,13 Lt nesumoketu imoku nuo bylos iškelimo teisme dienos, t. y. nuo 2011-09-05, iki sprendimo visiško ivykdymo ir 302,59 Lt bylinejimosi išlaidu AB bankas SNORAS.

30Likusioje dalyje ieškini atmesti.

31Priteisti iš G. M. 4,35 Lt bylinejimosi išlaidu valstybei.

32Priteisti iš AB bankas SNORAS 1,40 Lt bylinejimosi išlaidu valstybei.

33G. M. negali šio sprendimo skusti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, taciau per 20 dienu nuo jo priemimo dienos turi teise paduoti Traku rajono apylinkes teismui pareiškima del sprendimo už akiu peržiurejimo.

34AB bankas SNORAS per 30 dienu nuo šio sprendimo priemimo dienos turi teise paduoti apeliacini skunda Vilniaus apygardos teismui per Traku rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Traku rajono apylinkes teismo teiseja Nijole Zaleckiene, vadovaudamasi CPK 142... 2. sekretoriaujant Ingai Bakšaitei... 3. viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškoves AB bankas... 4. nustate:... 5. ieškinys tekintinas iš dalies.... 6. Atsakovei ieškoves procesiniai dokumentai iteikti istatymo nustatyta tvarka.... 7. Ieškove pateike prašyma nagrineti byla jos atstovui nedalyvaujant.... 8. Priimdamas sprendima už akiu, teismas atlieka formalu byloje pateiktu irodymu... 9. Del skolos.... 10. Iš 2006-08-28 naudojimosi pirkimo išsimoketinai kortele sutarties Nr.... 11. Prievoles turi buti vykdomos sažiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 12. Kadangi atsakove neivykde prievoles visiškai atsiskaityti su ieškove už jai... 13. Del vartojimo sutarties salygu sažiningumo.... 14. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad... 15. Standartine sutarties salyga yra tokia salyga, kuria bendram nevienkartiniam... 16. Esminis vartojimo sutarciu instituto ypatumas ir vartotojo teisiu gynimo... 17. Sutarties 9.10 punktas nustato, kad atsakove, laiku nesumokejusi imoku, moka... 18. Del delspinigiu.... 19. Netesybos turi atlikti kompensuojamaja funkcija, jos... 20. Be to, CK 6.258 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu netesybos (bauda,... 21. Iš byloje esancio delspinigiu paskaiciavimo matyti, kad pagal Sutarti prašomi... 22. Atsižvelgiant i išdestytas aplinkybes, ieškinys pagristas iš dalies.... 23. Kadangi ieškinys patenkintas iš dalies, konstatuotina, kad patenkinta 75,73... 24. Taip pat iš atsakoves valstybei priteistina 4,35 Lt bylinejimosi išlaidu... 25. Iš ieškoves valstybei priteistina 1,40 Lt bylinejimosi išlaidu (išlaidu,... 26. Vadovaudamasis CPK 93, 96, 142 str. str., 246 str. 2 d., 262 str. 2 d., 270,... 27. ieškini patenkinti iš dalies.... 28. Pripažinti negaliojanciu AB bankas SNORAS ir G. M.... 29. Priteisti iš G. M. 6252,13 Lt nesumoketu imoku, 635,16 Lt... 30. Likusioje dalyje ieškini atmesti.... 31. Priteisti iš G. M. 4,35 Lt bylinejimosi išlaidu... 32. Priteisti iš AB bankas SNORAS 1,40 Lt bylinejimosi išlaidu valstybei.... 33. G. M. negali šio sprendimo skusti nei apeliacine, nei... 34. AB bankas SNORAS per 30 dienu nuo šio sprendimo priemimo dienos turi teise...