Byla e2-505-210/2017
Dėl darbų kainos sumažinimo ir permokėtos kainos dalies priteisimo ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Rudesta“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Ekoatliekos“ dėl atsisakymo nuo sutarties sąlygos ir skolos už atliktus statybos rangos darbus priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorėms Irenai Dominauskienei, Kristinai Rupšienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Ekoatliekos“ atstovui advokatui K. Ž., atsakovės BUAB „Rudesta“ atstovui advokatui I. B., trečiojo asmens UAB „Grinbeta“ atstovui advokatui E. O., trečiojo asmens UAB „Ugira“ atstovui advokatui M. B.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ekoatliekos“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Rudesta“ dėl darbų kainos sumažinimo ir permokėtos kainos dalies priteisimo ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Rudesta“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Ekoatliekos“ dėl atsisakymo nuo sutarties sąlygos ir skolos už atliktus statybos rangos darbus priteisimo.

3Trečiaisiais asmenimis šioje byloje pagal ieškinį ir priešieškinį įtraukti: akcinė bendrovė „Panevėžio statybos trestas“, uždaroji akcinė bendrovė „Grinbeta“, uždaroji akcinė bendrovė „Dujovika“, uždaroji akcinė bendrovė „Ugira“, AAS „BTA Baltic Insurance Company“; Uždaroji akcinė bendrovė „TAEM urbanistai“.

4Teismas

Nustatė

5Bylos esmė. Ieškiniu, atsiliepimu į ieškinį, priešieškiniu ir kitais procesiniais dokumentais nurodomi šalių argumentai ir motyvai.

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Ekoatliekos“ kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su ieškiniu atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Rudesta“ dėl Statybos rangos sutartyje Nr. ( - ) nustatytų darbų kainos sumažinimo 303790,63 eurų suma ir permokėtos kainos dalies – 229 445,89 eurų priteisimo (bylos nagrinėjimo metu iškėlus atsakovei bankroto bylą – ieškinio reikalavimo esmė – dėl finsinio reikalavimo nurodytai sumai atsakovės bankroto byloje patvirtinimo), bei konstatavimo, jog prievolė sumokėti UAB (dabar BUAB) „Rudesta“ nesumokėtą (sulaikytą) 74344,74 eurų sumą, sumažinus rangos sutarties darbų galutinę kainą, yra pasibaigusi.

6Ieškinio reikalavimas pradiniame pareiškime formuluojamas taip:

 • sumažinti ieškovės UAB „Ekoatliekos“ ir atsakovės UAB „Rudesta“ 2014 m. gegužės 29 d. sudarytos Statybos rangos sutarties Nr. ( - ) kainą 303 790,63 eurų suma, t.y. nuo 4 275 370,71 eurų iki 3 971 580,08 eurų;
 • priteisti ieškovei UAB „Ekoatliekos“ iš atsakovės UAB „Rudesta“ 229 445,89 eurų permokėtą kainos dalį;
 • priteisti ieškovei iš atsakovės 8 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
 • atsakovės BUAB „Rudesta“ prieieškinį dėl skolos – 74 344,74 eurų pagal aptariamą Statybos rangos sutartį priteisimo ir mokėjimo atidėjimo (sulaikymo) sutarties sąlygos panaikinimo atmesti.
 1. Ieškovė nurodė, kad 2014 m. gegužės 29 d. UAB „Ekoatliekos“ ir atsakovė UAB „Rudesta“ (toliau – BUAB „Rudesta“) sudarė Statybos rangos sutartį Nr. ( - ) (Statybos rangos sutartis) (1 tomas, b. l. 12–19), pagal kurią atsakovė – UAB „Rudesta“ (rangovė) įsipareigojo savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtros ( - ) (Objektas), statybos darbus pagal ieškovės UAB „Ekoatliekos“ parengtą, patvirtintą bei ekspertuotą Objekto techninį ir darbo projektus.
 1. Statybos rangos sutarties 4.2 punkte nurodyta, jog sutarties kaina yra 12 200 000,00 Lt plius 2 562 000,00 Lt PVM, iš viso – 14 762 000,00 Lt (kas sudaro 4 275 370,71 eurų).
 1. Statybos rangos sutarties 7.8 punktas nustatė, kad nuo kiekvienos UAB „Rudesta“ mokėtinos sumos UAB „Ekoatliekos“ sulaikys po 5 procentus nuo sąskaitos sumos be pridėtinės vertės mokesčio. Sulaikomi pinigai UAB „Rudesta“ bus sumokami per 15 dienų po galutinio darbų perdavimo priėmimo akto ir Objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos, bet tik tuo atveju, kai UAB „Rudesta“ įvykdo Statybos rangos sutarties 5.4.22 punkte nustatytą sąlygą (pateikti UAB „Ekoatliekos“ banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, užtikrinančius atliktų darbų kokybę garantiniu laikotarpiu. Garantijos ar laidavimo rašto suma turi būti lygi 5 procentams sutarties kainos be PVM, ji(s) turi galioti 24 mėnesius nuo Objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos).
 1. 2015 m. lapkričio 11 d. statybos darbų užbaigimo komisija patvirtino tris Statybos užbaigimo aktus Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) (atsakovės UAB „Rudesta“ atsiliepimo 5 priedas). Jais buvo konstatuota, kad Objektas (įskaitant fermentavimo tunelius, bioreaktorius, biofiltrus, siurblinę ir kitus) atitinka projekto sprendinius ir, kad šių statinių statyba yra baigta.
 1. 2015 m. lapkričio 23 d. UAB „Ekoatliekos“ ir UAB „Rudesta“ sudarė galutinį darbų perdavimo - priėmimo aktą, kuriuo konstatavo, kad rangovė UAB „Rudesta“ tinkamai atliko ir perdavė užsakovei UAB „Ekoatliekos“ visus jai pavestus atlikti darbus.
 1. Ieškovė teikiamuose procesiniuose dokumentuose bei teismo posėdžio metu nurodė, jog po atliktų darbų priėmimo, garantiniu laikotarpiu išryškėjo rangovės atliktų statybos darbų trūkumai, kurie anksčiau, priimant darbus, negalėjo būti nustatyti. Todėl atsakovei UAB „Rudesta“ sutinkant su darbų trūkumais, šalys pasirašė susitarimus dėl statybos defektų šalinimo. 2015 m. gruodžio 18 d. šalys pasirašė susitarimą dėl statybos defektų pašalinimo (priedas Nr. 2), kuriame konstatavo atitinkamus statybos darbų trūkumus, esminiai dėl kurių reiškiamas ieškinio reikalavimas – 13 vnt. fermentavimo tunelių betoninių grindų nesandarumas, atsiradęs dėl atsakovės netnkamai atliktų darbų, nesilaikant projektinių sprendimų, o UAB „Rudesta“ įsipareigojo juos pašalinti atitinkamais, šalių sutartais terminais. 2016 m. sausio 20 d. šalys pasirašė susitarimą (priedas Nr. 3), kuriuo, be kita ko, pratęsė aukščiau minėtame 2015 m. gruodžio 18 d. susitarime nustatytus statybos darbų trūkumų pašalinimo terminus (susitarimo 2 punktas). 2016 m. gegužės 24 d. šalys pasirašė dokumentą pavadinimu komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių defektų šalinimas ( - ) (priedas Nr. 4), kuriame dar kartą užfiksavo, o konkrečiai – fermentavimo tunelių konstrukcinius trūkumus ir jų pašalinimo terminus. Iš viso atsakovės pastatytų fermentavimo tunelių yra 15 vnt., tačiau ieškovė reiškia reikalavimą tik dėl 13 vnt. fermentavimo tunelių darbų trūkumams pašalinti, kadangi dėl kitų dviejų ir papildomų darbų bei trukumų kreipėsi į draudimo bendrovę, kuri yra suteikusi draudiminę apsaugą tik 100000 eurų sumai. 2016 m. gegužės 27 d. šalys pasirašė susitarimą dėl tarpusavio įsipareigojimų vykdymo (priedas Nr. 5), kuriuo, be kita ko, nustatė vieną bendrą terminą (iki 2016 m. birželio 30 d.) visiems iki tol nustatytiems statybos darbų trūkumams pašalinti (susitarimo 1 punktas). Ieškovės teigimu, UAB „Rudesta“ pradėjo vykdyti garantiniu laikotarpiu išryškėjusių statybos darbų trūkumų, pirmiausiai – fermentavimo tunelių nesandarumo, pašalinimo darbus, tačiau juos vykdė netinkamai, todėl ieškovė inicijavo nepriklausomos ekspertizės atlikimą. 2016 m. spalio mėn. UAB „Įraža“ ekspertas J. R. atliko Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro fermentavimo tunelių ir biofiltrų konstrukcijų techninės būklės tyrimą. 2016 m. spalio 21 d. ekspertas J. R. surašė eksperto išvadą, kurioje nurodė, jog fermentavimo tunelių konstrukcijos neatitinka esminių statinio reikalavimų, o defektai atsirado nevykdant techninio ir darbo projekto sprendinių, pažeidžiant betonavimo darbų technologiją.
 1. Šios bylos nagrinėjimo atveju ieškovė UAB „Ekoatliekos“ savo reiškiamo reikalavimo UAB „Rudesta“ pagrindu nurodo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.665 straipsnio 1 dalies 2 punktą, ir prašo sumažinti Statybos rangos sutartyje nustatytą darbų kainą. Darbų kaina, ieškovės manymu, mažintina tokia suma, kokia yra reikalinga fermentavimo tunelių konstrukciniams trūkumams pašalinti. Statybos rangos sutarties 4.2 punkte nurodyta, jog sutarties kaina yra 12.200.000,00 Lt plius 2 562 000,00 Lt PVM, iš viso – 14 762 000,00 Lt (tai sudaro 4.275.370,71 Eur). Kadangi fermentavimo tunelių nesandarumas gali būti pašalintas vieninteliu būdu – perdarant, t. y. iš naujo atliekant tunelių grindų statybos betonavimo darbus, laikantis techninio ir darbo projekto sprendinių, bei pagal betonavimo darbų vykdymo technologiją, o vieno fermentavimo tunelio grindų statybos darbų perdarymas kainuoja 23 368,51 Eur, ką patvirtina lokalinė sąmata (priedas Nr. 21) ir nesandarių fermentavimo tunelių iš viso yra penkiolika (pažymi, kad dėl išlaidų, reikalingų dviejų fermentavimo tunelių (t. y. Nr. 8 ir Nr. 13) trūkumams pašalinti, UAB „Ekoatliekos“ kreipsis į Draudiką), todėl ginčo atveju yra aktuali išlaidų suma, reikalinga trylikos tunelių trūkumams pašalinti, ji sudaro 303 790,63 eurų (23.368,51 x 13). Todėl Statybos rangos sutartyje nustatytą darbų kainą ieškovė prašo sumažinti 303 790,63 Eur suma, t. y. nuo 4 275 370,71 eurų iki 3 971 580,08 eurų.
 1. Kadangi ieškovė atsakovei yra sumokėjusi didžiąją dalį Statybos rangos sutarties kainos, 4 201 025,97 eurus, tuo tarpu likusos sutarties darbų kainos dalies – 74344,74 eurų sumokėjimą UAB „Ekoatliekos“ yra sulaikiusi, remdamasi 2016 m. birželio 17 d. papildomo susitarimo 3 punktu, sumažinus statybos rangos darbų kainą ieškovės nurodoma suma, ieškovė prašo pripažinti ieškovės prievolę sumokėti atsakovei 74 344,74 eurus pasibaigusia, o tenkinant reikalavimą dėl permokėtos sumos – 229 445,89 eurų įpareigoti įtraukti ieškovę šiai finansinio reikalavimo sumai į BUAB „Rudesta“ kreditorių sąrašą.
 1. Atsakovė UAB (dabar BUAB) „Rudesta“, gindamasi nuo ieškinio reikalavimų, palaiko atsiliepime į ieškovės ieškinį ir triplike nurodytus argumentus, t. y. teigia, jog ieškovė UAB „Ekoatliekos“ neįrodė, jog ieškinyje minimi atliktų darbų trūkumai galėjo atsirasti dėl atsakovės BUAB „Rudesta“ kaltės. Tokią savo poziciją grindžia abejonėmis dėl ieškovės pasamdyto eksperto kvalifikacijos ir teiktų abejotinų jo išvadų, taip pat dėl kitų ieškovės teikiamų įrodymų – 2015 m. gruodžio 18 d., 2016 m. sausio 20 d. ir 2016 m. gegužės 27 d. šalių – užsakovės UAB „Ekoatliekos“ ir UAB „Rudesta“ susitarimų bei jų priedų, kuriuose abiejų šalių sutarimu buvo konstatuoti darbų trūkumai; eksperto išvados ir papildytos eksperto išvados; 2016 m. gruodžio 6 d. statybos darbų defektų akto ir 2016 m. gruodžio 29 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. ( - ). Kartu atsakovė teikiamuose procesiniuose dokumentuose ir paaiškinimais teisme teigia, jog ieškovė neįrodė ir 303790,63 eurų sumos realumo poreikio galimų defektų pašalinimui, kuria prašoma sumažinti 2014 m. gegužės 29 d. Statybos rangos sutarties Nr. ( - ) kainą, kvestionuoja šios sumos pagrįstumą ir realumą, todėl, atsakovės manymu, pareikštas ieškinys turėtų būti atmestas. Kartu teikiamuose paaiškinimuose atsakovė teigia, jog įrodymų, pagrindžiančių ieškinio reikalavimų nepagrįstumą bei įrodymų, paneigiančių ieškovės nuststytų defektų atsiradimo priežastis ir sąlygas, jų atsiradimo priežastinį ryšį su atsakovės atliktais dabais bei kainą jiems pašalinti, atsakovė neteikia, išskyrus jau išsakytą savo poziciją ir kritiką ieškovės teikiamiems įrodymams.
 1. Atsakovė BUAB „Rudesta“ taip pat palaiko priešieškinyje ir dublike nurodytus reikalavimus bei argumentus dėl skolos ir netesybų priteisimo iš ieškovės atsakovės naudai. Teigia, jog CK 6.228 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, jog šalis gali atsisakyti sutarties ar atskiros jos sąlygos, jeigu sutarties sudarymo metu sutartis ar atskira jos sąlyga nepagrįstai suteikė kitai šaliai perdėtą pranašumą. Todėl priešieškiniu, be kita ko, BUAB „Rudesta“ prašė teismo leisti atsisakyti 2016 m. birželio 17 d. papildomo susitarimo (1 tomas, b. l. 30) 3 punkte įtvirtintos sąlygos, kuria šalys susitarė dėl mokėjimo (galutinio atsiskaitymo) pagal aptariamą Statybos rangos sutartį sulaikymo, kadangi ji suteikė UAB „Ekoatliekos“ perdėtą ir nepagrįstą pranašumą. Teigia, jog ieškovė nesąžiningai pateikė BUAB „Rudesta“ savo susitarimo projektą, nesąžiningai pasinaudojo BUAB „Rudesta“ vadovo pasitikėjimu ir geranoriškumu, tai dienai esant visiškai neaiškioms trūkumų Objekte atsiradimo priežastims. Nurodo, jog ši sąlyga yra akivaizdžiai įtvirtinanti šalių esminę nelygybę dar ir todėl, kad hipotetiniu atveju, jei Objekte paliktų defektų šalinimo kaina būtų itin maža, palyginus su sulaikytąja suma (pavyzdžiui, 5 000 Eur), tai UAB „Ekoatliekos“ vis vien turėtų teisę formaliai nemokėti visos sulaikytos sumos (74 344,72 Eur). Todėl prašo šią sumą 74 344,72 eurus priteisti iš ieškovės.
 1. Kita vertus, atsakovė nurodo, kad šią faktinę ir teisinę situaciją keičia ta aplinkybė, jog atsakovei bylos nagrinėjimo eigoje buvo iškelta bankroto byla. Taigi, anot atsakovės, nepaisant nagrinėjamoje byloje nustatytų faktinių aplinkybių, kurios, jos manymu, patvirtina, kad ieškovės pareikštas ieškinys yra nepagrįstas, tuo atveju, jeigu teismas nuspręstų tenkinti ieškovės pareikštą ieškinį, sprendžiant dėl ieškovės ieškinio ir atsakovės priešieškinio reikalavimų, turėtų būti atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) įtvirtintas nuostatas, reglamentuojančias draudimą bankrutuojančiai bendrovei vykdyti finansines prievoles, taip pat ir sutartines, bei visus su jomis susijusius mokėjimus ar sutarčių modifikavimus, todėl atsakovės atstovo manymu, ieškovė, reikalaudama sumažinti Statybos rangos sutarties kainą, iš esmės reikalauja žalos (nuostolių) atlyginimo, taigi patenkinus tokį ieškovės reikalavimą, būtų pažeisti kitų bankrutavusios UAB „Rudesta“ kreditorių interesai ir toks sprendimas ieškovei suteiktų privilegijuotą padėtį kitų kreditorių atžvilgiu. Todėl prašo ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti visa apimtimi ir priteisti bylinėjimosi išlaidas

7Ieškinys tenkintinas, priešieškinis atmestinas.

8Teismo nustatyti faktai ir aplinkybės, reikšmingos nagrinėjamos bylos esmei atskleisti ir tinkamai kvalifikuoti šalių teisinius santykius.

 1. Nagrinėjamoje byloje šalių keliamas ginčas dėl Statybos rangos sutarties, kai rangovė neatliko arba netinkamai atliko dalį statybos rangos sutartimi tarp šalių sutartų statybos darbų, kai šie statybos darbų trūkumai išryškėjo garantiniu laikotarpiu jau po statybos darbų priėmimo akto pasirašymo, kainos sumažinimo, šalių įsipareigojimų pagal Statybos rangos sutartį pasibaigimo bei atsakovės ginčijamo kreditorinio reikalavimo atsakovės bankroto byloje patvirtinimo, dėl šalių civilinių teisinių santykių pasikeitimo po bankroto bylos iškėlimo, teisės normų, reglamentuojančių bankroto procedūras ir CK normų konkurencijos klausimai. Kartu keliamas klausimas dėl atsakovės atsisakymo nuo šalių papildomo susitarimo sąlygos, kuria šalys susitarė dėl galutinio atsiskaitymo už statybos rangos darbus sulaikymo septyniolikos mėnesių laikotarpiui, kol atsakovė nepašalins šalių sudarytame defektinime akte nustatytų atsakovės atliktų statybos darbų trūkumų ir sutartimi prisiimtų šalių įsipareigojimų – sumokėti visą statybos darbų kainą vykdymo sąlygų ir teisės normų taikymo.

9Teismo nustatyti faktai ir aplinkybės.

 1. Bylos duomenimis, šalių teikiamais procesiniais dokumentais ir šalių atstovų paaiškinimais teismas nustatė tokias reikšmingas šio teisinio ginčo išsprendimui faktines aplinkybes: 2014 m. gegužės 29 d. ieškovė UAB „Ekoatliekos“ ir atsakovė UAB „Rudesta“ (toliau – BUAB „Rudesta“) sudarė Statybos rangos sutartį Nr. ( - ) (Statybos rangos sutartis, priedas prie ieškinio pareiškimo), pagal kurią atsakovė – BUAB „Rudesta“ (rangovė) įsipareigojo savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtros ( - ) (Objektas), statybos darbus pagal ieškovės UAB „Ekoatliekos“ patvirtintą bei ekspertuotą Objekto techninį ir darbo projektus.
 1. Statybos rangos sutarties 4.2 punkte nurodyta, jog sutarties darbų kaina yra 12 200 000,00 Lt plius 2 562 000,00 Lt PVM, iš viso – 14 762 000,00 Lt (4 275 370,71 Eur).
 1. Statybos rangos sutarties 7.8 punktu šalys nustatė, kad nuo kiekvienos BUAB „Rudesta“ mokėtinos sumos UAB „Ekoatliekos“ sulaikys po 5 procentus nuo sąskaitoje nurodytos sumos be pridėtinės vertės mokesčio. Sulaikomi pinigai BUAB „Rudesta“ bus sumokami per 15 dienų po galutinio darbų perdavimo - priėmimo akto ir Objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos bei tik tuo atveju, kai BUAB „Rudesta“ įvykdys Statybos rangos sutarties 5.4.22 punkte nustatytą sąlygą (pateikti ieškovei banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, užtikrinančius atliktų darbų kokybę garantiniu laikotarpiu. Garantijos ar laidavimo rašto suma turi būti lygi 5 procentams sutarties kainos be PVM, ji(s) turi galioti 24 mėnesius nuo Objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos).
 1. 2015 m. lapkričio 11 d. statybos užbaigimo komisija patvirtino tris Statybos darbų užbaigimo aktus Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) (atsakovės BUAB „Rudesta“ atsiliepimo 5 priedas). Jais buvo konstatuota, kad Objektas (įskaitant fermentavimo tunelius, bioreaktorius, biofiltrus, siurblinę ir kitus) atitinka projekto sprendinius ir, kad šių statinių statyba yra baigta.
 1. 2015 m. lapkričio 23 d. UAB „Ekoatliekos“ ir BUAB „Rudesta“ sudarė galutinį darbų perdavimo - priėmimo aktą, kuriuo konstatavo, kad rangovė BUAB „Rudesta“ tinkamai atliko ir perdavė užsakovei UAB „Ekoatliekos“ visus jai pavestus atlikti darbus. Kartu pažymėtina, kad tarp šalių nėra ginčo, jog didžiąją dalį statybos rangos darbų kainos – 4 201 025,97 eurus ieškovė UAB „Ekoatliekos“ atsakovei BUAB „Rudesta“ yra sumokėjusi, kita vertus, nėra ginčo ir dėl to, jog dalies darbų kainos, numatytos sutartyje – 74 344,74 eurų, ieškovė nesumokėjo (sulaikė), remdamasi šalių papildomais susitarimais dėl po darbų priėmimo išryškėjusiais atliktų darbų trūkumais ir jų pašalinimo darbais bei terminais.
 1. Taigi šioje nagrinėjamoje byloje esminis ginčas tarp šalių yra dėl to: a) ar atsakovė (rangovė BUAB „Rudesta“) visus sutartimi sulygtus statybos darbus atliko laiku, tinkamai, laikydamasi projektinių sprendinių; b) ar visi numatyti statybos rangos sutartyje darbai buvo atlikti tinkamai ir be trūkumų (defektų) ir ar rangovė sutiko su nustatytais darbų defektais, išryškėjusiais po statybos dabų užbaigimo, garantiniu laikotarpiu; c) ar priimant statybos darbus ir pasirašant statybos darbų užbaigimo aktus užsakovė turėjo galimybę iš karto pamatyti statybos darbų defektus; d) ar paprašyta pašalinti statybos darbų trūkumus (defektus) atsakovė, sutikdama su trūkumais ir pažadėjusi juos pašalinti, tai padarė; e) ar ieškovė pateikė pakankamus įrodymus dėl nustatytų darbų trūkumų (defektų) apimties ir jų šalinimo kainos; f) ar ieškovė turi teisinį pagrindą (įvertinus tą aplinkybę, kad atsakovei bylos nagrinėjimo metu buvo iškelta bankroto byla) ginti savo teises remiantis CK 6.665 straipsnio 1 dalies 2 punktu, prašydama sumažinti sutartimi nustatytų darbų kainą.

10Dėl Statybos rangos sutarties vykdymo ir atliktų darbų trūkumų, jų (defektų) atsiradimo priežasčių, atsakovės veiksmų juos pripažįstant ir šalinant, ir defektų šalinimo kainos.

 1. Šioje byloje teismo nustatyta (šio fakto iš esmės neginčija ir atsakovė), jog garantiniu laikotarpiu išryškėjo BUAB „Rudesta“ atliktų statybos darbų pagal aptariamą Statybos rangos sutartį Nr. 2014-09 trūkumai, kurie šalių konstatuoti 2015 m. gruodžio 18 d. pasirašytame susitarime dėl statybos defektų pašalinimo (priedas prie ieškinio Nr. 2). Jame, be kita ko, šalys konstatavo atitinkamus, aptartus, išryškėjusius tik po objekto pridavimo ir pradėjus eksploatuoti, statybos darbų trūkumus. BUAB „Rudesta“ įsipareigojo juos pašalinti atitinkamais, šalių aptartais terminais.
 1. 2016 m. sausio 20 d. šalys pasirašė kitą (papildomą) susitarimą (priedas Nr. 3), kuriuo, be kita ko, pratęsė aukščiau minėtame 2015 m. gruodžio 18 d. susitarime nustatytus statybos darbų trūkumų pašalinimo terminus (susitarimo 2 punktas).
 1. 2016 m. gegužės 24 d. šalys pasirašė dokumentą pavadinimu komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių defektų šalinimas ( - ) (priedas Nr. 4), kuriame dar kartą užfiksavo konkrečiai fermentavimo tunelių konstrukcinius trūkumus ir jų pašalinimo terminus.
 1. 2016 m. gegužės 27 d. šalys pasirašė susitarimą dėl tarpusavio įsipareigojimų vykdymo (priedas Nr. 5), kuriuo, be kita ko, nustatė vieną bendrą terminą (iki 2016 m. birželio 30 d.) visiems iki tol nustatytiems statybos darbų trūkumams pašalinti (žr. susitarimo 1 punktą).
 1. Byloje esantieji šalių teikti dokumentai ir paaiškinimai teismui sudaro pagrindą konstatuoti, kad BUAB „Rudesta“ pradėjo vykdyti garantiniu laikotarpiu išryškėjusių statybos darbų trūkumų, visų pirma, fermentavimo tunelių nesandarumo pašalinimo darbus, tačiau, akivaizdu, juos vykdė netinkamai, dėl to 2016 m. birželio 14 d. UAB „Ekoatliekos“ pateikė pretenziją Nr. ( - ) (priedas Nr. 6), kurioje UAB „Ekoatliekos“ pakartotinai priminė ir pareikalavo, kad BUAB „Rudesta“ pašalintų nustatytus statybos darbų trūkumus, taip pat ir bioreaktoriaus nesandarumą, biofiltrų sienų įtrūkimus bei vandens pralaidą prie kompostavimo aikštelių.
 1. 2016 m. birželio 17 d. šalys pasirašė bioreaktoriaus Nr. ( - ) defektų aktą (priedas Nr. 7), kuriame užfiksavo dar vieną išryškėjusį statybos darbų trūkumą – bioreaktoriaus betoninės sienos įtrūkimus.
 1. 2016 m. birželio 17 d. šalys pasirašė papildomą susitarimą prie 2016-05-27 susitarimo dėl tarpusavio įsipareigojimų vykdymo (priedas Nr. 8), kuriuo, be kita ko, dar kartą pratęsė terminą (iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.) visiems iki tol nustatytiems statybos darbų trūkumams pašalinti (susitarimo 1 punktas).
 1. Ieškovė UAB „Ekoatliekos“ 2016 m. rugpjūčio 22 d. ir 2016 m. rugpjūčio 30 d. pateikė pretenzijas Nr. ( - ) (priedas Nr. 9) ir Nr. ( - ) (priedas Nr. 10), kuriomis pakartotinai paragino BUAB „Rudesta“ vykdyti garantinio laikotarpio įsipareigojimus ir šalinti išryškėjusius statybos darbų trūkumus. Tačiau į bylą atsakovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog į šias pretenzijas reagavo ir darbų trūkumus (defektus) pašalino, kitaip tariant, teismas konstatuoja, jog BUAB „Rudesta“, sutikusi su išryškėjusiais statybos darbų defektais, į šias ieškovės pretenzijas tinkamai nesureagavo, trūkumus mėgino šalinti netinkamu būdu, o 2016 m. rugsėjo mėn. pradžioje dėl nenustatytų priežasčių apskritai nutraukė statybos darbų trūkumų pašalinimo darbus. Šias aplinkybes pagrindžia ieškovės į bylą teikiami įrodymai. Atsakovė jų nepaneigė.
 1. Taigi, šie faktai ir aplinkybės leidžia teismui daryti pagrįstą išvadą, kad atsakovė (rangovė UAB „Rudesta“), vykdydama sutartinius statybos rangos darbus, juos atliko netinkamai, darbų trūkumai (fermentavimo tunelių grindų nesandarumo defektai) išryškėjo tik po darbų priėmimo, pradėjus objektą eksploatuoti, t. y. fermentuoti atliekas. Todėl teismas konstatuoja, jog trūkumai nebuvo akivaizdūs priimant objektą, bet buvo paslėpti, o atsakovė, sutikusi su nustatytais trūkumais ir pradėjusi juos šalinti, tai darė netinkamai, o eigoje, taip ir neužbaigusi darbų, juos apskritai nutraukė.
 1. BUAB „Rudesta“ geranoriškai nepašalinus statybos darbų trūkumų, 2016 m. spalio 5 d. pareiškimu (priedas Nr. 11) UAB „Ekoatliekos“ kreipėsi į ASS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje dėl draudimo išmokos gavimo pagal 2016 m. birželio 8 d. garantinio laikotarpio laidavimo draudimo raštą SĮDL Nr. ( - ) (priedas prie ieškinio Nr. 12). Šiuo pareiškimu UAB „Ekoatliekos“ pareikalavo Draudiką išmokėti draudimo išmoką, lygią fermentavimo tunelių ir biofiltrų trūkumų pašalinimo bei gerbūvio sutvarkymo darbų atlikimui reikalingoms išlaidoms, kurias pagrindė prie pareiškimo pridėtomis lokalinėmis sąmatomis (priedas Nr. 13). Šiai dienai Draudikas draudimo išmokos dar nėra išmokėjęs. Pažymėtina, kad draudimo suma yra 100000 eurų ir pagal teikiamus duomenis neapima visų nustatytų trukumų (defektų) pašalinimo sumos.
 1. Byloje teismo nustatyta, kad BUAB „Rudesta“ po objekto perdavimo - priėmimo akto pasirašymo susirašinėjimu su ieškove ir savo konkliudentiniais veiksmais iš esmės pripažino savo atsakomybę dėl fermentavimo tunelių ir biofiltrų įrengimo darbų trūkumų (defektų), o pradėjusi darbus, jų neatliko, t. y. jų nepašalino. Vėliau apskritai pradėjo neigti ne tik trūkumų faktą, bet ir savo kaltę, teigdama, kad trūkumai susidarė dėl netinkamų projektavimo darbų. Tačiau šiuos atsakovės argumentus paneigia ieškovės į bylą teikta eksperto išvada.
 1. Į bylą yra pateikta 2016 m. spalio 21 d. eksperto J. R. išvada (priedas Nr. 14) ir 2012 m. gruodžio 5 d. – papildyta eksperto išvada (priedas Nr. 15). Jose ekspertas J. R. konstatavo, jog: „Panevėžio regioninio atliekų tvarkymo centro fermentavimo tunelių ir biofiltrų konstrukcijos turi eilę konstrukcinių defektų, nurodytų 5-me punkte. Statinių konstrukcijos netenkina esminių statinio reikalavimų STR 2.01.01(1):2005 „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ ir STR 2.01.(3):1999 „Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga“. Esami konstrukciniai defektai atsirado nesilaikant STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 22 p. reikalavimų, nevykdant techninio ir darbo projekto sprendinių ir pažeidžiant betonavimo darbų vykdymo technologiją. Betoninė grindų danga įrengta nesilaikant projektinių sprendimų. Filtrato latakai neatitinka nurodytus projekte. Neįrengta, nurodyta projekte, speciali PE grindų danga. Nepateikti grindų plokštės betono klasę įrodantys dokumentai. Biofiltruose neįrengtos monolitinio g/b pakylos grotelių atramai. Nėra grotelių laikomąją galią įrodančių dokumentų. Biofiltrų susitraukimo deformacijos atsiradę dėl netinkamai atliktų betonavimo darbų“. Taigi visuma šių faktinių aplinkybių patvirtina ieškovės teiginius ir dėl atsakovės atliktų statybos rangos darbų ieškovės objekte trūkūmų (defektų) fakto, ir dėl atsakingo už juos asmens – rangovės BUAB „Rudesta“.
 1. Kadangi ekspertui J. R. parengus ir pateikus Eksperto išvadą BUAB „Rudesta“ ir toliau delsė (vengė) pašalinti garantiniu laikotarpiu išryškėjusius statybos darbų trūkumus, visų pirma, esminiais laikytinus fermentavimo tunelių konstrukcinius trūkumus, ėmė neigti savo atsakomybę, UAB „Ekoatliekos“ ėmėsi savarankiškų veiksmų trūkumams šalinti, kadangi pagrįstai dėl esamų fermentavimo tunelių betonavimo darbų kokybės kilo grėsmė aplinkai. Tokia išvadą teismas daro, įvertinęs objekto paskirtį, funkcijas, projektavimo užduotį ir šalių susitarimo apimtis. Todėl ieškovė pagrįstai pasitelkė UAB „Vizgintos statyba“, kuri atliko dešimties fermentavimo tunelių priekinės dalies sandarinimo darbus. Šiuos faktus patvirtina 2016 m. gruodžio 13 d. atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktas (priedas Nr. 16). Tačiau bylos duomenys patvirtina, jog ir užbaigus šiuos darbus, ir atlikus sandarumo bandymus, paaiškėjo, kad tokiu būdu (be kita ko, rangovei ekonomiškiausiu būdu) problemos išspręsti nepavyko, nes fermentavimo tunelių nesandarumas išliko, ką patvirtina 2016 m. gruodžio 6 d. statybos darbų defektų aktas (priedas Nr. 17). Atsižvelgiant į tai, buvo prieita išvados, jog siekiant pašalinti fermentavimo tunelių konstrukcinius trūkumus, yra būtina perdaryti tunelių grindų statybos darbus, t. y. atlikti juos iš naujo.
 1. Aplinkybes ir ieškovės teiginius, kad fermentavimo tunelių nesandarumas gali būti pašalintas iš esmės tik iš naujo atliekant fermentavimo grindų betonavimo darbus, t. y. išbetonuojant tunelių grindis, laikantis techninio ir darbo projekto sprendinių, bei pagal betonavimo darbų technologiją, patvirtina visa eilė dokumentų, specialistų išvadų ir faktinių aplinkybių. Tokia išvada darytina įvertinus ieškovės į bylą teiktus dokumentus, specialistų bei eksperto išvadas, kur nurodoma, jog sandarinti 5-ojo tunelio galines ir šonines sienas užtepant sandarinančia medžiaga tunelio grindų ir sienos sandūrų bei grindų kanalų sujungimus, tačiau toks sandarinimas problemos neišsprendė. Vanduo į aplinką išteka per pamatinės plokštės ir sienų sandūras, kadangi tarp grindų bei betoninių kanalų ir pamatinės plokštės yra atsijos, kuriose yra susidariusios ertmės, kuriomis vanduo, patekęs per grindų ir kanalų sandūras, nuteka iki sienų. Atsižvelgiant į tai, sutiktina su specialistų išvada, jog turi būti imamasi atitinkamų veiksmų, kurie iš esmės šalintų pralaidumą, o ne tik maskuotų defektą jo nešalinant. Šią aplinkybę patvirtina 2016 m. gruodžio 6 d. UAB „Ekoatliekos“, UAB „Envija“ ir UAB „Vizgintos statyba“ surašytas statybos darbų defektų aktas (I tomas, b. l. 65); 2017 m. gruodžio 11 d. UAB „Ugira“ raštas „Dėl informacijos pateikimo“ Nr. ( - ) (9 tomas, b. l. 51), kuriame ji, išanalizavusi eksperto J. R. išvadas, nustatė (nurodė), kad vienas iš dviejų galimų fermentavimo tunelių grindų konstrukcinių trūkumų pašalinimo budų (kuris, beje, yra pigesnis nei antrasis būdas) yra būtent įrengti grindų detalę pagal projektą, t. y. demontuoti esamas grindis iki plokštės ir įrengti jas naujai, laikantis projekto sprendinių; 2017 m. gruodžio 13 d. eksperto J. R. išvada (9 tomas, b. l. 57), kurioje jis patvirtino, kad vienintelis patikimas būdas pašalinti Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro fermentavimo tunelių grindų konstrukcinius defektus, nurodytus 2016-12-05 eksperto išvados papildyme, yra išardyti netinkamai įrengtas grindis ir įrengti naujas fibrobetonines grindis su latakais, padengtas hidroizoliacine dvikomponente danga pagal parengto projekto sprendinius. Visumos šių įrodymų pagrindu teismas daro išvadą, jog ieškovė įrodė, kad atsakovė statybos rangos darbus atliko netinkamai, nesilaikydama projektinių sprendinių, kurie buvo ekspertuoti, t. y. teisingi ir tinkami, o tam, kad pašalinti defektus vien tik fermentavimo tunelių priekinės dalies užsandarinimas yra nepakankama priemonė. Fermentavimo tunelių nesandarumui pašalinti yra būtina perdaryti (iš naujo atlikti) tunelių grindų demontavimo ir naujos betono dangos įrengimo darbus.
 1. Šiame kontekste primintina, jog, kad BUAB „Rudesta“ neteikė į bylą įrodymų ir net neįrodinėjo, jog fermentavimo tunelių nesandarumą yra įmanoma pašalinti kokiu nors kitu būdu, ar kad jų nesandarumą sąlygojo kitos, nesusijusios su atliktais nekokybiškais statybos rangos darbais priežastys. O atsakovės keliama versija, kad defektai atsirado dėl projektuotojų kaltės buvo paneigta bylos įrodymais. Šiuo aspektu dar kartą primintina, jog projektas buvo ekspertuotas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 214 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ nustatyta tvarka. UAB „Statybos projektu ekspertizės centras“ 2014 m. kovo 25 d. projekto bendrosios ekspertizės akte Nr. ( - ) ir 2014 m. rugsėjo 29 d. projekto dalinės ekspertizės akte Nr. ( - ) (3 tomas, b. l. 151–155) pateikė išvadas, kad projektas yra tinkamai parengtas.
 1. Teismas bylos nagrinėjimo pradžioje atsakovės prašymu skyrė byloje statybos technologinę teismo ekspertizę, kad būtų nustatyta atsakovės atliktų statybos darbų trūkumų apimtis, defektų atsiradimo priežastis ir jų pašalinimo būdas bei kaina. Atsakovė atsisakė ekspertizės, nesumokėdama į teismo depozitinę sąskaitą už ekspertizės atlikimą ir pasirinko kitokį savo teisių gynimo būdą, nepripažinti defektų ir jų šalinimo apimčių, kainos bei būdo. Taip pat nusprendė gintis ĮBĮ nuostatomis. Todėl teismas šioje byloje vadovaujasi tais įrodymais, kuriuos teikė ieškovė, taip pat ir eskperto J. R. išvadomis.

11Dėl statybos darbų (trūkumų šalinimo) apimties ir kainos.

 1. Teismas, vertindamas reikalavimo dydį, pažymi, jog pagal į bylą teiktus įrodymus – 2016 m. gruodžio 2 d. A. S. sudarytą lokalinę sąmatą vieno fermentavimo tunelio grindų statybos darbų perdarymas (esamų grindų išardymas ir naujų įrengimas) kainuoja 23.368,51 Eur. Tą aplinkybę, kaip teigta šiame procesiniame sprendime, patvirtina: 2016 m. gruodžio 2 d. A. S. sudaryta lokalinė sąmata (1 tomas, b. l. 79), kurioje ši kaina yra apskaičiuota programiniu būdu pagal patvirtintus skaičiuojamosios kainos normatyvus; be to ją (kainą) pagrindžia ir 2017 m. gruodžio 11 d. UAB „Ugira“ raštas „Dėl papildomos informacijos pateikimo“ Nr. ( - ) (9 tomas, b. l. 53), kuriame UAB „Ugira“, be kita ko, pritarė UAB „Ekoatliekos“ pasitelktos A. S. apskaičiuotai ir lokalinėje sąmatoje nurodytai kainai, kitaip tariant, sutiko, kad ji yra pagrįsta; taip pat ir 2017 m. gruodžio 13 d. eksperto J. R. išvada (9 tomas, b. l. 51), kurioje jis, peržiūrėjęs lokalinę sąmatą, konstatavo, kad joje nurodyti darbų kiekiai ir įkainiai yra pagrįsti. Šių įrodymų ir juose atliktų skaičiavimų atsakovė iš esmės neginčijo, todėl teismas konstatuoja, jog ieškovė įrodė reikalingų atlikti statybos darbų (defektų šalinimo trylikoje fermentavimo tunelių) kainą, kuri yra lygi 303 790,63 eurams.
 1. Teismas dar kartą primena, jog BUAB „Rudesta“ neteikė į bylą jokių įrodymų, paneigiančių ieškovės teiktus įrodymus, bei patvirtinančių, kad vieno fermentavimo tunelio grindų statybos darbų perdarymas galimai kainuoja mažiau ir (ar), kad lokalinėje sąmatoje nurodyta kaina yra nepagrįsta, todėl teismas priima ieškovės teiktus įrodymus, pripažįsta juos pakankamais pagrįsti neatlliktų (defektuotų) darbų apimtis ir kainą, BUAB „Rudesta“ nepaneigė ir apskritai nekvestionavo nei lokalinėje sąmatoje nurodytų atskirų darbų rūšių, nei kiekių, nei įkainių. Be to, BUAB „Rudesta“ neginčijo ir A. S. kvalifikacijos ar kompetencijos.
 1. Šio šalių faktinio ir teisinio ginčo atveju yra aktuali išlaidų suma, reikalinga trylikos tunelių trūkumams pašalinti, kuri sudaro 303.790.63 Eur. Nesandarių fermentavimo tunelių iš viso yra penkiolika, tačiau dėl išlaidų, reikalingų dviejų tunelių (t. y. Nr. 8 ir Nr. 13) trūkumams pašalinti, atlyginimo UAB „Ekoatliekos“, taip pat dėl kitų atsakovės atliktų statybos rangos darbų trūkumo pašalinimo ieškovė kreipėsi į Draudimo kompaniją.
 1. Negana to, kad BUAB „Rudesta“ nepaneigė, o iki bylos iškėlimo apskritai net nebandė neigti fermentavimo tunelių grindų konstrukcinių trūkumų fakto, bet priešingai, ne vieną kartą, pavyzdžiui, 2015 m. gruodžio 18 d., 2016 m. sausio 20 d. ir 2016 m. gegužės 27 d. šalių susitarimuose bei jų prieduose, savo laisva valia pripažino fermentavimo tunelių konstrukcinius trūkumus, be to, netgi mėgino juos šalinti, tačiau nesėkmingai, kas teismo vertintina, kaip pripažinimas teismo nustatytų faktų ir aplinkybių, kad aptariami trūkumai yra atsiradę būtent dėl atsakovės kaltės ir nekokybiškai atliktų arba visiškai neatliktų darbų.
 1. BUAB „Rudesta“ nepašalino fermentavimo tunelių grindų konstrukcinių trūkumų ir tokiu būdu pažeidė Statybos rangos sutarties 5.4.1, 5.4.7 ir 9.1.2 punktus. Teismas primena, kad Statybos rangos sutarties 5.4.1 punktu BUAB „Rudesta“ įsipareigojo ištaisyti defektus, nustatytus per garantinį laikotarpį. Statybos rangos sutarties 5.4.7 punktu BUAB „Rudesta“ įsipareigojo savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl jos kaltės yra netinkamai atlikti ir neatitinkantys sutarties sąlygų bei projektinės techninės dokumentacijos. Pagaliau, Statybos rangos sutarties 9.1.2 punktu BUAB „Rudesta“ garantavo, kad darbai bus atlikti kokybiškai. Be to, šiame sutarties punkte numatyta, kad be jokių UAB „Ekoatliekos“ teisių apribojimų ar kompensacijų, tais atvejais, jeigu iškiltų darbų defektai, pažeidžiantys sutartyje ar norminiuose aktuose nustatytas garantijas ir/ar garantinius terminus, BUAB „Rudesta“, gavusi raštišką UAB „Ekoatliekos“ pranešimą apie tokį defektą, privalo per protingą šalių suderintą terminą neatlygintinai savo sąskaita atlikti visus darbus, pateikti medžiagas, reikalingas defektų ištaisymui ir/ar pašalinimui, ir suteikti darbams visas priklausančias garantijas. Taigi, BUAB „Rudesta“ yra atsakinga už garantiniu laikotarpiu išryškėjusius fermentavimo tunelių grindų konstrukcinius trūkumus, jų nepašalino, t. y. tų darbų neatliko.
 1. Remiantis CK 6.697 straipsnio 1 dalimi, rangovas, jeigu ko kita nenustato statybos rangos sutartis, per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyviniu statybos dokumentu nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį. Pagal CK 6.697 straipsnio 3 dalį rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. Nurodytos materialiosios teisės normos reiškia specifinį įrodinėjimo naštos pasiskirstymą teisme, sprendžiant ginčus dėl garantiniu laikotarpiu atsiradusių statybos darbų trūkumų. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad tokio ginčo atveju netaikomos bendrosios procesinės įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklės; užsakovas privalo įrodyti tik defektų faktą ir neprivalo įrodinėti rangovo neteisėtų veiksmų ir priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir žalos; tuo tarpu rangovas, siekdamas išvengti atsakomybės, turi įrodyti Civilinio kodekso 6.697 straipsnio 3 dalyje nurodytas, jo atsakomybę šalinančias defektų atsiradimo priežastis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-652/2004; 2005 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2005; 2009 m. gruodžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2009; 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010; kt.). Todėl pripažintina įrodyta, jog atsakovė netinkamai atliko Statybos rangos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, yra atsakinga už atsiradusius po darbų priėmimo statybos darbų defektus, ir jų nepašalino, t. y. sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdė pilna apimtimi.

12Dėl taikytinos ginčui išspręsti teisės ir atsakovės priešieškinio argumentų.

 1. Ieškovė UAB „Ekoatliekos“ savo pažeistas teises pasirinko ginti CK 6.665 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintu būdu – atitinkamai prašydama sumažinti Statybos rangos sutartyje nustatytą darbų kainą. Įstatyme yra numatyti įvairūs dėl netinkamo sutarties vykdymo nukentėjusios šalies teisių gynimo būdai. Šie būdai įtvirtinti tiek bendrosiose sutarčių teisės normose, tiek ir specialiosiose. Pavyzdžiui, bendrosiose normose įtvirtinta kreditoriaus teisė reikalauti įvykdyti sutartį natūra (CK 6.213 straipsnis), sustabdyti priešpriešinį vykdymą (CK 6.207 straipsnis), reikalauti nuostolių, palūkanų ar netesybų atlyginimo (CK 6.256 straipsnis; 6.261 straipsnis), nutraukti sutartį (CK 6.217 straipsnis), įskaitant ir sutarties nutraukimą, nustačius papildomą terminą sutarčiai įvykdyti (CK 6.209 straipsnis). Užsakovo teisių gynimo būdai įtvirtinti ir specialiose rangą reglamentuojančiose normose, visų pirma – CK 6.665 straipsnyje.
 1. CK 6.665 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad tais atvejais, kai darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta, – pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo: 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo nustatyta rangos sutartyje.
 1. Grįžtant prie nagrinėjamos bylos faktų ir ginčo esmės, primintina, jog Statybos rangos sutarties 4.2 punkte nurodyta, jog sutarties (darbų) kaina yra 4 275 370,71 Eur. Todėl, esant faktiniam ir teisiniam pagrindui šioje nagrinėjamoje byloje, atsakovės atliktų darbų kaina mažintina tokia suma, kokia yra reikalinga fermentavimo tunelių grindų konstrukciniams trūkumams pašalinti, t. y. 303 790,63 eurais – nuo sutartyje nustatytos 4 275 370,71 eurų iki 3 971 580,08 eurų.
 1. Byloje nustatytais duomenimis ieškovė UAB „Ekoatliekos“ rangovei (atsakovei) BUAB „Rudesta“ yra sumokėjusi pagal aptariamą Statybos rangos sutartį 4 201 025,97 eurus už atliktus statybos rangos darbus, vykdant Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtros darbus. Dalies sutartinės prievolės pagal statybos rangos sutartį – 74 344,74 eurų sumokėjimą ieškovė UAB „Ekoatliekos“ yra sulaikiusi pagal 2016 m. birželio 17 d. papildomo susitarimo 3 punktą, kuriuo buvo siekiama užtikrinti BUAB „Rudesta“ prievolių, galinčių atsirasti garantiniu laikotarpiu, tinkamą įvykdymą.
 1. 2016 m. birželio 17 d. papildomo susitarimo 3 punkte šalys susitarė, kad BUAB „Rudesta“ nepašalinus visų statybos darbų trūkumų, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytų 2016 m. birželio 17 d. bioreaktoriaus Nr. ( - ) defektų akte, UAB „Ekoatliekos“ turi teisę toliau laikyti sulaikytą sumą iki 17 mėnesių, t. y. sulaikyta suma ar jos dalis UAB „Rudesta“ sumokama tik pasibaigus 17 mėnesių garantiniam terminui. Atsakovė šią sąlygą ginčija, nurodydama, jog ji atsakovės atžvilgiu yra diskriminacinė, suteikianti nepagrįstą pranašumą ieškovei prieš atsakovę, todėl prašo ją pripažinti negaliojančia ir niekine ir priteisti nurodytus 74 344,74 eurus atsakovei iš ieškovės, taip pat delspinigius – 6691,02 eurų, kaip mokėtinus pagal ieškovės prievolę atsakovei pagal Statybos rangos sutartį.
 1. Sprendžiant šalių ginčą ir dėl ieškovės reikalavimo sumažinti Statybos rangos sutartimi šalių susitartą Statybos rangos sutarties kainą, bei dėl atsakovės reikalavimo priteisti nesumokėtus pagal sutartį pinigus ir delspinigius, šiuo atveju aktualus CK 6.665 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto sąveikos aiškinimas (šią bylą nagrinėjant teisme atsakovei buvo iškelta bankroto byla). Šiuo atveju svarbi aplinkybė yra ta, kad iki bylos iškėlimo teisme ir jos išnagrinėjimo BUAB „Rudesta“ nepašalino nustatytų statybos darbų trūkumų, už kuriuos buvo atsakinga pagal Statybos rangos sutartį, todėl ji pagal papildomą susitarimą neturėjo teisės reikalauti, o UAB „Ekoatliekos“ neturėjo prievolės sumokėti sulaikytą sumą. Šiai dienai, t. y. bylos užbaigimo nagrinėti teisme momentui UAB „Ekoatliekos“ teoriškai jau turi vykdytiną prievolę pagal sutartį. T. y. sumokėti BUAB „Rudesta“ 74 344,74 Eur. Tačiau šalių ginčas ir dėl ieškovės prievolės pagal sutartį atsakovei, ir atsakovės prievolės ieškovei dėl trūkumų (defektų) pašalinimo kainos ir sąlygų, ir dėl ieškovės reikalavimo dėl tokio dydžio finansinio reikalavimo patvirtinimo atsakovės bankroto byloje bei atsakovės nesutikimo su šiuo reikalavimu šiuo metu yra nagrinėjami šioje byloje, todėl vienų reikalavimų patenkinimas lems kitų atmetimą.
 1. Teismas šiame procesiniame sprendime jau konstatavo atsakovės Statybos rangos sutarties pažeidimą ir pripažino pagrįstu ieškovės reikalavimą dėl atsakovės vykdytų statybos rangos darbų trūkumų nustatymo ir jų pašalinimo kainos bei sąlygų. Grįždamas prie bylos nagrinėjimo esmės, teismas sprendžia, jog ieškovė, nepaisant pasikeitusio atsakovės teisinio statuso, turi teisę pasirinkti savo teisių gynimo būdą, todėl jos pasirinktasis būdas dėl sutarties kainos sumažinimo yra pagrįstas, neprieštarauja teisiniam reguliavimui, ĮBĮ, todėl priimtinas ir tenkintinas. Taigi šiuo atveju Statybos rangos sutartyje nustatytos darbų kainos sumažinimas 303.790,63 Eur suma šalių ginčo atveju lemia UAB „Ekoatliekos“ prievolės sumokėti BUAB „Rudesta“ sulaikytą 74 344,74 Eur sumą (t. y. nesumokėtą kainos dalį) pasibaigimą ir atsakovės BUAB „Rudesta“ prievolės grąžinti UAB „Ekoatliekos“ 229.445,89 Eur sumą (kitaip tariant, permokėtą kainos dalį) atsiradimą. Kita vertus, atsakovės teisiniai ir faktiniai argumentai dėl sutarties 3 punkto panaikinimo, kaip diskriminuojančio atsakovę, niekuo nepagrįsti ir, teismo manymu, taip negali būti vertinami, todėl ir šiuo teisiniu pagrindu naikinti ar pripažinti negaliojančiu šalių susitarimą pagrindo nėra. Sutartys turi būti vykdomos.
 1. Teismas, iš dalies sutikdamas su atsakovės teisiniais argumentais, jog tam tikrais atvejais ieškovės (užsakovės) teisių gynimo budų panaudojimas gali būti ribojamas įstatymu, pavyzdžiui, dėl atsakovės (rangovės) bankroto. Tačiau CK 6.665 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtinta teisė reikalauti atitinkamai sumažinti darbų kainą už rangovo netinkamai atliktus arba neatliktus darbus, kuomet užsakovas dar nėra už juos sumokėjęs, nors rangovas ir prašo sumokėti, tik panašus savo forma ir turiniu į reiškiamą finansinį reikalavimą bankroto byloje, nes netiesiogiai gali būti siejamas su ieškovo nuostoliais, tačiau, teismo nuomone, nelaikytinas finansiniu reikalavimu ĮBĮ prasme. Tokia išvada darytina įvertinus ieškovės reikalavimo esmę, pasikeitus atsakovės teisiniam statusui – pirmiausiai sumažinti ginčo šalių sudarytos Statybos rangos sutarties darbų kainą tai daliai darbų, kuriai atsakovė iš esmės darbų neatliko (atliko netinkamai ir juos reikia atlikti iš naujo), bei pripažinti, kad ieškovės prievolė atsakovei tuo pagrindu dėl nesumokėtos dalies pagal sutartį yra pasibaigusi, taigi nelieka ir prievolės sumokėti sumą, viršijančią sutarties kainą, o šiuo ginčo atveju – tenkinant atsakovės prieiškinį išreikalauti iš ieškovės atsakovei 74 344,74 eurų sumą. Tokią išvadą teismas daro įvertinęs ir teisminę praktiką panašaus pobūdžio bylose, ir faktines šios bylos aplinkybes, protingumo, teisingumo ir proporcingumo principų taikymą.
 1. Kitas dalykas – reikalavimas priteisti jau sumokėtas bankrutuojančiai įmonei sumas ir reikalavimas šią sumą – 229.445,89 eurus priteisti, pasikeitus atsakovės teisiniam statusui į bankrutavusios įmonės, negalimas. Šioje dalyje, akivaizdu, turi būti taikomos ĮBĮ nuostatos, draudžiančios vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, išskyrus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, kai toks įskaitymas galimas pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus 2015 m. birželio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-354-969/2015).
 1. Teismas, vertindamas ieškinio ir priešieškinio reikalavimus dėl 74 344,74 eurų priteismo/nemokėjimo, primena, jog 2013 m. lapkričio 22 d. nutartimi išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2A-1587/2013 Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad byloje ieškovui pareiškus ieškinį dėl sutarties kainos sumažinimo, tokiu pareikštu ieškiniu ieškovas gina savo teisę ne reikalauti žalos atlyginimo, o teisę nevykdyti savo mokėjimo įsipareigojimų atsakovui už tuos darbus, kurių atsakovas neatliko arba atliko netinkamai. Ši teisė negali būti laikoma kreditoriniu reikalavimu pagal ĮBĮ, nes tokie reikalavimai iš esmės nekeliami, todėl ir nėra laikomi finansiniais ĮBĮ prasme. Prie tokių reikalavimų yra priskiriamas ir reikalavimas dėl statybos darbu kainos sumažinimo. Taigi teismas, apibendrindamas konstatuoja, jog ieškovė UAB „Ekoatliekos“, reikalaudama sumažinti statybos darbų kainą ir siekdama nemokėti sumos, kuri ją viršytų, tinkamai realizuoja savo teisę gintis nuo nepagrįsto reikalavimo ar kvestionuojamos prievolės CK 6.665 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu.
 1. Kartu teismas, sutikdamas su atsakovės argumentais dėl kitos reikalavimo dalies – jau sumokėtos sumos, viršijančios sutarties kainą, priteisimo primena, jog 2016 m. lapkričio 29 d. nutartimi išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2A-1074-241/2016 Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad ieškovės reikalavimas sumažinti kainą darbų, už kuriuos yra atsiskaityta ir kurių trūkumai paaiškėjo vėliau, iš esmės reikštų reikalavimą grąžinti apmokėjimą už nekokybiškus darbus. Toks užsakovo reikalavimas rangovui, pareiškusiam ieškinį dėl apmokėjimo už atliktus rangos darbus, lemtų vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymo galimybę, kurios šalys netenka rangovo bankroto atveju dėl įmonių bankroto įstatyme įtvirtinto draudimo.
 1. Teismas šiuo atveju atkreipia dėmesį, jog pasikeitus atsakovės teisiniam statusui, t. y. iškėlus atsakovei bankroto bylą, ieškovė (užsakovė) atsisakė savo pirminio reikalavimo ir nereiškia atsakovei reikalavimo priteisti iš bankrutuojančios atsakovės (rangovės) jau sumokėtą nekokybiškų darbų kainą 229 445,89 eurus, tačiau prašydama sumažinti statybos darbų kainą CK 6.665 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, su šiuo, viršijančiu statybos darbus finansiniu reikalavimu, remdamasi ĮBĮ nuostatomis, prašo įtraukti į atsakovės kreditorių sąrašą atsakovės bankroto byloje ir patvirtinti tokio dydžio finansinį reikalavimą.
 1. Pripažintina, kad šiame šalių ginče yra svarbus ir viešojo intereso gynimo aspektas, kuris aktualus ir atsakovei, kaip bankrutuojančiai įmonei, turinčiai kreditorių, kurių reikalavimus būtina apginti visomis teisėtomis priemonėmis, ir ieškovei, kuri savo esmine veikla (valstybės suteikta funkcija ir pareiga tvarkyti atliekas, t. y. rūpintis žmonių sveikata, saugoti natūralią aplinką nuo kenksmingo poveikio, užtikrinti atliekų tvarkymą) saugo ir gina viešąjį interesą. Todėl atlikus veiksmą, kuris jau net ir savo esme būtų nelogiškas, t. y. priteisus bankrutuojančiai įmonei (ginant jos kreditorių interesus) nesumokėtą pagal pirminę Statybos rangos sutartį nesumokėtą sumą ir ją išieškojus, o po sutarties kainos sumažinimo sudarius galimybę ir pagrindą bei suteikus teisę ieškovei kreiptis į bankroto bylą su tokio pat dydžio finansiniu reikalavimu, iš tiesų būtų pažeistas ne tik svarbesnis šiuo atveju viešasis interesas, bet ir vieni esminių teisės principų – teisinio gėrio ir tikrumo, teisingumo, teisėtumo ir proporcingumo principai.
 1. Todėl esant visumai šių faktinių aplinkybių ir teisinių argumentų, ieškovės reikalavimas tenkintinas, o atsakovės priešieškinis atmestinas. Tarp šalių UAB „Ekoatliekos“ ir BUAB „Rudesta“ (UAB) 2014-05-29 sudarytos Statybos rangos sutarties Nr. ( - ) darbų kaina mažintina 303 790,63 eurais. Pripažintina UAB „Ekoatliekos“ prievolę pagal Statybos rangos sutartį BUAB „Rudesta“ (UAB) sumokėti 74 344,74 eurus nepriemoką pasibaigusia. Ieškovės reikalavimas dėl permokėtos atsakovei 229 445,89 eurų sumos tenkintinas su šios sumos finansiniu reikalavimu įtraukiant UAB „Ekoatliekos“ į BUAB „Rudesta“ kreditorių sąrašą ir patvirtinant tokio dydžio jos finansinį reikalavimą. Atsakovės reikalavimas priteisti ieškovės sulaikytą sumą 74 344,74 eurus skolos, patenkinus ieškinį, atmestinas. Atmestinas ir reikalavimas dėl sutarties sąlygos pripažinimo niekine ir negaliojančia.

13Dėl palūkanų priteisimo.

 1. Ieškovė UAB „Ekoatliekos“ ieškiniu prašo priteisti ieškovei iš atsakovės UAB „Rudesta“ 8 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prašymas atmestinas. Ieškovė prašo priteisti palūkanas už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pažymėtina, kad toks prašymas nėra pagrįstas, nes laikotarpis gali būti ne ilgesnis, negu iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Tačiau šiuo konkrečiu nagrinėjamu atveju teismas sprendžia atmesti ieškovės prašymą priteisti 8 procentų dydžio palūkanas visiškai, toks sprendimas priimamas atsižvelgiant į tai, kad UAB „Rudesta“ yra bankrutavusi bendrovė, šalys bylos nagrinėjimo eigoje siekė taikaus ginčo išsprendimo būdo abipusių nuolaidų būdu, kur ieškovė mažino ne tik savo reikalavimą, bet atsisakė ir procesinių palūkanų, bei vadovaujantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais.
Dėl žyminio mokesčio grąžinimo.
 1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 87 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatyta, kad sumokėtas žyminis mokestis arba jo dalis suinteresuoto asmens pareiškimu grąžinamas sustabdžius bylos nagrinėjimą, kai yra įsiteisėjusi nutartis iškelti atsakovui bankroto bylą. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. gegužės 11 d. nutartimi sustabdė civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Ekoatliekos“ ieškinį atsakovei UAB „Rudesta“ ir perdavė ją bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, tačiau klausimo dėl žyminio mokesčio grąžinimo neišsprendė.
 1. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė UAB „Ekoatliekos“, teikdama ieškinio reikalavimą, 2016 m. gruodžio 30 d. mokėjimo nurodymu sumokėjo 500 Eur žyminio mokesčio. Atsakovė UAB „Rudesta“, teismui teikdama priešieškinį, 2017 m. vasario 20 d. mokėjimo nurodymu sumokėjo 1540 Eur dydžio žyminį mokestį. Todėl priimant sprendimą šioje byloje yra pagrindas grąžinti ieškovės už ieškinio pareiškimą ir atsakovės už priešieškinio pareiškimą sumokėtą žyminį mokestį.
Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.
 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškinį tenkinus, o priešieškinį atmetus, ieškovei iš atsakovės priteistinos patirtos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovė UAB „Ekoatliekos“ 2017 m. gruodžio 13 d. prašymu nurodė patyrusi 114013,74 Eur bylinėjimosi išlaidų, kartu su prašymu pateikta detali teisinių paslaugų suvestinė bei banko sąskaitos išrašai. Įvertinus ieškovės UAB „Ekoatliekos“ pateiktus rašytinius įrodymus, laikytina, kad jos patirtos bylinėjimosi išlaidos yra įrodytos, tačiau kai kuriais atvejais viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintų 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisiamo užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos) nustatytus maksimalius dydžius. Teismas nustatė, kad maksimalūs dydžiai viršyti už dubliko parengimą 148,41 Eur, atskirojo skundo rengimą 616,25 Eur, atsiliepimo į atskirąjį skundą rengimą 204,60 Eur, atsakymo dėl projekto ekspertizės rengimą 217,34 Eur, todėl priteistina bylinėjimosi išlaidų suma mažintina 1186,60 Eur (be PVM).
 1. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimu, kuomet pareigą sumokėti bylinėjimosi išlaidas turi bankrutuojanti bendrovė, tokios išlaidos yra priteisiamos iš bankrutuojančios bendrovės administravimo išlaidoms skirtų lėšų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013). Ieškovei UAB „Ekoatliekos“ iš atsakovės BUAB „Rudesta“ priteistina 9977,94 Eur bylinėjimosi išlaidoms apmokėti iš atsakovės administravimui skirtų lėšų (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnis, 98 straipsnis).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268 – 270 straipsniais, teismas

Nutarė

15Ieškovės UAB „Ekoatliekos“ ieškinio reikalavimus tenkinti.

16Ieškovės UAB „Ekoatliekos“ ir atsakovės UAB „Rudesta“ (dabar BUAB) Statybos rangos sutarties, sudarytos 2014 m. gegužės 29 d., Nr. ( - ) nustatytų darbų kainą sumažinti 303 790,63 eurais.

17Pripažinti, jog UAB „Ekoatliekos“ prievolė sumokėti BUAB „Rudesta“ nesumokėtą (sulaikytą) pagal Statybos rangos sutartį Nr. ( - ) 74 344,74 eurų sumą, sumažinus rangos sutarties darbų galutinę kainą, yra pasibaigusi.

18Ieškovės UAB „Ekoatliekos“ reikalavimą dėl permokėtos kainos dalies – 229 445,89 eurų skolos iš atsakovės tenkinti. Įtraukti ieškovę UAB „Ekoatliekos“ į BUAB „Rudesta“ bankroto bylą su 229 445,89 eurų finsiniu reikalavimu ir tokio dydžio reikalavimą patvirtinti.

19Atsakovės priešieškinį atmesti.

20Priteisti ieškovei UAB „Ekoatliekos“ (j. a. k. 302658719) iš atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Rudesta“ (j. a. k. 166872121) 9977,94 Eur (devynis tūkstančius devynis šimtus septyniasdešimt septynis eurus 94 euro centus) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti, mokėtinų iš bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Rudesta“ bankroto administravimui skirtų lėšų.

21Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovei UAB „Ekoatliekos“ (j. a. k. 302658719) 500,00 (penkis šimtus) Eur žyminio mokesčio sumą (( - ) banko 2016 m. gruodžio 30 d. mokėjimo nurodymas Nr. ( - )).

22Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti atsakovei UAB „Rudesta“ (j. a. k. 166872121) 1540,00 (tūkstantį penkis šimtus keturiasdešimt) Eur žyminio mokesčio sumą (( - ) banko 2017 m. vasario 20 d. mokėjimo nurodymas).

23Laikinąsias apsaugos priemones, pritaikytas Šiaulių apygardos teismo 2017 m. vasario 23 d. nutartimi ieškovės UAB „Ekoatliekos“ turtui, palikti galioti iki įsiteisės šis sprendimas.

24Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą, iškeltą pagal... 3. Trečiaisiais asmenimis šioje byloje pagal ieškinį ir priešieškinį... 4. Teismas... 5. Bylos esmė. Ieškiniu, atsiliepimu į ieškinį, priešieškiniu ir kitais... 6. Ieškinio reikalavimas pradiniame pareiškime formuluojamas taip: 7. Ieškinys tenkintinas, priešieškinis atmestinas.... 8. Teismo nustatyti faktai ir aplinkybės, reikšmingos nagrinėjamos bylos esmei... 9. Teismo nustatyti faktai ir aplinkybės.
 1. Bylos... 10. Dėl Statybos rangos sutarties vykdymo ir atliktų darbų trūkumų, jų... 11. Dėl statybos darbų (trūkumų šalinimo) apimties ir kainos.
   12. Dėl taikytinos ginčui išspręsti teisės ir atsakovės priešieškinio... 13. Dėl palūkanų priteisimo.
   1. Ieškovė UAB... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268 – 270... 15. Ieškovės UAB „Ekoatliekos“ ieškinio reikalavimus tenkinti.... 16. Ieškovės UAB „Ekoatliekos“ ir atsakovės UAB „Rudesta“ (dabar BUAB)... 17. Pripažinti, jog UAB „Ekoatliekos“ prievolė sumokėti BUAB „Rudesta“... 18. Ieškovės UAB „Ekoatliekos“ reikalavimą dėl permokėtos kainos dalies... 19. Atsakovės priešieškinį atmesti.... 20. Priteisti ieškovei UAB „Ekoatliekos“ (j. a. k. 302658719) iš atsakovės... 21. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovei UAB... 22. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti atsakovei UAB... 23. Laikinąsias apsaugos priemones, pritaikytas Šiaulių apygardos teismo 2017 m.... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...