Byla 2-1252-213/2011

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, sekretoriaujant Ingai Bagdonavičienei,

2vadovaudamasi CPK 142 straipsnio 4 dalimi ir 230 straipsnio 2 dalimi,

3viešame parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „SNORO LIZINGAS“ ieškinį atsakovui A. L. dėl 1014,94 Lt nesumokėtų įmokų, 841,22 Lt delspinigių ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo,

Nustatė

4Atsakovui ieškovės procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Atsakovas neįvykdė CPK 142 straipsnio reikalavimų, nepateikė atsiliepimo į ieškinį ir neatvyko į parengiamąjį teismo posėdį be pateisinamų priežasčių, todėl ieškovei prašant priimamas sprendimas už akių.

5Ieškovė pateikė prašymą nagrinėti bylą jos atstovui nedalyvaujant.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Iš 2007-06-15 ir 2008-03-17 išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutarčių Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) (toliau – Sutartys) ir 2007-06-15 ir 2008-03-17 prekės perdavimo-priėmimo aktų matyti, kad ieškovė įsigijo lovą „Viktorija“, sofą „Viktorija“ ir mobilųjį telefoną Nokia 6111 (toliau – Prekes), kurias perdavė atsakovui atlygintinai valdyti ir naudotis su sąlyga, kad įvykdžius visas prievoles pagal Sutartis Prekės pereis atsakovui nuosavybės teise, o atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovei nustatyto dydžio įmokas Sutartyse numatyta tvarka (b.l. 3-6, 10-13).

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.).

9Kadangi atsakovas neįvykdė prievolės visiškai atsiskaityti su ieškove už jam pagal Sutartis perduotas valdyti ir naudoti Prekes, todėl įsiskolino ieškovei 1014,94 Lt sumą. Dėl išdėstyto ieškovės reikalavimas dėl nesumokėtų įmokų priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas.

10CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, sudaro 5 procentus per metus, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo taip pat yra pagrįstas ir tenkintinas.

11Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ši konstitucinė nuostata yra vienas iš pamatinių Lietuvos ūkio tvarkymo principų, įgyvendinamų per žemesnės teisinės galios norminius teisės aktus. Vartotojo teisių apsauga taip pat yra Lietuvos valstybės įsipareigojimas, kylantis iš Europos Sąjungos teisės. Pažymėtina, kad tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims greta bendrųjų sutarčių teisės taisyklių taikomos specialios, užtikrinančios didesnę vienos iš sutarčių šalių – vartotojo – teisių apsaugą, taisyklės. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo jurisprudencijoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad: vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai; teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008-02-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008); vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-10-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1137/2002, 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008). Pažymėtina, kad vartojimo sutarties institutas, kaip ir kiekvienas teisės institutas, turi būti taikomas atsižvelgiant į jo tikslą – didesnės vartotojo teisių ir teisėtų interesų apsaugos užtikrinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-581/2008).

12Standartinė sutarties sąlyga yra tokia sąlyga, kurią bendram nevienkartiniam naudojimui iš anksto parengia viena šalis nederindama jos su kita šalimi ir kuri be derybų su kita šalimi taikoma sudaromoje sutartyje (CK 6.185 straipsnio 1 dalis). Vartojimo sutarties dalykas yra tam tikra prekė ar paslauga, o jos sąlygos, susijusios su iš sutarties kylančių ginčų teismingumu, yra papildomos, antraeilės sąlygos. Neabejotina, kad vartotojas visą dėmesį kreipia į esmines su sutarties dalyku susijusias sąlygas, labai dažnai į kitas sąlygas net neįsigilindamas. Tuo tarpu tiek sutarčių sudarymo laisvės principas, tiek CK 6.162, 6.188 straipsniai reikalauja sąmoningo, valingo šalių susitarimo dėl netesybų formos ir dydžio. Tokio susitarimo šalių sąmoningumas ypač reikšmingas tuo atveju, kai dėl netesybų susitaria verslininkas ir vartotojas, nustatydami, kad vartojimo sutarties netinkamo vykdymo atveju vartotoja mokės verslininkui tam tikros formos ir dydžio netesybas. Dėl to vien tik vartotojo parašas vartojimo sutartyje, be kita ko, įtvirtinančioje ir standartinę sąlygą dėl netesybų formos ir dydžio, neatitinka sąmoningo ir valingo susitarimo prasmės. Dėl šių priežasčių darytina išvada, kad standartinė verslininko parengta vartojimo sutarties sąlyga dėl netesybų, įtvirtinanti vartotojui nepalankų ir neprotingai didelį delspinigių dydį, nelaikytina šalių susitarimu CK 6.162 straipsnio prasme.

13Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui. Sutartį pripažinus vartojimo sutartimi, jos sąlygos visais atvejais turi būti vertinamos pagal CK 6.188 straipsnyje nustatytus sąžiningumo kriterijus. Vartojimo sutarties sąlygos gali būti pripažįstamos nesąžiningomis paties vartotojo, vartotojų teises ginančių institucijų ar bylą nagrinėjančio teismo iniciatyva. Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, bylą nagrinėjantis teismas sutarties sąlygas ex officio (lot. pagal pareigas; savo iniciatyva) turi įvertinti pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus, nepriklausomai nuo to, kokius reikalavimus reiškia. CK 6.188 straipsnio 2 dalyje įtvirtintame sąraše nurodytų vartojimo sutarčių sąlygų nesąžiningumas vartotojų atžvilgiu yra preziumuojamas. Pareiga paneigti šių sąlygų nesąžiningumo prezumpciją tenka verslininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2009).

14Teismas, spręsdamas klausimą dėl ieškovės prašomų delspinigių priteisimo atsižvelgia į tai, jog netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, bet netesybos negali būti mažinamos mažiau, nei kreditorius iš tikrųjų patyrė nuostolių.

15Be to, CK 6.258 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą.

16Pagal Sutarties 3.9 punktą atsakovas, laiku nesumokėjęs įmokų ieškovei, moka 0,5 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, kurie, mokami kas dieną, sudaro net 182,50 procento per metus. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Sutartyse buvo numatytos 25 proc. dydžio palūkanos. Iš Sutarčių (mokėjimo grafikų) matyti, kad ieškovė, atsakovui tinkamai vykdant Sutarčių sąlygas, būtų gavusi 494,49 Lt palūkanų. Tuo tarpu ieškovės parašomi priteisti delspinigiai (netesybos), kurie iš esmės turtų kompensuoti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, sudaro 841,22 Lt. Teismas taip pat atsižvelgia į tai, kad atsakovas didesnę dalį prievolės įvykdė, t.y. pagal Sutartis jis turėjo sumokėti ieškovei 3659,19 Lt įmokų, yra sumokėjęs 2644,25 Lt ir jo skola siekia 1014,94 Lt.

17Įvertinus kasacinės instancijos teismo suformuotą teismų praktiką dėl netesybų priteisimo, taip pat vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, darytina išvada, kad toks Sutartyse numatytas delspinigių dydis yra aiškiai per didelis bei atsižvelgiant į tai, jog atsakovas didžiąją dalį prievolės įvykdė, Sutartyse numatytas 0,5 proc. dydžio delspinigių dydis mažintinas iki 0,02 procento. Atsižvelgiant į tai, jog byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad dėl atsakovo neatsiskaitymo laiku ieškovė patyrė didesnių nuostolių nei 0,02 procento dydžio delspinigiai vertine išraiška, todėl laikytina, kad 0,02 procento dydžio delspinigiai, kurie mokėtini kas dieną sudaro 7,3 procento per metus, pakankamai kompensuoja nukentėjusiajai šaliai, t.y. ieškovei, galimai jos patirtus nuostolius dėl nesavalaikio ir/ar nevisiško prievolės įvykdymo.

18Iš byloje esančio delspinigių paskaičiavimo matyti, kad pagal Sutartis prašomi priteisti 0,5 procento dydžio delspinigiai sudaro iš viso sudaro 924,56 Lt sumą (b.l. 18-19). Nors ieškovė savo nuožiūra delspinigių sumą sumažino iki 841,22 Lt, tačiau sumažinus priteistinų delspinigių dydį iki 0,02 procento priteistini delspinigiai sudaro 36,98 Lt sumą. Dėl išdėstyto ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies.

19Kadangi ieškinys patenkintas iš dalies, konstatuotina, kad patenkinta 56,67 procento ieškovės reikalavimų, todėl iš atsakovo ieškovei priteistina 119,30 Lt bylinėjimosi išlaidų (37,97 Lt žyminio mokesčio ir 81,33 Lt išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą viešo paskelbimo būdu).

20Taip pat iš atsakovo valstybei priteistina 2,27 Lt bylinėjimosi išlaidų (išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu).

21Vadovaudamasis CPK 93, 96, 142 str. str., 230 str. 2 d., 262 str. 2 d., 270, 285-288 str. str., teismas

Nutarė

22ieškinį patenkinti iš dalies:

23Priteisti iš A. L. 1014,94 Lt nesumokėtų įmokų, 36,98 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1051,92 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2011-04-15, iki sprendimo visiško įvykdymo ir 119,30 Lt bylinėjimosi išlaidų UAB „SNORO LIZINGAS“.

24Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

25Priteisti iš A. L. 2,27 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

26A. L. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Trakų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

27UAB „SNORO LIZINGAS“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, sekretoriaujant... 2. vadovaudamasi CPK 142 straipsnio 4 dalimi ir 230 straipsnio 2 dalimi,... 3. viešame parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 4. Atsakovui ieškovės procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta... 5. Ieškovė pateikė prašymą nagrinėti bylą jos atstovui nedalyvaujant.... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Iš 2007-06-15 ir 2008-03-17 išperkamosios nuomos (vartojimo kredito)... 8. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 9. Kadangi atsakovas neįvykdė prievolės visiškai atsiskaityti su ieškove už... 10. CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 11. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad... 12. Standartinė sutarties sąlyga yra tokia sąlyga, kurią bendram... 13. Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo... 14. Teismas, spręsdamas klausimą dėl ieškovės prašomų delspinigių... 15. Be to, CK 6.258 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu netesybos (bauda,... 16. Pagal Sutarties 3.9 punktą atsakovas, laiku nesumokėjęs įmokų ieškovei,... 17. Įvertinus kasacinės instancijos teismo suformuotą teismų praktiką dėl... 18. Iš byloje esančio delspinigių paskaičiavimo matyti, kad pagal Sutartis... 19. Kadangi ieškinys patenkintas iš dalies, konstatuotina, kad patenkinta 56,67... 20. Taip pat iš atsakovo valstybei priteistina 2,27 Lt bylinėjimosi išlaidų... 21. Vadovaudamasis CPK 93, 96, 142 str. str., 230 str. 2 d., 262 str. 2 d., 270,... 22. ieškinį patenkinti iš dalies:... 23. Priteisti iš A. L. 1014,94 Lt nesumokėtų įmokų, 36,98 Lt delspinigių, 5... 24. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 25. Priteisti iš A. L. 2,27 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 26. A. L. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 27. UAB „SNORO LIZINGAS“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi...