Byla 2-574-124/2011
Dėl kreditoriu susirinkimo nutarimo panaikinimo, bei VSDFV Mažeikiu skyriaus –kreditoriu komiteto susirinkimo pirmininko prašyma del administratoriaus pakeitimo ir nustate:

1

2Šiauliu apygardos teismo teiseja Laisve Aleknaviciene, sekretoriaujant Dianai Tarozienei, dalyvaujant ieškovo atstovui R. Volskiui, treciuju asmenu atstovams V. P., O. S., viešame teismo posedyje nagrinejo civiline byla pagal ieškovo BUAB „Vižera“ administratoriaus UAB „Administratoriai LT” ieškini atsakovui BUAB “Vižera“ , tretiesiems asmenims VSDFV Mažeikiu skyriui, AB Turto bankui, UAB „Mažesta“, AB „SEB bankas“, Gražvydui Nausedai del kreditoriu susirinkimo nutarimo panaikinimo, bei VSDFV Mažeikiu skyriaus –kreditoriu komiteto susirinkimo pirmininko prašyma del administratoriaus pakeitimo ir nustate:

3ieškovas BUAB „Vižera“ administratorius „Administratoriai LT” kreipesi i teisma su ieškiniu, prašydamas pripažinti 2010 m. gruodžio 09 d. kreditoriu komiteto nutarima neteisetu ir ji panaikinti. Nurode, kad 2010 m. gruodžio 09 d kreditoriu komiteto posedyje buvo priimtas nutarimas kreiptis i teisma del imones administratoriaus atstatydinimo. Šis nutarimas priimtas, pažeidžiant nustatyta tvarka, nes nutarimai iš esmes neatitiko paskelbtos dienotvarkes, buvo priimti pažeidžiant posedžio šaukimo ir pravedimo tvarka, numatyta BUAB „Vižera“ kreditoriu komiteto darbo reglamente. Kreditoriu komitetas svarste ir prieme nutarima del administratoriaus pakeitimo, taciau šio klausimo svarstymas nebuvo itrauktas i komiteto posedžio dienotvarke. Kreditoriu komiteto pirmininkas, šaukdamas kreditoriu komiteto posedi, nepateike su šiuo klausimu susijusios medžiagos bei nutarimu projektu. Šis klausimas i dienotvarke buvo itrauktas komiteto pirmininkes iniciatyva kreditoriu komiteto posedžio metu, pažeidžiant darbo reglamento 3 punkto nuostata, numatancia kad komiteto nariams turi buti iš anksto pranešama apie busimo posedžio darbotvarke. Posedyje dalyvavo tik 3 komiteto nariai, o kreditoriaus SEB banko atstovas balsavo raštu, kuriame neišreiške savo nuomones. Pažymejo, kad posedyje nebuvo svarstomi darbotvarkeje numatyti klausimai. Taip pat nebuvo suteikta galimybe pasirašyti posedžio sekretoriaujanciam administratoriaus igaliotam asmeniui R. Volskiui, paskirtam šio susirinkimo sekretoriui, kuo buvo pažeista kreditoriu darbo reglamento 8.2 punkto nuostata, kad kreditoriu komiteto protokola pasirašo ne tik jo susirinkimo pirmininkas, bet ir jo sekretorius.

4Mano, kad kreditoriu komiteto nutarimas neatitinka ir tikroves. Ieškinyje nurodo, kad 2010-10-20 d. posedyje buvo pritarta patvirtinti administratoriaus ataskaita, administratorius buvo ipareigotas per 1 menesi pateikti dokumentus posedžiui del G. S. debitorines skolos išieškojimo, pateikti sandoriu, ivykdytu iki bankroto bylos iškelimo, galimybe naikinti, jeigu jie pažeidžia kreditoriu teises. Nurodo, jog ivykusiame susirinkime nebuvo svarstomas klausimas del G. S. isiskolinimo išieškojimo, nors medžiaga buvo parengta. Administratorius rinko medžiaga del šios skolos išieškojimo, teike pretenzija bei stengesi ši klausima išspresti taikiai. 2010-12-09 d. posedyje nebuvo suteikta galimybe pateikti ši klausima, nes jame buvo sprendžiamas tik darbotvarkeje nenumatytas klausimas.

5Nurodo, jog nedidindamas išlaidu, administratorius klausimus del debitoriu isiskolinimu sieke išspresti taikiai, derybu budu su visais debitoriais, siunte jiems pretenzijas, po ko iš 18-os debitoriu atsiskaite net 10 debitoriu. Debitorines skolos sieke 200 842,49 Lt, posedžio dienai-182 242,91 Lt. Taip pat pateikti teismui du ieškiniai del debitoriniu skolu išieškojimo.

6Atsakova atstovaujantis administratorius palieka ši klausima spresti teismui (59 b. l.). Tretysis asmuo VSDFV Mažeikiu skyrius su ieškiniu nesutiko, pateike atsiliepima i ieškini, prašo ieškini atmesti (69 b. l.). Nurodo, kad susirinkime dalyvavo 3 kreditoriu komiteto nariai, kas sudaro didžiaja dauguma bei balsavimo kvoruma (reglamento 5 punktas), kurie vienbalsiai prieme nutarima kreiptis del administratoriaus atstatydinimo del jo neveiklumo. Kreditoriu komiteto pirmininke 2010-12-03 d. elektroniniu paštu išsiunte nedalyvavusiems posedyje kreditoriams Telšiu VMI ir AB SEB bankas informacija, kad susirinkime bus teikiamas pasiulymas del atstatydinimo. Todel nera pažeistas reglamento 3 punktas, nes visi komiteto nariai žinojo apie darbotvarkes pasikeitima, turejo galimybe pareikšti savo nuomone. Sekretoriaujancio asmens parašo nebuvimas nera esminis dalykas, nes visi dalyvave komiteto nariai pasiraše gincijama protokola.

7Nurodo, kad administratorius klaidingai aiškina aplinkybes, nes klausimas del G. S. debitorines skolos buvo sprendžiamas 2010-07-20 posedyje, savo iniciatyva administratorius nesieme jokiu veiksmu, komitetas ipareigojo pateikti pretenzija del 170 000 Lt gražinimo, ji buvo pareikšta, bet vel administratorius nesieme tolimesniu veiksmu del skolos išieškojimo. Taip pat neefektyviai išieškomos skolos iš kitu debitoriu, bendra išieškota suma siekia 18 559,58 Lt, iš kuriu 1-as kreditorius sumokejo 16 889,71 Lt, negautu debitoriniu skolu suma, neskaitant G. S. skolos, siekia 182 242,91 Lt. Administratorius nesikreipe i teisma nei del vienos skolos, nereagavo i komiteto reikalavima nustatyti galimybe naikinti neteisetus sandorius, sudarytus iki bankroto bylos iškelimo.

8Tretysis asmuo VSDFV Mažeikiu skyrius, atstovaudamas kreditoriu komiteta bei vadovaudamasis 2010-12-09 d. kreditoriu komiteto nutarimu, pateike prašyma atstatydinti administratoriu del netinkamo pareigu vykdymo (78 b. l.). Administratoriumi prašo skirti UAB “Jonvita“. Pareiškime nurodo, kad administratorius 2010-10-20 d. posedyje buvo ipareigotas per 1 menesi pateikti dokumentus posedžiui del skolos iš G. S. išieškojimo per teisma bei sandoriu, ivykdytu iki bankroto iškelimo, galimybe naikinti, jeigu jie pažeidžia kreditoriu teises. Administratorius, pateikdamas pranešima del busimo susirinkimo darbotvarkes, pateike tik pasiulyma balsuoti del 81 387,47 Lt skolos išieškojimo iš šio asmens, bet nepateike ieškinio projekto, nenurode delsimo priežasciu, nors diskusija del šios skolos išieškojimo vyksta nuo 2010-07-20 d. pradžios.

9Taip pat administratorius nesikreipe del skolu išieškojimo teismine tvarka, nereagavo del prašymo peržiureti sandorius, tik 2010-11-29 d. pasiule kreditoriu komitetui ipareigoti administratoriu sudaryti sutarti su advokato kontora, nors tam yra numatytos lešos, administravimo suma - 30 000 Lt. Nurodo, jog administratorius neefektingai, neprofesionaliai, nekompetentingai atstovauja kreditoriu ir imones interesus. Prie šio prašymo prisijunge ir UAB “Mažesta“, G. N. (81-82).

10Teismo posedyje ieškovo atstovai praše ieškini tenkinti jame nurodytais motyvais (164-166 b. l.). Taip pat praše netenkinti kreditoriu komiteto prašymo del atstatydinimo. Papildomai paaiškino, kad patvirtinus ataskaita ir ipareigojus per 1 menesi kreditoriu komitetui pateikti dokumentus del G. S. skolos, 2010-11-17 d. posedyje nebuvo svarstomas šis klausimas. Administratorius 2010-12-09 dienai posedžiui buvo parenges medžiaga, o taip pat emesi priemoniu ginca baigti taikiai. Taip pat paaiškino, kad iš 200 842,49 Lt debitoriniu skolu, yra išieškota 182 242,91 Lt, atsiskaite 10 debitoriu, kitos skolos yra beviltiškos. Buvo patikrinti dokumentai del V. Ž. skolos ir nustatyta, jog ji imonei neskolinga. Šiuo metu yra pateikti ieškiniai teismui del išieškojimo iš UAB „ Saulida“ bei G. S..

11VSDFV Mažeikiu skyriaus atstove praše administratoriaus ieškini atmesti, tenkinti prašyma del administratoriaus pakeitimo. Atstove paaiškino, kad apie pasikeitusia darbotvarke buvo pranešta visiems elektroniniu paštu prieš 6 dienas. Administratorius buvo supažindintas su protokolu, jam nebuvo leista sekretoriauti, visi dalyvave asmenys pasiraše po protokolu. Administratorius jokiu darbu neatliko per 2010 metus, pradejo dirbti tik 2011 metais.

12UAB “Mažesta“ atstovas ankstesniame teismo posedyje palaike pozicija del administratoriaus nušalinimo, kadangi šis nevykdo kreditoriu komiteto ipareigojimu, blogai išieško debitorinius isiskolinimus.

13Darbuotoju atstovas G. Nauseda ankstesniame teismo posedyje paaiškino, kad visos debitorines skolos buvo išieškotos iki 1-jo ir 2-jo komiteto posedžiu, po to darbai nevyko. Administratorius pradejo vel dirbti tik gaves pareiškima del atstatydinimo. Paaiškino, kad šiuo metu administratorius dirba gerai.

14Treciojo asmens Turto banko atstove del administratoriaus atstatydinimo palieka spresti teismui, taip pat ir del nutarimo pripažinimo neteisetu. Paaiškino, kad iš ieškinio matosi, jog administratorius dirba neprofesionaliai, nepakankamai rupinasi skolu išieškojimu, turetu rodyti didesne iniciatyva, o ne permesti tai kreditoriu komitetui.

15Bylos duomenimis nustatyta, kad BUAB “Vižera“ administratoriaus iniciatyva 2010-11-26 d. pranešimu kreditoriu komiteto nariai buvo informuoti apie 2010 gruodžio 09 d. ivyksianti BUAB „Vižera " kreditoriu komiteto posedi. Pranešime buvo nurodyta jo darbotvarke, data, laikas. Kreditoriu komiteto posedžio dienotvarkeje buvo numatyta (9 b. l.):

  1. Del ieškinio teismui pateikimo.
  2. Del UAB “Vižera“ ivykdytu sandoriu iki bankroto bylos iškelimo.
  3. Del ikeisto ilgalaikio turto pardavimo tvarkos ir pardavimo kainu nustatymo bei patvirtinimo.
  4. Del neparduoto ilgalaikio kilnojamo ir nekilnojamo turto pardavimo tvarkos ir pardavimu kainu nustatymo ir patvirtinimo.

165. Einamieji klausimai. 2010-12-09 BUAB „Vižera“ kreditoriu komiteto posedžio metu nebuvo svarstomi darbotvarkeje numatyti klausimai. Pateiktame protokole užfiksuota, kad yra priimamas nutarimas kreiptis i teisma del administratoriaus atstatydinimo, protokolas nepasirašytas sekretoriaujancio asmens R. Volskio, kuris nurode, jog jam nebuvo pateiktas pasirašyti. Protokole fiksuojama, kad pirmininkaujanti pateike pasiulyma pakeisti darbotvarke, ja papildant klausimu del administratoriaus atstatydinimo (10 b. l. ). Posedyje dalyvavo 3 komiteto nariai, bei AB SEB bankas balsavo raštu (11–12 b. l. ).

17Bylos duomenys patvirtina, kad kreditoriu komiteto posedis ivyko ir nutarimas buvo priimtas pažeidžiant kreditoriu 2010-06-10 susirinkime patvirtinta kreditoriu komiteto darbo reglamenta. Darbo reglamentas nustato bankrutuojancios bendroves kreditoriu komiteto darbo bendra tvarka, jos laikymasis yra privalomas visiems komiteto nariams (3 p.). Darbo reglamento 3 p. nustato, kad apie šaukiama komiteto posedi komiteto nariai informuojami ir jos medžiaga pateikiama ne veliau kaip prieš 7 dienas iki posedžio datos. Nors šiame punkte nera ivardinta, kokia medžiaga yra pateikiama, taciau iš praktikos darytina išvada, jog yra pateikiamas komiteto nariams nutarimu projektai, kad komiteto nariai iki posedžio galetu susipažinti su posedyje numatytais svarstomais dokumentais, nutarimu projektais. Iš AB SEB bankas balsavimo medžiagos kaip tik ir matyti, kad toks projektas jam buvo pateiktas (11–12 b. l.). Komiteto atstovas –susirinkimo pirmininkas nurodo, kad apie pasikeitusia darbotvarke buvo pranešta visiems komiteto nariams. Byloje yra pateikti pirmininkes 2010-12-03 siusti pranešimai del papildomo klausimo i darbotvarke itraukimo, t. y. kad susirinkimo metu bus pateiktas pasiulymas del administratoriaus nušalinimo (72–73 b. l.). Šis pranešimas pateiktas likus 5 dienoms iki posedžio, kaip matyti iš rašytiniu irodymu, nebuvo itrauktas i darbotvarke, del pavelavimo pakeisti darbotvarke del šio klausimo negalejo pasisakyti ir vienas iš didžiausiu kreditoriu AB SEB bankas, ka patvirtina ir jo pateikta balsavimo raštu medžiaga. Protokole fiksuojama, kad kreditoriu komiteto pirmininke tik susirinkime pasiule pakeisti darbotvarke ir papildyti ja klausimo del administratoriaus atstatydinimo svarstymu. Nesant projekto, del to negalejo išreikšti savo nuomones ir kiti kreditoriu atstovai, ka patvirtina ir AB SEB bankas balsavimas raštu. Teismas sprendžia, kad kreditoriu komiteto svarstyti klausimai neatitiko darbotvarkes, nebuvo parengti nutarimu projektai ir atitinkama medžiaga. Kreditoriu komiteto teises nustato kreditoriu susirinkimas (IBI 25 str. 3 d.), darbo reglamentas yra lokalinis aktas, kuriuo yra apibrežiama šiu teisiu igyvendinimo tvarka, kurios privalo laikytis kreditoriu komitetas. Kreditoriu komiteto posedžiu ir nutarimu priemimo tvarka yra formalizuota. Bet butent tokiu budu ir siekiama apsaugoti kreditoriu interesus, išvengti piktnaudžiavimo, priimant nutarimus svarbiais kreditoriams klausimais. Istatymo leidejas, suteikdamas kreditoriams teise spresti del kreditoriu komiteto sudarymo, numate, kad kreditoriu komitetas negali peržengti kreditoriu susirinkimo nustatytu igalinimu, kuriuos sudaro tiek materialinio, tiek procesinio pobudžio teises ir jas atitinkancios pareigos, ribu. Šis nutarimas yra neteisetas, nes priimtas pažeidžiant darbo reglamente nustatyta tvarka, o butent, kreditoriu komiteto nariai iki posedžio nebuvo supažindinti su nutarimu projektu ir atitinkama medžiaga, buvo pakeisti iš anksto numatytos darbotvarkes klausimai (reglamento 3p.). Imoniu bankroto istatymo 23 straipsnio normos suteikia kreditoriams teise kreiptis i teisma del administratoriaus pakeitimo, taciau ši teise gali buti igyvendinta ne bet kada, o taip pat nustatyta tvarka. Tokiu atveju netektu prasmes kreditoriu komiteto darbo reglamento nuostata iš anksto pranešti kreditoriu komiteto nariams apie busimo posedžio darbotvarke (reglamento 3 p.).

18Del administratoriaus pakeitimo

19Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad IBI normos, reglamentuojancios administratoriaus funkcijas ir igaliojimus, yra imperatyvaus pobudžio. IBI 11 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad teismas administratoriu iš pareigu gali atstatydinti šiais atvejais: 1) kai administratorius pateikia teismui prašyma del atsistatydinimo ar atstatydinimo; 2) kai bankrutuojancios ar bankrutavusios imones kreditoriu susirinkimas (komitetas) kreipiasi del administratoriaus atstatydinimo; 3) kai teismas sužino, kad administratorius neteko teises teikti imoniu bankroto administravimo paslaugas ir administratorius ir (arba) kreditoriai nesikreipe i teisma del šio administratoriaus atstatydinimo. Taciau atkreiptinas demesys i tai, jog bet kurioje bankroto proceduros stadijoje neribojama teismo teise kelti ir spresti klausima del bankroto administratoriaus tinkamumo vykdyti pavestas funkcijas, o faktinis pagrindas tam gali buti ir atskiro kreditoriaus teismui pateikta informacija. Bankroto bylu procese teismas turi buti aktyvus, nes IBI normos yra viešosios teises normos. Pagal suformuota teismu praktika, bankroto byla nagrinejantis teismas, turedamas duomenu, leidžianciu pagristai abejoti administratoriaus pareigu tinkamu vykdymu, vadovaudamasis IBI 11 straipsnio 8 dalimi, gali ratio legis (pagal istatyma) svarstyti klausima del administratoriaus atstatydinimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. vasario 15 d. nutartis civilineje byloje Nr. 2-108/2007, 2007 m. spalio 18 d. nutartis civilineje byloje Nr. 2-693/2007).

20Taigi šiuo atveju teismas, nors ir pripažines neteisetu priimta kreditoriu surinkimo nutarima, budamas aktyvus bankroto procese, remiantis byloje pateikta informacija, sprendžia klausima, ar tinkamai vykde administratorius jam pavestas funkcijas. Turi buti siekiama, kad bankroto proceduros butu ivykdytos per kuo trumpesni laika ir kuo ekonomiškiau bei profesionaliau.

21IBI 11 straipsnio 1 dalyje imones administratorius apibudinamas kaip teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teise teikti bankroto administravimo paslaugas. IBI 11 straipsnio 3 dalyje nustatomos bankroto administratoriaus funkcijos. Viena iš istatyme nustatytu administratoriaus funkciju yra ginti visu kreditoriu, taip pat bankrutuojancios imones teises ir interesus, organizuoti ir atlikti butinus bankroto proceso darbus ( IBI 11 straipsnio 3 dalies 14 punktas). Atlikdamas bankroto proceso darbus, administratorius privalo vykdyti teismo ir (ar) kreditoriu susirinkimo bei komiteto sprendimus ( IBI 11 straipsnio 3 dalies 20 punktas). Taigi, administratorius imones bankroto procese turi placius igalinimus ir nuo jo veiksmu didžiaja dalimi priklauso tinkama visu kreditoriu bei pacios imones teisetu interesu apsauga, bankroto proceduru vykdymo sklandumas, skaidrumas, ekonomiškumas. Šio asmens veiklos principai itvirtinti ir Lietuvos Respublikos ukio ministerijos 2001 m. liepos 5 d. isakymu Nr. 221 patvirtintose Verslo administratoriu etikos taisyklese. Jose, be kita ko, nustatyta bankroto administratoriaus pareiga veikti tokiu budu, kad garbingai ir profesionaliai vykdomas imones bankroto procesas atitiktu bendruosius šalies ekonomines raidos interesus, o imoniu bankroto procese atsirandantys partnerystes santykiai butu grindžiami nešališkumo principais. Daugiausia nuo šio fizinio ar juridinio asmens, kuris turi placius igalinimus imones bankroto procese, taip pat ir likviduojant imone, veiksmu priklauso tinkama visu kreditoriu bei pacios imones teisetu interesu apsauga bei bankroto proceduru vykdymo sklandumas ir skaidrumas.

22IBI 11 straipsnio 3 dalies 14 punkte nustatyta administratoriaus pareiga ginti visu imones kreditoriu interesus, kuri turi buti derinama su toje pacioje teises normoje nustatyta pareiga ginti bankrutuojancios imones teises ir interesus. Administratorius, vykdydamas IBI nustatytas funkcijas, privalo tinkamai organizuoti bankrutuojancios imones veikla, sukaupti kuo daugiau bankrutuojancios imones turto, iš kurio butu tenkinami kreditoriu reikalavimai. Administratorius tai daro gincydamas kreditoriu interesus pažeidžiancius bankrutuojancios imones sandorius, imdamasis priemoniu skoloms iš imones skolininku išieškoti, organizuodamas bankrutuojancios imones ukine-komercine veikla ir pan. Taigi, bankrutuojancios imones interesu gynimas kartu yra ir kreditoriu visumos interesu gynimas, nes istatymo nuostatas atitinkantis bankroto administravimas sudaro salygas imonei didesne apimtimi atsiskaityti su kreditoriais. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad iš esmes visos bankroto istatymo nuostatos nukreiptos i tiksla kaip galima operatyviau užbaigti bankroto proceduras, patenkinti kreditoriu reikalavimus ir kiek imanoma išsaugoti skolininko turta. Visi administratoriaus veiksmai turi buti nukreipti šiems tikslams pasiekti ir tam trukdancioms kliutims šalinti. Taigi, administratorius yra ypatinga teisine padeti bankroto procese turintis šio proceso dalyvis, nuo kurio veiksmu sažiningumo ir aktyvumo priklauso kreditoriu ir skolininko interesu apgynimas (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus 2008 m. lapkricio 4 d. nutartis, priimta civilineje byloje A. C. v. A. M., bylos Nr. 3K-3-554/2008).

23Bankroto byla UAB “Vižera“ iškelta 2010-01-14 d. Šiauliu apygardos teismo nutartimi. Turtas administratoriui buvo perduotas 2010-02-04 d. (39 b. l.). Bankroto administratoriaus ataskaita pateikta 2010-06-10 kreditoriu komiteto susirinkime, papildyta ataskaita buvo patvirtinta 2010-20 (29–48 b. l.). Kreditoriu komiteto nariai teigia, kad administratorius netinkamai vykdo savo pareigas, nesikreipia i teisma del debitoriniu skolu išieškojimo, savalaikiai nesikreipe i teisma del kreditorines skolos išieškojimo iš G. S., taip pat nepateike duomenu apie V. Ž. skolos apmokejima, apie sandorius, kuriuos reiketu gincyti, kurie pažeidžia kreditoriu teises panaikinimo, t. y. kad kreditorius nevykdo IBI 11 str. 3 d. 8 ir 14p. nuostatu.

24Del debitoriniu skolu išieškojimo.

25Pagal pateiktus duomenis BUAB “Vižera“ debitoriniai isiskolinimai sudaro 200 842,49 Lt, o taip pat G. S. skola 175 000 Lt sumai, viso debitoriu isiskolinimas 375 842,49 Lt (133, b. l.). Iškelus bankroto byla imones debitoriai sumokejo 20 392,55 Lt skolos. Liko neišieškota 179 669,94 Lt (neskaitant G. S. 175 000 Lt skolos), iš kuriu 123 577,45 Lt yra beviltiškos skolos. Iš pateiktos medžiagos matyti, kad siekiant nedidinti išlaidas, administratorius reiške pretenzijas debitoriams, ko pasekoje buvo nustatyta, jog dalis skolu yra beviltiškos. Tai neprieštarauja kreditoriu interesams, nes paaiškejus šiu skolu nepagristumui, atsirastu nepagristos išlaidos del atstovavimo, kurios butu perkeltos kreditoriams, tuo pažeistu ju interesus. Pateikti duomenys patvirtina, kad UAB “Kelmeda“ , kurios skola 108 996,49 Lt, yra bankrutavusi imone; UAB „Elidonas“, kurio skola 2915,28 Lt yra išregistruotas iš imoniu rejestro; UAB “Introsfera“ skola 11665,68 Lt. Ši imone yra bankrutuojanti, pateiktas kreditorinis reikalavimas 11 665,68 Lt. Tokiu budu iki galo nera išsprestas reikalavimas tik del 526,50 Lt išieškojimo iš UAB „Isa keramika“, kuri nesutinka su skolos išieškojimu. UAB „Saulida“ buvo pateikta pretenzija del 55 519,58 Lt. išieškojimo, nesutikus ja atlyginti geruoju, 2011-01-31 d. pareikštas ieškinys šiai imonei del 75 506,63 Lt išieškojimo (civ. byla Nr2-704-124/2011).

26Administratorius taip pat pateike teismui rašytinius irodymus, jog V. Ž., del kurios skolos neišieškojimo reiškia pretenzijas kreditoriu komitetas, nera skolinga imonei ( 213–221 b. l. ) Kreditoriai nurodo, kad nebuvo savalaikiai sprendžiamas klausimas del 175 000 Lt skolos išieškojimo iš G. S.. Taciau tiek administratoriaus paaiškinimai byloje, tiek civilines bylos medžiaga patvirtina, kad ši klausima administratorius sieke pirmiausia išspresti taikiai. 2011-02-10 buvo pateiktas ieškinys teismui, jis pateiktas ieškinio senaties termino ribose. Kreditoriu susirinkimo medžiaga patvirtina, kad 2010-10-20 kreditoriu komiteto posedyje administratorius buvo ipareigotas per viena menesi pateikti komitetui dokumentus del G. S. debitorines skolos išieškojimo, pateikti sandoriu, ivykdytu iki bankroto bylos iškelimo galimybe naikinti, jei jie pažeidžia kreditoriu teises (13–17 b. l). Kadangi naujas kreditoriu susirinkimas buvo sukviestas, nepraejus 1-am menesiui, t. y. 2010-11-17 d., šis klausimas nebuvo itrauktas i darbotvarke. 2010-11-26 d. darbotvarkes projektas patvirtina, kad šiais klausimais buvo paruošta medžiaga, kuri pateikta teismui (18–21 b. l.), taciau sekanciame posedyje 2010-12-09 d. numatytos darbotvarkes klausimai nebuvo svarstomi, darbotvarke buvo pakeista ir buvo svarstomas tik vienas klausimas del administratoriaus pakeitimo. Šiuo klausimu buvo pasisakyta sekanciame kreditoriu susirinkime 2011-01-31 d.( 194–202 b. l.).

27Iš pateiktos administratoriaus ataskaitos, jos papildymo matyti, kad administratorius peržiurejo bankrutuojancios imones sandorius, sudarytus per ne mažesni kaip 36 menesiu laikotarpi iki bankroto bylos iškelimo. Administratorius šios nuostatos laikymasi prieš kreditorius užtikrina pateikdamas jiems savo veiklos ataskaita, kitos formos ir budo IBI nenumato. Bylos duomenys patvirtina, kad administratorius pateike kreditoriu susirinkimui ataskaita. Joje administratorius tokia sandoriu analize atliko. Teisme nurode, kad jis nenustate esant tokiu sandoriu, priešingu imones tikslams ir (arba) galejusiu tureti itakos tam, kad imone negali atsiskaityti su kreditoriais, tik gali buti sandoriu, kurie patenkino vieno ar keliu kreditoriu reikalavimus, pažeidžiant kitu kreditoriu teises. Kreditoriai nenurode, del kokiu sandoriu panaikinimo administratorius nepateike ieškinio.

28Administratorius pateike teismui detalia ataskaita apie savo funkciju vykdyma, atliktus darbus. Didžiausias kreditorius SEB bankas su kreditoriniu reikalavimu 295 947,44 Lt nereiškia pretenziju del administratoriaus neveiklumo. Taip pat darbuotoju atstovas teisme nurode, jog šiuo metu yra patenkinti administratoriaus darbu. Tolesne medžiaga patvirtina, kad administratorius vykdo savo funkcijas, yra šaukiami kreditoriu komiteto susirinkimai, sprendžiami klausimai del turto pardavimo ir kiti klausimai.

29Administratorius turi bendradarbiauti su kreditoriais, siekti bendro tikslo, kuo maksimaliau užtikrinti kreditoriu interesus ir juos patenkinti. To negalima pasiekti, vykstant tarpusavio nesutarimams.

30Teismas pripažista, kad administratorius veiklos pradžioje turejo spresti klausima del sutarties su advokatu kontora sudarymo, siekti vengti konfliktu su kreditoriais, taciau atsižvelgiant i aukšciau nurodytas aplinkybes del tolimesnes administratoriaus veiklos vykdymo, laikytina, kad šiuo metu nera pagrindu nušalinti ji nuo pareigu vykdymo. Priešingu atveju bankroto procesas dar neribota laika neprotingai butu užtesiamas, jei imone pradetu administruoti naujas administratorius, kuris šiai dienai neturi jokios informacijos nei apie bendroves turima turta, nei apie bendroves vardu iškeltas bylas teismuose. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Imoniu bankroto istatymo 11, 24 straipsniais, LR civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

31Panaikinti 2010 m. gruodžio 09 d. BUAB “Vižera“ kreditoriu susirinkimo nutarima.

32Nenušalinti bankroto administratoriaus UAB “Administratoriai Lt“ nuo pareigu vykdymo.

33Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priemimo dienos gali buti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiauliu apygardos teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. ... 2. Šiauliu apygardos teismo teiseja Laisve Aleknaviciene, sekretoriaujant Dianai... 3. ieškovas BUAB „Vižera“ administratorius „Administratoriai LT”... 4. Mano, kad kreditoriu komiteto nutarimas neatitinka ir tikroves. Ieškinyje... 5. Nurodo, jog nedidindamas išlaidu, administratorius klausimus del debitoriu... 6. Atsakova atstovaujantis administratorius palieka ši klausima spresti teismui... 7. Nurodo, kad administratorius klaidingai aiškina aplinkybes, nes klausimas del... 8. Tretysis asmuo VSDFV Mažeikiu skyrius, atstovaudamas kreditoriu komiteta bei... 9. Taip pat administratorius nesikreipe del skolu išieškojimo teismine tvarka,... 10. Teismo posedyje ieškovo atstovai praše ieškini tenkinti jame nurodytais... 11. VSDFV Mažeikiu skyriaus atstove praše administratoriaus ieškini atmesti,... 12. UAB “Mažesta“ atstovas ankstesniame teismo posedyje palaike pozicija del... 13. Darbuotoju atstovas G. Nauseda ankstesniame teismo posedyje paaiškino, kad... 14. Treciojo asmens Turto banko atstove del administratoriaus atstatydinimo palieka... 15. Bylos duomenimis nustatyta, kad BUAB “Vižera“ administratoriaus iniciatyva... 16. 5. Einamieji klausimai. 2010-12-09 BUAB „Vižera“ kreditoriu komiteto... 17. Bylos duomenys patvirtina, kad kreditoriu komiteto posedis ivyko ir nutarimas... 18. Del administratoriaus pakeitimo... 19. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad IBI normos, reglamentuojancios... 20. Taigi šiuo atveju teismas, nors ir pripažines neteisetu priimta kreditoriu... 21. IBI 11 straipsnio 1 dalyje imones administratorius apibudinamas kaip teismo... 22. IBI 11 23. Bankroto byla UAB “Vižera“ iškelta 2010-01-14 d.... 24. Del debitoriniu skolu išieškojimo.... 25. Pagal pateiktus duomenis BUAB “Vižera“ debitoriniai isiskolinimai sudaro... 26. Administratorius taip pat pateike teismui rašytinius irodymus, jog 27. Iš pateiktos administratoriaus ataskaitos, jos papildymo matyti, kad... 28. Administratorius pateike teismui detalia ataskaita apie savo funkciju vykdyma,... 29. Administratorius turi bendradarbiauti su kreditoriais, siekti bendro tikslo,... 30. Teismas pripažista, kad administratorius veiklos pradžioje turejo spresti... 31. Panaikinti 2010 m. gruodžio 09 d. BUAB “Vižera“ kreditoriu susirinkimo... 32. Nenušalinti bankroto administratoriaus UAB “Administratoriai Lt“ nuo... 33. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priemimo dienos gali buti skundžiama...