Byla 2-108/2007
Dėl likviduojamos akcinės bendrovės ,,Lietuvos farmacija“ bankroto administratoriaus pakeitimo (civilinė byla Nr.B2-779-54/2006)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. D. atstovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 18 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo atstovo prašymą dėl likviduojamos akcinės bendrovės ,,Lietuvos farmacija“ bankroto administratoriaus pakeitimo (civilinė byla Nr.B2-779-54/2006).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismas 2003 m. gruodžio 23 d. nutartimi iškėlė AB ,,Lietuvos farmacija“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB ,,Finansiniai sprendimai“ (t. 3, b. l. 201-204). Lietuvos apeliacinio teismo 2004 m. vasario 26 d. nutartimi minėta nutartis palikta nepakeista (t. 4, b.l. 27-30).

42006 m. gruodžio 4 d. pareiškėjo V. D. atstovas kreipėsi į teismą su prašymu dėl likviduojamos AB ,,Lietuvos farmacija“ administratoriaus pakeitimo (t. 9, b. l. 170-172). Prašyme nurodė, jog 2006 m. gegužės 25 d. ir 2006 m. birželio 14 d. vyko neeiliniai likviduojamos AB ,,Lietuvos farmacija“ akcininkų susirinkimai, kuriuose buvo svarstytas klausimas dėl likusio, atsiskaičius su visais kreditoriais, įmonės turto grąžinimo akcininkams. Buvo nuspręsta pritarti likviduojamos AB ,,Lietuvos farmacija“ akcininko V. D. siūlymui perimti iš bankroto administratoriaus grąžinamą turtą, likusį atsiskaičius su kredotoriais – nebaigtos statybos objektą ir kiemos statinius, esančius ( - ), už 502 000 Lt, sumokant skirtumą tarp 502 000 Lt ir akcininko dalies šioje sumoje. Tačiau likviduojamos AB ,,Lietuvos farmacija“ administratoriaus UAB ,,Finansiniai sprendimai“ direktorius R. S. D. teismui pateikė 2006 m. gegužės 25 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo suklastoto protokolo, taip pat akcininko, įgalioto pasirašyti susirinkimo protokolą, atskirosios nuomonės kopijas. Iš administratoriaus pateikto akcininkų susirinkimo protokolo kopijos matyti, jog akcininkų susirinkimo nutarimai apskritai nėra priimti. Pareiškėjo atstovas pažymėjo, jog dėl suklastoto neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo pradėtas ikiteisminis tyrimas Vilniaus miesto VPK kriminalinės policijos NTT ENT skyriuje, o Vilniaus apygardos teisme užvesta civilinė byla dėl administratoriaus pateikto susirinkimo protokolo pripažinimo negaliojančiu bei įpareigojimo perduoti akcininkui likusį turtą. Pareiškėjo atstovo teigimu, patikrinus nekilnojamojo turto registro duomenis paaiškėjo, jog nekilnojamasis turtas, dėl kurio perdavimo iškilo ginčas, jau perduotas akcininkui, kurio pasiūlymas minėtame akcininkų susirinkime nebuvo priimtas. Iš LAB „Lietuvos farmacija“ administratoriaus negautas atsakymas į akcininko V. D. įgalioto asmens R. K. 2006 m. spalio 4 d. paklausimą dėl administratoriaus veiksmų, susijusių su likusio turto perdavimu akcininkams.

5Vilniaus apygardos teismas 2006 m. gruodžio 18 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo V. D. atstovo prašymą pakeisti likviduojamos AB ,,Lietuvos farmacija“ bankroto administratorių. Nutartis motyvuojama tuo, kad teismo paskirto bankrutuojančios įmonės administratoriaus atstatydinimo ar pakeitimo klausimą pagal ĮBĮ gali kelti tik teismas ir įmonės kreditorių susirinkimas. Pareiškėjas yra LAB „Lietuvos farmacija“ akcininkas, todėl ĮBĮ nenumato jam galimybės ir teisės kreiptis į teismą su prašymu dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus pakeitimo ar atstatydinimo.

6Atskiruoju skundu pareiškėjo V. D. atstovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 18 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliantas teigia, jog priimta nutartis neteisėta ir nepagrįsta dėl šių argumentų:

71. Bankrutavusiai įmonei visiškai atsiskaičius su kreditoriais, likęs nerealizuotas įmonės turtas turi būti perduotas įmonės savininkui (savininkams). V. D. yra LAB „Lietuvos farmacija“ akcininkas. Atsiskaičius su kreditoriais, įmonės akcininkas taip pat tampa įmonės kreditoriumi, turinčiu atitinkamas teises ir pareigas. Dėl nesąžiningų bankroto administratoriaus veiksmų yra pažeistos V. D. , kaip akcininko, teisės, todėl vadovaujantis CPK 5 straipsnio 1 dalimi atsirado teisė kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama teisė arba įstatymų saugomas interesas. Apeliantas pažymi, jog likviduojamai AB „Lietuvos farmacija“ visiškai atsiskaičius su kreditoriais, jos balanse liko nerealizuotas nekilnojamasis turtas ( - ) . Šis turtas turėjo būti perduotas pareiškėjui V. D. .

82. ĮBĮ nereglamentuojant akcininkų teisių minėtoje bankroto bylos stadijoje, apelianto manymu, teismas turėtų apginti pažeistas akcininko teises, tai yra išspręsti administratoriaus veiksmų teisėtumo ir turto perdavimo savininkams klausimus.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą likviduojamos AB ,,Lietuvos farmacija“ administratoriaus UAB ,,Finansiniai sprendimai“ direktorius R. S. D. ginčija atskirojo skundo argumentus, prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 18 d. nutartį nepakeistą.

10Atskirasis skundas netenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

12Pareiškėjo V. D. atstovas kreipėsi į teismą su prašymu dėl likviduojamos AB ,,Lietuvos farmacija“ administratoriaus pakeitimo. Pirmosios instancijos teismas 2006 m. gruodžio 18 d. nutartimi prašymą dėl administratoriaus pakeitimo atsisakė priimti.

13Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalį atstatydinti administratorių iš pareigų gali tik teismas. Dėl administratoriaus pakeitimo į teismą turi teisę kreiptis kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 23 str. 13 p.). Teisę teikti teismui prašymą dėl atsistatydinimo iš pareigų turi ir administratorius (ĮBĮ 11 str. 8 d.). Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės akcininkams teisė kreiptis į teismą su prašymu dėl administratoriaus pakeitimo įstatymo nesuteikta. Vadovaujantis šia nuostata pirmosios instancijos teismas turėjo teisinį pagrindą atsisakyti priimti pareiškėjo V. D. atstovo prašymą pakeisti likviduojamos AB ,,Lietuvos farmacija“ administratorių ir juo paskirti kitą asmenį.

14Apelianto atskirajame skunde nurodoma, jog dėl nesąžiningų administratoriaus veiksmų yra pažeistos V. D. , kaip LAB „Lietuvos farmacija“ akcininko, teisės, todėl teismas turėtų apginti pažeistas akcininko teises ir išspręsti administratoriaus veiksmų teisėtumo bei turto perdavimo įmonės savininkams klausimus.

15Administratorius (likvidatorius) yra teismo paskirtas asmuo, atliekantis ĮBĮ 11 straipsnyje, 30 straipsnio 4 dalyje bei 31 straipsnyje nustatytas funkcijas. Tai asmuo, kuriam ĮBĮ nustatyta tvarka pavesta valdyti, naudoti bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės turtą, bankuose esančias lėšas ir jomis disponuoti, uždėta prievolė užtikrinti bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovauti įmonės ūkinei komercinei veiklai. Esminis šio asmens veiklos požymis yra tas, kad, organizuodamas ir atlikdamas būtinus bankroto proceso darbus, jis privalo ginti tiek visų kreditorių, tiek bankrutuojančios įmonės interesus. Šio asmens veiklos principai įtvirtinti ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 221 patvirtintose Verslo administratorių etikos taisyklėse. Jose, be kita ko, nustatyta bankroto administratoriaus pareiga veikti tokiu būdu, kad garbingai ir profesionaliai vykdomas įmonės bankroto procesas atitiktų bendruosius šalies ekonominės raidos interesus, o įmonių bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais. Daugiausia nuo šio fizinio ar juridinio asmens, kuris turi plačius įgalinimus įmonės bankroto procese, taip pat ir likviduojant įmonę, veiksmų priklauso tinkama visų kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga bei bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas. Remiantis ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalimi, teismui suteikta diskrecijos teisė spręsti klausimą, kuris asmuo turi būti paskirtas administratoriumi, todėl teismas taip pat sprendžia ir šio asmens pakeitimo (atstatydinimo) klausimą. Akivaizdu, kad tiek skiriant administratorių, tiek nagrinėjant klausimą dėl jo pakeitimo, privalu vadovautis aukščiau nurodytomis bankroto procedūras reglamentuojančių aktų nuostatomis. Pažymėtina, jog bet kurioje bankroto procedūros stadijoje neribojama teismo teisė spręsti klausimą dėl bankroto administratoriaus tinkamumo vykdyti pavestas funkcijas. Bankroto bylų procese teismas turi būti aktyvus, nes ĮBĮ normos yra viešosios teisės normos. Vadovaujantis ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalimi bankroto bylą nagrinėjantis teismas, turėdamas duomenų, leidžiančių pagrįstai abejoti administratoriaus pareigų tinkamu vykdymu, gali ratio legis (pagal įstatymą) svarstyti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo. Teisėjų kolegijos nuomone, toje bankroto bylos proceso stadijoje, kai, atsiskaičius su bankrutavusios įmonės kreditoriais, sprendžiami likusio turto grąžinimo savininkui (savininkams) klausimai, įmonės akcininkas, manydamas, jog jo teises sprendžiant šiuos klausimus pažeidė bankroto administratorius, gali jas ginti kreipdamasis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą su skundu dėl administratoriaus veiksmų. Tačiau kaip jau pažymėta, specialiame teismines bankroto procedūras reguliuoti skirtame įstatyme įtvirtinta tokia teisinė reglamentacija, kuri tiek atskiram bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditoriui, tiek akcininkui nesuteikia teisės tiesiogiai reikšti teismui prašymą pakeisti bankroto administratorių.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

17Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai