Byla eI-1742-1063/2018
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė ,,Fortevento”, uždaroji akcinė bendrovė „Blue Bridge“, uždaroji akcinė bendrovė ,,BAIP“)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Tomo Blinstrubio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Irenos Paulauskienės ir Donato Vansevičiaus, dalyvaujant pareiškėjos Valstybės įmonės Registrų centras atstovei Vaidai Šležienei, atsakovės Viešųjų pirkimų tarnybos atstovui Laurynui Ladietai, trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Fortevento“ atstovei advokatei Daivai Lileikienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Valstybės įmonės Registrų centras (buvusi Valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga) skundą atsakovei Viešųjų pirkimų tarnybai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė ,,Fortevento”, uždaroji akcinė bendrovė „Blue Bridge“, uždaroji akcinė bendrovė ,,BAIP“),

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja VĮ Registrų centras kreipėsi į teismą su skundu prašydama: 1) Panaikinti Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – ir Tarnyba) Kontrolės skyriaus 2015 m. liepos 13 d. Viešųjų pirkimų vertinimo išvadą Nr. 4S-2349 (toliau – ir Išvada) išskyrus jos 1.2 papunktį; 2) Priteisti sumokėtą žyminį mokestį.

5Nurodė, kad Tarnyba 2014 m. spalio 24 d. atliko VĮ Registrų centras Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbto atviro konkurso „Duomenų bazių, aplikacijų infrastruktūros techninės, programinės įrangos ir jos paruošimo darbui paslaugų įsigijimas“ (toliau – ir Pirkimas) duomenų vertinimą. Tarnyba parengė 2015 m. liepos 13 d. Viešųjų pirkimų vertinimo išvadą Nr. 4S-2349 dėl Pirkimo dokumentų vertinimo. Įvertinusi dokumentus Tarnyba nustatė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau ir – Viešųjų pirkimų įstatymas) pažeidimus ir pareiškėją įpareigojo: 1) panaikinti VĮ Registrų centro viešojo pirkimo komisijos 2015 m. gegužės 13 d. posėdyje (Protokolo Nr. 25) priimtą sprendimą atmesti UAB „Fortevento“ pasiūlymus I ir III Pirkimo dalyse; 2) panaikinti VĮ Registrų centro viešojo pirkimo komisijos 2015 m. birželio 4 d. posėdyje (Protokolo Nr. 33) priimtą sprendimą dėl pasiūlymų eilės patvirtinimo ir laimėtojo nustatymo I ir III Pirkimo dalyse; 3) iš naujo įvertinti I ir III Pirkimo dalyse dalyvaujančių tiekėjų atitikimą kvalifikacijos reikalavimams; 4) raštu informuoti Tarnybą apie įpareigojimų vykdymą ir pateikti tai įrodančius dokumentus. Pareiškėja nesutiko su nustatytais pažeidimais, išskyrus Išvados 1.2 papunktyje nustatytą pažeidimą.

6Dėl Išvados 1 punkto nurodė, kad nei vienam tiekėjui dėl šiame punkte išdėstytų neaiškumų klausimų nekilo. Kiekvienas tiekėjas Išvados 1 punkte išdėstytas sąlygas suprato vienodai, todėl turėjo vienodas galimybes rengdami savo pasiūlymus.

7Dėl Išvados 1.1 papunkčio, kuriame teigiama, kad į skelbime apie nurodytą sutarties trukmę turėjo būti įtraukti ir pateiktų prekių garantijos terminai nurodė, kad Tarnybos pateikiamose ataskaitose/išvadose nevienodai aiškinamos tos pačios pirkimo dokumentų nuostatos. Mano, kad įtraukus garantijos terminą į sutarties trukmę, nepagrįstai būtų apribotos pareiškėjos teisės gauti įrangos gamintojo užtikrintą arba sutartyje šalių nurodytą ilgesnį nei įstatymai numato garantinį terminą. Šiuo atveju sutarties trukmė taptų ilgesnė nei 3 metai, o įprastai viešojo pirkimo sutartis negali būti sudaryta ilgiau kaip 3 metams.

8Dėl Išvados 1.3 papunkčio nurodė, kad Pirkimo sąlygose nebuvo reikalaujama tiekėjui, jeigu jis nėra įrangos gamintojas, pasitelkti subtiekėjo. Skelbimo apie Pirkimą III. 2.3 dalies 1 punkto nuostatomis buvo siekiama įsitikinti, kad planuojama įsigyti techninė įranga yra parduodama teisėtai. Nei vienas Pirkime pasiūlymus pateikusių tiekėjų gamintojų nenurodė subtiekėjų ir Perkančioji organizacija neprašė jų patikslinti duomenis.

9Pareiškėja pažymėjo, kad garantinio aptarnavimo reikalavimas nustatytas Pirkimo sąlygų 9-11 prieduose pateiktų pirkimo sutarties projektų 6 skyriuje. Nesutiko su Tarnybos teiginiu, kad šis reikalavimas turėtų būti numatytas sutarties sąlygose.

10Dėl Išvados 2 punkto nurodė, kad Tarnyba nepateikia argumentų ir nenurodo konkrečių atvejų, kuriais remiantis darė išvadą, kad VĮ Registrų centras operatyviai nereaguoja į tiekėjų paklausimus ir nesudaro galimybės tiekėjams pateikti tinkamus pasiūlymus. Pažymėjo, kad Viešųjų pirkimų įstatymas nenustato pareigos perkančiosioms organizacijoms pirkimo dokumentuose nustatyti terminą, per kurį turi būti atsakoma į tiekėjų paklausimus. Rengdama Pirkimo sąlygas, vadovavosi teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų vykdymą.

11Dėl Išvados 3 punkto pažymėjo, kad skelbimo Tarnyboje pateikimo metu elektroninė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinė sistema dėl techninių kliūčių neveikė. Tarnyba pateikė rekomendaciją, kad šiuo laikotarpiu pradedamuose pirkimuose būtų nustatyta, kad atitinkamus dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, turi pateikti pats tiekėjas. Tarnyba 2014 m. spalio 24 d. pateikė patikslintą skelbimą apie pirkimą, kuriame buvo numatytas reikalavimas, kad tiekėjas būtų įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Minėtą patikslintą skelbimą Tarnyba patvirtino kaip atitinkantį reikalavimus.

12Dėl Išvados 4 punkto pareiškėja pažymėjo, kad nesutinka su pateiktu Tarnybos nurodymu, kuriame remiamasi Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 „Dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“. Pareiškėja nurodė, kad rekomendacija yra skirta patarti ir padėti perkančiosioms organizacijoms, todėl, rengdama viešojo pirkimo sąlygas, turi teisę, bet neprivalo besąlygiškai vadovautis rekomendacijomis.

13Dėl Išvados 5 punkto mano, kad Tarnybos Vertinimo išvadoje nepateikta argumentų, kuo remiantis priimta išvada, kad Pirkimo sąlygų 9-11 prieduose pateiktų pirkimo sutarties projektų 3.1.7 punktą pakankamai gerai informuotas ir normaliai rūpestingas (uolus) konkurso dalyvis galėtų nevienodai suprasti bei aiškinti.

14Dėl Išvados 6 punkto nurodė, kad Pirkimo sąlygų 3.9 papunktyje numatyta subtiekėjų keitimo tvarka. Minėtame papunktyje numatyta, kad tiekėjas negali keisti pasiūlyme nurodytų subtiekėjų, į kurių kvalifikacinius duomenis buvo atsižvelgta kvalifikacijos vertinimo procedūroje, be perkančiosios organizacijos sutikimo.

15Nesutiko su Išvados 7 punktu bei nurodė, kad Tarnyba neteisingai vertino, kad ekspertas M. R., kuris pirkimo sutarties sudarymo atveju bus įdarbintas, laikytinas subtiekėju, todėl VĮ Registrų centras turėjo prašyti UAB „Fortevento“ pateikti duomenis, įrodančius subtiekėjo atitikimą skelbime numatytiems kvalifikaciniams reikalavimams. Šį argumentą grindė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2014, kurioje pateiktas išaiškinimas dėl naujų ekspertų, kurie nebuvo nurodyti paraiškoje ar pasiūlyme, vertinimo. Šioje nutartyje teismas nurodė, kad būsimo darbuotojo ir tiekėjo santykiai gali būti laikomi kvazisubtiekimu. Pareiškėjos nuomone, minėta nutartis patvirtina, kad teismas tokių darbuotojų nelaiko subtiekėjais, o pasiūlymo pateikimo etape tokie asmenys turi būti išviešinami analogiškai kaip subtiekėjai.

16Dėl Išvados 8 punkto nurodė, kad Pirkime garantinį aptarnavimą atliekanti įmonė yra subtiekėjas, todėl tiekėjams kyla pareiga šį trečiąjį asmenį išviešinti. Pažymėjo, kad tinkamas pirkimo sąlygų turinio nustatymas yra būtina sąlyga, siekiant įvertinti ar perkančiosios organizacijos veiksmai taikant šias sąlygas yra teisėti. Be to, būtina nustatyti, ar tiekėjo pajėgumas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Atkreipė dėmesį, kad Tarnybos nuomonė dėl ūkio subjektų pripažinimo subtiekėjais prieštarauja Tarnybos nuomonei, viešai paskelbtai Tarnybos svetainėje, kurioje nurodyta, kad subtiekėjas yra asmuo, kurį tiekėjas pasitelkia savo prievolėms įvykdyti. Pareiškėjos teigimu, tai, ar ūkio subjektas taps subtiekėju, priklauso ir nuo pirkimo dokumentų reikalavimų, t. y., kaip dokumentuose yra aprašyti reikalavimai pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai ir pan. ir todėl ūkio subjekto tapimas subtiekėju yra vertinamas kiekvienu atveju individualiai. Pareiškėja rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. liepos 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2013 bei nurodė, kad Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – ir CK) numato garantiją pagal įstatymą ir sutartinę garantiją. Sutartinėje garantijoje, kaip padildomoje garantijoje, gali būti nustatytos konkrečios sąlygos, kuriomis ši garantija gali būti taikoma. Pareiškėjos teigimu, planuojama įsigyti įranga turi ne tik įstatyminę, bet ir sutartinę garantiją, todėl Pirkimo dokumentais nustatytos konkrečios garantinio aptarnavimo sąlygos. Pirkimo sąlygų 3.1 papunktyje nustatyta, kad perkančioji organizacija, norėdama išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas, pajėgus įvykdyti Pirkimo sąlygas, nustato dalyviams kvalifikacijos reikalavimus ir kvalifikacijai įrodyti pateikti nurodytus dokumentus. Pažymėjo, kad pareiškėja tvarko 7 valstybės registrus ir juose saugomiems duomenims nustatyti griežti tvarkymo reikalavimai, todėl pareiškėja ir nustatė labai trumpus reagavimo ir gedimų šalinimo terminus bei sąlygą, kad tiekėjas turi būti kompiuterinės įrangos gamintojo autorizuotas techninis centras arba turi turėti sutartį su tokiu centru įrangos aptarnavimui.

17Tiekėjai sutartį gali vykdyti patys arba tam pasitelkti su juo susijusius subjektus (pvz.: antrines įmones) arba trečiuosius asmenis. Ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, priklausomai nuo jų pareigų, gali būti laikomi arba subtiekėju (subrangovu), arba kitu subjektu, kuriam priklausančiomis priemonėmis arba infrastruktūra tiekėjas naudojasi. Pažymėjo, kad Pirkime planuojamos įsigyti įrangos garantinis aptarnavimas nėra naudojamas kitam subjektui priklausančia infrastruktūra. Ūkio subjektas, Pirkime teiksiantis garantinį aptarnavimą, savo veiksmais prisidės prie įstaigos poreikio pirkimo objektu tenkinimo, t. y. teiks dalį paslaugų, todėl toks ūkio subjektas laikytinas subtiekėju. Taip pat nesutiko su Tarnybos nuomonei, kad garantinį aptarnavimą atliekanti įmonė nėra aktyvi pirkimo-pardavimo sutarties prievolių vykdytoja. Tiekėjas UAB „Fortevento“ su pasiūlymu dėl I pirkimo dalies pateikė dokumentus, kuriuose nurodyta, kad techninį aptarnavimą ir priežiūrą atliks UAB „Servisa ICT“ bei Eaton Electric SIA atstovybė. Su pasiūlymu dėl III pirkimo dalies UAB „Fortevento“ pateikė dokumentus, kuriuose nurodyta, kad EMC techninės įrangos garantinį aptarnavimą ir priežiūrą atliks EMC Computer Systems Austria GmbH, o UAB „Fortevento“ 2015 m. balandžio 25 d. atsakyme dėl kvalifikacijos duomenų paaiškinimo ir patikslinimo nurodė, kad EMC produkcijos garantinį aptarnavimą atliks ByteLife Solutions OÜ. Tiekėjas UAB „Fortevento“ pasiūlymuose nurodė, kad subtiekėjų Pirkime nepasitelks. Pareiškėjos sudaryta komisija 2015 m. balandžio 10 d. ir 2015 m. balandžio 21 d. prašė UAB „Fortevento“ patikslinti pateiktus ir neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, nurodyti visus subtiekėjus, kuriuos UAB „Fortevento“ ketina pasitelkti. UAB „Fortevento“ atsisakė šiuos duomenis tikslinti, nurodydama, kad Pirkime subtiekėjų nepasitelkia. UAB „Fortevento“, nebūdama gamintojo autorizuotu techniniu centru ir nesudariusi susitarimų su subtiekėjais, sutikusiais prisiimti įsipareigojimus Pirkimo sąlygose nustatytais terminais šalinti gedimus, įrangos gedimo atveju Pirkimo sąlygose nustatytais terminais gedimų nepašalintų. Taigi Tarnybos išvada, kad pareiškėja negalėjo atmesti UAB „Fortevento“ pasiūlymų I ir III Pirkimo dalyse, neatitinka faktinių aplinkybių. Komisija reikalavo UAB „Fortevento“ patikslinti savo kvalifikacinius duomenis ir pateikti dokumentus, kuriais remiantis galėtų patikrinti, kad UAB „Fortevento“ atitinka keliamus reikalavimus.

18Papildomuose paaiškinimuose pareiškėja nurodė, kad jos viena iš funkcijų ypatingos svarbos duomenų tvarkymas, todėl jei ji būtų laukusi, kol Vilniaus apygardos administracinis teismas priims sprendimą dėl Išvados teisėtumo, tai šiuo metu dar būtų neįsigijusi reikalingų prekių ir taip nebūtų užtikrinusi kokybiško ir nepertraukiamo duomenų tvarkymo. Pažymėjo, kad viešojo pirkimo sutarčių sudarymo faktas neturėjo įtakos pareiškėjos teisių ar įstatymo saugomų interesų gynybai, materialinis teisinis suinteresuotumas apginti pažeistą teisę neišnyko.

19Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovė palaikė skundo argumentus, prašė skundą patenkinti. Pažymėjo, kad suinteresuotumas ginti savo pažeistas teises yra išlikęs. Tuo atveju, jei teismas pripažintų Išvados teisėtumą, yra galimybė sulaukti ieškinių iš trečiųjų suinteresuotų asmenų.

20Atsakovė Viešųjų pirkimų tarnyba atsiliepimo argumentais prašė pareiškėjos skundą atmesti.

21Dėl Išvados 7 punkto nurodė, kad iš pateiktų dokumentų buvo nustatyta, kad UAB „Fortevento“, teikdamas pareiškėjai pasiūlymą dalyvauti pirkime, aiškiai išreiškė savo valią Pirkimo vykdymo metu remtis kitų asmenų (M. R.) pajėgumais. Todėl pareiškėja, matydama, kad UAB „Fortevento“ ketina pasitelkti trečiuosius asmenis, turėjo vadovautis savo skelbime apie Pirkimą III 2.1 punkte įtvirtintomis nuostatomis dėl tiekėjams ir subtiekėjams keliamų kvalifikacinių reikalavimų, t. y. prašyti tiekėjo (UAB „Fortevento“), kad jis tinkamai pagrįstų ketinamo pasitelkti subjekto atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams. Tokios pareigos, kuri įtvirtinta Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje, pareiškėja neįvykdė, todėl nepagrįstai atmetė UAB „Fortevento“ pasiūlymą.

22Dėl Išvados 8 punkto nurodė, kad subtiekėju laikytinas tik toks ūkio subjektas, kuris atlieka aktyvius veiksmus vykdant pirkimą, o garantiją suteikiantis ūkio subjektas nėra laikytinas subtiekėju, jeigu jis nėra pasitelkiamas viešojo pirkimo-pardavimo sutarties prievolėms vykdyti.

23Papildomuose paaiškinimuose Tarnyba nurodė, kad pareiškėjos materialinis suinteresuotumas apginti jos pažeistas teises išnyko, kai po skundo pateikimo teismui buvo sudarytos dvi sutartys su UAB „BAIP“.

24Teismo posėdžio metu atstovas palaikė skundo argumentus, prašė skundą atmesti.

25Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Fortevento“ atsiliepimo argumentais prašė pareiškėjos skundą atmesti. Nesutiko su pareiškėjos nurodytais argumentais dėl asmenų kvalifikavimo subtiekėjais ir jų išviešinimo. Mano, kad kompiuterinės įrangos gamintojai ir techninio aptarnavimo centrai nelaikomi subtiekėjais Viešųjų pirkimų įstatymo prasme, todėl tiekėjai neturi pareigos šių asmenų išviešinti. Tokią poziciją grindė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2012, 2011 m. gruodžio 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-498/2011. Nurodė, kad tiekėjas turi pareigą nurodyti trečiuosius asmenis subtiekėjais tik jeigu perkančioji organizacija perka ir daiktų priežiūros paslaugas (tokiu atveju būtų tiesioginis dalyvavimas viešojo pirkimo sutarties vykdyme). Tuo tarpu garantinė priežiūra negali būti laikoma tiekėjo įsipareigojimu pagal viešojo pirkimo sutartį, nes tai yra papildomas, antraeilis iš įstatymo kylantis įsipareigojimas.

26Dėl garantinio aptarnavimo ir priežiūros paslaugų sąvokų nurodė, kad perkančioji organizacija piktnaudžiauja jai suteikta diskrecijos teise, kadangi siekia neteisėtai įsigyti ne tik prekes ir paslaugas, bet ir papildomas priežiūros paslaugas, dėl kurių įsigijimo paprastai praktikoje skelbiamas atskiras viešasis pirkimas Be to, priežiūros paslaugų teikimas nėra tapatus garantiniam aptarnavimui, todėl pareiškėjos skunde nurodyti argumentai dėl įstatyminės ir sutartinės garantijos taikymo konkrečiame pirkime yra visiškai nepagrįsti. Priežiūros paslaugos turi skirtingus Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno kodus ir dėl tokių paslaugų privaloma skelbti viešuosius pirkimus. Priežiūros paslaugų ir kokybės garantijos atskyrimas yra aiškiai įtvirtintas ir kituose teisės aktuose.

27Pažymėjo, kad pareiškėja pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatytą skaidrumo principą. Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad pirkimo dokumentai turi būti aiškūs, tikslūs ir nedviprasmiški. Pirkimo sąlygų aiškumas užtikrina ne tik tiekėjų tinkamų jų supratimą, bet ir pačios organizacijos galimybę įvertinti tiekėjų pasiūlymų atitiktį joms ir dėl to priimti teisėtus sprendimus. Neaiškių, dviprasmiškų pirkimo dokumentų nuostatų nulemtų negatyvių padarinių rizika tenka pačiai perkančiajai organizacijai.

28Rašytiniuose paaiškinimuose UAB ,,Fortevento“ nurodė, kad Tarnybos reikalavimai įvykdyti nebuvo, todėl sudarius sutartis su kitais tiekėjais bendrovei atsirado teisė kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Taip pat, kaip neteisėta, prašė pripažinti Išvados 7 dalį, kurioje Tarnyba M. R. vertino kaip subtiekėją.

29Teismo posėdžio metu atstovė palaikė atsiliepimų argumentus. Nurodė, kad tuo atveju, jei teismas pripažintų Išvadą teisėta, bendrovė turi ketinimų tęsti ginčą kreipiantis į teismą dėl žalos atlyginimo. Bendrovė įsitikinusi, jog pirkimuose turėjo būti pripažinta laimėtoja, nes buvo pasiūliusi mažiausią kainą. Pabrėžė, kad ginčo aktualumas yra išlikęs. Taip pat nurodė, kad neprieštarauja Tarnybos nustatytam ir Išvados 8 punkte aprašytam pažeidimui, tačiau palaiko pareiškėjos poziciją dėl nesutikimo su Išvados 7 punkte nurodytu pažeidimu.

30Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Blue Bridge“ atsiliepimo ir paaiškinimo argumentais prašė bylą spręsti teismo nuožiūra.

31Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,BAIP“ atsiliepime nurodė, kad pirkimo-pardavimo sutartis įvykdyta ir įgyvendinta tinkamai.

32T e i s m a s1. Byloje ginčas kilo dėl Viešųjų pirkimų tarnybos Kontrolės skyriaus 2015 m. liepos 13 Viešųjų pirkimų vertinimo išvados Nr. 4S-2349, išskyrus jos 1.2 papunktį, teisėtumo ir pagrįstumo. Pareiškėja taip pat prašė teismo leisti tęsti sutarčių sudarymo procedūras.

332. Tarnyba, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atliko VĮ Registrų centras (buvusi VĮ Centrinė hipotekos įstaiga, Perkančioji organizacija) 2014 m. spalio 24 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbto atviro konkurso „Duomenų bazių, aplikacijų infrastruktūros techninės, programinės įrangos ir jos paruošimo darbui paslaugų įsigijimas“ (Pirkimas) dokumentų vertinimą.

343. Pareiškėja Pirkimą vykdė pagal Viešųjų pirkimų įstatymo ir pareiškėjos viešojo pirkimo „Centrinės hipotekos įstaigos tarnybinių stočių ir jų programinės įrangos įsigijimas“ komisijos 2014 m. spalio 21 d. posėdžio protokolu Nr. 4 (Komisijos 2015 m. vasario 3 posėdžio protokolu Nr. 10 išdėstyta nauja redakcija) patvirtintas atviro konkurso „Duomenų bazių, aplikacijų infrastruktūros techninės, programinės įrangos ir jos paruošimo darbui paslaugų įsigijimas“ sąlygų nuostatas. Pirkimas buvo suskaidytas į tris dalis: I Pirkimo dalis „Tarnybinių stočių, jų talpyklos, komutacinės spintos ir programinės bei techninės įrangos pirkimas“; II Pirkimo dalis „Atminties modulių, kietųjų diskų ir maitinimo šaltinių pirkimas“; III Pirkimo dalis „Elektroninių duomenų saugyklos įrangos pirkimas“.

354. Vertinimo rezultatus Tarnybos Kontrolės skyrius įformino 2015 m. liepos 13 Viešųjų pirkimų vertinimo išvadoje Nr. 4S-2349. Tarnyba, atsižvelgdama į Išvados 7 ir 8 punktuose nurodytus pažeidimus, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 6 punktu, įpareigojo pareiškėją: 1) panaikinti VĮ Registrų centro viešojo pirkimo komisijos 2015 m. gegužės 13 d. posėdyje (Protokolo Nr. 25) priimtą sprendimą atmesti UAB „Fortevento“ pasiūlymus I ir III Pirkimo dalyse; 2) panaikinti VĮ Registrų centro viešojo pirkimo komisijos 2015 m. birželio 4 d. posėdyje (Protokolo Nr. 33) priimtą sprendimą dėl pasiūlymų eilės patvirtinimo ir laimėtojo nustatymo I ir III Pirkimo dalyse; 3) iš naujo įvertinti I ir III Pirkimo dalyse dalyvaujančių tiekėjų atitikimą kvalifikacijos reikalavimams; 4) raštu informuoti Tarnybą apie įpareigojimų vykdymą ir pateikti tai įrodančius dokumentus.

365. Pareiškėja nesutiko su nustatytais pažeidimais, išskyrus Išvados 1.2 papunktyje nustatytą pažeidimą.

376. Išvados teisėtumas buvo nagrinėjamas Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Teismas 2016 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. eI-3877-535/2016 pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. sausio 31 d. nutartimi Nr. eA-263-442/2018 pareiškėjos VĮ Registrų centras apeliacinį skundą patenkino iš dalies. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 7 d. sprendimą Nr. eI-3877-535/2016 panaikino ir perdavė pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nustatė, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėdamas ginčą netinkamai apibrėžė nagrinėjamo ginčo ribas (pirmos instancijos teismas įvertino ne tik 7 ir 8 punktuose nustatytus pažeidimus, tačiau ir kitus Išvadoje nurodytus pažeidimus (išskyrus 1.2 punkte nurodytą pažeidimą)). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai nesiaiškino aplinkybių dėl pirkimo sutarčių sudarymo su trečiaisiais suinteresuotais asmenimis UAB „Blue Bridge“ ir UAB „BAIP“ ir jų netyrė bei, atsižvelgiant į tai, kad pirkimo pardavimo sutartys su minėtais trečiaisiais suinteresuotais asmenimis buvo sudarytos jau po administracinės bylos iškėlimo, todėl pirmos instancijos teismas turėjo įvertinti, kaip šios aplinkybės turėjo įtakos pareiškėjos teisių ar įstatymo saugomų interesų teisminei gynybai sprendžiant pagal skunde suformuluotus reikalavimus.

387. Atsakovė Išvadoje nurodytus įpareigojimus pareiškėjai nustatė įvertinusi 7 ir 8 punktuose nurodytus pažeidimus, todėl Išvados teisėtumas ir pagrįstumas vertintinas 7 ir 8 punktuose nustatytų pažeidimų apimtyje. Dėl kitų nustatytų ir Išvadoje aptartų pažeidimų (1–6 punktai) plačiau nepasisakytina.

398. Tarnyba Išvados 7 punkte konstatavo, kad pareiškėja nepaprašiusi UAB „Fortevento“ pagrįsti specialisto M. R. atitikimo skelbimo apie Pirkimą III 2.1 dalyje nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalies nuostatą. Tarnyba nustatė, kad UAB „Fortevento“ kartu su pasiūlymu pateikė duomenis, kad pardavimo sutarčiai dėl prekių ir paslaugų, nurodytų III Pirkimo dalyje, įgyvendinti į pagalbą pasitelks ekspertą M. R., kuris nėra bendrovės darbuotojas, tačiau pasiūlymo formoje ketinimo pasitelkti subtiekėją nenurodė. Tarnyba įvertinusi, kad UAB „Fortevento“ ketina pasitelkti subtiekėją, o pareiškėja nepaprašė bendrovės pagrįsti specialisto atitikimą Pirkimo III 2.1 dalyje nustatytiems reikalavimams, tuo pagrindu konstatavo Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalies nuostatos pažeidimą.

40Pareiškėja prieštaravo Tarnybos išvadai, kad M. R., kuris pirkimo sutarties sudarymo atveju būtų įdarbintas, esamoje faktinėje situacijoje laikytinas subtiekėju. Prieštaravimus pareiškėja grindė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 7 d. nutartyje Nr. 3K-3-475/2014 išdėstytais argumentai. Pareiškėjos nuomone, minėta nutartis būtent ir patvirtina, kad teismas tokių darbuotojų nelaiko subtiekėjais.

419. Pirkimo sąlygų 3.9 punkte (I t. b. l. 22–36) nurodyta, kad savo pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti, kokius subtiekėjus jis ketina pasitelkti, jei pasitelks. Pasitelkiami subtiekėjai turi atitikti skelbimo apie pirkimą III 2.1 dalyje (I t. b. l. 121–133) nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti nurodytus argumentus.

4210. UAB „Fortevento“ VĮ Centrinei hipotekos įstaigai pateikė 2015 m. kovo 18 d. pasiūlymą Nr. PSL150318-01 ,,Dėl I ir III pirkimo dalies ,,Tarnybinių stočių, jų talpyklos, komutacinės spintos ir programinės bei techninės įrangos pirkimas“ ir ,,Elektroninių duomenų saugyklos įrangos pirkimas“ (II t. b. l. 52). Pasiūlyme UAB „Fortevento“ nenurodė, kad paslaugų teikimui pasitelks subtiekėjus (subteikėjus), tačiau nurodė, kad pardavimo sutarčiai dėl prekių ir paslaugų, nurodytų III pirkimo dalyje „Elektroninių duomenų saugyklos įrangos pirkimas“ įgyvendinti pasitelks elektroninių duomenų saugyklų specialistą M. R., kuris nėra tiekėjo darbuotojas. Kartu pateikė eksperto gyvenimo aprašymą ir eksperto deklaraciją, kurioje M. R. nurodė, jog sutinka dalyvauti Centrinės hipotekos įstaigos vykdomame pirkime. Taip pat pažymėjo, kad gali ir dirbs visą sutarties laikotarpį numatytoje pozicijoje. UAB „Fortevento“ tikslindama savo kvalifikacijos atitikimą skelbimo apie Pirkimą III. 2.1 punkte įtvirtintiems reikalavimams, pareiškėjai papildomai pateikė tarp jos ir M. R. sudarytą 2015 m. kovo 18 d. Ketinimų protokolą, iš kurio matyti, kad šalys sutarė, kad jeigu laimėtų konkursą ir pasirašytų sutartį su Perkančiąja organizacija, tada įsipareigoja M. R. įdarbinti į UAB „Fortevento“ už iš anksto sutartą atlygį. Ketinimų protokole M. R. užtikrino galimybę remtis jo techniniais ekonominiais pajėgumais visą sutarties vykdymo galiojimo laikotarpį su Perkančiąja organizacija.

4311. Tarnyba, konstatuodama Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalies nuostatos pažeidimą (Išvados 7 punktas), tarp UAB „Fortevento“ ir eksperto M. R. susiklosčiusius teisnius santykius įvertino kaip atitinkančius subtiekimą. Tokią išvadą priėmė vadovaudamasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 7 d. nutartyje Nr. 3K-3-475/2014 pateiktais išaiškinimais. Šioje nutartyje teismas išaiškino, jog „<...> subtiekimą kvalifikuojančiais požymiais laikytini atitinkamo subjekto veiksmų (santykių) su tiekėjais pobūdis ir jų reikšmė perkančiajai organizacijai: jei toks subjektas veikia aktyviai, savo veiksmais prisideda prie perkančiosios organizacijos poreikio pirkimo objektui tenkinimo, t. y. teikia ar vykdo dalį paslaugų arba darbų, jis yra pripažintinas subtiekėju <...>“. Tarnyba nustatė, kad iš UAB „Fortevento“ pateiktų papildomų dokumentų, patvirtinančių M. R. ketinimus dalyvauti sutarties įvykdyme, akivaizdu, kad M. R. veiksmai, viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu, būtų aktyvūs ir tiesiogiai prisidedantys prie perkančiosios organizacijos (pareiškėjos) siekio įgyvendinti sutartį (M. R. užtikrino galimybę remtis jo techniniais ekonominiais pajėgumais visą sutarties vykdymo galiojimo laikotarpį; M. R. sutiko dalyvauti Centrinės hipotekos įstaigos vykdomame pirkime; M. R. sutiko dirbti visą sutarties laikotarpį numatytoje pozicijoje). Tuo remiantis Tarnyba įvertino, kad specialistas M. R., kurį UAB „Fortevento“ ketino pasitelkti Pirkimui vykdyti ir tai išviešino Pasiūlyme, laikytinas subtiekėju, todėl nusprendė, kad pareiškėja turėjo pareigą, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalimi, prašyti UAB „Fortevento“ pateikti įrodymus, kad subtiekėjas (specialistas M. R.) atitinka skelbimo apie pirkimą III 2.1 dalyje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus. Byloje nėra ginčo, kad ši imperatyvi teisės nuostata buvo/būtų įvykdyta, todėl Taryba konstatavo Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalies nuostatos pažeidimą.

4412. Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Fortevento“ atstovė nurodė, kad UAB „Fortevento“ Pasiūlyme nurodyto specialisto (M. R.) Tarnybos pripažintas statusas – subtiekėjas, iš esmės kelia abejonių. Tokio asmens statusas santykiuose daugiau atitinka kvazisubtiekėjo sąvoką. Šiuo aspektu palaikė pareiškėjos skundo argumentus dėl Išvados 7 punkte nustatyto pažeidimo neteisėtumo.

4513. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas jau minėtoje nutartyje Nr. 3K-3-475/2014 yra išaiškinęs, kad Viešujų prkimų įstatymo nuostatos (24 straispnio 5 dalis) sudaro galimybę tiekėjui tiek pasitelkti kitą subjektą, kuris atliktų dalį perkamų paslaugų ar darbų, tiek paslaugas teikti ar darbus atlikti pačiam, pasitelkiant kito subjekto pajėgumus (techninius, finansinius ar kt.). Vienas iš būdų tiekėjui užtikrinti kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams – įdarbinti reikalaujamą kvalifikaciją turintį darbuotoją. Tačiau viešųjų pirkimų teisinis reguliavimas lemia, kad tiekėjas dalyvaudamas viešajame pirkime nežino, ar jo pasiūlymas bus išrinktas laimėjusiu, todėl kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad iki tiekėjo pripažinimo pirkimo laimėtoju nebūtina įdarbinti pasitelkiamą asmenį; tuomet tiekėjo atitikčiai nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams įrodyti pakanka sudaryti preliminarų dvišalį susitarimą dėl teisinių santykių sukūrimo, o tarp tiekėjo ir įdarbinamo darbuotojo susiklosto kvazisubtiekimo teisiniai santykiai. Šioje nutartyje išskirta ir būtinoji sąlyga būsimam darbuotojui pasitelkti – šį asmenį reikia vienaip ar kitaip išviešinti pasiūlyme (nurodant tokio asmens kvalifikacijos duomenis ar bet kokį kitą dokumentą, iš kurio būtų galima spręsti apie šių asmenų santykius). Tik tiekėjas, su pasiūlymu pateikęs informaciją apie kitų asmenų išteklių prieinamumą, pagal Viešųjų pirkimų įstatymą turės teisę (o perkančiosios organizacijos – pareigą) tiekėjų kvalifikacijos vertinimo proceso metu tikslinti kvalifikacijos duomenis.

46Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad M. R. nėra UAB „Fortevento“ darbuotojas. Bendrovė su minėtu ekspertu buvo tik susitarusi, kad jeigu laimėtų konkursą ir pasirašytų sutartį su pareiškėja, tada įsipareigoja M. R. įdarbinti į UAB „Fortevento“ už iš anksto sutartą atlygį. Ketinimų protokole M. R., be kita ko, užtikrino galimybę remtis jo techniniais ekonominiais pajėgumais visą sutarties vykdymo galiojimo laikotarpį su Perkančiąja organizacija. Šių faktinių aplinkybių ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje išdėstyto išaiškinimo kontekste darytina išvada, kad tarp UAB „Fortevento“ ir ketinamo įdarbinti darbuotojo M. R. susiklostė kvazisubtiekimo teisiniai santykiai. Tokio pobūdžio teisiniams santykiams reikalinga būtinoji sąlyga, t. y. darbuotojo, kurį ketinama įdarbinti išviešinimas pasiūlyme bei pateikti įrodymus, iš kurių būtų galima spręsti apie tarp UAB „Fortevento“ ir M. R. santykius. Byloje nėra ginčo, kad UAB „Fortevento“ pareiškėjai pateikė jos ir M. R. sudarytą 2015 m. kovo 18 d. Ketinimų protokolą, iš kurio matyti, kad šalys sutarė, kad tuo atveju, jeigu laimėtų konkursą ir pasirašytų sutartį su Perkančiąja organizacija, įsipareigotų M. R. įdarbinti UAB „Fortevento“ už iš anksto sutartą atlygį. Ketinimų protokole M. R. užtikrino galimybę remtis jo techniniais ekonominiais pajėgumais visą sutarties vykdymo galiojimo laikotarpį su Perkančiąja organizacija. Taigi tiekėjas pasiūlyme išviešino darbuotoją, kurį ketinama įdarbinti bei pateikė įrodymus, patvirtinančius jų santykius. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje Nr. 3K-3-475/2014 išskirta būtinoji sąlyga, leidžianti tarp šalių susiklosčiusius santykius vertinti kaip kvazisubtiekimo, buvo įvykdyta.

4714. Pirkimo sąlygų 3.9 punkte nustatyta, kad tiekėjas turi nurodyti, kokius subtiekėjus jis ketina pasitelkti ar pasitelks. Pasitelkiami subjektai turi atitikti skelbimo apie pirkimą III 2.1 dalyje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus. Aukščiau aptartais argumentais (13 punktas) nustatyta, kad tarp UAB „Fortevento“ ir eksperto M. R. susiklostė kvazisubtiekimo santykiai. Ekspertas M. R. nelaikytinas subtiekėju, todėl pareiškėja neturėjo pareigos prašyti UAB „Fortevento“ pagrįsti specialisto M. R. atitikimą skelbimo apie Pirkimą III 2.1 dalyje nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams. Atsakovė, nustatydama priešingai, nepagrįstai konstatavo Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalies nuostatos pažeidimą.

4815. Pareiškėja pripažinta pažeidusia Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, kurioje įtvirtinta, kad perkančioji organizacija turi užtikrinti, jog atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei 2 dalį, kuri įtvirtina viešajam pirkimui skirtų lėšų racionalaus panaudojimo principą, reiškiantį, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Šių teisės nuostatų pažeidimas konstatuotas atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja I ir III Pirkimų dalyse, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir Pirkimo sąlygų 9.8.2 papunkčiu, atmetė UAB „Fortevento“ pateiktus pasiūlymus, nes bendrovė pareiškėjos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie kompiuterinės įrangos gamintojų ir techninio aptarnavimo centrų, kuriuos pareiškėja laikė subtiekėjais, atitikimą kvalifikacijos reikalavimams.

49Pareiškėjos nuomone, ūkio subjektas, Pirkime teiksiantis garantinį aptarnavimą, savo veiksmais prisidės prie pareiškėjos poreikių tenkinimo, t. y. teiks dalį paslaugų, todėl toks ūkio subjektas laikytinas subtiekėju. Tokiu atveju tiekėjui (UAB „Fortevento“) tenka pareiga išviešinti Pirkime garantinį aptarnavimą teiksiantį ūkio subjektą bei pagrįsti jo kvalifikacijos atitiktį Pirkimo sąlygose įtvirtintiems reikalavimams.

50Atsakovė nesutikdama su pareiškėjos šiuo aspektu išdėstytais prieštaravimais pabrėžė, kad garantiją teikiantis ūkio subjektas nelaikytinas subrangovu.

5116. Jau minėtoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 7 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2014 išaiškinta, kad subtiekėju laikytinas tik toks ūkio subjektas, kuris, vykdant pirkimą, atlieka aktyvius veiksmus. Kaip teisingai nustatė Tarnyba, garantinį aptarnavimą teikiantis ūkio subjektas jokių aktyvių veiksmų neatlieka. Be to, garantija pirkimo objektui yra garantuojama įstatymu, todėl UAB „Fortevento“ nebuvo jokios būtinybės pasitelkti įmonės, teikiančios garantinį aptarnavimą, kaip subtiekėjo. Atsižvelgiant į tai, kad įmonė, kuri atlieka garantinį aptarnavimą, neatitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškintos subtiekėjo sąvokos, todėl, priešingai, nei nusprendė pareiškėja, UAB „Fortevento“ neturėjo pareigos išviešinti Pirkime garantinį aptarnavimą teiksiantį ūkio subjektą (ByteLife Solutions OU) bei pagrįsti jo kvalifikacijos atitiktį Pirkimo sąlygose įtvirtintiems reikalavimams. Darytina išvada, kad pareiškėja nepagrįstai I ir III Pirkimų dalyse atmetė UAB „Fortevento“ pateiktus pasiūlymus dėl to, kad bendrovė pareiškėjos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie garantinį aptarnavimą teiksiančio subjekto kvalifikaciją. Tokių duomenų UAB „Fortevento“ neturėjo pareigos teikti, nes garantinį aptarnavimą teiksiantis ūkio subjektas, apie kurį pareiškėja prašė pateikti duomenis, nelaikytinas subtiekėju, todėl Pirkimo sąlygų 3.9 punkto reikalavimas šiuo aspektu netaikytinas.

5217. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat nustatė, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai nesiaiškino aplinkybių dėl pirkimo sutarčių sudarymo su trečiaisiais suinteresuotais asmenimis UAB „Blue Bridge“ ir UAB „BAIP“ ir jų netyrė bei, atsižvelgiant į tai, kad pirkimo pardavimo sutartys su minėtais trečiaisiais suinteresuotais asmenimis buvo sudarytos jau po administracinės bylos iškėlimo, todėl pirmos instancijos teismas turėjo įvertinti, kaip šios aplinkybės turėjo įtakos pareiškėjos teisių ar įstatymo saugomų interesų teisminei gynybai sprendžiant pagal skunde suformuluotus reikalavimus.

53Proceso šalys rašytiniuose paaiškinimuose bei jų atstovai teismo posėdžio metu pagrindė, kokią įtaką jų teisėms turi Išvados teisėtumo ginčijimas, nors sutartys su laimėtojais jau yra sudarytos ir įvykdytos. Pareiškėja nurodė, kad tuo atveju, jei Išvada būtų pripažinta neteisėta iš esmės, ši aplinkybė turėtų esminės reikšmės trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Forteverto“ veiksmams (nebūtų pagrindo kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo). UAB „Forteverto“ nurodė, kad Išvadą pripažinus teisėta trečiasis suinteresuotas asmuo turėtų pagrindą toliau teismine tvarka ginti savo pažeistas teises. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad suinteresuotumas ginti savo pažeistas teises yra išlikęs. Tuo atveju, jei teismas pripažintų Išvados teisėtumą, yra galimybė sulaukti ieškinių iš trečiųjų suinteresuotų asmenų.

54Proceso dalyviai byloje nekelia ginčo dėl jau sudarytų sutarčių teisėtumo.

5518. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Fortevento“ pateikė prašymą atlyginti 677,60 Eur atstovavimo išlaidų iš pareiškėjos (II t. b. l. 118).

56Prašymas dėl išlaidų atlyginimo nagrinėtinas pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo redakciją, galiojusią iki įstatymo Nr. XII-2399 įsigaliojimo (2016 m. liepos 1 d.).

57Nuostatos dėl išlaidų atlyginimo įtvirtintos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnyje, Civilinio proceso kodekso 98 straipsnyje bei Teisingumo ministro, atsižvelgiant į Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimą, 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) (2015-03-19 įsakymo Nr. 1R-77 redakcija, įsigaliojusi nuo 2015-03-20). Vertinant šių teisės aktų nuostatas konstatuotina, jog įstatymas proceso šaliai suteikia teisę gauti tik pagrįstų ir racionalių teismo išlaidų atlyginimą.

58Pagal ABTĮ 44 straipsnio 5 dalį, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys gali reikalauti atlyginti išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas, gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių išlaidas. ABTĮ 44 straipsnio 6 dalyje nustatyta, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

59Kiekvienu konkrečiu atveju vertinant, ar trečiasis suinteresuotas asmuo turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą pagal ABTĮ 44 straipsnio 5 dalį, pirmiausia būtina įvertinti ginčo turinį, nustatyti, kaip pareiškėjo reikšti reikalavimai yra susiję su trečiojo suinteresuoto asmens teisėmis, su kurios ginčo šalies pozicija sutapo trečiojo suinteresuoto asmens interesai byloje, t. y. kurios ginčo šalies poziciją palaikė trečiasis suinteresuotas asmuo, ar teismo sprendimas buvo priimtas tos ginčo šalies naudai, ar atsiranda, pasikeičia, pasibaigia trečiojo suinteresuoto asmens teisės po priimto teismo sprendimo ir ar atitinkamų teisių atsiradimas, pasikeitimas, pabaiga yra palankus (nepalankus) trečiajam suinteresuotam asmeniui, ar patenkintas trečiojo suinteresuoto asmens interesas, dėl kurio jis dalyvavo ir kurio jis siekė byloje, dėl kokių priežasčių susidarė bylinėjimosi išlaidos ir kt.

60Nagrinėjamos administracinės bylos kontekste pažymėtina, jog kreipdamasi į teismą pareiškėja prašė panaikinti Tarnybos Išvados dalį, kuria pareiškėja įpareigota panaikinti sprendimus atmesti UAB ,,Fortevento“ pasiūlymus I ir III Pirkimo dalyse ir patvirtinti pasiūlymų eilę ir nustatyti laimėtoją I ir III Pirkimo dalyse, taip pat iš naujo įvertinti I ir III Pirkimo dalyse dalyvaujančių tiekėjų, tame tarpe ir UAB ,,Fortevento“, atitikimą kvalifikacijos reikalavimams.

61Pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas, taigi darytina išvada, kad buvo apgintos ir patenkintos trečiojo suinteresuoto asmens UAB ,,Fortevento“ teisės ir UAB ,,Fortevento“ turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (ABTĮ 44 str. 5 d.).

62Trečiasis suinteresuotas asmuo patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro procesinių dokumentų rengimas bei atstovavimas teisme (II t. b. l. 119), grindžia 2015 m. spalio 2 d. PVM Sąskaita-faktūra Nr. TL410 (II t. b. l. 120), 2016 m. rugpjūčio 17 d. PVM Sąskaita-faktūra Nr. TL654 (II t. b. l. 122), taip pat 2015 m. spalio 5 d. ir 2016 m. rugpjūčio 17 d. mokėjimo nurodymais (II t. b. l. 122, 125).

63Remiantis Rekomendacijų 7 punktu, rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių).

64Teisinių paslaugų teikimo metu užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje buvo 735,10 Eur ir 748 Eur.

65Nustatant priteisiamo užmokesčio dydį už atsiliepimo surašymą, taikytinas Rekomendacijų 8.2 punktas, pagal kurį už atsiliepimo surašymą maksimalus užmokesčio dydis yra 2,5, todėl galima priteistina suma už atsiliepimo parengimą galėtų būti 1 837,75 Eur (735,10 x 2,5). Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad už teisines paslaugas surašant atsiliepimą sumokėjo 387,20 Eur. Prašoma priteisti 387,20 Eur suma neviršija maksimalų Rekomendacijų 8.2 p. nustatytą užmokesčio dydį, bylinėjimosi išlaidų dydis atitinka protingumo ir sąžiningumo reikalavimus, todėl priteistina. Bylos duomenimis nustatyta, kad nagrinėjant ginčą teisme įvyko venas teismo posėdis (2016 m. rugpjūčio 22 d.), kurio trukmė 0.43 val. (II t. b. l. 128). Posėdžio trukmė, vadovaujantis Rekomendacijų 9 punktu, prilyginama 1 val. Teismo posėdyje pagal teisinių paslaugų sutartį pareiškėją atstovavo advokatė Daiva Lileikienė. Rekomendacijų 8.19 punkte nustatyta, kad maksimalus užmokesčio už vieną atstovavimo valandą teisme ir pasirengimo teismo posėdžiui dydis yra 0,1. Detalioje ataskaitoje nurodoma, kad advokatė teismo posėdžio pasirengimui ir atstovavimui sugaišo 3 val. Prašoma priteisti suma (290,40 Eur) neviršija maksimalų Rekomendacijų 8.19 p. nustatytą užmokesčio dydžio, todėl trečiojo suinteresuoto asmens prašoma priteisti suma mažintina ir priteistina 224,40 Eur (748 x 0,1 x 3). UAB ,,Fortevento“ bendrai už nurodytų teisinių paslaugų teikimą iš pareiškėjos VĮ Registrų centro priteistina 611,60 Eur (387,20 + 224,40).

66Trečiasis suinteresuotas asmuo rašytiniuose paaiškinimuose ir atstovė teismo posėdžio metu sutiko su pareiškėjos argumentais dėl Išvados 7 punkto neteisėtumo, todėl laikytina, kad, nors pareiškėjos skundas tenkintinas iš dalies, tačiau trečiojo suinteresuoto asmens teisės apginamos pilnai (dėl 7 ir 8 punktų). Atsižvelgiant į tai, trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Fortevento“ turi teisę į 611,60 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimą.

67Pareiškėja prašė priteisti sumokėtą 21 Eur žyminį mokestį (byloje keliamas ginčas nesusijęs su pareiškėjos tiesiogiai vykdoma veikla, ABTĮ 36 straipsnio 2 d.). Atsižvelgiant į tai, kad Išvada, kurios rezoliucinėje dalyje suformuluoti įpareigojimai pareiškėjai, priimta įvertinus tik 7 ir 8 punktuose nustatytus pažeidimus, todėl Išvados 7 punktą pripažinus netesėtu, laikytina, kad pareiškėjos skundas buvo patenkintas vienoje dalyje iš dviejų ir pareiškėja turi teisę į sumokėto žyminio mokesčio dalies priteisimą. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjai VĮ Registrų centras iš atsakovės Viešųjų pirkimų tarnybos priteistina ½ sumokėto žyminio mokesčio – 10,50 Eur.

68Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 3 ir 5 dalimis, 84 straipsniu, 86 straipsnio 2 dalimi, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

69Pareiškėjos VĮ Registrų centras skundą tenkinti iš dalies.

70Panaikinti Viešųjų pirkimų tarnybos Kontrolės skyriaus 2015 m. liepos 13 d. Viešųjų pirkimų vertinimo išvados Nr. 4S-2349 7 punktą.

71Kitoje dalyje skundą atmesti.

72Priteisti iš pareiškėjos VĮ Registrų centras uždarosios akcinės bendrovės ,,Fortevento“ (į. k. 302327313) naudai 611,60 Eur (šešis šimtus vienuolika eurų ir 60 ct) teismo išlaidų.

73Priteisti pareiškėjai VĮ Registrų centras iš Viešųjų pirkimų tarnybos 10,50 Eur (dešimt eurų ir 50 ct) sumokėto žyminio mokesčio.

74Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Pareiškėja VĮ Registrų centras kreipėsi į teismą su skundu prašydama:... 5. Nurodė, kad Tarnyba 2014 m. spalio 24 d. atliko VĮ Registrų centras... 6. Dėl Išvados 1 punkto nurodė, kad nei vienam tiekėjui dėl šiame punkte... 7. Dėl Išvados 1.1 papunkčio, kuriame teigiama, kad į skelbime apie nurodytą... 8. Dėl Išvados 1.3 papunkčio nurodė, kad Pirkimo sąlygose nebuvo reikalaujama... 9. Pareiškėja pažymėjo, kad garantinio aptarnavimo reikalavimas nustatytas... 10. Dėl Išvados 2 punkto nurodė, kad Tarnyba nepateikia argumentų ir nenurodo... 11. Dėl Išvados 3 punkto pažymėjo, kad skelbimo Tarnyboje pateikimo metu... 12. Dėl Išvados 4 punkto pareiškėja pažymėjo, kad nesutinka su pateiktu... 13. Dėl Išvados 5 punkto mano, kad Tarnybos Vertinimo išvadoje nepateikta... 14. Dėl Išvados 6 punkto nurodė, kad Pirkimo sąlygų 3.9 papunktyje numatyta... 15. Nesutiko su Išvados 7 punktu bei nurodė, kad Tarnyba neteisingai vertino, kad... 16. Dėl Išvados 8 punkto nurodė, kad Pirkime garantinį aptarnavimą atliekanti... 17. Tiekėjai sutartį gali vykdyti patys arba tam pasitelkti su juo susijusius... 18. Papildomuose paaiškinimuose pareiškėja nurodė, kad jos viena iš funkcijų... 19. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovė palaikė skundo argumentus,... 20. Atsakovė Viešųjų pirkimų tarnyba atsiliepimo argumentais prašė... 21. Dėl Išvados 7 punkto nurodė, kad iš pateiktų dokumentų buvo nustatyta,... 22. Dėl Išvados 8 punkto nurodė, kad subtiekėju laikytinas tik toks ūkio... 23. Papildomuose paaiškinimuose Tarnyba nurodė, kad pareiškėjos materialinis... 24. Teismo posėdžio metu atstovas palaikė skundo argumentus, prašė skundą... 25. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Fortevento“ atsiliepimo argumentais... 26. Dėl garantinio aptarnavimo ir priežiūros paslaugų sąvokų nurodė, kad... 27. Pažymėjo, kad pareiškėja pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3... 28. Rašytiniuose paaiškinimuose UAB ,,Fortevento“ nurodė, kad Tarnybos... 29. Teismo posėdžio metu atstovė palaikė atsiliepimų argumentus. Nurodė, kad... 30. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Blue Bridge“ atsiliepimo ir... 31. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,BAIP“ atsiliepime nurodė, kad... 32. T e i s m a s1. Byloje ginčas kilo dėl Viešųjų pirkimų tarnybos... 33. 2. Tarnyba, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 1 dalies... 34. 3. Pareiškėja Pirkimą vykdė pagal Viešųjų pirkimų įstatymo ir... 35. 4. Vertinimo rezultatus Tarnybos Kontrolės skyrius įformino 2015 m. liepos 13... 36. 5. Pareiškėja nesutiko su nustatytais pažeidimais, išskyrus Išvados 1.2... 37. 6. Išvados teisėtumas buvo nagrinėjamas Vilniaus apygardos administraciniame... 38. 7. Atsakovė Išvadoje nurodytus įpareigojimus pareiškėjai nustatė... 39. 8. Tarnyba Išvados 7 punkte konstatavo, kad pareiškėja nepaprašiusi UAB... 40. Pareiškėja prieštaravo Tarnybos išvadai, kad M. R., kuris pirkimo sutarties... 41. 9. Pirkimo sąlygų 3.9 punkte (I t. b. l. 22–36) nurodyta, kad savo... 42. 10. UAB „Fortevento“ VĮ Centrinei hipotekos įstaigai pateikė 2015 m.... 43. 11. Tarnyba, konstatuodama Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalies... 44. 12. Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Fortevento“... 45. 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas jau minėtoje nutartyje Nr. 3K-3-475/2014... 46. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad M. R. nėra UAB „Fortevento“... 47. 14. Pirkimo sąlygų 3.9 punkte nustatyta, kad tiekėjas turi nurodyti, kokius... 48. 15. Pareiškėja pripažinta pažeidusia Viešųjų pirkimų įstatymo 3... 49. Pareiškėjos nuomone, ūkio subjektas, Pirkime teiksiantis garantinį... 50. Atsakovė nesutikdama su pareiškėjos šiuo aspektu išdėstytais... 51. 16. Jau minėtoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 7 d.... 52. 17. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat nustatė, kad... 53. Proceso šalys rašytiniuose paaiškinimuose bei jų atstovai teismo posėdžio... 54. Proceso dalyviai byloje nekelia ginčo dėl jau sudarytų sutarčių... 55. 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Fortevento“ pateikė prašymą... 56. Prašymas dėl išlaidų atlyginimo nagrinėtinas pagal Lietuvos Respublikos... 57. Nuostatos dėl išlaidų atlyginimo įtvirtintos Lietuvos Respublikos... 58. Pagal ABTĮ 44 straipsnio 5 dalį, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar... 59. Kiekvienu konkrečiu atveju vertinant, ar trečiasis suinteresuotas asmuo turi... 60. Nagrinėjamos administracinės bylos kontekste pažymėtina, jog kreipdamasi į... 61. Pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas, taigi darytina išvada, kad... 62. Trečiasis suinteresuotas asmuo patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro... 63. Remiantis Rekomendacijų 7 punktu, rekomenduojami priteistini užmokesčio už... 64. Teisinių paslaugų teikimo metu užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis... 65. Nustatant priteisiamo užmokesčio dydį už atsiliepimo surašymą, taikytinas... 66. Trečiasis suinteresuotas asmuo rašytiniuose paaiškinimuose ir atstovė... 67. Pareiškėja prašė priteisti sumokėtą 21 Eur žyminį mokestį (byloje... 68. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 69. Pareiškėjos VĮ Registrų centras skundą tenkinti iš dalies.... 70. Panaikinti Viešųjų pirkimų tarnybos Kontrolės skyriaus 2015 m. liepos 13... 71. Kitoje dalyje skundą atmesti.... 72. Priteisti iš pareiškėjos VĮ Registrų centras uždarosios akcinės... 73. Priteisti pareiškėjai VĮ Registrų centras iš Viešųjų pirkimų tarnybos... 74. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali...