Byla eA-263-442/2018

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Ramūno Gadliausko ir Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo valstybės įmonės Registrų centro apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 7 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo valstybės įmonės Registrų centro (buvusi valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga) skundą atsakovui Viešųjų pirkimų tarnybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei ,,Fortevento”, uždarajai akcinei bendrovei „Blue Bridge“, uždarajai akcinei bendrovei BAIP dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5

 1. Pareiškėjas valstybės įmonė Registrų centras (buvusi valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga) (toliau – ir pareiškėjas, apeliantas, VĮ Registrų centras) kreipėsi į teismą su skundu prašydamas: 1) panaikinti Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – ir VPT, Tarnyba) Kontrolės skyriaus 2015 m. liepos 13 d. Viešųjų pirkimų vertinimo išvadą Nr. 4S-2349 (toliau – ir Vertinimo išvada, Išvada), išskyrus jos 1.2 papunktį; 2) leisti VĮ Registrų centrui tęsti sutarčių sudarymo procedūras.
 2. Pareiškėjas paaiškino, kad VPT atliko Centrinės hipotekos įstaigos (toliau – ir Perkančioji organizacija) 2014 m. spalio 24 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – ir CVP IS) skelbto atviro konkurso „Duomenų bazių, aplikacijų infrastruktūros techninės, programinės įrangos ir jos paruošimo darbui paslaugų įsigijimas“ (toliau – ir Pirkimas) dokumentų vertinimą. VPT 2015 m. liepos 13 d. pateikė Viešųjų pirkimų vertinimo išvadą Nr. 4S-2349 dėl Pirkimo dokumentų vertinimo. VPT įpareigojo Centrinę hipotekos įstaigą: 1) panaikinti Centrinės hipotekos įstaigos viešojo pirkimo „Centrinės hipotekos įstaigos tarnybinių stočių ir jų programinės įrangos įsigijimas“ komisijos (toliau – ir Komisija) 2015 m. gegužės 13 d. posėdyje (Protokolo Nr. 25) priimtą sprendimą atmesti uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Fortevento“ pasiūlymus I ir III Pirkimo dalyse; 2) panaikinti Komisijos 2015 m. birželio 4 d. posėdyje (Protokolo Nr. 33) priimtą sprendimą dėl pasiūlymų eilės patvirtinimo ir laimėtojo nustatymo I ir III Pirkimo dalyse; 3) iš naujo įvertinti I ir III Pirkimo dalyse dalyvaujančių tiekėjų atitikimą kvalifikacijos reikalavimams; 4) raštu informuoti VPT apie įpareigojimų vykdymą ir pateikti tai įrodančius dokumentus. Pareiškėjas sutinka tik su Išvados 1.2 papunktyje nustatytais viešojo prikimo procedūros pažeidimais.
 3. Pareiškėjas nesutinka su pateiktos Išvados 1 punktu ir nurodė, kad nei vienam tiekėjui nekilo klausimų ar neaiškumų dėl Išvados 1.1–1.3 papunkčiuose Tarnybos nurodytų Pirkimo sąlygų. Bet kuris gerai informuotas ir rūpestingas konkurso dalyvis galėjo vienodai šias sąlygas suprasti ir aiškinti, todėl turėjo vienodas galimybes rengdami savo pasiūlymus.
 4. Pareiškėjas nesutinka su Išvados 1.1 papunkčiu, kuriame teigiama, kad į skelbime apie Pirkimą nurodytą sutarties trukmę turėjo būti įtraukti ir pateiktų prekių garantijos terminai. Mano, kad VPT pateikiamose ataskaitose/išvadose nevienodai aiškinamos tos pačios pirkimo dokumentų nuostatos, nors VPT išvados ir sprendimai viešųjų pirkimų vykdymo klausimais turėtų būti aiškūs, pagrįsti ir argumentuoti. Pareiškėjo manymu, įtraukus garantijos terminą į sutarties trukmę, nepagrįstai būtų apribotos pareiškėjo teisės gauti įrangos gamintojo užtikrintą arba sutartyje šalių nurodytą ilgesnį nei įstatymai numato garantinį terminą. Šiuo atveju sutarties trukmė taptų ilgesnė nei 3 metai, o įprastai viešojo pirkimo sutartis negali būti sudaryta ilgiau kaip 3 metams.
 5. Dėl Išvados 1.3 papunkčio pareiškėjas paaiškino, kad priešingai nei nurodyta Išvadoje, Pirkimo sąlygose nebuvo reikalaujama tiekėjui, jeigu jis nėra įrangos gamintojas, pasitelkti subtiekėjo. Skelbimo apie Pirkimą III.2.3 dalies 1 punkto nuostatomis siekė įsitikinti, kad planuojama įsigyti techninė įranga yra parduodama teisėtai. Nei vienas Pirkime pasiūlymus pateikusių tiekėjų gamintojų nenurodė subtiekėjų ir Perkančioji organizacija neprašė jų patikslinti duomenis.
 6. Pareiškėjas pažymėjo, kad garantinio aptarnavimo reikalavimas nustatytas Pirkimo sąlygų 9–11 prieduose pateiktų pirkimo sutarties projektų 6 skyriuje. Nesutinka su Tarnybos teiginiu, kad šis reikalavimas turėtų būti numatytas sutarties sąlygose.
 7. Dėl Išvados 2 punkto nurodė, kad VPT nepateikia argumentų ir nenurodo konkrečių atvejų, kuriais remiantis daro išvadą, jog pareiškėjas operatyviai nereaguoja į tiekėjų paklausimus ir nesudaro galimybės tiekėjams pateikti tinkamus pasiūlymus. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – ir VPĮ) nenustato pareigos perkančiosioms organizacijoms pirkimo dokumentuose nustatyti terminą, per kurį turi būti atsakoma į tiekėjų paklausimus. Rengdamas Pirkimo sąlygas, vadovavosi teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų vykdymą.
 8. Dėl Išvados 3 punkto pažymėjo, kad skelbimo VPT pateikimo metu elektroninė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinė sistema dėl techninių kliūčių neveikė. VPT pateikė rekomendaciją, kad šiuo laikotarpiu pradedamuose pirkimuose būtų nustatyta, kad atitinkamus dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, turi pateikti pats tiekėjas. 2014 m. spalio 24 d. VPT pateikė patikslintą skelbimą apie pirkimą, kuriame nurodė, jog reikalavimą, kad tiekėjas įvykdęs įsipareigojimus susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įrodančius dokumentus turi pateikti pats tiekėjas. Minėta patikslintą skelbimą VPT patvirtino kaip atitinkantį reikalavimus.
 9. Dėl Išvados 4 punkto pareiškėjas pažymėjo, kad nesutinka su pateiktu VPT nurodymu, kuriame remiamasi Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis VPT direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 „Dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – ir Rekomendacijos). Rekomendacija yra skirta patarti ir padėti perkančiosioms organizacijoms, todėl rengdamas viešojo pirkimo sąlygas turi teisę, bet neprivalo besąlygiškai vadovautis Rekomendacijomis.
 10. Dėl Išvados 5 punkto nurodė, kad VPT Išvadoje nepateikė argumentų, kuo remdamasi padarė išvadą, jog Pirkimo sąlygų 9–11 prieduose pateiktų pirkimo sutarties projektų 3.1.7 punktą pakankamai gerai informuotas ir normaliai rūpestingas (uolus) konkurso dalyvis galėtų nevienodai suprasti bei aiškinti.
 11. Dėl Išvados 6 punkto paaiškino, kad priešingai nei teigiama Išvadoje, Pirkimo sąlygų 3.9 papunktyje numatyta subtiekėjų keitimo tvarka. Minėtame papunktyje numatyta, kad tiekėjas negali keisti pasiūlyme nurodytų subtiekėjų, į kurių kvalifikacinius duomenis buvo atsižvelgta kvalifikacijos vertinimo procedūroje, be perkančiosios organizacijos sutikimo.
 12. Dėl Išvados 7 punkto pareiškėjas nurodė, kad VPT neteisingai vertino, jog ekspertas M. R., kuris laimėjimo ar pirkimo sutarties sudarymo atveju bus įdarbintas, laikytinas subtiekėju, todėl pareiškėjas turėjo prašyti UAB „Fortevento“ pateikti duomenis, įrodančius subtiekėjo atitikimą skelbime numatytiems kvalifikaciniams reikalavimams. Šį argumentą grindė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – ir LAT) 2014 m. lapkričio 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2014, kurioje pateiktas išaiškinimas dėl naujų ekspertų, kurie nebuvo nurodyti paraiškoje ar pasiūlyme, vertinimo. LAT nurodė, kad būsimo darbuotojo ir tiekėjo santykiai gali būti laikomi kvazisubtiekimu. Pareiškėjo teigimu, minėta nutartis patvirtina, kad LAT tokių darbuotojų nelaiko subtiekėjais, o pasiūlymo pateikimo etape tokie asmenys turi būti išviešinami analogiškai kaip subtiekėjai.
 13. Pasisakydamas dėl Išvados 8 punkto, pareiškėjas nurodė, kad, jo nuomone, Pirkime garantinį aptarnavimą atliekanti įmonė yra subtiekėjas, todėl tiekėjams kyla pareiga šį trečiąjį asmenį išviešinti. Pirma, tinkamas pirkimo sąlygų turinio nustatymas yra būtina sąlyga, siekiant įvertinti, ar perkančiosios organizacijos veiksmai taikant šias sąlygas yra teisėti. Be to, būtina nustatyti, ar tiekėjo pajėgumas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (LAT 2014 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-376/2014). Antra, VPT nuomonė dėl ūkio subjektų pripažinimo subtiekėjais prieštarauja VPT nuomonei, viešai paskelbtai VPT svetainėje. Joje nurodyta, kad subtiekėjas yra asmuo, kurį tiekėjas pasitelkia savo prievolėms įvykdyti. Pareiškėjas teigė, kad tai, ar ūkio subjektas taps subtiekėju, priklauso ir nuo pirkimo dokumentų reikalavimų, t. y. kaip dokumentuose yra aprašyti reikalavimai pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai ir pan. ir todėl ūkio subjekto tapimas subtiekėju yra vertinamas kiekvienu atveju individualiai. Pareiškėjas rėmėsi LAT 2013 m. liepos 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2013 ir teigė, kad Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – ir CK) numato garantiją pagal įstatymą ir sutartinę garantiją. Sutartinėje garantijoje, kaip padildomoje garantijoje, gali būti nustatytos konkrečios sąlygos, kuriomis ši garantija gali būti taikoma. Planuojama įsigyti įranga turi ne tik įstatyminę, bet ir sutartinę garantiją, todėl Pirkimo dokumentais nustatytos konkrečios garantinio aptarnavimo sąlygos. VPĮ 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta perkančiosios organizacijos pareiga išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti sąlygas. Pirkimo sąlygų 3.1 papunktyje nustatyta, kad Perkančioji organizacija, norėdama išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas, pajėgus įvykdyti Pirkimo sąlygas, nustato dalyviams kvalifikacijos reikalavimus ir kvalifikacijai įrodyti pateikti nurodytus dokumentus. Tiekėjo, neatitinkančio šių reikalavimų, pasiūlymas atmetamas. Kvalifikacijos reikalavimai nurodyti skelbime apie pirkimą. Pareiškėjas pažymėjo, kad jis tvarko 7 valstybės registrus. Įstaigos tvarkomas Lietuvos Respublikos hipotekos registras (toliau – ir Hipotekos registras) priskiriamas pirmajai kategorijai ir jame saugomiems ypatingiems valstybės informaciniams ištekliams nustatyti griežti tvarkymo reikalavimai (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. IV-832 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“. Dėl šių priežasčių ir nustatė labai trumpus reagavimo ir gedimų šalinimo terminus bei sąlygą, kad tiekėjas turi būti kompiuterinės įrangos gamintojo autorizuotas techninis centras arba turi turėti sutartį su tokiu centru įrangos aptarnavimui. Tiekėjai sutartį gali vykdyti patys arba tam pasitelkti su juo susijusius subjektus (pvz.: antrines įmones) arba trečiuosius asmenis. Ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, priklausomai nuo jų pareigų, gali būti laikomi arba subtiekėju (subrangovu), arba kitu subjektu, kuriam priklausančiomis priemonėmis arba infrastruktūra tiekėjas naudojasi. Pirkime planuojamos įsigyti įrangos garantinis aptarnavimas nėra naudojamasis kitam subjektui priklausančia infrastruktūra. Ūkio subjektas, Pirkime teiksiantis garantinį aptarnavimą, savo veiksmais prisidės prie įstaigos poreikio pirkimo objektu tenkinimo, t. y. teiks dalį paslaugų, todėl toks ūkio subjektas laikytinas subtiekėju. Nepritaria VPT nuomonei, kad garantinį aptarnavimą atliekanti įmonė nėra aktyvi pirkimo – pardavimo sutarties prievolių vykdytoja. Viena iš pirkimo – pardavimo sutarties prievolių yra teikti garantinį aptarnavimą, todėl jį teikianti įmonė taps aktyvi prievolių vykdytoja, įvykus įrangos gedimui ar atsiradus netinkamam jos veikimui. Pirkimo sąlygų 3.9 papunktyje nustatyta, kad pirkimo sutarties vykdymo metu tiekėjas negali keisti pasiūlyme nurodytų subtiekėjų, į kurių kvalifikacinius duomenis buvo atsižvelgta kvalifikacijos vertinimo procedūroje, be perkančiosios organizacijos sutikimo. Subtiekėjo pakeitimas po viešojo pirkimo gali būti pripažintas esminiu sutarties sąlygų pakeitimu. Tiekėjas UAB „Fortevento“ su pasiūlymu dėl I pirkimo dalies pateikė dokumentus, kuriuose nurodyta, kad techninį aptarnavimą ir priežiūrą atliks UAB „Servisa ICT“ bei Eaton Electric SIA atstovybė. Su pasiūlymu dėl III pirkimo dalies UAB „Fortevento“ pateikė dokumentus, kuriuose nurodyta, kad EMC techninės įrangos garantinį aptarnavimą ir priežiūrą atliks EMC Computer Systems Austria GmbH, o UAB „Fortevento“ 2015 m. balandžio 28 d. atsakyme dėl kvalifikacijos duomenų paaiškinimo ir patikslinimo nurodė, kad EMC produkcijos garantinį aptarnavimą atliks ByteLife Solutions OÜ. Tiekėjas UAB „Fortevento“ pasiūlymuose nurodė, kad subtiekėjų Pirkime nepasitelks. Komisija 2015 m. balandžio 10 d. ir 2015 m. balandžio 21 d. prašė UAB „Fortevento“ patikslinti pateiktus ir neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, nurodyti visus subtiekėjus, kuriuos UAB „Fortevento“ ketina pasitelkti. UAB „Fortevento“ atsisakė šiuos duomenis tikslinti, nurodydama, kad Pirkime subtiekėjų nepasitelkia. UAB „Fortevento“, nebūdama gamintojo autorizuotu techniniu centru ir nesudariusi susitarimų su subtiekėjais, sutikusiais prisiimti įsipareigojimus Pirkimo sąlygose nustatytais terminais šalinti gedimus, įrangos gedimo atveju Pirkimo sąlygose nustatytais terminais gedimų nepašalintų. VPT išvada, kad pareiškėjas negalėjo atmesti UAB „Fortevento“ pasiūlymų I ir III Pirkimo dalyse, neatitinka faktinių aplinkybių. Centrinės hipotekos įstaiga reikalavo UAB „Fortevento“ patikslinti savo kvalifikacinius duomenis ir pateikti dokumentus, kuriais remiantis galėtų patikrinti, jog UAB „Fortevento“ atitinka keliamus reikalavimus.
 14. Atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.
 15. Atsakovas paaiškino, kad nagrinėjamoje situacijoje klausimas iš esmės kyla ne dėl trečiojo asmens (eksperto M. R.) pripažinimo subtiekėju, bet dėl jo kvalifikacijos pagrindimo (VPĮ 32 str. 5 d.). Iš pateiktų duomenų (M. R. gyvenimo aprašymo, kvalifikacijos sertifikato, eksperto deklaracijos) akivaizdu, kad tiekėjas, teikdamas pasiūlymą dalyvauti Pirkime, aiškiai išreiškė savo valią Pirkimo vykdymo metu remtis kitų asmenų pajėgumais ir pateikė tai pagrindžiančius dokumentus. Pareiškėjas neįvykdė jam tenkančios pareigos, t. y. neprašė tiekėjo pagrįsti ketinamo pasitelkti subtiekėjo M. R. atitikimo visiems keliamiems reikalavimams. Tokią savo poziciją atsakovas grindė LAT 2014 m. lapkričio 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2014, kuri yra patalpinta VPT tinklapyje. VPT yra ne kartą pažymėjusi, kad VPĮ subrangovo ir subtiekėjo sąvokos nėra apibrėžtos, todėl, atsakovo nuomone, šias sąvokas reiktų aiškinti analogiškai subrangovo sąvokoms (CK 6.650 str.) ir subtiekėjais laikyti asmenis, kuriuos tiekėjas pasitelkia savo prievolėms įvykdyti. Atsakovas nurodė, kad negalima sutikti su pareiškėjo pozicija, jog tiekėjas turi įrodyti kitų asmenų išteklių prieinamumą, bet neturi teisės teikti tokių įrodymų vėliau, jei iš pasiūlymų visumos neina nustatyti ketinimo remtis kitų asmenų pajėgumu. Vertinant CVP IS ir byloje esančią medžiagą, tiekėjas tinkamai išviešino savo ketinimą pasitelkti kito asmens pajėgumus vykdant pirkimą, todėl, remiantis VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje įtvirtintomis nuostatomis, tiekėjas turėjo teisę tikslinti savo kvalifikaciją, o perkančioji organizacija turėjo nustatyti protingą terminą tokiems veiksmams atlikti. Tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas yra vienas esminių viešųjų pirkimų procedūrų etapų, todėl jiems turi būti sudarytos galimybės patikslinti informaciją apie kvalifikaciją. Tokią savo poziciją atsakovas grindė LAT 2009 m. liepos 29 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. A-3, LAT 2013 m. gruodžio 3 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga (II) Nr. AC-39-1, LAT nutartimi civilinėje byloje 3K-3-231/2011. Atsakovo teigimu, tiekėjas pateikė visus dokumentus, įrodančius subtiekėjo M. R. ketinimą dalyvauti Pirkime, tačiau nepateikė dokumentų, kuriais būtų įrodyta, kad M. R. atitinka subtiekėjams keliamus reikalavimus, nustatytus skelbime dėl Pirkimo. Pareiškėjas neprašęs, kad jam būtų pateikti papildomi kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai, nesilaikė VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nustatytų reikalavimų. Atsakovas, pasisakydamas dėl Išvados 8 punkto, teigė, kad pareiškėjas, dėstydamas savo poziciją, pateikė daug klaidingų pirkimo faktinių situacijos teisinių vertinimų. Išvados 1.2 papunktis įvardija pareiškėjo padarytus VPĮ pažeidimus dėl pirkimo dokumentų sąlygų aiškumo, kadangi skelbime apie pirkimą nurodyta informacija dėl sutarties įvykdymo užtikrinimo garantijų nesutampa su pirkimo sutarties projektuose įvardintomis nuostatomis. Atsakovas nesutinka su pareiškėjo skunde nurodytais argumentais. Atsakovas, įvertinęs skunde dėstomus argumentus dėl subtiekėjo apibrėžimo ir jo teisinio statuso, Komisijos posėdžio protokoluose esančią informaciją dėl tiekėjo kvalifikacijos vertinimo, nesutinka su skundo motyvacija dėl Išvados 7 ir 8 punktų. Priešingai nei pasisakoma skunde dėl Išvados 7 punkto, įmonė atliekanti parduotos prekės garantinį aptarnavimą, skirtingai nei specialistas M. R., vadovaujantis pirkimo sąlygų nuostatomis, nėra laikytinas subtiekėju, todėl tiekėjas neprivalo savo pasiūlyme išviešinti tokį ūkio subjektą ir atitinkamai pagrįsti jo kvalifikaciją pagal VPĮ. Atsakovas teigė, kad pirkimo objektu buvo prekė. Tokią išvadą jis grindė VPĮ 2 straipsnio 34 dalimi bei tai, kad skelbime apie pirkimą pirkimo objektas pagal bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną yra serveriai, o papildomi objektai – universaliųjų kompiuterių operacinių sistemų programinės įrangos paketai, magnetinių diskų atminties įrenginiai, avarinio maitinimo sistemos, laisvosios kreipties atmintinė, programinės įrangos diegimo paslaugos. Pirkimo sąlygose buvo aiški nuostata dėl reikalavimo pirkimo objektui suteikti 36 mėnesių garantiją be papildomo mokesčio, o tai reiškia, kad garantinio aptarnavimo paslaugos nebuvo ir negali būti šio pirkimo objektu, dėl to pareiškėjas negalėjo reikalauti tiekėjo pateikti garantinį aptarnavimą atliekančio subjekto kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus. Tiekėjas neketino pasitelkti įmonės, teikiančios garantinį aptarnavimą kaip subtiekėjo, kadangi pirkimo objektui garantija yra numatyta įstatyme. Atsakovas pažymėjo, kad subtiekėju laikytinas tik toks ūkio subjektas, kuris atlieka aktyvius veiksmus vykdant pirkimą, o garantiją suteikiantis ūkio subjektas nėra laikytinas subtiekėju, jeigu jis nėra pasitelkiamas viešojo pirkimo –pardavimo sutarties prievolėms vykdyti. Atsakovas teigė, kad garantinį aptarnavimą teikianti įmonė, kuriai nėra pavesta vykdyti dalį iš sutarties kylančių prievolių, negali būti laikytina subtiekėju, kadangi jei subjektas veikia aktyviai, savo veiksmais prisideda prie perkančiosios organizacijos poreikio pirkimo objektų tenkinimo, gali būti pripažįstamas subtiekėju ar partneriu, išviešinamu teikiant paslaugas. VPĮ 32 straipsnio 7 dalis suponuoja išvadą, kad griežtas pirkimo sąlygų reikalavimų laikymasis šiuo atveju yra viešųjų pirkimo principų garantas. Tokiu būdu užkertamas kelias perkančiajai organizacijai piktnaudžiauti savo padėtimi.
 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Fortevento“ atsiliepime į skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.
 17. UAB „Fortevento“ paaiškino, kad VPT pripažino, jog Perkančioji organizacija negalėjo atmesti pasiūlymų I ir III pirkimo dalyse, kadangi tiekėjas neviešino kompiuterinės įrangos gamintojų ir techninių aptarnavimo centrų kaip subtiekėjų ir nepateikė dokumentų, pagrindžiančių subtiekėjų atitikimą kvalifikacijos reikalavimams pagrindžiančių dokumentų. Savo sprendimais pareiškėjas pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 ir 2 dalis, neužtikrindamas skaidrumo principo laikymosi. UAB „Fortevento“ nesutinka su pareiškėjo nurodytais argumentais dėl asmenų kvalifikavimo subtiekėjais ir jų išviešinimo. Kompiuterinės įrangos gamintojai ir techninio aptarnavimo centrai nelaikomi subtiekėjais VPĮ prasme, todėl tiekėjai neturi pareigos šių asmenų išviešinti. Tokią poziciją grindė LAT 2012 m. liepos 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2012, LAT 2011 m. gruodžio 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-498/2011. Remiantis šia teismų praktika, UAB „Fortevento“ teigė, kad tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, neprivalo nurodyti prekių ar įrangos gamintojo ar kito subjekto, vykdysiančio garantinę priežiūrą, subtiekėjų, o Perkančioji organizacija neturi teisės atmesti tiekėjo pasiūlymo kaip neatitinkančio pirkimo sąlygų dėl gamintojo ar jo įgalioto atstovo neįtraukimo į subrangovų sąrašą. Tiekėjas turi pareigą nurodyti trečiuosius asmenis subtiekėjais tik jeigu perkančioji organizacija perka ir daiktų priežiūros paslaugas (tokiu atveju būtų tiesioginis dalyvavimas viešojo pirkimo sutarties vykdyme). Garantinė priežiūra (kaip ją apibūdina pareiškėjas) negali būti laikoma tiekėjo įsipareigojimu pagal viešojo pirkimo sutartį, nes tai yra papildomas, antraeilis iš įstatymo kylantis įsipareigojimas. Garantija yra išvestinė prievolė, kylanti iš pirkimo – pardavimo sutarties, todėl garantijos įsipareigojimų vykdymas nėra pirkimo – pardavimo sutarties vykdymas par excellence (tikrąja žodžio prasme). Trečiasis suinteresuotas asmuo teigė, kad tokią poziciją patvirtina ir pareiškėjo pirkimo dokumentai: sutarties galiojimas yra 3 mėnesiai, o garantinis aptarnavimas turėtų vykti 36 mėnesius, tarp skelbime nurodytų pirminių ir antrinių pirkimo objektų nėra garantinės priežiūros ir aptarnavimo paslaugų, techninėje specifikacijoje yra aiškiai ir konkrečiai įvardinta, kad tai yra nemokama paslauga ir garantinis aptarnavimas turi būti teikiamas nemokamai. Dėl garantinio aptarnavimo ir priežiūros paslaugų sąvokų trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad Perkančioji organizacija piktnaudžiauja suteikta diskrecijos teise, kadangi siekia neteisėtai įsigyti ne tik prekes ir paslaugas, bet ir papildomas priežiūros paslaugas, dėl kurių įsigijimo paprastai praktikoje skelbiamas atskiras viešasis pirkimas. Tokia pozicija iškreipia VPĮ tikslą ir principus, ypač kai tiekėjų pasiūlymai yra atmetami, motyvuojant tuo, kad tokie pasiūlymai neatitinka pirkimo sąlygų. Be to, priežiūros paslaugų teikimas nėra tapatus garantiniam aptarnavimui, todėl pareiškėjo skunde nurodyti argumentai dėl įstatyminės ir sutartinės garantijos taikymo konkrečiame pirkime yra visiškai nepagrįsti. Priežiūros paslaugos turi skirtingus Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno kodus ir dėl tokių paslaugų privaloma skelbti viešuosius pirkimus. Priežiūros paslaugų ir kokybės garantijos atskyrimas yra aiškiai įtvirtintas ir kituose teisės aktuose. Pareiškėjas pažeidė VPĮ 3 straipsnyje nustatytą skaidrumo principą. VPĮ 24 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad pirkimo dokumentai turi būti aiškūs, tikslūs ir nedviprasmiški. Tokiai pozicijai pritaria ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ir ESTT) sprendime Komisija prieš CAS Succhi di Frutta. Pirkimo sąlygų aiškumas užtikrina ne tik tiekėjų tinkamų jų supratimą, bet ir pačios organizacijos galimybę įvertinti tiekėjų pasiūlymų atitiktį joms ir dėl to priimti teisėtus sprendimus. Neaiškių, dviprasmiškų pirkimo dokumentų nuostatų nulemtų negatyvių padarinių rizika tenka pačiai perkančiajai organizacijai.
 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Blue Bridge“ atsiliepime į skundą prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra. Pažymėjo, kad pirkimo sutartis yra visiškai įvykdyta, todėl priimtas sprendimas nagrinėjamoje byloje bendrovei, kaip pirkimą laimėjusiai ir sutartį įvykdžiusiai sąžiningai tiekėjai, realių teisinių pasekmių nesukels.
 19. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB BAIP atsiliepime į skundą nurodė, kad remiantis VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 1 punktu ir pirkimo šalių sudarytos pirkimo sutarties 5.1 ir 9.1 punktais ir tuo, kad abi pirkimo šalys tinkamai įvykdė pirkimo sutartį ir iš šios sutarties kylančius įsipareigojimus, pirkimo sutartis yra įgyvendinta tinkamai. Trečiasis suinteresuotas asmuo teigė, kad šioje stadijoje jis nebegali pasisakyti dėl pirkimo sąlygų turinio ir teisėtumo.

6II.

7

 1. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. rugsėjo 7 d. sprendimu pareiškėjo VĮ Registrų centro skundą atmetė kaip nepagrįstą ir priteisė iš pareiškėjo VĮ Registrų centro UAB ,,Fortevento“ naudai 611,60 Eur teismo išlaidų.
 2. Teismas konstatavo, kad byloje kilo ginčas dėl Viešųjų pirkimų tarnybos Kontrolės skyriaus 2015 m. liepos 13 d. Viešųjų pirkimų vertinimo išvados Nr. 4S-2349 dalies, kuria VĮ Registrų centras pripažintas pažeidęs VPĮ 3 straipsnio 1 ir 2 dalių, 24 straipsnio 9 dalies, 18 straipsnio 6 dalies 11 punkto, 32 straipsnio 5 dalies ir 33 straipsnio 3 dalies nuostatas, teisėtumo ir pagrįstumo.
 3. Teismas nustatė, kad pareiškėjas Pirkimą vykdė pagal VPĮ (redakcija nuo 2014 m. sausio 1 d.) ir Komisijos 2014 m. spalio 21 d. posėdžio protokolu Nr. 4 (Komisijos 2015 m. vasario 3 d. posėdžio protokolu Nr. 10 išdėstyta nauja redakcija) patvirtintas atviro konkurso „Duomenų bazių, aplikacijų infrastruktūros techninės, programinės įrangos ir jos paruošimo darbui paslaugų įsigijimas“ sąlygų nuostatas. Pirkimas suskaidytas į tris dalis: I Pirkimo dalis ,,Tarnybinių stočių, jų talpyklos, komutacinės spintos ir programinės bei techninės Įrangos pirkimas“, II Pirkimo dalis „Atminties modulių, kietųjų diskų ir maitinimo šaltinių pirkimas“; III Pirkimo dalis ,,Elektroninių duomenų saugyklos Įrangos pirkimas“. VPT, įvertinusi su Pirkimu susijusius dokumentus, vertinimo rezultatus įformino 2015 m. liepos 13 d. Išvadoje Nr. 4S-2349.
 4. Teismas, vadovaudamasis VPĮ 24 straipsnio 9 dalimi, įvertinęs Išvados 1.1 ir 1.3 papunkčius, priėjo išvadą, kad skelbime apie Pirkimą terminas nėra tikslus, skelbime apie Pirkimą techniniai pajėgumai apibrėžti dviprasmiškai, todėl VPT pagrįstai konstatavo VPĮ 24 straipsnio 9 dalies pažeidimą, pagal kurį pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių.
 5. Teismas, įvertinęs Išvados 2 punktą, sutiko su VPT argumentu, kad Perkančioji organizacija operatyviai nereaguodama į tiekėjų paklausimus nesudaro galimybės tiekėjams pateikti tinkamų pasiūlymų. Pirkimo sąlygos neturi suteikti Perkančiajai organizacijai besąlyginio pasirinkimo laisvės ar neribotos diskrecijos. Teismas priėjo išvadą, kad VPT pagrįstai konstatavo, jog Perkančioji organizacija turėtų nustatyti konkrečius ir tikslius terminus tiekėjų prašymams paaiškinti Pirkimo dokumentus nagrinėti.
 6. Teismas, įvertinęs Išvados 3 punktą, priėjo išvadą, kad VPT pagrįstai konstatavo, jog Perkančioji organizacija neužtikrino VPĮ 33 straipsnio 3 dalies nuostatos. Dėl pareiškėjo argumentų, kad skelbimo apie Pirkimą pateikimo VPT metu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinė sistema dėl techninių kliūčių neveikė, teismas akcentavo, kad VPT tokiu atveju galėjo į instituciją kreiptis paklausimu dėl reikalingos informacijos gavimo.
 7. Teismas taip pat įvertino Išvados 4 punktą. Teismas, įvertinęs Išvados 5 punktą, sutiko su VPT išvada, kad Sutarties projekto 3.1.7 punkto nuostata, kad tiekėjas įsipareigoja „užtikrinti, kad paskirti suteikti Įrangos paruošimo darbui paslaugas TIEKĖJO darbuotojai būtų reikiamos kvalifikacijos ir turintys pakankamai įgūdžių teikti tokias paslaugas“, yra dviprasmiška, kadangi skelbimo apie Pirkimą III.2.1 punkte yra nurodyti minimalūs kvalifikacijos reikalavimai specialistams, o tiekėjai, grįsdami atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, turi pateikti ketinamų pasitelkti specialistų, kurie, po tiekėjo pripažinimo atitinkančiu kvalifikacijos reikalavimus, negali būti keičiami, sąrašą ir specialistų kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus.
 8. Teismas, įvertinęs Išvados 6 punktą, kad nei Pirkimo sąlygose, nei Sutarties projekte subtiekėjų keitimo tvarka nebuvo nustatyta, nurodė, jog VPT pagrįstai konstatavo, jog buvo nesilaikoma VPĮ 18 straipsnio 6 dalies 11 punkto nuostatos. Teismas atkreipė dėmesį, kad už minėtų VPĮ nuostatų pažeidimus Išvadoje pareiškėjui įpareigojimai nenustatyti.
 9. Teismas, įvertinęs Išvados 7 punktą, vadovaudamasis VPĮ 32 straipsnio 5 dalimi, priėjo išvadą, kad UAB „Fortevento“ aiškiai nurodė, jog paslaugų teikimui naudosis trečiojo asmens paslaugomis, kuris sutarties pasirašymo atveju bus įdarbintas bendrovėje, taigi paslaugos gavėjas nustatęs, kad paslaugų teikėjo kvalifikacijai pagrįsti trūksta įrodymų, privalėjo vadovautis VPĮ 32 straipsnio 5 dalimi. Perkančioji organizacija šia nuostata nesivadovavo, manydama, kad trūksta informacijos apie teikėjo kvalifikaciją, nesuteikė jam galimybės pateikti papildomus dokumentus, taigi pagrįstai pripažinta padariusi VPĮ 32 straipsnio 5 dalies pažeidimą. Teismas rėmėsi LAT 2014 m. lapkričio 7 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2014 nurodytais išaiškinimais dėl subtiekimą kvalifikuojančių požymių. Teismo vertinimu, VPT nustatytos aplinkybės, kad tiekėjas Pirkimo sutarčiai vykdyti ketina pasitelkti trečiąjį asmenį, subtiekėją M. R., turėjo vadovautis savo skelbime apie Pirkimą III.2.1 punkte įtvirtintomis nuostatomis dėl tiekėjams ir subtiekėjams keliamų kvalifikacinių reikalavimų, ir prašyti tiekėjo, kad jis tinkamai pagrįstų ketinamo pasitelkti subtiekėjo atitikimą subtiekėjui keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams, tačiau tokios pareigos Perkančioji organizacija nevykdė. Teismas nesutiko su pareiškėjo teiginiu, kad tiekėjas Perkančiajai organizacijai turi įrodyti kitų asmenų išteklių prieinamumą, bet neturi teisės tokių įrodymų teikti vėliau, jei iš dalyvio pasiūlymo visumos niekaip negalima nustatyti jo ketinimo remtis kitų asmenų pajėgumu. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad tiekėjas savo Pasiūlyme tinkamai išviešino ketinimą pasitelkti kito asmens (elektroninių duomenų saugyklos specialisto M. R.) pajėgumais vykdant Pirkimą, todėl tiekėjas, vadovaudamasis VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje įtvirtintomis nuostatomis, turėjo teisę tikslinti savo kvalifikaciją, o Perkančioji organizacija turėjo nustatyti protingą terminą tokiems veiksmams atlikti.
 10. Teismas, įvertinęs Išvados 8 punktą, VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalių nuostatas, nurodė, kad Pirkimo sąlygose buvo aiškiai įtvirtinta nuostata dėl reikalavimo pirkimo objektui (prekei) suteikti 36 mėnesių garantiją be papildomo mokesčio („<...> įrangos ir paslaugų neatlygintinas garantinis aptarnavimas <...>), todėl garantinio aptarnavimo paslaugos nebuvo ir negali būti šio Pirkimo objektu, todėl Perkančioji organizacija negalėjo reikalauti iš tiekėjo pateikti garantinį aptarnavimą atliekančio subjekto kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus. Tiekėjas neketino pasitelkti įmonės, teikiančios garantinį aptarnavimą kaip subtiekėjo šiame Pirkime, kadangi aptariamos garantijos pobūdis šio Pirkimo objektui yra garantuojamas įstatymo. Teismas rėmėsi LAT 2010 m. kovo 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2010, kurioje pasisakyta dėl prekės sampratos, LAT 2012 m. liepos 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2015, kurioje pasisakyta dėl subtiekimo. Teismas padarė išvadą, kad garantinį aptarnavimą teikianti įmonė, kuriai nėra pavesta vykdyti dalį iš viešojo pirkimo sutarties kylančių prievolių, negali būti laikytina subtiekėju, taip pat ir prekių gamintojas nelaikytinas subtiekėju, kadangi jis nėra pasitelkiamas viešojo pirkimo –pardavimo sutarties prievolėms vykdyti, o tik pateikia prekes tiekėjui. Konstatavus, kad nei garantinį aptarnavimą atliekanti įmonė, nei kompiuterinės įrangos gamintojas nagrinėjamu atveju neturi ir negali būti laikytini subtiekėjais, vertintina, kad tiekėjui neatsirado pareiga šiuos trečiuosius asmenis išviešinti savo Pasiūlyme ir atitinkamai pagrįsti jų kvalifikacijos atitiktį Pirkimo sąlygose įtvirtintiems kvalifikacijos reikalavimams. Teismas sutiko su VPT išvada, kad Perkančiosios organizacijos Komisijos 2015 m. gegužės 13 d. priimtas sprendimas atmesti tiekėjo UAB „Fortevento“ pasiūlymus I ir III Pirkimo dalyse (Komisijos 2015 m. gegužės 13 d. posėdžio protokolas Nr. 25) pažeidžia VPĮ įtvirtintas imperatyvias viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą reglamentuojančias nuostatas.
 11. Teismas konstatavo, kad skundžiama Išvados dalis atitinka jai teisės aktų keliamus reikalavimus, yra parengta vadovaujantis VPĮ nuostatomis, motyvuota bei pagrįsta objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, todėl jos naikinti nėra pagrindo. Dėl pareiškėjo reikalavimo leisti VĮ Registrų centrui tęsti sutarčių sudarymo procedūras teismas pažymėjo, kad Pirkimas jau yra įvykęs. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo skundas atmestas kaip nepagrįstas. Atmetus pareiškėjo skundą, jo prašymas atlyginti bylinėjimosi išlaidas nenagrinėtas.
 12. Teismas, pasisakydamas dėl UAB ,,Fortevento“ prašymo iš pareiškėjo priteisti 677,60 Eur atstovavimo išlaidas, vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsniu, 44 straipsnio 6 dalimi, 45 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) (2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija, įsigaliojusi nuo 2015 m. kovo 20 d.). Teismas konstatavo, kad buvo apgintos ir patenkintos trečiojo suinteresuoto asmens UAB ,,Fortevento“ teisės, todėl UAB ,,Fortevento“ turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Teismas už atsiliepimo surašymą ir už atstovavimą teisme iš pareiškėjo UAB ,,Fortevento“ naudai priteisė 611,60 Eur.

8III.

9

 1. Pareiškėjas VĮ Registrų centras apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 7 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

1032.1. Teismas neanalizavo pareiškėjo skunde išdėstytų argumentų, netyrė ir nevertino byloje esančių įrodymų, kuriais jis grindė savo skundą, nepateikė savo išvadų, kurios būtų pagrįstos atitinkamų byloje ištirtų įrodymų analize ir vertinimu, nepasisakė dėl esminių pareiškėjo skunde išdėstytų argumentų, neatsižvelgė į Pirkimo objekto specifiką ir svarbą visuomenei, o tik perrašė (kai kur – pažodžiui) Išvadoje pateiktą VPT nuomonę, išvardijo Išvadoje ir Tarnybos atsiliepime paminėtus teisės aktus, pacitavo kai kurias Pirkimo sąlygų nuostatas.

1132.2. Teismas, darydamas išvadą, kad skelbime apie Pirkimą terminas nėra tikslus, netyrė ir nevertino pareiškėjo argumento, jog nurodydamas sutarties trukmę pareiškėjas vadovavosi VPT pateikta nuomone, kad garantinio aptarnavimo terminas negali būti įtrauktas į pirkimo sutarties trukmę, tiksliai nurodydama, kokiame teisės akte Tarnyba tokią nuomonę pateikė (VPT 2014 m. spalio 16 d. Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, vykdymo tvarkos patikrinimo ataskaitoje).

1232.3. Pirkimo sąlygų 9–11 prieduose pateiktų pirkimo sutarties projektų 6 skyriuje nustatytos aiškios ir išsamios nuostatos dėl garantinių įsipareigojimų ir jų vykdymo.

1332.4. Pasisakydamas dėl Išvados 2 punkte nurodytų argumentų, teismas nevertino pareiškėjo argumento, kad viešojo pirkimo sąlygos parengtos pagal Standartines atviro konkurso sąlygas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 „Dėl standartinių pirkimo dokumentų patvirtinimo“, kuriose tikslus terminas tiekėjų prašymams paaiškinti viešojo pirkimo dokumentus taip pat nenustatytas, taigi nėra privalomas.

1432.5. Teismas, vertindamas Išvados 3 punktą, nevertino ir netyrė esminio pareiškėjo argumento, kad skelbimas apie Pirkimą pareiškėjui buvo grąžintas tikslinti, nes tuo metu nebuvo galima užtikrinti VPĮ 33 straipsnio 3 dalies tinkamo įgyvendinimo, kadangi skelbimo apie Pirkimą pateikimo VPT metu elektroninė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinė sistema dėl techninių kliūčių neveikė. VPT tuo laikotarpiu pradedamuose pirkimuose rekomendavo nustatyti, kad atitinkamus dokumentus, patvirtinančius, jog tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, turi pateikti pats tiekėjas. VPT nepaskelbus Centrinės hipotekos įstaigos pateikto skelbimo, buvo pateiktas patikslintas skelbimas apie pirkimą, nurodant, jog reikalavimą, kad tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įrodančius dokumentus turi pateikti pats tiekėjas. Toks patikslintas skelbimas VPT buvo patvirtintas kaip atitinkantis VPĮ reikalavimus ir išsiųstas Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (VPĮ 23 str. 3 d.).

1532.6. Teismas nevertino pareiškėjo argumento dėl Išvados 4 punkto, kad Rekomendacijos yra tik patarimas, pagalba perkančiosios organizacijos specialistams, bet tai nėra imperatyvaus pobūdžio teisės norma (LAT 2007 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-565/2007). Teismas šiuo klausimu tik pakartojo Išvadoje pateiktą VPT nuomonę minėtu klausimu.

1632.7. Analogiškas teismo sprendimas ir dėl Išvados 5 punkto, t. y. tik pažodžiui perrašyta Išvadoje pateikta VPT nuomonė. Teismas nevertino pareiškėjo pateikto argumento, kad Centrinė hipotekos įstaiga 2015 m. vasario 5 d. skelbime, susijusiame su papildoma informacija, informacija apie neužbaigtą procedūrą arba pataisa, nustatė reikalavimą tiekėjui pasitelkti minimalų skaičių darbuotojų, turinčių atitinkamą kvalifikaciją, tačiau toks reikalavimas nereiškia, kad tiekėjas sutarčiai įvykdyti neturi teisės pasitelkti papildomų darbuotojų. Pirkimo sąlygų 9–11 prieduose pateiktų Pirkimo sutarties projektų 3.1.7 papunktyje nustatytas tiekėjo įsipareigojimas užtikrinti, jog paskirti suteikti įrangos paruošimo darbui paslaugas tiekėjo darbuotojai būtų reikiamos kvalifikacijos ir turintys pakankamai įgūdžių teikti tokias paslaugas.

1732.8. Teismas, pasisakydamas dėl Išvados 6 punkto, neatsižvelgė į pareiškėjo argumentą, jog Pirkimo sąlygų 3.9 papunktyje nustatyta, kad pirkimo sutarties vykdymo metu tiekėjas negali keisti tiekėjo pasiūlyme nurodytų subtiekėjų, į kurių kvalifikacinius duomenis buvo atsižvelgta kvalifikacijos vertinimo procedūroje, be perkančiosios organizacijos sutikimo. Teismas neanalizavo, kodėl sąlyga, kad pirkimo sutarties vykdymo metu tiekėjas negali keisti tiekėjo pasiūlyme nurodytų subtiekėjų, į kurių kvalifikacinius duomenis buvo atsižvelgta kvalifikacijos vertinimo procedūroje, be perkančiosios organizacijos sutikimo, negali būti pripažįstama perkančiosios organizacijos nustatyta subtiekėjų keitimo tvarka. Įvertinus Pirkimo objekto svarbą, tokia subtiekėjų keitimo tvarka yra pakankama.

1832.9. Teismas, vertindamas byloje pateiktus įrodymus ir argumentus dėl Išvados 7 punkto, konstatavo, kad pareiškėjas pažeidė VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatą. Įvertindamas pasiūlymo pateikimo etape susiklosčiusius M. R. ir UAB „Fortevento“ kvazisubtiekimo (ne subtiekimo) santykius, vadovaudamasis teisės aktais ir teismų praktika, pareiškėjas pagrįstai neprašė tiekėjo UAB „Fortevento“ pagrįsti specialisto M. R. atitikimo skelbimo apie Pirkimą III.2.1 papunktyje nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams. Teismas neatsižvelgė į pareiškėjo argumentą, kad pareiškėjas, kvalifikuodamas UAB „Fortevento“ ir M. R. santykius, vadovavosi VPT interneto svetainėje, skiltyje „Geroji praktika“ http://www.vpt.lt/rtmp8/dtd/index.php?pid=121189211532&lan=LT) pateiktu išaiškinimu. VPT, atsižvelgdama į LAT 2014 m. lapkričio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2014, išskyrė „ekspertus, kurie laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju bus įdarbinti“ ir „subteikėjus (ekspertus, kurie nėra tiekėjo darbuotojai, ir šių asmenų laimėjimo atveju tiekėjas neketina įdarbinti)“, t. y. VPT ekspertų, kurie laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju bus įdarbinti, nelaiko subteikėjais. Pareiškėjas net tris kartus (Komisijos 2015 m. kovo 31 d., 2015 m. balandžio 10 d., 2015 m. balandžio 21 d. pranešimai) kreipėsi į UAB „Fortevento“ dėl kvalifikacijos duomenų patikslinimo (ir dėl elektroninių duomenų saugyklos specialisto M. R. santykių su UAB „Fortevento“, ir dėl garantinį aptarnavimą atliekančios įmonės duomenų pateikimo), tad teisė UAB „Fortevento“ tikslinti savo kvalifikaciją nebuvo pažeista. Pareiškėjas iš tiekėjo UAB „Fortevento“ pasiūlymo visumos nustatė, kad tiekėjas remsis kito asmens pajėgumais, sudarė sąlygas tiekėjui tikslinti kvalifikaciją ir įsitikino tokių išteklių prieinamumu, todėl nėra teisinio pagrindo teigti, kad pareiškėjas pažeidė VPĮ 32 straipsnio 5 dalį.

1932.10. Dėl Išvados 8 punkto pareiškėjas nesutinka su teismo nuomone, kad garantinį aptarnavimą atliekanti įmonė nėra aktyvi pirkimo – pardavimo sutarties prievolių vykdytoja, todėl ji nelaikytina subtiekėju, ir pateikta išvada, kad pareiškėjas pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalį, kadangi neužtikrino skaidrumo principo įgyvendinimo, ir 3 straipsnio 2 dalį, kurioje įtvirtinta nuostata, kad Pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai <...> reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas, nes atmetė UAB „Fortevento” viešajame pirkime pateiktus pasiūlymus dėl Pirkimo I dalies „Tarnybinių stočių, jų talpyklos, komutacinės spintos ir programinės bei techninės įrangos pirkimas“ ir dėl Pirkimo III dalies „Elektroninių duomenų saugyklos įrangos pirkimas”. VPT, konstatuodama skaidrumo principo pažeidimą, nepateikė jokių argumentų, kokiais pareiškėjo veiksmais buvo pažeistos imperatyvios teisės aktų nuostatos, kokių imperatyvių įpareigojimų ar nurodymų pareiškėjas nesilaikė. Pareiškėjo nuomone, konstatuojant pagrindinių viešųjų pirkimų principų pažeidimą, privaloma pateikti aiškius argumentus ir pagrindimą, kuo vadovaujantis buvo priimtas toks sprendimas. Teismas tokių argumentų taip pat nepateikė, tik perrašė VPT Išvadoje pateiktą nuomonę (be jokių teisinių ir faktinių argumentų) dėl pagrindinių viešųjų pirkimų principų pažeidimo. Teismas neįvertino bylai esminės reikšmės turinčios aplinkybės – ar tiekėjas įrodė savo atitikimą Pirkimo sąlygose nustatytam kvalifikacijos reikalavimui būti kompiuterinės įrangos gamintojo autorizuotas techninis centras arba turi turėti sutartį su tokiu centru siūlomos kompiuterinės įrangos techniniam aptarnavimui atlikti. Tik įvertinus atitiktį šiam reikalavimui, galima spręsti, ar tiekėjo rėmimasis trečiųjų asmenų pajėgumais kvalifikuotinas kaip subtiekimas, ar ne. Tokio kvalifikacinio reikalavimo nurodymas pirkimo sąlygose sąlygotas teisės aktų, reglamentuojančių pareiškėjo veiklą, nuostatomis, t. y. pirmiausiai Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo. Šio įstatymo 24 straipsnio 6 dalies 3 punkte ir 34 straipsnio 6 dalies 6 punkte nustatyta imperatyvi registro tvarkytojo pareiga užtikrinti, kad registras bei valstybės informacinė sistema veiktu nepertraukiamai. Vadovaujantis Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716, Lietuvos Respublikos hipotekos registras priskiriamas pirmajai kategorijai. Teismas, pasisakydamas dėl subtiekimo, nevertino pareiškėjo argumentų dėl Pirkimo objekto specifikos ir svarbos visuomenei ir valstybei, kurie taip pat sąlygojo atitinkamo kvalifikacijos reikalavimo nurodymą Pirkimo sąlygose. Centrinės hipotekos įstaigos teikiamos paslaugos, jos tvarkomų registrų objektų registravimas, teisinės pasekmės, kurias sukelia registro objektų įregistravimas registruose, duomenų išviešinimas, yra ypatingai svarbus visuomenei ar jos daliai. UAB „Fortevento“ 2015 m. balandžio 28 d. raštu patvirtino, kad Centrinei hipotekos įstaigai pateiktos sutartys su autorizuotais garantinio aptarnavimo centrais ir autorizuoto garantinio aptarnavimo centro raštas neapima siūlomos kompiuterinės įrangos garantinio aptarnavimo Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, t. y. UAB ,,Fortevento“ patvirtino, kad jos pateikti dokumentai yra nepakankami kvalifikacijai įrodyti ir ji neturi Pirkimo sąlygose reikalaujamos tiekėjo kvalifikacijos. Tokios faktinės Pirkimo eigos aplinkybės leidžia konstatuoti nesąžiningus UAB „Fortevento“ veiksmus teikiant pasiūlymą Centrinei hipotekos įstaigai. Teismas neatsižvelgė, kad Išvados 8 punkte pateikta VPT nuomonė dėl ūkio subjektų pripažinimo subtiekėjais prieštarauja nuomonei, viešai paskelbtai VPT interneto svetainėje. Viešųjų pirkimų tarnyba yra išaiškinusi, kad subtiekėjais ar subteikėjais laikytini asmenys, kuriuos tiekėjas pasitelkia savo prievolėms įvykdyti (VPT nuomonė paskelbta VPT svetainėje adresu http://vpt.lt/rtmp8/dtd/index.php?nid=T221469530&lan=LT&module=news; išspausdintas VPT komentaras „Dėl subrangovo, subtiekėjo, subteikėjo sąvokų“). Teismas, pasisakydamas dėl subtiekimo, neanalizavo sutartinės garantijos instituto ir jo santykio su įstatymine garantija. Pareiškėjas nesutinka su teismo išvada, kad garantinio aptarnavimo paslaugos nebuvo ir negali būti Pirkimo objektu, todėl perkančioji organizacija negalėjo reikalauti iš tiekėjo pateikti garantinį aptarnavimą atliekančio subjekto kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus. Centrinė hipotekos įstaiga, atsižvelgdama į Pirkimo objekto specifiškumą, jo svarbą vykdomoje veikloje ir siekdama įgyvendinti teisės aktų nuostatas dėl pagrindinių valstybės registrų veiklos nepertraukiamumo, Pirkimo sąlygose nurodė konkrečias garantinio aptarnavimo sąlygas, taip nustatydama, kad šalia garantijos pagal įstatymą būtų teikiama ir papildoma sutartinė garantija. Garantija pagal įstatymą yra pripažįstama pagrindine pardavėjo garantija, tačiau pirkimo – pardavimo santykių šalys gali sutarti dėl papildomos garantijos. Sutartinės garantijos suteikiamos ne tam, kad pakeistų garantiją pagal įstatymą, o tam, jog ją papildytų. Teismo išvada, jog pareiškėjas negalėjo atmesti tiekėjo UAB „Fortevento“ pasiūlymų I ir III Pirkimo dalyse, argumentuodamas tuo, kad UAB „Fortevento“ neišviešino kompiuterinės įrangos gamintojų kaip subtiekėjų, neatitinka faktinių aplinkybių. Tokia teismo išvada tik patvirtina, kad teismas nenagrinėjo bylos aplinkybių. Centrinė hipotekos įstaiga reikalavo UAB „Fortevento“ patikslinti savo kvalifikacinius duomenis ir pateikti dokumentus, kuriais remiantis būtų galima įsitikinti, kad UAB „Fortevento“ atitinka keliamą reikalavimą – yra siūlomos DELL kompiuterinės ir programinės įrangos gamintojas arba turi gamintojo (gamintojų) suteiktą teisę parduoti siūlomą įrangą, tačiau Pirkimo sąlygose nenustatė reikalavimo, jog gamintojas būtu išviešintas kaip subtiekėjas ir to nereikalavo nei iš UAB „Fortevento“, nei iš kitų tiekėjų. Perkančiosios organizacijos turi pareigą visapusiškai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas (VPĮ 32 str. 1 d.). Net ir nedidelė neatitiktis tiekėjų kvalifikacijai keliamiems reikalavimams suponuoja perkančiųjų organizacijų pareigą tokiems tiekėjams neleisti dalyvauti tolesnėse viešojo pirkimo procedūrose. Tik toks griežtas kvalifikacijos reikalavimų vertinimas leidžia užtikrinti VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų viešųjų pirkimų principų laikymąsi (LAT 2008 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2008; 2015 m. gruodžio 11d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-661-469/2015).

 1. Atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba atsiliepime į apeliacinį skundą prašo atmesti apeliacinį skundą kaip nepagrįstą ir palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 7 d. sprendimą nepakeistą.
 2. Atsakovas nurodo, kad teismo sprendimas yra motyvuotas, objektyvus, pagrįstas ir teisėtas. Teismas pagrįstai konstatavo, kad skundžiama Išvados dalis atitinka jai keliamus teisės aktų reikalavimus, yra parengta vadovaujantis VPĮ nuostatomis, motyvuota bei pagrįsta objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, todėl jos naikinti nėra pagrindo. Atsakovas pabrėžia, kad tik Išvados 7 ir 8 punktuose nurodyti pažeidimai apeliantui sukėlė teisines pasekmes, kadangi šiuose Išvados punktuose konstatuoti Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų pažeidimai lėmė atsakovo sprendimą nustatyti minėtus įpareigojimus. Įvertinus tai, kad ekspertas M. R. pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką pasiūlymo pateikimo metu laikytinas subtiekėju, kas reiškia, jog Perkančioji organizacija turėjo pareigą kreiptis į UAB „Fortevento“ prašydama patikslinti kvalifikaciją ir pateikti dokumentus, įrodančius, kad ateityje planuojamas įdarbinti ekspertas atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, o to nepadariusi pažeidė VPĮ 32 straipsnio 5 dalį. Išvados 7 punkte nustatytas VPĮ 32 straipsnio 5 dalies pažeidimas sietinas ne su tuo, kad apeliantas neįsitikino, kokie santykiai sieja UAB „Fortevento“ ir ekspertą M. R., taip pat ne dėl garantinį aptarnavimą atliekančios įmonės duomenų pateikimo/nepateikimo, o būtent su tuo, kad apeliantas neprašė dokumentų, pagrindžiančių eksperto M. R. kvalifikacijos atitiktį Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams.

  20Atsakovas pažymi, kad savo poziciją dėl Išvados 8 punkte nustatyto pažeidimo yra išsamiai išdėsčiusi atsiliepime. Tarnyba akcentuoja, kad subtiekėju laikytinas tik toks ūkio subjektas, kuris atlieka aktyvius veiksmus vykdant viešojo pirkimo sutartį, o garantiją suteikiantis ūkio subjektas nėra laikytinas subtiekėju, jeigu jis nėra pasitelkiamas viešojo pirkimo – pardavimo sutarties prievolėms vykdyti.

 3. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Blue Bridge“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo sprendimą priimti savo nuožiūra, pažymėdamas, kad šiai dienai pirkimo sutartis iš UAB „Blue Bridge“ pusės yra visiškai įvykdyta, todėl tiek pirmosios instancijos, tiek apeliacinės instancijos teismų sprendimai UAB „Blue Bridge“, kaip pirkimą (I dalį) laimėjusiam ir pirkimo sutartį įvykdžiusiam sąžiningam tiekėjui, realių teisinių pasekmių nesukels.
 4. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Fortevento“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo tenkinti pareiškėjo VĮ Registrų centro apeliacinio skundo dalį, kuria ginčijamas Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas dėl VPĮ 32 straipsnio 5 dalies pažeidimo: atsakovo nustatytos aplinkybės, kad trečiasis suinteresuotas asmuo Pirkimo sutarčiai vykdyti ketina pasitelkti M. R., turėjo vadovautis savo skelbime apie Pirkimą III.2.1 punkte įtvirtintomis nuostatomis dėl tiekėjams ir subtiekėjams keliamų kvalifikacinių reikalavimų ir atitinkamai prašyti tiekėjo, kad jis tinkamai pagrįstų ketinamo pasitelkti subtiekėjo atitikimą subtiekėjui keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams, tačiau tokios pareigos Perkančioji organizacija nevykdė; kitą apeliacinio skundo dalį atmesti; priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 5. UAB „Fortevento“ nurodo, kad teismas neteisingai vertino specialistą M. R. kaip subtiekėją ir tai lėmė teismo sprendimo šiuo aspektu neteisėtumą. Ketinami įdarbinti asmenys nėra laikytini subtiekėjais ir jiems taikomos ne visos subtiekėjams aktualios viešojo pirkimo sąlygų nuostatos. Viešųjų pirkimų teisinis reguliavimas lemia, kad tiekėjas dalyvaudamas viešajame pirkime nežino, ar jo pasiūlymas bus išrinktas laimėjusiu, todėl kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog iki tiekėjo pripažinimo pirkimo laimėtoju nebūtina įdarbinti pasitelkiamą asmenį; tuomet tiekėjo atitikčiai nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams įrodyti pakanka sudaryti preliminarų dvišalį susitarimą dėl teisinių santykių sukūrimo, o tarp tiekėjo ir darbuotojo susiklosto kvazisubtiekimo teisiniai santykiai. Teismas padarė neteisingą išvadą teigdamas, jog pareiškėjas turėjo prašyti trečiojo suinteresuoto asmens, kad jis tinkamai pagrįstų ketinamo pasitelkti M. R. atitikimą subtiekėjui keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams. Trečiasis suinteresuotas asmuo nesutinka su pareiškėjo skunde nurodytais argumentais dėl asmenų kvalifikavimo subtiekėjais ir jų išviešinimo pareigos, mano, jog Tarnybos pateiktas išaiškinimas yra pagrįstas, paremtas nuosekliai formuojama teismų praktika bei Tarnybos priimtais teisės aktais / rekomendacijomis, o UAB „Fortevento“ pasiūlymai I ir III Pirkimo dalims atmesti neteisėtai. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, neprivalo nurodyti prekių ar įrangos gamintojo ar kito subjekto, vykdysiančio garantinę priežiūrą, subteikėju, o perkančioji organizacija neturi teisės atmesti tiekėjo pasiūlymo kaip neatitinkančio pirkimo sąlygų dėl gamintojo ar jo įgalioto atstovo neįtraukimo į subrangovų sąrašą. Taip pat tiekėjas privalo nurodyti trečiuosius asmenis subteikėjais tik tokiu atveju, jeigu perkančioji organizacija perka ir įrangos priežiūros paslaugas (tokiu atveju būtų tiesioginis dalyvavimas viešojo pirkimo sutarties vykdyme). Bendriausia prasme garantija yra pardavėjo įsipareigojimas užtikrinti daikto kokybę (tinkamą funkcionavimą) tam tikrą terminą ir šios prievolės dalykas gali pasireikšti trūkumų pašalinimu. Tuo metu priežiūros paslaugos savo esme ir pobūdžiu skiriasi nuo garantijos pagal įstatymą, nepaisant to, kaip perkančiosios organizacijos apibūdina šias paslaugas (pvz., garantinis aptarnavimas).

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23

 1. Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl Viešųjų pirkimų tarnybos Kontrolės skyriaus 2015 m. liepos 13 d. Viešųjų pirkimų vertinimo išvados Nr. 4S-2349, išskyrus jos 1.2 papunkčio, teisėtumo ir pagrįstumo.
 2. Viešųjų pirkimų tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (2005 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. X-471 redakcija, galiojusi iki 2017 m. liepos 1 d., toliau – ir VPĮ) 82 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atliko Centrinės hipotekos įstaigos (toliau – ir Perkančioji organizacija) 2014 m. spalio 24 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbto atviro konkurso „Duomenų bazių, aplikacijų infrastruktūros techninės, programinės įrangos ir jos paruošimo darbui paslaugų įsigijimas“ dokumentų vertinimą.
 3. Skundžiama išvada Perkančioji organizacija pripažinta pažeidusi VPĮ 3 straipsnio 1 ir 2 dalių, 24 straipsnio 9 dalies, 18 straipsnio 6 dalies 11 punkto, 32 straipsnio 5 dalies ir 33 straipsnio 3 dalies nuostatas.
 4. VPT, atsižvelgdama į nustatytus Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus, nurodytus Išvados 7 ir 8 punktuose, ir vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 6 punktu, įpareigojo Perkančiąją organizaciją: 1) panaikinti Centrinės hipotekos įstaigos viešojo pirkimo „Centrinės hipotekos įstaigos tarnybinių stočių ir jų programinės įrangos įsigijimas“ komisijos 2015 m. gegužės 13 d. posėdyje (Protokolo Nr. 25) priimtą sprendimą atmesti UAB „Fortevento“ pasiūlymus I ir III Pirkimo dalyse; 2) panaikinti Komisijos 2015 m. birželio 4 d. posėdyje (Protokolo Nr. 33) priimtą sprendimą dėl pasiūlymų eilės patvirtinimo ir laimėtojo nustatymo I ir III Pirkimo dalyse; 3) iš naujo įvertinti I ir III Pirkimo dalyse dalyvaujančių tiekėjų atitikimą kvalifikacijos reikalavimams; 4) raštu informuoti VPT apie įpareigojimų vykdymą ir pateikti tai įrodančius dokumentus.
 5. VPĮ 82 straipsnio 2 dalies 6 punkte įtvirtinta VPT teisė įtarus šio įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus ir vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, įpareigoti perkančiąją organizaciją sustabdyti pirkimo procedūras tol, kol Viešųjų pirkimų tarnyba pateiks perkančiosios organizacijos pateiktų dokumentų ir sprendimų vertinimą, o nustačiusi šiuos pažeidimus, - įpareigoti perkančiąją organizaciją nutraukti pirkimo procedūras, pakeisti ar panaikinti neteisėtus sprendimus ar veiksmus.
 6. Atsižvelgiant į šią VPĮ nuostatą ginčijama atsakovo VPT Išvada pripažintina individualiu administraciniu aktu.
 7. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos.
 8. Kaip matyti iš skundžiamos Išvados turinio, atsakovas, nustatydamas įpareigojimus Perkančiajai organizacijai, rėmėsi tik Išvados 7 ir 8 punktuose nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis ir šiuose Išvados punktuose nurodytais Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų pažeidimais. Taigi kituose Išvados punktuose nurodytos aplinkybės nėra ginčijamo administracinio akto priėmimo pagrindas ir šios aplinkybės nėra reikšmingos vertinant Išvados teisėtumą ir pagrįstumą.
 9. Tačiau pirmosios instancijos teismas, skundžiamame sprendime vertino ne tik Išvados 7 ir 8 punktuose nurodytas aplinkybes bei VPT nustatytus VPĮ pažeidimus, bet ir kituose Išvados punktuose nurodytus įstatymo pažeidimus. Nors pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pažymėjo, kad už minėtų VPĮ nuostatų pažeidimus Išvadoje pareiškėjui įpareigojimai nenustatyti, tačiau iš skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo turinio neaišku, kokią reikšmę kituose Išvados punktuose (išskyrus 7 ir 8 punktus) nurodyti VPĮ pažeidimai turėjo pirmosios instancijos teismo išvadai, kad ginčijama Išvados dalis yra teisėta ir pagrįsta. Taigi pirmosios instancijos teismas netinkamai apibrėžė nagrinėjamo ginčo ribas.
 10. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Blue Bridge“ atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodyta, kad UAB „Blude Bridge“ dalyvavo Perkančiosios organizacijos organizuoto viešojo pirkimo I dalyje ir buvo pripažinta laimėtoja. Pareiškėjui 2015 m. lapkričio 12 d. nusprendus atnaujinti sutarčių sudarymo procedūras, gavusi kvietimą sudaryti pirkimo sutartį UAB „Blue Bridge“ su pareiškėju 2015 m. gruodžio 7 d. sudarė pirkimo sutartį, kuri yra visiškai įvykdyta (II t., b. l. 99–100).
 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB BAIP atsiliepime į pareiškėjo skundą paaiškino, kad Perkančiosios organizacijos organizuotame viešajame pirkime UAB BAIP pateikė pasiūlymą pirkimo III daliai ir buvo pripažinta laimėtoja. 2015 m. lapkričio 19 d. Perkančioji pakvietė UAB BAIP pasirašyti pirkimo III dalies sutartį, kuri buvo pasirašyta 2015 m. gruodžio 7 d. Perkančioji organizacija visiškai atsiskaitė su UAB BAIP už pirkimo sutartyje nurodytų prekių ir paslaugų suteikimą (II t., b. l. 109–112).
 12. VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad pirkimas (ar atskiros dalies pirkimas) pasibaigia, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas.
 13. Pirmosios instancijos teismas visapusiškai nesiaiškino aplinkybių dėl pirkimo sutarčių sudarymo su trečiaisiais suinteresuotais asmenimis UAB „Blue Bridge“ ir UAB BAIP, jų išsamiai netyrė.
 14. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas.
 15. ABTĮ 23 straipsnio 1 dalis nustato, kad skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto teisės akto ar veiksmo (neveikimo), taip pat dėl viešojo administravimo subjekto vilkinimo atlikti veiksmus turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės tarnautojus ir pareigūnus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti.
 16. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad pagal ABTĮ 5 straipsnio 1 dalies bei 23 straipsnio 1 dalies nuostatas, skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Tokiu būdu įstatyme yra įtvirtinta asmens procesinė teisė kreiptis į teismą ir nustatyta, jog tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo manytų, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-505/2009; 2016 m. rugsėjo 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-747-502/2016; 2016 m. spalio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-607-624/2016). Tačiau nurodytos nuostatos taip pat reiškia, kad teismas, nagrinėdamas administracinę bylą, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu. Tik nustatęs nurodytas aplinkybes teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 2–5 punktuose numatytų būdų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. lapkričio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-78-624/2016; 2016 m. gruodžio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-941-602/2016; 2017 m. balandžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-286-552/2017; 2017 m. sausio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-573-502/2017; 2017 m. lapkričio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-2199-502/2017).
 17. Kadangi minėtos pirkimo sutartys dėl pirkimo dalių, kurių teisėtumą ir pagrįstumą įvertino atsakovas ginčijamoje Išvadoje, buvo sudarytos jau po administracinės bylos iškėlimo, todėl pirmosios instancijos teismas privalėjo įvertinti, kaip šios aplinkybės turėjo įtakos pareiškėjo teisių ar įstatymo saugomų interesų teisminei gynybai sprendžiant ginčą pagal jo skunde suformuluotus reikalavimus, t. y. įvertinti pareiškėjo materialinį teisinį suinteresuotumą apginti, jo nuomone, pažeistą teisę ar įstatymo saugomą interesą ABTĮ 5 straipsnio 1 dalies ir 23 straipsnio 1 dalies kontekste.
 18. ABTĮ 80 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teisėjai, nagrinėdami administracines bylas, privalo aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus, nustatant visas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai jas ištirti.
 19. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, nenustatė visų bylai svarbių aplinkybių, jų visapusiškai, objektyviai neištyrė, tuo pažeidė procesines teisės normas ir dėl šios pažaidos galėjo būti neteisingai išspręsta byla, todėl pareiškėjo apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies, skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas, o byla perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 145 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 146 straipsnio 1 dalis).

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Pareiškėjo valstybės įmonės Registrų centro apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

26Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 7 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš naujo.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5.
 1. Pareiškėjas valstybės įmonė Registrų centras (buvusi... 6. II.... 7.
  1. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m.... 8. III.... 9.
   1. Pareiškėjas VĮ Registrų centras apeliaciniame... 10. 32.1. Teismas neanalizavo pareiškėjo skunde išdėstytų argumentų, netyrė... 11. 32.2. Teismas, darydamas išvadą, kad skelbime apie Pirkimą terminas nėra... 12. 32.3. Pirkimo sąlygų 9–11 prieduose pateiktų pirkimo sutarties projektų 6... 13. 32.4. Pasisakydamas dėl Išvados 2 punkte nurodytų argumentų, teismas... 14. 32.5. Teismas, vertindamas Išvados 3 punktą, nevertino ir netyrė esminio... 15. 32.6. Teismas nevertino pareiškėjo argumento dėl Išvados 4 punkto, kad... 16. 32.7. Analogiškas teismo sprendimas ir dėl Išvados 5 punkto, t. y. tik... 17. 32.8. Teismas, pasisakydamas dėl Išvados 6 punkto, neatsižvelgė į... 18. 32.9. Teismas, vertindamas byloje pateiktus įrodymus ir argumentus dėl... 19. 32.10. Dėl Išvados 8 punkto pareiškėjas nesutinka su teismo nuomone, kad... 20. Atsakovas pažymi, kad savo poziciją dėl Išvados 8 punkte nustatyto... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23.
    1. Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 25. Pareiškėjo valstybės įmonės Registrų centro apeliacinį skundą... 26. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 7 d. sprendimą... 27. Nutartis neskundžiama....