Byla e2-19315-934/2018
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo byloje ADB „Gjensidige“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, sekretoriaujant Rasai Jakubovskajai, dalyvaujant ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ atstovei Margaritai Mikučionei, atsakovo UAB „Naujamiesčio būstas“ atstovei Mildai Simelytei (2018-08-10 posėdyje), trečiojo asmens ADB „Gjensidige“ atstovei Živilei Baranauskaitei (2018-08-10 posėdyje), liudytojoms K. K., E. V.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui UAB „Naujamiesčio būstas“ dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo byloje ADB „Gjensidige“.

3Teismas

Nustatė

4I. Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų santrauka

51. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 1208,62 Eur žalos atlyginimo, 6 procentų palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys iš esmės grindžiami šiomis aplinkybėmis ir argumentais (1., b. l. 1-4):

61.1. 2015-07-12 dėl netvarkingos stogo dangos vandeniu buvo apgadintos patalpos, esančios Vilniuje, ( - ), apdraustos AB „Lietuvos draudimas“, draudėjas V. V.;

71.2. AB „Lietuvos draudimas“, kompensuodamas dėl 2015-07-12 apliejimo draudėjui padarytus nuostolius, išmokėjo 1219,55 Eur dydžio draudimo išmoką (iš 1248,51 iš nuostolio sumos, kurią sudaro pagal sąmatą tik tiesioginės išlaidos, buvo išsikaityta 28,96 Eur franšizė). Įvertinus nusidėvėjimą medžiagoms (10,38 Eur), subrogacinio reikalavimo suma dėl 2015-07-12 įvykusio apliejimo sudaro 1208,62 Eur;

81.3. Draudimo išmokos paskaičiuotos pagal AB „Lietuvos draudimas“ sudarytą lokalinę sąmatą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu D1-708 „Apie statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo normatyvus“ patvirtintą „Sistela“ programą sąmatoms sudaryti;

91.4. Išmokėjęs išmokas, AB „Lietuvos draudimas“ įgijo reikalavimo teisę į atsakingus dėl žalos atlyginimo asmenis. Pastatą, esantį ( - ) (toliau – ir Namas), administruoja UAB „ Naujamiesčio būstas“. Pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra;

101.5. Pastato administratorius yra verslininkas, kuriam taikomi didesni atidumo ir rūpestingumo standartai. Atsižvelgiant į profesinei veiklai taikomus didesnius atidumo, rūpestingumo, atsargumo standartus, atsakovas privalėjo stengtis pastatus, esančius Vilniuje, Apkasų g. 17, bei Lvovo g. 11, prižiūrėti ir remontuoti dedant maksimalias pastangas;

111.6. Atsakydamas į ieškovo 2015-09-04 siųstą pretenziją dėl 2015-07-12 įvykusio įvykio, atsakovas 2015-09-25 rašte nurodė, jog įvertinęs namo stogo būklę dar iki įvykio sušaukė savininkų susirinkimą, kuriame turėjo būti sprendžiamas klausimas dėl stogo remonto darbų, tačiau susirinkimas neįvyko, nes nesusirinko namo bendrasavininkų dauguma, todėl pačių namo bendrasavininkų neveikimas buvo priežastimi užpylimui kilti. Šios aplinkybėms pagrįsti atsakovas rašytinių įrodymų nepateikė.

122. Atsakovas pateikė atsiliepimą, prašė ieškinį atmesti (1 t., b. l. 80-83). Atsiliepimas iš esmės grindžiamas šiomis aplinkybėmis ir argumentais:

132.1. Iš ieškovo pateiktame ieškinyje esančių duomenų neaišku, kokie konkretūs atsakovo veiksmai ar neveikimas sąlygojo kilusią žalą. Nenustačius atsakovo neleistinų veiksmų, priežastinio ryšio klausimas dėl kilusių padarinių nėra reikšmingas. Vien atsakovo pareiga prižiūrėti bendrojo naudojimo objektus niekaip nepatvirtina atsakovo neteisėtų veiksmų, dėl to atsakovas negali būti laikomas atsakingu už bet kokią name kilusią žalą. Dėl to darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju neįrodytos atsakomybės kilimo sąlygos atsakovo atžvilgiu;

142.2. Net tais atvejais, kai namo defektas gali kelti grėsmę žmonių sveikatai, aplinkai ar galimi dideli materialiniai nuostoliai, namo priežiūrą atliekantis subjektas turi pareigą tik informuoti, bet ne vykdyti savarankiškai statybos darbus;

152.3. Namo techninės priežiūros žurnalas patvirtina atsakovo pareigas vykdant sistemingą Namo priežiūrą. Pateiktuose dokumentuose nėra užfiksuoti jokie esminiai bendrosios inžinerinės įrangos defektai ar kitas jos neatitikimas privalomiesiems statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimams, kritinė būklė ar galima avarijos grėsmė, kuri leistų atlikti bendrojo naudojimo objektų remonto darbus nesilaikant Reglamente nurodytų procedūrų ir nesant butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo;

162.4. Atsakovo veiksmus, vykdant Namo priežiūrą, patvirtina ir 2015-06-02 susirinkimo protokolas Nr. NB-SPG-15-0141, iš kurio matyti, jog į šaukiamą susirinkimą, kurio metu turėjo būti aptartas stogo remonto darbų organizavimas, darbų kaina, neatvyko nei vienas Namo bendraturtis. 2015-09-08 buvo organizuojamas pakartotinis susirinkimas ir tik šio susirinkimo metu buvo nubalsuota už remonto darbus, deja šis susirinkimas jau buvo po minimo įvykio;

172.5. Atsakovas operatyviai reagavo į susiklosčiusią situaciją ir aktyviais veiksmais siekė ją kuo greičiau išspręsti. Būtent Namo bendraturčiai vengė laiku priimti sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų priežiūros, nors apie jų būklę buvo informuoti tinkamai;

182.6. Be to, 2017-04-11 atsakovas buvo informuotas UAB „Gjensidige" draudimo įmonės, jog nėra galimybės nustatyti, ar atsakovui gali kilti dėl šio įvykio atsakomybė, namo gyventojai patys atsisakė laiku spręsti namo priežiūros klausimus bei nedalyvavimo rengiamuose susirinkimuose, t.y. dar kartą patvirtinta, jog atsakovas kaip namo administratorius ėmėsi visų nuo jo priklausančių priemonių susidariusiai situacijai spręsti, tačiau tikrieji bendrojo turto savininkai – Namo bendraturčiai nepriėmė sprendimo;

192.7. Vien faktas, kad pastatas perduotas prižiūrėti kitam asmeniui, savaime nepašalina savininko atsakomybės už pastato trūkumus Atsakovas neturėjo galimybės valdyti Namo kaip savininkas bei negalėjo be Namo bendrasavininkų sutikimo ar tiesioginio nurodymo jam daryti ūkinio ar fizinio poveikio;

202.8. Ieškovas nepateikia įrodymų, jog žalos kaltininkas yra atsakovas. Iškart po įvykusio įvykio nei draudėjas, nei draudikas nesikreipė į UAB „Naujamiesčio būstas“ dėl įvykio vietos apžiūros, be to, įvykio tyrimas atliktas vienašališkai, nekviečiant apžiūroje dalyvauti atsakovo ar jo atstovų. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog ieškovo pridėtame 2016-11-10 laiške atsakovui, ieškovas mažina reikalavimą iki 609,77 Eur (t. y. 50 procentų prašomos priteisti skolos). Jeigu ieškovas būtų įsitikinęs dėl atsakovo kaltės, ieškovas nebūtų tokia dalimi mažinęs reikalavimo;

212.9. Ieškovo pateikti įrodymai nepaliudija, kokia apimtimi buvo padaryta žala, ir kad būtent tokia apimtimi reikėjo atlikti remonto darbus. Prie ieškinio pridėtas turto apžiūros aktas, atliktas paties ieškovo, jo priedai yra neišsamūs, keliantys pagrįstų abejonių, kadangi surašytas formaliai, neaiškiai užfiksuojant galimą įvykį. Nepateikiamos jokios apgadinto turto fotonuotraukos, kurios leistų įsitikinti, jog žala apskritai buvo padaryta ir patvirtintų turto apgadinimus, nurodytus atliktų darbų akte.

223. Trečiasis asmuo ADB „Gjensidige“ pateikė atsiliepimą, prašė ieškinį atmesti (1 t., b. l. 165-167). Atsiliepimas iš esmės grindžiamas šiomis aplinkybėmis ir argumentais:

233.1. Kasacinio teismo praktikoje dėl daugiabučio gyvenamojo namo administratoriaus, kaip namo valdytojo, atsakomybės išaiškinta, kad vien faktas, jog pastatas perduotas prižiūrėti kitam asmeniui, savaime nepašalina savininko atsakomybės už pastato trūkumus. Nėra jokių įrodymų, kad būtent atsakovas, kaip gyvenamojo namo administratorius, netinkamai vykdė ar nevykdė jam teisės aktais nustatytų pareigų ir šis elgesys įtakojo žalos atsiradimą;

243.2. Atsakovas ėmėsi realių veiksmų vykdant organizacines ir technines priemones pastato būklei palaikyti bei vykdant nuolatinius statinio būklės stebėjimus. Atsakovas buvo aktyvus ir atsakingas, todėl siekdamas likviduoti atsiradusius stogo defektus administruojamame name, inicijavo namo bendraturčių susirinkimą;

253.3. Gyventojų susirinkimas 2015-06-02 neįvyko, šiems į jį nesusirinkus. Pakartotinis susirinkimas sušauktas 2015-09-08 ir šio susirinkimo metu gyventojai pritarė stogo rekonstrukcijos darbams. Taigi, atsakovas ėmėsi veiksmų atlikti jam įstatymo priskirtas funkcijas, tačiau Namo bendraturčiai vengė laiku priimti sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų priežiūros, nors apie jų būklę buvo informuoti tinkamai;

263.4. Gyvenamojo namo stogo būklė, kaip matyti iš namo techninės priežiūros žurnalo, specialistų buvo pripažinta bloga, tačiau ne avarinės būklės. Taigi, stogo defektai nebuvo privalomai atliktinas darbas, priskiriamas privalomiesiems reikalavimams. Neginčytina, kad atsakovas turėjo pareigą apie defektus informuoti butų savininkus – tai jis ir padarė. Inicijuotuose susirinkimų darbotvarkėse buvo keliamas šis klausimas, tačiau savininkų delsimas lėmė žalos atsiradimą.

274. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu iš esmės palaikė ieškinyje nurodytas aplinkybes ir argumentus, prašė ieškinį tenkinti. Papildomai ieškovo atstovė paaiškino, jog namas susideda iš dviejų korpusų. Dar 2013 m. pradėjus leisti vandenį bei žurnalistams atlikus tyrimą, pradėtas namo pirmos laiptinės stogo remontas. Butas, kuris buvo aplietas, randasi antroje namo, esančio ( - ), laiptinėje. Stogo problema nebuvo netikėta. Atsakovo pateikti darbų atlikimo aktai yra pirmo korpuso, tačiau antras korpusas nesulaukė administratoriaus dėmesio. Atsakovas nevykdė savo pareigų. Suskaičiuota atstatomojo remonto vertė, kadangi faktiškai remonto darbai, įvertinus nusidėvėjimą (2 t., b. l. 53-56).

285. Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu iš esmės palaikė atsiliepime nurodytas aplinkybes bei argumentus. Papildomai paaiškino, jog be gyventojų sutikimo negalėjo atlikti stogo remonto darbų, kadangi nebuvo duomenų apie avarinę stogo būklę. Administratorius neprivalo kaupti duomenų apie skelbimų patalpinimą skelbimo lentoje. 2018-09-17 teismo posėdyje, kuriame buvo sakomos baigiamosios kalbos, atsakovo atstovė, nedalyvavo. Duomenų, kad gyventojai nesutiko remontuoti, neturi. Administratorius neturėjo pareigos susiekti su gyventojų išrinktu namo įgaliotiniu dėl 2015-06-02 susirinkimo organizavimo, kadangi tokios pareigos nenumato įstatymai. Kodėl vienas iš darbotvarkės klausimų buvo įgaliotinio rinkimai paaiškinti negali. Kodėl kitas susirinkimas įvyko tik 2015 m. rugsėjo mėnesį, paaiškinti negali. Įrodymų, kad skelbimas buvo iškabintas, neturi. Duomenų, kad atsakovo internetiniame tinklapyje būtų skelbta apie susirinkimą, neturi (2 t., b. l. 53-55).

296. Trečio asmens atstovė teismo posėdžio metu iš esmės palaikė atsiliepime nurodytas aplinkybes bei argumentus. 2018-09-17 teismo posėdyje, kuriame buvo sakomos baigiamosios kalbos, atsakovo atstovė, nedalyvavo (2 t., b. l. 53-55).

307. Liudytoja E. V., duodama parodymus teismo posėdžio metu, nurodė, jog turi inžinieriaus – statybininko kvalifikaciją. Namas yra dviejų laiptinių. Gyvena ( - ), antroje laiptinėje. 1 laiptinė pastatyta 1943 m., o 2 laiptinė 1893 m. Vyko gyventojų susirinkimas dėl pirmos laiptinės, nes stogo būklė buvo blogesnė nei 2 laiptinės. Laiptinėje nematė skelbimo apie organizuojamą susirinkimą dėl 2 laiptinės stogo remonto, apie pakartotinį susirinkimą pranešė K. K., ėjo pas kaimynus ir juo informavo. Skelbimų lenta įrengta. Susirinkimas dėl stogo remonto vyko 2015 m. vasara, kurį mėnesį neprisimena. 2015 m. vieną kartą buvo šaukiamas susirinkimas dėl stogo ir ji buvo išrinkta namo atstovė. Kito susirinkimo dėl stogo remonto nebuvo. Su namo administratoriumi buvo apėjusi namą, jį apžiūrėjo, nurodė kokius darbus reikia atlikti, sakė, kad reikia keisti lietvamzdžius, latakus. Butas, esantis ( - ), kuris buvo užlietas, randasi antroje laiptinėje. Dėl administratoriaus neveiklumo ne kartą rašė skundus. Problemos dėl stogo buvo prasidėjusios dar iki 2015 m., patys remontavosi. Buvo susirinkimas dėl 1 laiptinės stogo remonto, administratorius yra sakęs, kad sutvarkius 1 laiptinės stogą, tuomet tvarkys 2 laiptinės stogą (2 t., b. l. 53-55).

318. Liudytoja K. K., duodama parodymus teismo posėdžio metu, nurodė, jog gyvena ( - ), 20 metų, antroje laiptinėje. 2014 m. vyko susirinkimas dėl 1 laiptinės stogo remonto bei 2015 m. buvo daromas 1 laiptinės remontas. 2015 m. namo administratorius buvo užėjęs dėl 2 laiptinės stogo remonto susirinkimo organizavimo. 2015-09-08 vyko gyventojų susirinkimas, apie jį buvo paskelbta skelbimų lentoje, kitų gyventojų susirinkimų ir/ar skelbimų apie organizuojamą gyventojų susirinkimą dėl stogo remonto nebuvo. Apie tai, kad vyks gyventoju susirinkimas, liudytoja gyventojus taip pat informavo užėjusi į butus. Kaimynė ne kartą kreipėsi į namo administratorių dėl stogo sutvarkymo, tačiau namo administratorius iš esmės nieko nedarė, todėl kreiptis į jį buvo beprasmiška (2 t., b. l. 53-55).

32Ieškinys tenkintinas.

33II. Ginčo esmė

349. Ginčas tarp šalių kilo dėl žalos atlyginimo subrogacijos tvarka. Ieškovas iš esmės įrodinėjo, jog atsakovas, būdamas namo administratoriumi, netinkamai vykdė priskirtas pareigas. Atsakovas įrodinėjo, jog stogo remonto darbai nėra priskirti prie privalomų darbų, todėl nesant gyventojų sutikimo, neturėjo pareigos vykdyti stogo remonto darbus. Ginčo dėl buto, esančio ( - ), užliejimo fakto bei dėl to, kad jis buvo užlietas dėl netvarkingos stogo dangos, tarp šalių nekilo.

3510. Civiliniame procese vyraujantys dispozityvumo ir rungimosi principai (CPK 12 ir 13 straipsniai), be kita ko, reiškia, jog tik šalys nustato įrodinėjimo dalyką bei nurodo aplinkybes, kuriomis jos grindžia pareikštus reikalavimus, teismas negali vykdyti įrodinėjimo naštą už šalis. Kiekviena šalis turi procesinę naštą įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Šio principo esmę sudaro tai, kad nešališkas teismas nagrinėja privačių šalių ginčą, todėl šalys negali būti tik abejingos stebėtojos. Be to, pasitelkus aptariamą taisyklę užtikrinamas šalių lygiateisiškumo principo tinkamas įgyvendinimas, sudarant šalims vienodas galimybes įgyvendinti procesines teises. Šalių pasyvumas procese, nepasinaudojimas teise, kartu ir našta įrodinėti, sukelia tam tikrus neigiamus procesinius padarinius – teismas laiko tam tikras aplinkybes neįrodytomis, o tai gali lemti nepalankaus teismo sprendimo priėmimą, šalies, kuri neįrodė savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindo, atžvilgiu.

3611. Teismas, įgyvendindamas išaiškinimo pareigą, patikslino šalių procesinę naštą įrodinėti, ne kartą atidėjo teismo posėdį, siekiant sudaryti sąlygas, kad atsakovas pateiktų papildomus įrodymus dėl namo stogo 2 laiptinės darbų organizavimo. Pažymėtina tai, kad 2018-08-10 vykusio teismo posėdžio metu prieš baigiamųjų kalbų pradžią atsakovo atstovė pateikė prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, sudarant galimybę atsakovui pateikti pastato darbų planus bei apžiūros aktus, tačiau jokių papildomų duomenų nepateikė bei neatvyko teismo posėdį (2 t., b. l. 33-35, 53-56).

37III. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

3812. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ ir draudėjas V. V. (toliau – draudėjas) 2014-12-26 sudarė būsto draudimo sutartį, pagal būsto draudimo liudijimą Nr. 270293344 (toliau – Draudimo sutartis), kuria buvo apdraustos gyvenamos patalpos, esančios ( - ), draudimo laikotarpiui nuo 2015-01-31 00:00 val. iki 2016-01-30 24:00 val. (1 t., b. l. 11-13). Ieškovas gavo pranešimą apie 2015-07-12 apdraustose patalpose įvykusį draudiminį įvykį, t. y. kad apdraustos patalpos yra aplietos vandeniu dėl netvarkingos stogo dangos. Ieškovas atliko šio įvykio administravimą, surašė 2015-08-21 turto sunaikinimo, sugadinimo aktą, nustatė, kad įvykis yra draudiminis, draudimo sutarties pagrindu kompensavo draudėjui 1219,55 Eur dydžio nuostolius (1 t., b. l. 14‑22). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-20 įsakymo Nr. 30-2551 pagrindu pastatas, esantis adresu ( - ), administruojamas UAB „Naujamiesčio būstas“. 2015-09-04 ieškovas pateikė atsakovui pretenziją dėl išmokos išieškojimo, kurioje prašė atlyginti žalą. Atsakovas atsisakė žalą atlyginti, nurodydamas, jog namo bendrojo naudojimo objektų administratorius nėra ir negali būti atsakingas už visas administruojamame daugiabučiame name įvykusias avarijas, kad šiuo atveju atsakovas ginčo pastate tinkamai vykdė visas administratoriaus pareigas, be to, ieškovas neįrodė visų civilinės atsakomybės sąlygų (1 t. b. l. 6, 9-10). Liudytojų parodymais nustatyta, kad butas, kuris buvo užlietas, randasi 2 laiptinėje. 1 laiptinėje buvo suremontuota, tačiau dėl stogo, esančio 2 laiptinėje, administratorius nesiėmė organizacinių priemonių stogo defektams pašalinti, susirinkimas buvo sušauktas tik 2015-09-08, tačiau iki tol nebuvo šauktas susirinkimas dėl stogo, esančio pastato 2 laiptinėje, remonto (žr., 7-8 punktai).

3913. Ieškovas prašė teismo priteisti iš atsakovo žalą CK 6.1015 straipsnio pagrindu, t. y. subrogacijos tvarka. Įvykus draudžiamajam įvykiui, subrogacijos pagal CK 6.1015 straipsnį pagrindu vietoj draudėjo į tą patį, jau egzistuojantį ir nepasibaigusį prievolinį santykį įstoja draudimo išmoką išmokėjęs draudikas, perimdamas draudėjo reikalavimo teisę į atsakingą asmenį.

4014. Statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 „Privalomieji daugiabučių gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, patvirtinto Aplinkos ministro 2002-07-01 įsakymu Nr. 351 (toliau – STR), 7 punkte numatyta, kad privalomųjų reikalavimų įgyvendinimas užtikrinamas: nuolatiniu gyvenamojo namo ir jo aplinkos būklės stebėjimu ir vertinimu, tinkamu, saugos ir techninius reikalavimus atitinkančiu, pagrindinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų eksploatavimu ir technine priežiūra, savalaikiu jų atnaujinimu (remontu) ir kitais prevenciniais darbais (...); pagal 8 punktą - privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo etapai: gyvenamojo namo ir jo aplinkos būklės nustatymas ir jos atitikties privalomiesiems reikalavimams įvertinimas; privalomųjų darbų pagrindimas, jų vykdymo organizavimas ir (ar) ilgalaikio gyvenamojo namo atnaujinimo plano parengimas ir jo tvirtinimas; privalomųjų darbų vykdymas. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-12-19 įsakymu Nr. 30-2050 (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 30-637 redakcija) 4 punkte įtvirtinta, kad pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo (toliau – namas) bendrojo naudojimo objektų, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra. Pagal nuostatų 5 punktą, administratorius, be kitų atliekamų funkcijų, vadovaudamasis gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomaisiais reikalavimais, jų įgyvendinimo tvarka ir šios priežiūros paslaugų (darbų) kainos ir kokybės kriterijais, organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą), atnaujinimą, avarijų lokalizavimą ir likvidavimą, namui priskirto žemės sklypo priežiūrą; remdamasis namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinių stebėjimų ir techninių apžiūrų rezultatais (...), rengia šio namo metinius ir ilgalaikius darbų planus (...), juose nurodo konkrečius darbus, preliminarią darbų kainą, lėšų šaltinius, imasi priemonių šiems planams įgyvendinti ir vykdo šių darbų užsakovo funkcijas. (...) Darbų planai pateikiami patalpų savininkams (į pašto dėžutes ar elektroniniu paštu); vadovaudamasis darbų planais rengia pasiūlymus dėl lėšų kaupimo namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti ir jų naudojimo tvarkos, kaupiamųjų įmokų namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti dydžio ir teikia juos tvirtinti patalpų savininkams susirinkime ar balsuojant raštu. Taigi, namo administratoriui yra pavesta administruoti bendrojo naudojimo objektus, jais rūpintis bei prižiūrėti, nes tai iš esmės yra pagrindinės administratoriaus funkcijos (pvz. Vilniaus apygardos teismo 2014-12-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1920-590/2014, 2017-05-30 nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-695-577/2017).

4115. Nagrinėjamu atveju atsakovas, nesutikdamas su ieškiniu, iš esmės įrodinėjo, jog sistemingai vykdė namo priežiūrą, ieškovas nepateikė duomenų, jog būtų užfiksuoti esminiai bendrosios inžinierinės įrangos defektai ar kitas jos neatitikimas privalomiesiems statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimams, būtų kritinė būklė ar galima avarijos grėsmė, kuri leistų atlikti stogo remonto darbus be gyventojo sutikimo.

4216. Teismas su atsakovo argumentais nesutinka. Atsakovo pateiktoje Namo techninės apžiūros žurnalo ištraukoje (16 ir 17 eilutės) užfiksuota, jog dar 2014-04-16 ir 2015-06-02 užfiksuoti stogo, lietaus nuvedimo sistemos (ir kt.) defektai, vandens pratekėjimai. Be to, ieškovo pateiktas straipsnis, kuris buvo publikuotas 2013-12-07 (2 t., b. l. 36-41), papildomai įrodo, jog dar 2013 m. buvo keliama problema dėl stogo defektų ir vandens pratekėjimo. Tačiau įrodymų, jog iki buto, esančio ( - ), užliejimo (2015-07-12), atsakovas būtų šaukęs gyventojų susirinkimus stogo defektų šalinimo problemoms spręsti bei namo gyventojai būtų informuoti apie būtinumą atlikti konkrečius veiksmus, tam, kad būtų išvengta avaringumo, kurį gali sukelti nusidėvėjęs stogas, taip pat būtų siūlęs bendraturčiams mokėti konkretaus dydžio kaupiamuosius mokėjimus tokiam remontui atlikti, būtų rengiami metiniai ir ilgalaikiai darbų planai, nepateikė. Pažymėtina tai, kad 2018-08-10 vykusio teismo posėdžio metu prieš baigiamųjų kalbų pradžią atsakovo atstovė pakartotinai pateikė prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, sudarant galimybę atsakovui pateikti ginčo pastato 2 laiptinės darbų planus bei apžiūros aktus, tačiau jokių papildomų duomenų nepateikė bei neatvyko teismo posėdį (2 t., b. l. 33-35, 53-56).

4317. Atsakovo pateiktas pranešimo tekstas apie susirinkimą, vyksiantį 2015-06-02 (1 t., b. l. 40), neįrodo, jog toks susirinkimas buvo realiai inicijuotas bei pakabintas skelbimo lentoje ir gyventojai turėjo realią galimybę susipažinti su šaukiamu susirinkimu ir jo darbotvarke. Priešingai, liudytojų parodymais nustatyta, jog apie tariamą 2015-06-02 susirinkimą jiems nebuvo žinoma bei skelbimų lentoje tokio pranešimo nematė (žr., 7-8 punktus). Namo gyventojai buvo informuoti tik apie 2015-09-08 organizuojamą susirinkimą (1 t., b. l. 92-94), paskelbiant darbotvarkės klausimus skelbimų lentoje bei namo administratoriui žodžiu pranešus E. V., kuri papildomai gyventojus informavo užeidama į butus. Aplinkybė, jog 2015-09-08 vykusiame susirinkime dalyvavo gyventojų dauguma bei tai, kad buvo pritarta stogo remontui (1 t., b. l. 92-94), papildomai įrodo, jog dauguma gyventojų nevengė prisidėti prie stogo remonto, tačiau savalaikiai sprendimai nebuvo priimti dėl atsakovo pasyvumo (neveikimo). Taigi, nevertinant tai, ar stogo bei lietaus nuvedimo klausimai priskirtini prie privalomų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų, ar ne, nagrinėjamu atveju esminę reikšmę turi faktas, jog atsakovui buvo žinoma apie stogo ir/ar lietaus nutekėjimo sistemos defektus, tačiau nei jie buvo šalinami, nei savalaikiai organizuojami gyventojų susirinkimai dėl stogo remonto.

4418. Be to, pažymėtina ir tai, kad atsakovas nepateikė duomenų, jog namo gyventojai būtų atsisakę ar išreiškę nepritarimą mokėti už stogo remontą, o tai papildomai įrodo, jog nesavalaikį stogo, lietaus nuotekų sistemos (ir kt.) defektų šalinimą, sąlygojusi buto, esančio ( - ), užliejimą nulėmė ne gyventojų nenoras (pasyvumas), o atsakovo, kaip namo administratoriaus, neveikimas (nepakankamas veikimas), t. y., nesiėmimas realių organizacinių priemonių spręsti stogo, vandens nutekėjimo sistemos remonto, galimų avarijų prevencijos organizavimo klausimus (CK 6.246 – 6.247 straipsniai, Nuostatų 4-5 punktai, STR 7 punktas).

4519. Ieškovas pateikė žalos dydį, apskaičiavimą bei sumokėjimą pagrindžiančius įrodymus (1 t., b. l. 14-22). Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kurie paneigtų žalos apskaičiavimo pagrįstumą, o vien abstraktaus pobūdžio samprotavimai, jog apžiūros aktas neišsamus, surašytas formaliai, neaiškiai užfiksuojant galimą įvykį, nesudaro pagrindo spręsti, jog ieškovo reikalaujamas priteisti žalos dydis yra nepagrįstas.

4620. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog ieškovo reikalavimas dėl 1208,62 Eur žalos atlyginimo yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

47Dėl procesinių palūkanų priteisimo

4821. Ieškovas taip pat prašė priteisti 6,00 procentų palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4922. Procesinės palūkanos priteisiamos visais atvejais, jei byloje yra pareikštas reikalavimas tokias palūkanas skaičiuoti ir ieškinys tenkinamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2007). Atsižvelgiant į formuojamą teismų praktiką bei vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą 1208,62 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-02-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

50Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

5123. CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovas nurodė, jog už teikiamą ieškinį sumokėjo 27,00 Eur dydžio žyminį mokestį. Tenkinus ieškinį visiškai, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 27,00 Eur bylinėjimosi išlaidos.

5224. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme valstybė patyrė 3,54 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teisme. Tenkinus ieškinį, valstybės patirtos išlaidos priteistinos iš atsakovo (CPK 96 straipsnis).

53Teismas, vadovaudamasis CPK 259, 263-270 straipsniais, 279 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

54ieškinį tenkinti visiškai.

55Priteisti iš atsakovo UAB „Naujamiesčio būstas“, juridinio asmens kodas 121452091, 1208,62 Eur dydžio žalos atlyginimą, 6,00 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų už teismo sprendimu priteistą 1208,62 Eur dydžio sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-02-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 27,00 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas ieškovo AB „Lietuvos draudimas“, juridinio asmens kodas 110051834, naudai.

56Priteisti iš atsakovo UAB „Naujamiesčio būstas“, juridinio asmens kodas 121452091, valstybės naudai 3,54 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu pirmosios instancijos teisme. Priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

57Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą pateikiant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. I. Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų... 5. 1. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš... 6. 1.1. 2015-07-12 dėl netvarkingos stogo dangos vandeniu buvo apgadintos... 7. 1.2. AB „Lietuvos draudimas“, kompensuodamas dėl 2015-07-12 apliejimo... 8. 1.3. Draudimo išmokos paskaičiuotos pagal AB „Lietuvos draudimas“... 9. 1.4. Išmokėjęs išmokas, AB „Lietuvos draudimas“ įgijo reikalavimo... 10. 1.5. Pastato administratorius yra verslininkas, kuriam taikomi didesni atidumo... 11. 1.6. Atsakydamas į ieškovo 2015-09-04 siųstą pretenziją dėl 2015-07-12... 12. 2. Atsakovas pateikė atsiliepimą, prašė ieškinį atmesti (1 t., b. l.... 13. 2.1. Iš ieškovo pateiktame ieškinyje esančių duomenų neaišku, kokie... 14. 2.2. Net tais atvejais, kai namo defektas gali kelti grėsmę žmonių... 15. 2.3. Namo techninės priežiūros žurnalas patvirtina atsakovo pareigas... 16. 2.4. Atsakovo veiksmus, vykdant Namo priežiūrą, patvirtina ir 2015-06-02... 17. 2.5. Atsakovas operatyviai reagavo į susiklosčiusią situaciją ir aktyviais... 18. 2.6. Be to, 2017-04-11 atsakovas buvo informuotas UAB „Gjensidige" draudimo... 19. 2.7. Vien faktas, kad pastatas perduotas prižiūrėti kitam asmeniui, savaime... 20. 2.8. Ieškovas nepateikia įrodymų, jog žalos kaltininkas yra atsakovas.... 21. 2.9. Ieškovo pateikti įrodymai nepaliudija, kokia apimtimi buvo padaryta... 22. 3. Trečiasis asmuo ADB „Gjensidige“ pateikė atsiliepimą, prašė... 23. 3.1. Kasacinio teismo praktikoje dėl daugiabučio gyvenamojo namo... 24. 3.2. Atsakovas ėmėsi realių veiksmų vykdant organizacines ir technines... 25. 3.3. Gyventojų susirinkimas 2015-06-02 neįvyko, šiems į jį nesusirinkus.... 26. 3.4. Gyvenamojo namo stogo būklė, kaip matyti iš namo techninės... 27. 4. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu iš esmės palaikė ieškinyje... 28. 5. Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu iš esmės palaikė atsiliepime... 29. 6. Trečio asmens atstovė teismo posėdžio metu iš esmės palaikė... 30. 7. Liudytoja E. V., duodama parodymus teismo posėdžio metu, nurodė, jog turi... 31. 8. Liudytoja K. K., duodama parodymus teismo posėdžio metu, nurodė, jog... 32. Ieškinys tenkintinas. ... 33. II. Ginčo esmė... 34. 9. Ginčas tarp šalių kilo dėl žalos atlyginimo subrogacijos tvarka.... 35. 10. Civiliniame procese vyraujantys dispozityvumo ir rungimosi principai (CPK... 36. 11. Teismas, įgyvendindamas išaiškinimo pareigą, patikslino šalių... 37. III. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 38. 12. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas AB... 39. 13. Ieškovas prašė teismo priteisti iš atsakovo žalą CK 6.1015 straipsnio... 40. 14. Statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 „Privalomieji... 41. 15. Nagrinėjamu atveju atsakovas, nesutikdamas su ieškiniu, iš esmės... 42. 16. Teismas su atsakovo argumentais nesutinka. Atsakovo pateiktoje Namo... 43. 17. Atsakovo pateiktas pranešimo tekstas apie susirinkimą, vyksiantį... 44. 18. Be to, pažymėtina ir tai, kad atsakovas nepateikė duomenų, jog namo... 45. 19. Ieškovas pateikė žalos dydį, apskaičiavimą bei sumokėjimą... 46. 20. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog ieškovo... 47. Dėl procesinių palūkanų priteisimo ... 48. 21. Ieškovas taip pat prašė priteisti 6,00 procentų palūkanas už... 49. 22. Procesinės palūkanos priteisiamos visais atvejais, jei byloje yra... 50. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 51. 23. CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas... 52. 24. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme valstybė patyrė 3,54 Eur... 53. Teismas, vadovaudamasis CPK 259, 263-270 straipsniais, 279 straipsnio 1 dalimi,... 54. ieškinį tenkinti visiškai.... 55. Priteisti iš atsakovo UAB „Naujamiesčio būstas“, juridinio asmens kodas... 56. Priteisti iš atsakovo UAB „Naujamiesčio būstas“, juridinio asmens kodas... 57. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...