Byla 2S-1388-259/2010

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Arvydo Žibo, kolegijos teisėjų Leono Jachimavičiaus, Egidijaus Tamašausko, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų E. M., A. K., R. K., K. K., A. K., R. Š., Z. K., I. K., A. K., S. Š., J. S., A. V., E. Š., D. M., V. E. N. atskirąjį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1667-540/2010, kuria atmestas ieškovų prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovų E. M., A. K., R. K., K. K., A. K., R. Š., Z. K., I. K., A. K., S. Š., J. S., A. V., E. Š., D. M., V. P., V. E. N. ieškinį atsakovams Kauno apskrities viršininko administracijai ir Kauno LEZ valdymo UAB dėl įsakymo panaikinimo ir susitarimo pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2Ieškovai kreipėsi į Kauno rajono apylinkės teismą su ieškiniu, prašydami panaikinti 2010 m. kovo 18 d. Kauno apskrities viršininko įsakymo Nr. 02-05-2379 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros (Kauno r.)“ dalį dėl E. M., A. K., R. K., K. K., A. K., R. Š., Z. K., I. K., A. K., S. Š., J. S., A. V., E. Š., D. M., V. P., V. E. N. žemių paėmimo visuomenės poreikiams; pripažinti negaliojančiu 2010 m. vasario 8 d. susitarimą tarp Kauno apskrities viršininko administracijos ir Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB dėl privačios žemės Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje paėmimo visuomenės poreikiams procedūros grafiko Nr. 4FS-31-(6.32); priteisti ieškovams iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas (b.l.1-10).

3Ieškiniui užtikrinti ieškovai prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti 2010 m. kovo 18 d. Kauno apskrities viršininko įsakymo Nr. 02-05-2379 galiojimą E. M., A. K., R. K., K. K., A. K., R. Š., Z. K., I. K., A. K., S. Š., J. S., A. V., E. Š., D. M., V. P., V. E. N. atžvilgiu.

4Kauno rajono apylinkės teismas 2010-05-10 nutartimi (b.l.11) ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

5Teismas nurodė, jog teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, butų paneigti kito (kitų) asmens (asmenų) interesai ir būtų pažeistas viešasis interesas. Kadangi viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes, o bendrąja prasme viešasis interesas reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Teismo vertinimu, šiuo atveju visuomenės interesų užtikrinimas yra svarbus, todėl teismas sprendė, jog tenkinti ieškovų prašymą yra netikslinga.

6Atskiruoju skundu (b.l.16-20) ieškovai E. M., A. K., R. K., K. K., A. K., R. Š., Z. K., I. K., A. K., S. Š., J. S., A. V., E. Š., D. M., V. E. N. su teismo nutartimi nesutiko, prašė nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovų prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkinti, dėl šių motyvų:

71) nutartis yra nemotyvuota, teismas pažeidė CPK 270 str. 4 d. Nutartyje teismas pateikė tik bendrus teiginius, tačiau nenurodė, kodėl konkrečioje situacijoje nėra galima taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Teismas atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones vieninteliu motyvu – jog šiuo atveju visuomenės interesų užtikrinimas yra svarbus, todėl netikslinga tenkinti ieškovų prašymą. Atkreiptinas dėmesys, jog kiekvienu atveju atsisakymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kaip ir bet kuris kitas teismo sprendimas, privalo būti individualizuotas ir motyvuotas (LAT 2005-03-07 nutartis civ byloje Nr. 3K-3-169/2005, Europos Žmogaus Teisių Teismo bylos: Ruiz Torija v. Spain No. 18390/91, 1994 m. gruodžio 9 d., Hiro Balani v. Spain No. 18064/91, 1994 m. gruodžio 9 d., Georgiadis v. Greece No. 21522/93, 1997 m. gegužės 29 d., Higgins and others v. France, 1998 m. vasario 19 d., Karakasis v. Greece, No. 38194/97, 2001 m. sausio 17 d., Hirvisaari v. Finland Nr. 49684/99, 2001 m. gruodžio 25 d., Suominen v. Finland No. 37801/97, 2003 m. liepos 24 d., Pronina v. Ukraine No. 63566/00, 2006 m. birželio 18 d.), tačiau skundžiama nutartis šio reikalavimo neatitinka. Sprendimas, kuriame teismas bendrai konstatuoja teismų praktiką ir bendrus teiginius, tačiau visiškai neanalizuoja konkretaus byloje iškilusio ginčo ir susidariusios situacijos, nevertina faktinių aplinkybių, negali būti laikomas tinkamai motyvuotu.

82) nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovams palankaus teismo sprendimo įvykdymas labai pasunkėtų. LAT ne kartą nurodė, jog laikinųjų apsaugos priemonių institutas tarnauja tam, kad teisingumo vykdymas būtų ne tik formalus teisinio ginčo išsprendimo aktas, bet kad procesinėmis priemonėmis būtų sudarytos sąlygos teismo priimtam sprendimui realiai įvykdyti (LAT 2006-04-24 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-290/2006, LAT 2004-11-10 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-518/2004 ir kt.). Esant realiam pavojui, kad ieškovų teisės gali būti pažeistos, laikinųjų apsaugos priemonių dėka būtina išlaikyti teisinių santykių status quo būklę, kas leistų ieškovams, priėmus teismo sprendimą jų naudai, tikėtis, jog jis bus iš tikrųjų įvykdytas. Tik pritaikius ieškovų prašomas laikinąsias apsaugos priemones šioje byloje būtų užtikrintas realus, o ne formalus teisingumo vykdymas. Įsakymu ieškovams yra pradėta žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams procedūra. 2005-08-25 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 924 patvirtintų prašymų paimti žemę visuomenės poreikiams pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių 18 p. nustato, kad priėmus sprendimą pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, pagal 2005-08-25 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 924 patvirtintas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisykles (toliau - Projektų rengimo taisyklės) rengiamas projektas. Projektų rengimo taisyklių 2 p. nurodo, kad projektai yra specialiojo teritorijų planavimo dokumentai. Žemės įstatymo 48 str. 3 d. numatyta, kad žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektuose atliekami tokie darbai: žemės sklypų padalijimas, atidalijimas. sujungimas ar amalgamacija, šių žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir pobūdžio nustatymas, naujų kelių projektavimas, melioracijos sistemų pertvarkymas, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymas arba pakeitimas, taip pat siūlomų žemės servitutų projektavimas. Žemės įstatymo 48 str. 6 d. įtvirtina, kad pagal žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą suformuotų ir pertvarkytų žemės sklypų kadastro duomenys įrašomi į Nekilnojamojo turto kadastrą Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka. Padalijus, atidalijus ar sujungus žemės sklypus, kurie nuosavybės teisėmis priklauso ieškovams, ir pertvarkytų žemės sklypų kadastro duomenis įrašius į Nekilnojamojo turto kadastrą, o teismui priėmus palankų ieškovams teismo sprendimą, būtų pažeistos ieškovų nuosavybės teisės, o dėl tokių pažeidimų ieškovams palankaus teismo sprendimo vykdymas labai pasunkėtų.

93) dėl vykstančių teisminių ginčų ieškovų žemės sklypų paėmimas visuomenės poreikiams nėra aiškiai apibrėžtas. Ieškovai dalyvauja teisminiuose ginčuose su Kauno apskrities viršininko administracija ir Kauno rajono savivaldybės administracija dėl 2009-09-17 Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-346 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijos specialiojo plano tvirtinimo“ (administracinės bylos Nr. I-292-422/2010). Šiame ginče dalyvauja daugiau kaip 150 į Kauno laisvosios ekonominės zoną patenkančių žemės sklypų savininkų, kurie mano, kad patvirtinant Kauno laisvosios ekonominės zonos specialųjį planą buvo pažeistos jų teisės ir teisėti interesai. Atkreiptinas dėmesys, kad priimant įsakymą Kauno apskrities viršininko administracija jau žinojo apie vykstantį ginčą, tačiau vis tiek remdamasi ginčijamu Kauno laisvosios ekonominės zonos specialiuoju planu įsakymą priėmė ir pradėjo ieškovams priklausančių žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą. Atsižvelgiant į tai, kad yra ginčijamas Kauno laisvosios ekonominės zonos specialusis planas bei šio plano pagrindu priimtas įsakymas, darytina išvada, kad negalima tokia teisinė situacija, kai ieškovams priklausančių žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams procedūra vyksta toliau, t. y. ieškovams priklausantys žemės sklypai yra padalijami, sujungiami ir atidalijami, nors yra pagrįstai ginčijami visi aktai, kurių pagrindu yra pradėta ieškovams priklausančių žemių paėmimo visuomenės poreikiams procedūra. Teisinė situacija, kai ieškovams palankių teismų sprendimų atveju reikėtų atlikti papildomus veiksmus, pvz. keisti Nekilnojamojo turto kadastro duomenis, o valstybė patirtų papildomas nereikalingas išlaidas dėl ieškovams priklausančių žemės sklypų projektų rengimo, prieštarauja protingumo ir teisingumo principams. Todėl status quo būklės išsaugojimas šiuo atveju yra būtinas, o tai galima padaryti tik pritaikius ieškovų prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

10Atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l.33-39) atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija su atskiruoju skundu nesutiko, prašė jį atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą, dėl šių motyvų:

111) ieškovų argumentai, kad nutartis nemotyvuota, nepagrįsti. Teismas atsisakė taikyti laikinąsias priemones ne be motyvų, kaip teigia ieškovai, tačiau konstatuodamas viešo intereso užtikrinimo svarbą. Laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas, kai gali būti pažeistas viešas interesas, pripažįstamas ir teismų praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-11-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1386/2009, Lietuvos apeliacinio teismo 2010-02-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-198/2010). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje, kurioje buvo ginčijamas Kauno apskrities viršininko įsakymu patvirtintas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas, atsisakė taikyti prašomas reikalavimo užtikrinimo priemones, kadangi nebuvo nustatyta grėsmė, jog jų nepritaikius teismo sprendimo vykdymas pasunkės ar pasidarys neįmanomas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008-04-22 nutartis administracinėje byloje Nr. AS-63-272-08). Darytina išvada, kad skundžiama nutartis yra motyvuota, atitinka susiformavusią teismų praktiką, todėl jos naikinti nėra jokio pagrindo;

122) šioje byloje nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių bei nesustabdžius Kauno apskrities viršininko 2010-03-18 įsakymo galiojimo, ieškovams galimai palankaus teismo sprendimo vykdymas nepasunkėtų ir galėtų būti realiai įvykdytas. 2010-03-18 įsakymu, kurio galiojimą ieškovai prašo sustabdyti, buvo patvirtintas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno LEZ teritorijai plėsti) projekto 53,35 ha teritorijos ribų planas bei pradėta ieškovų nuosavybės teisėmis valdomų žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams procedūra. Šiuo įsakymu ieškovams nuosavybės teise priklausantys žemės sklypai iš ieškovų visuomenės poreikiams nebuvo paimti, todėl nesustabdžius įsakymo galiojimo, ieškovų nuosavybės teisės į žemės sklypus nepažeidžiamos. Ieškovų teiginiai, kad padalijus, atidalijus ar sujungus jų žemės sklypus ir pertvarkytų žemės sklypų kadastro duomenis įrašius į Nekilnojamojo turto kadastrą, o teismui priėmus palankų ieškovams teismo sprendimą, būtų pažeistos ieškovų nuosavybės teisės, ir dėl tokių pažeidimų ieškovams palankaus teismo sprendimo vykdymas smarkiai pasunkėtų, nepagrįsti. Pažymėtina, kad žemės sklypų kadastro duomenų įrašymas į Nekilnojamojo turto kadastrą nėra nuosavybės perėjimo valstybės nuosavybėn fakto įregistravimas, todėl ieškovų nuosavybės teisės negali būti pažeistos. Net ir pakeitus ieškovams nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų kadastro duomenis ir įrašius juos į Nekilnojamojo turto kadastrą, ieškovai ir toliau išliktų žemės sklypų savininkais, o žemės sklypai nebūtų pradėti naudoti visuomenės poreikiams.

133) skundo argumentas, jog dėl vykstančių teisminių ginčų ieškovų žemės sklypų paėmimas visuomenės poreikiams nėra aiškiai apibrėžtas, yra visiškai nepagrįstas. Pirma, laikinųjų apsaugos priemonių tikslas - užtikrinti teismo sprendimo įvykdymo realumą, todėl ieškovų teiginiai, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, turės būti atliekami papildomi veiksmai (Nekilnojamojo turto kadastro duomenų keitimas ir pan.) negali būti laikomi pagrindu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Antra, ieškovai nepagrįstai teigia, kad priimant 2010-03-18 įsakymą Nr. 02-05-2379, Kauno apskrities viršininko administracija jau žinojo apie vykstantį ginčą, tačiau vis tiek, remdamasi ginčijamu Kauno laisvosios ekonominės zonos specialiuoju planu, ginčijamą įsakymą priėmė ir pradėjo žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą. Pažymėtina, jog 2009-09-17 Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.TS-346 patvirtintas Kauno laisvosios ekonominės zonos specialusis planas tiek priimant 2010-03-18 įsakymą Nr. 02-05-2379, tiek ir šiuo metu yra galiojantis (jo galiojimas nėra sustabdytas), todėl Kauno apskrities viršininkas teisėtai bei pagrįstai priėmė įsakymą. Trečia, ieškovai nepagrįstai teigia, kad nėra aiškiai išreikštų visuomenės poreikių ir viešo intereso, dėl kurio ieškovų prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas būtų negalimas. Vadovaujantis LR Vyriausybės 1999-10-04 nutarimu Nr. 1094 „Dėl laisvųjų ekonominių zonų pripažinimo valstybinės svarbos ekonominiais projektais“ bei LR Vyriausybės 2007-05-09 nutarimu Nr. 464 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. 1094 „Dėl laisvųjų ekonominių zonų pripažinimo valstybinės svarbos ekonominiais projektais“ pakeitimo“ Kauno laisvoji ekonominė zona pripažinta valstybei svarbiu ekonominiu projektu, kuris turi valstybinę svarbą ir yra svarbus visuomenės poreikiams. Tokią Kauno laisvosios ekonominės zonos svarbą visuomenei lemia LR Kauno laisvosios ekonominės zonos įstatymu nustatyti zonos tikslai - nustatytoje teritorijoje efektyviai panaudoti gretimą Kauno oro uostą, šalia esančius geležinkelius ir automagistrales, efektyviai panaudoti Lietuvos geopolitinę padėtį, Kauno regiono potencialą ir Kauno miesto infrastruktūrą, sudaryti palankesnes sąlygas užsienio investavimui, naujoms technologijoms bei naujoms darbo vietoms kurti. Kauno apygardos administracinis teismas 2005-03-29 sprendime administracinėje byloje Nr. I-45-413/05, o vėliau ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006-09-29 nutartyje administracinėje byloje Nr. A2-1489/2006 taip pat pripažino, kad visuomenės poreikiai, dėl kurių yra pradedama žemės paėmimo procedūra Kauno LEZ teritorijoje, yra aiškiai išreikšti bei visiems žinomi ir suprantami. Žemės iš privačių savininkų paėmimas Kauno LEZ teritorijoje yra vykdomas atskirais nustatytais etapais, kurie kartais užsitęsia dėl pačių žemės sklypų savininkų visiško nenoro bendradarbiauti ir nuolatinio bylinėjimosi, tačiau tai nepaneigia ir niekaip negali paneigti įstatymu įtvirtintų visuomenės poreikių ir viešo intereso svarbos. Todėl ieškovų prašoma laikinoji apsaugos priemonė šioje byloje negali būti taikoma ne tik dėl to, kad nėra jokios grėsmės būsimo teismo sprendimo vykdymo pasunkėjimui, bet ir todėl, kad įstatymu įtvirtinti visuomenės poreikiai bei viešas interesas reikalauja, jog būtų imamasi visų priemonių žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrai nevilkinti ir tinkamai užbaigti.

144) laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo teismo sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagristos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendinio, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Tačiau ieškovai jokių pagrįstų prielaidų, kad nesustabdžius ginčijamo įsakymo galiojimo, būsimo galimai jiems palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, nenurodė bei jų nepagrindė.

15Atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l.44-47) atsakovas Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB su atskiruoju skundu nesutiko, prašė jį atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą, dėl šių motyvų:

161) skundo argumentai, jog nutartis yra nemotyvuota, nepagrįsti. Iš tikrųjų patys ieškovai nenurodė jokių argumentų ar įrodymų, patvirtinančių, kad laikinai nesustabdžius įsakymo galiojimo, teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys neįmanomas. Teismas teisingai ir pagrįstai nurodė, jog šiuo atveju nėra ne tik grėsmės, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo vykdymas pasunkėtų ar pasidarytų negalimas, bet ir būtina užtikinti viešą interesą. LAT 2010-05-20 nutartyje civ. byloje Nr. 3K-P-186/2010 konstatavo, kad „jei teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje argumentuotai atsakyta į pagrindinius išnagrinėto ginčo aspektus, tai negali būti pagrindas vien dėl formalių pažeidimų panaikinti iš esmės teisingą teismo sprendimą“.

172) pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra. Ieškovai nepagrįstai nurodo, jog padalijus, atidalijus ar sujungus žemės sklypus, kurie nuosavybės teisėmis jiems priklauso, ir pertvarkytų žemės sklypų kadastro duomenis įrašius į Nekilnojamojo turto kadastrą, o teismui priėmus palankų ieškovams teismo sprendimą, būtų pažeistos ieškovų nuosavybės teisės, o dėl tokių pažeidimų ieškovams palankaus teismo sprendimo vykdymas smarkiai pasunkėtų. Teisės aktuose, reglamentuojančiuose tokių projektų rengimą, aiškiai nurodyta, jog rengiant žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus, yra tik numatomi būsimi darbai, kurie turės būti padaryti, kai bus priimtas apskrities viršininko įsakymas patvirtinti projektą. Todėl nėra realios grėsmės, kad teismo sprendimo vykdymas pasunkės arba pasidarys negalimas.

183) ieškovų žemės paėmimas visuomenės poreikiams yra aiškiai apibrėžtas. Ieškovai nepagrįstai teigia, jog negalima tokia situacija, kai yra ginčijami administraciniai aktai, kurių pagrindu pradėta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra, o „ieškovams priklausančių žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams procedūra vyksta toliau, t. y. ieškovams priklausantys žemės sklypai yra padalijami, sujungiami ir atidalijami“ ir dėl to valstybė galimai turės papildomų išlaidų. Atkreiptinas dėmesys, jog vienintelė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įstatyminė sąlyga yra realios grėsmės buvimas, kad jų nepritaikius, būsimo teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys neįmanomas. Vienintelis ieškovų argumentas, neva įrodantis tokios grėsmės buvimą, yra tariamas žemės sklypų performavimas (prijungimas, atjungimas ir pan.), ruošiant žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą. Šis ieškovų teiginys yra nepagrįstas, nes teisės aktuose, reglamentuojančiuose tokių projektų rengimą, aiškiai nurodyta, jog rengiant žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus, yra tik numatomi būsimi darbai, kurie turės būti padaryti, kai apskrities viršininko įsakymu (skundžiamu įprasta tvarka) bus patvirtintas parengtas projektas. Dėl šios priežasties nėra jokio teisinio pagrindo taikyti laikinąją apsaugos priemonę ir laikinai stabdyti įsakymo galiojimą.

194) ieškovai nepagrįstai teigia, kad Kauno apskrities viršininko administracija, žinodama, jog yra ginčijamas Kauno laisvosios ekonominės zonos (toliau - Kauno LEZ) specialusis planas, patvirtintas 2009-09-17 Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-346 (toliau - Specialusis panas), vis tiek priėmė įsakymą ir pradėjo žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą. Pažymėtina, jog specialusis planas tiek įsakymo priėmimo dieną, tiek šiuo metu yra galiojantis ir jo veikimas nėra niekaip apribotas, todėl Kauno apskrities viršininkas visiškai teisėtai bei pagrįstai priėmė įsakymą.

205) skundo teiginys, jog nėra skubaus ir neatidėliotino viešo intereso, dėl kurio ieškovų prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas būtų negalimas, nepagrįstas. Visuomenės poreikiai dėl žemės paėmimo yra aiškiai išreikšti Kauno LEZ įstatyme ir Vyriausybės 1999-10-04 nutarime Nr. 1094, kuriuo Kauno LEZ buvo pripažintas valstybinės svarbos ekonominiu projektu. Šie aktai yra teisėti ir galiojantys iki šiol. Kauno apygardos administracinis teismas 2005-03-29 sprendime administracinėje byloje Nr. I-45-413/05, o vėliau ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006-09-29 nutartyje administracinėje byloje Nr. A2-1489/2006 taip pat pripažino, kad visuomenės poreikiai, dėl kurių yra pradedama žemės paėmimo procedūra Kauno LEZ teritorijoje, yra aiškiai išreikšti bei visiems žinomi ir suprantami.

21Atskirasis skundas atmestinas.

22Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka yra nustatyta, jog byloje sprendžiamas ginčas dėl prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstumo, šį klausimą siejant su viešo intereso ginče buvimu ar ne. Kauno rajono apylinkės teismas sprendė, kad nagrinėjamas ginčas yra susijęs su viešo intereso apsauga, atmesdamas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nurodė motyvuose, jog nagrinėjamu atveju visuomenės interesų užtikrinimas yra svarbus, todėl sprendė, jog tenkinti ieškovų prašymą yra netikslinga. Teismas taip pat pažymėjo, kad prašymas atmesti laikinąsias apsaugos priemones nepagrįstas ir dėl to, jog ieškovai nepagrindė realios grėsmės, jog būsimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar tapti negalimas.

23Atskiruoju skundu apeliantai įrodinėjo, kad skundžiama nutartis yra nemotyvuota, tuo teismas pažeidė CPK 270 str. 4 d., be to, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovams palankaus teismo sprendimo įvykdymas labai pasunkėtų, byloje taip pat taip pat nėra aiškiai išreikštų visuomenės poreikių ir viešo intereso.

24Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nepažeidė įstatymo nuostatų, taip pat atsižvelgė į pareikštų byloje reikalavimų prigimtį ir apimtį, todėl iš esmės laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendė teisingai.

25Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamame ginče konstatuotinas viešojo intereso buvimas, kadangi ginčijamas byloje 2010 m. kovo 18 d. Kauno apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-05-2379 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros (Kauno r.)“ reglamentuoja žemės paėmimo visuomenės poreikiams būtinumą plačiąja prasme. Visuomenės poreikiai dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams tenkinti yra apibrėžti Kauno LEZ įstatyme ir Vyriausybės 1999-10-04 nutarime Nr. 1094, kuriuo Kauno LEZ buvo pripažintas valstybinės svarbos ekonominiu projektu. Šie aktai yra nepakeisti ir galiojantys. Nagrinėjamu klausimu suformuotoje teismų praktikoje pažymima, kad tokio pobūdžio bylose teismo pareiga yra užtikrinti viešojo intereso apsaugą ir šalinti bet kokias kliūtis, pažeidžiančias ar galinčias pažeisti viešąjį interesą. Lietuvos Apeliacinio teismo teisėjų kolegija 2007-08-30 nutartyje civilinėje byloje Nr.2-579/2007 pažymėjo, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymu visų pirma turi būti užtikrinama viešojo intereso apsauga. Viešojo intereso buvimas ir jo apsaugos užtikrinimo būtinumas nulemia didesnę ar mažesnę ieškovo ir atsakovo tarpusavio interesų pusiausvyros išlaikymo galimybę. Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį ir į tai, jog viešajam interesui taip pat reikšminga yra ta aplinkybė, kad projektuose susijusiuose su visuomenės poreikių tenkinimu numatyti darbai turi būti atlikti laiku. Taip pat Lietuvos Apeliacinio teismo teisėjų kolegija 2007-04-19 nutartyje civilinėje byloje Nr.2-246/2007 konstatavo, kad valstybė, kaip visuomenės politinė organizacija, privalo atstovauti viešajam interesui ir jį ginti. Teismo pareiga yra užtikrinti viešojo intereso apsaugą ir šalinti bet kokias kliūtis, pažeidžiančias ar galinčias pažeisti viešąjį interesą. Todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visų pirma turi užtikrinti viešojo intereso apsaugą ir tik po to siekiama kreditoriaus (ieškovo) ir skolininko (atsakovo) tarpusavio interesų pusiausvyros išlaikymo. Tuo atveju, jeigu teismas nustato, kad laikinosios apsaugos priemonės gali pažeisti viešuosius interesus ir/ar sutrukdyti valstybei vykdyti visuomenės apsaugos funkcijas, teismas turi atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

26Esant byloje šioms nustatytoms faktinėms aplinkybėms, teisėjų kolegija laiko, kad Kauno rajono apylinkės teismas pagrįstai atsisakė tenkinti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekdamas apginti viešąjį interesą.

27Teisėjų kolegija nesutinka ir su atskirojo skundo argumentais, kuriuose nurodomas skundžiamos nutarties neatitikimas civilinio proceso įstatymo reikalavimams (LR CPK 270 str. 4 d.). Pirmosios instancijos teismas nutarties motyvuojamojoje dalyje teisingai ir pagrįstai nurodė, jog nagrinėjamu atveju nėra grėsmės, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo vykdymas pasunkėtų ar pasidarytų negalimas. LAT 2010-05-20 nutartyje civ. byloje Nr. 3K-P-186/2010 konstatavo, kad „jei teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje argumentuotai atsakyta į pagrindinius išnagrinėto ginčo aspektus, tai negali būti pagrindas vien dėl formalių pažeidimų panaikinti iš esmės teisingą teismo sprendimą“. Šiuo atveju teismas, išanalizavęs visas faktines aplinkybes, teisingai ir pagrįstai nusprendė, kad nėra jokios grėsmės, jog nepritaikius ieškovų prašomos laikinosios apsaugos priemonės, teismo sprendimo vykdymas pasunkės ar pasidarys neįmanomas, bei tokiam savo sprendimui pagrįsti pateikė ir pakankamus motyvus, todėl nutartis yra motyvuota ir pagrįsta byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis.

28Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus atskirojo skundo motyvus, jog netaikius byloje laikinųjų apsaugos priemonių būsimo galimo teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar taptų negalimas. Ieškovų argumentas, kuriuo grindžiamas tokios grėsmės buvimas, yra būsimas žemės sklypų performavimas (prijungimas, atjungimas ir pan.), ruošiant žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą. Šis ieškovų teiginys yra nepagrįstas, nes teisės aktuose, reglamentuojančiuose tokių projektų rengimą, aiškiai nurodyta, jog rengiant žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus, yra tik numatomi būsimi darbai, kurie turės būti padaryti, kai įgaliota institucija patvirtins parengtą projektą. Šis projektas gali būti skundžiamas įstatymo nustatyta tvarka. Dėl šios priežasties nėra jokio teisinio ir faktinio pagrindo taikyti laikinąją apsaugos priemonę ir laikinai stabdyti skundžiamo įsakymo galiojimą.

29Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, taip pat nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (LR CPK 329 str. 2, 3 dalys).

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu, 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

31

32atskirąjį skundą atmesti.

33Kauno rajono apylinkės teismo 2010-05-10 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovai kreipėsi į Kauno rajono apylinkės teismą su ieškiniu, prašydami... 3. Ieškiniui užtikrinti ieškovai prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 4. Kauno rajono apylinkės teismas 2010-05-10 nutartimi (b.l.11) ieškovų... 5. Teismas nurodė, jog teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos... 6. Atskiruoju skundu (b.l.16-20) ieškovai E. M., 7. 1) nutartis yra nemotyvuota, teismas pažeidė CPK 270 str. 4 d. Nutartyje... 8. 2) nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovams palankaus teismo... 9. 3) dėl vykstančių teisminių ginčų ieškovų žemės sklypų paėmimas... 10. Atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l.33-39) atsakovas Kauno apskrities... 11. 1) ieškovų argumentai, kad nutartis nemotyvuota, nepagrįsti. Teismas... 12. 2) šioje byloje nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių bei... 13. 3) skundo argumentas, jog dėl vykstančių teisminių ginčų ieškovų... 14. 4) laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo teismo... 15. Atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l.44-47) atsakovas Kauno laisvosios... 16. 1) skundo argumentai, jog nutartis yra nemotyvuota, nepagrįsti. Iš tikrųjų... 17. 2) pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra. Ieškovai... 18. 3) ieškovų žemės paėmimas visuomenės poreikiams yra aiškiai... 19. 4) ieškovai nepagrįstai teigia, kad Kauno apskrities viršininko... 20. 5) skundo teiginys, jog nėra skubaus ir neatidėliotino viešo intereso, dėl... 21. Atskirasis skundas atmestinas.... 22. Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka yra nustatyta, jog byloje sprendžiamas... 23. Atskiruoju skundu apeliantai įrodinėjo, kad skundžiama nutartis yra... 24. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas... 25. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamame ginče konstatuotinas viešojo... 26. Esant byloje šioms nustatytoms faktinėms aplinkybėms, teisėjų kolegija... 27. Teisėjų kolegija nesutinka ir su atskirojo skundo argumentais, kuriuose... 28. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus atskirojo skundo motyvus, jog... 29. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, taip pat... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 31. ... 32. atskirąjį skundą atmesti. ... 33. Kauno rajono apylinkės teismo 2010-05-10 nutartį palikti nepakeistą....