Byla 2-2255-773/2013
Dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Šimonis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora” ieškinį atsakovui R. C. dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Gelvora“, į.k. 125164834 (toliau – ieškovas), kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo R. C., a.k. ( - ) (toliau – atsakovas), 1074,27 Lt skolos, 3933,98 Lt delspinigių, 375,93 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, t.y. viso 5384,18 Lt skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui teismo dokumentus įteikus įstatymo nustatyta tvarka paskelbiant pranešimą specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt /Teismų pranešimai 2013 m. kovo 5 d. (CPK 130 straipsnis, b.l. 55), jis atsiliepimo į ieškinį nepateikė, nenurodė nepateikimo priežasčių, todėl esant ieškovo prašymui, rašytinio proceso tvarka šalims nepranešus priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies

5Atlikus formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų: 2009 m. kovo 31 d. Reikalavimo perleidimo sutarties (b.l. 7-10), Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties (b.l. 17-18), pažymos (b.l. 19), sąskaitų (b.l. 21-27), pranešimo dėl reikalavimo perleidimo (b.l. 28), išrašo iš UAB „Tele2“ ir UAB „Gelvora“ priedo Nr. 1 prie 2009-03-31 Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-21 (b.l. 32), ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinės (b.l. 33), delspinigių paskaičiavimo akto (b.l. 34), tyrimą bei atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad jis savo piniginę prievolę ieškovui yra įvykdęs, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą.

6CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis). CK 6.258 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). CK 6.72 straipsnyje nustatyta, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu, o už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t.t. (CK 6.71 straipsnio 2 ir 3 dalys). Teismas nustatė, kad remiantis Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties 6.5 punktu, jei klientas (atsakovas) nustatytu laiku neapmokėjo sąskaitos, klientas privalo mokėti 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos.

7Teismas, spręsdamas klausimą dėl ieškovo prašomų priteisti 3933,98 Lt delspinigių dydžio ir jų pagrįstumo pažymi, kad formuodamas vieningą teisminę praktiką kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, jog netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. birželio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-405/2006). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teismų praktikoje pripažinta, jog sutartimi nustatytos netesybos yra skirtos nuostoliams atlyginti, todėl jos yra ir civilinės atsakomybės forma. Sutartinės atsakomybės proporcijų keitimas kartu reiškia ir šalių sutarties keitimą. Teismui keičiant (mažinant) sutarties netesybas kaip civilinę atsakomybę turi būti atsižvelgiama į CK 6.223 straipsnio nuostatas dėl sutarties keitimo. Pagal CK 6.223 straipsnio 2 dalį teismo sprendimu vienos iš šalių reikalavimu sutartis gali būti pakeista įstatymų nustatytais atvejais. Vienas iš tokių sutarties keitimo atvejų įtvirtintas CK 6.228 straipsnyje. Jame nustatyta teismo teisė pašalinti esminę šalių nelygybę, kai sudarant sutartį vienai šaliai nepagrįstai suteiktas perdėtas pranašumas. Šis straipsnis kartu su CK 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.258 straipsnio 3 dalimi taikytinas mažinant sutartimi nustatytų netesybų dydį ir nustatant protingą ir pagrįstą kreditoriaus ir skolininko interesų balansą. Pakeista sutartis ar jos sąlyga turi atitikti sąžiningumo ir protingus sąžiningos verslo praktikos reikalavimus (CK 6.228 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teismų praktikoje taip pat pažymėta, kad teismas nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Toks vertinimas turi būti atliekamas kiekvienoje individualioje byloje, ir priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu, teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose numatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Be to, kaip yra pažymėjusi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2010 m. lapkričio 2 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010, ieškovas, siekdamas pagrįsti, kad jo prašomos priteisti netesybos yra protingo dydžio, gali pateikti įrodymų, pagrindžiančių jo nuostolius dėl neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos prievolės.

8Teismas šioje civilinėje byloje atsižvelgia į šalių sutartinių santykių pobūdį, t.y. jog tarp atsakovo ir UAB „Tele2“ buvo sudaryta vartojimo sutartis, t.y. sutartis sudaryta naudojant standartines sutarčių sąlygas, kurios su atsakovu nebuvo individualiai aptariamos, ir atsakovas būdamas silpnesniąja sutarties šalimi faktiškai negalėjo laisva valia derėtis dėl sutarties sąlygų ir įtakoti delspinigių dydžio. Tai reiškia, kad sudarant sutartį nebuvo užtikrintas sutarčių laisvės principo visiškas įgyvendinimas (CK 1.2 straipsnis, 6.156 straipsnis). Taip pat, kadangi atsakovo prievolė sumokėti delspinigius kilo iš vartojimo sutarties, teismas ex officio privalo vertinti, ar sutarties sąlygos, kuriomis grindžiamas ieškovo reikalavimas dėl delspinigių dydžio, yra sąžiningos (CK 6.188 straipsnis). Teismas, nustatydamas, ar yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, taip pat atsižvelgia į tai, kad prašomų priteisti delspinigių dydis 3933,98 Lt sumoje netgi daugiau nei tris kartus viršija skolos sumą – 1074,27 Lt. Teismas taip pat atsižvelgia į tas aplinkybes, kad skola atsirado laikotarpiu nuo 2002 m. spalio 31 d. iki 2003 m. balandžio 30 d., reikalavimo teisę dėl skolos išieškojimo paslaugų teikėjas ieškovui perleido 2009 m. kovo 31 d. sutartimi, o pastarasis ieškinį teismui pareiškė 2012 m. gruodžio 28 d., kas reiškia, kad paslaugų teikėjas ir jo teisių perėmėjas ilgą laiko tarpą nesiėmė priemonių išieškoti skolą, o tai lėmė neadekvačias, beveik keturis kartus viršijančias skolą netesybas. Teismas įvertina ir tai, kad ieškovas nėra pateikęs įrodymų, patvirtinančių, kad jo patirti nuostoliai dėl atsakovo netinkamo prievolės vykdymo yra tokie dideli kaip reikalaujama priteisti netesybų suma, t.y. kad prašomos priteisti netesybos yra protingo dydžio. Visų šių aplinkybių visetas teismui leidžia daryti teisinę išvadą, kad šioje byloje, šios civilinės bylos individualiomis aplinkybėmis teismui yra pagrindas pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti. Teismas, spręsdamas iki kokio dydžio mažinti Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties 6.5 punktu nustatytus 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną vėlavimo dieną nuo visų uždelstų mokėjimų, atsižvelgia į nuo 2011 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalies nuostatas, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Teismo įsitikinimu, netesybų mažinimas iki 0,05 procentų dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos grąžintinos sumos, laikytinas pagrįstu ir pakankamu delspinigių dydžiu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius bei šios civilinės bylos individualiomis aplinkybėmis atitinka ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, taip nėra pažeidžiama sutarties šalių interesų pusiausvyra (CK 1.5 straipsnis). Atsižvelgiant į šias materialinės teisės normas ir į šalių sutartimi sutartas sąlygas bei ieškovo pateiktus įrodymus darytina išvada, kad atsakovas prievolės atsiskaityti su ieškovu neįvykdė, todėl iš jo ieškovo naudai priteistina 1074,27 Lt skolos ir 1966,99 Lt delspinigių (1074,27 Lt x 0,05 proc. x 3662 dienos).

9Teismas pažymi, kad atsakovui, praleidusiai terminą įvykdyti piniginę prievolę, kyla sutarties neįvykdymo teisinės pasekmės – mokėti ieškovui įstatyme nustatytas 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme – 2012 m. gruodžio 31 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 2 dalis), todėl ši ieškinio dalis tenkintina.

10Dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo

11Vertindamas ieškovo reikalavimą dėl 375,93 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo, kurias pagal pateiktą išklotinę, sudaro darbo priemonės, administracija (buhalterija), kompiuterių nusidėvėjimas, kompiuterių nusidėvėjimas, darbuotojo darbo užmokestis ir kt. išlaidos (b.l. 33), teismas sprendžia, kad šios išlaidos yra tiesiogiai susijusios su ieškovo, užsiimančio skolų išieškojimu ir prevencija, ūkine – komercine veikla, todėl negali būti pripažintos išlaidomis CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkto prasme. Ieškovo pateiktoje skolos išieškojimo išlaidų išklotinėje nurodoma, kad ieškovas patyrė išlaidas 30 kartų siųsdamas pranešimus, taip pat užklausdamas duomenų Nekilnojamojo turto registrą, Gyventojų registro tarnybą, tačiau ieškovas nepateikė jokių šias ir kitas išlaidas patvirtinančių įrodymų, taip pat, kartu su ieškiniu netgi nėra pateikti išrašai iš minėtų registrų, todėl ieškovo reikalavimas priteisti ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 straipsnis).

12Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

13Pagal CPK 93 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Teismas gali nukrypti nuo nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas (CPK 93 straipsnio 4 dalis). Teismas įvertinęs, kad ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinys atsakovo R. C. atžvilgiu iš esmės patenkintas, tik sumažintas reikalavimas dėl delspinigių dydžio priteisimo, taip pat atsižvelgęs į tai, kad atsakovui teismo procesinius dokumentus įteikus įstatymo nustatyta tvarka, jis atsiliepimo per teismo nustatytą terminą nepateikė, nenurodė nepateikimo priežasčių, kas reiškia, jog atsakovas R. C. tinkamai nevykdė savo kaip proceso šalies pareigų, sprendžia iš atsakovo ieškovui priteisti visas jo patirtas bylinėjimosi išlaidas – 162 Lt žyminį mokestį (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 93 str. 2 ir 4 d., b.l. 56-57).

14Valstybė šioje byloje patyrė 16,54 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes jų atlyginimas valstybei priteistinos iš atsakovo R. C. (CPK 96 str. 1, 5 dalys).

15Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

16Ieškinį patenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo R. C., a.k. ( - ), gyv. ( - ), ieškovo UAB „Gelvora“, į.k. 125164834, buveinė A. Juozapavičiaus g. 7, Vilniuje, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), AB SEB bankas, naudai 1074,27 Lt (vieną tūkstantį septyniasdešimt keturis litus ir dvidešimt septynis centus) skolos, 1966,99 Lt (vieną tūkstantį devynis šimtus šešiasdešimt šešis litus ir devyniasdešimt devynis centus) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme – 2012 m. gruodžio 31 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 162 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt du litus) bylinėjimosi išlaidų.

18Priteisti iš atsakovo R. C., a.k. ( - ), gyv. ( - ), 16,45 Lt (šešiolika litų ir keturiasdešimt penkis centus) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybės naudai. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. ( - ), AB Swedbank, kodas 73000, įmokos kodas 5660.

19Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

20Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Šimonis, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovas UAB „Gelvora“, į.k. 125164834 (toliau – ieškovas), kreipėsi... 3. Atsakovui teismo dokumentus įteikus įstatymo nustatyta tvarka paskelbiant... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies... 5. Atlikus formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų: 2009 m. kovo 31 d.... 6. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 7. Teismas, spręsdamas klausimą dėl ieškovo prašomų priteisti 3933,98 Lt... 8. Teismas šioje civilinėje byloje atsižvelgia į šalių sutartinių santykių... 9. Teismas pažymi, kad atsakovui, praleidusiai terminą įvykdyti piniginę... 10. Dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo... 11. Vertindamas ieškovo reikalavimą dėl 375,93 Lt ikiteisminio skolos... 12. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 13. Pagal CPK 93 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies,... 14. Valstybė šioje byloje patyrė 16,54 Lt išlaidų, susijusių su procesinių... 15. Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi,... 16. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovo R. C., a.k. ( - ), gyv. ( - ), ieškovo UAB... 18. Priteisti iš atsakovo R. C., a.k. ( - ), gyv. ( - ), 16,45 Lt (šešiolika... 19. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 21. Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo...