Byla 2-1650-527/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo (trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Farmacinių atliekų šalinimas“, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba)

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolita Cirulienė, sekretoriaujant Ievai Gegieckaitei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Andrejui Vavilovui., atsakovės atstovei G. V., trečiojo asmens atstovei direktorei G. R., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AV investicija“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Marijampolės ligoninei dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo (trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Farmacinių atliekų šalinimas“, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba),

Nustatė

2Ieškovė 2015-02-26 ieškinyje, teisme pateiktame 2015-03-02, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 94 straipsniu, prašo: panaikinti atsakovės Medicininių atliekų išvežimo ir šalinimo paslaugų pirkime apklausos būdu priimtus sprendimus, kuriais sudaryta preliminari pasiūlymų eilė, kurioje pirmoji vieta skirta UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ pateiktam pasiūlymui ir su šiuo tiekėju nuspręsta sudaryti pirkimo sutartį; įpareigoti atsakovę priimti sprendimą atmesti tiekėjo UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ Medicininių atliekų išvežimo ir šalinimo paslaugų pirkime apklausos būdu pateiktą pasiūlymą bei sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę, atitinkančią VPĮ reikalavimus; priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodyta, jog atsakovė vykdo Medicininių atliekų išvežimo ir šalinimo paslaugų pirkimą apklausos būdu (toliau – Pirkimas), kuriame ieškovė pateikė pasiūlymą. 2015-02-17 raštu Nr. VPl-138 ieškovė buvo informuota apie sudarytą preliminarią pasiūlymų eilę ir paskelbtą laimėtoją UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“. Paaiškėjo, kad be ieškovės pasiūlymus pateikė tiekėjai UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ ir UAB „Termodinaminiai procesai“, o atsakovė šiuos tiekėjus pripažino atitinkančiais pirkimo dokumentų reikalavimus. Nesutikdama su atsakovės sprendimais, ieškovė pateikė pretenziją. Atsakydama į pretenziją 2015-02-24 raštu Nr. VPl-171 atsakovė nusprendė pretenziją tenkinti iš dalies ir atmesti UAB „Termodinaminiai procesai“ pateiktą pasiūlymą, taip pat nusprendė, kad UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ pateiktas pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. 2015-02-26 raštu Nr. VPl-180 atsakovė informavo apie sudarytą preliminarią pasiūlymų eilę, kurioje pirmoji vieta skirta UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ pateiktam pasiūlymui, bei sprendimą su šiuo tiekėju sudaryti pirkimo sutartį. Ieškovė su tokiais sprendimais nesutinka. Pagal atsakovės patvirtintų Medicininių atliekų išvežimo ir šalinimo paslaugų pirkimo apklausos sąlygų (toliau – Sąlygos) 1 punktą perkančioji organizacija numato pirkti medicininių atliekų (kodas 18 01 02) išvežimo ir šalinimo paslaugas. Sąlygų 9 punkte numatyta, kad paslaugų tiekėjas turi turėti teisės aktų nustatyta tvarka išduotus galiojančius leidimus (licencijas), reikalingus atlikti sutartyje numatytas paslaugas. Pateikdami pasiūlymus tiekėjai sutiko su Sąlygomis ir patvirtino, kad jų pasiūlymuose pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui (Sąlygų 19 punktas), tuo patvirtindami, kad turi reikalingą kvalifikaciją ir leidimus. Patikrinus viešai teikiamą informaciją Atliekų tvarkytojų valstybės registre interneto adresu http://atvr.aplinka.lt/paieska/, matyti, kad tiekėjui UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ nėra suteikta teisė verstis medicininių atliekų, kurių sąrašo kodas 18 01 02, šalinimu, todėl minėtų atliekų šalinimo paslaugų tiekėjas teikti negali. Taigi darytina išvada, kad UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ neturi teisės verstis veikla, kuri reikalinga suteikti atsakovės siekiamas įsigyti paslaugas, todėl negalės tinkamai vykdyti pirkimo sutarties. Atsakovės sprendimas, kuriuo UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ pateiktas pasiūlymas pripažintas atitinkančiu pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus, yra nepagrįstas. Vadovaujantis VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu bei atsakovės patvirtintų Medicininių atliekų išvežimo ir šalinimo paslaugų pirkimo apklausos sąlygų 33.1 punktu, perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jei pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Kadangi tiekėjas UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ neatitinka pirkimo Sąlygų reikalavimų, jo pateiktas pasiūlymas turėjo būti atmestas. Remiantis tuo, darytina išvada, jog atsakovės sprendimai, kuriais tiekėjo UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ pateiktas pasiūlymas buvo įtrauktas į preliminarią pasiūlymų eilę ir šis tiekėjas pripažintas pirkimo laimėtoju bei su juo nutarta sudaryti pirkimo sutartį, yra neteisėti ir nepagrįsti. Vykdydama pirkimą perkančioji organizacija privalo vadovautis VPĮ reikalavimais, kurių tinkamas vykdymas yra svarbiausia viešųjų pirkimų principų ir tikslo įgyvendinimo prielaida. VPĮ 3 straipsnis įpareigoja perkančiąją organizaciją užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Nagrinėjamu atveju atsakovė tiekėjų pasiūlymus vertino pažeisdama įstatymo nuostatas, paneigdama viešai skelbiamą informaciją, todėl nepagrįstai vienam iš tiekėjų suteikė palankesnes sąlygas laimėti pirkimą ir tokiu būdu veikė neskaidriai, todėl ginčijami atsakovės sprendimai yra priimti neteisėtai, pažeidžiant VPĮ nuostatų reikalavimus ir naikintini.

4Atsiliepime į ieškinį atsakovė (b. l. 45–49), vadovaudamasi VPĮ 2 straipsnio 21 ir 34 dalimis, 32 straipsnio 3 dalimi ir 24 straipsnio 5 dalimi, prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovė nurodė, jog atsakovė 2015-02-10 pradėjo Pirkimą. Kvietimai pateikti pasiūlymus pagal pateiktas Apklausos sąlygas (2 priedas) buvo išsiųsti šiems paslaugos teikėjams: UAB „AV investicija“, UAB „Termodinaminiai procesai“, UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ (3, 4, 5 priedai). Įvertinus pateiktus pasiūlymus buvo sudaryta preliminari pasiūlymų eilė ir nustatytas laimėtojas, atitinkantis pirkimo dokumentuose numatytas sąlygas (6, 7 priedai). Atsakovė 2015-02-18 gavo pretenziją iš ieškovės, prašiusios panaikinti sprendimus, kuriais Pirkime buvo sudaryta preliminari pasiūlymų eilė ir nustatytas laimėtojas (8 priedas). Atsakovė, išnagrinėjusi pretenziją, nutarė pretenziją tenkinti iš dalies ir nustatė naują preliminarią teikėjų eilę bei laimėtoją UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ (9, 10, 11 priedai). Ieškovės teigimu, UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ nėra suteikta teisė verstis Apklausos sąlygose numatyta veikla – medicininių atliekų šalinimu, todėl jis negalės tinkamai įvykdyti pirkimo sutarties. Atsakovė su šiais ieškovo argumentais nesutinka. Apklausos sąlygų 9 punkte nustatyta, kad paslaugų teikėjas turi turėti teisės aktų nustatyta tvarka išduotus galiojančius leidimus (licencijas), reikalingus atlikti sutartyje numatytas paslaugas. Teikėjas pirkimo sutarčiai vykdyti gali pasitelkti ir subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, t. y. Apklausos sąlygų 15 punkte nurodomas reikalavimas, kad teikėjas, teikiantis pasiūlymą savarankiškai arba kaip ūkio subjektų grupės dalyvis, nurodytų, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus sutartinių įsipareigojimų vykdymui jis ketina pasitelkti. Analogiškas reikalavimas numatytas ir VPĮ 24 str. 5 d. ir 32 str. 3 dalyse, kurios numato teikėjų teisę įrodinėti savo kvalifikaciją, remiantis kitų ūkio subjektų pajėgumais ir reglamentuoja, kaip teikėjai gali naudotis šia teise. Tai sietina su tikslu įtraukti į pirkimą kuo daugiau potencialių teikėjų, sudaryti jiems lygias sąlygas dalyvauti pirkimo procedūrose, skatinti konkurenciją, užtikrinti Perkančiajai organizacijai platesnes galimybes vertinant gautus pasiūlymus ir nustatant pirkimo laimėtoją. Taip pat šios galimybės, remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, sudarymas leidžia pirkimuose dalyvauti ne tik didelėms, tačiau ir smulkioms bei vidutinėms įmonėms. VPĮ 32 str. 3 dalyje taip pat numatyta: „prireikus konkretaus pirkimo atveju teikėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Šiuo atveju teikėjas privalo įrodyti Perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį šie ištekliai jam bus prieinami“. Analogiškos nuostatos yra įtvirtintos Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinėse rekomendacijose (VPT direktoriaus 2003-10-20 įsakymas Nr. 1S-100 Dėl Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo. Vadovaujantis Lietuvos apeliacinio teismo 2011-05-23 nutartimi c. b. Nr. 2A-937/2011: „kito ūkio subjekto pajėgumais besinaudojantis paslaugos teikėjas turi vieną pareigą – įrodyti Perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį kito asmens pajėgumai ir ištekliai jam bus prieinami“. Apibendrinant, teikėjai gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jei jie realiai turės galimybę tais ištekliais naudotis sutarties vykdymo metu. Pažymėtina, kad tokiais pajėgumais remtis leidžiama ir vadovaujantis Direktyvos 2004/17/EB 53 str. 4 ir 5 dalimis, 54 str. 5 ir 6 dalimis. VPĮ 2 straipsnio 21 dalyje pateikiama pirkimo dokumentų sąvoka. Pirkimo dokumentai apima visus konkretaus viešojo pirkimo dokumentus, kurie yra pateikiami tiekėjams. Juos sudaro techninės specifikacijos, skelbimai apie pirkimą, pirkimo sąlygos ir visi jų priedai, sąlygų patikslinimai bei paaiškinimai ir pan. Trečiasis asmuo pateiktame pasiūlyme nurodė pasitelksiantis subrangovą UAB „Toksika“ tinkamam paslaugų įvykdymui. Kartu su pasiūlymu teikėjas pateikė 2014-06-19 Pavojingų atliekų tvarkymo sutartį Nr. SAS 2014-56, galiojančią vienerius metus nuo pasirašymo dienos ir patvirtinančią, kad teikėjas pirkimo sutarties vykdymo metu turės galimybę naudotis subrangovo UAB „Toksika“ pajėgumais. Remiantis viešai pateikta informacija (www.atvr.aplinka.lt/paieska/ ) UAB „Toksika“ turi teisę teikti naikinimo paslaugas, kurių kodas 18 01 02 (12 priedas). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ tinkamai įrodė savo atitiktį Apklausos sąlygų 9 punkto reikalavimui, todėl atsakovė neturėjo pagrindo šio paslaugos teikėjo pasiūlymo atmesti. Pažymėtina, kad ir ieškovė, ir atsakovės pripažintas laimėtojas UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ sutarties įvykdymui naudosis tos pačios UAB „Toksika“ pajėgumais, tik skirtingu teisiniu statusu (13, 14 priedai), todėl atsakovė kvalifikaciją, reikalingą sutarties įvykdymui, vertino vienodai, o laimėtoju pripažintas teikėjas, pasiūlęs mažiausią paslaugų teikimo kainą. VPĮ 2 str. 34 dalyje pirkimo sutarties sąvoka apibrėžiama taip: „pirkimo sutartis sudaroma tarp Perkančiosios organizacijos ir viešojo pirkimo laimėtojo dėl ekonominės naudos, o t. y. pasiūliusio mažiausią kainą arba pateikusio ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą“. Šiuo konkrečiu atveju, taikant viešojo pirkimo procedūras atsakovės laimėtoju pripažinto UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ pasiūlymo kaina, kuri lyginant su ieškovės pateiktu pasiūlymu mažesnė apie 29 proc. Atsakovė yra viešoji įstaiga, todėl, siekiant viešojo intereso tikslų panaudojant valstybės lėšas kyla pareiga jas išleisti kuo racionaliau. Tai yra pagrindinis viešojo pirkimo tikslas, kuris yra pasiekiamas įsigyjant reikiamas prekes ar paslaugas už mažiausią kainą arba priimant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.

5Trečiasis asmuo UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ atsiliepime į ieškinį (b. l. 36) nurodė, jog su ieškiniu nesutinka. Pateiktu ieškiniu yra piktnaudžiaujama teise ir vykdoma nesąžininga konkurencinė kova. Atliekų tvarkytojų valstybės registro (toliau – ATVR) duomenys yra viešai prieinami internete adresu: http://atvr.aplinka.lt/paieska. Šio registro paieškoje įvedus įmonės kodą ir atliekos kodą galima matyti, kokias konkrečios atliekos tvarkymo veiklas gali vykdyti subjektas. Atsakovės pirkimo objektas buvo atliekų kodu 18 01 02 tvarkymas. Palyginus ieškovės ir UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ atliekos kodu 18 01 02 ATVR išrašus matyti, kad ieškovė gali vykdyti surinkimą (SI veikla), vežimą (S2 veikla), išvežimą (eksportą) (S4 veikla), o UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ gali vykdyti atliekos kodu 18 01 02 surinkimą (SI veikla), vežimą (S2 veikla), įvežimą (importą) (S3 veikla), išvežimą (eksportą) (S4 veikla), prekybą (S6 veikla) ir tarpininkavimą (S6 veikla). Taigi UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ turi dar daugiau nei ieškovė atliekos kodu 18 01 02 tvarkymo veiklų. Iš pateiktų ATVR išrašų matyti, kad nei ieškovė, nei UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ nevykdo atliekos kodu 18 01 02 šalinimo veiklų, t. y. neturi leidimo galutinai pašalinti atliekas kodu 18 01 02, jas sudeginant (D10 veikla) arba jas išverčiant ant žemės ar po žeme (D10 veikla). Atliekos kodu 18 01 02 šalinimo veikla gali būti tik Dl (išvertimas ant žemės ar po žeme) arba D10 (sudeginimas). Atliekos kodu 18 01 02 šalinimo veiklą turi, pavyzdžiui UAB „Toksika“ Šiaulių filialas, kuris minėtą atlieką sudegina (D10 veikla) specialiame pavojingų atliekų deginimo įrenginyje (UAB „Toksika“ Šiaulių Filialo ATVR išrašas dėl atliekos kodu 18 01 02 šalinimo veiklos DIO-deginimo). UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ 2015-02-13 pasiūlyme Nr. 2 nurodė, kad surinktas atliekas kodu 18 01 02 nuveš utilizuoti subteikėjui UAB ,,Toksika“ Šiaulių filialui (žr. pasiūlymo antras lapas, lentelė „informacija apie subteikėjus/subrangovus“) ir pateikė sutarties su UAB „Toksika“ Šiaulių filialu kopiją. Atsakovė viešojo pirkimo sąlygose (9 punkte) nurodė svarbiausią ir pagrindinį reikalavimą pavojingų atliekų tvarkytojui – turėti pavojingų atliekų tvarkymo licenciją. UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ turi galiojančią pavojingų atliekų tvarkymo licenciją (pridedama), kuri leidžia surinkti ir išvežti medicinines atliekas, tame tarpe ir atliekas kodu 18 01 02. Akivaizdu, kad už teisės aktuose numatytų reikalavimų nesilaikymą atsakytų pavojingų atliekų tvarkytojas teisės aktuose nustatyta tvarka. Be to, pavojingų atliekų tvarkytojas arba šiuo atveju tiekėjas už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą pagal atsakovės pirkimo sąlygų 47 punktą privalo mokėti netesybas ir baudas. Taigi trečiasis asmuo, dalyvaudamas konkurse, garantavo, kad pasirašęs paslaugų sutartį ją vykdys. UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ atitiko viešojo pirkimo sąlygų reikalavimus ir pasiūlė mažiausią kainą, todėl turėtų pasirašyti sutartį su perkančiąja organizacija. UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ yra apdraudusi savo veiklą, t. y. įsigijusi bendrosios civilinės atsakomybės draudimą 5 000 eurų sumai

6VPT pateiktoje išvadoje nurodė, jog Pirkimo sąlygų 1 ir 7 punktais įvardytas Pirkimo objektas – medicininių atliekų, kurių kodas 18 01 02, išvežimo ir šalinimo paslaugos. Pirkimo sąlygų 9 punkte nurodyta, kad „ <..,>. Paslaugų tiekėjas turi turėti teisės aktų nustatyta tvarka išduotus galiojančius leidimus (licencijas), reikalingus atlikti sutartyje numatytas paslaugas“. Analogiška nuostata įtvirtinta ir Pirkimo sąlygų X skyriaus (Pirkimo sutarties sąlygos) 37 punkte. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad „Įmonės, kurios surenka, laiko, šalina ar naudoja pavojingas atliekas, turi gauti pavojingų atliekų tvarkymo licenciją“, o Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 (2011-05-03 įsakymo Nr. Dl-368 redakcija) 31 punkte taip pat įtvirtinta, kad „Atliekų surinkimo ir (ar) vežimo veikla gali verstis tik šių Taisyklių IX skyriuje nustatyta tvarka užregistruota įmonė, atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme atliekas surenkančioms ir vežančioms įmonėms nustatytus reikalavimus“. VPĮ 32 straipsnyje įtvirtintos imperatyvios nuostatos, jog „Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, <...>“ (VPĮ 32 str. 1 d.), taip pat „Jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti ar paaiškinti per protingą terminą“ (VPĮ 32 str. 5 d.). To paties straipsnio 7 dalyje įtvirtinta, jog „Kandidatų ir dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis. <...>“. Ieškovė nepažeisdama Pirkimo sąlygų 13 punkto reikalavimų („Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutarties tinkamai patvirtintą kopiją“) kartu su Pasiūlymu pateikė 2015-01-26 jungtinės veiklos sutarties kopiją, 2015-01-08 UAB „Toksika“ įgaliojimo Nr. 1 kopiją, taip pat UAB „AV investicija“ ir UAB „Toksika“ pavojingų atliekų tvarkymo licencijų Nr. 000323 ir Nr. 000085 kopijas. Tuo tarpu trečiasis asmuo savo Pasiūlyme 2 nurodė, jog dalį sutartyje numatytų užduočių, konkrečiai – „Medicininių atliekų (kodas 18 01 02) utilizavimas“ perduos vykdyti subtiekėjui „UAB Toksika“ įm. k. 300031842; <...>“, o prie pridedamų dokumentų lentelėje įvardyti tik „Pavojingų atliekų tvarkymo licencija“ ir „Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos priedas“. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad įvardyta licencija ir jos priedas yra Trečiajam asmeniui 2012-01-20 išduota Pavojingų atliekų tvarkymo licencija Nr. 000596 ir Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos 2012-01-20 Nr. 000596 priedas. Tuo tarpu atsakovė atsiliepime į ieškinį kaip vieną iš trečiojo asmens kvalifikaciją pagrindžiančių aplinkybių nurodė tai, jog „Kartu su pasiūlymu teikėjas pateikė 2014 m. birželio 19 d. Pavojingų atliekų tvarkymo sutartį Nr. SAS 2014-56, galiojančią vienerius metus nuo pasirašymo dienos ir patvirtinančią, kad teikėjas pirkimo sutarties vykdymo metu turės galimybę naudotis subrangovo UAB „Toksika“ pajėgumais. <...> Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog teikėjas UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ tinkamai įrodė savo atitiktį Apklausos sąlygų 9 punkto reikalavimui, todėl atsakovas neturėjo pagrindo šio paslaugos teikėjo pasiūlymo atmesti“. Tačiau, kaip matyti iš trečiojo asmens Pasiūlymo 2 turinio, apie minėtą pridedamą prie Pasiūlymo 2 2014-06-19 Pavojingų atliekų tvarkymo sutartį Nr. ŠAS 2014-56 su UAB „TOKSIKA“ Šiaulių filialu nieko nėra minima, todėl neaišku, kada ir kaip atsakovei buvo pateikta minėta sutartis. Taip pat kyla klausimas, ar tokios sutarties pateikimas atsakovei yra tinkamas įrodymas apie trečiojo asmens pajėgumus tinkamai įvykdyti sutartį, kadangi pagal cituojamame tekste minimos sutarties 7.2 punktą „Sutartis <...> galioja vienerius metus, <...>“, t. y. iki 2015 metų birželio mėnesio. O tai, ar sutartis bus pratęsta dar vieniems metams, kaip tai numatyta minėtos sutarties 7.2 punkte („<...>Sutarties galiojimas, Šalims neprieštaraujant, pratęsiamas vieneriems metams“), nėra aišku. Pirkimo sąlygų 15 punktu „Reikalaujama, kad Tiekėjas, teikiantis pasiūlymą savarankiškai arba kaip ūkio subjektų grupės dalyvis, nurodytų, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus sutartinių įsipareigojimų vykdymui jis ketina pasitelkti“, o Sąlygų 16 punkte numatyta, kad „Tiekėjas, ketinantis pasinaudoti subrangovų, subtiekėjų ar subteikėjų paslaugomis, Pasiūlyme nurodo jų pavadinimus ir kiekvienai įmonei perduodamų Sutartimi sulygtų darbų/paslaugų/prekių dalį, išvardinant parduodamus darbus/paslaugas/prekes bei nurodant jų piniginę išraišką“. Iš minėtų Pirkimo sąlygų punktų, įtvirtinančių subrangovų, subtiekėjų ar subteikėjų pasitelkimo sutarčiai įvykdyti reikalavimus, analizės matyti, jog Pirkimo sąlygų nuostatose nėra aiškiai įtvirtinta, jog trečiasis asmuo, ketinantis pasitelkti subtiekėjų tinkamam sutarties įvykdymui, atsakovei turėjo pateikti ir subtiekėjo UAB „TOKSIKA“ (Šiaulių filialas) pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, įrodančią jo teisę teikti pavojingų atliekų naikinimo paslaugas, kurių kodas 18 01 02, tačiau Pirkimo sąlygų 9 punkto nuostata, įtvirtinanti reikalavimą turėti įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją, reikalingą visoms Pirkimo sąlygose numatytoms paslaugoms teikti, saisto atsakovę pareiga patikrinti, ar potencialus tiekėjas, tame tarpe ir Trečiasis asmuo, tokią licenciją turi. O jei trečiasis asmuo Pirkimo sutarties vykdymui ketina pasitelkti subtiekėjus/subteikėjus/subrangovus, ar pastarieji turi tokią licenciją.

7Pasiūlymų vertinimą atlieka ir sprendimus priima bei už juos atsako pati perkančioji organizacija (atsakovė), kuri turi atidžiai įvertinti tiek Pirkimo sąlygų nuostatas, tiek tiekėjo (trečiojo asmens) pasiūlymą. Jei ji nustatytų, kad tiekėjo pasiūlymas neaiškus, vadovaujantis VPĮ 39 straipsnio 1 dalimi, atsakovė turėtų kreiptis į tiekėją su prašymu paaiškinti pasiūlymą ir tik išsiaiškinusi visas su Pirkimu susijusias aplinkybes – priimti sprendimą dėl pasiūlymų atitikties/neatitikties Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Nustatyta, jog atsakovė nuo 2015-02-10 vykdo Medicininių atliekų išvežimo ir šalinimo paslaugų pirkimą apklausos būdu (toliau – Pirkimas), kuriame pasiūlymus pateikė ieškovė kartu su UAB ,,Toksika“ jungtinės veiklos sutarties pagrindu, UAB ,,Termodinaminiai procesai“ ir trečiasis asmuo. 2015-02-17 raštais Nr. VPl-138 ir Nr. VPI-139 ieškovė buvo informuota apie nustatytą pasiūlymų eilę ir apie tai, kad laimėtoju pripažintas UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ (b. l. 59–60). Nesutikdama su atsakovės sprendimais, ieškovė 2015-02-18 pateikė pretenziją (b. l. 61–62), atsakydama į kurią 2015-02-24 raštu Nr. VPl-171 (b. l. 63) atsakovė nusprendė pretenziją tenkinti iš dalies – UAB ,,Termodinaminiai procesai“ pasiūlymą atmetė, tačiau konstatavo, jog trečiojo asmens pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose numatytus reikalavimus, o 2015-02-26 pranešimu (b. l. 64) atsakovė nustatė naują preliminarią teikėjų eilę bei laimėtoju pripažino trečiąjį asmenį.

10Ieškovė, nesutikdama su atsakovės sprendimu Pirkimo laimėtoju pripažinti trečiąjį asmenį, 2015-02-26 ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovės Pirkime priimtus sprendimus, kuriais sudaryta preliminari pasiūlymų eilė, kurioje pirmoji vieta skirta trečiojo asmens pateiktam pasiūlymui ir su šiuo tiekėju nuspręsta sudaryti pirkimo sutartį; įpareigoti atsakovę priimti sprendimą atmesti trečiojo asmens pateiktą pasiūlymą bei sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę, atitinkančią VPĮ reikalavimus.

11Pirkimui, atsižvelgiant į jo pradžios datą, taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (aktuali redakcija nuo 2015-01-01) (toliau –VPĮ) nuostatos.

12Ieškovės teigimu, Pirkimą laimėjusiam trečiajam asmeniui nėra suteikta teisė verstis medicininių atliekų, kurių kodas 18 01 02, šalinimu, t. y. viena iš veiklų, kuri reikalinga Pirkime atsakovės siekiamas įsigyti medicininių atliekų (kodas 18 01 02) išvežimo ir šalinimo paslaugas, todėl jis pats negalės tinkamai įvykdyti pirkimo sutarties, kai tuo tarpu ieškovės partneris Pirkime jungtinės sutarties pagrindu UAB ,,Toksika“ tokia veikla verstis gali. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas nurodė, jog, nežiūrint į tai, kad tokia veikla verstis gali trečiojo asmens pasitelktas subrangovas UAB ,,Toksika“ Šiaulių filialas, pats trečiasis asmuo kaip tiekėjas, ieškovės atstovo nuomone, vis tiek neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų. Taigi faktiškai šioje byloje ginčas kilo dėl to, ar teisės aktų nustatyta tvarka išduotus galiojančius leidimus, reikalingus atlikti sutartyje numatytas paslaugas, pagal Pirkimo sąlygas privalo turėti pats Pirkime dalyvaujantis tiekėjas ir ar nepakanka, kad tokie leidimai būtų išduoti tiekėjo pasitelktam subrangovui.

13Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasirengimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti pagal viešojo pirkimo sutartį įsipareigojimus, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. Tai – objektyvi kategorija (juridinis faktas), kuri žymi tam tikrų praeities ar dabarties faktų egzistavimą. Taigi objektyvi tiekėjo kvalifikacijos neatitiktis pirkimo sąlygų reikalavimams šalina bet kokią jo teisėto dalyvavimo tolesnėse pirkimo procedūrose galimybę.

14VPĮ konkrečiai nenurodyta, kokius minimalius kvalifikacinius reikalavimus perkančioji organizacija turi nustatyti konkretaus pirkimo atveju – tai, įvertinusi pirkimo pobūdį ir kitas reikšmingas aplinkybes, sprendžia pati perkančioji organizacija, tačiau bet kokiu atveju pirkimo sąlygose nustatyti minimalūs reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai turi atitikti esminį kriterijų – jie turi būti pakankami tam, kad perkančioji organizacija galėtų būti užtikrinta tiekėjo pajėgumu įvykdyti pirkimo užduotį (LAT 2012-04-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012).

15Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad kvalifikacijos reikalavimai turi būti kuo aiškiau suformuluoti, tačiau kai pirkimo sąlyga dėl teisės verstis veikla pirkimo dokumentuose įtvirtinta in abstracto, ji (jos turinys) sistemiškai aiškintina kartu su kitais perkančiosios organizacijos iškeltais reikalavimais, a fortiori, kuriuose apibrėžtas pirkimo objektas. Netgi tais atvejais, kai dėl sisteminio pirkimo sąlygų aiškinimo ribų negalima nustatyti, kokios konkrečiai veiklos atlikimo teisę turi įrodyti tiekėjai (kokius atitikties dokumentus pateikti), pagal VPĮ ir kitų teisės aktų subsidiaraus taikymo taisyklę tiekėjai privalo perkančiajai organizacijai įrodyti, kad turi teisę verstis atitinkama su pirkimo objektu tiesiogiai susijusia veikla, jei ši reguliuojama imperatyviųjų teisės normų (LAT 2014-11-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2014).

16LAT 2014-10-03 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2014 pažymėta ypatinga reikalavimo tiekėjams verstis atitinkama veikla svarba dalyvių pasiūlymų vertinimo ir viešojo pirkimo sutarties vykdymo aspektais, nurodant, jog pirkimo sąlyga dėl teisės verstis veikla sistemiškai aiškintina kartu su kitais perkančiosios organizacijos iškeltais reikalavimais, taip pat ir su tais, kuriuose apibrėžtas pirkimo objektas (pvz., techninė specifikacija), pagal VPĮ ir kitų teisės aktų subsidiaraus taikymo taisyklę tiekėjai privalo perkančiajai organizacijai įrodyti, kad turi teisę verstis atitinkama su pirkimo objektu tiesiogiai susijusia veikla, jei ši reguliuojama imperatyviųjų teisės normų; tiekėjų pareiga perkančiajai organizacijai įrodyti teisės verstis atitinkama specifine, sertifikuojama (licencijuojama) veikla turėjimą nepažeidžia iš skaidrumo principo išplaukiančio imperatyvo dalyvių pasiūlymus vertinti tik pagal pirkimo sąlygas, nes bet kokiu atveju dėl tokio tiekėjų kvalifikacijos reikalavimo negalima sudaryti viešojo pirkimo sutarties, jei ūkio subjektas šios teisės neturi.

17LAT 2015-02-25 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-60-378/2015 pažymėjo „<...>VPĮ – lex specialis, viešųjų pirkimų srityje kitų teisės aktų nuostatos jo atžvilgiu taikytinos subsidiariai, tačiau nepaneigiant imperatyviųjų teisės nuostatų taikymo kitų teisinių santykių srityse; iš skaidrumo principo turinio išplaukianti pareiga įpareigoja perkančiąją organizaciją laikytis su atitinkamu pirkimu susijusių specialiųjų teisės aktų reikalavimų, jei jie tiesiogiai susiję su viešojo pirkimo sutartimi, jos tinkamu vykdymu ir sėkmingu užbaigimu; teisė verstis atitinkama sertifikuojama (licencijuojama) veikla susijusi ne tik su laimėtojo galimybe su perkančiąja organizacija sudaryti sandorį, tinkamai atlikti iš jo kylančias prievoles, bet ir užtikrina visų tiekėjų sąžiningą konkurenciją; net jei pirkimo sąlygų [konkrečiu atveju] ir negalima sistemiškai aiškinti taip, kad pagal jas tiekėjai privalėjo įrodyti perkančiajai organizacijai, jog turi teisę verstis atitinkama veikla, VPĮ ir kitų teisės normų subsidiaraus teisės taikymo taisyklė ir skaidrumo principo turinys aiškintinas taip, kad aplinkybė, jog iš anksto žinomas iš imperatyviųjų teisės normų kylantis reikalavimas nebuvo tiesiogiai įrašytas pirkimo sąlygose, neatleidžia jo dalyvių nuo prievolės turėti atitinkamą licenciją (sertifikatą) ir ją pateikti; perkančiosios organizacijos turi siekti kuo aiškiau apibrėžti reikalavimus teisei verstis specifine, sertifikuojama (licencijuojama) veikla, nes bet kokiu atveju dėl jos (nepriklausomai nuo apimties) negalima sudaryti viešojo pirkimo sutarties, jei ūkio subjektas šios teisės neturi; šiai pozicijai neprieštarauja kasacinio teismo praktika, pagal kurią perkančiųjų organizacijų pareiga patikrinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, pagrįsta objektyviu tiekėjo kvalifikacijos atitiktį iškeltiems reikalavimams liudijančio dokumento turinio vertinimu, atsižvelgiant į tikrąją jų valią, poreikius, susijusius su viešojo pirkimo sutarties sudarymu ir vykdymu, pirkimo sąlygas; tai nustatytina tik vadovaujantis pirkimo sąlygų, kurios laikytinos pagrindiniu iškeltų reikalavimų atitikties vertinimo kriterijumi, turiniu“ (LAT 2014-07-04 nutartis c. b. Nr. 3K-3-411/2014)“.

18Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad „Įmonės, kurios surenka, laiko, šalina ar naudoja pavojingas atliekas, turi gauti pavojingų atliekų tvarkymo licenciją“, o Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 (2011-05-03 įsakymo Nr. Dl-368 redakcija), 31 punkte taip pat įtvirtinta, kad „Atliekų surinkimo ir (ar) vežimo veikla gali verstis tik šių Taisyklių IX skyriuje nustatyta tvarka užregistruota įmonė, atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme atliekas surenkančioms ir vežančioms įmonėms nustatytus reikalavimus“. Vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 10 dalimi, atliekas surenkančios, vežančios ir apdorojančios įmonės, prekiautojai atliekomis ir tarpininkai, įmonės, atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikančios ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienus metus, šią veiklą gali vykdyti tik įregistruoti į Atliekų tvarkytojų valstybės registrą. Taigi tam, kad subjektas galėtų tvarkyti atliekas, jis turi turėti atliekų tvarkymo licenciją, o, be to, turi būti įregistruotas Atliekų tvarkytojų valstybės registre, kaip turintis teisę tvarkyti tam tikras (konkrečias) atliekas.

19Pirkimo sąlygų 1 ir 7 punktuose įvardytas Pirkimo objektas – medicininių atliekų, kurių kodas 18 01 02, išvežimo ir šalinimo paslaugos. Pirkimo sąlygų 9 punkte nurodyta, kad „Paslaugų tiekėjas turi turėti teisės aktų nustatyta tvarka išduotus galiojančius leidimus (licencijas), reikalingus atlikti sutartyje numatytas paslaugas“. Pirkimo sąlygų X skyriaus (Pirkimo sutarties sąlygos) 37 punkte numatyta, jog ,,vykdytojas turi turėti teisės aktų nustatyta tvarka išduotus galiojančius leidimus (licencija), reikalingus atlikti sutartyje numatytas paslaugas.“

20Pirkimo sąlygų 15 punktu „Reikalaujama, kad Tiekėjas, teikiantis pasiūlymą savarankiškai arba kaip ūkio subjektų grupės dalyvis, nurodytų, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus sutartinių įsipareigojimų vykdymui jis ketina pasitelkti“, o Sąlygų 16 punkte numatyta, kad „Tiekėjas, ketinantis pasinaudoti subrangovų, subtiekėjų ar subteikėjų paslaugomis, Pasiūlyme nurodo jų pavadinimus ir kiekvienai įmonei perduodamų Sutartimi sulygtų darbų/paslaugų/prekių dalį, išvardinant parduodamus darbus/paslaugas/prekes bei nurodant jų piniginę išraišką“.

21Nors Pirkimo sąlygos suteikia galimybę tiekėjui, dalyvaujančiam pirkime, sutartinių įsipareigojimų vykdymui pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, pažymėtina, jog šiuo atveju Pirkimo sąlygų sisteminė analizė duoda pagrindą išvadai, jog nustatyta tvarka išduotus galiojančius leidimus (licencijas), reikalingus atlikti sutartyje numatytas paslaugas, turėjo turėti tiek pats Pirkime dalyvaujantis tiekėjas (t. y. trečiasis asmuo) (Sąlygų 9 p.), tiek jo pasitelktas atliekų šalinimui subrangovas, kuris kartu su tiekėju yra ir ,,vykdytojas“ (t. y. UAB ,,Toksika“ Šiaulių filialas“) (Sąlygų 37 p.). Pažymėtina, jog trečiasis asmuo su tokiomis Pirkimo sąlygomis sutiko ir jų VPĮ nustatyta tvarka neginčijo, todėl jos yra galiojančios, o teismas neturi jokio pagrindo šiomis Pirkimo sąlygomis nesivadovauti.

22VPĮ 32 straipsnyje įtvirtintos imperatyvios nuostatos, jog „Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, <...>“ (VPĮ 32 str. 1 d.). Kaip matyti iš bylos duomenų, ieškovė nepažeisdama Pirkimo sąlygų 13 punkto reikalavimų („Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutarties tinkamai patvirtintą kopiją“) kartu su pasiūlymu pateikė 2015-01-26 jungtinės veiklos sutarties kopiją, 2015-01-08 UAB „Toksika“ įgaliojimo Nr. 1 kopiją, taip pat UAB „AV investicija“ ir UAB „Toksika“ pavojingų atliekų tvarkymo licencijų Nr. 000323 ir Nr. 000085 kopijas (b. l. 75–93). Trečiasis asmuo savo pasiūlyme (b. l. 68–69) nurodė, jog dalį sutartyje numatytų užduočių, konkrečiai – „Medicininių atliekų (kodas 18 01 02) utilizavimas“ perduos vykdyti subtiekėjui „UAB Toksika“ įm. k. 300031842“. Iš atsakovės teismui pateiktų trečiojo asmens pasiūlymo dokumentų matyti, kad su pasiūlymu trečiasis asmuo pateikė jam 2012-01-20 išduotą Pavojingų atliekų tvarkymo licenciją Nr. 000596 su priedu (b. l. 70–71) bei kaip dokumentą, patvirtinantį tiekėjo galimybes sutarties vykdymo metu realiai naudotis nurodytų ūkio subjektų pajėgumais – tarp UAB Toksika“ Šiaulių filialo (filialo kodas 300031842) ir trečiojo asmens sudarytą 2014-06-19 Pavojingų atliekų tvarkymo sutartį Nr. SAS 2014-56, (b. l. 72–73), pagal 7.2 punktą galiojančią nuo sutarties pasirašymo vienerius metus, t. y. iki 2015 metų birželio mėnesio, tačiau bet kokiu atveju iki tol, kol šalys pilnai ir tinkamai įvykdys visus šioje sutartyje nustatytus savo įsipareigojimus. Pažymėtina, jog 2014-06-19 sudarytoje sutartyje nėra numatyta jokių šalių įsipareigojimų, susijusių su konkrečiu Pirkimu, todėl nėra jokio pagrindo išvadai, jog trečiojo asmens pasitelktas subrangovas pagal pateiktą sutartį neabejotinai suteiks atsakovės medicininių atliekų šalinimo paslaugas. Be to, nors minėtos sutarties 7.2 punkte numatyta, jog ,,Sutarties galiojimas, Šalims neprieštaraujant, pratęsiamas vieneriems metams“, tačiau jokių duomenų apie tai, jog UAB ,,Toksika“ Šiaulių filialas tokiam sutarties pratęsimui neprieštarauja ir jog sutartis bus pratęsta dar vieniems metams, su trečiojo asmens pasiūlymu nepateikta. Teismas taip pat atkreipia dėmesį ir į aplinkybę, jog, kaip matyti iš šios sutarties 2.5 punkto, vykdytojas UAB ,,Toksika“ Šiaulių filialas pareiškė, jog ,,turi visus teisės aktų nustatyta tvarka išduotus galiojančius leidimus (licencijos Nr. 000085), reikalingus atlikti šioje sutartyje numatytus įsipareigojimus“. Kadangi pats trečiasis asmuo jokios licencijos, išduotos jo pasitelktam subrangovui UAB ,,Toksika“ Šiaulių filialui, atsakovei ir teismui nepateikė, teismas, susipažinęs su ieškovės pasiūlymo medžiaga, nustatė, jog Pavojingų atliekų tvarkymo licencija tuo pačiu numeriu (t. y. Nr. 000085) yra išduota ieškovės jungtinės veiklos partneriui UAB ,,Toksika“, kurio kodas 244670310, (b. l. 84), o ne trečiojo asmens pasitelktam subrangovui UAB ,,Toksika“ Šiaulių filialui, kurio kodas 300031842. Atsižvelgiant į tai, spręstina, jog pagal byloje pateiktus duomenis nėra jokio pagrindo išvadai, jog trečiojo asmens pasitelktas subrangovas UAB ,,Toksika“ Šiaulių filialas, kurio kodas 300031842, turi būtent jam, kaip juridiniam asmeniui, išduotą pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, suteikiančią teisę tas atliekas šalinti.

23Be to, kaip jau minėta, Sąlygų 16 punkte numatyta, kad „Tiekėjas, ketinantis pasinaudoti subrangovų, subtiekėjų ar subteikėjų paslaugomis, Pasiūlyme nurodo jų pavadinimus ir kiekvienai įmonei perduodamų Sutartimi sulygtų darbų/paslaugų/prekių dalį, išvardinant parduodamus darbus/paslaugas/prekes bei nurodant jų piniginę išraišką“. Šiuo atveju yra akivaizdu, jog trečiasis asmuo savo pasiūlyme nurodė neteisingą subrangovo pavadinimą UAB ,,Toksika“, nes juridinio asmens, kurio kodas yra 300031842, teisingas pavadinimas yra UAB ,,Toksika“ Šiaulių filialas. Be to, pasiūlyme nėra nurodyta ir subrangovui perduodamų atliekų šalinimo darbų piniginė išraiška.

24Pasiūlymų vertinimą atlieka ir sprendimus priima bei už juos atsako pati perkančioji organizacija (atsakovė), kuri turi atidžiai įvertinti tiek Pirkimo sąlygų nuostatas, tiek tiekėjo (trečiojo asmens) pasiūlymą. VPĮ 32 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją. Analogiška nuostata yra įtvirtinta ir VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkte. Vadovaujantis Pirkimo sąlygų 33.1 punktu, pirkimo organizatorius atmeta pasiūlymą, jeigu pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

25Kadangi trečiasis asmuo, kaip nustatyta, neatitiko minimalių kvalifikacinių reikalavimų objektyviąja prasme, perkančioji organizacija privalėjo atmesti jo pasiūlymą VPĮ 32 straipsnio 6 dalyje ir 39 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintu pagrindu.

26CPK 4238 straipsnio 2 dalis suteikia teisę teismui viršyti pareikštus reikalavimus, t. y. patenkinti daugiau reikalavimų, negu jų buvo pareikšta, taip pat priimti sprendimą dėl reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti, tačiau yra tiesiogiai susiję su pareikšto ieškinio dalyku ir pagrindu. Nagrinėjamoje byloje ieškovė nereiškia reikalavimo dėl perkančiosios organizacijos sprendimo, kuriuo atsakovė 2015-02-24 raštu ,,Dėl pretenzijos“ trečiojo asmens pasiūlymą pripažino atitinkantį pirkimo dokumentuose numatytus reikalavimus (b. l. 63) bei kuriuo atsakovė 2015-02-26 raštu laimėtoju pripažino trečiąjį asmenį. Kadangi šie atsakovės sprendimai yra neatsiejami nuo byloje pareikštų reikalavimų, teismui sprendime pasisakius dėl šio tiekėjo neatitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams kyla būtinybė panaikinti ir šiuos perkančiosios organizacijos sprendimus, tuo labiau, kad atsakovė, trečiajį asmenį įtraukdama į pasiūlymų eilę pirmuoju numeriu ir nuspręsdama su juo sudaryti paslaugų sutartį (tiksliau – pakviesdama jį pasirašyti paslaugų sutartį), tokiu būdu taip pat pasisakė dėl trečiojo asmens pasiūlymo tinkamumo, ir dėl trečiojo asmens pripažinimo laimėtoju

27Ieškovės reikalavimas įpareigoti atsakovę atmesti trečiojo asmens pateiktą pasiūlymą bei sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę, atitinkančią VPĮ reikalavimus, teismo nuomone, nenagrinėtinas teisme, kadangi šių sprendimų priėmimas priskirtinas perkančiosios organizacijos, o ne teismo kompetencijai, todėl byla šioje dalyje nutrauktina CPK 293 straipsnio 1 punkto pagrindu. Šie reikalavimai, teismo nuomone, yra pertekliniai, kadangi ši pareiga perkančiajai organizacijai kyla iš Viešųjų pirkimų įstatymo, o ieškovės šiuo reikalavimu siekiamas teisines pasekmes sukuria teismo sprendimas, kuriuo panaikinami perkančiosios organizacijos sprendimai dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir pirkimo laimėtojo pripažinimo. Teismui panaikinus ginčo sprendimą, viešojo pirkimo procedūros vykdomos VPĮ nustatyta tvarka. Tačiau teismas pažymi, kad teismo sprendimas yra vientisas procesinis dokumentas, todėl vykdant jį privalu įvykdyti ne tik rezoliucinėje jo dalyje nurodytą sprendimą, bet ir laikytis motyvuojamojoje dalyje išdėstytų išaiškinimų. Taigi esant teismo sprendime aiškiai konstatuotam trečiojo asmens neatitikimui pirkimo dokumentų kvalifikaciniams reikalavimams, perkančioji organizacija privalo dėl šio dalyvio pateikto pasiūlymo priimti atitinkamą sprendimą ir iš naujo sudaryti pasiūlymų eilę.

28Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ieškinį tenkina iš dalies ir panaikina atsakovės sprendimą, įformintą 2015-02-24 raštu ,,Dėl pretenzijos“, kuriuo UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ pasiūlymas pripažintas atitinkančiu pirkimo dokumentuose numatytus reikalavimus; panaikina atsakovės Pirkime 2015-02-17 ir 2015-02-26 priimtus sprendimus, kuriais buvo sudaryta preliminari pasiūlymų eilė, pirmoji vieta skirta UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ pateiktam pasiūlymui, laimėtoju pripažintas UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ ir kuris 2015-02-26 buvo pakviestas pasirašyti paslaugų sutartį.

29Dėl bylinėjimosi išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas iš dalies (bylos dalis dėl perkančiosios organizacijos įpareigojimo atmesti pateiktą pasiūlymą bei sudaryti naują pasiūlymų eilę nutraukta), taip pat į tai, jog teismas tenkino ir nepareikštą reikalavimą, iš atsakovės priteistina tik ½ dalis jos sumokėto 289 Eur žyminio mokesčio (b. l. 7), t. y. 144,5 Eur (CPK 98 str. 1 d.).

30Dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Kauno apygardos teismas 2015-03-05 nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė viešojo pirkimo procedūras. Ieškinį patenkinus iš dalies, laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki sprendimo įsiteisėjimo (CPK 150 str.). Sprendimui įsiteisėjus jos naikinamos, kadangi įsiteisėjęs sprendimas bus privalomas vykdyti perkančiajai organizacijai (CPK 18 str.), nes laikytinas sukeliančiu teisinius padarinius pats savaime be jokios specialios priverstinio jo vykdymo procedūros, o galiojant pritaikytoms laikinosioms priemonėms perkančioji organizacija negalės toliau tęsti pirkimo procedūrų.

31Teismas vadovaudamasis CPK 150, 259, 270 straipsniais, 4231–4238 straipsniais, 4239 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

32ieškinį tenkinti iš dalies.

33Panaikinti atsakovės viešosios įstaigos Marijampolės ligoninė sprendimą, įformintą 2015-02-24 raštu ,,Dėl pretenzijos“, kuriuo UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ pasiūlymas pripažintas atitinkančiu pirkimo dokumentuose numatytus reikalavimus.

34Panaikinti atsakovės viešosios įstaigos Marijampolės ligoninė Medicininių atliekų išvežimo ir šalinimo paslaugų pirkime apklausos būdu 2015-02-17 ir 2015-02-26 priimtus sprendimus, kuriais buvo sudaryta preliminari pasiūlymų eilė, pirmoji vieta skirta UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ pateiktam pasiūlymui, laimėtoju pripažintas UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ ir kuris 2015-02-26 buvo pakviestas pasirašyti paslaugų sutartį.

35Nutraukti bylos dalį dėl ieškinio reikalavimo įpareigoti atsakovę priimti sprendimą atmesti tiekėjo UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ Medicininių atliekų išvežimo ir šalinimo paslaugų pirkime apklausos būdu pateiktą pasiūlymą bei sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę, atitinkančią VPĮ reikalavimus.

36Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „AV Investicija“ (j. a. k. 300114003) iš atsakovės viešosios įstaigos Marijampolės ligoninė (j. a. k. 165803154) 144,5 Eur žyminio mokesčio.

37Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Kauno apygardos teismo 2015-03-05 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

38Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolita... 2. Ieškovė 2015-02-26 ieškinyje, teisme pateiktame 2015-03-02, vadovaudamasi... 3. Ieškinyje nurodyta, jog atsakovė vykdo Medicininių atliekų išvežimo ir... 4. Atsiliepime į ieškinį atsakovė (b. l. 45–49), vadovaudamasi VPĮ 2... 5. Trečiasis asmuo UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ atsiliepime į... 6. VPT pateiktoje išvadoje nurodė, jog Pirkimo sąlygų 1 ir 7 punktais... 7. Pasiūlymų vertinimą atlieka ir sprendimus priima bei už juos atsako pati... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Nustatyta, jog atsakovė nuo 2015-02-10 vykdo Medicininių atliekų išvežimo... 10. Ieškovė, nesutikdama su atsakovės sprendimu Pirkimo laimėtoju pripažinti... 11. Pirkimui, atsižvelgiant į jo pradžios datą, taikomos Lietuvos Respublikos... 12. Ieškovės teigimu, Pirkimą laimėjusiam trečiajam asmeniui nėra suteikta... 13. Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasirengimas... 14. VPĮ konkrečiai nenurodyta, kokius minimalius kvalifikacinius reikalavimus... 15. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad kvalifikacijos reikalavimai turi būti... 16. LAT 2014-10-03 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2014 pažymėta... 17. LAT 2015-02-25 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-60-378/2015 pažymėjo... 18. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje... 19. Pirkimo sąlygų 1 ir 7 punktuose įvardytas Pirkimo objektas – medicininių... 20. Pirkimo sąlygų 15 punktu „Reikalaujama, kad Tiekėjas, teikiantis... 21. Nors Pirkimo sąlygos suteikia galimybę tiekėjui, dalyvaujančiam pirkime,... 22. VPĮ 32 straipsnyje įtvirtintos imperatyvios nuostatos, jog „Perkančioji... 23. Be to, kaip jau minėta, Sąlygų 16 punkte numatyta, kad „Tiekėjas,... 24. Pasiūlymų vertinimą atlieka ir sprendimus priima bei už juos atsako pati... 25. Kadangi trečiasis asmuo, kaip nustatyta, neatitiko minimalių kvalifikacinių... 26. CPK 4238 straipsnio 2 dalis suteikia teisę teismui viršyti pareikštus... 27. Ieškovės reikalavimas įpareigoti atsakovę atmesti trečiojo asmens... 28. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ieškinį tenkina iš dalies... 29. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas... 30. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Kauno apygardos teismas 2015-03-05... 31. Teismas vadovaudamasis CPK 150, 259, 270 straipsniais, 4231–4238... 32. ieškinį tenkinti iš dalies.... 33. Panaikinti atsakovės viešosios įstaigos Marijampolės ligoninė sprendimą,... 34. Panaikinti atsakovės viešosios įstaigos Marijampolės ligoninė Medicininių... 35. Nutraukti bylos dalį dėl ieškinio reikalavimo įpareigoti atsakovę priimti... 36. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „AV Investicija“ (j. a. k.... 37. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Kauno apygardos teismo 2015-03-05 nutartimi... 38. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos...