Byla 2S-967-273/2012
Dėl antstolio veiksmų (suinteresuoti asmenys AB DNB bankas, K. P.)

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininkės R. P. atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 30 d. nutarties civilinėje byloje pagal skolininkės R. P. skundą dėl antstolio veiksmų (suinteresuoti asmenys AB DNB bankas, K. P.)

Nustatė

2Skolininkė R. P. kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolės A. L. veiksmų. Skundu prašė panaikinti antstolės A. L. 2011-08-02 turto arešto aktą vykdomojoje byloje Nr.0140/11/01787.

3Marijampolės rajono apylinkės teismas 2012 m. sausio 30 d. nutartimi pareiškimą paliko nenagrinėtą. Teismas nurodė, kad skundas buvo priimtas ir paskirtas teismo posėdis 2011-12-15, tačiau teismo šaukimas pareiškėjai jos nurodytu adresu ( - ) sugrįžo neįteiktas. Teismas posėdį atidėjo 2012-01-09. Pareiškėjai apie teismo posėdį buvo žinoma (b.l. 118), kadangi buvo gautas jos prašymas bylos nagrinėjimą atidėti dėl ligos. Teismas pareiškėjos prašymą tenkino ir posėdį atidėjo 2012-01-20, užklausdamas gydymo įstaigą apie jos ligos pobūdį ir galimumą dalyvauti teismo posėdyje. Gydymo įstaiga informavo teismą, kad R. P. 2012-01-20 negalėjo dalyvauti teismo posėdyje dėl ligos, pacientei buvo paskirta atvykti į gydymo įstaigą 2012-01-25. Sekantis teismo posėdis buvo paskirtas 2012-01-30 14 val., tačiau pareiškėja ir į šį į teismo posėdį neatvyko, prašymo nagrinėti bylą jai nedalyvaujant ar bylos nagrinėjimą atidėti nepateikė, atstovavimu nepasirūpino, iki teismo posėdžio pradžios dokumentų, pateisinančių jos neatvykimą į teismą taip pat nepateikė. Pareiškėjai teismo šaukimas buvo siunčiamas jos nurodytu adresu ( - ), tačiau sugrįžo neįteiktas.

4Skolininkė R. P. atskiruoju skundu prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 30 d. nutartį panaikinti. Nurodo, jog kiek teisme vyko posėdžių, nė į vieną posėdi nėra gavusi šaukimų ar pranešimų. Apie dviejų posėdžių datą ir laiką sužinojo tik atsitiktinai. Vėliau suprato, kad buvo padariusi klaidą ir skunde nurodė savo adresą ne ( - ). Tai pastebėjusi nusiuntė teismui prašymą, kad apie posėdžio datą ir laiką praneštų Dariaus-Girėno 32 Marijampolė. Tačiau jokio šaukimo ar pranešimo apie tai, kad posėdis turi vykti 2012-01-30 negavo. Todėl mano, kad teismas įstatymų numatyta tvarka apie posėdžio datą ir laiką tinkamai neinformavo. Nors teismas nurodo, kad siuntė pranešimus tinkamu adresu, tačiau tai paneigiama nutarties siuntimo voku, iš kurio matyti, kad nutartis ir vėl išsiųsta ne skolininkės nurodytu adresu. Byloje pateikti duomenys apie tai, kad nuo 2012-01-06 serga ir tęsiamas gydymas.

5A. A. L. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skolininkės R. P. skundą atmesti. Nurodo, kad nesutinka su pareiškėjos atskirajame skunde nurodytais motyvais ir argumentais, ir mano, kad teismas tinkamai įvertino pareiškėjos elgesį, todėl nėra jokio teisinio pagrindo naikinti teismo nutartį. Pareiškėja skunde nepateikia nė vieno teisinio argumento, kodėl teismo nutartis turėtų būti panaikinta. CPK str. 2d. įtvirtinta šalies pareiga rūpintis proceso skatinimu, sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku pateikti savo įrodymus ir argumentus, nedelsiant informuoti teismą ir kitus byloje dalyvaujančius asmenis apie kiekvieną procesinių dokumentų vietos pasikeitimą.

6Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skolininkės R. P. skundą atmesti. Nurodo, kad skolininkė aplaidžiai žiūri į bylos nagrinėjimą ir pakartotinai klaidina dabar jau Kauno apygardos teismą, tai patvirtina jos skunde dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012-01-30 nutarties nurodytas ir vėl klaidingas jos adresas – ( - ). Nors skolininkė atskirajame skunde teigia, kad Marijampolės rajono apylinkės teismas neišsiuntė jai šaukimų jos patikslintu gyvenamosios vietos adresu, neneigia, kad apie teismo posėdžius jai buvo žinoma. Tai patvirtindama skolininkė nurodo, kad teismui pateikė dokumentus, įrodančius, kad ji negali atvykti į teismo posėdį dėl ligos, tačiau teismas ignoravo jos pateiktą pažymą bei priėmė nutartį, kuria skundas buvo paliktas nenagrinėtu. Marijampolės rajono apylinkės teismas paskirtus 2012-01-09 ir 2012-01-20 teismo posėdžius atidėjo, gavęs skolininkės prašymą bylos nagrinėjimą atidėti dėl ligos. Dėl 2012-01-30 R. P. jokių pateisinančių jos neatvykimą į teismą dokumentų nepateikė. Tai, kad skolininkė prie savo atskirojo skundo pateikė medicininę pažymą dėl neatvykimo į teismą, dar neįrodo, kad tokią pažymą R. P. pateikė ir Marijampolės rajono apylinkės teismui iki 2012-01-30 teismo posėdžio.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (( - ) straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (( - ) straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

9Pirmosios instancijos teismas pareiškėjos pareiškimą paliko nenagrinėtu ( - ) straipsnio 1 dalies 6 punkto pagrindu, kuris numato, kad teismas pareiškimą palieka nenagrinėtą, jeigu abi šalys, neprašiusios nagrinėti bylą jų nesant, neatvyko be svarbių priežasčių. Taigi ( - ) straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodyto pareiškimo palikimo nenagrinėtu pagrindo taikymas tiesiogiai susijęs su šalių neatvykimo į teismo posėdį padariniais, išdėstytais ( - ) straipsnyje. ( - ) straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas ieškovo arba jo atstovo prašymu, jeigu jis iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (neatvykimas dėl ligos, atostogos, komandiruotė, šalies atstovo užimtumas kitose bylose, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai paprastai nelaikomi svarbiomis priežastimis). Pažymėtina, kad žodžio paprastai vartojimas minėtoje teisės normoje reiškia tai, kad atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, teismui paliekama teisė pripažinti, jog liga ar kitos neatvykimo į teismo posėdį priežastys yra svarbios. Tačiau įstatymas nustato, jog kai ieškovas ar jo atstovas dėl objektyvių priežasčių negali atvykti į teismo posėdį, teismas gali atidėti bylos nagrinėjimą esant dviems sąlygoms: pirma, ieškovas ar jo atstovas prašymą atidėti bylos nagrinėjimą pateisinančius dokumentus pateikia iki teismo posėdžio, į kurį neturi galimybių atvykti, pradžios; antra, teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (( - ) straipsnio 1 dalis ). Analogiškos sąlygos nurodytos ir ( - ) straipsnio 2 dalyje, numatančioje pasekmes dėl kitos šalies (atsakovo) neatvykimo.

10Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį – tai įstatymo leidėjo nustatyta priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1564/2009, 2011 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-117/2011, 2011 m. kovo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-352/2011).

11Atskirajame skunde skolininkė nurodo, kad buvo padariusi klaidą ir skunde nurodė savo adresą ne ( - ). Tai pastebėjusi nusiuntė teismui prašymą, kad apie posėdžio datą ir laiką praneštų ( - ).

12Kaip matyti iš bylos duomenų, nutartimi 2011-12-15 buvo paskirtas teismo posėdis (t.1, b.l. 72-73). Teismo šaukimas skolininkei siųstas adresu ( - ), sugrįžo neįteiktas (t.1, b.l. 109). Teismas posėdį atidėjo 2012-01-09 ( t. 1, b.l. 108). Pareiškėjai apie teismo posėdį buvo žinoma (b.l. 118), kadangi buvo gautas jos prašymas bylos nagrinėjimą atidėti dėl ligos. Teismas pareiškėjos prašymą tenkino ir posėdį atidėjo 2012-01-20, užklausdamas gydymo įstaigą apie jos ligos pobūdį ir galimumą dalyvauti teismo posėdyje (t. 1, b.l. 120). Gydymo įstaiga informavo teismą, kad R. P. 2012-01-20 negalėjo dalyvauti teismo posėdyje dėl ligos, pacientei buvo paskirta atvykti į gydymo įstaigą 2012-01-25 (t.1, b.l. 134) Sekantis teismo posėdis buvo paskirtas 2012-01-30 (t.1, b.l. 135). Skolininkė į paskirtą teismo posėdį neatvyko, prašymo nagrinėti bylą jai nedalyvaujant ar bylos nagrinėjimą atidėti nepateikė. Pareiškėjai teismo šaukimas buvo siunčiamas jos nurodytu adresu ( - ), tačiau sugrįžo neįteiktas ( t.1, b.l. 140). Pažymėtina, kad ( - ) straipsnio 1 dalis numato, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo nedelsdami pranešti teismui ir kitiems dalyvaujantiems byloje asmenims apie kiekvieną procesinių dokumentų įteikimo būdo, adreso pašto korespondencijos siuntoms pasikeitimą. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad jeigu dalyvaujantys byloje asmenys nesilaiko šio straipsnio 1 dalyje nurodytos pareigos, procesiniai dokumentai siunčiami paskutiniu teismui žinomu adresu ir yra laikomi įteiktais. Kaip matyti, pirmosios instancijos teismas pareiškėjai teismo šaukimą siuntė jos nurodytu adresu ( - ). Todėl teigti, kad teismas skolininkės tinkamai apie posėdžio datą ir laiką neinformavo, nėra pagrindo. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad atskirajame skunde, adresuotame Kauno apygardos teismui, skolininkė nurodo savo adresą – ( - ) ( t.2, b.l.3-4). Pažymėtina, kad civilinio proceso įstatymas įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis (CPK 7 str. 2 d.), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 str.), kad šis kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą sprendimą.

13Civilinio proceso kodekso 246 straipsnis reglamentuoja šalių ir jų atstovų neatvykimo į teismo posėdį pasekmes. Šio straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas palieka ieškinį nenagrinėtą, kai ieškovas, neprašęs nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, neatvyksta į teismo posėdį, kai jam tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką, taip pat iki teismo posėdžio pradžios nebuvo pateikęs prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, arba teismas nepripažįsta ieškovo nurodytų neatvykimo priežasčių svarbiomis, o atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių. Atskirajame skunde skolininkė iš esmės nenurodo nė vienos aplinkybės, kuri leistų pripažinti, jog skolininkė į teismo posėdį neatvyko dėl svarbios priežasties, nes pagal ( - ) straipsnio 2 dalį neatvykimas į teismo posėdį dėl ligos paprastai nelaikoma svarbia neatvykimo priežastimi.

14Pagal ( - ) straipsnio 1 dalies reikalavimus bylos nagrinėjimas galėjo būti atidėtas tik tuo atveju, jeigu skolininkė būtų informavusi teismą apie neatvykimą iki teismo posėdžio pradžios, pateikusi dokumentus, pateisinančius neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis būtų pripažinęs svarbiomis. Nagrinėjamu atveju, skolininkė prieš teismo posėdį nepateikė prašymo atidėti bylos nagrinėjimą ir nenurodė neatvykimo priežasčių bei nepateikė tai patvirtinančių rašytinių įrodymų.

15Pirmosios instancijos teismas pareiškėjos pareiškimą paliko nenagrinėtu ( - ) straipsnio 1 dalies 6 punkto pagrindu. Pažymėtina, kad CPK 297 straipsnio 2 dalis numato, kad pašalinus aplinkybes, kurios buvo pagrindas pareiškimą palikti nenagrinėtą, suinteresuotas asmuo turi teisę vėl kreiptis į teismą su pareiškimu bendra tvarka.

16Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas atskirąjį skundą atmeta, o pirmosios instancijos teismo nutartį palieka nepakeistą (( - ) straipsnio 1 dalies 1 punktas).

17Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

18atskirąjį skundą atmesti.

19Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai