Byla 2-186-231/2012
Dėl 2010-10-05 pirkimo – pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, sekretoriaujant Gražinai Simanavičienei, dalyvaujant ieškovo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui O. Ž.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ieškinį atsakovams Z. T., O. T., K. N., J. N. dėl 2010-10-05 pirkimo – pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis,

Nustatė

3ieškovas prašo pripažinti negaliojančiomis 2010-10-05 tarp Z. T. bei O. T. ir K. N. bei J. N. sudarytą žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1947-8832, pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 11266 ir žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1089-3537, gyvenamojo namo, unikalus Nr. 4400-0407-1749, tvarto, unikalus Nr. 4400-0407-1781 pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 11269, taikyti restituciją ir grąžinti žemės sklypus bei gyvenamąjį namą ir tvartą atsakovams Z. T. ir O. T., panaikinti žemės sklypų, gyvenamojo namo ir tvarto teisinę registraciją K. N. ir J. N. vardu, bei priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu reikalavimo dėl žemės sklypų, gyvenamojo namo ir tvarto teisinės registracijos K. N. ir J. N. vardu panaikino atsisakė kaip perteklinės, likusius ieškinio reikalavimus palaikė. Nurodė, kad atsakovo Z. T. mokestinė 1 180 008 Lt nepriemoka susidarė jam 2009 metais pardavus UAB „Ketuva“ akcijas, tačiau nesumokėjus su šio turto pardavimu susijusių mokesčių. Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2010-09-27 priėmė sprendimą išieškoti 244 062,54 Lt mokestinę nepriemoką iš atsakovo Z. T. turto, taip pat išsiuntė jam 2010-10-27 priminimą sumokėti 246 206,51 Lt mokestinę nepriemoką. Z. T. atvykęs į Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, pažadėjo dalimis sumokėti mokestinę nepriemoką, pasirašė 2010-12-07 mokestinių prievolių vykdymo grafiką, įsipareigojo sumokėti mokestinę nepriemoką dalimis, tačiau to nedarė. Todėl Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2011-02-10 priėmė sprendimą išieškoti 237 414, 39 Lt mokestinę nepriemoką iš skolininko (atsakovo) turto, kurį pateikė vykdyti antstoliui. Toliau aiškinantis aplinkybes nustatyta, kad 2010-10-05 Z. T. ir O. T. sudarė pirkimo – pardavimo sutartis, kuriomis pardavė jiems priklausančius žemės sklypus, gyvenamąjį namą ir tvartą, esančius ( - ) K. N. ir J. N.. Šie sandoriai pažeidžia valstybės interesus, nes Z. T. kartu su O. T. nesąžiningai perleido nekilnojamąjį turtą, iš kurio galima buvo padengti mokestinę nepriemoką valstybei.

5Atsakovai į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką atsakovams pranešta įstatymo nustatyta tvarka, atsiliepimų į pareikštus ieškinius jie nepateikė.

6Ieškinys tekintinas visiškai.

7Bylos duomenys patvirtina, kad 2010-10-05 Z. T. ir O. T. sudarė pirkimo - pardavimo sutartis, pagal kurias pardavė K. N. ir J. N. 0,2537 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-1089-3537, 2,5627 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-1947-8832, pastatą – gyvenamąjį namą, unikalus Nr. 4400-0407-1749, pastatą – tvartą, unikalus Nr. 4400-0407-1781 (toliau – Ginčo sutartys) (b.l. 15-24, 28-29, 33-34).

8Actio Pauliana instituto paskirtis – ginti kreditorių nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas ir kartu mažinama kreditoriaus galimybė gauti visišką savo reikalavimo patenkinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. birželio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-710/2002; 2003 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2003). Kreditorius, reikšdamas actio Pauliana, pirmiausia siekia atkurti skolininko sudarytu sandoriu pažeistą jo mokumą, sugrąžinant tai, ką skolininkas nesąžiningai, be privalomo pagrindo perleido kitiems asmenims. Skirtingai nei kitais sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindų atvejais, actio Pauliana paskirtis – kompensacinė, nes pripažinus pagal kreditoriaus ieškinį skolininko sudarytą sandorį negaliojančiu kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perduotą pagal tą sandorį turtą ar jo vertę tiek, kiek reikalinga kreditoriaus reikalavimams patenkinti. Taigi, sandorio pripažinimas negaliojančiu nėra pagrindinis tokio ieškinio tikslas, o tik priemonė atkurti skolininko sudarytu sandoriu pažeistą jo mokumą ir sugrąžinti skolininką į ankstesnę turtinę padėtį, kad kreditorius galėtų patenkinti savo reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-02-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-201/2001; 2006-01-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006). Jeigu byloje nustatoma, kad kreditorius, reikšdamas actio Pauliana, turėjo tikslą ne patenkinti savo reikalavimą, o kad teismas tik pripažintų sandorį negaliojančiu, toks ieškinys CK 6.66 straipsnio pagrindu negali būti tenkinamas.

9Pripažinti sandorį negaliojančiu šiuo pagrindu bei taikyti teisines pasekmes galima tik esant CK 6.66 straipsnyje nustatytų sąlygų visetui, kad būtų užkirstas kelias galimam kreditoriaus piktnaudžiavimui šiuo institutu ir nepagrįstam skolininko teisių suvaržymui.

10Actio Pauliana instituto taikymo sąlygų visetas yra šis: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; 7) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-12-09 nutartis Nr. 3K-3-587/2008).

11Minėta, kad actio Pauliana institutui taikyti būtina, kad kreditorius turėtų neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę skolininkui, t.y. institutas taikomas, kai skolininkas nėra įvykdęs visos ar dalies prievolės kreditoriui arba įvykdęs ją netinkamai. Kreditoriaus pareiga yra įrodyti, kad jis turi tokią, t.y. neabejotiną ir galiojančią, reikalavimo teisę ir kad ši egzistuoja, t. y. nėra tariama, pasibaigusi ir pan.

12Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2010-09-27 priėmė sprendimą Nr. 14-19-25032 išieškoti 244 062,54 Lt mokestinę nepriemoką iš atsakovo Z. T. turto (b.l. 5). Mokestinė nepriemoka 2010-10-27 išsiųstu atsakovui Z. T. priminimu Nr. 14-07-26363 jau sudarė - 246 206,51 Lt (b.l. 7). Tai, kad atsakovas Z. T. neginčija ir pripažįsta mokestinę nepriemoką įrodo jo 2010-12-07 pateiktas ir pasirašytas mokestinių prievolių vykdymo grafikas (b.l. 8). Z. T. nemokant mokesčių, Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2011-02-10 priėmė sprendimą Nr. 14-19-2212 išieškoti 237 414, 39 Lt mokestinę nepriemoką iš jo turto (b.l. 12), kurį pateikė vykdyti antstoliui (b.l.14). Byloje duomenų, patvirtinančių, kad atsakovas mokestinę nepriemoką sumokėjo, nėra, todėl konstatuotina, kad ieškovas turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę atsakovui.

13CK 6.66 straipsnio 1 dalyje pateiktas pavyzdinis, bet ne baigtinis, sąrašas atvejų, kaip skolininko sudarytu sandoriu galima pažeisti kreditoriaus teises: jei dėl sandorio skolininkas tampa nemokus; skolininkas, būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui; kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Ar konkrečiu skolininko sudarytu sandoriu buvo pažeisti kreditoriaus interesai ir teisės, turi būti vertinama pagal konkrečios bylos faktines aplinkybes. Nustatinėjant šią actio Pauliana instituto taikymo sąlygą, būtina atkreipti dėmesį į tai, kad kreditoriaus teisės gali būti pažeistos ir tokiais skolininko sudarytais sandoriais, kurie nors ir nesukėlė skolininko bendro nemokumo, tačiau sumažino turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, vertę ir to sumažėjusios vertės turto neužtenka kreditoriaus reikalavimams patenkinti; kreditoriaus teises pažeidžiančiu sandoriu gali būti pripažintas ir toks sandoris, dėl kurio atsiskaitymas su kreditoriais užtrunka gerokai ilgiau (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje P. R. ir kt. v. J. Tsetskhladze ir kt., bylos Nr. 3K-3-191/2006; 2005 m. rugsėjo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Disca Baltica“ v. UAB „Panevėžio balsas“, bylos Nr. 3K-3-420/2005). Kreditoriaus teisių pažeidimu CK 6.66 straipsnio 1 dalies prasme taip pat laikytinas ir sumažėjęs skolininko mokumas, kai kreditorius praranda galimybę visiškai arba iš dalies patenkinti savo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Automašinų verslo centras v. UAB „Baltijos realizacijos centras“, bylos Nr. 3K-3-473/2004; 2006 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. P. v. I. G., D. G., bylos Nr. 3K-3-497/2006) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-12-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-535/2007).

14Kaip jau minėta Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2011-02-10 sprendimu Nr. 14-19-2212 nuspręsta išieškoti 237414,39 Lt mokestinę nepriemoką iš Z. T. turto (b.l. 12), pavedant išieškoti mokestinę nepriemoką antstoliui Dariui Bliznikui ir prašant antstolį pranešti apie priverstinio išieškojimo eigą (b.l. 14). Byloje įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas turi turto ar piniginių lėšų, kurių pakanka padengti mokestinę nepriemoką valstybei, nėra. Ginčo sutartimis K. N. ir J. N. parduoti du žemės sklypai, gyvenamasis namas ir tvartas kurių bendra vidutinė rinkos vertė pagal Valstybės įmonės Registrų centras išrašus yra 19782,00 Lt (b.l. 30, 31, 36). Atsakovas Z. T. kartu su sutuoktine O. T. sudarydamas Ginčo sutartis, sumažino savo turto vertę 19782,00 Lt suma ir dėl to ieškovas šia apimtimi prarado galimybę iš dalies patenkinti savo reikalavimus dėl mokestinės nepriemokos išieškojimo. Tokiu būdu, buvo pažeistos ieškovo, kaip kreditoriaus, teisės ir teisėti interesai.

15CK 6.66 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad šio straipsnio 1 dalyje nustatytu pagrindu (actio Pauliana) ieškinį dėl skolininko sudaryto sandorio pripažinimo negaliojančiu kreditorius turi teisę pareikšti per vienerių metų ieškinio senaties terminą. Sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas actio Pauliana pareikšti nustatytas siekiant apsaugoti civilinių teisinių santykių stabilumą. Actio Pauliana senaties termino eigos pradžios momentas nustatomas taikant CK 6.66 straipsnio 3 dalį, pagal kurią šis terminas prasideda nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo teises pažeidžiantį sandorį. Ieškinio senaties termino eiga prasideda tik po to, kai asmuo subjektyviai suvokia ar turi suvokti apie tokio sandorio sudarymą.

16Ginčo sutartys sudarytos 2010-05-10. Ieškovas ieškinys atsakovams teisme gautas 2011-10-24 (b.l. 1). Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas apie jo teises pažeidžiančius sandorius sužinojo 2011 m., kada Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2011-02-10 priėmė sprendimą išieškoti 237 414,39 Lt mokestinę nepriemoką iš skolininko turto, kurį pateikė vykdyti antstoliui. Kaip paaiškino ieškovo atstovas teismo posėdžio metu po sprendimo perdavimo antstoliui, toliau aiškinantis aplinkybes paaiškėjo, kad 2010-10-05 Z. T. ir O. T. su K. N. ir J. N. sudarė Ginčo sutartis, todėl daroma išvada, kad ieškovas teisę pareikšti ieškinį dėl Ginčo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis actio Pauliana pagrindu įgyvendino tinkamai ir senaties termino nepraleido.

17Sandorio privalomumu nustatomos sutarties laisvės principo ribos. Skolininko sudaryto sandorio privalomumas nulemia actio Pauliana instituto netaikymą. Privalėjimas sudaryti sandorį – tai asmens pareiga, kurią gali nustatyti įstatymas, ir jei šalis tokios pareigos nevykdo, tai suinteresuotas asmuo gali kreiptis į teismą su reikalavimu teismo tvarka nustatyti prievolę. Skolininko pareiga sudaryti sandorį taip pat gali būti nustatyta teismo sprendimu, gali kilti iš skolininko vienašališko įsipareigojimo (pvz., paskolos sutartyje nustatytas skolininko įsipareigojimas pagal kreditoriaus pareikalavimą įkeisti turtą), ikisutartinių santykių, viešo konkurso ir kitų imperatyvų. Byloje jokių duomenų (teismo sprendimo ar sutarties ir pan.), patvirtinančių, kad jų pagrindu Z. T. kartu su O. T. privalėjo sudaryti Ginčo sutartis, nėra, todėl darytina išvada, kad jis Ginčo sutarčių sudaryti neprivalėjo.

18Taikant actio Pauliana institutą turi būti nustatomas tiek skolininko, tiek trečiojo asmens nesąžiningumas, kai ginčijamas atlygintinis sandoris (CK 6.66 straipsnio 1, 2 dalys) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-06-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-262/2008).

19atsakovas Z. T. dirbo kartu su K. N. UAB „Žiedas“, ką patvirtina byloje esančios SoDdros duomenų kopijos (b.l. 39,40), todėl galima preziumuoti, kad asmenys, dirbantys vienoje darbovietėje pažįsta viena kitą ir K. N. turėjo žinoti apie atsakovo Z. T. turtinę padėtį, įsiskolinimus valstybei. Byloje taip pat nėra įrodymų, paneigiančių ir atsakovo Z. T. bei O. T. nesąžiningumą sudarant Ginčo sutartis. Z. T. žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromi sandoriai pažeis kreditoriaus (ieškovo) teises, tuo labiau, kad jis apie 2010-09-27 priimtą sprendimą išieškoti iš jo 244 062,54 Lt mokestinę nepriemoką buvo informuotas, jam 2010-10-27 išsiųstas priminimas sumokėti 246 206,51 Lt mokestinę nepriemoką, taip pat jis buvo atvykęs į Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, pažadėjęs dalimis sumokėti mokestinę nepriemoką, pasirašydamas 2010-12-07 mokestinių prievolių vykdymo grafiką. Esant savo sunkiai turtinei padėčiai ir žinant savo įsiskolinimą valstybei sudarė kartu su sutuoktine Ginčo sutartis, todėl konstatuojama, kad tiek skolininkai (Z. T. ir O. T.), tiek tretieji asmenys (atsakovai K. N. ir J. N.) buvo nesąžiningi, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad Ginčo sutartys pažeis kreditoriaus (ieškovo) teises ir teisėtus interesus.

20Minėta, kad tuo atveju, jeigu byloje nustatoma, jog kreditorius, reikšdamas actio Pauliana, turi tikslą ne patenkinti savo reikalavimą, o kad teismas tik pripažintų sandorį negaliojančiu, toks ieškinys CK 6.66 straipsnio pagrindu negali būti tenkinamas.

21Ieškovas prašo taikyti restituciją – panaikinus Ginčo sutartis grąžinti žemės sklypus, gyvenamąjį namą ir tvartą atsakovams Z. T. ir O. T., tam kad nukreiptų į juos išieškojimą pagal 2011-02-10 sprendimą išieškoti 237 414,39 Lt mokestinę nepriemoką iš skolininko turto, kuris pateiktas vykdyti antstoliui. Taigi, konstatuotina, kad ieškovo tikslas – panaikinus Ginčo sutartis patenkinti savo reikalavimą.

22Byloje nustatytinos visos sąlygos pripažinti negaliojančiomis Ginčo sutartis actio Pauliana pagrindu, todėl toks ieškovo reikalavimas yra pagrįstas ir tenkintinas.

23P. G. sutartis negaliojančiomis ab initio (nuo jų sudarymo momento) taikytinos sandorio negaliojimo teisinės pasekmės – žemės sklypai, ūkio pastatas ir tvartas grąžinti atsakovams Z. T. ir O. T..

24Nustatyta, kad atsakovas K. N. 2010-10-05 įsigydamas žemės sklypą su gyvenamuoju namu, esančius ( - ). atsakovams Z. T. ir O. T. sumokėjo 20 000 Lt (b.l. 19). Todėl grąžinus turtą buvusiam savininkui, atsakovui K. N. priteistina iš atsakovų Z. T. ir O. T. 20 000 Lt.

25Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

26iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovui priteistina 593,46 Lt bylinėjimosi išlaidų, t. y. iš kiekvieno po 148,37 Lt žyminio mokesčio.

27Taip pat iš atsakovų lygiomis dalimis valstybei priteistina 98,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, t. y. iš kiekvieno po 24,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 83, 93, 96, 177-178, 259, 260, 270 str. str., teismas

Nutarė

29ieškinį patenkinti visiškai.

30Pripažinti negaliojančia 2010-10-05 pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 11266, kuria Z. T. a.k. ( - ) bei O. T. a.k. ( - ), atlygintinai perleido K. N. a.k( - ) bei J. N. a.k. ( - ), žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-1947-8832, esantį ( - ), nuo jos sudarymo momento.

31Pripažinti negaliojančia 2010-10-05 pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 11269, kuria Z. T. a.k. ( - ) bei O. T. a.k. ( - ) atlygintinai perleido K. N. a.k( - ) bei J. N. a.k. ( - ) žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-1089-3537, gyvenamąjį namą, unikalus Nr. 4400-0407-1749, tvartą, unikalus Nr. 4400-0407-1781, esančius ( - ), nuo jos sudarymo momento.

32Taikyti restituciją – grąžinti žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-1947-8832, žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-1089-3537, gyvenamąjį namą, unikalus Nr. 4400-0407-1749, tvartą, unikalus Nr. 4400-0407-1781, esančius ( - ), Z. T. bei O. T. nuosavybėn.

33Priteisti iš atsakovų Z. T., a.k. ( - ) ir O. T., a.k. ( - ), solidariai atsakovui K. N. a.k( - ), 20000 Lt (dvidešimt tūkstančių litų) jo sumokėtus pinigus.

34Priteisti iš Z. T., O. T., K. N. bei J. N. iš kiekvieno po 148,37 Lt bylinėjimosi išlaidų Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.

35Priteisti iš Z. T., O. T., K. N. bei J. N. iš kiekvieno po 24,50 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

36Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus... 3. ieškovas prašo pripažinti negaliojančiomis 2010-10-05 tarp Z. T. bei O. T.... 4. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu reikalavimo dėl žemės sklypų,... 5. Atsakovai į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką... 6. Ieškinys tekintinas visiškai.... 7. Bylos duomenys patvirtina, kad 2010-10-05 Z. T. ir O. T. sudarė pirkimo -... 8. Actio Pauliana instituto paskirtis – ginti kreditorių nuo nesąžiningų... 9. Pripažinti sandorį negaliojančiu šiuo pagrindu bei taikyti teisines... 10. Actio Pauliana instituto taikymo sąlygų visetas yra šis: 1) kreditorius turi... 11. Minėta, kad actio Pauliana institutui taikyti būtina, kad kreditorius... 12. Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2010-09-27 priėmė... 13. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje pateiktas pavyzdinis, bet ne baigtinis, sąrašas... 14. Kaip jau minėta Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos... 15. CK 6.66 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad šio straipsnio 1 dalyje nustatytu... 16. Ginčo sutartys sudarytos 2010-05-10. Ieškovas ieškinys atsakovams teisme... 17. Sandorio privalomumu nustatomos sutarties laisvės principo ribos. Skolininko... 18. Taikant actio Pauliana institutą turi būti nustatomas tiek skolininko, tiek... 19. atsakovas Z. T. dirbo kartu su K. N. UAB „Žiedas“, ką patvirtina byloje... 20. Minėta, kad tuo atveju, jeigu byloje nustatoma, jog kreditorius, reikšdamas... 21. Ieškovas prašo taikyti restituciją – panaikinus Ginčo sutartis grąžinti... 22. Byloje nustatytinos visos sąlygos pripažinti negaliojančiomis Ginčo... 23. P. G. sutartis negaliojančiomis ab initio (nuo jų sudarymo momento)... 24. Nustatyta, kad atsakovas K. N. 2010-10-05 įsigydamas žemės sklypą su... 25. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinys yra pagrįstas ir... 26. iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovui priteistina 593,46 Lt bylinėjimosi... 27. Taip pat iš atsakovų lygiomis dalimis valstybei priteistina 98,00 Lt... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 83, 93, 96, 177-178, 259, 260, 270... 29. ieškinį patenkinti visiškai.... 30. Pripažinti negaliojančia 2010-10-05 pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 11266,... 31. Pripažinti negaliojančia 2010-10-05 pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 11269,... 32. Taikyti restituciją – grąžinti žemės sklypą, unikalus Nr.... 33. Priteisti iš atsakovų Z. T., a.k. ( - ) ir O. T., a.k. ( - ), solidariai... 34. Priteisti iš Z. T., O. T., K. N. bei J. N. iš kiekvieno po 148,37 Lt... 35. Priteisti iš Z. T., O. T., K. N. bei J. N. iš kiekvieno po 24,50 Lt... 36. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...