Byla 2-801-879/2012
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja D. V., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui N. Ž. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo,

Nustatė

2ieškovas, kreipdamasis į teismą, prašo priteisti iš atsakovo 1680,00 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško jo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodyta, kad 2009-01-14 tarp ieškovo UAB „4finance“ valdančios sistemą „SMScredit.lt“ ir atsakovo buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią atsakovui buvo suteikta 500,00 Lt paskola 30 dienų terminui, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2009-02-13. Palūkanos, numatytos už naudojimąsi paskola- 100,00 Lt. Atsakovas prievolės pagal sutartį nevykdė, paskolos numatytu terminu negrąžino. Atsakovui pagal bendrųjų paskolos sąlygų 9.2 punktą nuo 2009-02-14 buvo pradėti skaičiuoti 1 procento dydžio delspinigiai, kurie paskaičiuoti už 180 dienų. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 500,00 Lt skolą, 100,00 paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 1080,00 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad prašo priimti sprendimą už akių, jei atsakovas be pateisinamos priežasties nepateiks procesinių dokumentų ar neatvyks į teismo posėdį.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2012-10-01 viešo paskelbimo būdu interneto tinklapyje wwwteismai.lt, pasiūlant jam per 20 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį. Atsakovas per nustatytą terminą be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl gali būti priimtas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkinamas iš dalies.

7Iš byloje esančios paskolos sutarties matyti, kad ieškovas atsakovui suteikė

8500,00 Lt paskolą (b.l. 4-8). Atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2009-02-13.

9Pagal Lietuvos Respublikos CK nuostatas, paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį patį kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (Lietuvos Respublikos CK 6.870 str., 6.873 str.). Lietuvos Respublikos CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. ieškinys tenkinamas LR CK 6.38, 6.63, 6.205 straipsnių pagrindu, priteisiama 500,00 Lt. skola ir 100,00 Lt komisinis mokestis ieškovo naudai iš atsakovo.

10Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 2 d. nustatyta, kad asmuo neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas. Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2 p. (b.l.7) numato, kad paskolos gavėjui vėluojant atlikti paskolos sutartyje nustatytus mokėjimus, paskolos gavėjas moka paskolos davėjui 1 proc. dydžio įsipareigojimų nevykdymo delspinigius nuo visų uždelstų mokėjimų už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovui ieškovas už 180 dienų paskaičiavo 1080,00 Lt dydžio delspinigius, kuriuos prašo priteisti.

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris Paskolos sutartį su ieškovu sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias jis yra priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojui sudarant Sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti rizikos ir Sutarties neįvykdymo pasekmių, ieškovui nepateikus įrodymų dėl konkrečių jo patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo netesybos yra aiškiai per didelės.

12Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad ieškovas, vykdydamas tokio pobūdžio ūkinę veiklą, privalo realiai įvertinti bei prisiimti su tokia veikla susijusią riziką, neperkeldamas jos teikiamų paslaugų vartotojams. Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Esant šioms aplinkybėms konstatuojama, kad 1 proc. dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga, todėl teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. ir CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina netesybas iki 0,2 procentų nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kas sudaro 180,00 Lt. Esant tokioms aplinkybėms ir vadovaujantis aukščiau paminėtais pagrindais, 180,00 Lt dydžio delspinigiai priteisiami iš atsakovo ieškovui.

13Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovo priteisiama 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2012-04-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d. numatyta, jog ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovui priteisiama 780,00 Lt suma sudaro 46,42 proc. nuo visos ieškinio sumos, t.y. ieškinys tenkinamas 46,42 proc., iš atsakovo yra priteisiama 23,21 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo naudai.

15Byloje susidariusios pašto išlaidos nepriteisiamos, vadovaujantis LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 str., 286 str., 287 str. 1 d., teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovo N. Ž., a.k. ( - ) gyv. ( - ) deklaruota gyv vieta ( - ), ieškovo UAB „4finance“, į.k. 301881644, Jonavos g. 254A, Kaunas, naudai 500,00 Lt (penkis šimtus litų) paskolos, 100,00 Lt ( vieną šimtą litų) paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 180,00 Lt (vieną šimtą aštuoniasdešimt litų) delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 780,00 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2012-04-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 23,21 Lt (dvidešimt tris litus 21 centą) bylinėjimosi išlaidų.

19Atsakovas, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja D. V., rašytinio proceso tvarka... 2. ieškovas, kreipdamasis į teismą, prašo priteisti iš atsakovo 1680,00 Lt... 3. Ieškinyje nurodyta, kad 2009-01-14 tarp ieškovo UAB „4finance“... 4. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2012-10-01 viešo paskelbimo būdu... 5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis,... 6. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 7. Iš byloje esančios paskolos sutarties matyti, kad ieškovas atsakovui... 8. 500,00 Lt paskolą (b.l. 4-8). Atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki... 9. Pagal Lietuvos Respublikos CK nuostatas, paskolos sutartimi viena šalis... 10. Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 2 d. nustatyta, kad asmuo neįvykdęs ar... 11. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje... 12. Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu... 13. Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs... 14. Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d. numatyta, jog ieškinį patenkinus iš... 15. Byloje susidariusios pašto išlaidos nepriteisiamos, vadovaujantis LR... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 str., 286... 17. ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovo N. Ž., a.k. ( - ) gyv. ( - ) deklaruota gyv vieta ( -... 19. Atsakovas, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 20. Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį...