Byla 2-1247-368/2012
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėjas Egidijus Mockevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Medicinos bankas“ skundą atsakovei bankrutavusiai UAB (toliau BUAB) „Žemreida“ dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo,

Nustatė

2Pareiškėjas (kreditorius) UAB „Medicinos bankas“ prašo panaikinti BUAB „Žemreida“ 2012-10-12 kreditorių susirinkimo antruoju, trečiuoju, ketvirtuoju, šeštuoju klausimais priimtus nutarimus, nurodo, kad advokatas S. U. neturi reikiamo suinteresuotumo kuo daugiau patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus, tinkamai negins visų įmonės kreditorių interesų, yra susijęs su įmonės savininku. Teigia, kad administratorius nepagrindė iki pirmojo kreditorių susirinkimo patirtų išlaidų. Tvirtina, kad administratoriaus ataskaita nėra išsami. Pareiškėjas nesutinka, kad darbuotojų atstovu išrinktas konkretus darbuotojas. Pareiškėjo manymu, administratorius nepagrindė administravimo išlaidų sąmatos, administratoriaus atlyginimas per didelis.

3Atsakovės BUAB „Žemreida“ atstovas (administratorius) prašo skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pažymi, kad advokato S. U. suinteresuotumas jo finansinio reikalavimo patenkinimu nepriklauso nuo kreditorinio reikalavimų dydžio. Atkreipia dėmesį, kad advokatas tik teikė įmonei (atsakovei) teisines paslaugas ir nėra susijęs su įmonės buvusiu direktoriumi. Administratorius nesutinka su pareiškėjo teiginiais dėl ataskaitos trūkumų. Tvirtina, kad Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau ĮBĮ) nenumato prievolės reikalauti kreditorių komiteto narių pateikti rašytinius sutikimus būti komiteto nariais. Pabrėžia, kad nutarime dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo buvo padaryta techninė klaida, o administratoriaus atlyginimo dydis yra proporcingas būsimam darbui.

4Suinteresuotas asmuo (kreditorius) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau VSDFV) Mažeikių skyrius prašo pareiškėjo skundą tenkinti. Kreditoriaus vertinimu, pareiškėjo nurodytos aplinkybės leidžia daryti prielaidą, kad bankroto procese bus ginamos ne visų kreditorių teisės ir interesai.

5Suinteresuotas asmuo (kreditorė) Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau VMI prie LR FM) prašo kreditorių susirinkimo trečiuoju, klausimu priimtą nutarimą palikti nepakeistą, kitus skundo reikalavimus spręsti teismo nuožiūra. Kreditorė mano, kad pareiškėjas nepagrįstai teigia, jog advokato S. U. suinteresuotumas finansinių reikalavimų patenkinimu yra mažesnis nei kitų kreditorių. Kreditorė pabrėžia, kad pareiškėjas nepateikė motyvų, dėl kurių administratoriaus ataskaita neturėtų būti tvirtinama.

6Suinteresuotas asmuo (kreditorius) advokatas S. U. prašo skundą atmesti. Nurodo, kad pareiškėjas siekia asmeninės naudos. Pažymi, kad nėra susijęs su atsakovės akcininku ir buvusiu vadovu. Pabrėžia, kad aplinkybė, jog pareiškėjas nesutinka su administratoriaus ataskaita ir administravimo išlaidų sąmata, nėra pagrindas konstatuoti ĮBĮ pažeidimus. Atkreipia dėmesį, kad įmonės darbuotojo atstovo skyrimas į kreditorių komitetą užtikrina skaidrumą ir darbuotojų teisių gynimą.

7Skundas tenkintinas iš dalies.

8Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

92012 m. spalio 12 d. įvyko BUAB „Žemreida“ pirmasis kreditorių susirinkimas (1 tomas, 67–73 b. l.).

10Teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju analizuojamas bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų, kuriais nutarta išrinkti kreditorių susirinkimo pirmininką (2 susirinkimo klausimas), patvirtinta bankroto administratoriaus ataskaita (3 klausimas), nutarta kreditorių komitetą rinkti iš penkių narių (4 klausimas), patvirtinta administratoriaus išlaidų sąmata (6 klausimas), pagrįstumas.

11Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiama teismo nutartis

12Pagal CPK 179 straipsnio 3 dalį teismas gali naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos, taip pat iš kitų informacinių sistemų ir registrų.

13Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gegužės 25 d. nutartimi UAB „Žemreida“ iškelta bankroto byla (civilinė byla Nr. B2-809-368/2012). Bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Vorulis“. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi patvirtinti BUAB „Žemreida“ 2 442 831,93 Lt kreditoriniai reikalavimai, tarp jų: pareiškėjo UAB „Medicinos bankas“ 769 078,38 Lt finansinis reikalavimas.

14LR CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą reglamentuoja specialus teisės aktas – Įmonių bankroto įstatymas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad, teismui nagrinėjant skundus dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo, reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkime nustatytos tokio susirinkimo sušaukimo tvarkos, taip pat kreditorių dalyvavimo, numatytos darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007 ir kt.).

15Iš BUAB „Žemreida“ 2012 m. spalio 12 d. kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių reikalavimų suma sudarė 2 383 105,02 Lt arba 97,55 proc. (1 tomas, 67 b. l.). Byloje nėra duomenų, kad ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai būtų priimti nesilaikant ĮBĮ nuostatų, todėl teismas sprendžia, jog skundžiamo kreditorių susirinkimo sušaukimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarka pažeista nebuvo.

16Dėl kreditorių susirinkimo antro klausimo „Kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimai“

17BUAB „Žemreida“ 2012 m. spalio 12 d. kreditorių susirinkimo protokolo duomenimis, už tai, kad kreditorių susirinkimo pirmininku būtų išrinktas advokatas S. U. balsavo 56,19 proc. kreditorių (1 tomas, 68 b. l.).

18Pareiškėjas šio kreditorių susirinkimo nutarimo nepagrįstumą grindžia teiginiais, kad advokato S. U. finansinis reikalavimas siekia tik 4200 Lt (0,172 proc. visų kreditorių reikalavimų), todėl, pareiškėjo manymu, šis kreditorius neturi reikiamo suinteresuotumo, jog kuo daugiau būtų patenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai, ir mano, kad šis kreditorius tinkamai negins visų įmonės kreditorių interesų ir jis yra susijęs su įmonės savininku.

19ĮBĮ 23 straipsnio 1 punktą kreditorių susirinkimas turi teisę rinkti kreditorių susirinkimo pirmininką, kuris turi būti tik kreditorius (kai kreditorius – juridinis asmuo, jo įgaliotas atstovas). Kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto) pirmininku negali būti renkamas kreditorius – buvęs įmonės vadovas (neatsižvelgiant į tai, kokiu pagrindu ir kada jis buvo atleistas), savininkas ir šiame punkte nurodytų asmenų artimieji giminaičiai, sutuoktiniai ar asmenys, įregistravę savo partnerystę įstatymų nustatyta tvarka.

20Teismas pažymi, kad vien ta aplinkybė, jog advokatas S. U. prieš UAB „Žemreida“ bankrotą teikė įmonei teisines paslaugas, nesuponuoja išvados, kad šis kreditorius yra susijęs su buvusiu bendrovės vadovu G. B., t. y. jog jis yra neobjektyvus ir šališkas.

21Pareiškėjo vertinimu, šio kreditoriaus ryšius su įmonės vadovu įrodo ir tai, kad jie kartu ne kartą lankėsi banke. Teismas nesutinka su šiais pareiškėjo teiginiais.

22Visų pirma, pats pareiškėjas nurodė, kad advokatas banke atstovavo UAB „Žemreida“ interesus.

23Antra, pareiškėjas nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių prieš tai minėtus teiginius ir paneigiančių skundžiamo nutarimo atitikimą ĮBĮ 23 straipsnio 1 punktui (CPK 178 str.). Priešingai, advokatas S. U. atsiliepime nurodė, kad nei jis, nei advokatų kontora, kurioje jis dirba, neturi teisinių paslaugų sutarčių su G. B. ar UAB „Monera“.

24Teismas sprendžia, kad advokato S. U. šališkumą nepatvirtina ir tai, kad jis inicijavo bankroto procesą atsakovei ir pasiūlė dabartinį įmonės bankroto administratorių.

25Pagal ĮBĮ 6 straipsnio 1 dalį, jeigu yra bent viena iš šio įstatymo 4 straipsnio 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų sąlygų, pasibaigus šio straipsnio 2 dalyje nustatytam terminui kreditorius (kreditoriai) gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Prie pareiškimo turi būti pridėti įrodymai, kad Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka įvykdyti šio straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai, ir šio straipsnio 2 dalyje nurodyto pranešimo kopija.

26Bankroto bylos duomenimis, įmonė neapmokėjo advokato 4200,00 Lt vertės suteiktų teisinių paslaugų (Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. B2-809-368/2012), todėl advokatas turėjo teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos UAB „Žemreida“ iškėlimo.

27Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį asmuo, pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pasiūlo teismui administratoriaus kandidatūrą.

28Teismo vertinimu, tai kad UAB „Žemreida“ administratoriumi buvo paskirtas advokato S. U. pasiūlytas administratorius, nepatvirtina advokato ryšius su įmonės buvusiu vadovu, kadangi tinkamiausio administratoriaus paskyrimas, įvertinant ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies nuostatas (administratorius negali turėti teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi), priklauso teismo diskrecijai.

29Teismas nesutinka su pareiškėjo teiginiais, kad kreditorius, išrinktas kreditorių susirinkimo pirmininku, neturi reikiamo suinteresuotumo, jog bankroto procese kuo didesne apimtimi būtų patenkinti įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai, ir sprendžia, jog suinteresuotumas nepriklauso nuo kreditorinio reikalavimo dydžio, kadangi kreditorių kreditorinių reikalavimų sumos yra skirtingos, todėl, atsižvelgiant į kreditorių statusą (fizinis, juridinis asmuo) ir jų finansinę padėtį, mažiau ar daugiau reikšmingos kiekvienam iš jų. Be to, pareiškėjas yra įkaito turėtojas, o advokatas trečiosios eilės kreditorius, todėl advokato finansinis reikalavimas galėtų būtų tenkintinas tik po pareiškėjo, pirmos ir antros eilės kreditorių. Taigi, advokatas yra suinteresuotas, kad kuo didesnė apimtimi būtų patenkinti įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai.

30Dėl kreditorių susirinkimo trečiojo klausimo „Bankroto administratoriaus ataskaita“

31ĮBĮ 23 straipsnio 4 punkte įtvirtinta kreditorių susirinkimo teisė reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti. Jei kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas.

32Nagrinėjamu atveju už nutarimą patvirtinti bankroto administratoriaus ataskaitą balsavo 63,06 proc. kreditorių (1 tomas, 69 b. l.).

33Pareiškėjo teigimu, administratorius nepateikė išsamių paaiškinimų dėl iki pirmojo kreditorių susirinkimo patirtų išlaidų, nepagrindė: patirtų išlaidų; jog buhalterį įdarbinti buvo racionaliau, nei pasirinkti įmonę buhalterinėms paslaugoms teikti, ar kad pats administratorius negalėjo įvertinti įmonės finansinių dokumentų; 400 Lt automobilio remonto išlaidų būtinumo; būtinumo sudaryti dvi panaudos sutartis dėl automobilių; degalų panaudojimo; kitas išlaidas.

34Šiaulių apygardos teismas 2012 m. birželio 21 d. nutartimi patvirtino bankrutuojančios UAB „Žemreida“ 16951,68 Lt sumą administravimo išlaidoms apmokėti iki tol, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą (civilinė byla Nr. B2-809-368/2012).

35Administratoriaus ataskaitos duomenimis, administratorius faktiškai panaudojo 6,605,24 Lt, dar 1097,88 Lt panaudojo bet neapmokėjo (1 tomas, 36 b. l.).

36Tarp administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės susiklosto prievoliniai pavedimo teisiniai santykiai, ir ataskaitos patvirtinimas, be kita ko, reiškia prievolės įvykdymo priėmimą CK 6.123 straipsnio prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-234/2011; 2012 m. sausio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012). Pritarimu administratoriaus pateiktai veiklos ataskaitai kreditoriai konstatuoja, kad administratorius tinkamai vykdo funkcijas ir neviršija įgaliojimų, todėl ir toliau turi vykdyti įmonės bankroto procedūras.

37Nors minėta, kad dauguma kreditorių pritarė administratoriaus ataskaitai, teismas sprendžia, jo tai nėra kliūtis pareiškėjui (kreditoriui) skųsti tokio kreditorių susirinkimo nutarimo ir įrodinėti, jog administratorius neatliko (netinkamai atliko) veiksmų, už kuriuos pateikiama ataskaita, arba neatliko kitų veiksmų, kuriuos pagal teisės aktų arba kreditorių susirinkimo nurodymą privalėjo atlikti. Tokią teismo poziciją patvirtina Lietuvos apeliacinio teismo formuojama praktika (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. liepos 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-841/2012).

38Teisinį pagrindą netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos sudaro ydingai parengta ataskaita, kai įrašyti neįvykę faktai ir t. t. Atsisakymas tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą jam tiesiogiai nesukelia jokių teisinių pasekmių, išskyrus tai, kad būdami nepatenkinti administratoriaus veikla kreditoriai gali inicijuoti jo pakeitimą kitu (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1522/2010).

39Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pats pareiškėjas iš esmės sutiko, jog administratorius galėjo buhalterinėms paslaugoms teikti pasirinkti įmonę, tačiau nepateikė teismui įrodymų, kad tam būtų skirta mažiau lėšų, nei buhalterio samdymas, tai, jog pagal sudarytas transporto panaudojimo sutartis „naudotojui“ teko pareiga dengti (savo sąskaita šalinti) transporto priemonės eksploatacijos išlaidas (1 tomas, 147–148, 150–151 b. l., sutarčių 5 punktai), todėl nėra pagrindo transporto priemonės remonto išlaidų (1 tomas, 130, 132 b. l.) laikyti išlaidavimu ar nebūtinomis išlaidomis, taip pat į tai, jog, kaip byloje nustatyta, administratorius papildomai samdė darbuotoją, ir byloje nėra duomenų, kad dviejų transporto priemonių panauda nebuvo būtina, ir į tai, kad administratorius pateikė dokumentus, patvirtinančius kuro įsigijimą ir sunaudojimą (1 tomas, 124, 126, 128, 142–143 b. l.), ir akivaizdu, jog administratoriaus funkcijoms tinkamai atlikti reikia naudotis transporto priemone, ir detalesnis kuro panaudojimas šiuo atveju, atsižvelgiant į sunaudoto kuro kiekį, būtų perteklinis, įvertindamas tai, kad administratoriaus nuo 2012-06-01 iki 2012-10-05 panaudota 7703,12 Lt suma nėra neprotingai didėlė ir iš esmės pagrįsta dokumentais, t. y. išlaidos buvo realios (1 tomas, 104–151 b. l.), tai, jog pareiškėjas nepateikė teismui įrodymų, kad administratorius neatliko (netinkamai atliko) veiksmų, už kuriuos pateikė ataskaita, ir tai, jog kreditorių dauguma pritarė administratoriaus ataskaitai, ji neturi esminių turinio trūkumų, ir joje kreditoriams buvo pateikia informacija apie atliktus veiksmus, administruojant bankrutuojančią įmonę, bendrovės turtą, finansinius reikalavimus, įmonės sandorius, administravimo lėšų panaudojimą ir pateikta kita informacija, kurią pateikti kreditoriams administratorius manė esant reikalinga, taip pat įvertindamas bankroto įstatymo nuostatų vieną iš pagrindinių tikslų – kaip galima operatyviau užbaigti bankroto procedūras (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2010, 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-554/2008), sprendžia, jog nėra pagrindo keisti daugumos kreditorių išreikštos valios ir naikinti nutarimo, kuriuo buvo patvirtinta administratoriaus ataskaitą.

40Be to, teismas kreditorių susirinkimo nutarimus naikina tik tuo atveju, jei jų turinys neatitinka imperatyviųjų įstatymo nuostatų ar prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010).

41Dėl kreditorių susirinkimo ketvirtojo klausimo „Kreditorių komiteto rinkimai“

42Pirmojo kreditorių susirinkimo metu 56,19 proc. kreditorių pritarė administratoriaus pasiūlymui kreditorių komitetą rinkti iš penkių narių: 1) UAB „Žemreida“ darbuotojų atstovas, 2) UAB „Medicinos bankas“ atstovas, 3) VSDFV Mažeikių skyriaus atstovas, 4) UAB „Monera“ atstovas, 5) advokatas S. U. (1 tomas, 69 b. l.).

43Pareiškėjo nuomone, šis kreditorių susirinkimo nutarimas yra nepagrįstas dėl to, kad nutarime nėra konkrečiai nurodyta, koks darbuotojų atstovas yra išrinktas į kreditorių komitetą ir dėl to, jog du komiteto nariai – advokatas S. U. ir UAB „Monera“ yra tarpusavyje susiję.

44Pagal ĮBĮ 25 straipsnio 1 dalį kreditorių komitetą gali rinkti pirmasis arba kiti kreditorių susirinkimai. Kreditorių susirinkimo pirmininkas yra ir kreditorių komiteto pirmininkas. Kreditorių komiteto nariu turi būti išrinktas bent vienas asmuo, kuris yra įgaliotas ginti su darbo santykiais susijusius reikalavimus, jeigu įmonė turi tenkinti darbuotojų reikalavimus, susijusius su darbo santykiais, reikalavimus atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, susirgimo profesine liga arba dėl mirties nuo nelaimingo atsitikimo darbe. Kreditorių komitetą turi sudaryti ne mažiau kaip 5 nariai.

45Prieš tai minėta, kad pareiškėjas nepateikė teismui jokių pakankamų įrodymų, patvirtinančių advokato S. U. ryšį su G. B., nepaneigė šio advokato teisės būti išrinktam kreditorių susirinkimo pirmininku (ĮBĮ 23 straipsnio 1 punktas). Esant prieš tai minėtoms aplinkybėms, ir advokatui atsiliepime nurodžius, kad jis ir advokatų kontora, kurioje jis dirba, neteikia jokių teisinių paslaugų nei UAB „Monera“, nei jos akcininkui G. B., taip pat byloje nesant duomenų apie šio kreditoriaus šališkumą, teismas atmeta pareiškėjo teiginius dėl minėtų kreditorių ryšio. Be to, teismas patvirtino šių kreditorių finansinius reikalavimus, ir jų, kaip atsakovės UAB „Žemreida“ kreditorių, statusas nėra paneigtas. Taigi pareiškėjas nepaneigė kreditorių susirinkimo teisių išrinkti šiuos kreditorius kreditorių komiteto nariais.

46Teismas laiko nepagrįstais skundo teiginius, kad ginčijamame nutarime turėjo būti nurodytas renkamo darbuotojų atstovo vardas ir pavardė, ir pateiktas jo rašytinis sutikimas būti išrinktam į komitetą, ir pažymi, jog Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad aplinkybė, jog į kreditorių komitetą buvo paskirtas ne konkretus darbuotojų atstovas, o tik paskirta vieta darbuotojų atstovui kreditorių komitete, nėra pagrindas pripažinti, kad buvo pažeista IBĮ 25 straipsnio 1 dalies nuostata (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-502/2011 ir kt.).

47Dėl kreditorių susirinkimo šeštojo klausimo „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas“

48BUAB „Žemreida“ 2012 m. spalio 12 d. kreditorių susirinkimo protokolo duomenimis, už administratoriaus pateiktą siūlymą patvirtinti administratoriaus pateiktą administravimo išlaidų sąmatą visam bankroto procesui, t. y. nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki įmonės pabaigos skirti 90000 Lt ir mokesčiams, iš to atlyginimas administratoriui – 60000 Lt ir mokesčiai, 5 proc. sėkmės mokestis nuo išieškoto turto ir piniginių lėšų iš trečiųjų asmenų (atlyginimą administratoriui išmokėti dalimis 25 proc. po bendrovės pripažinimo likviduojama dėl bankroto, 50 proc. po turto pardavimo ir 25 proc. baigiant bankroto procesą) balsavo 55,48 proc. kreditorių (1 tomas, 71 b. l.).

49ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje, reglamentuojančioje administravimo išlaidų sudėtį, nustatyta, kad bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, įmonės darbuotojų, kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus dalyvaujančių ūkinėje komercinėje veikloje, su darbo santykiais susijusios išmokos, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos. Prie bankroto administravimo išlaidų negali būti priskiriamos išlaidos, susijusios su ūkine komercine veikla. Pagal šio straipsnio 5 dalį administratoriaus atlyginimo suma (atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti ir (arba) bankrutavusi įmonė tęsia (vykdo) veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį bei jo kiekį, taip pat į įmonei iškeltų bylų bei pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir kiekį) ir jo mokėjimo tvarka (atlyginimo suma gali būti išmokama visa iš karto baigus bankroto procesą arba dalimis vykdant bankroto procesą) nustatoma pavedimo sutartyje. Šioje teisės normoje nustatytas administravimo išlaidų sąrašas nėra baigtinis, nes tokiomis išlaidomis pripažįstamos ir kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos, t. y. tokios, kurios atitinka administravimo išlaidų teisinę prigimtį ir paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2011). Kasacinio teismo praktikoje, aiškinant nurodytą ĮBĮ teisės normą, laikomasi nuostatos, kad į administravimo išlaidas įtraukiamos tik tokios išlaidos, kurios būtinos bankroto procedūroms tinkamai atlikti. ĮBĮ 36 straipsnyje nepateikiami kriterijai, pagal kuriuos turėtų būti nustatomas administravimo išlaidų, išskyrus administratoriaus atlyginimą, dydis.

50Pareiškėjas šio nutarimo nepagrįstumą grindžia tuo, kad, pareiškėjo teigimu, administratorius nepagrindė išlaidų sąmatos, tuo pažeisdamas įmonės kreditorių ir pačios įmonės interesus, administratorius atlyginimas nėra detalizuotas ir motyvuotas, yra neproporcingas būsimam darbui, ir administratorius, neinformavęs kreditorių, pakeitęs pirminį kreditoriams svarstyti pateiktą nutarimą.

51Bylos medžiaga patvirtina, kad administratoriaus ataskaitoje buvo pateiktas projektas patvirtinti išlaidų sąmatą visam bankroto procesui (90000 Lt ir mokesčiai, iš to atlyginimas administratoriui 60000 Lt ir mokesčiai, 5 proc. sėkmės mokestis) (1 tomas, 37 b. l.). O priimant ginčijamą nutarimą administratorius pasiūlė sąmatos išlaidas skaičiuoti nuo pirmojo kreditorių susirinkimo, t. y. sąmata, be jokio pagrindimo ir būtinumo, buvo padidinta suma, administratoriaus išleista iki pirmojo kreditorių susirinkimo. Nors administratorius tai įvardijo „technine klaida“ (2 tomas, 18 b. l.), teismo vertinimu, ši klaida nepagrįstai (nemotyvuotai) padidino sąmatą, be to, neatitiko ataskaitoje kreditoriams pateikto projekto, todėl, teismo vertinimu, nėra pagrindo administratoriaus pateikto siūlymo dėl sąmatos tvirtinimo laikyti sąžiningu.

52Iš administratoriaus ataskaitos matyti, kad savo siūlymą dėl sąmatos administratorius motyvavo savo planais ginčyti kai kuriuos įmonės sandorius, prognoze, jog bankroto procesas gali užsitęsti iki dvejų su pusę metų (1 tomas, 37 b. l.).

53Minėta, kad administratoriui, teikiančiam kreditorių susirinkimui tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti bankrutuojančios įmonės administravimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010).

54Akivaizdu, kad nagrinėjamu atveju administratorius visiškai nepagrindė pateiktos sąmatos, nedetalizavo būtinų išlaidų, jų reikalingumo, rėmėsi vien tik hipotetiniais teiginiais apie numatomo bankroto proceso trukmę, nenurodė planuojamų ginčyti sandorių, juo labiau, kad ataskaitoje administratorius nurodė, jog, įvertinęs įmonės sandorius, sudarytus per paskutinius 36 mėn., nenustatė sąlygų, nukrypstančių nuo įprastos verslo praktikos ar iš esmės pažeidžiančių bendrovės interesus. Pažymėjo, kad komercinės sutartys sudarytos pagal įprastas tokioms sutartims keliamus reikalavimus, t. y. pats paneigė būtinumą ginčyti atsakovei sandorius (1 tomas, 29 b. l.).

55Teismas, įvertindamas prieš tai minėtas aplinkybes ir nepaneigdamas kreditorių susirinkimo teisių tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą (ĮBĮ 23 str. 5 p.), nustatyti administratoriui atlyginimą (23 str. 9 p.), t. y. spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, ir atsižvelgdamas į tai, jog teismas nesprendžia administravimo išlaidų dydžio nustatymo klausimo, sprendžia, jog klausimą dėl administratoriaus atlyginimo ir administravimo išlaidų tvirtinimo būtina perduoti iš naujo nagrinėti kreditorių susirinkimui. Taigi, administratoriui bus suteikta galimybė pašalinti kreditorių abejones dėl deklaratyvios sąmatos ir pagrįsti atskirų rūšių administravimo išlaidų dydžius, ištaisyti padaryta rašymo apsirikimą (techninę klaidą), t. y. bus užtikrinta tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą.

56Objektyviais kriterijais nepagrįsto atlyginimo administratoriui nustatymas pažeistų kreditorių teises, jei būtų nustatytas per didelis atlyginimas, arba administratoriaus teises, jei būtų nustatytas per mažas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-486/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 31 d. nutartis byloje Nr. 2-723/2011).

57Darydamas prieš tai minėtas išvadas, teismas remiasi kasacinio teismo išaiškinimais, kad teismas, vykdydamas administravimo išlaidų pagrįstumo ir pakankamumo kontrolę, pagal administratoriaus arba kreditoriaus pareiškimą turi teisę panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo ( pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010).

58Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150, 290–291 straipsniais,

Nutarė

59Pareiškėjo UAB „Medicinos bankas“ skundą tenkinti iš dalies.

60Panaikinti BUAB „Žemreida“ 2012 m. spalio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimą dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo ir perduoti šį klausimą iš naujo svarstyti BUAB „Žemreida“ kreditorių susirinkimui.

61Kitą UAB „Medicinos bankas“ skundo dalį atmesti.

62Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

63Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėjas Egidijus Mockevičius, rašytinio proceso... 2. Pareiškėjas (kreditorius) UAB „Medicinos bankas“ prašo panaikinti BUAB... 3. Atsakovės BUAB „Žemreida“ atstovas (administratorius) prašo skundą... 4. Suinteresuotas asmuo (kreditorius) Valstybinio socialinio draudimo fondo... 5. Suinteresuotas asmuo (kreditorė) Valstybinė mokesčių inspekcija prie... 6. Suinteresuotas asmuo (kreditorius) advokatas S. U. prašo skundą atmesti.... 7. Skundas tenkintinas iš dalies.... 8. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 9. 2012 m. spalio 12 d. įvyko BUAB „Žemreida“ pirmasis kreditorių... 10. Teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju analizuojamas bankrutavusios įmonės... 11. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiama teismo nutartis... 12. Pagal CPK 179 straipsnio 3 dalį teismas gali naudoti duomenis iš teismų... 13. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Šiaulių apygardos... 14. LR CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos... 15. Iš BUAB „Žemreida“ 2012 m. spalio 12 d. kreditorių susirinkimo protokolo... 16. Dėl kreditorių susirinkimo antro klausimo „Kreditorių susirinkimo... 17. BUAB „Žemreida“ 2012 m. spalio 12 d. kreditorių susirinkimo protokolo... 18. Pareiškėjas šio kreditorių susirinkimo nutarimo nepagrįstumą grindžia... 19. ĮBĮ 23 straipsnio 1 punktą kreditorių susirinkimas turi teisę rinkti... 20. Teismas pažymi, kad vien ta aplinkybė, jog advokatas S. U. prieš UAB... 21. Pareiškėjo vertinimu, šio kreditoriaus ryšius su įmonės vadovu įrodo ir... 22. Visų pirma, pats pareiškėjas nurodė, kad advokatas banke atstovavo UAB... 23. Antra, pareiškėjas nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių prieš tai... 24. Teismas sprendžia, kad advokato S. U. šališkumą nepatvirtina ir tai, kad... 25. Pagal ĮBĮ 6 straipsnio 1 dalį, jeigu yra bent viena iš šio įstatymo 4... 26. Bankroto bylos duomenimis, įmonė neapmokėjo advokato 4200,00 Lt vertės... 27. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį asmuo, pateikdamas pareiškimą teismui dėl... 28. Teismo vertinimu, tai kad UAB „Žemreida“ administratoriumi buvo paskirtas... 29. Teismas nesutinka su pareiškėjo teiginiais, kad kreditorius, išrinktas... 30. Dėl kreditorių susirinkimo trečiojo klausimo „Bankroto administratoriaus... 31. ĮBĮ 23 straipsnio 4 punkte įtvirtinta kreditorių susirinkimo teisė... 32. Nagrinėjamu atveju už nutarimą patvirtinti bankroto administratoriaus... 33. Pareiškėjo teigimu, administratorius nepateikė išsamių paaiškinimų dėl... 34. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. birželio 21 d. nutartimi patvirtino... 35. Administratoriaus ataskaitos duomenimis, administratorius faktiškai panaudojo... 36. Tarp administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės susiklosto prievoliniai... 37. Nors minėta, kad dauguma kreditorių pritarė administratoriaus ataskaitai,... 38. Teisinį pagrindą netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos sudaro... 39. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pats pareiškėjas iš esmės sutiko, jog... 40. Be to, teismas kreditorių susirinkimo nutarimus naikina tik tuo atveju, jei... 41. Dėl kreditorių susirinkimo ketvirtojo klausimo „Kreditorių komiteto... 42. Pirmojo kreditorių susirinkimo metu 56,19 proc. kreditorių pritarė... 43. Pareiškėjo nuomone, šis kreditorių susirinkimo nutarimas yra nepagrįstas... 44. Pagal ĮBĮ 25 straipsnio 1 dalį kreditorių komitetą gali rinkti pirmasis... 45. Prieš tai minėta, kad pareiškėjas nepateikė teismui jokių pakankamų... 46. Teismas laiko nepagrįstais skundo teiginius, kad ginčijamame nutarime turėjo... 47. Dėl kreditorių susirinkimo šeštojo klausimo „Administravimo išlaidų... 48. BUAB „Žemreida“ 2012 m. spalio 12 d. kreditorių susirinkimo protokolo... 49. ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje, reglamentuojančioje administravimo išlaidų... 50. Pareiškėjas šio nutarimo nepagrįstumą grindžia tuo, kad, pareiškėjo... 51. Bylos medžiaga patvirtina, kad administratoriaus ataskaitoje buvo pateiktas... 52. Iš administratoriaus ataskaitos matyti, kad savo siūlymą dėl sąmatos... 53. Minėta, kad administratoriui, teikiančiam kreditorių susirinkimui tvirtinti... 54. Akivaizdu, kad nagrinėjamu atveju administratorius visiškai nepagrindė... 55. Teismas, įvertindamas prieš tai minėtas aplinkybes ir nepaneigdamas... 56. Objektyviais kriterijais nepagrįsto atlyginimo administratoriui nustatymas... 57. Darydamas prieš tai minėtas išvadas, teismas remiasi kasacinio teismo... 58. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24... 59. Pareiškėjo UAB „Medicinos bankas“ skundą tenkinti iš dalies.... 60. Panaikinti BUAB „Žemreida“ 2012 m. spalio 12 d. kreditorių susirinkimo... 61. Kitą UAB „Medicinos bankas“ skundo dalį atmesti.... 62. Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. spalio... 63. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos...