Byla e2-4518-590/2017
Dėl viešojo pirkimo sąlygų teisėtumo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Bitė Lietuva“ ieškinį atsakovui AB Lietuvos paštas dėl viešojo pirkimo sąlygų teisėtumo.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ieškovas UAB „Bitė Lietuva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino, prašydamas pripažinti neteisėtomis bei panaikinti Pirkimo sąlygų 13.1.1 punkte įtvirtintą ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų ir Konkurso sąlygų 5 priedo lentelės 2, 3 punktuose įtvirtintus ekonominio naudingumo vertinimo parametrus, Techninės specifikacijos 2 lentelės 13 ir 14 eilutėse įtvirtintus reikalavimus; panaikinti 2017-06-01 raštu Nr. 3-3303 pateiktus Pirkimo sąlygų paaiškinimus (atsakymus į 1, 2, 14 ir 15 klausimus); priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodė, kad perkančioji organizacija AB Lietuvos paštas vykdo pirkimą, kuris CVP IS priemonėmis buvo paskelbtas 2017-05-18. Ieškovas, 2017-05-24 įvertinęs Pirkimo sąlygas, pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją (toliau – Pretenzija 1), kurioje nurodė, kad Konkurso sąlygų nuostatos yra neteisėtos, kadangi pažeidžia viešųjų pirkimų principus ir diskriminuoja konkrečiai tiekėją, taip pat pažymėjo, jog Pirkimo I dalies pasiūlymų vertinimo kriterijai papildomai neatitinka ir reikalavimų pasiūlymų vertinimui, įskaitant sąsajumo su Pirkimo objektu bei skaidrumo reikalavimus, tačiau perkančioji organizacija 2017-06-01 pretenziją atmetė. Taip pat 2017-06-01 perkančioji organizacija pateikė paaiškinimus, kuriuos įvertinęs ieškovas 2017-06-06 pateikė Pretenziją Nr. 2, nurodydamas, įskaitant, bet neapsiribojant, jog nei Pirkimo sąlygos, nei perkančiosios organizacijos paaiškinimai nepateikia aiškaus ir tikslaus atsakymo dėl konkrečių ir apibrėžtų paslaugų apimčių, konkretaus abonentų skaičiaus ir jų pajungimo, o tai pažeidžia VPĮ 24 straipsnio 9 dalį bei VPĮ 3 straipsnio 1 dalies reikalavimus; paaiškinimai dėl Pirkimo sąlygų, įtvirtinančių galimybę taikyti 200 Eur baudą tiek dėl paslaugų, kurios teikiamos pačiai perkančiajai organizacijai, tiek ir dėl jos dukterinei bendrovei teikiamų paslaugų, kurių mėnesinė vertė gali sudaryti apie 60 Eur, prieštarauja VPĮ 24 straipsnio 9 dalies reikalavimams bei viešųjų pirkimų skaidrumo principui; taip pat paaiškinimuose pateikti Perkančiosios organizacijos atsakymai į tiekėjo klausimus dėl Perkančiosios organizacijos atliekamų PVM sąskaitų faktūrų tikrinimo termino yra neteisėti, neužtikrinantys VPĮ 24 straipsnio 9 dalies reikalavimų bei viešųjų pirkimų principų, įskaitant, bet neapsiribojant, skaidrumo principo laikymosi. Atsakovas 2017-06-15 Pretenziją Nr. 2 taip pat atmetė.
 3. Ieškovo vertinimu, perkančioji organizacija Pirkimo dokumentuose nustatė neteisėtas Pirkimo sąlygas ir nepagrįstai I-ai Pirkimo daliai numatė ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, kurio parametrai yra jau pasiūlymų pateikimo metu žinomi ir diskriminuoja konkrečius tiekėjus, t. y. Konkurso sąlygų 13.1 punkte nurodyta, kad Pirkėjo neatmesti pasiūlymai bus vertinami: I (pirmajai) pirkimo objekto daliai pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu bus laikomas pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal šių pirkimo sąlygų 5 priede pateiktus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir metodiką, bus didžiausia. Pasiūlymams vertinti kriterijai ir metodika pateikta šių pirkimo sąlygų 5 priede. II (antrajai) pirkimo objekto daliai pagal mažiausios galutinio pasiūlymo kainos kriterijų. Ieškovo manymu, atsakovas nepagrįstai įtvirtino skirtingus pasiūlymo vertinimo kriterijus to paties tipo paslaugoms, kas pažeidžia sąžiningą tiekėjų konkurenciją, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus, be to, patys ekonominio naudingumo parametrai yra parinkti tokiu būdu, kuris neatitinka skaidrumo principo ir akivaizdžiai diskriminuoja ieškovą.
 4. Nurodo, kad šiuo atveju perkančioji organizacija Pirkimo dokumentuose įtvirtino sąlygas, kurios lemia ne pirkimo objekto ar su faktiškai įsigyjamomis paslaugomis tiesiogiai susijusių charakteristikų vertinimą, o labiau tiekėjų pajėgumų ir turimos infrastruktūros praeities tam tikru momentu, objektyviai neatspindinčiu Perkančiosios organizacijos poreikių patenkinimo vertinimą. Pažymi, jog atsakovas siekia vertinti tiekėjų infrastruktūrą ir jos pajėgumus, kurie atskirų paslaugų atžvilgiu bus apie metų senumo, lyginant su numatoma paslaugų teikimo pradžia, o taip pat niekaip neatspindi šių parametrų faktinio paslaugų įsigijimo metu. Ieškovo vertinimu, svarbu ir tai, jog atsakovas I-ai Pirkimo objekto daliai siekia įsigyti mobiliojo ryšio paslaugas – iš viso 1 460 abonentų, tačiau duomenų perdavimo paslauga (kurios sparta vertinama ekonominiame naudingume) neprivalo būti teikiama šiems abonentams automatiškai, ji bus aktyvuojama tik perkančiajai organizacijai tai užsakius, taip pat duomenų perdavimo paslaugas pasiūlymų kainoje vertinti numatoma tik 190 abonentų iš 1 460. Be to, perkančioji organizacija 2017-06-01 atsakyme į klausimus nurodė, kad sudarius sutartį duomenų perdavimo paslauga bus reikalinga tik 30 abonentų iš 1 460, o 2017-02-10 paskelbė viešąjį pirkimą dėl mobiliųjų telefonų (630 vnt.), kurie palaikytų duomenų perdavimą 2 G ryšiu ir nekėlė reikalavimų duomenų perdavimui 3 G ar LTE. Atsižvelgiant į šiuos argumentus ir nurodytas duomenų paslaugų apimtis vartotojams, kurie naudos duomenų perdavimo paslaugą, o taip pat tai, jog šios paslaugos įsigijimas/aktyvavimas neapibrėžtas laike ir neprivalomas įsigyti, akivaizdu, jog perkančioji organizacija, Pirkimo sąlygų 5 priede įtvirtindama ekonominio naudingumo kriterijus, susijusius su duomenų perdavimo sparta (vidurkio skaičiavimu visos Lietuvos teritorijoje), įtvirtino akivaizdžiai su pirkimo objektu (t. y. faktiškai numatomomis įsigyti paslaugomis) nesusijusius ir pirkimo objektui neproporcingus vertinimo parametrus.
 5. Ieškovas pažymi, jog duomenų gavimo sparta tiekėjo UMTS tinkle ir duomenų gavimo sparta tiekėjo LTE tinkle ir net Lietuvos teritorijos padengimas tiekėjo LTE tinklu yra vertinami pagal Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos viešai paskelbtus duomenis, kurie yra iš anksto žinomi tiek perkančiajai organizacijai, tiek kitiems Konkurso dalyviams, tad kiti Konkurso dalyviai, iš anksto žinodami savo konkurentų galimus gauti ekonominio naudingumo balus, atitinkamai gali paskaičiuoti tai, kokią maksimalią kainą gali pasiūlyti tam, kad būtų pripažintas laimėtoju. Kadangi visi kriterijų parametrai iš anksto yra žinomi, tai tiekėjai iš esmės varžosi tik dėl pasiūlymų kainos, o atskiri dalyviai turi akivaizdų išankstinį sąlygomis įtvirtintą pranašumą. Toks reguliavimas, kai Perkančioji organizacija Konkurso sąlygose įtvirtina ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, tačiau de facto tiekėjai gali varžytis tik dėl pasiūlymų kainos, paneigia ekonominio naudingumo kaip pasiūlymų vertinimo kriterijaus tikslą bei paskirtį, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis). Konkurso sąlygų 5 priede nustatyti ekonominio naudingumo kriterijai pažeidžia tiekėjų sąžiningą konkurenciją bei neužtikrina ekonominio naudingumo vertinimo tikslo, todėl turėtų būti panaikinti. Ieškovas pažymi, kad ekonominio naudingumo kriterijai turi užtikrinti sąžiningą konkurenciją tarp tiekėjų, todėl ekonominio naudingumo kriterijai, Perkančiosios organizacijos nustatyti Pirkimo sąlygų 5 priede, susiję su duomenų gavimo sparta (lentelės 2-3 punktai), suteikiantys nesąžiningą pranašumą konkrečiam tiekėjui (AB „Telia“), kuris pasiūlymų pateikimo metu, tačiau ne sutarties vykdymo metu ir net ne faktinio paslaugų teikimo metu, turi maksimalius paslaugų kokybės duomenis, laikytini neteisėtais ir turi būti panaikinti.
 6. Ieškovo vertinimu, Techninėje specifikacijoje 2 lentelės 13 ir 14 eilutėse nurodyti reikalavimai: Teikėjo UMTS tinklų aprėptis atitinkamai pagal UMTS signalo lygį: - 105 dBm Lietuvos Respublikos teritorijoje turi būti ne mažesnė 99 proc., bei Teikėjo LTE tinklų aprėptis atitinkamai pagal LTE signalo lygį: - 115 dBm Lietuvos Respublikos teritorijoje turi būti ne mažesnė 95 proc., turi būti patikslinti, kadangi šie reikalavimai yra palankūs konkrečiam/konkretiems rinkos dalyviams, o pats ribojimas nėra motyvuotas ir pagrįstas. Mano, jog šių reikalavimų neteisėtumą ir neproporcingumą patvirtina pats faktas, jog I-ai pirkimo daliai yra nustatyti žemesni aprėpties reikalavimai. Iš Pirkimo sąlygų 2.2 punkto matyti, kad: (i) I-ąja Pirkimo objekto dalimi įsigyjamos mobiliojo ryšio paslaugos su (arba be) papildomu duomenų perdavimo paketu; (ii) II-ąja Pirkimo objekto dalimi įsigyjamos duomenų perdavimo iš nešiojamųjų kompiuterių (planšečių) arba modemų paslaugos, tad abiem atvejais siekiama įsigyti duomenų perdavimo paslaugas, o tai reiškia, kad reikalavimai turėtų būti nustatyti identiški. Aplinkybė, kad vienu atveju numatytos paslaugos mobiliesiems telefonams, o kitu atveju – nešiojamiems kompiuteriams, nereiškia, kad turi būti ir skirtingi reikalavimai paslaugos teikimui, todėl Techninės specifikacijos 2 lentelės 13 ir 14 eilutėje įtvirtinti reikalavimai turi būti patikslinti taip, jog jie užtikrintų efektyvią tiekėjų tarpusavio konkurenciją ir racionalų lėšų naudojimą.
 7. Nurodo, kad Perkančioji organizacija I-ai Pirkimo objekto daliai siekia įsigyti mobiliojo ryšio paslaugas (Pirkimo sąlygų 2.2.1 punktas) – iš viso 1 460 abonentų (Konkurso sąlygų 1 priedo 1 lentelė), tačiau duomenų perdavimo paslauga (kurios sparta vertinama ekonominiame naudingume) neprivalo būti teikiama šiems abonentams automatiškai. Duomenų perdavimo paslauga aktyvuojama tik Perkančiajai organizacijai tai užsakius (Konkurso sąlygų 5 priedo 1 lentelės 7 punktas). Be to, duomenų perdavimo paslaugas pasiūlymų kainoje vertinti numatoma tik 190 abonentų iš 1 460 atžvilgiu (Konkurso sąlygų 5 priedo 1 lentelės 1, 2 punktai, Konkurso sąlygų 1 priedo 1 lentelės 2-5 punktai). Tuo tarpu Paaiškinimuose Perkančioji organizacija nurodė, kad sudarius sutartį duomenų perdavimo paslauga bus reikalinga tik 30 abonentų iš 1 460, kai papildomų abonentų atžvilgiu duomenų perdavimo aktyvavimas apskritai neapibrėžtas nei laike, nei etapais. Todėl tokie neteisėti ir VPĮ 3 straipsnio 1 dalies, 24 straipsnio 9 dalies nuostatoms prieštaraujantys Pirkimo sąlygų Paaiškinimai turi būti panaikinti. Be to, atsiliepime į ieškinį perkančioji organizacija nurodė, jog planuoja kiekvieną mėnesį įjungti po 100 abonentų iki bus pasiektas maždaug 500 abonentų skaičius, tačiau nei Pirkimo sąlygose, nei Paaiškinimuose, nei galiausiai Rašte dėl pretenzijos atmetimo tokia informacija, kuri turi esminę reikšmę tiekėjams rengiant pasiūlymą ir skaičiuojant pasiūlymo kainą, nebuvo pateikta, nors, kaip matyti, priešingai nei teigiama Rašte dėl pretenzijos atmetimo, Perkančiajai organizacijai yra aiškiai žinomas planuojamų kiekvieną mėnesį įjungti abonentų skaičius. Todėl tokie perkančiosios organizacijos veiksmai, kai ji pirkimo sąlygose neatskleidžia jai žinomų, o tiekėjams, rengiantiems pasiūlymus, esminę reikšmę turinčių aplinkybių, negali būti laikomi teisėtais ir suderinamais su VPĮ reikalavimais, o paaiškinimai yra neteisėti ir naikintini, kadangi Perkančioji organizacija nesilaikė pareigos Pirkimo sąlygose bei Paaiškinimuose įtvirtinti aiškias, tikslias Pirkimo sąlygas, tuo pažeisdama VPĮ 24 straipsnio 9 dalies reikalavimus, o kartu ir skaidrumo principo reikalavimus (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis).
 8. Ieškovo vertinimu, Pirkimo sąlygų 17.15 punktas, numatantis galimybę taikyti 200 Eur baudą bei šio Pirkimo sąlygų punkto Paaiškinimai neatitinka VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų principų bei VPĮ 24 straipsnio 9 dalies reikalavimų, todėl turi būti panaikinti. Nurodo, jog prieš pareikšdamas Pretenziją Nr. 2, kreipėsi į Perkančiąją organizaciją su prašymu pakoreguoti baudų dydžius UAB „Baltic Post“ atžvilgiu, atsižvelgiant į tai, kad UAB „Baltic Post“ teiktinų paslaugų apimtys ir įsipareigojimai yra žymiai mažesni nei Perkančiosios organizacijos atžvilgiu (40 abonentų lyginant su 1 420 abonentų), o tai reiškia, kad tokiu atveju tokio paties dydžio, t. y. 200 Eur, bauda yra neproporcinga. Perkančioji organizacija Paaiškinimuose, o taip pat ir Rašte dėl pretenzijos atmetimo nurodė, jog baudos nustatymas yra nesusijęs su pažeidimo ar įsipareigojimo mastu, o skiriamas už patį faktą, nepriklausomai nuo to, ar paslaugos teikiamos Perkančiajai organizacijai, ar jos dukterinei įmonei UAB „Baltic Post“. Tokia Perkančiosios organizacijos pozicija ieškovo manymu yra absoliučiai nepagrįsta ir neteisėta, nes atsižvelgiant į CK reguliavimą bei nuosekliai plėtojamą teismų praktiką, baudos (netesybų) reikšmė ir tikslas – atlyginti Perkančiosios organizacijos patiriamus nuostolius, o ne nubausti Tiekėją. Nepaisant to, jog, kaip teigia atsakovas, paslaugos tiek Perkančiajai organizacijai, tiek jos dukterinei bendrovei yra perkamos vienu Pirkimu ir bus sudaroma viena Pirkimo sutartis, pagal Pirkimo sąlygų 17.10 punktą, Pirkėjas ir (ar) Pirkėjo dukterinė įmonė, nesant apmokėjimo sulaikymo pagrindų, nurodytų pirkimo sąlygų 17.11 punkte, Sutartyje nustatytu terminu dėl savo kaltės neapmokėję Tiekėjo pateiktos teisingos PVM sąskaitos faktūros, Tiekėjui pareikalavus raštu, mokės Tiekėjui 0,03 (trijų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Pirkimo sąlygų 17.11 punkte numatyta, jog Pirkėjas ir (ar) Pirkėjo dukterinė įmonė savo nuožiūra turės teisę sulaikyti apmokėjimą arba atlikti atitinkamus išskaičiavimus, esant tam tiktoms sąlygoms. Iš nurodytų nuostatų akivaizdu, jog, nepaisant to, kad bus sudaroma tik viena Pirkimo sutartis, tiek Perkančioji organizacija, tek jos dukterinė įmonė UAB „Baltic Post“ mokėjimus už suteiktas paslaugas vykdys atskirai, atskirai galės spręsti dėl mokėjimų sulaikymų ir pan., todėl Perkančiosios organizacijos argumentai dėl vienos sutarties sudarymo šiuo konkrečiu atveju neturi teisinės reikšmės.
 9. Ieškovas nurodo, jog Konkurso sąlygų 1 priedo 6 punkto nuostata, kurioje numatyta, jog apmokėjimo už paslaugas terminas – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo teisingos PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos, ir jos Paaiškinimai taip pat prieštarauja VPĮ 24 straipsnio 9 dalies reikalavimams ir neužtikrina VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto skaidrumo principo laikymosi, todėl turi būti panaikinti. Ieškovas, įvertinęs nurodytą Pirkimo sąlygą, kreipėsi į atsakovą, prašydamas paaiškinti ir patikslinti, per kiek laiko Perkančioji organizacija patikrina ir informuoja, kad PVM sąskaita faktūra teisinga/neteisinga, tačiau Paaiškinimuose Perkančioji organizacija nurodė, jog: „Pirkėjas, nuo sąskaitos faktūros pateikimo Pirkėjui, kaip įmanoma greičiau patikrina ir informuoja, ar PVM sąskaita faktūra neteisinga/teisinga“. Taigi kaip matyti, atsakovas iš esmės neatsakė į Tiekėjo klausimą, o tiek iš Pirkimo sąlygų, tiek iš Paaiškinimų taip ir liko neaišku, per kiek laiko nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos Perkančioji organizacija privalės šią sąskaitą patikrinti. Toks Pirkimo sąlygų neapibrėžtumas, neaiškumas, įtvirtinantis neribotą Perkančiosios organizacijos diskrecijos teisę, lemia šių Pirkimo sąlygų ir Perkančiosios organizacijos pateiktų Paaiškinimų neteisėtumą ir prieštaravimą ne tik viešųjų pirkimų principams, bet ir CK 6.228 straipsnio nuostatoms, pagal kurias sąlygos sukuriančios esminę šalių nelygybę yra neteisėtos ir negaliojančios.
 10. Atsakovas AB Lietuvos paštas pateiktame atsiliepime su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pažymėjo, jog iš pačios Techninės specifikacijos 3 lentelės „Paslaugų pirkimo grafikas“ matyti, kad didelės dalies abonentų (inter alia, duomenų perdavimo paslaugos) įjungimas siejamas su Ateities (mobilaus) laiškininko projektu, kuris yra strateginis atsakovo projektas, kurį planuojama įgyvendinti iki 2017 m. pabaigos. Nurodo, jog kiekvienas Ateities (mobilus) laiškininkas yra aprūpintas planšetiniais kompiuteriais su SIM kortelėmis, mobiliais spausdintuvais ir kita įranga, leidžiančia teikti paslaugas klientų namuose, specialiose stovėjimo vietose ir kitur. Planšetėse yra instaliuotos specialios programos (mobiliosios aplikacijos), skirtos tinkamam paslaugų teikimui ir šių programų veikimas neįmanomas be kokybiško mobiliojo duomenų perdavimo. Nesant pakankamos duomenų perdavimo kokybės, sustotų programos atnaujinimo bei duomenų sinchronizacijos procesai, o nevykstant duomenų apsikeitimui, laiškininkas negali vykdyti operacijų – teikti paslaugų ir atlikti savo darbinių funkcijų. Pažymėjo, jog ekonominio naudingumo kriterijų formavimui turėjo įtakos atlikti Ateities (mobilaus) laiškininko bandomieji darbai, kuomet buvo užfiksuoti 8 skirtingi incidentai, susiję su nepakankama ryšio kokybe (ir apskritai ryšio nebuvimu). Taip pat nurodė, jog Ateities laiškininko projektas nėra vienintelis, didinsiantis poreikį įjungti duomenų perdavimo paslaugą didesniam atsakovo abonentų skaičiui. Kadangi atsakovui svarbi duomenų perdavimo sparta ir aprėptis, todėl šie kriterijai ir buvo įtraukti į ekonominio naudingumo vertinimo formulę ir techninę specifikaciją. Nors ir žinodamas, kad naudojimasis duomenų perdavimo paslaugomis bus aktyvus ir svarbus atsakovo darbuotojams, atsakovas negali įvardinti tikslaus abonentų, kuriems sutarties galiojimo laikotarpiu bus užsakyta duomenų perdavimo paslauga, skaičiaus, todėl Pirkimo dokumentuose buvo numatyti tik „preliminarūs“ abonentų, kurie naudosis duomenų perdavimo paslaugomis, skaičiai, kurie atsakovo nesaisto. Ieškovas, remdamasis „preliminariais“ skaičiais, nepagrįstai daro išvadas, kad didžiajai daliai atsakovo abonentų nebus reikalingos paslaugos.
 11. Atsakovas nurodė, jog tinklo aprėpties reikalavimo taikymą lemia, inter alia, Lietuvos pašto, kaip universaliosios pašto paslaugos tiekėjo veiklos specifika ir nustatyti imperatyvūs įpareigojimai teikti universaliąsias paslaugas visiems asmenims, kurie kreipiasi. Taigi, atsakovo klientas yra kiekvienas asmuo, esantis bet kurioje Lietuvos Respublikos teritorijos vietoje. Teikdamas universaliąją pašto paslaugą atsakovas negali rinktis klientų pagal jų buvimo vietą, negali atsisakyti teikti paslaugas klientams, esantiems nutolusiose vietovėse ir pan., priešingai, atsakovas privalo užtikrinti, kad universalioji paslauga lygiateisiškai būtų prieinama ir nutolusiose vietovėse gyvenantiems asmenims. Atsakovui vykdant įstatyminę pareigą užtikrinti nepertraukiamą universaliosios pašto paslaugos teikimą visoje Lietuvos Respublikoje ir įgyvendinant Ateities laiškininko projektą, kurio tikslas pakeisti paslaugų teikimo modelį nutolusiose kaimo gyvenamosiose vietovėse yra neabejotinai reikalingos itin kokybiškos judriojo ryšio paslaugos. Pabrėžia, jog atsakovas yra pirmasis įvardintas strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių valstybės ir savivaldybės įmonių sąraše (Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
 12. Dėl ieškinio argumentų, jog duomenų gavimo sparta negali būti pasiūlymo ekonominį naudingumo vertinimo kriterijumi, atsakovas pažymi, jog perkant judriojo ryšio paslaugas šių paslaugų neįmanoma įvertinti pagal tokias savybes kaip estetinės ir funkcinės charakteristikos ar kitas prekių atveju įprastas savybes. Būtent dėl šios priežasties perkančiosioms organizacijoms ir palikta diskrecija perkant atskiras paslaugų rūšis taikyti labiau specifiškus kriterijus. Nurodo, kad judriojo ryšio pirkimo atveju vieninteliai objektyvūs kriterijai (be kainos) paslaugų kokybei nustatyti yra duomenų perdavimo sparta ir būtent šių ekonominio naudingumo kriterijų pagrindu perkančioji organizacija ir vykdo ginčo viešąjį pirkimą. Pabrėžia, jog kriterijai ir parametrai, nurodyti pirkimo dokumentuose, yra ne tik neabejotinai susiję su kokybe, bet ir reikšmingi Lietuvos paštui, o Viešųjų pirkimų tarnybos 2008-03-28 įsakymu Nr. 1S-24 „Dėl Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų, teikiamų viešuoju judriojo ryšio tinklu, viešojo pirkimo dokumentų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ patvirtintos Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų, teikiamų viešuoju judriojo ryšio tinklu, viešojo pirkimo dokumentų rengimo rekomendacijos suteikia galimybę kelti itin aukštus reikalavimus kokybei.
 13. Atsakovo įsitikinimu, oficialių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos skelbiamų duomenų naudojimas leidžia išvengti technologiškai sudėtingų specialiųjų žinių reikalaujančių ginčų dėl mobiliojo ryšio operatorių tinklo aprėpties ir duomenų perdavimo spartos. Pažymi, jog Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba yra elektroninių ryšių veiklą reguliuojanti institucija (Elektroninių ryšių įstatymo 4 straipsnio 2 dalis; Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nuostatų 1 punktas). Šios valstybės institucijos duomenys laikytini objektyviais ir teisingais. Lietuvos paštas objektyviai negali pats nustatyti, ar tiekėjo paslaugų kokybė nuo paskutinio kompetentingos valstybės institucijos vertinimo nepakito, be to, Viešųjų pirkimų tarnyba rekomenduoja remtis būtent Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis. Ieškovas, pabrėždamas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos duomenų neteisingumą ir neaktualumą, nepateikia jokių įrodymų, galinčių patvirtinti, kad ieškovo teikiamų paslaugų kokybė yra nuolat gerinama. Kita vertus, remiantis ieškovo pozicija (judriojo ryšio paslaugų kokybė nuolat gerinama ir per keletą mėnesių gali būti pakitusi) susidarytų situacija ad absurdum – nuolat tobulėjant judriojo ryšio paslaugų kokybei, Lietuvos paštas negalėtų sudaryti sutarčių dėl šių paslaugų įsigijimo ilgesniam nei, pavyzdžiui, vieno mėnesio laikotarpiui, kadangi per nurodytą laikotarpį ryšio kokybę galėtų pagerinti kitas tiekėjas. Ieškovo argumentai, jog viešojo pirkimo sąlygų neteisėtumą patvirtina ir tai, kad tiekėjų paslaugų atitikimas grindžiamas iš anksto žinomais duomenimis, skelbiamais Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos, nepagrįsti ir neteisėti, nes nei teisės aktai, nei teismų praktika nenumato jokių reikalavimų, kad ekonominio naudingumo kriterijų reikšmės privalomai būtų tik slapta informacija. Praktikoje įprasta, kad tam tikri prekių, darbų ar paslaugų duomenys, galintys būti ekonominio naudingumo kriterijais viešuosiuose pirkimuose, yra viešai prieinami. Tai, kad tiekėjų atitiktį daliai kriterijų galima nustatyti pagal viešai prieinamus duomenis, nelemia konkurso sąlygų neteisėtumo, priešingai – tokiu būdu užtikrinamas kriterijų aiškumas ir skaidrumas, nesudaroma galimybė piktnaudžiauti pateikiant neobjektyvią informaciją.
 14. Pažymi, jog tinklo aprėptis ir duomenų perdavimo sparta nėra ribotas išteklius, į kurį vienas operatorius turi išimtines teises, ar kuris būtų sunkiai pasiekiamas kitiems operatoriams. Kiekvienas operatorius turi teisę pasirinkti, ar investuoti į paslaugų kokybę, t. y. į tinklo aprėptį ir duomenų perdavimo spartą, statant naujus bokštus ir antenas, plečiant IT pajėgumus, ar finansines lėšas panaudoti kitiems tikslams (reklamai, dividendams ir pan.). Todėl jeigu vienas iš operatorių neinvestuoja į paslaugų kokybę, tai kitų operatorių „pakelta paslaugų kokybės kartelė“ ir susiformavęs perkančiosios organizacijos poreikis pirkti kokybiškas paslaugas, nereiškia konkurencijos ribojimo. Nurodo, jog ieškiniu siekiama sukurti precedentą, kad „konkurencijos neribojančiomis“ būtų pripažįstamos tik pirkimo dokumentų sąlygos, nustatytos pagal žemiausią kokybę siūlančio mobiliojo ryšio operatoriaus tinklo parametrus. Tai ne tik neleistų perkančiosioms organizacijoms (šiuo konkrečiu atveju – atsakovui) patenkinti savo poreikių, bet ir pažeistų viešąjį interesą, nes būtų pakirsta pasaulyje pripažinta lyderystė duomenų perdavimo paslaugų kokybės srityje. Perkančioji organizacija turi teisę įsigyti kokybiškas paslaugas, o nekokybiškų paslaugų pirkimas neatitiktų viešųjų pirkimų tikslo (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis).
 15. Atsakovo manymu, ieškovo argumentai dėl baudos ir jos dydžio yra nepagrįsti ir neteisėti. Pažymi, kad Perkančioji organizacija privalo nepažeisdama sąžiningo šalių teisių ir pareigų balanso sutartinėmis nuostatomis užtikrinti savo teisių apsaugą, pažeidimų prevenciją, inter alia, numatant prevencinę funkciją atliekančias netesybas. Pirkimo dokumentų sąlygos, kuriomis perkančioji organizacija preventyviai užsitikrina operatyvų sutarties sąlygų vykdymą ir paslaugų teikėjo pusės bei griežtą sutarties sąlygų laikymąsi, per se nėra neteisėtos, priešingai, reikiamų sąlygų, užtikrinančių tinkamą sutarties vykdymą, nenumatymas sutartyje pažeistų perkančiosios organizacijos interesus ir viešąjį interesą. Nurodo, kad perkamos paslaugos yra itin reikšmingos atsakovui, nes sutrikus jų teikimui praktiškai sustotų dalies atsakovo paslaugų teikimas, todėl 200 Eur bauda už nekokybišką paslaugų teikimą, atsižvelgiant į paslaugos reikšmę atsakovui ir atsakovo dukterinei įmonei UAB „Baltic Post“, vienareikšmiškai nelaikytina per didele. Ieškovas ginčija atsakovo paaiškinimą, kad tiekėjo išrašytos sąskaitos bus patikrinamos per greičiausią įmanomą laiką, kadangi jo teigimu, ši sąlyga sukuria esminę šalių nelygybę. Atsakovas nurodo, kad aptartas pirkimo sąlygų paaiškinimas nesudaro pagrindo Perkančiajai organizacijai piktnaudžiauti dienų ar valandų skaičiumi neapibrėžtu terminu. Priešingai, atsakovui, kaip valstybės strateginiam juridiniam asmeniui, taikomi itin aukšti reikalavimai, todėl akivaizdu, kad atsakovas neturės galimybės piktnaudžiauti terminu „kaip įmanoma greičiau“, be to, pasirašius sutartį, šalių teisinius santykius reguliuoja ne tik sutartis, bet ir Civilinis kodeksas, todėl atsakovas sutartį vykdys ir pagal teisės aktuose numatytus reikalavimus, inter alia Civilinio kodekso 6.200 straipsnio 1 dalį, kuri įtvirtina tinkamo ir sąžiningo sutarčių vykdymo principus.
 16. Atsakovas pabrėžia, jog ieškovas, kreipdamasis į Perkančiąją organizaciją, prašė pateikti tam tikrų pirkimo sąlygų paaiškinimus; atsakovas paaiškinimais jokių naujų sąlygų nesukūrė, taigi neginčijant atitinkamų pirkimo sąlygų, paaiškinimų, kuriais nesukurta jokių naujų reikalavimų/ sąlygų, ginčijimas yra beprasmis, nes net ir teismui panaikinus paaiškinimus, reikalavimai išliktų nepakitę. Išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad ieškovas veikia nesąžiningai, siekia ne realaus teisių apgynimo, o bet kokiais būdais bando stabdyti viešąjį pirkimą, taip pat aiškiai nepagrįstu ir neteisėtu ieškiniu – vilkinti šios bylos nagrinėjimą. Byla dalyje dėl reikalavimo panaikinti paaiškinimus nutrauktina (CPK 293 straipsnio 1 punktas).
 17. Ieškovas pateiktu dubliku palaikė ieškinio bei patikslinto ieškinio reikalavimus ir pažymėjo, kad perkančioji organizacija perka paslaugas, o ne konkrečias tiekėjo (operatoriaus) technologijas, todėl perkančioji organizacija turi nustatyti ir vertinti reikalavimus paslaugoms, o ne operatorių technologijai. Nepriklausomai nuo to, ar ryšys būtų palaikomas GSM ar UMTS (3G), būtų užtikrinamas tinkamas telefoniniams pokalbiams reikalingas ryšys. Be to, Perkančioji organizacija nepateikė jokių duomenų ir įrodymų, kad jos naudojamos technologijos lemia, kad jai būtina ar tikslinga naudoti LTE ryšį. Ieškovas pabrėžia, jog pirkimo sąlygose įtvirtinti ekonominio naudingumo kriterijai yra neteisėti ir pažeidžia viešųjų pirkimų, visų pirma, skaidrumo principus, dėl to, kad duomenų gavimo sparta tiekėjo UMTS tinkle ir duomenų gavimo sparta tiekėjo LTE tinkle pagal sąlygas vertinami pagal RRT viešai paskelbtus duomenis (http://matavimai.rrt.lt/), kurie jau Pirkimo sąlygų rengimo metu yra iš anksto žinomi Perkančiajai organizacijai, o tai reiškia, kad Perkančioji organizacija pirkimo sąlygas rengė jose iš anksto žinomai įtvirtindama konkretų konkurencinį pranašumą konkretiems tiekėjams ir jau žinodama ekonominio naudingumo balų įvertinimus. Perkančioji organizacija, įtvirtindama nepagrįstus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus (kai jau rengdama Pirkimo sąlygas žino, koks tiekėjas gaus daugiausiai balų) proteguoja konkretų tiekėją, tokiu būdu riboja sąžiningą konkurenciją tarp paslaugas galinčių suteikti tiekėjų. Tokie Perkančiosios organizacijos veiksmai patvirtina tokių veiksmų neteisėtumą bei sąžiningos konkurencijos pažeidimą (VPĮ 3 straipsnis, 25 straipsnio 2 dalis).
 18. Atsakovas pateiktame triplike nurodė, kad Viešųjų pirkimų tarnyba perkančiosioms organizacijoms rekomenduoja remtis būtent viešai skelbiamais Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis, be to, šiuo atveju paslaugos perkamos 24 mėnesiams, o tai atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką perkant paslaugas srityse, kuriose konkurencija nėra išplėtota. Pažymėjo, jog tiek pirkimo dokumentuose, tiek jų paaiškinimuose, tiek ir atsiliepime į ieškinį visi abonentų kiekiai yra nurodomi tik kaip planuojami/preliminarūs, ir visuose dokumentuose tai aiškiai ir nedviprasmiškai įtvirtinta. Pabrėžė, jog pirkimo sąlygų aiškumo ir tikslumo reikalavimas nereiškia, kad nurodžius preliminarius kiekius vėliau nebegalima jų tikslinti, nes pirkimo sąlygų aiškumo ir tikslumo reikalavimo tikslas yra vienodas sąlygų supratimas ir aiškinimas tarp tiekėjų. Nurodo, kad priešingai nei teigia ieškovas, pirmąja ir antrąja pirkimo dalimis perkamos nors ir panašios, tačiau skirtingos ryšio paslaugos: 1 pirkimo objekto dalis – Judriojo (mobilaus) ryšio abonentų paslauga, 2 pirkimo objekto dalis – Duomenų perdavimas iš nešiojamųjų kompiuterių (planšečių) arba modemų paslauga; atsižvelgiant į skirtumų turinčias paslaugų kategorijas, joms keliami skirtingi reikalavimai. Ieškovo pozicija, kad sąžininga tiekėjų konkurencija gali būti užtikrinama tik per kiekybinį kriterijų (tiekėjų skaičius) neatitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos. Vien ta aplinkybė, kad ieškovas, jo paties vertinimu, neatitinka tam tikrų konkurso sąlygų per se nereiškia sąžiningos tiekėjų konkurencijos ribojimo. Atsakovas pabrėžia, jog sąžiningos konkurencijos užtikrinimas negali būti aiškinamas galimybės sudarymu viešajame pirkime dalyvauti kiekvienam į paslaugų kokybės gerinimą neinvestuojančiam tiekėjui. Prašo priimti pateikiamus rašytinius įrodymus – AB Lietuvos pašto valdybos 2017-01-23 nutarimo dėl AB Lietuvos pašto įmonių grupės 2017-2021 m. veiklos strategijos patvirtinimo ir juo patvirtintos AB Lietuvos pašto įmonių grupės veiklos strategijos 2017-2021 m. išrašo kopiją bei pripažinti šią bylos dalį nevieša.

  5

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinys atmestinas.

 1. Atsakovas (perkančioji organizacija) Akcinė bendrovė Lietuvos paštas 2017-05-18 CVP IS priemonėmis paskelbė viešąjį pirkimą supaprastintų skelbiamų derybų būdu „Judriojo (mobiliojo) ryšio ir duomenų perdavimo paslaugų pirkimas“, pirkimo Nr. 187235. Pirkimo objektas skaidomas į dalis: I (pirmoji) pirkimo objekto dalis – Mobiliojo ryšio paslaugos su (arba be) papildomu duomenų perdavimo paketu, II (antroji) pirkimo objekto dalis – Duomenų perdavimo iš nešiojamųjų kompiuterių (planšečių) arba modemų paslaugos (Pirkimo sąlygų 2.2. punktas). Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami: I (pirmajai) pirkimo objekto daliai pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, II (antrajai) pirkimo objekto daliai pagal mažiausios galutinio pasiūlymo kainos kriterijų. Pirkimo sąlygų 2.5. punkte nurodyta, kad paslaugų teikimo terminas – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos, bet neviršijant 2.4. punkte nurodytos maksimalios pirkimo vertės kiekvienai pirkimo objekto daliai atskirai. Tiekėjas UAB „Bitė Lietuva“, įvertinęs Perkančiosios organizacijos paskelbtas Pirkimo sąlygas, 2017-05-24 pateikė Pretenziją Nr. 1, kurioje nurodė, kad Konkurso sąlygų nuostatos yra neteisėtos, kadangi pažeidžia Viešųjų pirkimų principus ir diskriminuoja konkrečiai ieškovą, taip pat Pirkimo I dalies pasiūlymų vertinimo kriterijai papildomai neatitinka ir reikalavimų pasiūlymų vertinimui, įskaitant sąsajumo su pirkimo objektu bei skaidrumo reikalavimus; pretenzija 2017-06-01 buvo atmesta. Taip pat 2017-06-01 Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis pateikė Paaiškinimus į tiekėjo klausimus, kuriuos įvertinęs ieškovas 2017-06-06 pateikė atsakovei Pretenziją Nr. 2, nurodęs, jog pirkimo sąlygos ir jų paaiškinimai dėl 200,00 Eur baudos ir PVM sąskaitų – faktūrų patikrinimo laikotarpio yra neteisėti, tačiau ir ši pretenzija perkančiosios organizacijos buvo atmesta.

8Dėl pasiūlymo vertinimo kriterijų ir jų parametrų

 1. Kaip jau iš pirkimo dokumentų nustatyta, ginčo pirkimo objektas skaidomas į dalis ir I (pirmoji) pirkimo objekto dalis – Mobiliojo ryšio paslaugos su (arba be) papildomu duomenų perdavimo paketu (Pirkimo sąlygų 2.2. punktas), preliminarus mobiliojo ryšio abonentų skaičius – 1 460 Vnt (Techninės specifikacijos 1 lentelės 1 eil.). Pirkimo sąlygų 13.1.1. punkte nurodyta, kad Pirkėjo neatmesti pasiūlymai I (pirmoje) pirkimo objekto dalyje bus vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų. Nustatyta, kad Pirkimo dokumentai nustatė tokias sąlygas: Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant pasiūlymo kainos (K, pasiūlymo ekonominio naudingumo lyginamasis svoris – 60 balų), duomenų gavimo spartos UMTS tinkle (G, pasiūlymo ekonominio naudingumo lyginamasis svoris – 20 balų) ir duomenų gavimo spartos LTE tinkle (S, pasiūlymo ekonominio naudingumo lyginamasis svoris – 20 balų) balus.
 2. Ieškovas pareikštu ieškiniu prašo teismo pripažinti neteisėtais ir panaikinti Pirkimo sąlygų 13.1.1. punkte įtvirtintą ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų ir Konkurso sąlygų 5 priedo lentelės 2 ir 3 punktuose įtvirtintus ekonominio naudingumo vertinimo parametrus. Ieškinyje teigiama, jog perkančioji organizacija Pirkimo dokumentuose nustatė neteisėtas Pirkimo sąlygas ir nepagrįstai I-ai Pirkimo objekto daliai numatė ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, kurio parametrai yra jau pasiūlymų pateikimo metu žinomi ir diskriminuoja konkrečius tiekėjus, tokiu būdu pažeidžiami VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti viešųjų pirkimų principai ir tikslai, nepagrįstai ribojama konkurencija. Be to, įtvirtinti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai nėra tiesiogiai susiję su pirkimo objektu ir neatitinka viešųjų pirkimų tikslų (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis).
 3. VPĮ 39 straipsnio 4 dalies 1 punktas numato, kad Perkančioji organizacija pasiūlymus vertina remdamasi šiais kriterijais: 1) ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, kai pirkimo sutartį sudaro su dalyviu, pateikusiu perkančiajai organizacijai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus, susijusius su pirkimo objektu, – paprastai kokybės, kainos, techninių privalumų, estetinių ir funkcinių charakteristikų, aplinkosaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, veiksmingumo, garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba užbaigimo laiko, arba 2) mažiausios kainos. VPĮ 90 straipsnio 1 dalis numato, kad perkant prekes, paslaugas ar darbus, pateikti pasiūlymai gali būti vertinami vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos kriterijumi. Vykdant projekto konkursą ar perkant meno, kultūros paslaugas, pateikti pasiūlymai gali būti vertinami pagal perkančiosios organizacijos nustatytus, su pirkimo objektu susijusius kriterijus, kurie nebūtinai turi remtis mažiausia kaina ar ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi. VPĮ 90 straipsnio 2 dalis numato, kad ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal perkančiosios organizacijos nustatytus, su pirkimo objektu susijusius kriterijus. Tokie kriterijai, be kainos, paprastai yra kokybės, techninių privalumų, estetinių ir funkcinių charakteristikų, aplinkosaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, veiksmingumo, garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba užbaigimo laiko kriterijai. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties įvykdymo kokybė priklauso nuo už pirkimo sutarties įvykdymą atsakingų darbuotojų kompetencijos, išrenkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą taip pat gali būti vertinama darbuotojų kvalifikacija ir patirtis.
 4. Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo rekomendacijų, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2006-10-12 įsakymu (2010-07-01 redakcija Nr. 1S-53) (toliau – Rekomendacijos), 9 punktas numato, kad ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai turi atitikti ir pagrindinius viešųjų pirkimų principus, t. y. būti aiškūs, suprantamai aprašyti pirkimo dokumentuose. Perkančioji organizacija turi stengtis taip nustatyti vertinimo kriterijus, kad išrenkant geriausią pasiūlymą būtų sudarytos sąlygos pasiekti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi nustatytą pirkimų tikslą. Pagal Rekomendacijų 11 punktą, ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo įvertinimui siūloma pasirinkti kriterijus, kurie padidintų perkamo objekto naudojimo efektyvumą: kainą (kaina yra privalomas kriterijus), kokybę, techninius privalumus, estetines, funkcines charakteristikas, aplinkosaugos charakteristikas, eksploatavimo išlaidas, efektyvumą, garantinį aptarnavimą ir techninę pagalbą, pristatymo datą, pristatymo laikotarpį arba užbaigimo terminą, taip pat kitus, tiesiogiai su pirkimo objektu susijusius kriterijus.
 5. Taigi, nei VPĮ, nei Rekomendacijos nenustato perkančiajai organizacijai prievolės pirkimo sąlygose nustatyti konkretų pasiūlymų vertinimo kriterijų esant konkrečioms sąlygoms, nes paminėtos teisės normos tik rekomenduoja perkančiajai organizacijai pasirenkant vieną ar kitą pasiūlymo vertinimo kriterijų, atsižvelgti į tam tikras faktines aplinkybes. Kaip vertinti pasiūlymą (mažiausia kaina ar pagal tai, kuris pasiūlymas ekonomiškai naudingiausias) sprendžia pati perkančioji organizacija ir joks suinteresuotas pirkimu asmuo neturi teisės jai nurodinėti, kokį pasiūlymo vertinimo kriterijų kiekvienu konkrečiu atveju pasirinkti.
 6. Nagrinėjamu atveju labai svarbu pažymėti tai, kad atsakovas – perkančioji organizacija – yra specialaus teisinio statuso juridinis asmuo, t. y. universaliosios pašto paslaugos teikėjas, teikiantis teisės aktų nustatytos kokybės pašto paslaugas, kurios už prieinamą kainą turi būti teikiamos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje visiems tokią paslaugą pageidaujantiems gauti naudotojams. Teikdamas universaliąją pašto paslaugą atsakovas negali rinktis klientų pagal jų buvimo vietą, negali atsisakyti teikti paslaugas klientams, esantiems nutolusiose vietovėse ir pan., priešingai, privalo užtikrinti, kad universalioji paslauga būtų prieinama ir nutolusiose vietovėse gyvenantiems asmenims. Pažymėtina, jog Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2008-03-28 įsakymu (2015-01-01 redakcija) Nr. 1S-24 patvirtintų Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų, teikiamų viešuoju judriojo ryšio tinklu, viešojo pirkimo dokumentų rengimo rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos Nr. 2) 29 punktu tam tikrais atvejais perkančiosioms organizacijoms suteikta galimybė kelti itin aukštus reikalavimus kokybei: Perkančiajai organizacijai rekomenduojama vertinti pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, o supaprastintų pirkimų atveju – pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų arba pagal perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus, kai dėl objektyvių priežasčių reikalingos itin kokybiškos įsigyjamos paslaugos tam tikrose perkančiosios organizacijos pagrįstose teritorijose, pavyzdžiui, tolesnėse nuo didesnių miestų vietovėse, pasienio teritorijoje, girininkijoje ir pan.; tokiu atveju perkančioji organizacija turėtų įvertinti savo veiklos specifiką, itin kokybiškų įsigyjamų paslaugų svarbą ir įtaką šios veiklos efektyvumui, kitas svarbias aplinkybes.
 7. Konstatuotina, jog šiuo atveju atsakovui vykdant įstatyminę pareigą užtikrinti nepertraukiamą universaliosios pašto paslaugos įteikimą visoje Lietuvos Respublikoje ir įgyvendinant strateginį Ateities laiškininko projektą, kurio tikslas – pakeisti paslaugų teikimo modelį nutolusiose kaimo gyvenamosiose vietovėse, yra neabejotinai reikalingos itin kokybiškos judriojo ryšio paslaugos, todėl pirkimo dokumentuose atsakovas, atsižvelgdamas į organizuojamo pirkimo specifiką, pasirinkdamas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo atrankos kriterijų, VPĮ nustatytų skaidrumo ir nediskriminavimo principų nepažeidė.
 8. Teismas nesutinka su ieškovo pozicija, jog įtvirtinti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai nėra tiesiogiai susiję su pirkimo objektu ir tai, jog duomenų perdavimo paslauga neprivalo būti teikiama šiems abonentams automatiškai, pažeidžia proporcingumo principą. Nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad perkant judriojo ryšio paslaugas šių paslaugų neįmanoma įvertinti pagal tokias savybes kaip estetinės ir funkcinės charakteristikos ar kitas prekių atveju įprastas savybes, todėl būtent dėl šios priežasties perkančiosioms organizacijoms ir palikta diskrecija perkant atskiras paslaugų rūšis taikyti labiau specifiškus kriterijus. Rekomendacijų Nr. 2 31.1. punkte nurodyta, kad Perkančioji organizacija, pasirinkdama kokybės kriterijaus konkrečius parametrus, turėtų atsakingai įvertinti realius poreikius, savo veiklos specifiką ir visas kitas svarbias aplinkybes, tiesiogiai susijusias su pirkimo objektu; kiekvienas parametras turi būti pagrįstas, tiesiogiai susijęs su įsigyjamomis paslaugomis ir būtinas užtikrinti perkančiosios organizacijos veiklos efektyvumą ir tinkamą sudaromos pirkimo sutarties įvykdymą. Perkančioji organizacija galėtų nustatyti, pavyzdžiui, tokius kokybės kriterijaus parametrus: teritorijos GSM (esant būtinybei UMTS) tinklo aprėptis pagal signalo stiprumo lygį; jeigu perkančioji organizacija ketina vertinti teritorijos aprėptį tam tikrose perkančiosios organizacijos pagrįstose vietovėse, ji gali remtis Ryšių reguliavimo tarnybos interneto svetainėje viešai paskelbtu GSM (esant būtinybei UMTS) tinklo konkrečios teritorijos, pavyzdžiui, savivaldybės aprėpties žemėlapiu (nurodoma teritorijos aprėptis dBm); jei perkančiajai organizacijai reikia detalesnio žemėlapio arba jei Ryšių reguliavimo tarnybos parengti žemėlapiai yra senesni nei 1 metų, ji gali prašyti teikėjų pateikti konkrečios reikiamos teritorijos aprėpties žemėlapius pagal viešojo judriojo ryšio tinklo signalo stiprumo lygius (Rekomendacijų Nr. 2 31.3.1. punktas).
 9. Konstatuotina, jog judriojo ryšio pirkimo atveju vieninteliai objektyvūs kriterijai (be kainos) paslaugų kokybei nustatyti yra duomenų perdavimo sparta (Tiekėjo UMTS ir LTE tinkluose) ir būtent šių ekonominio naudingumo kriterijų pagrindu perkančioji organizacija ir vykdo ginčo viešąjį pirkimą. Vien tai, kad pirkimo sąlygomis nėra numatyta duomenų perdavimo paslaugą teikti automatiškai visiems abonentams, o ją aktyvuoti Perkančiajai organizacijai šią paslaugą atskirai užsakius konkrečiam abonentui, nepaneigia kokybiškos duomenų perdavimo paslaugos poreikio ir svarbos. Be to, kaip pažymėjo atsakovas, jau artimiausiu metu įgyvendinant Ateities (mobilaus) laiškininko projektą, perkančiajai organizacijai iškils poreikis įjungti duomenų perdavimo paslaugą dideliam abonentų skaičiui bei užtikrinti, kad abonentai galėtų naudotis paslaugomis net ir nutolusiose kaimiškose vietovėse – planuojama, kad pradedant 2017 m. liepos mėnesiu, kiekvieną mėnesį duomenų perdavimo paslauga bus įjungiama maždaug po 100 abonentų iki bus pasiekta maždaug 500 abonentų riba. Teismas, atsižvelgdamas į šias byloje nustatytas aplinkybes, sprendžia, jog ieškovo argumentai apie galimą būsimą atsakovo abonentų skaičių (kuris, pažymėtina, Pirkimo dokumentuose nurodytas kaip preliminarus) nesudaro pagrindo teigti, kad ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai dėl duomenų spartos negalėjo būti taikomi ar pažeidžia proporcingumo principą (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis).
 10. Ieškovas taip pat nesutinka su oficialių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos skelbiamų duomenų naudojimu viešojo pirkimo procedūrose nustatant tiekėjo pasiekiamą tinklo aprėptį ir duomenų perdavimo spartą. Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba yra elektroninių ryšių veiklą reguliuojanti institucija (Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 4 straipsnio 2 dalis), kurios teikiami duomenys laikomi objektyviais ir teisingais, taip pat šios institucijos teikiamais duomenimis rekomenduoja vadovautis ir Viešųjų pirkimų tarnyba (Rekomendacijų Nr. 2 31.3.1. punktas). Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog pasiūlymų vertinimo metu Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiami duomenys nėra senesni nei 1 metų, o ieškovas nei perkančiajai organizacijai, nei teismui nepateikė jokių rašytinių įrodymų, paneigiančių tarnybos viešai skelbiamus duomenis, sprendžia, jog ginčo atveju kompetentingos valstybės institucijos viešai skelbiama informacija apie tiekėjus negali lemti viešojo pirkimo sąlygų neteisėtumo.
 11. Teismas, įvertinęs visas byloje nustatytas aplinkybes, sprendžia, kad perkančioji organizacija, įvertinusi savo realius poreikius ir veiklos specifiką, siekdama užtikrinti veiklos efektyvumą ir tinkamą sudaromos pirkimo sutarties įvykdymą, pasirinkdama ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo atrankos kriterijų ir įtvirtindama ekonominio naudingumo vertinimo parametrus, VPĮ nustatytų skaidrumo, proporcingumo ir nediskriminavimo principų nepažeidė ir ieškovas neįrodė, jog ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai prieštarauja šio pirkimo tikslams mobiliojo ryšio paslaugas su (arba be) papildomu duomenų perdavimo paketu pirkti racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis).

9Dėl Techninės specifikacijos 2 lentelės 13 ir 14 eilutėse įtvirtintų reikalavimų neteisėtumo

 1. Ginčo konkurse II (antrąja) pirkimo objekto dalimis perkamos Duomenų perdavimo iš nešiojamųjų kompiuterių (planšečių) arba modemų paslaugos (Pirkimo sąlygų 2.2. punktas), preliminarus duomenų perdavimo abonentų skaičius – 556 vnt. (Techninės specifikacijos 2 lentelės 1 eil.). Techninės specifikacijos 2 lentelės 13 eilutėje įtvirtintas reikalavimas – Teikėjo UMTS tinklų aprėptis atitinkamai pagal UMTS signalo lygį: - 105 dBm Lietuvos Respublikos teritorijoje turi būti ne mažesnė 99 proc., o Techninės specifikacijos 2 lentelės 14 eilutėje nurodytas reikalavimas – Teikėjo LTE tinklų aprėptis atitinkamai pagal LTE signalo lygį: - 115 dBm Lietuvos Respublikos teritorijoje turi būti ne mažesnė 95 proc. Ieškovo manymu, šie Techninės specifikacijos reikalavimai yra neteisėti, neatitinka VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų principų ir tikslų bei VPĮ 25 straipsnio reikalavimų, kadangi I (pirmajai) pirkimo daliai yra nustatyti žemesni aprėpties reikalavimai, nors tiek pirmąja, tiek antrąja pirkimo objekto dalimis siekiama įsigyti duomenų perdavimo pasaugas, todėl reikalavimai turėtų būti identiški.
 2. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų bei viešai prieinamos informacijos, atsižvelgiant į sparčią informacinių ir ryšių technologijų plėtrą bei naudotojų poreikius, įprastas pašto paslaugas ketinama orientuoti į elektronines paslaugas, todėl perkančiajai organizacijai, kuri yra vienintelis universaliosios pašto paslaugos teikėjas, yra būtina automatizuoti ir skaitmenizuoti universaliąją pašto paslaugą, kuri nuolat būtų prieinama naudotojams ir užtikrintų didesnį paslaugos patogumą ir patrauklumą, klientų skaičiaus didėjimą. Tai reiškia, kad teikiant elektronines paslaugas, perkančiosios organizacijos darbuotojai turės naudoti ir kompiuterius, kuriais jungsis prie atitinkamų duomenų bazių, teiks ne tik pašto, bet ir finansines paslaugas, todėl viešojo pirkimo sąlygomis perkančioji organizacija siekia įsigyti kokybiškas poreikius atitinkančias paslaugas, atsižvelgiant į vykdomos veiklos specifiką. Pažymėtina, kad pirmąja ir antrąja pirkimo objekto dalimis perkamos nors ir panašios, tačiau skirtingos ryšio paslaugos: vienu atveju yra numatytos paslaugos mobiliesiems telefonams, o kitu atveju – nešiojamiesiems kompiuteriams, todėl atsižvelgiant į skirtumų turinčias paslaugų kategorijas, joms ir yra keliami skirti reikalavimai. Nustatyta, kad kiekvienas Ateities (mobilus) laiškininkas bus aprūpintas nešiojamaisiais (planšetiniais) kompiuteriais, mobiliais spausdintuvais ir kita įranga, leidžiančia teikti paslaugas klientų namuose, ir pan. Kompiuteriuose bus instaliuotos specialios programos, skirtos tinkamam paslaugų teikimui, ir kurių veikimas būtų neįmanomas be kokybiško duomenų perdavimo – nesant pakankamos duomenų perdavimo kokybės, nevyktų programos atnaujinimo bei duomenų sinchronizacijos procesai, nevykstant duomenų apsikeitimui, perkančiosios organizacijos darbuotojai (laiškininkai) negalėtų vykdyti operacijų – teikti paslaugų ir atlikti darbinių funkcijų.
 3. Teismas, atsižvelgdamas į šias nustatytas aplinkybes bei į perkančiajai organizacijai teisės aktais keliamus reikalavimus ir uždavinius, sprendžia, jog Techninės specifikacijos 2 lentelės 13 ir 14 eilutėse įtvirtinti reikalavimai yra proporcingi siekiamiems tikslams, o vien tai, jog ieškovas neatitinka šių punktų reikalavimų, nėra pagrindas konstatuoti Pirkimo sąlygų neteisėtumą ir konkurencijos ribojimą. Pažymėtina, jog nekokybiškų paslaugų pirkimas neatitiktų viešųjų pirkimų tikslo (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis).

10Dėl reikalavimo panaikinti 2017-06-01 raštu Nr. 3-3303 pateiktus Pirkimo sąlygų paaiškinimus

 1. Patikslintu ieškiniu ieškovas papildomai ginčija perkančiosios organizacijos 2017-06-01 raštu Nr. 3-3303 pateiktus Pirkimo sąlygų paaiškinimus (atsakymus į 1, 2, 14 ir 15 klausimus) dėl pirkimo objekto apimties, dėl numatytos baudos dydžio ir dėl PVM sąskaitų-faktūrų teisingumo vertinimo. Teismui susipažinus su ieškovo Pretenzijoje Nr. 2 išdėstytais argumentais, konstatuotina, jog ieškovas, pasinaudodamas teise prašyti perkančiosios organizacijos pateikti tam tikrų sąlygų paaiškinimus, o juos gavus, pateikti pretenziją, iš esmės siekia ginčyti tam tikras pirkimo sąlygas. Pažymėtina, jog tokio reikalavimo ieškovas su pirmine pretenzija, ginčydamas kitas Pirkimo sąlygas, perkančiajai organizacijai neteikė.
 2. Pagal VPĮ 94 straipsnį tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia): 1) per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos; 2) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu šiame įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.
 3. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui – jas vertinti (išskyrus atvejus, kai konstatuojamas viešojo intereso poreikis), jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (perkančioji organizacija įvertino tiekėju kvalifikaciją, patikrino pasiūlymus, išrinko laimėtoją ir pan.), remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto, kai apie jas jie sužinojo ar turėjo sužinoti. Tokiuose ginčuose teismai gali vertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai dalyviams pritaikė pirkimo sąlygas, bet ne tai, ar pirkimo sąlygos yra teisėtos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011).
 4. Nustatyta, kad tiek antrojoje 2017-06-06 pretenzijoje, tiek patikslintame ieškinyje ieškovas kvestionuoja Pirkimo sąlygų 17.5 punktą, kuriame įtvirtintas baudos, galimos skirti už netinkamą paslaugų teikimą, dydis tiek paslaugų teikimo Perkančiajai organizacijai, tiek jos dukterinei bendrovei atveju, taip pat Pirkimo sąlygų 1 priedo 6 punkto nuostatas, numatančias perkančiosios organizacijos galimybę neribotą terminą tikrinti PVM sąskaitų faktūrų teisingumą, bei perkančiosios organizacijos paaiškinimus dėl pirkimo objekto apimties, tvirtindamas, kad nurodytos konkurso sąlygos bei paaiškinimai prieštarauja VPĮ 24 straipsnio 9 daliai ir VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintiems principams. Taigi, ieškovas ginčija pirkimo sąlygas, kurias ginčyti turėjo teisę iš karto, kai apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti. Konstatuotina, jog ieškovas tinkamai nepasinaudojo išankstine ginčo nagrinėjimo tvarka, praleido terminą pretenzijai dėl pirkimo dokumentų pateikti ir šia tvarka pasinaudoti nebegalima, o tai sudaro pagrindą bylą dalyje dėl reikalavimo panaikinti 2017-06-01 raštu Nr. 3-3303 pateiktus Pirkimo sąlygų paaiškinimus (atsakymus į 1, 2, 14 ir 15 klausimus) nutraukti. Byla dalyje dėl reikalavimo panaikinti paaiškinimus nutrauktina (CPK 293 straipsnio 2 punktas).
 5. Pažymėtina ir tai, jog ieškinys šioje dalyje neatitinka ir CPK 5 straipsnio reikalavimų, nes tuo atveju, jei būtų patenkintas patikslintu ieškiniu keliamas reikalavimas dėl perkančiosios organizacijos paaiškinimų panaikinimo, toks teismo sprendimas neturės jokios prasmės, nes tenkinus tokį reikalavimą ir panaikinus tik perkančiosios organizacijos 2017-06-01 raštu Nr. 3-3303 pateiktus Pirkimo sąlygų paaiškinimus, neginčijant atitinkamų pirkimo sąlygų, tai niekaip nepakeistų ieškovo teisinės padėties.
 6. Be to, kaip matyti iš šalių pateiktų rašytinių įrodymų, perkančioji organizacija 2017-09-01 priėmė sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą 2 pirkimo daliai, kadangi ieškovo pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 2 lentelės 13 ir 14 punktų reikalavimų.

11Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

 1. Ieškovas laikomas bylą pralaimėjusia šalimi, todėl atsakovas turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93, 98 straipsniai).
 2. Atsakovas pateikė prašymą priteisti iš ieškovo 2 273,75 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Prašomos priteisti išlaidos pagrįstos pridedamais įrodymais, jų dydis neviršija Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu patvirtintų rekomendacijų (2015 m. kovo 20 d. redakcija Nr. 2015-03968) „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“ dydžio, todėl prašymas tenkintinas visiškai ir iš ieškovo atsakovui priteistinos jo patirtos išlaidos teisinei advokato pagalbai apmokėti (CPK 98 straipsnis).
 3. Atsakovas kartu su tripliku pateikė teismui AB Lietuvos pašto valdybos 2017-01-23 nutarimo dėl akcinės bendrovės Lietuvos pašto įmonių grupės 2017-2021 m. veiklos strategijos patvirtinimo Nr. 1-1 ir juo patvirtintos Lietuvos pašto įmonių grupės veiklos strategijos 2017-2021 m. išrašo kopiją, prašė šią bylos dalį pripažinti nevieša. Kadangi atsakovas pareikšto prašymo tinkamai nepagrindė, teismas tokio prašymo netenkina.
 4. Byla buvo vedama elektronine tvarka, todėl teismas išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, nepatyrė.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 270 straipsniais, 4231 – 42310 straipsniais,

Nutarė

13civilinę bylą dalyje dėl reikalavimo panaikinti 2017-06-01 raštu Nr. 3-3303 pateiktus Pirkimo sąlygų paaiškinimus (atsakymus į 1, 2, 14, 15 klausimus) nutraukti.

14Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

15Priteisti iš ieškovo UAB „Bitė Lietuva“ (juridinio asmens kodas 110688998) atsakovui AB Lietuvos paštas (juridinio asmens kodas 121215587) 2 273,75 Eur (du tūkstančius du šimtus septyniasdešimt tris eurus 75 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Netenkinti atsakovo AB Lietuvos pašto prašymo dėl AB Lietuvos pašto valdybos 2017-01-23 nutarimo dėl akcinės bendrovės Lietuvos pašto įmonių grupės 2017-2021 m. veiklos strategijos patvirtinimo Nr. 1-1 ir juo patvirtintos Lietuvos pašto įmonių grupės veiklos strategijos 2017-2021 m. išrašo kopijos pripažinimo nevieša bylos medžiaga.

17Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai