Byla 2A-1855/2013
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų ir viešojo pirkimo sutarties panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo viešosios įstaigos ,,Kretingos maistas“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 18 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-1365-601/2013 pagal ieškovo viešosios įstaigos ,,Kretingos maistas“ ieškinį atsakovams Kybartų pataisos namams ir uždarajai akcinei bendrovei ,,Niklita“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų ir viešojo pirkimo sutarties panaikinimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas VšĮ ,,Kretingos maistas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams Kybartų pataisos namams ir UAB ,,Niklita“ ir prašė: panaikinti atsakovo 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimą ta apimtimi, kuria UAB „Niklita“ pripažinta atitinkančia minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams; panaikinti 2012 m. gruodžio 11 d. sprendimą ta apimtimi, kuria panaikintas atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimas dėl dalyvių vertinimo ir pripažinimo, kad visi trys atitinka konkurso sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus; panaikinti 2012 m. gruodžio 18 d. sprendimą ta apimtimi, kuria atsakovas nusprendė iš naujo vertinti visų trijų dalyvių kvalifikaciją, ir kuria nuspręsta nekviesti VšĮ „Kretingos maistas“ teikti galutinio pasiūlymo, ir kuria UAB „Niklita“ pripažinta atitinkančia minimalius kvalifikacijos reikalavimus bei nuspręsta kviesti UAB „Niklita“ pateikti galutinį pasiūlymą; pripažinti niekine 2013 m. sausio 21 d. sudarytą viešojo pirkimo sutartį tarp Kybartų pataisos namų ir UAB „Niklita“; įpareigoti atsakovą Kybartų pataisos namus atnaujinti ginčo viešojo pirkimo konkurso procedūras, grįžti į iki ieškovo teisių pažeidimo buvusį procedūrų etapą, ir iš naujo įvertinti ieškovo bei atsakovo UAB „Niklita“ atitiktį kvalifikacijos reikalavimams; priteisti iš atsakovo ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodė, kad atsakovas 2012 m. lapkričio 16 d. paskelbė supaprastintą viešąjį pirkimą ,,Nuteistųjų maitinimo paslaugos pirkimas“. Kvalifikacijos reikalavimas apėmė šias įrodinėtinas aplinkybes: tiekėjas turi (nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindu) patalpas, patalpos yra Kybartų mieste ir patalpos tinkamos maisto ruošimui. Ieškovas 2012 m. lapkričio 22 d. pateikė paraišką ir apie konkurso sąlygų 15.9 punkto reikalavimų atitikimą, pateikė įrodymus – 2008 m. rugsėjo 1 d. savivaldybės panaudos sutartį Nr. J2-697 (toliau – panaudos sutartis), turto priėmimo ir perdavimo aktą, maisto tvarkymo subjekto pažymėjimus pagal minėtą panaudos sutartį ir 2012 m. lapkričio 30 d. gavo iš atsakovo pranešimą, kad ieškovas pripažintas atitinkančiu kvalifikacinius reikalavimus. Tą pačią dieną ieškovas pateikė pirminį pasiūlymą, kuris perkančiosios organizacijos priimtas, kviečiant ieškovą atvykti į derybas pateikti galutinį pasiūlymą. Tačiau 2012 m. gruodžio 11 d. perkančioji organizacija paprašė papildomai pateikti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą patalpoms Kybartų mieste, kuriose bus ruošiamas maistas ir pažymą iš patalpų savininko, kad šiose patalpose bus galima gaminti maistą ištisus metus. Kybartų pataisos namai, gavę ieškovo atsakymą ir nurodytą prašymą, atmetė ieškovo pasiūlymą, nurodydami, kad leidimas naudotis gimnazijos patalpomis yra neteisėtai pasirašytas gimnazijos direktoriaus, kadangi jis nėra šių patalpų savininkas, patalpų savininkas yra Vilkaviškio rajono administracija, kuri yra nurodžiusi, kad gimnazija neturi teisės leisti naudotis savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu ir jų patikėjimo teise valdomu turtu kitiems asmenims. Tai, kad ieškovas VšĮ ,,Kretingos maistas“ atitiko konkurso sąlygų 15.9 punkto kvalifikacinius reikalavimus, ieškovas įrodė dar prieš vokų atplėšimą, pateikdamas Savivaldybės turto panaudos sutartį, kurios pagrindu ieškovas jau eilę metų turėjo ir turi teisę bei gali naudotis patalpomis be išimties bet kuriuo laiku. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 2012 m. gruodžio 28 d. rašte Nr. (13) (2.8)SD-3643 tik konstatuota ieškovo teisė naudotis patalpomis, kuri yra atsiradusi ne rašto, o panaudos sutarties pagrindu, todėl atsakovas turėjo remtis sutartimi. Atsakovas nepagrįstai teigė, kad ieškovas kvalifikacinius reikalavimus atitiko tik po 2012 m. gruodžio 28 d. Atsakovas papildomai paprašė visai nereikalingos pažymos ir formaliai nusprendė, kad ieškovo kvalifikacija netinkama. Konkurso sąlygų reikalavimas pateikti dokumentus, įrodančius teisę naudotis patalpomis svarbus ne dėl jo formalumo, bet dėl jo turinio. Atsakovas neturėjo pagrindo 2012 m. gruodžio 18 d. atmesti ieškovo paraišką, prieš tai nesuteikęs ieškovui papildomos galimybės pateikti pažymą būtent iš tinkamo subjekto Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos, kai VPĮ 32 straipsnio 5 dalis nedraudžia perkančiajai organizacijai kreiptis į tiekėją kelis kartus. Atsakovo sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą dėl netinkamos pažymos buvo neproporcingas siekiamiems tikslams, kadangi perkančioji organizacija jau disponavo panaudos sutartimi, patvirtinančia teisę be laiko apribojimų naudotis patalpomis. Vėliau atsakovui pateikta Vilkaviškio r. savivaldybės administracijos pažyma atsakovo buvo pripažinta tinkamai įrodančia ieškovo kvalifikaciją, ji jokių naujų teisių (leidimų) neapėmė, o tik dar kartą patvirtino tai, kas atsispindėjo jau anksčiau pateiktuose pirminiuose dokumentuose. Atsakovas 2012 m. gruodžio 11 d. pranešimu, prašydamas tiekėjų pateikti papildomus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, jau buvo patvirtinęs ieškovo kvalifikacijos tinkamumą, todėl toks kvalifikacijos tikslinimas galimas tik išimtinais atvejais, nurodant objektyvias, pakartotinį vertinimą paskatinusias priežastis. Net ir nusprendus iš naujo vertinti kvalifikaciją, perkančioji organizacija pirmiausia turėjo išspręsti UAB ,,Niklita“ pateiktos pretenzijos pagrįstumo klausimą – pretenziją atmesti arba (turint tam pagrindą) tenkinti. Pastaruoju atveju pirmiausia privalėjo būti panaikinti minėtoje pretenzijoje ginčyti sprendimai ir tik tada, grįžus į paraiškų vertinimo etapą, galėjo būti vertinama tiekėjų kvalifikacija ir renkami nauji dokumentai. To neatlikus perkančioji organizacija neteisėtai priėmė sprendimą – pakartotinai vertinti ieškovo kvalifikaciją ir ją pripažinti netinkama. Pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija neteisėtai tikslino konkurso sąlygas. Papildomi kvalifikacijos reikalavimai, jau atlikus kvalifikacijos vertinimą ir pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, laikytini bandymu papildyti konkurso sąlygas, kurių korekcija atlikta praleidus terminą. Perkančioji organizacija neteisėtai kėlė konkurso sąlygose nenustatytą reikalavimą, ir, be pagrindo atlikusi pakartotinį tiekėjų kvalifikacijos vertinimą, pažeidė skaidrumo bei proporcingumo principus. Nepagrįstai pareikalavo tiekėjų pateikti pažymą iš patalpų savininko, kad šiose patalpose bus galima gaminti maistą tris kartus per dieną ištisus metus (privalomas tokios pažymos pateikimas nėra įtrauktas į konkurso sąlygas). Perkančioji organizacija rėmėsi niekuo nepagrista ir pirkimo dokumentuose nenurodyta prielaida, kad „maistas turi būti pagamintas likus 20-30 minučių iki išdavimo“. Atsakovas nemotyvuotai nuspręsdamas atlikti pakartotinį kvalifikaciją atitinkančių tiekėjų vertinimą, pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą viešųjų pirkimų skaidrumo principą. Perkančioji organizacija neteisėtai tęsė ginčo konkursą, nepriimdama sprendimo dėl UAB „Niklita“ neatitikimo kvalifikaciniams reikalavimams ir neatmesdama šio tiekėjo pasiūlymo dėl per didelės kainos. UAB „Niklita taip pat turėjo turėti ar nuomoti (ar panaudos pagrindu naudoti) patalpas, tinkamas maisto ruošimui, tačiau jokių dokumentų, patvirtinančių tokias galiojančias teises, UAB ,,Niklita“ nepateikė. Su UAB „Niklita“ paraiška dėl dalyvavimo kvalifikacinėje atrankoje atsakovui buvo pateikta „Ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartis“ Nr. 38, pasirašyta 2009 m. lapkričio 2 d., kuri sudaryta tarp UAB ,,Niklita“ ir perkančiosios organizacijos. Nuomos terminas nustatomas nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. sausio 1 d., bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą perėjimo kitam asmeniui ir ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui. Pasibaigus šios sutarties terminui, su nuomininku, tvarkingai vykdžiusiu sutartyje prisiimtas pareigas, ši sutartis gali būti atnaujinta CK nustatyta tvarka. Remiantis Nuomos sutarties Nr. 38 6 punktu, sutarties terminas pasibaigė dar 2011 m. sausio 1 d. Sutartyje nėra numatytas automatinis sutarties atnaujinimas (ar tęsimas). Pakartotinis kvalifikacijos vertinimas atliktas tik kitų tiekėjų, o ne pačiai UAB ,,Niklita“, kuri nepateikė jokios savininko pažymos. Tai yra grubus tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principo pažeidimas, sudarantis savarankišką pagrindą dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, kuriais UAB „Niklita“ kvalifikacija pripažinta tinkama, panaikinimo. Pirkimo sutartis su UAB „Niklita“ pasirašyta neteisėtai ir dėl to, kad šio tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina buvo per didelė, ir, remiantis VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punktu, perkančioji organizacija privalėjo UAB „Niklita“ pasiūlymą atmesti. Konkurso sąlygų ,,Nuteistųjų maitinimo paslaugos pirkimas“ 12 punkte yra nurodyta, jog „Maitinimo paslauga bus vykdomos 12 mėnesių. Sutartis galės būti pratęsiama, bet ne ilgiau kaip iki 2015 m. gruodžio 31d.“. Atsakovas be jokio pagrindo, nesulaukęs sutarties termino pabaigos, įsipareigojo iškart ją pratęsti. Egzistuoja pagrindas teismui ex officio pripažinti pirkimo sutartį niekine ir negaliojančia.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno apygardos teismas 2013 m. kovo 18 d. sprendimu ieškinį atmetė, dalyje, kuria prašoma panaikinti Kybartų pataisos namų 2012 m. gruodžio 11 d. sprendimą ta apimtimi, kuria panaikintas atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimas dėl dalyvių vertinimo ir pripažinimo, kad visi trys atitinka konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, kuria prašoma panaikinti Kybartų pataisos namų 2012 m. gruodžio 18 d. sprendimą ta apimtimi, kuria atsakovas nusprendė iš naujo vertinti visų trijų dalyvių kvalifikaciją, ir kuria nuspręsta nekviesti VšĮ „Kretingos maistas“ teikti galutinio pasiūlymo, kuria buvo prašoma 2013 m. sausio 21 d. sudarytą viešojo pirkimo sutartį pripažinti niekine, taip pat kuria buvo prašoma įpareigoti atsakovą Kybartų pataisos namus atnaujinti ginčo viešojo pirkimo Konkurso procedūras ir grįžti į iki ieškovo teisių pažeidimo buvusį procedūrų etapą, bei iš naujo įvertinti ieškovo bei UAB „Niklita“ atitiktį kvalifikacijos reikalavimams. Kitoje dalyje teismas bylą nutraukė.

7Pasisakydamas dėl VšĮ ,,Kretingos maistas“ atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams, teismas nurodė, kad iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas ,,Nuteistųjų maitinimo paslaugų pirkimo“ procedūrą sustabdė tiekėjo UAB ,,Niklita“ pretenzijos pagrindu ir paprašė konkurso dalyvių iki 2012 m. gruodžio 13 d. pateikti duomenis, kad patalpos, esančios Kybartų mieste, atitinka higienos normos reikalavimus, bei pateikti pažymą iš patalpų savininko, kad šiose patalpose bus galima gaminti maistą 3 kartus per dieną ištisus metus. Įstatyme numatyta perkančiosios organizacijos teisė tiekėjų prašyti tikslinti kvalifikacijos reikalavimus (VPĮ 32 str. 5 d.). Tokią teisę perkančioji organizacija turi ne tik gavusi pirminius dokumentus, patvirtinančius tiekėjo kvalifikaciją, bet, išimtinais atvejais ir esant išskirtinėms aplinkybėms, ir tada, kai perkančioji organizacija jau buvo patvirtinusi teikėjo kvalifikacijos tinkamumą. Šiuo atveju matyti, kad atsakovui tik gavus tiekėjo UAB ,,Niklita“ pretenziją, kurioje nurodoma, kad iš pateiktų duomenų nėra galimybės suprasti ir įvertinti, ar visi konkurse dalyvaujantys tiekėjai turi tinkamas patalpas maisto ruošimui, kuriomis būtų galima naudotis 7 dienas per savaitę ir 365 dienas per metus, kilo pagrįstų abejonių dėl tiekėjų kvalifikacijos. Teismas sprendė, kad atsakovas pagrįstai pasinaudojo išimtine teise ir paprašė tiekėjų patikslinti jų kvalifikaciją, įvertindamas tai, jog paaiškėjus tiekėjų kvalifikacijos trūkumams vėlesnėse viešųjų pirkimų stadijose ar jau sudarius sutartį, gali kilti neigiamų pasekmių. Teismas laikė nepagrįstais ieškovo argumentus, kad toks kvalifikacijos patikslinimas yra teikėjams naujai keliamos konkurso sąlygos, nes prašymas pateikti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą patalpoms Kybartų mieste, kuriose bus ruošiamas maitinimas bei pažymą iš patalpų savininko, kad šiose patalpose bus galima gaminti maistą 3 kartus per dieną ištisus metus (darbo dienomis, savaitgaliais ir švenčių dienomis), kaip numatyta specifikacijoje, yra konkurso sąlygos dėl tiekėjų kvalifikacijos patikslinimas, kadangi prašomi patikslinti reikalavimai aiškiai nurodyti techninėje specifikacijoje ir buvo keliami viešojo konkurso paskelbimo momentu. Techninės specifikacijos 2 punkto norma yra blanketinio pobūdžio, nukreipianti į kitus nuteistųjų maitinimą reglamentuojančius aktus. Jie tiekėjams aktualūs tik tiek, kad nuteistiesiems būtų užtikrinimas nepertraukiamas 365 dienų maitinimas, užtikrinant jiems šviežio maisto ruošimą ir patiekimą, t. y. 20-30 minutes iki išdavimo, todėl teismas, įvertinęs paminėtas aplinkybes, sprendė, kad atsakovas pagrįstai, nepažeisdamas viešųjų pirkimų procedūrą reglamentuojančių teisės aktų, 2012 m. gruodžio 11 d. priėmė sprendimą, kuriuo panaikino 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimą, kuriuo buvo pripažinęs visų trijų tiekėjų kvalifikacijos tinkamumą, ir pagrįstai paprašė tiekėjų pateikti kvalifikacijai patikslinti dokumentus. Teismas konstatavo, kad konkurso sąlygų 15.9 punkte nustatyta, kad tiekėjas Kybartų mieste turi (nuosavybės teise), nuomoja ar panaudos pagrindais naudoja patalpas, tinkamas maisto ruošimui. Taip pat nurodyta, kokie dokumentai gali patvirtinti kad tiekėjas Kybartų mieste turi (nuosavybės teise), nuomoja ar panaudos pagrindais naudoja patalpas, tinkamas maisto ruošimui. Ieškovas, pagrįsdamas nurodytą kvalifikacijos reikalavimą pateikė 2008 m. rugsėjo 10 d. savivaldybės panaudos sutartį J2-697, turto priėmimo ir perdavimo aktą, maisto tvarkymo subjekto pažymėjimus pagal minėtą panaudos sutartį. Iš panaudos sutarties turinio matyti, kad Vilkaviškio rajono savivaldybė, atstovaujama Vilkaviškio rajono administracijos direktoriaus, pagal panaudos sutartį perdavė panaudos gavėjui VšĮ ,,Kretingos maistas“ laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialų turtą, t. y. sutartyje nurodytas mokyklos patalpas bei valgyklos patalpas, esančias J. Basanavičiaus g. 72, Kybartai, aiškiai nurodydamas panaudos sutarties dalyko naudojimo paskirtį – maitinimo paslaugų teikimas bendrojo lavinimo įstaigose. Tokiu būdu savivaldybė panaudos sutartimi perduodama naudotis minėtas valgyklos patalpas, išreiškė savo valią ir nurodė valgyklos patalpų perdavimo naudojimuisi tikslą – panaudos gavėjas naudodamasis panaudos sutarties objektu (valgyklos patalpomis) maitinimo paslaugas teiktų tik bendrojo lavinimo įstaigoms, t. y. mokiniams ir kitam bendrojo lavinimo įstaigų personalui. Panaudos sutartyje nenurodyta, kad minėtos patalpos gali būti naudojamos nuteistųjų maitinimo paslaugoms teikti, tokios ieškovo teisės nepatvirtino ir panaudos sutarties patalpų savininkas 2012 m. gruodžio 28 d rašte Nr. (09)(2.14)SD-3643. Taigi nėra pagrindo daryti išvadą, kad ieškovas jam perduotas patalpas gali naudoti nuteistųjų maitinimui. Atsakovui paprašius pateikti iš patalpų savininko pažymą, kad šiose patalpose bus galima gaminti maistą 3 kartus per dieną ištisus metus, ieškovas pateikė Vilkaviškio Kybartų K. Donelaičio gimnazijos direktoriaus S. S. 2012 m. gruodžio 12 d. raštą Nr. R-2-608, kuriuo direktorius išreiškė neprieštaravimą dėl gimnazijos valgyklos patalpų bei jos įrangos naudojimo 365 dienas per metus. Atsakovui, pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 2012 m. gruodžio 18 d. raštą Nr. (13)(2.8)SD-3594, nustačius, kad gimnazija neturi teisės leisti naudotis savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu ir jų patikėjimo teise valdomu turtu kitiems asmenims, 2012 m. gruodžio 18 d. vykusio komisijos posėdžio metu vadovaujantis minėtu raštu bei konkurso sąlygų 31.1 punktu buvo nuspręsta nekviesti ieškovo teikti galutinio pasiūlymo. Minėtame punkte aiškiai numatytas atsisakymo kviesti tiekėją teikti pasiūlymą pagrindas, t. y. tiekėjo neatitikimas minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Teismas pažymėjo, kad vėliau gautas 2012 m. gruodžio 28 d. gimnazijos savininko raštas Nr. (09)(2.14)SD-3643 tik patvirtino faktą, kad pagal sudarytą panaudos sutartį, patalpų savininkas neprieštarauja, kad ieškovas neribotai laiko atžvilgiu naudotųsi valgyklos patalpomis, tačiau nepatvirtino, jog sutinka, kad šios patalpos būtų naudojamos nuteistųjų maitinimo paslaugų teikimui.

8Teismas sprendė, kad neabejotiną galimybę naudoti patalpas be laiko apribojimų ir galimybę jose ruošti maistą nuteistiesiems, turėjo įrodyti ieškovas, o pateikta panaudos sutartis to neįrodo (dėl to turėtų būti susitarta panaudos sutartyje). Be to, teismas pažymėjo, kad vertinant tiekėjo kvalifikaciją pagal konkurso sąlygų 15.9 punktą matyti, kad net jei atsakovas turėtų teisę panaudos sutarties pagrindu teikti maitinimo paslaugas nuteistiesiems, jis neatitiktų kvalifikacinio reikalavimo tuo aspektu, kad panaudos sutartis sudaryta terminuotai, t. y. iki 2012 m. rugsėjo 9 d., kai reikalaujama, kad tiekėjas nurodytose patalpose turėtų teisę gaminti maistą bent iki 2013 m. gruodžio 31 d. Iš sutarties turinio matyti, kad nėra numatyta galimybė sutartį pratęsti, kas neatitinka konkurso sąlygų kvalifikacijos reikalavimo ir neužtikrina, kad ieškovas realiai galės teikti paslaugas nuteistųjų maitinimui bent iki 2013 m. gruodžio 31 d. Ieškovas neturėdamas patalpų nuteistųjų maitinimo paslaugoms teikti, neatitiko konkurso sąlygų 15.6 punkte numatyto kvalifikacijos reikalavimo. Teismo nuomone, pripažinus, jog ieškovas neatitiko minimalių kvalifikacinių reikalavimų, nėra pagrindo pripažinti negaliojančia su UAB ,,Niklita“ sudarytą pirkimo sutartį.

9Pasisakydamas dėl UAB ,,Niklita“ neatitikimo kvalifikaciniams reikalavimams ir pirkimo sutarties neteisėtumo, teismas nurodė, kad VPĮ 4233 straipsnyje reglamentuota, kad tiekėjas prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos privalomo išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. Atsižvelgdamas į teismų praktiką ir įstatymo reglamentaciją teismas sprendžia, kad ieškinio reikalavimai, reiškiami dėl UAB ,,Niklita“ kvalifikacijos netinkamumo nutrauktini CPK 293 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, kadangi nebuvo pasinaudota išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka (dėl tokių reikalavimų nebuvo pareikšta atsakovui pretenzija) ir ikiteismine ginčo sprendimo tvarka nebegalima pasinaudoti (pasibaigę pretenzijos padavimo terminai, sudaryta viešojo pirkimo sutartis).

10Pasisakydamas dėl viešojo pirkimo sutarties su UAB ,,Niklita“ teisėtumo (dėl per didelės kainos), teismas pasisakė dėl ieškovo argumentų, kad atsakovas, sudarydamas ginčo viešojo pirkimo sutartį, įsipareigojo pirkti paslaugų, daugiau nei 200 000 Lt (> 24 proc.) viršijant numatytą biudžetą nuteistųjų maitinimui, sudarė sutartį pagal įkainius, kurie buvo didesni nei buvo atsakovą įpareigojęs Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos, vadovaujantis viešai paskelbtais duomenimis, atsakovas sudarė viešojo pirkimo sutartį trejiems metams, kai konkurso sąlygų 12 punkte yra nurodyta, jog maitinimo paslauga bus vykdomos 12 mėnesių; sutartis galės būti pratęsiama, bet neilgiau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 d. Teismas pažymėjo, kad iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas Kybartų pataisos namai derino konkurso sąlygas su Kalėjimų departamentu. Kalėjimų departamentas derinant konkurso sąlygas be kitų reikalavimų nurodė – nustatyti, kad nedirbančiam vyrui maitinimo norma turi būti ne mažesnė kaip 3,50 Lt, bet ne didesnė kaip 5,00 Lt; nustatyti, kad dirbančiam vyrui maitinimo norma turi būti ne mažesnė kaip 4,65 Lt, bet ne didesnė kaip 6,50 Lt; Maisto produktų (sauso davinio) pirkimo išlaidų norma vienam asmeniu, turi būti ne mažesnė kaip 2,80 Lt, bet ne didesnė kaip 3,80 Lt. Be to, konkurso sąlygose nurodyta, kad pasiūlyme nurodomos paros maisto pagaminimo ir tiekimo kainos negali viršyti 30 procentų patvirtintų paros maitinimo išlaidų normų. Tiekėjų teikiamose pasiūlomose pateiktos paros maitinimo kainos turi apimti maisto produktų, maisto gamybos ir pristatymo išlaidas, t. y. nedirbančiam vyrui maitinimo paslauga turi būti ne didesnė kaip 6,5 Lt (5,00 Lt + 30%); dirbančiam vyrui maitinimo paslauga turi būti ne didesnė kaip 8,45 Lt (6,50 Lt + 30%); Maisto produktų (sauso davinio) - ne didesnė kaip 4,94,- Lt (3,80 Lt + 30%). Iš 2012 m. gruodžio 19 d. Komijos posėdžio protokolo Nr. 3-45/23 matyti, kad galutiniai buvo pripažintas toks UAB ,,Niklita“ pasiūlymas – dienos davinys vienam nuteistajam (dirbančiajam vyrui) – 7,83 Lt, o nedirbančiam vyrui – 6,38 Lt, sausas davinys vienam nuteistajam skirtas vežamiems asmenims į kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietas – 3,80 Lt. VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punkto prasme per didele, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina gali būti laikoma tokia pasiūlymo kaina, kuri yra didesnė, nei perkančiosios organizacijos suplanuota pirkimui skirtina lėšų suma, tačiau nagrinėjamu atveju matyti, kad UAB ,,Niklita“ pasiūlytos ir komisijos pripažintos kainos neviršija konkurso sąlygose nustatytų maksimalių dienos maitinimo kainų, todėl UAB ,,Niklita“ pasiūlymui atmesti nebuvo pagrindo.

11Teismas taip pat sprendė, kad atsakovas vertindamas ieškovo pasiūlymą, nepažeidė VPĮ nuostatų, nes ieškovo argumentas, kad jis pagrįstai tikėjo, kad gimnazijos direktorius yra savininkas, turintis teisę duoti tokį sutikimą, neobjektyvus, išimtinai priklausęs nuo ieškovo veiksmų ir žinojimo. Be to, byloje nenustatyta, kad skirtingiems tiekėjams buvo nevienodai aiškinamos ir taikomos viešųjų pirkimų teisės ir pirkimo dokumentų normos ir tokiu būdu pažeistas lygiateisiškumo ir skaidrumo principai.

12III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

13Apeliaciniu skundu ieškovas VšĮ ,,Kretingos maistas“ prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo reikalavimus patenkinti. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

 1. Teismas nepagrįstai sutapatino du skirtingus VPĮ reglamentuojamus institutus, t. y. VPĮ 32 straipsnyje nustatytą individualaus tiekėjo kvalifikacijos duomenų papildymą/paaiškinimą, kaip perkančiosios organizacijos atliekamo individualaus tiekėjo kvalifikacijos vertinimo procedūros sudėtinę dalį, ir pirkimo sąlygų (reikalavimų, taip pat dėl naujų, konkurso sąlygose nenurodytų, dokumentų pateikimo) patikslinimą (VPĮ 27 str.), kurio esmė - reikalavimų pateikimas visiems tiekėjams vienu metu.
 2. Teismas nepagrįstai pažymėjo, esą atsakovas pagrįstai pasinaudojo išimtine teise ir paprašė tiekėjų patikslinti jų kvalifikaciją, įvertindamas tai, jog paaiškėjus tiekėjų kvalifikacijos trūkumams vėlesnėse viešųjų pirkimų stadijose ar jau sudarius sutartį, gali kilti neigiamų pasekmių. Taip buvo pažeistos įstatymų nuostatos (VPĮ str. 32 str. 5 d., CPK 177 str. 2 d.).
 3. Teismas neatsižvelgė į ieškovo argumentus dėl ginčo ribų (t. y., kad ginčijamų atsakovo sprendimų dėl ieškovo kvalifikacijos pagrįstumas turėtų būti vertinamas tik pagal juose pačiuose nurodytus pagrindus, o ne pagal naujai, jau bylos eigoje, iškeltus papildomus argumentus, nefiksuotus pirkimo procedūrų metu). Ginčijamuose sprendimuose perkančioji organizacija vertino ieškovo galimybę naudotis patalpomis (maisto gamybai) laiko atžvilgiu ir tik dėl to kilo ginčas, susijęs su ieškovo kvalifikacijos vertinimu.
 4. 2012 m. gruodžio 31 d. atsakovo rašte Nr. 1-2/5205 atsakovas atmetė ieškovo pretenziją, tačiau pripažino, kad po 2012 m. gruodžio 28 d. Vilkaviškio r. savivaldybės administracijos rašto pateikimo (kartu su pretenzija), ieškovas laikomas atitinkančiu kvalifikacijos reikalavimus (tiesiog, atsakovo vertinimu, pavėluotai pateikta tai įrodanti pažyma). Argumentas dėl panaudos sutarties termino atsakovų buvo iškeltas tik vykstant teismo procesui (teismas sprendime vertino ieškovo kvalifikaciją per se, neapsiribodamas perkančiosios organizacijos ginčo sprendimų vertinimu - t. y. buvo išeita už ginčo ribų ir visiškai ignoruotas pačios perkančiosios organizacijos pripažinimas dėl tinkamos ieškovo kvalifikacijos).
 5. Ginčo dalyje dėl UAB ,,Niklita“ kvalifikacijos, teismas tokio paties standarto netaikė ir bylą nutraukė, nevertindamas šio tiekėjo kvalifikacijos, nors jis apskritai nepateikė galiojančios nuomos sutarties. Ieškovo įsitikinimu, šiuo atveju teismas taip pat nevisapusiškai ir neobjektyviai vertino pateiktus rašytinius įrodymus (CPK 185 str. 1 d., CPK 176 str. 1 d.). Nė vienas tiekėjas konkurso sąlygomis nebuvo įpareigotas užtikrinti, kad jo turimų sutarčių (suteikiančių teisę į patalpas) terminas sutaps ar bus ilgesnis nei 2013 m. gruodžio 31 d. Ieškovo turima panaudos sutartis, galiojanti iki 2013 m. rugsėjo 9 d., nesudaro jokio pagrindo teigti, kad ieškovas viešojo pirkimo sutarties pasirašymo atveju jos nebūtų vykdęs tinkamai, gamindamas maistą Kybartų mieste, tinkamose maisto tvarkymo veiklai patalpose (pateiktą panaudos sutartį yra galimybė pratęsti).
 6. Ieškovas neturėjo galimybės susipažinti su UAB „Niklita“ pasiūlymu iki pat pirkimo medžiagos atsiradimo byloje. Taigi tiek pagal objektyvųjį, tiek pagal subjektyvųjį kriterijų, ieškovas nežinojo ir negalėjo žinoti, jog UAB „Niklita“ neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, o tą sužinojus - pirkimo sutartis jau buvo sudaryta ir pretenzijos teikimas buvo nebeįmanomas. Apie įvykusį pažeidimo faktą adekvačioje situacijoje bet kuris protingas asmuo nebūtų suvokęs anksčiau (nei perkančioji organizacija į bylą pateikė dokumentus), kadangi pažeidimo faktas yra susijęs su konkrečios kito tiekėjo informacijos vertinimu. Teismas privalėjo bylą nagrinėti iš esmės visa apimtimi, įskaitant ir sprendimų dėl laimėjusios UAB „Niklita“ kvalifikacijos tinkamumo vertinimą, kadangi nuo to tiesiogiai priklausė nuteistųjų maitinimo paslaugos viešojo pirkimo sutarties teisėtumas. Byloje yra pateikti konkretūs įrodymai, patvirtinantys, kad vykdant konkursą UAB „Niklita“ pirkimo komisijai nepateikė visų tinkamą kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Kybartų pataisos namai prašo šio skundo netenkinti. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimui pagrįsti nurodo šiuos motyvus:

 1. Apeliantas vokų atplėšimo procedūrų metu neatitiko kvalifikacijos reikalavimų, nes panaudos sutartimi maisto ruošimas gimnazijoje yra tikslinis. Apeliantas yra nurodęs, kad apskritai nėra jokio skirtumo, kam (kokiems asmenims) gaminamas maistas, tačiau tokie apelianto argumentai iš viso verčia abejoti tokio tiekėjo kompetencija. Kaip matyti iš pirkimo dokumentų techninės specifikacijos, skirtingas maistas turi būti dirbantiems nuteistiesiems ir nedirbantiems. Be to, yra išskirtos 6 kategorijos nuteistųjų pagal maitinimą, tai yra skiriamų maisto produktų vidutinį paros kiekį dirbantiems vyrams, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose; nedirbantiems vyrams, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose; dirbančioms moterims, laikomoms kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose; nedirbančioms moterims, laikomoms kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose; nepilnamečiams, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose; asmenims, vežamiems į kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietas arba iš jų. Šiuo atveju ieškovas turi teisę maitinti tik bendrojo lavinimo mokyklų mokinius, kurių racionas bei skaidymas į grupes neabejotinai skiriasi.
 2. Apeliantas nurodo, kad neturėjo galimybės susipažinti su UAB „Niklita“ pasiūlymu iki pat pirkimo medžiagos atsiradimo byloje. Tokiais savo argumentais apeliantas klaidina teismą, kadangi galimybę susipažinti prašė suteikti, todėl tokią galimybę apeliantas turės. Ankščiau susipažinti su UAB „Niklita“ pasiūlymu apeliantas neprašė.

15Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB ,,Niklita“ prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad:

 1. Ieškovas ieškinį grindė tuo, kad pasiūlymų pateikimo metu (dar iki vokų atplėšimo) jo kvalifikacija atitiko konkurso sąlygų 15.9 punktą, tačiau atsakovas pirkimo procedūrą sustabdė trečiojo asmens pretenzijos pagrindu. VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, privalo prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Taigi matyti, kad įstatyme numatyta perkančiosios organizacijos teise tiekėjų prašyli tikslinti kvalifikacijos reikalavimus. Kvalifikacijos patikslinimas nėra teikėjams naujai keliamos konkurso sąlygos, nes prašomi patikslinti reikalavimai aiškiai nurodyti techninėje specifikacijoje ir buvo keliami viešojo konkurso paskelbimo momentu.
 2. Konkurso sąlygų 15.9 punkte nurodyta, kas gali pagristi minėtą kvalifikacijos reikalavimą. Ieškovas pateikė 2008 m. rugsėjo 10 d. panaudos sutartį. CPK 6.637 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad panaudos gavėjas privalo naudoti jam perduotą daiktą tik pagal sutartyje numatytą paskirtį. Iš panaudos sutarties turinio matyti, kad Vilkaviškio rajono savivaldybė nurodė panaudos sutarties dalyko naudojimo paskirtį - maitinimo paslaugų teikimas bendrojo lavinimo įstaigose. Taigi panaudos sutartyje nenurodyta, kad minėtos patalpos gali būti naudojamos nuteistųjų maitinimo paslaugoms teikti, tokios ieškovės teises nepatvirtino ir panaudos sutarties patalpų savininkas.
 3. Teikdamas patikslintą ieškinį ieškovas ginčija sprendimus ta apimtimi, kuria UAB „Niklita“ pripažinta atitinkančia minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams ir nuspręsta ją kviesti pateikti galutinį pasiūlymą (reikalavimus reiškia ne dėl savo kvalifikacijos, o dėl UAB „Niklita“ kvalifikacijos (ne)tinkamumo) bei pirkimo sutarties sudarymo dėl per dideles kainos, kai tokio pobūdžio reikalavimai pretenzijoje nebuvo reiškiami. Pretenzijos dalykas nesutampa su ieškinio dalyku, todėl teismas pagrįstai šioje dalyje bylą nutraukė.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

17Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

18Nagrinėdamas bylas, kuriose būtina užtikrinti viešojo intereso apsaugą, teismas turi teisę išeiti už nagrinėjamo ginčo ribų (Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas byloje Nr. 35/03-11/06).

19Dėl viešojo intereso apsaugos ir kai kyla visuomenės poreikis teismas gali išspręsti šalių ginčą aiškindamas ir taikydamas teisę ne tik dėl proceso dokumentuose nurodytų aplinkybių, bet ir dėl kitų argumentų, t. y. teismas tokiu atveju turi teisę peržengti apeliacinio skundo ribas (CPK 320 str. 2 d.).

20Kasacinio teismo jurisprudencijoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2011) suformuluota, kad kai teismas dėl pareikšto reikalavimo ar ex officio atitinkamą pirkimo sąlygą (sąlygas) pripažįsta neteisėta, (šiuo atveju ydinga), ieškinio patenkinimas nepakankamas sprendžiant dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių. Šiuo atveju teismas turi ex officio tokį pirkimą nutraukti nepriklausomai nuo pareikšto reikalavimo. Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamoje byloje šalių ginčas spręstinas ne tik dėl ginčo konkurso sąlygos aiškumo ir tinkamo jos taikymo vertinant tiekėjų pasiūlymus, bet ir dėl teisėtumo.

21Dalyvaujantys byloje asmenys apie teismo ketinimą peržengti apeliacinio skundo ribas buvo informuoti (4 t., 203 b. l.).

22VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005, 2005 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-623/2005; 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2007; ir kt.) aiškindamas Viešųjų pirkimų įstatymą yra nurodęs, kad šiuo įstatymu siekiama užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl Viešųjų pirkimų įstatyme viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas.

23Kaip minėta, Kybartų pataisos namai organizavo Supaprastintą viešąjį konkursą ,,Nuteistųjų maitinimo paslaugos pirkimas“ bei kvietė Konkurso dalyvius pateikti pasiūlymus dėl nuteistųjų maitinimo paslaugų pirkimo, taigi viešųjų pirkimų objektas buvo – pagaminto valgio tiekimo paslaugos nuteitiesiems (nuteistųjų maitinimo paslaugos). Konkurso sąlygų II skyriuje numatyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, 15.9 punkte nustatyta, kad ,,tiekėjas Kybartų mieste turi turėti (nuosavybės teise), nuomoja ar panaudos pagrindais naudoja patalpas, tinkamas maisto ruošimui“. To paties Konkurso sąlygų 15.9 punkto skiltyje ,,Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai“ nurodyta, kas gali pagrįsti minėtą kvalifikacijos reikalavimą, t. y. ,,Dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjas Kybartų mieste turi (nuosavybės teise), nuomoja ar panaudos pagrindais naudoja patalpas, tinkamas maisto ruošimui“. Iš esmės tarp šalių kilo ginčas dėl šios konkurso sąlygos taikymo ir aiškinimo.

24Perkančiajai organizacijai suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą. Taigi perkančiajai organizacijai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau tai ji turi daryti nepažeisdama VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, šio įstatymo 25 straipsnyje nustatyto draudimo dirbtinai riboti konkurenciją ir laikydamasi šiame straipsnyje nustatytų pirkimo objekto apibūdinimo taisyklių. Kasacinio teismo ne kartą pažymėta perkančiosios organizacijos pareiga laikytis skaidrumo principo, inter alia reiškiančio pirkimo sąlygų aiškumą, tikslumą, nedviprasmiškumą.

25Nagrinėjamu atveju abejonių kyla dėl minėtos konkurso sąlygos teisėtumo. Sprendžiant šį klausimą svarbu nustatyti, ar perkančioji organizacija, nustatydama tokią sąlygą, ją pakankamai pagrindė. Pagal teismų praktiką perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Tai gali būti grindžiama ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifine paskirtimi, arba tuo, kad aukštą ar labai tikslų reikalavimą pateisina viešojo intereso apsauga (žr. pagal analogiją Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008).

26Byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija eliminavo du iš trijų pirkimo dalyvių iš pirkimo, nes jų kvalifikacija neatitiko aptariamojo kvalifikacijos reikalavimo, nustatyto konkurso sąlugų 15.9 punkte. Pažymėtina ir tai, kad konkurso laimėtojas UAB „Niklita“ minėtam kvalifikacijos reikalavimui įrodyti pateikė su perkančiąja organizaciją sudarytą 2009 m. lapkričio 2 d. Ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį Nr. 38, kurioje nurodyta, jog UAB „Niklita“ nuomojasi virtuvės patalpas ir įrangą Kybartų pataisos namų teritorijoje. Atsižvelgianrt į šią aplinkybę darytina išvada, kad UAB „Niklita“, vienintelis tiekėjas, turintis galimybę gaminti maistą pačioje perkančiojoje organizacijoje (kur, beje maistas ir turi būti pristatomas), pirkimo vykdymo metu turėjo pranašumą kitų tiekėjų atžvilgiu.

27Pasiakydama dėl tarp perkančiosios organizacijos ir UAB ,,Niklita“ sudarytos Ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad 2010 m. gruodžio 20 d. papildomu susitarimu Nr. 1 prie Ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr. 38 (4 t., 33 b. l.) šalys susitarė, jog Ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartis Nr. 38 pratęsiama iki tol, kol galios 2009 m. lapkričio 2 d. maitinimo paslaugų teikimo sutartis Nr. 38. Ši aplinkybė, teisėjų kolegijos nuomone, taip pat patvirtina, kad UAB ,,Niklita“ taip pat neatitiko konkurso sąlygų 15.9 punkto reikalavimų, nes pasibaigus minėtai maitinimo paslaugų teikimo sutarčiai, pasibaigtų ir sutartis, sudaranti pagrindą tvirtinti, jog UAB ,,Niklita“ Kybartų mieste turi (nuosavybės teise), nuomoja ar panaudos pagrindais naudoja patalpas, tinkamas maisto ruošimui. Pažymėtina, kad nors Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos paaiškino, kad valstybės nuosavybės teise priklausančios ir šiuo metu Kybartų pataisos namų patikėjimo teise valdomos patalpos gali būti išnuomojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu ,,Dėl valstybės materialiojo turto nuomos“ ir Kalėjimų departamento direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. V-221 nustatyta tvarka viešo konkurso būdu arba šios patalpos gali būti perduotos laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1890 ,,Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, tačiau į bylą nėra pateikta įrodymų, jog UAB ,,Niklita“ patalpomis turės galimybę naudotis vienu iš minėtų teisės aktais reglamentuotų būdų.

28Kaip minėta, pirkimo objektas - nuteistųjų maitinimo paslaugos, t. y. pagaminto maisto pristatymas į Kybartų pataisos namus. Nuteistųjų maitinimas, pagal konkurso sąlygų 1 priedo (Techninė specifikacija. Reikalavimai nuteistųjų maitinimo paslaugai) 3 punktą, turi būti vykdomas vadovaujantis Asmenų, laikomų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, maitinimo organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2006 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 4/07-117 (Žin., 2006, Nr. 52-1923). Kaip pagrįstai konstatavo Viešųjų pirkimų tarnyba 2013 m. rugpjūčio 23 d. rašte (5 t., 11-12 b. l.), būtent šių taisyklių reikalavimus perkančioji organizacija įvardino kaip vieną iš pagrindų, kuriuo remiantis ji priėmė sprendimą nustatyti pirkimo sąlygų 15.9 punkto kvalifikacijos reikalavimą, konkrečiai, nurodė taisyklių 12 punktą: „Jeigu nuteistieji ir suimtieji maitinami 2 arba 3 pamainomis ir tarp jų yra ilgesnės nei dviejų valandų pertraukos, maistas gaminamas kiekvienai pamainai atskirai. Maistas turi būti pagamintas likus 20-30 minučių iki išdavimo. Asmenims, kurie negali pavalgyti laiku, pagamintą maistą galima laikyti iki dviejų valandų. Jeigu nuteistieji maitinami 2 valandomis vėliau, maistas jiems gaminamas atskirai. Intervalai tarp maitinimų, išskyrus miegui skirtą laiką, neturi būti ilgesni nei 7 valandos". Viešųjų pirkimų tarnyba atkreipė dėmesį, kad perkančiosios organizacijos nurodomas taisyklių 12 punktas buvo pakeistas Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2011 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-87 ir išdėstytas taip: „Šiluma apdorojamo maisto (patiekalo) temperatūra jo viduje turi būti ne žemesnė kaip + 75 0 C. Maistas turi būti pagamintas likus 20-30 minučiu iki išdavimo ar supylimo i šiluma palaikančius įrenginius. Jeigu nuteistieji ir suimtieji maitinami 2 arba 3 pamainomis, pagamintas maistas turi būti laikomas šiluma palaikančiuose įrenginiuose, esant juose ne žemesnei kaip +68 0 C temperatūrai, ir suvartotas pagaminimo dieną. Intervalai tarp maitinimų, išskyrus miegui skirtą laiką, neturi būti ilgesni nei 7 valandos.". Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sutinka su Viešųjų pirkimų tarnybos nuomone, kad perkančiosios organizacijos siekis užtikrinti nuteistųjų maitinimą pagal taisyklių reikalavimus negali būti siejamas su reikalavimu turėti patalpas maistui ruošti konkrečiai Kybartų mieste. Tai reiškia, kad reikalavimas, nustatytas pirkimo sąlygų 15.9 punkte, dirbtinai apribojo galimybę pasiūlymą pateikti tiekėjams, kurie galėtų užtikrinti taisyklių reikalavimų laikymąsi, tačiau jie neturi galimybės gaminti maistą būtent Kybartų mieste.

29Dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų padarinių ir procesinės bylos baigties

30Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau nurodytų argumentų visumą, konstatuoja, kad minėta pirkimo sąlyga neteisėta, nes prieštarauja laisvam tiekėjų varžymuisi, pažeidžia lygiateisiškumo, proporcingumo principus (VPĮ 3 str.).

31Kasacinio teismo yra pasisakyta, kad kai teismas pagal pareikštą reikalavimą ar savo iniciatyva atitinkamą pirkimo sąlygą bet kokiu VPĮ normų ar kitų teisės nuostatų pagrindu pripažįsta neteisėta, jis privalo tokį pirkimą nutraukti nepriklausomai nuo pareikšto reikalavimo, nes to paties pirkimo procedūros negali būti toliau vykdomos (jei jos buvo sustabdytos) arba kartojamos (jeigu pirkimas jau buvo baigtas sudarius sutartį) pagal neteisėtomis pripažintas pirkimo sąlygas (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 24 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2011). Nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegijos nuomone, dėl perkančiosios organizacijos pažeidimų, ydingai suformuluotų konkurso sąlygų, objektyviai negalimas atgalinis šalių grąžinimas į pirminę, prieš pažeidimą buvusią padėtį, nes iš esmės turi būti tikslinamos paskelbto konkurso sąlygos. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra nurodęs, jog kai pagal neteisėtas pirkimo sąlygas sudaryta viešojo pirkimo sutartis, nėra pagrindo nutraukti pirkimo, nes jis įstatymo pagrindu dėl sudaryto sandorio laikomas pasibaigusiu (VPĮ 7 str. 4 d. 1 p.). Tokiu atveju, byloje nustačius atitinkamas aplinkybes, pirkimo sąlygos pripažįstamos neteisėtomis, pasibaigusio pirkimo procedūros nenutraukiamos, o sprendžiama dėl sudarytos viešojo pirkimo sutarties galiojimo. Kartu su patikslintu ieškiniu ieškovas pateikė įrodymus (viešojo pirkimo procedūrų ataskaitą, 3 t., 177-179 b. l.), iš kurių matyti, kad atsakovas su UAB ,,Niklita“ 2013 m. sausio 21 d. sudarė pirkimo sutartį ir numatoma sutarties įvykdymo data - 2015 m. gruodžio 31 d. (3 t., 179 b. l.).

32Teisėjų kolegija daro išvadą, kad byloje nustatytos aplinkybės ir jų vertinimas suponuoja prielaidas minėtą sutartį pripažinti neteisėta ab initio. Pagal nuosekliai suformuotą kasacinę praktiką teismas, nustatęs, kad sandoris prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, turi ex officio pripažinti sandorį niekiniu ir negaliojančiu ir taikyti atitinkamus teisinius padarinius, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus (CK1.78 str. 5 d.). Taigi teismas pripažįsta sandorį niekiniu tiek bylos dalyviams pareiškus tokį reikalavimą, tiek jo nepareiškus, ir kiekvienu atveju sprendžia dėl niekinio sandorio teisinių padarinių, nes, tik išsprendus dėl negaliojančio sandorio teisinių padarinių, užbaigiamas ginčo sprendimas ir atkuriama teisinė taika (žr., pvz., pirmiau nurodytą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013, ir joje nurodytą praktiką). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad į procesą įtrauktos sutarties šalys, dėl šio sandorio teismas gali pasisakyti apeliaciniame procese.

33VPĮ 952 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad teismas gali nepripažinti pirkimo sutarties negaliojančia ir taikyti alternatyvias sankcijas pagal šio straipsnio 4 dalį, nors pirkimo sutartis buvo sudaryta neteisėtai pagal šio įstatymo 951 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas (nagrinėjamoje byloje aktualus VPĮ 951 straipsnio 2 dalies pagrindas), jeigu dėl viešojo intereso, įskaitant su pirkimo sutartimi nesusijusius ekonominius interesus, dėl kurių pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia turėtų neproporcingų padarinių, būtina išsaugoti pirkimo sutarties padarinius. Tiesiogiai su pirkimo sutartimi susiję ekonominiai interesai apima inter alia išlaidas, susidariusias dėl vėlavimo vykdyti pirkimo sutartį, naujos pirkimo procedūros pradėjimo, pirkimo sutartį vykdančio tiekėjo pakeitimo, teisinių pareigų, kurios atsirado pripažinus pirkimo sutartį negaliojančia. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje kilo poreikis taikyti VPĮ 952 straipsnio nuostatas – išsaugoti neteisėtai sudarytą sandorį ir perkančiajai organizacijai skirti vieną iš galimų alternatyviųjų sankcijų.

34Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad, atsižvelgiant į sutarties galiojimo terminą, jos pobūdį ir reikšmę perkančiajai organizacijai, taikytina VPĮ 952 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta sankcija – pirkimo sutarties trukmės sutrumpinimas. Apeliacinės instancijos teismas sutrumpina sutarties terminą iki 2014 m. vasario 10 d.

35Atsižvelgdama į pirmiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimai naikinami priimant naują sprendimą. Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų kaip teisiškai nereikšmingų teisėjų kolegija nepasisako.

36Dėl bylinėjimosi išlaidų

37Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1, 2 d.); apeliacinės instancijos teismas, panaikinęs pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą ir priėmęs naują sprendimą, atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Nors ieškovo reikalavimai, taip kaip jie buvo išdėstyti ieškinyje, nebuvo patenkinti visiškai, teisėjų kolegija sprendžia, kad, atsižvelgiant į visas bylai svarbias aplinkybes, yra pagrindas ieškovui iš atsakovo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

38Ieškovas, paduodamas ieškinį ir apeliacinį skundą sumokėjo 2 000 Lt žyminio mokesčio, šios išlaidos jam priteisiamos iš atsakovo.

39Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas pirmosios instancijos teisme patyrė iš viso 12 656,18 Lt išlaidų, o apeliacinės instancijos teisme 6 050 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (4 t., 63 b. l., 5 t., 8 b. l.), kurias prašo priteisti iš atsakovo. Pažymėtina, kad minėta ieškovo advokatui už pagalbą sumokėta suma viršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 (toliau – Rekomendacijos), nuostatose nurodytą rekomenduojamus priteisti užmokesčio dydžius, todėl ši, atsižvelgiant į bylos pobūdį ir jos sudėtingumą bei vadovaujantis Rekomendacijų 2 ir 8 punktais, mažinama iki 10 000 Lt.

40Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

41Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 18 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - sutrumpinti atsakovo Kybartų pataisos namų ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Niklita“ 2013 m. sausio 21 d. sudarytą viešojo paslaugų pirkimo sutarties terminą iki 2014 m. vasario 10 d.

42Priteisti ieškovui VšĮ ,,Kretingos maistas“ iš atsakovo atsakovams Kybartų pataisos namų 2 000 (du tūkstančius litų) Lt žyminio mokesčio ir 10 000 (dešimt tūkstančių litų) Lt atstovavimo išlaidų, turėtų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose, atlyginimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas VšĮ ,,Kretingos maistas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 4. Ieškovas nurodė, kad atsakovas 2012 m. lapkričio 16 d. paskelbė... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2013 m. kovo 18 d. sprendimu ieškinį atmetė, dalyje,... 7. Pasisakydamas dėl VšĮ ,,Kretingos maistas“ atitikimo kvalifikaciniams... 8. Teismas sprendė, kad neabejotiną galimybę naudoti patalpas be laiko... 9. Pasisakydamas dėl UAB ,,Niklita“ neatitikimo kvalifikaciniams reikalavimams... 10. Pasisakydamas dėl viešojo pirkimo sutarties su UAB ,,Niklita“ teisėtumo... 11. Teismas taip pat sprendė, kad atsakovas vertindamas ieškovo pasiūlymą,... 12. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 13. Apeliaciniu skundu ieškovas VšĮ ,,Kretingos maistas“ prašo panaikinti... 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Kybartų pataisos namai prašo... 15. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB ,,Niklita“ prašo... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 17. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 18. Nagrinėdamas bylas, kuriose būtina užtikrinti viešojo intereso apsaugą,... 19. Dėl viešojo intereso apsaugos ir kai kyla visuomenės poreikis teismas gali... 20. Kasacinio teismo jurisprudencijoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m.... 21. Dalyvaujantys byloje asmenys apie teismo ketinimą peržengti apeliacinio... 22. VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis... 23. Kaip minėta, Kybartų pataisos namai organizavo Supaprastintą viešąjį... 24. Perkančiajai organizacijai suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo... 25. Nagrinėjamu atveju abejonių kyla dėl minėtos konkurso sąlygos teisėtumo.... 26. Byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija eliminavo du iš trijų pirkimo... 27. Pasiakydama dėl tarp perkančiosios organizacijos ir UAB ,,Niklita“... 28. Kaip minėta, pirkimo objektas - nuteistųjų maitinimo paslaugos, t. y.... 29. Dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų padarinių ir... 30. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau nurodytų argumentų visumą,... 31. Kasacinio teismo yra pasisakyta, kad kai teismas pagal pareikštą reikalavimą... 32. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad byloje nustatytos aplinkybės ir jų... 33. VPĮ 952 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad teismas gali nepripažinti... 34. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad, atsižvelgiant į sutarties... 35. Atsižvelgdama į pirmiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja,... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 37. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamos... 38. Ieškovas, paduodamas ieškinį ir apeliacinį skundą sumokėjo 2 000 Lt... 39. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas pirmosios instancijos teisme patyrė... 40. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 41. Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 18 d. sprendimą panaikinti ir priimti... 42. Priteisti ieškovui VšĮ ,,Kretingos maistas“ iš atsakovo atsakovams...