Byla B2-624-368/2014
Dėl 2013-12-30 kreditorių susirinkimo nutarimų pakeitimo / panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėjas Egidijus Mockevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos akcinės bendrovės (toliau AB) DNB banko skundą atsakovei bankrutavusiai UAB (toliau BUAB) „Berneda“, tretiesiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau VSDFV) Šiaulių skyriui, BAB bankui Snoras, D. Š., A. Š. dėl 2013-12-30 kreditorių susirinkimo nutarimų pakeitimo / panaikinimo,

Nustatė

2Pareiškėja (kreditorė) AB DNB bankas prašo: 1) panaikinti 2013-12-30 vykusiame BUAB „Berneda“ kreditorių susirinkime priimtą nutarimą 5-uoju darbotvarkės klausimu „Administratoriaus atlyginimo nustatymas“ ir grąžinti klausimą dėl bankroto administratoriaus atlyginimo nustatymo BUAB „Berneda“ kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo; 2) panaikinti 6-uoju klausimu priimto nutarimo „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas ir administravimo išlaidų mokėjimo eilės ir tvarkos nustatymas“ 6.1. dalį ir grąžinti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo; 3) pakeisti kreditorių susirinkime priimtu nutarimu 8-uoju darbotvarkės klausimu patvirtintos informacijos apie įmonės bankroto procedūrų eigą teikimo tvarkos 1.1. ir 4 punktus, juos išdėstant taip: „1.1. Įmonės kreditoriui, kurio finansinis reikalavimas yra patvirtintas bankroto bylą nagrinėjančiame teisme ir kreditorių komiteto nariams – informacija teikiama nemokamai.“; „4. Administratorius visą informaciją ir dokumentus privalo pateikti informacijos reikalaujančiam asmeniui ne vėliau kaip per 5 dienas nuo prašymo dėl informacijos ir / ar dokumentu pateikimo gavimo dienos“; 4) pakeisti 9-uoju darbotvarkės klausimu 9.1. dalimi nustatytą kreditorių susirinkimų (komiteto posėdžių) šaukimo tvarką, išdėstant ją taip: „9.1. Kreditorių susirinkimus (komiteto posėdžius) šaukti pagal poreikį pranešant kreditoriams ir pateikiant jiems visą su šaukiamu kreditorių susirinkimu (komiteto posėdžiu) susijusią medžiagą (administratoriaus ataskaita, siūlomu nutarimu projektus ir / ar kt.) ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki kreditorių susirinkimo dienos ir komiteto nariams ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki komiteto posėdžio.“ (2–8 b. l.). Teigia, kad bankroto administratoriaus atlyginimas yra neprotingai didelis ir nustatytas ne visam bankroto proceso laikotarpiui. Tvirtina, kad administratorius nepagrindė administravimo išlaidų sąmatos. Mano, kad už informacijos apie bankroto bylą teikimą iš kreditorių neturėtų būti reikalaujamas atlyginimas, o informacijos pateikimo laikas yra per ilgas. Pareiškėjos vertinimu, keistina pranešimų apie šaukiamus kreditorių susirinkimus (komiteto posėdžius) teikimo tvarka.

3Atsakovės BUAB „Berneda“ atstovo (administratoriaus) atsiliepimo įstatymo nustatyta tvarka negauta.

4Trečiasis asmuo Valstybinei mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašo skundą tenkinti. Nurodo, kad skundui pritaria (52–53 b. l.).

5Tretieji asmenys D. Š., A. Š. prašo bylą nagrinėti teismo nuožiūra (57–58 b. l.).

6Skundas tenkintinas iš dalies.

7Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

82013-12-30 įvyko BUAB „Berneda“ kreditorių susirinkimo posėdis (9–15 b. l.).

9Teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju analizuojamas bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų, kuriais nustatytas administratoriaus atlyginimas (5 klausimas), patvirtinta administravimo išlaidų sąmata (6.1 klausimas), informacijos teikimo tvarka pagal priedą (8 klausimas), nustatyta kreditorių susirinkimų (komiteto posėdžių) šaukimo tvarka (9.1 klausimas), teisėtumo klausimas.

10Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiama teismo nutartis

11Pagal CPK 179 straipsnio 3 dalį teismas gali naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos, taip pat iš kitų informacinių sistemų ir registrų.

12Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutartimi UAB „Berneda“ iškelta bankroto byla (civilinė byla Nr. B2-473-368/2014). Bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Tytus“. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 3 d. nutartimi patvirtinti BUAB „Berneda“ 4 106 350,18 Lt kreditoriniai reikalavimai, tarp jų: pareiškėjos AB DNB banko 1866440,46 Lt finansinis reikalavimas.

13LR CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą reglamentuoja specialus teisės aktas – Įmonių bankroto įstatymas (toliau ĮBĮ). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad, teismui nagrinėjant skundus dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo, reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkime nustatytos tokio susirinkimo sušaukimo tvarkos, taip pat kreditorių dalyvavimo, numatytos darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007 ir kt.).

14Iš BUAB „Berneda“ 2013-12-30 kreditorių susirinkimo posėdžio protokolo matyti, kad skundžiamų kreditorių komiteto nutarimų priėmimo tvarka pažeista nebuvo, ir pareiškėja skunde nekėlė klausimo dėl procedūrinių 2013-12-30 kreditorių susirinkimo sušaukimo ir balsavimo aspektų.

15Dėl kreditorių susirinkimo penkto nutarimo „Administratoriaus atlyginimo nustatymas“

16Pareiškėja šio kreditorių susirinkimo nutarimo nepagrįstumą grindžia teiginiais, kad administratoriaus atlyginimas, įvertinant nedidelę administratoriaus darbo apimtį, yra neproporcingai didelis ir pažeidžia bankrutavusios įmonės interesus. Be to, atlyginimas nustatytas ne visam BUAB „Berneda“ bankroto procesui.

17Iš BUAB „Berneda“ 2013-12-30 kreditorių susirinkimo posėdžio protokolo matyti, kad įmonės kreditorių balsų dauguma nutarė nustatyti administratoriaus laikotarpio nuo įmonės bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos (2013-10-16) iki 2014-12-31 kasmėnesinį 3000 Lt (be PVM) atlyginimą (11 b. l.).

18ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodyti kriterijai administratoriaus atlyginimo už teikiamas paslaugas dydžiui nustatyti, t. y. administratoriaus atlyginimo suma nustatoma atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti (bankrutavusi) įmonė tęsia (vykdo) veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, taip pat į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą bei jų kiekį.

19Minėta, kad Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutartimi UAB „Berneda“ iškelta bankroto byla, 2013 m. gruodžio 3 d. nutartimi patvirtinti 17 įmonės kreditorių 4106350,18 Lt kreditoriniai reikalavimai. Iš bankroto administratoriaus ataskaitos matyti, kad įmonės darbuotojai atleisti iš darbo 2013-11-07, įmonės turtas pagal 2013-10-14 balansą sudaro 2021313 Lt, įmonė turi tris debitorius, vienas iš jų įsiskolinimą įmonei padengė (19–24 b. l.).

20Pažymėtina, kad būtent bankroto administratorius įmonės bankroto procese užtikrina bankroto procedūrų nuoseklų vykdymą (ĮBĮ 11 str. 3 d.), ĮBĮ nustatyta tvarka valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą ir disponuoja juo bei bankuose esančiomis įmonės lėšomis (ĮBĮ 11 str. 3 d. 3 p.), gina visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoja ir atlieka būtinus bankroto proceso darbus (14 p.), imasi priemonių skoloms iš įmonės skolininkų išieškoti (23 p.), todėl administratoriaus atlyginimo dydis, turėtų būti nustatomas toks, jog skatintų administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras.

21Pažymėtina, kad teismo 2014 m. sausio 8 d. ir 2014 m. vasario 25 d. nutartimis į bankroto bylą įtraukti nauji kreditoriai, o Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, pareiškėja AB DNB bankas pateikė teismui ieškinį BUAB „Berneda“ ir kitiems atsakovams dėl paskolos sutarčių pripažinimo nesudarytomis ir skolos raštelių pripažinimo niekiniais (civilinė byla Nr. B2-686-368/2014). Taigi bankroto administratoriaus darbo apimtis padidėjo.

22Teismo vertinimu, kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui dydis (3000 Lt mėnesiui), įvertinant BUAB „Berneda“ bankroto proceso apimtį, atitinka protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 str. 1 d.) ir užtikrina tiek administratoriaus, tiek bankrutavusios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą.

23Pažymėtina, kad tai, jog atlyginimas administratoriui nustatytas iki 2014-12-31, nepatvirtina pareiškėjos nurodytų aplinkybių, jog administratorius bus nemotyvuotas operatyviai atlikti visas bankroto procedūras. Priešingai, įvertinant paties pareiškėjos inicijuotą teisminį ginčą (civilinė byla Nr. B2-686-368/2014), siekį apibrėžti administratorius veikimą apibrėžtą laiką už apibrėžtą atlyginimą ir įvertinti administratoriaus teikiamų paslaugų, kurie turi įtakos jo atlyginimui, pobūdį, mastą, sunku tiksliai nustatyti tokį administratoriaus atlyginimą, kuris skatintų administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras, leistų administratoriui sklandžiai atlikti administravimo procedūras ir nepažeistų įmonės kreditorių interesų. Todėl daugumos įmonės kreditorių sprendimas atlyginimą administratoriui nustatytas iki konkrečios datos, neprieštarauja teisiniam reglamentavimui ir pats savaime nepažeidžia visų įmonės kreditorių interesų.

24Dėl kreditorių susirinkimo šešto nutarimo „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas ir administravimo išlaidų mokėjimo eilės ir tvarkos nustatymas“ pirmo klausimo

25Pareiškėjos teigimu, administratorius nepagrindė administravimo išlaidų sąmatos. Taip pat pareiškėja kelia buhalterinės apskaitos nebūtinumo, teisinių paslaugų suteikimo nereikalingumo bei kitų sąmatos išlaidų dydžio nepagrįstumo klausimus.

26Teismas sutinka su pareiškėja, kad administratorius, veikdamas bankrutuojančios įmonės ir kreditorių interesais, turi efektyviai naudoti lėšas pagal jų paskirtį ir turi pagrįsti, jog administravimo išlaidos būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti, tačiau pažymi, kad nagrinėjančio bylą teismo aktyvus vaidmuo nereiškia, jog sprendžiant ginčą dėl administravimo sąmatos pagrįstumo teisme neturėtų būti taikomas rungimosi principas, pagal kurį kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12 str.) (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009). Tais atvejais, kai kreditorius priėmė įvykdymą, pareiga įrodinėti, kad prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai, tenka kreditoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-919/2003; 2009 m. rugsėjo 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-331/2009). Taigi pareiškėja, nesutikdama su skundžiamu nutarimu, turėjo pagrįsti savo teiginius apie tam tikrų administravimo išlaidų nebūtinumą ar nepagrįstumą.

27Teismas pažymi, kad Lietuvos apeliacinis teismas, įvertinęs aplinkybes, jog AB DNB bankas nuolat dalyvauja įvairiuose bankroto bylose, preziumavo, kad jam yra žinomos rinkoje vyraujančios bankroto administravimo paslaugų kainos. Išaiškino, kad įmonės buhalterinės apskaitos vedimas reikalauja specialių žinių, kurias turi samdomas buhalteris ir nėra pagrindo teigti, kad, jog bankroto administratorius, vykdydamas ĮBĮ jam numatytas pareigas ir naudodamasis kitų asmenų paslaugomis, tokias išlaidas turėtų dengti pats (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugpjūčio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1887/2013).

28Skundo turinys patvirtina, kad pareiškėja nepateikė teismui duomenų, kad tinkamos kvalifikacijos buhalteris sutiktų tvarkyti bankrutuojančios įmonės apskaitą už žymiai mažesnį atlyginimą, ar jog advokato paslaugos, archyvaro samdymas, turto vertinimo paslaugos ir kt. nebus būtinos ir bankroto proceso metu patirtos.

29Be to, kreditorių susirinkimas, tvirtindamas administravimo išlaidų sąmatą, nustato tik administravimo išlaidų ribas, kurios leistų administratoriui sklandžiai atlikti administravimo procedūras ir netrikdytų bankroto bylos nagrinėjimo eigos ir administratorius negalės pagrįstai tikėtis gauti administravimo išlaidų padengimo didesne apimtimi, nei kreditorių patvirtinta sąmata. Tai neatleidžia administratorius nuo jo pareigos įrodyti, kad tam tikros jo patirtos išlaidos atitinka tam tikras kreditorių susirinkimo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos eilutes, jog atitinkamos išlaidos iš tiesų yra patirtos ir kad jos buvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti. Pažymėtina, kad kilus abejonių, ar tam tikros išlaidos galės būti dengiamos iš administravimo išlaidų sąmatos, administratorius turėtų kreiptis į kreditorių susirinkimą, siekdamas gauti kreditorių pritarimą ir tik tada spręsti, ar prisiimti atitinkamas išlaidas. Taigi visais atvejais bankroto administratorius turi įrodyti, kad bankroto proceso metu patirtos išlaidos buvo būtinos ir panaudotos efektyviai.

30Teismas, įvertinęs kreditorių susirinkimo patvirtinta administravimo išlaidų sąmatą, nenustatė išlaidų, tiesiogiai nesusijusių su šiuo bankroto procesu ar nebūtinu tinkamai atlikti bankroto procedūras.

31Dėl kreditorių susirinkimo aštunto klausimu patvirtintos informacijos apie įmonės bankroto procedūrų eigą teikimo tvarkos 1.1. ir 4 punktų

32BUAB „Berneda“ balsų dauguma (68,23 proc.) nutarė patvirtinti informacijos teikimo tvarką pagal pridedamą priedą.

33Pareiškėja kelia minėto priedo 1.1. ir 4 punktų teisėtumo ir pagrįstumo klausimus.

34Pagal priedo 1.1 punktą administratorius informaciją apie bet kokių įmonės bankroto procedūrų eigą teikia įmonės kreditoriui, kurio finansinis reikalavimas yra patvirtintas bankroto bylą nagrinėjančiame teisme ir kreditorių komiteto nariams – už paruoštų dokumentų kopijas sumokėjus bankroto administratoriui dokumentų spausdinimo / švietimo / skanavimo kainą. Valstybinėms institucijoms ši informacija teikiama nemokamai, norminių aktų nustatyta tvarka. O priedo 4 punkte nurodyta, kad administratorius visą informaciją ir dokumentus privalo pateikti informacijos reikalaujančiam asmeniui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo apmokėjimo už paruoštus dokumentus dienos (17 b. l.).

35Teismas pažymi, kad vertinant kreditorių teises ir interesus ypatingai svarbus yra visų įmonės kreditorių lygiateisiškumo principas. Taigi tvarka, pagal kurią vieniems įmonės kreditoriams (valstybinėms institucijoms) informacija apie bankroto procesą teikiama nemokamai, o visiems kitiems kreditoriams už administratoriaus teikiamą informaciją (dokumentų ruošimo paslaugas) reikia mokėti neapibrėžto dydžio mokestį, pažeidžia kreditorių lygiateisiškumo principą, riboja galimybę lygiomis teisėmis įmonės kreditoriams dalyvauti bankroto procese, t. y. pažeidžia kreditorių interesus (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-483/2012).

36Esant prieš tai minėtoms aplinkybėms, ginčijamas nutarimas naikintinas ir klausimas perduotinas BUAB „Berneda“ kreditorių susirinkimui spręsti iš naujo.

37Teismas, atsižvelgdamas į priedo 4 punkte nustatytą 10 dienų terminą, per kurį administratorius privalo pateikti visą informaciją ir dokumentus to reikalaujančiam asmeniui, ir įvertindamas tai, jog kreditoriams apie planuojamus šaukti kreditorių susirinkimus nutarta pranešti ne vėliau kaip prieš 10 dienų (9.1 nutarimas), sprendžia, jog minėtas terminas nėra tinkamai nustatytas, kadangi kreditoriai, nusprendę dalyvauti kreditorių susirinkime, esant poreikiui, neturės pakankamai laiko susipažinti su prašoma pateikti informacija, nes informacijos pateikimo ir susirinkimų sušaukimo terminai sutampa.

38Dėl kreditorių susirinkimo 9.1. nutarimo, kuriuo nustatyta kreditorių susirinkimų (komiteto posėdžių) šaukimo tvarka

39Už šį nutarimą balsavo 68,23 proc. kreditorių, ir buvo nutarta kreditorių susirinkimus (komiteto posėdžius) šaukti pagal poreikį, pranešant kreditoriams ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki kreditorių susirinkimo dienos ir komiteto nariams ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki komiteto posėdžio dienos.

40Pareiškėja skunde nesuformulavo motyvų, pagrindžiančių šio nutarimo neteisėtumą.

41Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad kreditorių susirinkimo nutarimas Nr. 8 buvo panaikintas, nurodant persvarstyti informacijos kreditoriams pateikimo terminą, įvertinant tai, jog teismui nepateikta duomenų, kad dėl skundžiamo nutarimo, buvo apribotos pareiškėjos ar kitų kreditorių galimybės realizuoti savo teisės, įvertindamas tai, kad pareiškėja yra juridinis asmuo, turintis pakankamai resursų, susijusių su teisinių veiksmų atlikimu, sprendžia, jog nėra pagrindo keisti ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo ir paneigti daugumos įmonės kreditorių valios.

42Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150, 290–291 straipsniais,

Nutarė

43Pareiškėjos AB DNB banko skundą tenkinti iš dalies.

44Panaikinti BUAB „Berneda“ 2013-12-30 kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nutarta patvirtinti informacijos teikimą tvarką pagal pridedamą priedą, ir perduoti šį klausimą iš naujo svarstyti BUAB „Berneda“ kreditorių susirinkimui.

45Kitą AB DNB banko skundo dalį atmesti.

46Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėjas Egidijus Mockevičius, rašytinio proceso... 2. Pareiškėja (kreditorė) AB DNB bankas prašo: 1) panaikinti 2013-12-30... 3. Atsakovės BUAB „Berneda“ atstovo (administratoriaus) atsiliepimo įstatymo... 4. Trečiasis asmuo Valstybinei mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos... 5. Tretieji asmenys D. Š., A. Š. prašo bylą nagrinėti teismo nuožiūra... 6. Skundas tenkintinas iš dalies. ... 7. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 8. 2013-12-30 įvyko BUAB „Berneda“ kreditorių susirinkimo posėdis (9–15... 9. Teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju analizuojamas bankrutavusios įmonės... 10. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiama teismo nutartis... 11. Pagal CPK 179 straipsnio 3 dalį teismas gali naudoti duomenis iš teismų... 12. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Šiaulių apygardos... 13. LR CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos... 14. Iš BUAB „Berneda“ 2013-12-30 kreditorių susirinkimo posėdžio protokolo... 15. Dėl kreditorių susirinkimo penkto nutarimo „Administratoriaus atlyginimo... 16. Pareiškėja šio kreditorių susirinkimo nutarimo nepagrįstumą grindžia... 17. Iš BUAB „Berneda“ 2013-12-30 kreditorių susirinkimo posėdžio protokolo... 18. ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodyti kriterijai administratoriaus atlyginimo... 19. Minėta, kad Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutartimi UAB... 20. Pažymėtina, kad būtent bankroto administratorius įmonės bankroto procese... 21. Pažymėtina, kad teismo 2014 m. sausio 8 d. ir 2014 m. vasario 25 d.... 22. Teismo vertinimu, kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo... 23. Pažymėtina, kad tai, jog atlyginimas administratoriui nustatytas iki... 24. Dėl kreditorių susirinkimo šešto nutarimo „Administravimo išlaidų... 25. Pareiškėjos teigimu, administratorius nepagrindė administravimo išlaidų... 26. Teismas sutinka su pareiškėja, kad administratorius, veikdamas... 27. Teismas pažymi, kad Lietuvos apeliacinis teismas, įvertinęs aplinkybes, jog... 28. Skundo turinys patvirtina, kad pareiškėja nepateikė teismui duomenų, kad... 29. Be to, kreditorių susirinkimas, tvirtindamas administravimo išlaidų... 30. Teismas, įvertinęs kreditorių susirinkimo patvirtinta administravimo... 31. Dėl kreditorių susirinkimo aštunto klausimu patvirtintos informacijos apie... 32. BUAB „Berneda“ balsų dauguma (68,23 proc.) nutarė patvirtinti... 33. Pareiškėja kelia minėto priedo 1.1. ir 4 punktų teisėtumo ir pagrįstumo... 34. Pagal priedo 1.1 punktą administratorius informaciją apie bet kokių įmonės... 35. Teismas pažymi, kad vertinant kreditorių teises ir interesus ypatingai... 36. Esant prieš tai minėtoms aplinkybėms, ginčijamas nutarimas naikintinas ir... 37. Teismas, atsižvelgdamas į priedo 4 punkte nustatytą 10 dienų terminą, per... 38. Dėl kreditorių susirinkimo 9.1. nutarimo, kuriuo nustatyta kreditorių... 39. Už šį nutarimą balsavo 68,23 proc. kreditorių, ir buvo nutarta kreditorių... 40. Pareiškėja skunde nesuformulavo motyvų, pagrindžiančių šio nutarimo... 41. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad kreditorių susirinkimo nutarimas Nr. 8... 42. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24... 43. Pareiškėjos AB DNB banko skundą tenkinti iš dalies.... 44. Panaikinti BUAB „Berneda“ 2013-12-30 kreditorių susirinkimo nutarimą,... 45. Kitą AB DNB banko skundo dalį atmesti.... 46. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos...