Byla 2-483/2012
Dėl bankrutuojančios V. I. įmonės „Kristina“ 2011 m. rugsėjo 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais (bankroto bylos Nr. B2-723-544/2011)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutuojančios V. I. įmonės „Kristina“ bankroto administratoriaus atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gruodžio 2 d. nutarties dėl bankrutuojančios V. I. įmonės „Kristina“ 2011 m. rugsėjo 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais (bankroto bylos Nr. B2-723-544/2011).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas VSDFV Panevėžio skyrius skundu prašė panaikinti bankrutuojančios V. I. įmonės „Kristina“ 2011 m. rugsėjo 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimus 4, 5, 6, 8, 9, 10 darbotvarkės klausimais. Nurodė, kad ginčijami nutarimai neteisėti todėl, kad susirinkimo protokole neįrašyta, jog pareiškėjas balsavo „prieš“ ginčijamus nutarimus ir pateikė motyvuotas pastabas. Pareiškėjo nuomone, susirinkimo nutarimas 4 darbotvarkės klausimu nekonkretus. Iš jo neaišku, ar posėdžiai (susirinkimai) bus šaukiami išsiunčiant pranešimus registruotu laišku, ar elektroniniu paštu, ar įteikiama pasirašytinai, ar skelbiama spaudoje. Esant tik 30 kreditorių skelbimas apie susirinkimus (posėdžius) spaudoje neaktualus, be to, nenurodyta, kokiuose laikraščiuose apie tai bus skelbiama. Administratorius nepagrįstai siekia, kad kreditorių susirinkimai vyktų jo buveinės, o ne bankrutuojančios įmonės buveinės vietoje. Tai apsunkins kreditorių, ypač darbuotojų, dalyvavimą susirinkimuose. Nutarimas 5 darbotvarkės klausimu neteisėtas, nes pažeistas principas, jog visų kreditorių teisės bankroto procese lygios. Ne visiems kreditoriams numatyta teisė gauti nemokamą informaciją apie bankroto procesą. Nutarimas 6 darbotvarkės klausimu neteisėtas, nes informacija netinkamai pateikta, ji neaiški, o išrinkti į komitetą kreditoriai negalėjo pasisakyti, ar jie atsisako būti komiteto nariais, nes iš išrinktų narių dalyvavo tik vienas narys. Raštu balsavę kreditoriai pritarė nutarimo projektui, kad atsisakius vienam nariui kitas tampa kreditorių susirinkimo pirmininku. Vėliau administratorius tai įvertino kaip klaidą, surengė papildomą balsavimą po susirinkimo, o kreditorių, balsavusių paštu, nuomones užskaitė kaip balsavimą susirinkime už klaidos ištaisymą. Nors trys kreditoriai nenurodė kreditorių komiteto narių ir už ką jie balsuoja, o vienas kreditorius įtraukė į komiteto narius savo kandidatūrą, protokole nurodyta, kad visi kreditoriai balsavo už priimtą ginčijamą nutarimą. Pareiškėjas nesutinka su nutarimo 8 darbotvarkės klausimu dalimi, kuria patvirtintas atlyginimas administratoriui, nes ji neatitinka ĮBĮ 23, 36 straipsnių nuostatų bei teismų praktikos. Nutarimas 9 darbotvarkės klausimu neteisėtas, nes patvirtintame pavedimo sutarties projekte nurodyta konkreti administratoriaus atlyginimo suma, nors ji turėjo būti patvirtinta atskiru nutarimu. Nutarimas 10 darbotvarkės klausimu dėl įmonės turto pardavimo kainos ir realizavimo tvarkos nustatymo neteisėtas, nes administravimas yra verslo rūšis, administratorius turi įvertinti verslo riziką ir negali remtis tuo, kad įmonė neturi lėšų ir neatliekamas turto vertinimas.

5Pareiškėjas AB SEB bankas skundu prašė panaikinti minėto susirinkimo nutarimus dalyje dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo (nutarimas Nr. 8), dėl turto pardavimo kainų bei realizavimo tvarkos nustatymo (nutarimas Nr. 10). Pažymėjo, kad nutarimuose nenurodyta, jog kreditoriai, kurių reikalavimų suma yra 41,823 procento visų teismo patvirtintų reikalavimų sumos, balsavo „prieš“ minėtų nutarimų priėmimą. Patvirtinta administravimo išlaidų sąmata ir atlyginimas administratoriui per dideli, o kreditoriai, balsavę už minėtą projektą, nesiekė išsiaiškinti realios įmonės padėties, išlaidas nustatė neįsigilinę nei į realią turto vertę, nei į būsimų darbų apimtis. Nutarimas 10 darbotvarkės klausimu neteisėtas, nes tinkamai nebuvo apsvarstytas banko pasiūlymas nustatyti įkeisto turto kainą ir pardavimo tvarką, kai bus gautas turto įvertinimas. Be rimtų argumentų noras parduoti turtą tik komplekse, kelia abejonių ir įtarimų, ar toks sprendimas nėra palankus UAB „Senvagių rezidencija“, kuri gali būti suinteresuota nuomojamas patalpas nupirkti kuo pigiau.

6Bankrutavusios V. I. įmonės „Kristina“ administratoriaus UAB „Bankroto lyderiai“ įgaliotas asmuo skundus prašė atmesti.

7Kreditorius UAB „Golden capital“ nurodė, kad skundai nepagrįsti.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Panevėžio apygardos teismas 2011 m. gruodžio 2 d. nutartimi patenkino kreditorių VSDFV Panevėžio skyriaus ir AB SEB banko skundus - panaikino bankrutavusios V. I. įmonės „Kristina“ 2011 m. rugsėjo 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimus darbotvarkės klausimais Nr. 4 (kreditorių susirinkimų (kreditorių komiteto posėdžių) šaukimo tvarkos nustatymas), Nr. 5 (informacijos teikimo apie bankroto bylos eigą tvarkos nustatymas), Nr. 6 (dėl kreditorių komiteto sudarymo ir įgaliojimų kreditorių komitetui suteikimo), Nr. 8 (dėl administravimo sąmatos tvirtinimo), Nr. 9 (dėl pavedimo sutarties su administravimo paslaugas teikiančiu administratoriumi sudarymo), Nr. 10 (dėl bankrutavusios įmonės turto pardavimo kainų ir realizavimo tvarkos nustatymo) ir perdavė šiuos klausimus iš naujo nagrinėti bankrutavusios V. I. įmonės „Kristina“ kreditorių susirinkimui.

10Teismas nurodė, kad bankrutavusios V. I. įmonės „Kristina“ 2011 m. rugsėjo 27 d. kreditorių susirinkimo (protokolo Nr. 1) nutarimas Nr. 4 „pritarti pateiktam projektui dėl kreditorių susirinkimų (kreditorių komiteto posėdžių) sušaukimo tvarkos ir jį patvirtinti“ pripažintinas neteisėtu ir naikintinas todėl, kad jo 5 punktas dėl pranešimo apie kreditorių susirinkimą bei nutarimų projektų pateikimo formos ir būdų nekonkretus ir neaiškus. Nenurodyta, kokiu konkrečiai būdu ar visais nurodytais būdais bus pranešama apie susirinkimo sušaukimą, nenurodyta, kokioje konkrečiai spaudoje kreditoriai turi ieškoti tokio pranešimo, nes neprotinga tikėtis, kad apie tai bus skelbiama visuose leidiniuose. Tinkamas pranešimas apie šaukiamo susirinkimo laiką ir vietą yra susirinkimo nutarimų teisėtumo pagrindinė sąlyga ir turi esminę reikšmę, todėl minėta tvarka ir būdas kreditorių pasirinkimu turi būti nustatyta aiški, konkreti ir nedviprasmiška, kad ateityje nebūtų sudaryta prielaidų skundams vien šiuo pagrindu teikti. Teismo nuomone, kreditoriai pagrįstai nesutinka ir su minėtos tvarkos 10 punkte numatyta galimybe kreditorių susirinkimus šaukti administratoriaus buveinės vietoje. Tai neatitinka kreditorių interesų. Tokiu atveju kreditorių nuostoliai dėl važiavimo, maitinimosi ir kitų galimų išlaidų dar labiau padidėja, tampa apsunkintas jų dalyvavimas susirinkimuose, informacijos gavimas ir kitų kreditoriaus teisių įgyvendinimas. Administratorius sutiko administruoti įmonę, kurios buveinė yra kitame rajone nei administratoriaus buveinė, todėl turi numatyti ir prisiimti nepatogumus dėl vykimo atlikti administratoriaus pareigų į kitą vietovę. Administratoriui tam skirtos išlaidos ir jas jis naudojo patalpų nuomai. Be to, įmonė turi savo patalpų ir nėra duomenų, kad jomis negalima pasinaudoti.

11Nutarimas Nr. 5 „pritarti pateiktam projektui dėl informacijos teikimo apie bankroto procedūrų eigą tvarkos ir jį patvirtinti“ naikintas todėl, kad visų įmonės kreditorių teisės ir teisėti interesai bankroto byloje lygūs. Nutarimas teikti mokamą ar nemokamą informaciją, dokumentus apie bankroto procedūras priklausomai nuo kreditoriaus reikalavimo dydžio, nuo to, ar tai privatus verslininkas, ar valstybinė institucija pažeidžia kreditorių lygybės principą, riboja galimybę dalyvauti bankroto procese. Administravimo išlaidoms skiriama pinigų dalis ir sudaro kanceliarines išlaidas tokios informacijos teikimui užtikrinti.

12Nutarimas Nr. 6 dėl kreditorių komiteto sudarymo iš penkių narių ir konkrečių narių išrinkimo, taip pat dėl naujo kreditoriaus tapimo kreditorių komiteto nariu (pirmininku) pripažintas neteisėtu, nes nutarta sudaryti įmonės kreditorių komitetą iš penkių narių apibrėžiant kreditorių komitetui perduodamus įgaliojimus susirinkimo dieną neištaisius klaidos apie tai, kad kreditorių komiteto nariu išrinkus 2 eilės kreditorių ir šiam perleidus savo kreditorinį reikalavimą naujasis kreditorius automatiškai tampa kreditorių komiteto nariu. Iš anksto teiktame projekte nurodyta, kad minėtas kreditorius tampa kreditorių susirinkimo pirmininku, o būtent už šį pasiūlymą raštu balsavo 13 kreditorių. Susirinkime dalyvavę kreditoriai negalėjo priimti kitokio nutarimo dėl ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje numatyto kvorumo nebuvimo. Balsavusių paštu nuomonių nebuvo galima užskaityti kaip balsavimo susirinkime „už“ klaidos ištaisymą. Pirma turėjo būti ištaisyta klaida, o po to priimtas atitinkamas nutarimas. Renkant kreditorių komitetą nesvarstyta balsavimo paštu biuletenyje pasiūlyta kreditorių komiteto nariu siūloma išrinkti UAB „Geteks“‘ kandidatūra ir protokole nėra nurodymo, kad ši kandidatūra buvo atsiimta. Be to, šiuo klausimu yra paštu nebalsavusių kreditorių.

13Nutarimas Nr. 8 patvirtinti iš anksto pateiktą projektą dėl administravimo sąmatos pagal priedą Nr. 1 įvertintas neteisėtu dėl skunduose nurodytų motyvų ir argumentų bei dėl nutarimo neatitikimo ĮBĮ keliamam tikslui kiek įmanoma labiau patenkinti kreditorių reikalavimus bei ĮBĮ 36 straipsnio reikalavimams.

14Nutarimas Nr. 9 pritarti pavedimo sutarties projektui ir įgalioti kreditorių susirinkimo pirmininką pasirašyti sutartį su konkrečiomis sumomis administratoriaus atlyginimui panaikintas, nes dėl administravimo išlaidų kyla ginčas, kuris nagrinėjamas šioje byloje, todėl iki bus galutinai patvirtinta minėta pinigų suma, pavedimo sutartis su konkrečia suma administratoriaus atlyginimui negali būti pasirašyta.

15Nutarimas Nr. 10, kuriuo nutarta pritarti iš anksto pateiktam projektui dėl turto pardavimo kainų ir realizavimo tvarkos nustatymo, pagal kurią įkeistas turtas būtų realizuojamas nedarius turto vertės nustatymo, parduodant jį komplekse ir vadovaujantis turto registre nustatyta 1 162 050 Lt jo verte, pripažintas neteisėtu ir panaikintas dėl skunduose nurodytų argumentų.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

17Atsakovo bankroto administratorius atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2011 m. gruodžio 2 d. nutarties dalį dėl 2011 m. rugsėjo 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimų darbotvarkės klausimais Nr. 4 (kreditorių susirinkimų (kreditorių komiteto posėdžių) šaukimo tvarkos nustatymas), Nr. 5 (informacijos teikimo apie bankroto bylos eigą tvarkos nustatymas), Nr. 6 (dėl kreditorių komiteto sudarymo ir įgaliojimų kreditorių komitetui suteikimo) panaikinimo, o pareiškėjų skundus šioje dalyje atmesti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Ketvirtu darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas pritarti pateiktam projektui dėl kreditorių susirinkimų (kreditorių komiteto posėdžių) sušaukimo tvarkos ir jį patvirtinti. Kreditorių susirinkimų (kreditorių komiteto posėdžių) sušaukimo tvarka numato keturis alternatyvius pranešimų apie šaukiamą kreditorių susirinkimą įteikimo būdus. Vadovaujantis šia tvarka pirmiausia pasinaudojama galimybe įteikti pranešimus apie šaukiamą kreditorių susirinkimą pasirašytinai. Nesant tokių galimybių pranešimai išsiunčiami elektroniniu paštu, kreditoriams pageidaujant arba nesant nurodyto elektroninio pašto, pranešimai išsiunčiami registruotu paštu ir tik negalint pasinaudoti ir trečia įteikimo būdo alternatyva, pranešimas įteikiamas skelbiant spaudoje. Nesuteikiant bankroto administratoriui galimybės pasirinkti pranešimų įteikimo atskiriems kreditoriams būdo nepagrįstai apsunkinamas pranešimų kreditoriams įteikimas. Naudojantis minėta tvarka buvo sušauktas ir 2011 m. rugsėjo 27 d. kreditorių susirinkimas, kuriame savo nuomonę išreiškė 95,985 procento visų teismo patvirtintų kreditorių, todėl patvirtinta tvarka veiksminga ir suteikia galimybes prisitaikyti prie skirtingų pranešimų įteikimo atskiriems kreditoriams. Nutarimas ketvirtu darbotvarkės klausimu priimtas kreditorių balsų dauguma, todėl kreditoriams tokia pranešimų įteikimo tvarka yra priimtina, motyvuota ir išsami, priimta laikantis IBĮ nustatytos tvarkos. VSDFV Panevėžio skyriui iškėlus klausimus dėl galimo nutarimo nekonkretumo nė vienas kreditorius nekėlė šio nutarimo teisėtumo klausimo. Pranešimų įteikimas skelbiant spaudoje bankroto proceso metu yra įprastas reiškinys. Susirinkimo metu buvo pateikti paaiškinimai, kad įprastai pranešimai kreditoriams įteikiami registruotu paštu arba elektroniniu paštu, o tik išskirtiniais atvejais, pavyzdžiui, kreditoriams piktnaudžiaujant savo teisėmis ir (arba) negalint kreditoriams pranešimų įteikti kitais būdais būtų numatyta galimybė įteikti pranešimus paskelbiant spaudoje. Teismo teiginys, kad patvirtinta tvarka dėl galimybės kreditorių susirinkimus (kreditorių komiteto posėdžius) šaukti administratoriaus buveinės vietoje neatitinka kreditorių interesų, nepagrįstas. Patys kreditoriai patvirtinto tokią tvarką. Pirmasis kreditorių susirinkimas buvo sušauktas Panevėžyje, tačiau iš 30 teismo patvirtintų kreditorių į susirinkimą atvyko tik 6, dar 7 kreditoriai balsavimą išreiškė raštu. Negalima dėl vieno kreditoriaus išreikšto nesutikimo pripažinti, kad kitiems kreditoriams tinkama kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarka yra negaliojanti. Sprendimas susirinkimo vietą patvirtinti bankroto administratoriaus buveinėje lems mažesnes sąnaudas. Nepagrįsti teismo teiginiai, kad nustačius šią kreditorių susirinkimų vietą pažeidžiamos pirmos eilės kreditorių (darbuotojų) teisės, nes didžioji dalis kreditorių (darbuotojų) balsavo „už“ tokios tvarkos patvirtinimą. Teismas klaidingai įvertino galimybes kreditorių susirinkimus rengti bankrutuojančiai bendrovei priklausančiose patalpose, nes šios patalpos išnuomotos. Patvirtinta kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarka yra aiški, motyvuota, veiksminga. ĮBĮ nesant nuostatų, ribojančių kreditorių susirinkimų vietos pasirinkimą bei vyraujant bankroto administratorių praktikai kreditorių susirinkimus rengti daugumai kreditorių priimtiniausioje vietoje, nėra pagrindo pripažinti minėtą nuostatą kaip pažeidžiančią kreditorių interesus bei panaikinti kreditorių daugumos priimtą nutarimą.
  2. Penktu darbotvarkės klausimu patvirtinta informacijos teikimo tvarka užtikrina, kad visi kreditoriai nemokamai gautų visą informaciją apie bankroto proceso eigą. Numatyta galimybė neribojant teikti paklausimus bankroto administratoriui, teikti klausimus dėl bankroto proceso, atskirų veiksmų, kito pobūdžio informacijos, o vienintelis ribojimas yra mokestis už prašomas pateikti dokumentų kopijas. Tai užtikrina, kad kreditoriai negalėtų piktnaudžiauti ir atsakingai naudotųsi savo teisėmis, neteiktų nepagrįstų prašymų, kurie trukdytų bankroto procesą ir sudarytų nepagrįstas ir nereikalingas darbo ir priemonių sąnaudas. Nėra numatyti ribojimai gauti informaciją elektroninio ryšio priemonėmis. Tai užtikrina proceso ekonomiškumą bei operatyvumą. Patvirtinta informacijos teikimo tvarka priimta teisėtai kreditorių dauguma, o už ją balsavo ne tik didieji kreditoriai, tačiau ir pirmos eilės kreditoriai. Ši tvarka užtikrina, kad visa dokumentacija pirmą kartą visiems kreditoriams teikiama nemokamai ir tik numato atskirų kreditorių pareigą padengti papildomai prašomų dokumentų kopijų sąnaudas, todėl nutarimas neturi būti panaikintas.
  3. Šeštu darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas sudaryti bankrutuojančios įmonės kreditorių komitetą bei jo sudarymo tvarka. Šis nutarimas yra išsamus ir aiškus. Šeštu darbotvarkės klausimu pateiktu nutarimo projektu bankroto administratorius nesiūlė konkrečių komiteto narių kandidatūrų. Kreditorių susirinkime patvirtintas komiteto narių kandidatūras pasiūlė kreditoriai, o bankroto administratoriui paskelbus balsavusių raštu kreditorių siūlytas kandidatūras, tarp jų ir UAB „Geteks“, tolesnis kitų kreditorių pasiūlytų kandidatūrų nerinkimas ir nesvarstymas nesudaro nutarimo panaikinimo pagrindo. Nutarimas neturi būti naikinamas ir tuo pagrindu, kad jame yra klaida, kadangi tai reikštų vien formalų kilusio ginčo sprendimą, neatsižvelgiant į priimto nutarimo esmę ir, ar priimtas nutarimas išreiškia tikrąją kreditorių daugumos nuomonę. Techninės klaidos nedaro pačios kreditorių išreikštos valios negaliojančia ir nesudaro pagrindo panaikinti priimtą nutarimą. Techninė klaida, pastebėta kreditorių susirinkimo metu, buvo ištaisyta informuojant visus kreditorius ir suteikiant jiems galimybę išreikšti nuomonę dėl įsivėlusios klaidos ištaisymo. Dauguma kreditorių balsavo „už“ iš anksto pasiūlyto nutarimo priėmimą ir „už“ įsivėlusios klaidos ištaisymą. Tai įrodo, kad priimdami šeštu darbotvarkės klausimu iš anksto pateiktą kreditorių nutarimą dauguma kreditorių iš esmės balsavo „už“ iš 5 narių renkamą bankrutuojančios įmonės kreditorių komitetą ir sutiko jam perduoti pagrindinius kreditorių susirinkimo įgaliojimus, pasiūlė ir išrinko būtent kreditorių daugumai priimtiną kreditorių komiteto sudėtį. Įpareigojimas pakartotinai priimti šį nutarimą dėl formalių pažeidimų tik uždelstų bankroto procesą ir sudarytų papildomų sąnaudų.

18Kreditorius VSDFV Panevėžio skyrius atsiliepime prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime pažymima, kad iš patvirtintos susirinkimų (posėdžių) sušaukimo tvarkos 5 dalies nėra aišku, kaip vis dėl to bus šaukiami susirinkimai ir posėdžiai. Teismas skundžiamoje nutartyje tinkamai įvertino kreditorių interesus pagal teisingumo kriterijų. Kreditorių teisių įgyvendinimas tampa apsunkintas, jeigu kreditorių susirinkimai ar komiteto posėdžiai šaukiami ne toje vietoje, kur registruota bankrutuojanti įmonė. Kreditoriai visą informaciją apie bankroto eigą turi gauti nemokamai.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gruodžio 2 d. nutarties dalis, kuria panaikinti bankrutavusios V. I. įmonės „Kristina“ 2011 m. rugsėjo 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimai darbotvarkės klausimais Nr. 4 (kreditorių susirinkimų (kreditorių komiteto posėdžių) šaukimo tvarkos nustatymas), Nr. 5 (informacijos teikimo apie bankroto bylos eigą tvarkos nustatymas), Nr. 6 (dėl kreditorių komiteto sudarymo ir įgaliojimų kreditorių komitetui suteikimo), yra pagrįsta ir teisėta. Šios bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia atsakovo bankrutuojančios V. I. įmonės „Kristina“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto lyderiai“ atskirojo skundo argumentai, todėl teisėjų kolegija nepasisako dėl kitos nutarties dalies, kuria panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimai, teisėtumo ir pagrįstumo, nes ji nėra skundžiama.

21Kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose, balsuoti jame priimamais klausimais ir ginti savo teises (ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Visų pirma, teisėjų kolegija pažymi, kad nors kreditorių susirinkimas ir yra aukščiausias kreditorių savivaldos organas, turintis galimybę spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, visgi jo priimami nutarimai neturi pažeisti imperatyvių teisės normų. Teismas kontroliuoja, ar kreditorių susirinkimo nutarimai neprieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis) (šiuo klausimu mutatis mutandis žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartį byloje Nr. 3K-3-486/2010). Taigi, nors šioje byloje analizuojamų kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimas priklauso kreditorių susirinkimo, bet ne teismo kompetencijai, tačiau bankroto bylą nagrinėjantis teismas, esant pagrindui, turi galią vertinti kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto nutarimų teisėtumą ir pagrįstumą. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas, esant pagrindui, turi galią ipso jure vertinti bet kurių kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto nutarimų teisėtumą ir pagrįstumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-486/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 14 d. nutartis byloje Nr. 2-1068/2011, 2011 m. kovo 17 d. nutartis byloje Nr. 2-509/2011).

22Dėl nutarimo ketvirtuoju susirinkimo darbotvarkės klausimu

23Bankrutavusios V. I. įmonės „Kristina“ 2011 m. rugsėjo 27 d. kreditorių susirinkime 4 darbotvarkės klausimu buvo patvirtinta kreditorių susirinkimų (kreditorių komiteto posėdžių) sušaukimo tvarka pagal pateiktą projektą (3 t., 23, 73 b. l.).

24Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis ir atskirojo skundo motyvus, pritaria pirmosios instancijos teismo argumentams, kad nutarimo projekto dėl kreditorių susirinkimų (kreditorių komiteto posėdžių) sušaukimo tvarkos 5 punktas dėl pranešimo apie kreditorių susirinkimą bei nutarimų projektų pateikimo formos ir būdų yra nekonkretus ir neaiškus. Vienas iš svarbiausių kreditorių susirinkimo nutarimų kriterijų yra priimamų nutarimų aiškumas, t. y. kad jie būtų aiškūs bei nedviprasmiškai, o vėliau dėl jų pagrindu atliekamų veiksmų nekiltų ginčų. Iš minėto ginčijamo nutarimo turinio nėra aišku, kokiu konkrečiu būdu ar visais nurodytais būdais bus pranešama apie kreditorių susirinkimo sušaukimą. Be to, nors paskutinė priemonė paskelbti apie kreditorių susirinkimą ir yra skelbimas spaudoje, tačiau nagrinėjamu atveju iki galo neaišku, kaip toks skelbimas turi būti vykdomas (pvz. kokiuose konkrečiai spaudos leidiniuose jis turi būti paskelbtas).

25Apelianto argumentai, kad pirmiausia pasinaudojama galimybe įteikti kreditoriams pranešimus apie šaukiamą kreditorių susirinkimą pasirašytinai, o tik nesant tokių galimybių pranešimai išsiunčiami elektroniniu paštu, kreditoriams pageidaujant arba nesant nurodyto elektroninio pašto, pranešimai išsiunčiami registruotu paštu, o tik negalint pasinaudoti ir trečia įteikimo būdo alternatyva, pranešimas įteikiamas skelbiant spaudoje, neatitinka pačio nutarimo bei jo projekto turinio, nes šiuo atveju alternatyviems įteikimo būdams aiškiai nėra nustatytas prioritetiškumas (pirmenybė, pirmumo eilė). Siekiant nustatyti informavimo eiliškumą, tai turi aiškiai atsispindėti pačiame nutarime, aiškiai apibrėžiant, kad vėlesnis iš galimų įteikimų būdų taikomas tik tada, kada nepavyksta informuoti pirmesniu įteikimo būdu, tačiau šiuo atveju skundžiamame nutarime nurodytas aiškus įteikimo (skelbimo) eiliškumas neatspindėtas. Be to, nustatant skirtingą pranešimų įteikimo atskiriems kreditoriams tvarką, turi būti įvertinta ir tai, ar nepažeistas kreditorių lygiateisiškumo principas. Jau aukščiau pažymėta, kad vien ta aplinkybė, jog skundžiamas nutarimas yra priimtas kreditorių balsų dauguma, savaime neriboja teismo teisės ir pareigos vertinti, ar jis neprieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis).

26Pats savaime skelbimas spaudoje apie šaukiamą kreditorių susirinkimą yra galima informavimo priemonė, tačiau ji turi būti taikoma tik kaip kraštutinė priemonė, nesant kitų galimybių informuoti apie kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto posėdžio) sušaukimą. Tokia informavimo tvarka turi būti labai aiškiai detalizuota, tiksliai ir konkrečiai nurodant kokiame leidinyje turi būti skelbiama informacija, koks turi būti informacijos turinys ir pan., tačiau šiuo atveju ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu to nebuvo padaryta.

27Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pagrįstai atkreiptas dėmesys ir į nutarimo projekto dėl kreditorių susirinkimų (kreditorių komiteto posėdžių) sušaukimo tvarkos 10 punktą. Nagrinėjamu atveju įvertintina tai, kad bankrutuojančios įmonės buveinė yra Panevėžio rajone, bankroto bylą nagrinėja Panevėžio apygardos teismas, o paskirto bankroto administratoriaus veiklos buveinė yra Vilniuje. Pagal įmonės kreditorių sąrašą taip pat matyti, kad dauguma jų sietini su bankrutuojančios įmonės buveinės vieta. Bankroto administratorius turi veikti ne savo, o bankrutuojančios įmonės interesų labui, todėl teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino tą aplinkybę, kad administratorius savo noru sutiko administruoti įmonę, kurios buveinė yra kitame rajone nei administratoriaus buveinė bei prisiėmė nepatogumus dėl vykimo atlikti administratoriaus pareigų į kitą vietovę. Kreditorių vykimas į bankroto administratoriaus buveinės vietą sukeltų daugumai kreditorių papildomas išlaidas bei neatitiktų pačių kreditorių interesų. Be to, nors nutarimas dėl kreditorių susirinkimo vietos sušaukimo ir yra priimtas balsų dauguma, tačiau išdėstyti argumentai patvirtina, kad jis neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, visų kreditorių interesų užtikrinimo tikslo.

28Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino neteisėtu bei panaikino kreditorių susirinkimo nutarimą 4 darbotvarkės klausimu ir nurodė klausimą dėl kreditorių susirinkimų (kreditorių komiteto posėdžių) sušaukimo tvarkos iš naujo nagrinėti kreditorių susirinkime.

29Dėl nutarimo penktuoju susirinkimo darbotvarkės klausimu

30Bankrutavusios V. I. įmonės „Kristina“ 2011 m. rugsėjo 27 d. kreditorių susirinkime 5 darbotvarkės klausimu buvo nutarta pritarti pateiktam projektui dėl informacijos teikimo apie bankroto procedūrų eigą tvarkos ir ši tvarka patvirtinta (3 t., 22, 75 b. l.).

31Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas tinkamai pažymėjo, kad vertinant kreditorių teises ir interesus ypatingai svarbus yra visų įmonės kreditorių lygiateisiškumo principas. Pagal ginčijamo nutarimo projektą matyti, kad tai, ar už administratoriaus teikiamą informaciją (dokumentų kopijas) reikia mokėti ar ne, priklauso nuo kreditorinių reikalavimų dydžio. Tokia nuostata pažeidžia kreditorių lygiateisiškumo principą, riboja galimybę dalyvauti bankroto procese. Aptariamos sąnaudos yra padengiamos iš administratoriui skirtų administravimo išlaidų. Apelianto skundo argumentai nepatvirtina nustatytos tvarkos dėl informacijos apie bankroto procedūrų eigą teikimo pagrįstumo ir teisėtumo, nes mokesčio ėmimas už prašomas pateikti dokumentų kopijas (1 lapas – 10 Lt) yra nepagrįstas bei pažeidžia kreditorių interesus. Kreditoriai turi teisę gauti informaciją apie vykdomas bankroto procedūras, o šios teisės ribojimas negali būti susiejamas su tuo, kad kreditorius nedalyvavo kreditorių susirinkime. Be to, teisė gauti informaciją neturi būti susieta vien tik su informacijos gavimo elektroninio ryšio priemonėmis galimybe.

32Nurodytų argumentų pagrindu pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino neteisėtu bei panaikino kreditorių susirinkimo nutarimą 5 darbotvarkės klausimu, o klausimas dėl informacijos apie bankrutuojančios I. įmonės „Kristina“ bankroto procedūrų teikimo tvarką turi būti iš naujo nagrinėjamas kreditorių susirinkime.

33Dėl nutarimo šeštuoju susirinkimo darbotvarkės klausimu

34Bankrutavusios V. I. įmonės „Kristina“ 2011 m. rugsėjo 27 d. kreditorių susirinkime 6 darbotvarkės klausimu spręstas klausimas dėl kreditorių komiteto sudarymo iš penkių narių ir konkrečių narių išrinkimo, taip pat dėl naujo kreditoriaus tapimo kreditorių komiteto nariu (pirmininku) (3 t., 22, 75 b. l.). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad jau pačiame kreditorių 2011 m. rugsėjo 27 d. susirinkimo protokole yra nurodyta, kad /.../ atsižvelgiant į tai, kad daugiau nei 50 procentų visų teismo patvirtintų kreditorių šeštuoju darbotvarkės klausimu balsavo už iš anksto pateiktą nutarimą projektą ir nutarimas buvo priimtas, 2011 m. rugsėjo 28 d. pranešimu dėl nutarimo projekte padarytos klaidos ištaisymo kreditorių prašyta papildomai išreikšti savo nuomonę klausimu dėl techninės klaidos ištaisymo ir atsiųsti užpildytą papildomą balsavimo dėl klaidos ištaisymo biuletenį/.../ (3 t., 76). Pritariama pirmosios instancijos teismo argumentams, kurių pagrindu šis ginčijamas nutarimas yra pripažintas negaliojančiu. Pažymėtina, kad aptariamas nutarimas neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų dėl netinkamai pateiktos informacijos, o kreditoriai, kurie balsavo raštu, neturėjo galimybės išreikšti savo valios. Vėlesnis balsavimo organizavimas jau po įvykusio kreditorių susirinkimo tokiu būdu, kuriuo priimtas ginčijamas nutarimas, negali būti vertinamas kaip teisėtas. Balsavusių paštu nuomonių nebuvo galima užskaityti kaip balsavimo susirinkime už klaidos ištaisymą. Pirmiausia turėjo būti ištaisyta klaida, o tik po to priimtas atitinkamas nutarimas. Nurodytos situacijos teisėjų kolegija negali vertinti vien tik kaip formalios, ginčijamo nutarimo palikimas galioti keltų abejonių įvykusio proceso skaidrumu ir aiškumu.

35Pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino kreditorių susirinkimo nutarimą 6 darbotvarkės klausimu, todėl jis turės būti iš naujo nagrinėjamas kreditorių susirinkime. Apelianto argumentai nepatvirtina nuginčyto kreditorių nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto vertinimu, kad įpareigojimas pakartotinai priimti šį nutarimą uždelstų bankroto procesą ir sudarytų papildomų sąnaudų.

36Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.).

37Išdėstytų argumentų pagrindu darytina išvada, kad teismas tinkamai taikė teisės normas, teisingai nustatė faktines aplinkybes, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamą nutartį pakeisti arba panaikinti. Teisėjų kolegija taip pat nenustatė ir absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

39Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gruodžio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas VSDFV Panevėžio skyrius skundu prašė panaikinti... 5. Pareiškėjas AB SEB bankas skundu prašė panaikinti minėto susirinkimo... 6. Bankrutavusios V. I. įmonės „Kristina“ administratoriaus UAB „Bankroto... 7. Kreditorius UAB „Golden capital“ nurodė, kad skundai nepagrįsti.... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. gruodžio 2 d. nutartimi patenkino... 10. Teismas nurodė, kad bankrutavusios V. I. įmonės „Kristina“ 2011 m.... 11. Nutarimas Nr. 5 „pritarti pateiktam projektui dėl informacijos teikimo apie... 12. Nutarimas Nr. 6 dėl kreditorių komiteto sudarymo iš penkių narių ir... 13. Nutarimas Nr. 8 patvirtinti iš anksto pateiktą projektą dėl administravimo... 14. Nutarimas Nr. 9 pritarti pavedimo sutarties projektui ir įgalioti kreditorių... 15. Nutarimas Nr. 10, kuriuo nutarta pritarti iš anksto pateiktam projektui dėl... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. Atsakovo bankroto administratorius atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo... 18. Kreditorius VSDFV Panevėžio skyrius atsiliepime prašo skundžiamą teismo... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 20. Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar Panevėžio apygardos teismo... 21. Kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti... 22. Dėl nutarimo ketvirtuoju susirinkimo darbotvarkės klausimu... 23. Bankrutavusios V. I. įmonės „Kristina“ 2011 m. rugsėjo 27 d. kreditorių... 24. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis ir atskirojo skundo motyvus,... 25. Apelianto argumentai, kad pirmiausia pasinaudojama galimybe įteikti... 26. Pats savaime skelbimas spaudoje apie šaukiamą kreditorių susirinkimą yra... 27. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pagrįstai atkreiptas dėmesys ir į nutarimo... 28. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino neteisėtu bei panaikino... 29. Dėl nutarimo penktuoju susirinkimo darbotvarkės klausimu... 30. Bankrutavusios V. I. įmonės „Kristina“ 2011 m. rugsėjo 27 d. kreditorių... 31. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas tinkamai... 32. Nurodytų argumentų pagrindu pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 33. Dėl nutarimo šeštuoju susirinkimo darbotvarkės klausimu... 34. Bankrutavusios V. I. įmonės „Kristina“ 2011 m. rugsėjo 27 d. kreditorių... 35. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino kreditorių susirinkimo... 36. Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti... 37. Išdėstytų argumentų pagrindu darytina išvada, kad teismas tinkamai taikė... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 39. Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gruodžio 2 d. nutartį palikti...