Byla B2-408-210/2020
Dėl įmonės pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir BUAB) „Eksvelas“ bankroto administratoriaus M. T. prašymą dėl įmonės pabaigos.

3Teismas

Nustatė

41.

5Šiaulių apygardos teismo 2018 m. spalio 10 d. nutartimi atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Eksvelas“, juridinio asmens kodas 166601038, buveinės adresas Gamyklos g. 38, Mažeikių m., iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas M. T.. Nutartis įsiteisėjo 2018 m. spalio 23 d. 2018 m. gruodžio 17 d. nutartimi patvirtintas kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas. 2019 m. vasario 8 d. nutartimi UAB ,,Eksvelas“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Šiaulių apygardos teismas 2020 m. balandžio 22 d. nutartimi patvirtino bankrutavusios UAB „Eksvelas“ galutinę bankroto ataskaitą.

62.

7Bankroto administratorius 2020 m. balandžio 22 d. pateikė teismui prašymą dėl įmonės pabaigos, prašydamas priimti sprendimą dėl BUAB „Eksvelas“ pabaigos ir išregistravimo iš įmonių registro. Nurodė, kad antros eilės kreditoriniai reikalavimai buvo patenkinti 2019 metais, jokio nerealizuoto įmonės turto nėra. Kartu su prašymu pateikti duomenys dėl kreditorinių reikalavimų, likvidacinis balansas, galutinė bankroto ataskaita ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos pažyma.

83.

9Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį buvo paskelbta specialioje interneto svetainėje (CPK 133 straipsnio 3 dalis).

104.

11Kreditorė UAB „NT paslaugos“ pateikė prieštaravimus dėl įmonės pabaigos, nurodydama, kad bankroto administratoriaus prašymas dėl įmonės pabaigos turėtų būti paliktas nenagrinėtu arba atidėtas iki įsiteisėjusių nutarčių pagrindu bus išspręstas klausimas dėl BUAB „Eksvelas“ pripažinimo tyčiniu. Kreditorė prašo pakeisti teismo posėdžio formą iš rašytinio į žodinį.

125.

13Teismas netenkina kreditorės UAB „NT paslaugos“ prašymo, kadangi teismui pateiktuose prieštaravimuose išsamiai išdėstė poziciją dėl įmonės veiklos pripažinimo pasibaigusia negalimumo, pripažįstant, kad kreditorės teisė dalyvauti šiame procese nėra pažeista. Kreditorės pateiktas pareiškimas dėl BUAB „Eksvelas“ bankroto pripažinimo tyčiniu nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, o kreditorės nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo skirti žodinį bylos nagrinėjimą.

14Administratoriaus prašymas tenkinamas

156.

16Pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – ir JANĮ), reguliuojantis juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto procesus ir kuriam įsigaliojus neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ir ĮBĮ) su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms išimtims taikomas ĮBĮ.

177.

18Atsižvelgiant į tai, kad įmonės akcininkas E. K. bankroto bylos iškėlimo procedūrą UAB „Eksvelas“ inicijavo iki JANĮ įsigaliojimo, klausimas dėl bankroto bylos pabaigos spręstinas vadovaujantis iki JANĮ įsigaliojimo galiojusio ĮBĮ nuostatomis (JANĮ 155 straipsnis).

198.

20Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ir ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalį, po to, kai bankroto administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

219.

22Šiame kontekste papildomai pažymėtina, kad nurodyta išvada atitinka įstatymo leidėjo valią, t. y. JANĮ 99 – 101 straipsniuose expressis verbis (tiesiogiai) įtvirtino, kad nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 30 dienų nuo galutinės bankroto ataskaitos patvirtinimo dienos kreipiasi į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos (JANĮ 100 straipsnio 2 dalis); teismas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prašymo priimti sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos gavimo dienos priima sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos, išskyrus Reglamento (ES) 2015/848 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą atvejį (JANĮ 100 straipsnio 4 dalis); nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 14 dienų nuo teismo sprendimo dėl juridinio asmens pabaigos įsiteisėjimo dienos kreipiasi į Juridinių asmenų registro tvarkytoją jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka dėl juridinio asmens išregistravimo (JANĮ 101 straipsnis).

2310.

24Lietuvos apeliacinio teismo yra ne kartą pažymėta, kad gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis), teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013).

2511.

26Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Pastarosios sąlygos vertinimas turi būti atliekamas siekiant įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų egzistuojant realią galimybę tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007).

2712.

28Iš bankroto administratoriaus prašymo bei pateiktų duomenų matyti, kad UAB „Eksvelas“ bankroto procedūros yra baigtos. Administratorius nurodė, kad bendra nepatenkintų kreditorinių reikalavimų suma, užbaigus bankroto procedūras yra – 13370,51 Eur. Nagrinėjamu atveju, remiantis pateikta bankroto administratoriaus ataskaita, BUAB „Eksvelas“ turto neturi. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad įmonė neturi turto iš kurio būtų galima patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus. Šiaulių apygardos teismas 2020 m. balandžio 22 d. nutartimi patvirtino bankrutavusios UAB „Eksvelas“ galutinę bankroto ataskaitą. Galutinėje bankroto ataskaitoje nurodyti duomenys per 36 mėn. iki bankroto bylos iškėlimo bendrovės pirktą, parduotą, nurašytą ilgalaikį turtą, pateiktas ir jų vertinimas. Nurodyti sandoriai, priešingi bendrovės veiklai ar galėję turėti įtakos įmonės nemokumui. Galutinėje bankroto ataskaitoje išsamiai detalizuota bankroto proceso pajamų ir išlaidų suma. Iš pridedamo 2020-04-17 galutinės bankroto ataskaitos nepasirašymo protokolo matyti, kad visi kreditorių susirinkime dalyvavę kreditoriai ataskaitai pritarė, vienintelė kreditorė UAB „NT paslaugos“, kartu esanti ir kreditorių susirinkimo pirmininke, dėl ataskaitos pritarimo balsavo „prieš“, tačiau savo balsavimo motyvų nenurodė.

2913.

30Bankroto administratorius kartu su prašymu pateikė Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos 2019 m. spalio 17 d. pažymą, kurį patvirtina, jog BUAB „Eksvelas“ nebuvo įtraukta į Šiaulių aplinkos apsaugos inspekcijos 2019 m. kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašą. BUAB „Eksvelas“ už aplinkos teršimą bausta nebuvo ir duomenų, kad paliko sukauptas atliekas ar užterštą gruntą nėra, kitų neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi.

3114.

32Teismo vertinimu, galima būtų daryti išvadą, jog BUAB „Eksvelas“ neturi tikėtinų galimybių patenkinti likusių finansinių reikalavimų, nes BUAB „Eksvelas“ turto neturi.

3315.

34Rašytinė bylos medžiaga patvirtina, kad visi ĮBĮ būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, išnaudotos visos galimybės patenkinti BUAB „Eksvelas“ kreditorių finansinius reikalavimus. Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl BUAB „Eksvelas“ pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

35Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, teismas,

Nutarė

36Pripažinti, kad BUAB „Eksvelas“ (j. a. k. 166601038) veikla pasibaigė.

37Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Šiaulių apygardos teismo 2018 m. spalio 10 d. nutartimi atsakovei uždarajai... 6. 2.... 7. Bankroto administratorius 2020 m. balandžio 22 d. pateikė teismui prašymą... 8. 3.... 9. Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį buvo paskelbta... 10. 4.... 11. Kreditorė UAB „NT paslaugos“ pateikė prieštaravimus dėl įmonės... 12. 5.... 13. Teismas netenkina kreditorės UAB „NT paslaugos“ prašymo, kadangi teismui... 14. Administratoriaus prašymas tenkinamas... 15. 6.... 16. Pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Juridinių asmenų... 17. 7.... 18. Atsižvelgiant į tai, kad įmonės akcininkas E. K. bankroto bylos iškėlimo... 19. 8.... 20. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ir ĮBĮ) 32 straipsnio 4... 21. 9.... 22. Šiame kontekste papildomai pažymėtina, kad nurodyta išvada atitinka... 23. 10.... 24. Lietuvos apeliacinio teismo yra ne kartą pažymėta, kad gavęs iš... 25. 11.... 26. Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos,... 27. 12.... 28. Iš bankroto administratoriaus prašymo bei pateiktų duomenų matyti, kad UAB... 29. 13.... 30. Bankroto administratorius kartu su prašymu pateikė Aplinkos apsaugos... 31. 14.... 32. Teismo vertinimu, galima būtų daryti išvadą, jog BUAB „Eksvelas“ neturi... 33. 15.... 34. Rašytinė bylos medžiaga patvirtina, kad visi ĮBĮ būtinieji bankroto... 35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4... 36. Pripažinti, kad BUAB „Eksvelas“ (j. a. k. 166601038) veikla pasibaigė.... 37. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo paskelbimo gali būti...