Byla A-1398-552/2016
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Ramūno Gadliausko (pranešėjas) ir Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjo A. C. prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. C. skundą atsakovui Turto vertinimo priežiūros tarnybai (nuo 2016 m. sausio 1 d. reorganizuota į Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas A. C. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Turto arba verslo vertintojų garbės teismo (toliau – ir Garbės teismas) 2014 m. rugpjūčio 12 d. sprendimą Nr. GT–26(14)–S „Dėl drausminės nuobaudos A. C. skyrimo“ (toliau – ir Sprendimas).

6Atsakovas Turto vertinimo priežiūros tarnyba atsiliepimu į skundą prašė skundą atmesti.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. rugpjūčio 5 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

8Pareiškėjas A. C. apeliaciniu skundu prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – Garbės teismo priimtą sprendimą panaikinti.

9Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. spalio 26 d. sprendimu pareiškėjo apeliacinį skundą tenkino, panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. rugpjūčio 5 d. sprendimą ir priėmė naują sprendimą – panaikino Turto arba verslo vertintojų garbės teismo 2014 m. rugpjūčio 12 d. sprendimą Nr. GT-26(14)-S „Dėl drausminės nuobaudos A. C. skyrimo“.

10II.

11Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas pareiškėjo A. C. prašymas pareiškėjo naudai iš Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Finansų ministerijos priteisti 700 Eur atstovavimo išlaidų už procesinių dokumentų rengimą bei 15 Eur žyminio mokesčio. Pareiškėjas atkreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką ir paaiškina, kad sąskaitą už A. C. suteiktas teisines paslaugas sumokėjo UAB „Impeksservis“, kurio turto vertinimo ataskaita, su kurios parengimu šioje administracinėje byloje nagrinėti pareiškėjo galimos drausminės atsakomybės klausimai, buvo rengiami UAB „Impeksservis“ vardu.

12Atsakovas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepimu į prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo prašė pareiškėjo prašymą atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas atkreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, nurodo, kad sąskaitą už teisinę pagalbą sumokėjo ne pareiškėjas, o UAB „Impeksservis“, todėl nėra pagrindo pareiškėjui priteisti atstovavimo išlaidas.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14III.

15Pareiškėjo prašymas atlyginti bylinėjimosi išlaidas nagrinėjamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija) normomis, galiojusiomis iki 2016 m. liepos 1 d., nes prašomos atlyginti bylinėjimosi išlaidos patirtos iki įsigaliojo Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija) 148 str.; Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo 7 str. 1 d., 8 str. 2 d.).

16Vadovaujantis bendruoju Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu bylinėjimosi išlaidų atlyginimo principu – proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Remiantis ABTĮ 44 straipsnio 2 dalimi, kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. To paties straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu.

17Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Garbės teismo 2014 m. rugpjūčio 12 d. sprendimą Nr. GT–26(14)–S „Dėl drausminės nuobaudos A. C. skyrimo“. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. rugpjūčio 5 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė. Pareiškėjas apeliaciniu skundu prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – panaikinti Garbės teismo priimtą sprendimą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. spalio 26 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą tenkino.

18Taigi, nagrinėjamu atveju pareiškėjo apeliacinį skundą patenkinus, jis įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą.

19Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (ABTĮ 44 str. 6 d.). Išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (Civilinio proceso kodekso 98 str. 2 d.). Tačiau vien tai, kad bylinėjimosi išlaidos neviršija rekomenduotino dydžio, nėra absoliutus pagrindas priteisti faktiškai visas šalies turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Teismas, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų klausimą, turi įvertinti patirtų išlaidų realumą, būtinumą ir atitikimą bendriesiems teisės principams.

20Nagrinėjamoje byloje pareiškėją atstovavo advokatė Indrė Panavaitė (2013 m. spalio 21 d. atstovavimo sutartis (t. I, b. l. 13). Iš byloje esančio 2015 m. rugpjūčio 18 d. įmokos mokėjimo kvito (t. III, b. l. 45) matyti, kad advokatė Indrė Panavaitė sumokėjo 15 Eur žyminį mokestį. Iš 2015 m. rugsėjo 16 d. sąskaitos už teisines paslaugas IP Nr. 942-15 bei 2015 m. rugsėjo 18 d. sąskaitos išrašo (t. III, b. l. 90, 91) matyti, kad UAB „Impeksservis“ advokatės Indrės Panavaitės kontorai pagal sutartį dėl teisinės pagalbos Nr. 799 už teisines paslaugas sumokėjo 700 Eur.

21Kaip matyti iš bylos medžiagos, UAB „Impeksservis“ viena iš veiklos sričių yra turto vertinimas, šioje administracinėje byloje kilo ginčas dėl Garbės teismo sprendimo, kuriuo turto vertintojui A. C. paskirta drausminė nuobauda už tai, kad pareiškėjas parengė dvi Akcijų paketų rinkos vertės nustatymo ataskaitas, nesilaikydamas teisės aktų reikalavimų. Šios ataskaitos buvo parengtos UAB „Impeksservis“ vardu, ši bendrovė Garbės teismo sprendimo priėmimo metu buvo pareiškėjo darbovietė. Teisėjų kolegija, įvertinusi šias aplinkybes, daro išvadą, kad šiuo atveju tai, jog atstovavimo išlaidos buvo apmokėtos ne paties pareiškėjo, o byloje nedalyvavusio asmens – UAB „Impeksservis“, nesudaro pagrindo nepriteisti pareiškėjui atstovavimo išlaidų. Pažymėtina, kad tokios pozicijos laikomasi pareiškėjo nurodytoje iš esmės analogiškoje administracinėje byloje Nr. A-3271-602/2016, kurioje, be kita ko, atkreipiamas dėmesys ir į šiai bylai aktualias Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr. 3K-3-256-684/2015, 3K-3-582/2009. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovo atsiliepime į prašymą nurodytose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyse bylų faktinės aplinkybės yra skirtingos nei šioje administracinėje byloje, todėl jose formuojama praktika nepaneigia išvados, jog pareiškėjas nagrinėjamu atveju turi teisę į atstovavimo išlaidų atlyginimą.

22Pagal teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) 7 punktą, rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį šalies ūkyje (be individualių įmonių). Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėją atstovavo advokatė Indrė Panavaitė, kuri pareiškėjo apeliacinį skundą parengė ir teismui pateikė 2015 m. III ketvirčio laikotarpyje (2015 m. rugpjūčio 18 d.), todėl, apskaičiuojant maksimalų priteistiną užmokestį už apeliacinio skundo parengimą, šiuo atveju taikytinas 2015 m. I ketvirčio darbo užmokestis. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2015 m. I ketvirtį sudarė 699,80 Eur. Pagal Rekomendacijų 8.9 punktą, maksimali suma, kurią galima priteisti už apeliacinio skundo parengimą yra 1749,50 Eur (699,80 x 2,5). Pareiškėjo prašoma priteisti 700 Eur suma už apeliacinio skundo parengimą neviršija Rekomendacijose nustatytos maksimalios priteistinos sumos. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokios išlaidos laikytinos protingomis, atitinkančiomis sąžiningumo ir protingumo principus, toks vertinimas nepažeidžia Rekomendacijų 2 punkte numatytų vertinimo kriterijų.

23Pareiškėjui iš atsakovo taip pat priteistinas 15 Eur žyminis mokestis, sumokėtas už apeliacinio skundo padavimą.

24Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, jog pareiškėjo prašymas priteisti jam bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, tenkintinas priteisiant pareiškėjui A. C. iš atsakovo Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 715 Eur (700 Eur + 15 Eur) bylinėjimosi išlaidų, patirtų administracinę bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, 133 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

26Pareiškėjo A. C. prašymą dėl išlaidų atlyginimo tenkinti.

27Priteisti pareiškėjui A. C. iš atsakovo Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 715 Eur (septynis šimtus penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėdama... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas A. C. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį... 6. Atsakovas Turto vertinimo priežiūros tarnyba atsiliepimu į skundą prašė... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. rugpjūčio 5 d. sprendimu... 8. Pareiškėjas A. C. apeliaciniu skundu prašė pirmosios instancijos teismo... 9. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. spalio 26 d. sprendimu... 10. II.... 11. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas pareiškėjo A. C.... 12. Atsakovas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie... 13. Teisėjų kolegija... 14. III.... 15. Pareiškėjo prašymas atlyginti bylinėjimosi išlaidas nagrinėjamas... 16. Vadovaujantis bendruoju Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 17. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus... 18. Taigi, nagrinėjamu atveju pareiškėjo apeliacinį skundą patenkinus, jis... 19. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso... 20. Nagrinėjamoje byloje pareiškėją atstovavo advokatė Indrė Panavaitė (2013... 21. Kaip matyti iš bylos medžiagos, UAB „Impeksservis“ viena iš veiklos... 22. Pagal teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85... 23. Pareiškėjui iš atsakovo taip pat priteistinas 15 Eur žyminis mokestis,... 24. Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, jog pareiškėjo prašymas priteisti... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45... 26. Pareiškėjo A. C. prašymą dėl išlaidų atlyginimo tenkinti.... 27. Priteisti pareiškėjui A. C. iš atsakovo Audito, apskaitos, turto vertinimo... 28. Nutartis neskundžiama....