Byla e2-2391-560/2018
Dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, sekretoriaujant Rūtai Miltinytei, dalyvaujant ieškovo atstovams R. G., advokatui A. J., atsakovės atstovui advokatui V. N.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Elektra visiems“ ieškinį atsakovei B. L. dėl nuostolių atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (el. bylos 1 t., l. 1-9), kuriuo prašo priteisti iš atsakovės ieškovo naudai 56 863,94 Eur patirtiems nuostoliams atlyginti, 5 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodo, jog Vilniaus apygardos teismas 2014-12-17 priėmė nutartį, kuria iškėlė UAB „Elektra visiems“ (toliau – ir Bendrovė) bankroto bylą, o administratoriumi paskyrė UAB „Toplit“. Remiantis 2013-12-31 UAB „Elektra visiems“ balansu, Bendrovės turtą 2013-12-31 dienai sudarė 1 882 759,00 Eur, o mokėtinas sumas ir įsipareigojimus – 3 465 664,00 Eur (per vienerius metus mokėtinas sumas ir trumpalaikius įsipareigojimus – 3 175 904,00 Eur), tokiu būdu Bendrovė 2013-12-31 dienai buvo nemoki įmonė ne tik CK 6.66 str., bet ir ĮBĮ 2 str. taikymo prasme. Taigi, 2013-12-31 dienai Bendrovei esant nemokiai, 2013 metais Bendrovei patyrus net 1 468 856,00 Eur dydžio nuostolius, 2013 m. pabaigoje žinant, jog Bendrovei gresia nepriklausomo elektros energijos tiekimo licenzijos sustabdymas bei panaikinimas, bei 2013 m. pabaigoje žinant, jog Bendrovė nebegalės vykdyti jai įprastinės veiklos ir gauti atitinkamas pajamas iš šios veiklos, bendrovės valdymo organai (vadovas J. L.), 2014 metais sudarydami sandorius bei vykdydami atsiskaitymus su bendrovės kreditoriais ir kitais trečiaisiais asmenims, privalėjo laikytis fiduciarinių pareigų vykdymo ne tik bendrovės, tačiau ir bendrovės kreditorių atžvilgiu.
 3. 2014-02-10 tarp J. L. (toliau - Paskolos gavėjas/Vadovas) ir Bendrovės buvo sudaryta Paskolos sutartis (toliau - Paskolos sutartis), pagal kurią Paskolos gavėjui buvo suteikta 165 039,41 Eur paskola (toliau - Paskola), o Paskolos gavėjas įsipareigojo jam suteiktą Paskolą grąžinti Paskolos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Dalis Vadovui suteiktos Paskolos sumos (25 943,41 Eur) Bendrovei buvo grąžinta, atliekant tarpusavio priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą: i) 19 577,42 Lt (5 670,01 Eur) Paskolos dalis buvo grąžinta atliekant tarpusavio priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą pagal Paskolos sutartį ir 2012-12-04 Automobilio nuomos sutartį Nr. 2012/12/04/01 bei 2013-03-01 Automobilio nuomos sutartį Nr. 2013/03/01/01 (toliau - Nuomos sutartys), pagal kurias Vadovas buvo suteikęs Bendrovei teisę laikinai ir atlygintinai naudotis ir valdyti Nuomos sutartyse nurodytas transporto priemones, o Bendrovė - įsipareigojusi kiekvieną mėnesį mokėti 2 550,00 Lt dydžio nuomos mokestį; ii) 70 000,00 Lt (20 273,40 Eur) Paskolos dalis buvo grąžinta atliekant tarpusavio priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą pagal Paskolos sutartį ir 2013-09-12 Susitarimą Dėl 2012-12- 04 Automobilio nuomos sutarties Nr. 2012/12/04/01 pakeitimo ir 2013-09-13 Susitarimą Dėl 2013-03-01 Automobilio nuomos sutarties Nr. 2013/03/01/01 pakeitimo (toliau - Susitarimai), pagal kuriuos šalys (Vadovas ir Bendrovė) susitarė, jog šalis, nutraukusi nuomos sutartį anksčiau nustatymo termino pabaigos, privalo kitai šaliai sumokėti 35 000,00 Lt baudą pagal kiekvieną nuomos sutartį atskirai. 2014-12-18 Nuomos sutartis nutraukė Bendrovė, todėl kilus Bendrovės prievolei sumokėti Vadovui po 35 000,00 Lt baudą pagal kiekvieną nutrauktą Nuomos sutartį, tarp Bendrovės ir Vadovo buvo atlikti jau minėti priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymai bendrai 70 000,00 Lt sumai.
 4. Ieškovo nuomone, esant Bendrovės nemokumui ir 2014-02-27 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai priėmus sprendimą panaikinti Bendrovės nepriklausomo elektros energijos tiekimo licencijos galiojimą (kas reiškia, jog Bendrovė neteko teisės vykdyti jai įprastinės veiklos bei gauti atitinkamas pajamas), Bendrovės Vadovas, vykdydamas atsiskaitymus su savimi (atliekant priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą), pažeidė CK 6.9301 str. reikalavimus bei pažeidė vieno iš didžiausių Bendrovės kreditorių LITGRID AB turtinius interesus (pradelstas įsiskolinimas LITGRID AB 2013-12-31 dienai sudarė net 3 412 135,89 Eur, o nutarties iškelti Bendrovei bankroto bylą – 3 733 593,36 Eur. Dėl to, jog Vadovas suteikė sau atsiskaitymo prioritetą, Bendrovė bei jos kreditoriai, kurių bendra finansinių reikalavimų suma nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienai sudarė 4 021 982,02 Eur, patyrė nuostolius bendrai 25 943,41 Eur sumai.
 5. 2010-07-21 tarp Bendrovės ir Vadovo buvo sudaryta darbo sutartis Nr. 1 (toliau - Darbo sutartis), pagal kurią J. L. buvo priimtas eiti Bendrovės direktoriaus pareigas. 2014-01-20 buvo padarytas Darbo sutarties pakeitimas, kuriuo UAB „Elektra visiems“ direktoriui J. L. buvo nustatytas 15 789,47 Lt mėnesinis darbo užmokestis. Darbo sutarties pakeitime yra nurodyta, jog Darbo sutartis pakeista 2014-01-20 Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo Nr. 14/01/20-01 pagrindu, tačiau toks protokolas bankroto administratoriui nėra perduotas. Administratoriui yra perduotas 2011-03-07 Vienintelio akcininko sprendimas Nr. 11/03/07-1, kuriuo buvo priimtas sprendimas - „Patvirtinti, kad ateityje direktoriaus mėnesio alga nustatoma pačio direktoriaus nuožiūra, atsižvelgiant į įmonės apyvartą bei darbų kiekį, bet ne didesnė nei 20 000,00 Lt“. Iki 2013-06-30 atlyginimą Vadovui (be priskaičiuotų mokesčių ir įmokų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, t. y. „atlyginimą į rankas“) sudarė 1 737,72 Eur suma. Nuo 2013-07-01 atlyginimas Vadovui vienasmenišku Vadovo sprendimu buvo padidintas iki 2 316,96 Eur sumos, o nuo 2014-01-01 - iki 3 475,44 Eur sumos. Ieškovo nuomone, 2013-07-01 padidinti Vadovui atlyginimą iki 2 316,96 Eur sumos, o 2014- 01-01 iki 3 475,44 Eur sumos nebuvo jokio teisinio ir ekonominio pagrindo, kadangi 2013 metais Bendrovė buvo nemoki įmonė, Bendrovės 2013 metais patirtus nuostolius sudarė 1 468 856,00 Eur, Bendrovės įsipareigojimai kreditoriams 2013-12-31 dienai sudarė 3 465 664,00 Eur, Bendrovės pajamos per 2014 metus sudarė 347 484,00 Eur, bendrovės patirti nuostoliai per 2014 metus sudarė 1 220 735,00 Eur. Teigia, jog Bendrovės vadovas, vykdydamas atsiskaitymus su savimi, pažeidė 6.9301 str. reikalavimus, todėl dėl Bendrovės vadovo neteisėtų, ekonomiškai nepagrįstų veiksmų Bendrovė bei jos kreditoriai patyrė 30 920,53 Eur dydžio nuostolius, kuriuos sudaro 24 328,08 Eur išmokėtas pasididintas atlyginimas už laikotarpį nuo 2013-07-01 iki 2014-12-31, bei 6 592,45 Eur išmokėtas papildomas priedas per atlyginimo, kurio išmokėjimui taip pat nebuvo jokio teisinio ir ekonominio pagrindo.
 6. Taip pat nurodo, jog 2015 m. spalio mėn. buvęs BUAB „Elektra visiems“ vadovas J. L. mirė. CK 5.52 str. 2 d. yra numatyta, kad „jeigu įpėdinis notarui pateiktame pareiškime dėl palikimo priėmimo nurodo, kad palikimą pageidauja priimti pagal turto apyrašą, turto apyrašas sudaromas ir įpėdinio atsakomybė už palikėjo skolas nustatoma šio kodekso 5.53 ir 5.54 straipsniuose nustatyta tvarka. Ieškovo nuomone, jis, vadovaujantis CK 5.52 str. 2 d., turi teisę pareikšti ieškinį atsakovei. CK 5.53 str. 1 d. numatyta, jog „įpėdinis, priėmęs palikimą pagal antstolio sudarytą turto apyrašą, už palikėjo skolas atsako tik paveldėtu turtu“. Kadangi atsakovė Vadovo palikimą priėmė pagal antstolio sudarytą apyrašą, ieškovo reikalavimas yra nukreipiamas į atsakovės paveldėtą turtą, priklausiusį Vadovui.
 7. CK 5.63 str. 1 d. numatyta, kad ,,palikėjo kreditoriai turi teisę per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui arba pareikšti teisme ieškinį dėl paveldimo turto“, o to paties straipsnio 4 d. - jog „teismas gali atnaujinti šio straipsnio l dalyje numatytą terminą, jeigu terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių ir nuo palikimo atsiradimo dienos nepraėjo daugiau kaip treji metai“. Bendrovės vadovas mirė 2015 m. spalio mėn., todėl terminas kreditoriams pareikšti savo reikalavimus palikimą priėmusiems įpėdiniams baigėsi 2016 m. sausio mėn. Ieškovas laikosi nuomonės, jog terminas pareikšti atsakovei reikalavimą buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, kadangi ieškovo ir Vadovo nesiejo tiesioginiai teisiniai skoliniai santykiai; ieškovo reikalavimas yra kildinamas iš Bendrovės Vadovo civilinės atsakomybės teisinių santykių; Lietuvos apeliaciniame teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. e2A-46-370/2016, kurioje Vadovui, o jam mirus - atsakovei buvo pareikštas reikalavimas dėl Paskolos sutarties pripažinimo negaliojančia. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis, kuria ieškinys buvo atmestas, buvo priimta tik 2016-10-18; ieškovas yra bankrutavusi įmonė, todėl esant viešajam interesui bankroto bylose, galimas teismo sprendimas, priimtas šioje civilinėje byloje, turės įtakos visų Bendrovės kreditorių teisėms ir pareigoms.
 8. Atsakovė B. L. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kurį prašė atmesti kaip nepagrįstą bei taikyti ieškinio senatį (el. bylos 1 t., l. 87-102). Nurodė, kad buvusio UAB „Elektra visiems“ vadovo J. L. atlikti įskaitymai yra galiojantys ir teisėti, o ieškovo reikalavimas dėl 25 943,41 Eur nuostolių priteisimo yra nepagrįstas. Ieškovo nurodyti J. L. atlikti įskaitymai nėra nuginčyti teisės aktų nustatyta tvarka. Ieškovas yra bankrutuojanti įmonė nuo 2014 m. gruodžio 28 d., o UAB „Toplit“ bankroto administratoriaus įgaliojimus gavo nuo 2015 m. kovo 10 d., tačiau iki šiol ieškovas nesiėmė jokių teisinių veiksmų dėl įskaitymų pripažinimo negaliojančiais. Tai reiškia, kad ieškovas iki ieškinio pareiškimo J. L. atliktus įskaitymus laikė teisėtais, taigi įskaitymai yra galiojantys ir sukelia atitinkamas teisines pasekmes ieškovui. Ieškovas taip pat neginčija įskaitymų atlikimo faktinio pagrindo, t. y. 2012 m. gruodžio 4 d. ir 2013 m. kovo 1 d. UAB „Elektra visiems“ su J. L. sudarytų automobilių nuomos sutarčių. Vadinasi, įskaitymai atlikti ne tariamai, o įvykdant ir užbaigiant realiai tarp UAB „Elektra visiems“ ir J. L. egzistavusias sutartines prievoles. Kartu tai reiškia, kad 2012 m. gruodžio 4 d. ir 2013 m. kovo 1 d. automobilių nuomos sutarčių sąlygos dėl J. L. mokėtino nuomos mokesčio už automobilių nuomą tiek ginčo įskaitymų atlikimo metu, tiek šiuo metu laikytinos teisėtomis ir galiojančiomis.
 9. 2013 m. rugsėjo 13 d. UAB „Elektra visiems“ ir J. L. sudarytuose susitarimuose dėl 2012 m. gruodžio 4 d. ir 2013 m. kovo 1 d. automobilių nuomos sutarčių pakeitimo buvo nustatytos 35 000 Lt dydžio netesybos (bauda) už sutarties nutraukimą anksčiau nustatyto galiojimo termino. UAB „Elektra visiems“ nuo 2014 m. gruodžio 22 d. vienašališkai ir nepasibaigus automobilių nuomos sutarties terminams nutraukus nuomos sutartis, J. L. įgijo teisę iš UAB „Elektra visiems“ reikalauti po 35 000 Lt netesybų pagal kiekvieną nuomos sutartį, iš viso 70 000 Lt (20 273,40 Eur). Be to, netesybų dydį nustatantys susitarimai dėl 2012 m. gruodžio 4 d. ir 2013 m. kovo 1 d. automobilių nuomos sutarčių pakeitimo iki ieškinio pareiškimo buvo ir šiuo metu yra galiojantys, o jų vykdymas negali sudaryti teisinio pagrindo ieškovui reikšti reikalavimus dėl nuostolių atlyginimo atsakovei kaip J. L. turto paveldėtojai. Ieškovas ieškiniu taip pat neginčija netesybų dydžio tuo pagrindu, kad jis yra neprotingai didelis ar nepagrįstas.
 10. Teisėti ir teisės aktų nustatyta tvarka nei ieškovo, nei kitų asmenų (pavyzdžiui, LITGRID AB) nenuginčyti J. L. atlikti įskaitymai negalėjo padaryti žalos UAB „Elektra visiems“. Ieškovas neįrodinėja buvusio vadovo J. L. civilinės atsakomybės dėl pavėluoto bankroto bylos UAB „Elektra visiems“ iškėlimo fakto ir sąlygų. Net jeigu nagrinėjamoje byloje būtų įrodyta, kad J. L. atliktais įskaitymais buvo pažeistas atsiskaitymų su kreditoriais grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumas, ši aplinkybė savaime neįrodo įmonei buvusio vadovo J. L. veiksmais padarytos žalos ir jos dydžio (t. y. esminių deliktinės civilinės atsakomybės sąlygų). Vien faktas, kad J. L. laikotarpiu nuo 2014 m. gegužės 31 d. iki 2014 m. gruodžio 22 d. atliko įskaitymus bendrai 25 943,41 Eur sumai, o UAB „Elektra visiems“ vėliau bankrutavo dėl negalėjimo atsiskaityti su savo kreditoriaus, nesudaro teisinio pagrindo reikalauti iš J. L. turto paveldėtojos (atsakovės) 25 943,41 Eur dydžio nuostolių atlyginimo.
 11. Nurodo, jog iki bankroto bylos UAB „Elektra visiems“ iškėlimo galiojęs 15 789,47 Lt (4 572,95 Eur) dydžio (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis J. L. nustatytas nuo 2014 m. sausio 1 d. Tokio dydžio darbo užmokesčio nustatymo teisinis pagrindas yra 2014 m. sausio 20 d. įvykusio UAB „Elektra visiems“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas. UAB „Elektra visiems“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nustatyti J. L. 15 789,47 Lt dydžio darbo užmokestį šiai dienai yra teisėtas ir galiojantis. Tarp UAB „Elektra visiems“ ir J. L. sudaryta Darbo sutartis (įskaitant jos pakeitimus dėl darbo užmokesčio J. L. padidinimo laikotarpiu nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d.) taip pat yra galiojanti ir nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš J. L. turto paveldėtojos 24 328,08 Eur dydžio nuostolių atlyginimo dėl J. L. UAB „Elektra visiems“ padidinto darbo užmokesčio yra nepagrįstas ir neįrodytas. Ieškovas taip pat ginčija 2013 m. gruodžio mėnesį J. L. UAB „Elektra visiems“ išmokėtą 6 592,45 Eur dydžio priedą prie darbo užmokesčio (premiją), tačiau ieškovas neįrodo jokių tokio išmokėjimo neteisėtumo pagrindų, todėl ieškovo reikalavimas dėl 6 592,45 Eur sumos priteisimo iš atsakovės yra nepagrįstas.
 12. Taip pat nurodo, jog buvęs UAB „Elektra visiems“ vadovas J. L. mirė 2015 m. spalio 4 d. Ši data pagal CK 5.3 straipsnio 1 dalį laikoma palikimo, kurį pagal turto apyrašą priėmė atsakovė, atsiradimo momentu. CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palikėjo kreditoriai turi teisę pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams arba pareikšti teisme ieškinį dėl paveldimo turto per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Vadinasi, kreiptis į teismą ir pareikšti reikalavimus atsakovei ieškovas privalėjo iki 2016 m. sausio 4 d. Ieškovas ieškinyje pats pripažino, kad nuo 2016 m. sausio mėnesio (konkrečiai - nuo sausio 4 dienos) yra praleidęs ieškinio senaties terminą ir prašo šį terminą atnaujinti. Teigia, jog nėra jokių svarbių priežasčių daugiau nei vienus metus ieškovo aplaidžiai praleisto ieškinio senaties termino atnaujinimui. Buvusiam UAB „Elektra visiems“ vadovui J. L. mirus 2015 m. spalio 4 d. ir nuo šio momento prasidėjus ieškinio senaties termino eigai, nuo galutinio Vilniaus apygardos teismo nutarties iškelti UAB „Elektra visiems“ bankroto bylą įsiteisėjimo (nuo 2015 m. kovo 10 d.) jau buvo praėję beveik septyni mėnesiai. Vadinasi, dar iki J. L. mirties UAB „Elektra visiems“ administratorius UAB „Toplit“ turėjo pakankamai laiko ieškinį dėl nuostolių atlyginimo bankrutuojančios įmonės vardu pareikšti pačiam J. L. arba teisės aktų nustatyta tvarka ginčyti sandorius, kurių neteisėtumo pagrindu reikalaujama nuostolių atlyginimo (t. y. J. L. atliktus įskaitymus, J. L. darbo užmokestį nustatančius sandorius ir kt.).
 13. Ieškovas ieškinyje nepagrįstai nurodo, kad delsimas kreiptis į teismą su ieškiniu dėl nuostolių atlyginimo gali būti pateisinamas laukimu, kol Lietuvos apeliaciniame teisme bus išnagrinėta civilinė byla Nr. e2A-46-370/2016 ir priimtas galutinis sprendimas dėl UAB „Elektra visiems“ ir J. L. sudarytos Paskolos sutarties galiojimo bei restitucijos klausimo. Tačiau civilinės bylos Nr. e2A-46-370/2016 nagrinėjimo dalykas ir ieškovo pareikšto ieškinio dalykas nėra taip susiję, kad nuostolių atlyginimo išieškojimą nukreipiant į atsakovės paveldėtą turtą klausimas visiškai priklausomas nuo civilinės bylos Nr. e2A-46-370/2016 baigties. Priešingai, 2016 m. spalio 18 d. priimtoje Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje buvo konstatuota, jog J. L. grąžinant paskolą dalimis pagal Paskolos sutartį atliktų priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymų (įeina J. L. atlikti automobilių nuomos mokesčių bei netesybų pagal automobilių nuomos sutartis įskaitymai) teisėtumas nėra apeliacine tvarka išnagrinėtos bylos dalykas. Tai reiškia, kad ieškovas turėjo teisę pareikšti ieškinį gerokai anksčiau ir nelaukdamas civilinės bylos Nr. e2A-46-370/2016 išnagrinėjimo Lietuvos apeliaciniame teisme rezultatų.
 14. Atsakovė iš J. L. pagal įstatymą paveldėtą turtą priėmė pagal 2016 m. kovo 24 d. antstolio M. D. sudarytą paveldimo turto apyrašą. Apie tokius ieškovo reikalavimus 2016 m. kovo 24 d. pasirašydama paveldimo turto apyrašą ir priimdama J. L. palikimą atsakovė nežinojo ir negalėjo žinoti. Turėdamas galimybę, bet į paveldimo turto apyrašą neįtraukdamas savo reikalavimo J. L. dėl nuostolių atlyginimo, tokio reikalavimo pagal šį apyrašą iš J. L. palikimą priėmusiai atsakovei ieškovas negali reikšti. Ginčijama 56 863,94 Eur dydžio nuostolių atlyginimo prievolė yra asmeninė J. L. prievolė ieškovui ir ši prievolė atsakovės negali būti paveldėta, tuo labiau, kad atsakovė pagal antstolio M. D. sudarytą turto apyrašą palikimą iš J. L. priėmė nesant įrašytos tokios prievolės. Jeigu ginčijama J. L. prievolė ieškovo naudai paveldimo turto apyraše būtų buvusi įrašyta, atsakovė būtų išsaugojusi teisę J. L. palikimo nepriimti ir tokiu būdu ieškovas iš viso neturėtų teisinio pagrindo pareikšti ieškinio.

5Ieškinys netenkinamas.

 1. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad 2010-07-21 UAB „Elektra visiems“ ir J. L. sudarė darbo sutartį Nr. 1 (toliau - Darbo sutartis) (el. bylos 1 t., b. l. 41-44), pagal kurią J. L. buvo priimtas į įmonės vadovo (direktoriaus) pareigas.
 2. 2012-12-04 tarp J. L. ir UAB „Elektra visiems“ buvo sudaryta automobilio MERCEDES BENZ ML320 (v/n ( - ) nuomos sutartis Nr. 2012/12/04/01 (1 t., b. l. 23-24), kuri buvo sudaryta 3 metų terminui ir galiojo iki 2015-12-04. 2013-03-01 tarp J. L. ir UAB „Elektra visiems“ 3 metų terminui buvo sudaryta automobilio MERCEDES BENZ S420 CDI (v/n ( - ) nuomos sutartis Nr. 2013/03/01/01 (1 t., b. l. 27-28). Nuomos mokestis pagal kiekvieną nuomos sutartį sudarė po 1 500 Lt/mėn., iš kurių buvo atskaitoma ir į valstybės biudžetą sumokama po 225 Lt gyventojų pajamų mokesčio.
 3. UAB „Elektra visiems“ ir J. L. 2014-02-10 sudarė paskolos sutartį, (1 t., b. l. 18), kurios 1 punktu šalys susitarė, kad J. L. pasiskolina dalimis iš UAB „Elektra visiems“ iki 650 000 Lt ir įsipareigoja juos grąžinti iki 2019-12-31.
 4. Paskolos dalis, t. y. 19 577,42 Lt (5 670,01 Eur) buvo grąžinta, atliekant tarpusavio priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą pagal Paskolos sutartį ir 2012-12-04 Automobilio nuomos sutartį Nr. 2012/12/04/01 bei 2013-03-01 Automobilio nuomos sutartį Nr. 2013/03/01/01.
 5. 2014-12-22 J. L. įskaitė iš UAB „Elektra visiems“ dėl automobilių MERCEDES BENZ ML320 ir MERCEDES BENZ S420 CDI nuomos sutarčių nutraukimo anksčiau nustatytų nuomos sutarties galiojimo terminų gautinas 70 000 Lt (20 273,40 Eur) netesybas (baudą) į dalinį paskolos grąžinimą pagal Paskolos sutartį.
 6. Vilniaus apygardos teismas 2014-12-17 nutartimi UAB „Elektra visiems“ iškėlė bankroto bylą (1 t., b. l. 39-40).
 7. 2015-10-06 J. L. mirė (1 t., b. l. 106)
 8. Atsakovė B. L., kaip mirusiojo sutuoktinė, pagal įstatymą paveldėjo J. L. turtą (1 t., b. l. 107-117). Ji palikimą priėmė pagal antstolio M. D. 2016-03-24 sudarytą paveldimo turto apyrašą (1 t., b. l. 118-119).
 9. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės, kaip mirusiojo J. L. palikimą priėmusios sutuoktinės, 56 863,94 Eur nuostolių atlyginimą, išieškojimą nukreipiant į atsakovės iš J. L. paveldėtą turtą. Atsakovė su ieškiniu nesutinka ir prašo jo netenkinti. Taip pat prašo taikyti CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytą trijų mėnesių ieškinio senaties terminą. Teismas, įvertinęs šalių išdėstytus argumentus bei pateiktus įrodymus sprendžia, jog ieškovas praleido CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytą trijų mėnesių terminą pareikšti reikalavimus priėmusiai palikimą atsakovei be svarbių priežasčių, o tai yra pagrindas ieškinio netenkinti.
 10. CK 5.63 straipsnio, reglamentuojančio kreditorių reikalavimų pareiškimo ir tenkinimo tvarką, 1 dalyje nustatyta, kad palikėjo kreditoriai turi teisę per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui arba pareikšti teisme ieškinį dėl paveldimo turto. Pagal CK 5.63 straipsnio 4 dalį teismas gali atnaujinti šio straipsnio 1 dalyje numatytą terminą, jeigu terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių ir nuo palikimo atsiradimo dienos nepraėjo daugiau kaip treji metai. Taigi kreditorius, siekiantis, kad palikėjo prievolę (skolą) perimtų skolininko įpėdinis, apie tai turi pareikšti nurodytame straipsnyje nustatyta tvarka.
 11. Aiškindamas CK 5.63 straipsnyje nustatytos tvarkos bei terminų reikšmę, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytas trijų mėnesių terminas nuo palikimo atsiradimo dienos, per kurį palikėjo kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, reiškia kreditorių teisių ribojimą. Jis, be kita ko, nustatytas įpėdinių interesų apsaugai, t. y. kad, prieš priimdami palikimą, įpėdiniai turėtų visą informaciją apie palikėjo kreditorių reikalavimus bei galėtų apsispręsti dėl palikimo priėmimo ir jo būdo. Taigi, vienas tokio teisinio reguliavimo tikslų – užtikrinti, kad prieš palikimo priėmimą įpėdiniams būtų žinomi kreditoriai. Kartu taip ginamas teisinių santykių stabilumas, kad palikimą priėmusiems įpėdiniams nebūtų pareikšta papildomų kreditorių reikalavimų, apie kuriuos įpėdiniai, spręsdami dėl palikimo priėmimo, nežinojo ir dėl kurių galėtų iš esmės pasikeisti palikimą priėmusių įpėdinių turtiniai santykiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-18/2014). Nagrinėjamu atveju atsakovė iš J. L. pagal įstatymą paveldėtą turtą priėmė pagal 2016-03-24 antstolio M. D. sudarytą paveldimo turto apyrašą, tačiau ieškovas nepateikė įrodymų, jog apie tokius jo reikalavimus atsakovė, 2016-03-24 pasirašydama paveldimo turto apyrašą ir priimdama J. L. palikimą, buvo informuota. Paveldimo turto apyraše yra nurodyta (26 pozicija), kad antstolis A. N. vykdo Vilniaus apygardos teismo 2014-08-07 išduotą nutartį Nr. 2-5225-611/2014 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo J. L. turtui išieškotojo AB ( - )039,42 Eur trečios eilės reikalavimui užtikrinti, tačiau tai negali būti laikoma tinkamu atsakovės informavimu apie ieškovo reikalavimą. Teismas sutinka su atsakovės argumentais, jog jeigu ginčijama J. L. prievolė ieškovo naudai paveldimo turto apyraše būtų buvusi įrašyta, atsakovė būtų išsaugojusi teisę J. L. palikimo nepriimti.
 12. Kasacinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad CK 5.63 straipsnio nuostatomis siekiama ir kitų tikslų, ne tik informuoti įpėdinius apie kreditorių reikalavimus. Pagal šio straipsnio 2 dalį kreditorių reikalavimai pareiškiami neatsižvelgiant į jų patenkinimo terminų suėjimą. Ši įstatymo nuostata ir nustatyti trijų mėnesių atnaujinamasis bei maksimalus trejų metų naikinamasis terminai kreditorių reikalavimams pareikšti (CK 5.63 straipsnio 1, 4 dalys) sudaro prielaidas civilinių teisinių santykių stabilumui bei apibrėžtumui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-540/2011). CK 5.63 straipsnio 1 dalyje tiesiogiai neįtvirtinti trijų mėnesių termino kreditorių reikalavimams pareikšti praleidimo padariniai. CK 5.63 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta praleisto termino atnaujinimo galimybė, kai terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, sudaro pagrindą daryti išvadą, kad tam, jog kreditorius galėtų reikalauti patenkinti turimą reikalavimo teisę iš palikėjo turto, teisme turi būti įvertintos termino praleidimo priežastys ir priimtas procesinis sprendimas dėl termino atnaujinimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad kreditoriai, buvę neaktyvūs ar dėl kitų priežasčių praleidę šiuos terminus, praranda galimybę įgyvendinti savo reikalavimo teises palikimą priėmusiems įpėdiniams, o šie užsitikrina, kad atsakys tik už tokias palikėjo skolas, kurios paaiškėjo per įstatymo nustatytą laiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-523/2012).
 13. Kasacinio teismo išaiškinta, kad nepriklausomai nuo to, ar po palikėjo mirties palikimas pereina valstybei, ar jį paveldi kiti įpėdiniai, kreditorius, praleidęs CK 5.63 straipsnio 1dalyje nustatytą terminą ir siekdamas savo reikalavimo patenkinimo iš palikėjo turto, turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas atnaujinti šį terminą, o teismas turi tokį prašymą nagrinėti CPK 576–578straipsniuose (bylos dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo) nustatyta tvarka, įvertindamas termino praleidimo priežasčių svarumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-18/2014). Aptartas teisinis reglamentavimas ir kasacinio teismo praktika suponuoja išvadą, kad CK 5.63 straipsnio 1 ir 4 dalyse įtvirtintu reglamentavimu siekiama įpėdinių ir palikėjo kreditorių interesų derinimo, kuris įgyvendinamas apsaugant įpėdinius nuo neapibrėžtumo civiliniuose teisiniuose santykiuose, bet kartu ir suteikiant tam tikras įstatymo nurodytas garantijas tiems kreditoriams, kurie per CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą negalėjo pareikšti reikalavimų dėl svarbių priežasčių. Šios garantijos užtikrina kreditorių teisę kreiptis į teismą dėl CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino atnaujinimo, tačiau teismas gali šį terminą atnaujinti tik tuo atveju, kai jis buvo praleistas dėl svarbių priežasčių ir nuo palikimo atsiradimo dienos nepraėjo daugiau kaip treji metai. Taigi, įstatymų leidėjas prioritetą teikia civilinių teisinių santykių stabilumui ir apibrėžtumui ir šie prioritetai užtikrinami nurodytoje teisės normoje įtvirtinant trejų metų terminą, kuris yra naikinamojo pobūdžio.
 14. Nagrinėjamoje byloje ieškovas nurodo, jog terminas ieškovui pareikšti savo reikalavimus atsakovei, kaip palikimą priėmusiai įpėdinei baigėsi 2016-01-04. Kaip svarbias priežastis, dėl ko buvo praleistas 3 mėnesių terminas, ieškovas nurodo tai, jog ieškovo ir J. L. nesiejo tiesioginiai teisiniai skoliniai santykiai; ieškovo reikalavimas yra kildinamas iš Bendrovės vadovo J. L. civilinės atsakomybės teisinių santykių; Lietuvos apeliaciniame teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. e2A-46-370/2016, kurioje J. L., o jam mirus - atsakovei buvo pareikštas reikalavimas dėl Paskolos sutarties pripažinimo negaliojančia ir Lietuvos apeliacinio teismo nutartis, kuria ieškinys buvo atmestas, buvo priimta tik 2016-10-18; ieškovas yra bankrutavusi įmonė, todėl esant viešajam interesui bankroto bylose, galimas teismo sprendimas, priimtas šioje civilinėje byloje, turės įtakos visų bendrovės kreditorių teisėms ir pareigoms. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad jeigu kreditorius praleido įstatymo nustatytą trijų mėnesių terminą reikalavimams palikimą priėmusiems įpėdiniams pareikšti ir kyla ginčas dėl šio specialiojo termino atnaujinimo, tai teismas kreditoriaus prašymu nustato, dėl kokių priežasčių jis šį terminą praleido, o nustatęs, kad priežastys buvo svarbios, sprendžia dėl jo atnaujinimo, jeigu nėra suėjęs naikinamasis trejų metų terminas, kuris skaičiuojamas nuo palikimo atsiradimo dienos (CK 5.63 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-123/2014). Šiuo atveju teismas sprendžia, kad ieškovo nurodytos termino praleidimo priežastys (jog ieškovo ir J. L. nesiejo tiesioginiai teisiniai skoliniai santykiai bei kad ieškovo reikalavimas yra kildinamas iš Bendrovės vadovo J. L. civilinės atsakomybės teisinių santykių) negali būti pripažintos svarbiomis, kadangi tai niekaip neįrodo šio termino praleidimo priežasčių. Kaip teisingai nurodo atsakovė, buvusiam UAB „Elektra visiems“ vadovui J. L. mirus 2015-10-04 ir nuo šio momento prasidėjus 3 mėnesių termino eigai, nuo galutinio Vilniaus apygardos teismo nutarties iškelti UAB „Elektra visiems“ bankroto bylą įsiteisėjimo (nuo 2015-03-10) jau buvo praėję beveik septyni mėnesiai, todėl dar iki J. L. mirties UAB „Elektra visiems“ administratorius UAB „Toplit“ turėjo pakankamai laiko ieškinį dėl nuostolių atlyginimo bankrutuojančios įmonės vardu pareikšti pačiam J. L..
 15. Teismas pritaria atsakovės argumentams, jog ieškovas ieškinyje nepagrįstai nurodo, kad delsimas kreiptis į teismą su ieškiniu dėl nuostolių atlyginimo gali būti pateisinamas laukimu, kol Lietuvos apeliaciniame teisme bus išnagrinėta civilinė byla Nr. e2A-46-370/2016 ir priimtas galutinis sprendimas dėl UAB „Elektra visiems“ ir J. L. sudarytos Paskolos sutarties galiojimo bei restitucijos klausimo. Teismų praktikoje, aiškinant šią materialiosios teisės normą, procesinių teisės normų, reglamentuojančių skolininko pakeitimą, kontekste yra pasisakyta, jog nei CK 5.63 straipsnyje, nei kitose materialiosios teisės normose nenustatyta, kad, esant paveldėjimo teisiniams santykiams, kreditorių reikalavimams, kurie jau yra vykdomi ar yra kokioje nors kitoje procesinėje teisminio teisių gynimo stadijoje, taikomas kitoks teisinis režimas, nei reikalaujama pagal CK 5.63 straipsnį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-523/2012).
 16. Kasacinis teismas yra nurodęs, jog įstatymų leidėjas, termino atnaujinimo pagrindu nurodydamas svarbią priežastį, nedetalizuoja šios sąvokos ir palieka teismų diskrecijai kiekvienu konkrečiu atveju vertinti termino praleidimo priežasčių svarbumą. Spręsdami, ar terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, teismai visų pirma turi įvertinti svarbia priežastimi nurodomų aplinkybių pobūdį: tai gali būti tam tikri įvykiai (pvz., nenugalimos jėgos aplinkybės, liga ir pan.), kurie nepriklauso nuo asmens valios, trečiųjų asmenų, susijusių arba nesusijusių su terminą praleidusiu asmeniu, taip pat paties terminą praleidusio asmens veiksmai ir šių veiksmų nulemtos aplinkybės. Svarbia įstatyme nustatyto termino praleidimo priežastimi laikytinos tik termino eigos metu buvusios aplinkybės, nepriklausančios nuo terminą praleidusio asmens valios ir objektyviai sutrukdžiusios jam laiku pačiam ar per atstovą atlikti teisinį veiksmą, kuriam nustatytas terminas. Be to, vertindami termino praleidimo priežastis, teismai privalo atsižvelgti ir į nustatyto termino tikslus, nes dažnai termino praleidimas sukelia svarbius teisinius padarinius ne tik jį praleidusiajam, bet ir kitiems asmenims, kurių elgesį gali lemti terminą praleidusio asmens pasinaudojimas ar nepasinaudojimas įstatymo suteikiamomis teisėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-20/2015). Teismas, įvertinęs šalių argumentus šiuo klausimu bei bylos medžiagą sprendžia, jog ieškovas nenurodė svarbių CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino praleidimo priežasčių, todėl pagrindo praleistą terminą atnaujinti nėra, o dėl šių priežasčių nėra pagrindo tenkinti ieškovo ieškinį.
 17. CPK 93 str. 1 d. yra nurodyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Šiuo atveju ieškinio netenkinus, iš ieškovo atsakovės naudai turėtų būti priteistos jos patirtos bylinėjimosi išlaidos, tačiau atsakovė nepateikė tokias išlaidas patvirtinančių dokumentų, todėl jos nepriteisiamos.

6Vadovaudamasis LR CPK 260 str., 268 str., 270 str., 307 str., teismas

Nutarė

7Ieškovo BUAB „Elektra visiems“ ieškinio netenkinti.

8Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai