Byla 2S-824-577/2013
Dėl baudos skyrimo, suinteresuoti asmenys Jokūbausko įmonės „Jonas“ vadovas J. J., Jokūbausko įmonė „Jonas“, UAB „Jono statyba“ ir UAB „Austaka“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens J. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 31 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo antstolio V. Č. pareiškimą dėl baudos skyrimo, suinteresuoti asmenys Jokūbausko įmonės „Jonas“ vadovas J. J., Jokūbausko įmonė „Jonas“, UAB „Jono statyba“ ir UAB „Austaka“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas antstolis V. Č. prašė teismo spręsti klausimą dėl baudos skyrimo Jokūbausko įmonės „Jonas“ vadovui J. J. už antstolio reikalavimo pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą nevykdymą ir skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (skaičiuojant nuo 2012 m. gruodžio 17 d.). Pareiškėjas nurodė, kad pagal Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2012 m. spalio 25 d. vykdomąjį raštą vykdant skolos išieškojimą iš skolininko UAB „Jono statyba“ išieškotojui UAB „Austaka“ nustatyta, jog Jokūbausko įmonė „Jonas“ galbūt turi piniginių lėšų, priklausančių skolininkui UAB „Jono statyba“. Jokūbausko įmonei „Jonas“ 2012 m. gruodžio 17 d. įteiktas patvarkymas, kuriame nurodytų antstolio reikalavimų įmonė neįvykdė.

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. sausio 31 d. nutartimi skyrė 500 Lt baudą Jokūbausko įmonės „Jonas“ vadovui J. J. už kiekvieną antstolio 2012 m. gruodžio 10 d. patvarkymo Nr. 0116/12/03071 nevykdymo dieną. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad nagrinėjamoje byloje nenustatyta jokių J. J., kaip Jokūbausko įmonės „Jonas“ vadovo, atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių, taip pat nėra duomenų, kad už antstolio reikalavimų nevykdymą J. J. jau buvo taikytos sankcijos. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas skyrė įstatyme nustatyto vidutinio dydžio baudą – 500 Lt už kiekvieną nevykdymo dieną. Be to, nustatydamas baudos dydį, pirmosios instancijos teismas pagal analogiją vadovavosi Administracinių teisės pažeidimų kodekso 302 straipsnio 1-3 dalių nuostatomis, t. y. skiriamos baudos dydį nustatinėjo pagal baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes (ATPK 30 straipsnis).

5J. J. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 31 d. nutartį ir iš naujo spręsti klausimą dėl baudos, skirtinos Jokūbausko įmonės „Jonas“ vadovui J. J.. Apeliantas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, skirdamas baudą, netinkamai parinko baudos dydį, nes paskirta bauda neatitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijų. Nurodo, kad Jokūbausko įmonė „Jonas“ nėra skolininkas nagrinėjamoje byloje, todėl minėto dydžio baudos paskyrimas su byla nesusijusiam asmeniui yra akivaizdžiai neteisingas. Be to, apeliantas tvirtina, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti apelianto kaltės dėl antstolio įpareigojimų nevykdymo, nes antstolio patvarkymas nebuvo vykdomas ne dėl tyčinių bendrovės direktoriaus veiksmų, o dėl objektyvių, nuo suinteresuoto asmens valios nepriklausančių veiksmų. Apeliantas teigia, kad jam apie antstolio priimtą patvarkymą tapo žinoma tik gavus skundžiamą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 31 d. nutartį, nes dokumentus priėmusi įmonės darbuotoja apie gautą iš antstolio patvarkymą jo neinformavo. Taip pat apeliantas atkreipia dėmesį, kad ir pats antstolis nevykdė pareigos bendradarbiauti, nes išsiuntęs patvarkymą ir negavęs jokių duomenų, iškart kreipėsi į teismą dėl baudos skyrimo. Be to, apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas be jokio teisinio pagrindo skirdamas baudą vadovavosi Administracinių teisės pažeidimo kodekso nuostatų analogija.

6Antstolis V. Č. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 31 d. nutartį palikti nepakeistą. Pažymi, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims, nepriklausomai nuo to, ar jie yra vykdomosios bylos šalis, ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Antstolis tvirtina, kad apelianto nurodyta aplinkybė, kad darbuotoja neinformavo įmonės vadovo apie pateiktus dokumentus, negali būti rimtu argumentu, suteikiančiu pagrindą sumažinti paskirtos baudos dydį.

7Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

9Atskiruoju skundu nesutinkama su teismo nutartimi, kuria buvo paskirta bauda Jokūbausko įmonės „Jonas“ vadovui J. J., todėl apeliacinės instancijos teismas, neišeidamas už atskirojo skundo ribų, pasisako tik dėl skundžiamos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo (320 str., 338 str.).

10Teisinė valstybė grindžiama visuotiniu įstatymų privalomumu, įstatymuose nustatytos teisinės tvarkos įgyvendinimas inter alia užtikrinamas per valstybės įgaliotų subjektų, turinčių valdingus įgalinimus kitų asmenų atžvilgiu, veiklą. Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (LR Antstolių įstatymo 2 str. 1 d., CPK 585 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vykdymo procesą reglamentuoja LR CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos normos, kuriose laikomasi nuostatos, kad vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis LR CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Vykdymo procese antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad teismo sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas (CPK 634 str. 2 d.). Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas gali pritaikyti procesinio poveikio priemonę – baudą. Pažymėtina, kad Teismų sprendimų vykdymo taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją), tinkamai apginti išieškotojo interesus, tačiau nepažeisti ir kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės mėn. 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-136/2011).

11Kaip matyti iš bylos medžiagos, antstolio 2012-12-10 Patvarkymas Nr. 0116/12/03071 buvo išsiųstas UAB „Jono statyba“ ir Jokūbausko įmonei „Jonas“ (b.l. 5-6). Patvarkymas įteiktas 2012-12-17 Jokūbausko įmonės „Jonas“ personalo skyriaus darbuotojai E. N. (b.l. 7). Minėtu Patvarkymu antstolis įpareigojo Jokūbausko įmonę „Jonas“, jeigu ji turi skolininkui UAB „Jono statyba“ priklausančių lėšų, jas nedelsiant pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, neviršijant arešto masto – 71 794,68 Lt; pakartotinai įpareigojo Jokūbausko įmonę „Jonas“ per 5 dienas nuo Patvarkymo gavimo dienos pranešti, kokiu pagrindu ir kokio dydžio turtinė teisė priklauso skolininkui UAB „Jono statyba“, bei pateikti sutarčių, sudarytų su UAB „Jono statyba“, kurių pagrindu atsiranda ar gali atsirasti skolininkui priklausančios turtinės teisės, nuorašus; taip pat įpareigojo Jokūbausko įmonę „Jonas“ per 5 dienas nuo Patvarkymo gavimo dienos informuoti apie visus Jokūbausko įmonės „Jonas“ atsiskaitymus su arba už UAB „Jono statyba“ nuo 2010 m. rugpjūčio 9 d. iki Patvarkymo gavimo dienos, nurodant lėšų mokėjimo datą, sumą, lėšų gavėją ir mokėjimo pagrindą; įpareigojo Jokūbausko įmonę „Jonas“ per 5 dienas nuo Patvarkymo gavimo dienos informuoti, ar kilnojamasis turtas, kuris aprašytas antstolės D. P. aprašu, nuosavybės teise priklauso skolininkui UAB „Jono statyba“. Be to, antstolis informavo apie tai, kad už antstolio reikalavimų neįvykdymą teismas gali skirti baudą iki 1000 Lt.

12Nagrinėjamu atveju byloje esantys duomenys leidžia spręsti, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino antstolio prašymą dėl baudos skyrimo įmonės vadovui už jo įpareigojimų nevykdymą. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra pateikta įrodymų apie tai, kad įmonės vadovui nebūtų žinoma apie 2012-12-10 antstolio Patvarkymą. Priešingai, kaip matyti iš bylos medžiagos, 2012-12-17 Patvarkymas buvo įteiktas apelianto įmonės darbuotojai (b.l. 7), kas sudaro pakankamą pagrindą daryti išvadą, kad darbuotoja apie tokio Patvarkymo gavimą informavo savo vadovą ir jam tapo žinoma ar turėjo būti žinoma apie antstolio įpareigojimus. Kritiškai vertintinas apelianto teiginys, kad jam apie antstolio įpareigojimus nebuvo žinoma, nes dokumentus priėmė įmonės darbuotoja, kuri apie iš antstolio gautą Patvarkymą įmonės vadovo neinformavo. Atkreiptinas apelianto dėmesys, kad pagal CPK 123 str. 4 d., kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui. Taigi dokumentai, įteikti įmonės darbuotojui, laikomi tinkamai įteiktais, o darbuotojas, priėmęs dokumentus, turi pareigą perduoti gautą korespondenciją atsakingiems asmenims. Kadangi byloje nėra duomenų apie tai, kad antstolio įpareigojimai būtų įvykdyti, tai pagal šiuo metu galiojančią CPK 585 str. 2 d. redakciją asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo juridinis asmuo, numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui ar kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 str. 3 d.). Taigi, įvertinęs išdėstytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas pagrįstai Jokūbausko įmonės „Jonas“ vadovui pritaikė procesinio poveikio priemonę, tačiau, kiekvienu konkrečiu atveju skiriant baudą, kyla klausimas, kokio dydžio bauda būtų teisinga ir protinga.

13Pažymėtina, kad skirtinos baudos konkretaus dydžio nustatymas priskirtinas teismo nuožiūrai. CPK 3 str. 7 d. nustatyta, kad jeigu įstatymai ar ginčo šalių susitarimas numato, kad tam tikrus klausimus teismas sprendžia savo nuožiūra, teismas tai darydamas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Pažymėtina, jog baudos skyrimas yra viena iš griežčiausių civiliniame procese numatytų procesinio poveikio priemonių, sukelianti proceso dalyviams finansinio pobūdžio neigiamas pasekmes, todėl vertinant šios nuobaudos sukeliamas pasekmes, ši priemonė turi būti taikoma atsakingai, tinkamai išanalizavus ir įvertinus jos taikymo būtinumą ir pagrįstumą. Sprendžiant klausimą dėl antstolio reikalavimų nevykdymo, svarbu konstatuoti patį reikalavimo neįvykdymo faktą ir įvertinti aplinkybių visumą. Iš atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytų aplinkybių yra pagrindas teigti, jog apeliantas iš esmės neginčija aplinkybių, kad nėra vykdomas antstolio patvarkymas, tačiau tokį neveikimą pateisina tuo, kad jis nebuvo tinkamai informuotas apie tokio patvarkymo priėmimą. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pastarosios aplinkybės nesudaro pagrindo Jokūbausko įmonės „Jonas“ vadovui, kuris yra atsakingas ir privalo užtikrinti, kad jo vadovaujamoje įmonėje būtų vykdomi antstolio patvarkymai bei vykdomieji dokumentai, nevykdyti teisėto antstolio nurodymo ar atleisti jį nuo baudos skyrimo.

14Sprendžiant dėl konkretaus baudos dydžio bei termino, nuo kada skirtina bauda, taip pat vertintinos tokios aplinkybės kaip išieškomos sumos dydis, pažeidimo pobūdis ir jo pasekmės, pažeidimo laikotarpis. Pažymėtina, kad teismo skiriama bauda, kaip procesinė sankcija, neatlieka kompensuojamosios funkcijos, taip pat ši sankcija negali būti vertinama kaip „satisfakcija“ antstoliui ar išieškotojui. Kaip ir akcentavo pirmosios instancijos teismas, baudos esminis tikslas yra drausminantis poveikis, kuris yra nukreiptas į ateitį, siekiant, kad pažeidimas nesikartotų ateityje. Be to, skiriant baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą itin svarbu įvertinti baudos sukeliamas pasekmes, ar iš tiesų yra būtina taikyti tokios rūšies procesinio pobūdžio poveikio priemonę. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, 500 Lt dydžio bauda už kiekvieną patvarkymo neįvykdymo dieną yra akivaizdžiai per didelė konstatuoto pažeidimo atžvilgiu. Paskirtos baudos dydis yra neteisingas, neproporcingai didelis ir pažeidžiantis suinteresuoto asmens interesus. Paminėtina, kad nuo patvarkymo įteikimo apeliantui iki kreipimosi į teismą praėjo sąlyginai neilgas laikotarpis, negavęs jokių duomenų iš apelianto, antstolis nesiuntė pakartotinio raginimo, o iškart kreipėsi į teismą. Taigi, esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nurodyto dydžio baudos paskyrimas akivaizdžiai varžytų suinteresuoto asmens interesus, prieštarautų padaryto pažeidimo mastui, neatitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų.

15Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, bei į tokio pobūdžio bylose formuojamą teismų praktiką (Vilniaus apygardos teismo 2012-07-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1362-450/2012, Vilniaus apygardos teismo 2012-10-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1642-104/2012 ir kt.) ir vadovaudamasis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais (LR CPK 3 str. 1 d.), apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šiuo atveju tikslinga paskirti 50 Lt baudą už kiekvieną pažeidimo dieną, skaičiuojant nuo 2013 m. sausio 31 d., t.y. skundžiamos nutarties įsiteisėjimo dienos.

16Taip pat pabrėžtina, kad kasacinės instancijos teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

17Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo motyvais yra pagrindas keisti skundžiamą teismo nutartį (LR CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

19Suinteresuoto asmens J. J. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

20Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-01-31 nutartį pakeisti.

21Paskirti J. J. (a. k. ( - ) 50 (penkiasdešimties) litų baudą už kiekvieną pažeidimo dieną, skaičiuojant nuo 2013 m. sausio 31 d., t.y. skundžiamos nutarties įsiteisėjimo dienos.

22Bauda sumokėtina Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos (į. a. k. 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB banke „Swedbank“, įmokos kodas 6800.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. Pareiškėjas antstolis V. Č. prašė teismo spręsti klausimą dėl baudos... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. sausio 31 d. nutartimi skyrė 500 Lt... 5. J. J. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo... 6. Antstolis V. Č. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus miesto... 7. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 9. Atskiruoju skundu nesutinkama su teismo nutartimi, kuria buvo paskirta bauda... 10. Teisinė valstybė grindžiama visuotiniu įstatymų privalomumu, įstatymuose... 11. Kaip matyti iš bylos medžiagos, antstolio 2012-12-10 Patvarkymas Nr.... 12. Nagrinėjamu atveju byloje esantys duomenys leidžia spręsti, kad pirmosios... 13. Pažymėtina, kad skirtinos baudos konkretaus dydžio nustatymas priskirtinas... 14. Sprendžiant dėl konkretaus baudos dydžio bei termino, nuo kada skirtina... 15. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, bei į tokio pobūdžio bylose... 16. Taip pat pabrėžtina, kad kasacinės instancijos teismas ne kartą yra... 17. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339... 19. Suinteresuoto asmens J. J. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 20. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-01-31 nutartį pakeisti.... 21. Paskirti J. J. (a. k. ( - ) 50 (penkiasdešimties) litų baudą už kiekvieną... 22. Bauda sumokėtina Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos...