Byla eB2-5161-866/2016
Dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Progresyvios verslo idėjos“ bankroto byloje

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi R. Ž. pareiškimą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Progresyvios verslo idėjos“ bankroto byloje,

Nustatė

2kreditorė R. Ž. prašo patvirtinti 2 689, 74 Eur sumos kreditorinį reikalavimą, kurią sudaro 986, 07 Eur nesumokėtas darbo užmokestis, 487, 27 Eur nesumokėtas užmokestis už kasmetines atostogas bei dviejų mėnesių dydžio išeitinė išmoka 1 216, 40 Eur. Kreditorė nurodo, kad pareiškėjos darbo sutarties 4 punkte nustatyta, jog darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui mėnesinę algą: išbandomuoju laikotarpiu – 2 000 Lt, praėjus išbandomajam laikotarpiui – 2 100 Lt atskaičius mokesčius. Pareiškėja pateikė prašomą priteiti finansinį reikalavimą atskaičiuos mokesčius.

3BUAB „Progresyvios verslo idėjos“ bankroto administratorius MB „Rigita“ nurodo, kad kreditorės R. Ž. tvirtintinas kreditorinis reikalavimas yra 2 041, 88 Eur. Nurodo, kad kreditorė nurodytas kreditorinio reikalavimo dydis 2 689, 74 Eur apskaičiuotas neatskaičius mokesčių.

4Prašymas tenkintinas.

5Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalis numato, kad teisme iškėlus įmonės bankroto bylą, bankrutuojančios įmonės kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti bankroto administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus. Teismas, priimdamas nutartį iškelti bankroto bylą, nustato ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punktas). Bankroto administratorius kreditorių pareikštus reikalavimus, patikrinęs jų pagrįstumą pagal įmonės apskaitos dokumentus, pateikia teismui tvirtinti arba ginčija kaip nepagrįstus (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punktas). Pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį bankrutuojančios įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

6Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ bei CPK normas dėl bankrutuojančios įmonės kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra pripažįstama, kad kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2012 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2012).

7Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad kreditoriaus finansinis reikalavimas bankroto byloje gali būti tvirtinamas tuomet, kai jis yra pagrįstas įrodymais; neįrodyto reikalavimo patvirtinimas neatitiktų bankroto proceso tikslų bei pažeistų kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių, pagrindusių savo reikalavimus ir turinčių teisėtą interesą į savo reikalavimo patenkinimą kuo didesne apimtimi, teisėtus interesus. Be to, bylose dėl kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo, bankroto proceso tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai ar iš dalies tenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų tenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet ir turi įtakos patvirtintų reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis buvo tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Dėl to kreditoriaus reikalavimas gali būti tvirtinamas tik patikrintas; pirminį kreditorių pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankroto administratorius ir (arba) teikia teismui tvirtinti konkretų reikalavimą arba jį ginčija teisme; nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių reikalavimų, teismas taip pat tvirtina kreditoriaus reikalavimą tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, jog jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011, 2014 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014).

8Pagal Darbo kodekso 141 straipsnio 1 dalį darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu šiuo Kodeksu ar kitais įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka.

9Kreditorė R. Ž. 2 689, 74 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą grindžia apeliuodama į 2013 m. gruodžio 4 d., darbo sutarties Nr. 45, 4 punktą, kuriame nurodyta, kad darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui mėnesinę algą: išbandomuoju laikotarpiu – 2 000 Lt (579, 24 Eur) atskaičius mokesčius, praėjus išbandomajam laikotarpiui – 2 100 Lt (608, 20 Eur) atskaičius mokesčius.

10Bankroto administratorius nesutinka su tokiu kreditorės sutarties aiškinimu ir nurodo, kad iš kreditorės nurodomos priskaičiuotos sumos - 2 689, 74 Eur turėtų būti išskaitytas 15 proc. gyventojų pajamų mokestis ir 9 proc. įmokos Sodrai ir tvirtintina suma sudarytų 2 041, 88 Eur.

11Darbuotoją ir darbdavį siejantys darbo teisiniai santykiai reglamentuojami darbo įstatymuose ir kituose norminiuose teisės aktuose. DK 35 straipsnio 1 dalyje nustatyti bendrieji darbo subjektų teisių įgyvendinimo ir pareigų vykdymo reikalavimai, pagal kuriuos įgyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas darbdaviai, darbuotojai ir jų atstovai turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo, sąžiningumo, teisingumo principų. CK normos darbo santykiams taikomos tiek, kiek jų nereglamentuoja specialieji įstatymai (CK 1.1 straipsnio 3 dalis) (žr.pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-625-687/2015).

12Darbo kodekso 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienoje darbo sutartyje šalys privalo sulygti dėl būtinųjų sutarties sąlygų: darbuotojo darbovietės (įmonės, įstaigos, organizacijos, struktūrinio padalinio ir kt.) ir darbo funkcijų, t. y. dėl tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbo arba tam tikrų pareigų.

13Darbo kodekso 188 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad konkretūs valandiniai tarifiniai atlygiai, mėnesinės algos, kitos darbo apmokėjimo formos ir sąlygos, darbo normos (išdirbio, laiko, aptarnavimo ir kt.) nustatomos kolektyvinėse ir darbo sutartyse.

14Minėta, pagal darbo sutarties, sudarytos tarp kreditorės R. Ž. ir BUAB „Progresyvios verslo idėjos“ 4 punktą sulygta dėl atlygio „atskaičius mokesčius“. Teismo vertinimu, formuluotė yra neaiški ir dviprasmiška, tačiau įvertinus tai, kad darbuotojas yra silpnesnioji sutartinių darbo teisinių santykių šalis, teismas sprendžia, kad darbo sutartimi buvo sulygta dėl darbo užmokesčio po mokesčių valstybei sumokėjimo. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatas mokesčius valstybei moka darbdavys (VSDĮ 9 straipsnio 1 punktas). Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad bankroto administratorius nepateikė finansinės apskaitos dokumentų, patvirtinančių anksčiau šiai kreditorei faktiškai išmokėtą darbo užmokestį, ir paneigiančiu sutarties nuostatą dėl darbo užmokesčio atskaičius mokesčius, pateikti tik nauji kreditorinio reikalavimo dydžio skaičiavimai.

15Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu.

16Kasacinio teismo praktikoje pažymėta ir tai, kad aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą (CPK12, 178 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2015; 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011).

17Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad yra pagrindas padidinti pirmos eilės kreditorės R. Ž. kreditorinį reikalavimą BUAB „Progresyvios verslo idėjos“ bankroto byloje nuo 2 041, 88 Eur iki 2 689, 74 Eur sumos.

18Vadovaudamasis ĮBĮ 26, 35 straipsniais, CPK 290 – 292 straipsniais, teismas

Nutarė

19prašymą tenkinti.

20Padidinti pirmos eilės kreditorės R. Ž., a. k. ( - ) kreditorinį reikalavimą BUAB „Progresyvios verslo idėjos“ bankroto byloje nuo 2 041, 88 Eur iki 2 689, 74 Eur sumos.

21Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė, rašytinio proceso tvarka... 2. kreditorė R. Ž. prašo patvirtinti 2 689, 74 Eur sumos kreditorinį... 3. BUAB „Progresyvios verslo idėjos“ bankroto administratorius MB... 4. Prašymas tenkintinas. ... 5. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalis numato,... 6. Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ bei CPK normas dėl bankrutuojančios... 7. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad... 8. Pagal Darbo kodekso 141 straipsnio 1 dalį darbdavys privalo visiškai... 9. Kreditorė R. Ž. 2 689, 74 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą grindžia... 10. Bankroto administratorius nesutinka su tokiu kreditorės sutarties aiškinimu... 11. Darbuotoją ir darbdavį siejantys darbo teisiniai santykiai reglamentuojami... 12. Darbo kodekso 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienoje darbo sutartyje... 13. Darbo kodekso 188 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad konkretūs valandiniai... 14. Minėta, pagal darbo sutarties, sudarytos tarp kreditorės R. Ž. ir BUAB... 15. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 16. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta ir tai, kad aktyvus teismo vaidmuo... 17. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad yra pagrindas... 18. Vadovaudamasis ĮBĮ 26, 35 straipsniais, CPK 290 – 292 straipsniais, teismas... 19. prašymą tenkinti.... 20. Padidinti pirmos eilės kreditorės R. Ž., a. k. ( - ) kreditorinį... 21. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos skundžiama atskiruoju...