Byla AS-159-261/2020
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Romano Klišausko ir Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų R. J. ir Z. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. sausio 9 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų R. J. ir Z. S. skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujamai Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyriaus ir Nacionalinės žemės tarnybos Panevėžio skyriaus, dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjai R. J. ir Z. S. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydami: 1) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT) 2019 m. spalio 16 d. raštą Nr. 1SS-1983-(7.5.); 2) panaikinti NŽT Panevėžio skyriaus 2019 m. rugpjūčio 20 d. raštą Nr. 23SD-6385-(14.23.104.); 3) panaikinti NŽT Panevėžio skyriaus 2019 m. rugpjūčio 20 d. raštą Nr. 23SD-6386-(14.23.104.); 4) panaikinti NŽT Panevėžio skyriaus vedėjo 2019 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 23VĮ-1741-(14.23.2.) ,,Dėl siūlytinų piliečiams perduoti neatlygintinai Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyriaus nuosavybėn naujų žemės sklypų sąrašo ir piliečių, kuriems bus pasiūlyta gauti neatlygintinai nuosavybėn naujus žemės sklypus, sąrašo patvirtinimo“ patvirtinto Piliečių, kuriems bus pasiūlyta gauti neatlygintinai naujus žemės sklypus Panevėžio mieste, sąrašo dalį dėl G. J. M. sąrašo Nr. ( - ) ir L. J. sąrašo Nr. ( - ); 5) įpareigoti NŽT Panevėžio skyrių patenkinti pareiškėjų 2019 m. rugpjūčio 6 d. teiktą prašymą parengti išvadą dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn ( - ) kadastro vietovėje.

6Pareiškėjai taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – uždrausti atsakovui NŽT Vilniaus rajono skyriui atlikti veiksmus, susijusius su žemės reformos žemėtvarkos projekto parengimu ir patvirtinimu dalyje dėl sklypų, patvirtintų NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2019 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 48 VĮ-1017-(14.48.2.) projektinis Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. sausio 9 d. nutartimi netenkino pareiškėjų prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo.

9Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs kilusį ginčą apibūdinančias aplinkybes, skundo reikalavimus, pareiškėjų prašomą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir pareiškėjų nurodytas priežastis, dėl kurių, pareiškėjų teigimu, turi būti taikoma prašoma reikalavimo užtikrinimo priemonė, padarė išvadą, kad šiuo atveju pareiškėjai nurodė tik galimas reikalavimo užtikrinimo priemonės netaikymo pasekmes, kurios vertintinos kaip prielaidos ir negali būti prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę pagrindu. Šių aplinkybių teismas nevertino tokiomis, dėl kurių būtų neįmanoma atkurti padėties, buvusios iki skundžiamo sprendimo priėmimo.

10Teismas sprendė, kad šiuo atveju pareiškėjai, kuriems tenka pareiga pagrįsti reikalavimo užtikrinimo būtinybę, nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, jog nagrinėjamu atveju šioje bylos nagrinėjimo stadijoje egzistuoja pagrindas taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nagrinėjamu atveju būtų adekvatus ir proporcingas, atitiktų šalių interesų pusiausvyrą bei viešąjį interesą. Dėl nurodytų priežasčių teismas pareiškėjų prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo netenkino.

11III.

12Pareiškėjai padavė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. sausio 9 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės.

13Pareiškėjų teigimu, teismas nepagrįstai atmetė prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, motyvuodamas tuo, kad pareiškėjai neįgyvendino pareigos pagrįsti reikalavimo užtikrinimo būtinybę, nes pareiškėjams tokia galimybė buvo apribota atsakovų valia, teikiant jiems neišsamią ar visiškai neteikiant informacijos. Atsakovas nepateikė nuomonės dėl pareiškėjų prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, o teismo veiksmai įpareigojant atsakovą pateikti nuomonę dėl 2019 m. gruodžio 17 d. prašymo, patvirtina, jog buvo pradėtas spręsti reikalavimo užtikrinimo priemonės skyrimo klausimas. Teismas turėjo atsižvelgti į aplinkybę, kad pareiškėjai negali pateikti motyvuoto prašymo dėl įrodymų trūkumo, todėl turėjo tokius įrodymus išreikalauti savo iniciatyva ir / ar imtis priemonių reikalavimui užtikrinti.

14Pareiškėjai taip pat nesutinka su teismo argumentu, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nagrinėjamu atveju būtų neadekvatus ir neproporcingas, neatitiktų šalių interesų pusiausvyros bei viešojo intereso. Pažymi, kad šalių interesas yra atkurti nuosavybės teises įstatymo nustatyta tvarka ir terminais, o visuomenės interesas yra žemės reforma ir tinkamas nuosavybės atkūrimo proceso vykdymas, todėl kol nėra galutiniu teismo sprendimu šioje byloje nustatytos pažeistos pareiškėjų teisės, tol nėra pagrindo išvadai, jog taikytina reikalavimo užtikrinimo priemonė neatitiktų viešojo intereso ar šalių interesų pusiausvyros.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Atskiruoju skundu ginčijamas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. sausio 9 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjų prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, teisėtumas ir pagrįstumas.

18ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 str. 3 d.).

19Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad proceso dalyvis tikėtinai pagrindė reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Taigi reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonės yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016). Pažymėtina ir tai, kad skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimas priklauso nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje byloje yra individualus.

20Atkreiptinas dėmesys, jog būtent asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, kyla pareiga pateikti įrodymus, pagrindžiančius, kad tokių priemonių taikymas yra būtinas siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-801/2011). Dėl nurodytų priežasčių atmestini kaip nepagrįsti pareiškėjų argumentai, kad teismas turėjo atsižvelgti į aplinkybę, jog jie negali pateikti motyvuoto prašymo dėl įrodymų trūkumo ir tokius įrodymus turėjo išreikalauti savo iniciatyva ir / ar imtis priemonių reikalavimui užtikrinti.

21Nagrinėjamu atveju pareiškėjai prašė teismo taikyti ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę: uždrausti atsakovui NŽT Vilniaus rajono skyriui atlikti veiksmus, susijusius su žemės reformos žemėtvarkos projekto parengimu ir patvirtinimu dalyje dėl sklypų, patvirtintų NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2019 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 48 VĮ-1017-(14.48.2.) projektinis Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Pareiškėjai įrodinėja, kad nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės ir perdavus kitiems pretendentams projektinius sklypus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), pareiškėjams bus padaryta žala, kurią atstatyti būtų sudėtinga arba neįmanoma.

22Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi pareiškėjų skundo, prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo ir atskirojo skundo argumentus, nesutinka su pareiškėjų pozicija, kad pirmosios instancijos teismas privalėjo taikyti jų prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę. Pažymėtina, kad iš byloje pateiktų duomenų matyti, jog pareiškėjų minimuose laisvos žemės fondo žemės plotuose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) šiuo metu yra suprojektuoti žemės sklypai aukščiau eilėje nei pareiškėjai esantiems pretendentams į nuosavybių teisių atkūrimą. Taigi dar iki pareiškėjų skundo padavimo teismui teisinį interesą įgyti projektinius sklypus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), į kuriuos pretenduoja ir pareiškėjai, įgijo ir tretieji asmenys. Šiame kontekste akcentuotina, kad sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi būti atsižvelgta į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą, jų įtaką kitiems asmenims, taip pat į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų principų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėse bylose Nr. AS16-528/2007).

23Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjai, prašydami taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, iš esmės nurodė faktines aplinkybes apie vykstantį nuosavybės teisių atkūrimo procesą, tačiau nepagrindė, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės bus padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Aplinkybė, kad kitiems pretendentams gali būti suprojektuoti sklypai Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), savaime nepatvirtina, jog nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės pareiškėjams bus padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, kurios nebus galima kompensuoti teisės aktų nustatyta tvarka.

24Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi pozicijos, kad pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones turi būti realus, o ne pagrįstas prielaidomis apie galimas kilti neigiamas pasekmes ateityje. Be to, prielaida, jog pareiškėjas gali patirti tam tikrų neigiamų pasekmių, savaime nėra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, tuo labiau jeigu pareiškėjas neįrodo, kad tokių neigiamų pasekmių pašalinimas būtų neįmanomas ar sudėtingas (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-149/2012; 2017 m. liepos 26 d. nutartis administracinėje byla Nr. AS-662-756/2017).

25Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjai nenurodė jokių išskirtinių aplinkybių, kurios patvirtintų, jog nepritaikius jų prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, jiems ar visuomenės saugomiems interesams gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, priešingai, pritaikius prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę gali būti pažeisti trečiųjų asmenų interesai.

26Apibendrindama nurodytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, yra pagrįsta ir teisėta, priimta tinkamai pritaikius ABTĮ 70 straipsnio nuostatas, todėl paliekama nepakeista, o pareiškėjų atskirasis skundas atmetamas.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28Pareiškėjų R. J. ir Z. S. atskirąjį skundą atmesti.

29Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. sausio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų R. J. ir... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjai R. J. ir Z. S. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį... 6. Pareiškėjai taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę –... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. sausio 9 d. nutartimi... 9. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs kilusį ginčą apibūdinančias... 10. Teismas sprendė, kad šiuo atveju pareiškėjai, kuriems tenka pareiga... 11. III.... 12. Pareiškėjai padavė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus... 13. Pareiškėjų teigimu, teismas nepagrįstai atmetė prašymą dėl reikalavimo... 14. Pareiškėjai taip pat nesutinka su teismo argumentu, kad reikalavimo... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV.... 17. Atskiruoju skundu ginčijamas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m.... 18. ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad reikalavimas gali būti... 19. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad teismas,... 20. Atkreiptinas dėmesys, jog būtent asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo... 21. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai prašė teismo taikyti ABTĮ 70 straipsnio 3... 22. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi pareiškėjų skundo, prašymo dėl... 23. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjai, prašydami taikyti reikalavimo... 24. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi pozicijos, kad pagrindas... 25. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjai nenurodė... 26. Apibendrindama nurodytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 28. Pareiškėjų R. J. ir Z. S. atskirąjį skundą atmesti.... 29. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. sausio 9 d. nutartį palikti... 30. Nutartis neskundžiama....