Byla e2-3949-619/2017
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal atsakovo UAB „ZZZ.LT“ priešinį ieškinį Lietuvos arbitražo teisme ieškovui UAB „NFQ Technologies“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Andrutė Kalinauskienė, teismo posėdyje, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo UAB UAB „ZZZ.LT“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal atsakovo UAB „ZZZ.LT“ priešinį ieškinį Lietuvos arbitražo teisme ieškovui UAB „NFQ Technologies“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2Pareiškėjas pateikė priešinį ieškinį Lietuvos arbitražo teismui ir prašė priteisti iš ieškovo 429 172,72 Eur žalos atlyginimą, 8 proc. dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Pareiškėjas Vilniaus apygardos teismo prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones - atsakovo turto ir/ar piniginių lėšų ir turtinių teisių areštą už 429 172,72 Eur. Nurodė, kad atsakovo turtinė padėtis yra sunki, jis neturi jokio nekilnojamojo turto, prašoma priteisti suma yra didelė, todėl yra būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovui apie prašymo nagrinėjimą pranešta rašytinio proceso tvarka. Prašymas tenkinamas. CPK 144 str., 147 str., Lietuvos Respublikos Komercinio arbitražo įstatymo 27 str. numato, kad asmens, kuris kreipėsi į arbitražą, prašymu teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu nesiėmus šių priemonių būsimo arbitražo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

3Pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad pareiškėjas yra pateikęs priešinį ieškinį ieškovui Vilniaus komercinio arbitražo teisme ir kad šio ieškinio pagrindu yra pradėtos arbitravimo procedūros. CPK 147 str. 1 d. nustatyta, kad prašymus, susijusius su laikinosiomis apsaugos priemonėmis, nagrinėja pirmosios instancijos teismas, o Komercinio arbitražo įstatyme numatytais atvejais – Vilniaus apygardos teismas.

4CPK 144 str. 1 d. įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš šios teisinės nuostatos darytina išvada, kad prieš sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo, iš pradžių yra prima facie (preliminariai) įvertinamas ieškinio pagrįstumas, ir tik nustačius, jog ieškinys yra prima facie pagrįstas – sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindų egzistavimo, tai yra realių grėsmių, jog galbūt ieškovui palankaus procesinio teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba taps neįmanomu.

5Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-11-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus turtinius reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus, teismas susidaro nuomonę, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas negalės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių – turto arešto taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-04-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2010). Tuo tarpu, jeigu preliminarus bylos duomenų vertinimas leidžia manyti, jog ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

6Teismas šioje proceso stadijoje tik preliminariai įvertina atsakovo pareikšto priešinio ieškinio pagrįstumą, t. y. pats priešinis ieškinys (ginčas, jo reikalavimų pagrįstumas) nėra nagrinėjamas iš esmės. Iš pareikšto priešinio ieškinio turinio matyti, kad atsakovas pakankamai aiškiai suformulavo priešinio ieškinio pagrindą bei dalyką, detaliai išdėstė faktines aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą, ir pateikė jo reikalavimus tikėtinai pagrindžiančius įrodymus, kurių įrodomoji vertė, kaip jau minėta, bus nustatyta tik Vilniaus komerciniam arbitražui išnagrinėjus civilinę bylą iš esmės. Nagrinėjamu atveju šioje civilinės bylos stadijoje, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčas dar nėra nagrinėjamas iš esmės, yra pagrindas konstatuoti, kad tikėtinai pagrindė savo pareikšto ieškinio reikalavimus.

7Antroji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga yra ta, jog, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Iš ieškinio turinio matyti, kad prašoma priteisti suma yra 429 172,72 EUR. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-783/2012; 2013 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-210/2013). Nagrinėjamu atveju, priešinio ieškinio reikalavimas yra turtinio pobūdžio, prašoma priteisti suma (429 172,72 Eur), laikytina didele ir galinčia padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Pagal pateiktus įrodymus ieškovui nepriklauso nekilnojamas turtas. Taigi, įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad yra tikslinga pareiškėjo pareikštų Vilniaus komerciniame arbitraže reikalavimų užtikrinimui taikyti jo prašomas laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo turtą, turtines teises, bei pinigines lėšas 429 172,72 EUR sumai. Siekiant užtikrinti šalių interesų pusiausvyrą bei atsakovo teisėtų interesų apsaugą, pirmiausia areštuotini atsakovo nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai, turtinės teisės, o jų nesant ar esant nepakankamai – piniginės lėšos. Atsakovui UAB „NFQ Technologies“ leidžiama iš areštuotų lėšų mokėti darbuotojams darbo užmokestį, privalomus mokėjimus valstybės biudžetui ir valstybinio socialinio draudimo biudžetui, atsiskaityti su ieškovu.

8Kadangi šios nutarties priėmimo dieną teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovas, surasti ir aprašyti atsakovo turtą pavestina ieškovo pasirinktam antstoliui ( CPK 147 str. 6 d.). Ieškovo pareikšti reikalavimai priskirtini trečiajai eilei (CPK 147 str. 1 d. 8 p., 754 str. 4 d.).

9Teismas, vadovaudamasis CPK 144 str. 145 str. 1 d. 1 p., 3 p., 147 str. 151 str., 290-291 str.,

Nutarė

10Pareiškėjo UAB „Z.Z.Z.Lt“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti.

11Pareiškėjo UAB „Z.Z.Z.Lt“, įmonės kodas 304106541, buveinės adresas L. Stuokos-Gucevičiaus g.1, 01122, Vilnius, reikalavimų, pareikštų Vilniaus komerciniame arbitraže, užtikrinimui bendrai neviršijant 429 172,72 EUR sumos, areštuoti atsakovui UAB „NFQ Technologies“ įmonės kodas 135867375, buveinės adresas Brastos g. 15, Kaunas, nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus ir turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant šį turtą bei iš jo kylančias teises perleisti tretiesiems asmenims, įkeisti ar kitaip apsunkinti. Nesant ar esant nepakankamai turto, areštuoti atsakovo pinigines lėšas, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, neviršijant 429 172,72 EUR sumos, leidžiant atsakovui iš areštuotų lėšų mokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokėti mokesčius valstybei ir privalomąsias socialinio draudimo įmokas bei atsiskaityti su ieškovu.

12Išaiškinti areštuotų daiktų savininkams, kad nuo daiktų arešto momento jie netenka teisės perleisti daiktų kitiems asmenims, taip pat įkeisti, kitaip suvaržyti teises į daiktus arba mažinti jų vertę.

13Nutarties vykdymą pavesti ieškovo pasirinktam antstoliui. Pavesti nutartį vykdančiam antstoliui nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota nutarties rezoliucinėje dalyje nurodytoms operacijoms su areštuotomis piniginėmis lėšomis atlikti.

14Išaiškinti ieškovui, kad dėl atsakovo turto suradimo ir aprašymo jis per keturiolika dienų turi kreiptis į antstolį. Per keturiolika dienų nepateikus nutarties antstoliui vykdyti arba antstoliui per keturiolika dienų neatlikus pirminio areštuoto turto duomenų patikslinimo laikinosios apsaugos priemonės nustoja galioti.

15Nutarties nuorašą nedelsiant išsiųsti Centrinei hipotekos įstaigai bei šalims.

16Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo momento ir vykdoma skubiai.

17Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai