Byla 2-1037/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Danutės Gasiūnienės ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Putokšnis“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2009 m. birželio 26 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. 2-935-194/2009 pagal ieškovo Vokietijos bendrovės Texplast GmbH ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Putokšnis“ dėl skolos priteisimo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas Vokietijos bendrovė Texplast GmbH kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Putokšnis“ 151 235 Lt skolą ir procesines palūkanas. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui priklausantį turtą ieškinio sumai. Nurodė, kad ieškinio suma yra didelė, atsakovas į raginimus grąžinti skolą nereaguoja.

4Šiaulių apygardos teismas 2009 m. birželio 26 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkino, ieškinio sumai areštavo atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei turtines teises, o šio turto neužtenkant – pinigines lėšas. Teismas nurodė, kad ieškinio suma yra didelė, todėl yra grėsmė, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti nebeįmanomas.

5Atsakovas UAB ,,Putokšnis“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2009 m. birželio 26 d. nutartį, klausimą išspręsti iš esmės ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Skunde nurodo, kad prezumpcija dėl didelės ieškinio sumos, kaip grėsmės teismo sprendimo tinkamam įvykdymui, nėra absoliuti. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas neįvertino atsakovo finansinės būklės. Atsakovo valdomo nekilnojamojo turto vertė – 26 517 125 Lt, ilgalaikio turto vertė – 61 942 762 Lt, pelnas 2009 metais (už 5 mėnesius) sudarė 1 374 447 Lt. Šie ir kiti 2009 m. gegužės 31 d. finansinės atskaitomybės duomenys paneigia teismo išvadą dėl grėsmės teismo sprendimo tinkamam įvykdymui.

6Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas prašo skundą atmesti ir Šiaulių apygardos teismo 2009 m. birželio 26 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad iš atsakovo pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų matyti, kad atsakovo finansinė padėtis lyginant su praėjusiais metais ženkliai pablogėjo (skolos tiekėjams išaugo nuo 14,9 mln. Lt iki 28,9 mln. Lt, pardavimų pajamos sumažėjo nuo 138 mln. Lt iki 50,9 mln. Lt), todėl apeliantas grėsmės teismo sprendimo tinkamam įvykdymui nepaneigė.

7Atskirasis skundas netenkinamas.

8Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti (CPK144 str. 1 d.). Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, jog, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. CPK 144 straipsnio pagrindu pirmosios instancijos teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo, atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesų pusiausvyrą, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t. y. ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymui užtikrinti būtina imtis proceso įstatyme numatytų priemonių.

9Taikydamas CPK 145 straipsnyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, teismas neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė. Teismų praktikoje suformuota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-127/2005, 2006 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2006), nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-397/2005, 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007). Ši prezumpcija nėra absoliuti, ją taikant teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t.y. ar konkrečiam atsakovui ieškinio reikalavimo suma yra didelė, ar ne. Atsakovo turtinė padėtis gali būti viena iš reikšmingų aplinkybių, nesukeliančių pagrįstų abejonių dėl galimybės įvykdyti teismo sprendimu nustatytas tam tikro dydžio pinigines prievoles. Tada, kai yra įrodymų, jog pareiškimo suma konkrečiam asmeniui pagal jam priklausančio turto vertę, gaunamas pajamas, turimo kapitalo dydį nėra didelė, t. y. kai atsakovas paneigia objektyvios grėsmės (dėl didelės ieškinio sumos) būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

10Ieškovas pareikštu ieškiniu prašo priteisti 151 235 Lt dydžio skolą, 6 procentų metines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai nurodė, kad ieškinio suma yra didelė, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas siekiant užtikrinti efektyvų teismo sprendimo įvykdymą ieškinio patenkinimo atveju.

11Atsakovo realią turtinę padėtį įrodo pagal teisės norminių aktų reikalavimus sudaryti ir patvirtinti įmonės finansiniai dokumentai – balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, pastabos prie finansinių ataskaitų rinkinio, duomenys iš viešųjų registrų apie registruotinam turtui taikytus suvaržymus, turto vertintojų ataskaitos, išrašai „su istorija“ iš kredito įstaigose esančių įmonės sąskaitų, kreditorių ir debitorių sąrašas ir pan. Apeliantas teismui pateikė tik 2009 m. gegužės 31 d. sudarytą balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą. Šios paties apelianto sudarytos finansinės ataskaitos, sudaro tik dalį Juridinių asmenų registrui privalomos pateikti finansinės atskaitomybės (Juridinių asmenų registro nuostatų 90 punktas). Kitų duomenų atsakovas nepateikė. Todėl darytina išvada, kad apeliantas nepaneigė objektyvios grėsmės (dėl didelės ieškinio sumos) būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimo (CPK 178 str.).

12Skunde apeliantas nurodo, kad vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo areštuotas visas atsakovui priklausantis turtas. Tokiu atveju, jeigu ieškovas nesikreipia į konkretų antstolį dėl atsakovo areštuoto turto apyrašo sudarymo, valstybės registruose, kuriuose registruojamas nekilnojamasis bei kilnojamasis registruotinas turtas, prie kiekvieno registruotino daikto padaromos specialios žymos apie laikiną jo areštą, nenurodant išsamių duomenų apie areštuojamą turtą (Turto arešto aktų registro įstatymo 11 str. 1 d.). Remdamasi teismo nutartimi areštuoti turtą, centrinė hipotekos įstaiga įrašo į registro duomenų bazę minimalius turto arešto akto duomenis, ir šie duomenys perduodami duomenų perdavimo tinklais hipotekos skyriams įregistruoti (Turto arešto aktų registro nuostatų 22 p.). Tokia teismo nutarties laikino įregistravimo žyma galioja iki antstolis pateikia areštuoto turto apyrašą, sudarytą vykdant teismo (teisėjo) nutartį arba iki hipotekos skyriui pateikiamas turto arešto akto pakeitimas arba papildomas turto arešto aktas. Hipotekos teisėjo nutartimi laikinai įregistruotas turto arešto aktas gali būti išregistruotas iš turto arešto aktų registro ir tuo atveju, jeigu per 1 mėnesį nuo turto arešto akto laikino įregistravimo dienos hipotekos skyriui nepateikiamas turto arešto akto pakeitimas ar papildomas turto arešto aktas (Turto arešto aktų registro įstatymo 11 str. 3 d.). Atsakovas nepateikė duomenų, apie tai, kad nustatyta tvarka kreipėsi dėl laikino turto arešto išregistravimo.

13Atsakovas, nurodydamas, kad ieškovo pareikšto reikalavimo suma atsakovo valdomo turto vertėje sudaro 0,14 procentų, teigia, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas ir turto areštas neigiamai paveiks atsakovo reputaciją, pakenks atsakovo kreditingumui, neigiamai įtakos atsakovo veiklos galimybes. Tokiu atveju pažymėtina, kad kai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kyla reali grėsmė nuostoliams atsirasti, atsakovas įstatymo (CPK 146 str.) nustatyta tvarka gali prašyti teismo pakeisti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones kitomis, arba, įmokėjęs į teismo specialiąją sąskaitą reikalaujamą sumą, prašyti jų netaikyti. Pagrindęs įrodymais galimų nuostolių pobūdį ir preliminarų dydį, atsakovas gali kreiptis į teismą su prašymu dėl tokių nuostolių atlyginimo užtikrinimo (CPK 146 str., 147 str. 1 d.).

142009 m. spalio 1 d. atsakovas pateikė paaiškinimą dėl ieškovo atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytų argumentų. Iš dokumento turinio matyti, kad tai yra atsiliepimas į ieškovo atsiliepimą, tačiau įstatymas tokio procesinio dokumento nenumato. Atsakovas pateikė paaiškinimus dėl kartu su atskiruoju skundu pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų, tačiau pasibaigus atskirojo skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) skundą yra draudžiama (CPK 323 str., 338 str.). Nagrinėjamu atveju, terminas atskirajam skundui paduoti baigėsi 2009 m. liepos 7 d. Atsižvelgiant į šias aplinkybes atsakovo pateiktas paaiškinimas grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 75 str. 1 d.).

15Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais motyvais, daro išvadą, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis pagrįsta ir teisėta, todėl naikinti ją atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

17Šiaulių apygardos teismo 2009 m. birželio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

18Atsakovo UAB ,,Putokšnis“ paaiškinimą grąžinti jį padavusiam asmeniui.

Proceso dalyviai
Ryšiai