Byla 2-1192-265/2012
Dėl neteisėtų veiksmų vykdant supaprastintą atvirą konkursą, trečiasis asmuo UAB „Molupis ir Ko“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Žerlauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Klaipėdos duona“ ieškinį atsakovei VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei dėl neteisėtų veiksmų vykdant supaprastintą atvirą konkursą, trečiasis asmuo UAB „Molupis ir Ko“,

Nustatė

2atsakovė 2012-02-18 paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Duonos ir pyrago gaminiai“ (pirkimo kodas 116596). Šis konkursas turėjo būti vykdomas atsakovės viešojo pirkimo komisijos posėdžio 2011-12-27 protokolu patvirtintomis sąlygomis. Sutinkamai su nurodytų sąlygų 61 p. perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai turėjo būti vertinamai pagal mažiausios kainos kriterijų.

3Ieškovė nurodo, jog ji iš visų konkurse dalyvavusių dalyvių pasiūlė mažiausią kainą, tačiau 2012-02-29 raštu Nr. 857 buvo atsakovės informuota, kad jos pasiūlymas atmestas kaip ne visiškai atitinkantis konkurso sąlygų priede Nr. 4 keliamus reikalavimus. Atsakovė ieškovei nurodė, kad iš 35 pozicijų 8 pozicijose ieškovė siūlo po vieną atitinkamą gaminį, tuo tarpu buvo prašoma pasiūlyti įvairų asortimentą. Taip pat atsakovė nurodė, kad ieškovė 3 pozicijose siūlo keisti į panašios maistinės vertės ir skonių savybių gaminius. Kadangi ieškovė buvo eliminuota iš konkurso, jo nugalėtoju buvo pripažintas trečiasis asmuo UAB „Molupis ir Ko“, todėl ieškovei kilo abejonių, ar trečiojo asmens pateiktas pasiūlymas idealiai atitiko konkurso sąlygų priede Nr. 4 numatytus reikalavimus ir ar tikrai UAB „Molupis ir ko“ pasiūlymas, palyginus su ieškovės, turi neginčijamą pranašumą. Dėl to ieškovė prašo įpareigoti atsakovę supažindinti ieškovę su trečiojo asmens UAB „Molupis ir ko“ konkursiniame pasiūlyme pateiktomis prekių kainomis ir jų asortimentu bei viešųjų pirkimų komisijos 2012-02-13 protokolu. Ieškovė konstatuoja, jog pagal LR galiojančius norminius aktus bei pačios atsakovės patvirtintas konkurso sąlygas nei konkurso dalyvių siūlomas prekių asortimentas, nei kitos pasiūlymo charakteristikos, į kurias atsižvelgiama vertinant pasiūlymą, negali būti vertinama kaip konfidenciali informacija, nes ji yra vieša pagal įstatymą.

4Atsakovė atsiliepime į ieškovės ieškinį nurodė, kad ieškovė ieškiniu prašo tik pateikti UAB „Molupis ir Ko“ pasiūlymą, tačiau neprašo panaikinti komisijos protokolu nustatytos eilės. Šios aplinkybės įrodo, kad ji sutinka su nustatyta pasiūlymų eile bei jos pasiūlymo vertinimu. Jeigu teismas nuspręstų tenkinti ieškinį, ieškovei tai nesukeltų jokių teisinių pasekmių, kadangi ieškovės pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose keltų reikalavimų. Be to, atsakovė nurodo, kad trečiasis asmuo savo pasiūlyme išreiškė aiškią poziciją, jog visi dokumentai, kurie susiję su atskirų pozicijų kainomis bei asortimentu, yra konfidencialūs ir ši informacija negali būti atskleista tretiesiems asmenims. Dėl to atsakovė, atsižvelgdama į teisinį reguliavimą, neturi teisės atskleisti šios informacijos ieškovei. Atsižvelgdama į šias aplinkybes atsakovė prašo ieškinį atmesti.

5Trečiasis asmuo UAB „Molupis ir Ko“ su pareikštu ieškiniu nesutiko ir nurodė, jog ieškovė piktnaudžiauja savo teise, kadangi ieškiniu ji neginčija atsakovės viešojo pirkimo komisijos sprendimų ar pačios pirkimo sutarties, o tik prašo pateikti jos, kaip trečiojo asmens, pasiūlymą, kurio atitinkama dalis yra konfidenciali ir kelia grėsmę jos komerciniams interesams. Taip pat trečiasis asmuo nurodo, kad duonos ir pyragų gamintojus teisės aktai įpareigoja ant savo produktų įpakavimų nurodyti gaminio sudedamąsias dalis, bet tai nėra analogiškas reikalavimui paviešinti ir gaminių receptūrą. Taip pat trečiojo asmens vertinimu, esant viešai bendrai pasiūlymo kainai, sudedamųjų dalių kainas gamintojas taip pat turi teisę laikyti konfidencialia informacija. Priešingu atveju šios informacijos paviešinimas padarytų nuostolių jos komerciniams interesams.

6Ieškinys atmestinas.

7Kaip matyti iš šalių procesinių dokumentų, byloje kilo ginčas dėl to, jog atsakovė atsisakė leisti ieškovei susipažinti su trečiojo asmens UAB „Molupis ir ko“ konkursiniu pasiūlymu, išskyrus galutinę pasiūlymo kainą. Nagrinėjamu atveju teismas sprendžia, ar atsakovė pagrįstai neleido ieškovei susipažinti su konkursinio pasiūlymo medžiaga.

8VPĮ 6 straipsnyje numatyta, kad perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu kandidatams ir dalyviams, kaip nurodyta šio įstatymo 41, 74, 79 straipsniuose ir 86 straipsnio 4 dalyje, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią. Vis dėlto pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į teismų praktiką pažymi, kad negali būti suabsoliutintos minėtos įstatymo nuostatos, pagal kurias yra ribojamas konfidencialios tiekėjo pasiūlymo informacijos atskleidimas tretiesiems asmenims. Šios nuostatos turi būti derinamos su VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintais pagrindiniais viešųjų pirkimų skaidrumo, nediskriminavimo principais. Teismų praktikoje taip pat pastebima, kad skaidrumo principo taikymas, pasireiškiantis viešumo garantijų įgyvendinimu, dažnai sukelia koliziją tarp konfidencialumo pareigos ir viešumo (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-02-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1096/2012). Dėl to nagrinėjamu atveju aktuali ir Lietuvos teismų cituojama viena iš Teisingumo Teismo bylų, kurioje nurodyta, kad pagrindinis viešųjų pirkimų tikslas užtikrinti neiškraipytą konkurenciją tarp valstybių narių, be kitų priemonių, pasiekiamas ir tuo, kad perkančiosios organizacijos turi pareigą, grindžiamą abipusiu šalių pasitikėjimu ir bendradarbiavimu, neatskleisti ūkio subjektų pateiktos informacijos, susijusios su viešojo pirkimo sutarčių sudarymu, ir užtikrinti jos konfidencialumą. Šios pareigos laikymasis neturi būti susilpnintas pralaimėjusios šalies besąlygine teise, padavus ieškinį teismui, gauti šią informaciją. Viešojo pirkimo procedūrų peržiūrėjimo metu konfidencialumą privalo užtikrinti už peržiūros procedūrą atsakinga institucija. (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2008 m. vasario 14 d. Sprendimas Varec, C-450/06, Rink. 2008, p. I-581.). Dėl to siekiant kaip įmanoma labiau atrasti pusiausvyrą tarp konfidencialumo ir viešumo principų įgyvendinimo, būtina nustatyti pareigą ieškovei pagrįsti interesą susipažinti su konfidencialų pasiūlymo turinį sudarančia informacija. Nagrinėjamu atveju ieškovė reikalavimą susipažinti su konfidencialia informacija grindžia vien tik abstrakčia ir niekuo nepagrįsta abejone dėl trečiojo asmens atitikimo konkurso sąlygoms, tačiau nenurodė pagrįstų abejonių, kurios leistų suabejoti, jog trečiojo asmens pasiūlymas iš tiesų neatitiko konkurso sąlygose numatytų reikalavimų. Ieškovė nenurodė, jog atsižvelgiant į vykdomo viešojo pirkimo objekto specifiką technologiškai yra neįmanoma pateikti įvairų asortimentą atsakovės reikalaujamose pozicijose, taip pat nenurodė ir kitų konkrečių aplinkybių, kurios suteiktų pagrindą pripažinti, jog trečiasis asmuo piktnaudžiauja jam suteikta konfidencialumo teise. Tokios išvados neleidžia daryti ir trečiojo asmens UAB „Molupis ir ko“ pasiūlymas, su kuriuo teismas susipažino. CK 1.116 straipsnio 1 dalyje apibrėžta komercinės (gamybinės) paslapties sąvoka nurodant, kad informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Bylą nagrinėjantis teismas, įvertinęs CK 1.116 straipsnio 1 dalyje nurodytus požymius, kuriais vadovaujantis tam tikra informacija pripažįstama komercine (gamybine) paslaptimi, bei atsižvelgdamas į tai, kad pasiūlymą teikiantis tiekėjas yra komercinis subjektas, kuris konkurse dalyvauja siekdamas komercinės naudos, daro išvadą, kad konfidencialiais pasiūlymų aspektais turėtų (galėtų) būti pripažįstama ta pasiūlymų medžiagos dalis, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai yra susijusi su komercine (gamybine) paslaptimi, tai yra informacija, kuri nėra viešai prieinama tretiesiems asmenims ir dėl to turi įtakos pasiūlyme nurodytos kainos (jos dalies) dydžiui, nuo kurio dažniausiai priklauso pasiūlymo komercinis naudingumas – galimybė pasiūlymą pateikusiam konkurso dalyviui būti paskelbtam konkurso laimėtoju. Nagrinėjamu atveju viešojo konkurso dalyviai į atskirų komponentų pozicijas siūlė ne tik savo gaminius, bet ir kitos įmonės, iš kurių tiekėjas juos perka, dėl to šių kainų atskleidimas neabejotinai sudaro prielaidas teigti, kad atskirų komponentų kaina sudaro komercinę paslaptį. Be to, trečiojo asmens finansinės galimybės savo gaminius teikti perkančiajai organizacijai atitinkamomis kainomis taip pat sudaro prielaidas teigti, jog ši kainų politika gali būti pripažinta konfidencialia informacija. Tuo labiau, kad ieškovas nepagrindė aplinkybės, kokią įtaką konkurso teisėtumui turi trečiojo asmens atskirųjų komponentų siūloma kaina, kai yra žinoma bendra pasiūlymo kaina. Nagrinėjamu atveju tenka pastebėti, kad trečiojo asmens siūlomi įvairūs asortimentai patenka į pasiūlymo sudėtį, kurioje lygiagrečiai numatytos kainos, ši pasiūlymo informacija galėtų būti taip pat pripažįstama konfidencialia, kadangi su ja atsietai nuo kainų neįmanoma susipažinti. Taip pat ne mažiau svarbi aplinkybė nagrinėjamu atveju yra tai, jog trečiasis asmuo dar prieš teigdamas pasiūlymą nurodė, kuri informacija laikytina konfidencialia ir konfidencialios informacijos turinio neapibrėžė tada, kai prašymą susipažinti su jo pasiūlymų pateikė ieškovė. Ši aplinkybė įrodo, jog trečiasis asmuo, kaip protingas civilinių teisinių santykių dalyvis, iš tiesų turėjo norą iš anksto apsaugoti informaciją, kuri, jo vertinimu, turi komercinę vertę. (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-05-03 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-1514/2012 aplinkybę, jog pasiūlymas buvo pripažintas konfidencialiu tik po to, kai prašymą su juo susipažinti pateikė ieškovas, pripažino kaip keliančias pagrįstų abejonių dėl konfidencialumo tikslingumo). Taip pat pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į aukštesnės instancijos teismų formuojamą praktiką atkreipia dėmesį, jog reikalavimas saugoti konfidencialią informaciją turi būti derinamas su veiksmingos teisinės apsaugos principu ir bylos šalių teise į gynybą bei teisminės institucijos pareiga užtikrinti teisingą bylos nagrinėjimą. Dėl to byloje susiklosčius tokiai situacijai, kai ieškinys grindžiamas įrodinėjimo teisės suvaržymu, teismas išreikalavo konfidencialų turinį sudarančią informaciją bei aiškinosi pirmiau nurodytas aplinkybes, nesuteikdamas ieškovui teisės su ja susipažinti. Ši aplinkybė negali būti traktuojama kaip viešųjų pirkimų principų ar proceso teisių pažeidimas (CPK 185 str.). (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus 2011-07-28 ir 2012-08-23 nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-1362/2011, 2A-2015/2012).

9Taip pat nagrinėjamu atveju svarbu pažymėti tai, kad ieškovė neginčijo atsakovės priimto sprendimo pašalinti ją iš konkurso, kaip neatitinkančios konkurso sąlygų priede Nr. 4 keliamų reikalavimų, nors 2012-03-05 pretenzijoje Nr. 13–69 (b. l. 25–26) kvestionavo reikšmingą aplinkybę, jog prieš tai atsakovės siųstame rašte buvo pripažinta, jog ieškovė atitinka visus reikalavimus. Esant šiai aplinkybei pirmosios instancijos teismas konstatuoja, jog netgi eliminuojant prieš tai išsakytus teismo argumentus dėl konfidencialumo pagrįstumo ir pripažinus nepagrįstu atsakovės atsisakymą leisti susipažinti ieškovei su trečiojo asmens konfidencialiu pasiūlymu, tai ieškovei nesukeltų jokių teisinių pasekmių, kadangi visi organizuojamo konkurso pagrindu priimtų sprendimų apskundimo terminai yra suėję. Dėl šios priežasties, teismui leidus susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo turiniu, kuris ieškovei nesukuria jokių teisinių pasekmių, sudarytų prielaidas ieškovei ne apginti savo teises, o sužinoti, kokios yra atskirų komponentų vertės, kurias jos konkurentė teikia perkančiajai organizacijai.

10Taip pat ieškovė, be jau išnagrinėtų reikalavimų, prašė įpareigoti atsakovę leisti susipažinti su viešųjų pirkimų komisijos 2012-02-13 protokolu. CPK 4233 straipsnio 2 dalimi, ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo kreipimesi, pareiktame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, išskyrus atvejus, kai šių reikalavimų ieškovas negalėjo kelti kreipimosi padavimo metu. Pažymėtina, jog ieškovė atsakovei pareikštoje 2012-03-05 pretenzijoje Nr. 13–69 nesikreipė į atsakovę, jog ši leistu susipažinti su minėtu protokolu, byloje taip pat nėra įrodymų, jog ieškovė su tokiu reikalavimu būtų kreipusis vėliau. Dėl to šis ieškovės reikalavimas ikiteisminio ginčo nagrinėjimo stadijoje nebuvo nagrinėtas. Ieškovė nenurodė aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą konstatuoti, kad tokio reikalavimo pateikimo galimybė atsirado teisme ir jo ji negalėjo pateikti ikiteisminėje ginčo sprendimo stadijoje. Esant šių aplinkybių visetui yra pagrindas civilinės bylos dalį dėl šio reikalavimo nutraukti, kadangi šia tvarka nebegalima pasinaudoti, nes suėję pretenzijų pateikimo terminai (CPK 293 str. 1 d. 2 p.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

12ieškovės UAB „Klaipėdos duona“ ieškinį atsakovei VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei atmesti.

13Civilinės bylos dalį dėl ieškovės reikalavimo įpareigoti atsakovę leisti susipažinti su viešųjų pirkimų komisijos 2012-02-13 protokolu nutraukti.

14Sprendimą per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, padavus apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui.

Ryšiai