Byla 2-2474-607/2018
Dėl neteisėto atleidimo iš darbo ir su darbo santykiais susijusių išmokų neišmokėjimo

1Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėja Daiva Žebelienė, sekretoriaujant Rasai Laurinskytei,

2dalyvaujant ieškovui R. K., ieškovo atstovui advokatui Petrui Remeikai,

3atsakovo atstovams advokatui Dainiui Kenstavičiui, advokato padėjėjui Vyčiui Leonavičiui., UAB „Tauragės autobusų parkas“ direktoriui Rimantui Martinavičiui,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo R. K. ieškinį atsakovei UAB „Tauragės autobusų parkas“ dėl neteisėto atleidimo iš darbo ir su darbo santykiais susijusių išmokų neišmokėjimo.

5Teismas

Nustatė

6Ieškovas R. K. ieškiniu ir patikslintais ieškiniais prašo: 1) panaikinti 2018 m. balandžio 10 d., Lietuvos Respublikos Valstybės Darbo inspekcijos Tauragės teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijos sprendimą DGKS-1890 darbo byloje Nr. APS-113-5466/2018 dėl atsisakymo atstatyti praleistą terminą bei atsisakymą nagrinėti darbo ginčą; 2) atstatyti praleistą terminą dėl kreipimosi į teismą, pareiškiant ieškinį atsakovei UAB „Tauragės Autobusų parkas“ (toliau – atsakovė) dėl neteisėto darbo sutarties nutraukimo bei neišmokėto darbo užmokesčio ryšium su darbo santykiais; 3) panaikinti 2017 m. birželio 20 d. atsakovės direktoriaus R. Martinavičiaus įsakymą, kuriuo ieškovas buvo atleistas iš darbo pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – LR DK) 129 str. 1 d., kaip neteisėtą; 4) priteisti neišmokėtą atlyginimą už papildomai atliktą darbą, atliekant apsaugos darbuotojo funkcijas už laikotarpį nuo 2017 m. balandžio mėn. iki 2017 m. birželio mėn; bylos nagrinėjimo metu patikslino minėtą reikalavimą: 4) prašo priteisti neišmokėtą atlyginimą už papildomai atliktą darbą, atliekant apsaugos darbuotojo funkcijas už laikotarpį nuo 2017 m. balandžio mėn. -378,37 Eur sumą; 5) priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2017 m. birželio 20 d. iki rugsėjo 2018 m. rugsėjo 12 d., imtinai už 308 darbo dienas ir iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, skaičiuojant po 48,14 Eur už kiekvieną darbo dieną, bendra suma – 14827 Eur; 6) priteisti dėl neteisėtu atleidimu padarytą moralinę žalą – 2000 Eur; 7) priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovas nurodė, kad 1985 m. pradėjo dirbti Tauragės autotransporto įmonėje. 1992 m. balandžio 1 d. buvo perkeltas į Tauragės valstybinį autobusų parką vyr. inžinieriaus pareigoms, kurjis buvo atsakingas už darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijų vykdymą, elektrosaugos funkcijų vykdymą, šilumos ūkio priežiūrą, viešuosius pirkimus, gamtosaugą, priešgaisrinę saugą, autobusų licencijavimą, vairuotojų darbo laiko kontrolę, pastatų, įrenginių ir įrengimų priežiūrą, kuro ūkio priežiūrą ir draudimus bei vykdė kitas funkcijas, kurios pagal UAB „Tauragės autobusų parkas“ direktoriaus įsakymą Nr. P-76, buvo perduotos kitiems įmonės darbuotojams. Ieškovas 2017 m. vasario 20 d. UAB „Tauragės autobusų parkas“ direktoriaus įspėjimu buvo informuotas apie numatomą atleidimą. Nurodė, kad valdybos priimtu ir patvirtintu sprendimu Nr. 7-1, nutarta pakeisti bendrovės struktūrą ir panaikinti atitinkamas pareigybes, tarp kurių, numatyta ir ieškovo „inžinieriaus“ pareigybė. Atsakovė informavo, kad atlikti struktūrinius pakeitimus būtina, nes siekiama sumažinti darbuotojų skaičių, įsteigtų pareigybių kiekį ir taip pagerinti įmonės ekonominę būklę. 2017 m. birželio 20 d. UAB „Tauragės autobusų parkas“ direktoriaus įsakymu Nr. P-76 ieškovas buvo įpareigotas perduoti savo darbo funkcijas bei dokumentus įmonės darbuotojui V. D.. 2017 m. birželio 20 d. UAB „Tauragės autobusų parkas“ įsakymu darbo sutartis buvo nutraukta remiantis LR DK 129 str. 1 d. Jokios kitos darbo vietos atsakovas per visą įspėjimo laiką ieškovui nepasiūlė. 2018 m. kovo 2 d. ieškovas sužinojo, kad atsakovė yra įsteigusi ieškovo darbo pobūdžio pareigybės etatą, tik ši pareigybė pavadinta „vadybininkas“. Darbo funkcijos pavestos V. D., kuris iki ieškovo atleidimo buvo netiesioginiame jo pavaldume. Atsakovės naujoje valdymo struktūroje atsirado dar viena pareigybė: tiekėjas-elektrikas. Ši pareigybė paskirta žemesnę kvalifikaciją turinčiam buvusiam elektrikui M. G., kuris turėjo VK kvalifikaciją, kai tuo tarpu ieškovas – AK elektros ūkio kvalifikaciją. Be to, atsakovė atleisdamajį iš darbo, nesumokėjo visų su darbo santykiais susijusių išmokų. Nuo 2017 m. balandžio mėn. iki 2017 m. birželio 20 d. įmonėje, pagal darbo grafiką, ieškovas atliko papildomas apsaugos darbuotojo funkcijas, už kurias nebuvo sumokėta už 2017 m. balandžio mėn. Atsakovė dėl apsaugos darbuotojų funkcijų vykdymo nesudarė papildomos darbo sutarties, taip pat ieškovo nesupažindino su įsakymu dėl papildomų funkcijų priskyrimo. Ieškovas dirbo naktimis ir paskui, kai sumontavo automatinę apsaugos sistemą, rytais nuo 3.00 val. Nurodė, kad dėl neteisėtų atsakovės veiksmų neteisėtai jį atleidžiant iš darbo, jam pašlijo sveikata: pašlijo nervų sistema, pradėjo blogai miegoti naktimis, prasidėjo problemos dėl širdies veiklos. Išgyvenimus dėl neteisėto atleidimo iš darbo, pablogėjusią sbveikatos būklę jis įvertina 2000 Eur.

8Atsakovė atsiliepime nurodė, kad nesutinka su ieškovo pateiktais reikalavimais ir ieškinį prašo atmesti kaip nepagrįstą visa apimtimi. Atsakovė nurodė, kad ieškovas praleido terminą kreiptis į darbo ginčų komisiją. Darbo sutartis su ieškovu buvo nutraukta 2017-06-20, todėl ieškovas į darbo ginčų komisiją privalėjo kreiptis iki 2017-09-21, tuo tarpu prašymą dėl individualaus darbo ginčo nagrinėjimo ieškovas darbo ginčų komisijai pateikė tik 2018-03-12, t.y. praėjus 9 mėnesiams nuo darbo santykių pabaigos. Akcentuoja, jog nėra egzistuojančių priežasčių, dėl kurių praleistas terminas kreiptis į darbo ginčų komisiją, galėtų būti atnaujintas. Atsakovė tai grindžia tuo, jog kelio menisko skausmas, negalėjo užkirsti galimybės į Darbo ginčo komisiją kreiptis laiku. 2017-11-28 ieškovui buvo atlikta kelio menisko operacija, po kurios ieškovas jau nebejautė jį varginančių kelio skausmų, tačiau dėl nesuprantamų priežasčių prašymą dėl individualaus darbo ginčo nagrinėjimo pateikė praėjus dar 4 mėnesiams po kelio operacijos, be kita ko, ieškovą atstovauja profesionalus teisininkas (atstovas – advokatas), todėl ieškovas net ir jausdamas kelio skausmus galėjo laiku kreiptis profesionalios teisinės pagalbos, tačiau elgdamasis nerūpestingai to nepadarė. Dėl UAB Tauragės autobusų parko struktūros pakeitimo atsakovė nurodė, kad dėl darbovietės struktūrinių pertvarkymų ieškovas buvo informuotas 2017-02-20 įspėjimu apie atleidimą, kad vadybininko pareigybė negali būti tapatinama su inžinieriaus pareigybe, kurią užėmė ieškovas, kadangi vadybininko pareigybė apima žymiai daugiau darbo funkcijų nei inžinieriaus. Ieškovo atleidimo iš darbo dienai pas atsakovę nebuvo įsteigti du nauji etatai, nebuvo įsteigti elektriko-tiekėjo ir vadybininko etatai. Dėl darbovietės pertvarkymų buvo panaikinta ieškovo pareigybė ir su juo buvo nutraukta darbo sutartis, ieškovas buvo informuotas 2017-02-20 įspėjimu apie atleidimą. Atsakovo manymu, jis nepažeidė nei LR DK 129 str., nei LR DK 130 str. nuostatų tinkamai apie darbo sutarties nutraukimą informavo ieškovą, turėjo teisę nutraukti sutartį su ieškovu, ieškovui išmokėjo 6 mėn. išeitinę kompensaciją bei jam priklausančias išmokas už nepanaudotas atostogas, atsižvelgiant į tai, ieškovas neturi jokio teisinio pagrindo teigti, kad atsakovas jį neteisėtai atleido iš užimamų pareigų. Dėl ieškovo reikalavimo atlyginti moralinę žalą nesutinka. Atsakovas nesutinka su ieškovo teiginiu, kad neva tai dėl atleidimo iš darbo ieškovui pablogėjo sveikata, kadangi pats ieškovas negali apsispręsti, kada pajuto pablogėjusios sveikatos simptomus. Ieškovo 2018-04-27 prašyme dėl termino atnaujinimo nurodoma, kad pirmuosius pablogėjimus pajuto dar dirbdamas, vėliau teigė, kad į medikus kreipėsi dėl įsisenėjusio kelio menisko įplyšimo, ieškinyje nurodė, kad nors buvo dalinai nedarbingas, tačiau tai nesutrukdė tinkamai atlikti pavestų darbo funkcijų.

9Atsakovo atstovai advokatas Dainius Kenstavičius, advokato padėjėjas Vytis Leonavičius su ieškiniu nesutiko ir prašė teismo jį atmesti, papildomai nurodė, kad dėl struktūrinių pertvarkymų įdiegus naujoves tam tikrų funkcijų nebeliko, o kitos buvo išdalintos. Ieškovo konkrečiu atveju – kai kurios jo darbinės funkcijos išnyko, kai kurios buvo išdalintos kitiems darbuotojams. Akcentavo, kad po struktūrinių pertvarkymų naujų etatų nebuvo įsteigta.

10UAB „Tauragės autobusų parkas“ direktorius Rimantas Martinavičius su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti.

11Teismas

konstatuoja:

12Ieškinys atmestinas.

13Bylos medžiaga nustatyta, kad 1992-04-03 tarp Tauragės valstybinio autobusų parko ir ieškovo R. K. buvo sudaryta darbo sutartis, pagal kurią ieškovas buvo priimtas į vyr. inžinieriaus pareigas.

141995-09-15 Tauragės valstybinio autobusų parko direktoriaus įsakymu Nr. 17 ieškovo pareigybė pakeista iš vyr. inžinieriaus į techninio vadovo pareigas.

151997-11-25 SP UAB Tauragės autobusų parko direktoriaus įsakymu Nr. 220 pakeistas ieškovo pareigybės pavadinimas iš techninio vadovo į vyriausiojo inžinieriaus.

16Sutinkamai su atsakovo direktoriaus 2007-12-18 įsakymu Nr. P-186 patvirtintu inžinieriaus pareigybės aprašymu (b.l. 12-17), inžinierių skiria ir atleidžia įmonės vadovas; inžinierius tiesiogiai pavaldus technikos vadovui, jo pareigos guhioujiojopupoiupoiupioijoij.

172016-11-17 UAB „Tauragės autobusų parko“ valdyba svarstė klausimą dėl įmonės etatų optimizavimo. Iš 2016-11-17 protokolo Nr. 7-5 priedo matosi, kad tarpe kitų planuojamų etatų mažinimo, planuojamas inžinieriaus (1 etato ) mažinimas.

182017-02-07 priimtas UAB „Tauragės autobusų parko“ valdybos sprendimas Nr. 7-1 „Dėl organizacinės valdymo struktūros“, kuriuo nuspręsta panaikinti 13 etatų, tame tarpe ir inžinieriaus etatą.

192017-02-20 ieškovui buvo įteiktas įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą (b.l. 7), kuriame nurodoma, kad UAB Tauragės autobusų parko valdyba 2017-02-07 priimtu ir patvirtintu sprendimu Nr. 7-1 nutarė pakeisti bendrovės struktūrą ir panaikinti atitinkamas pareigybes; naikinamų pareigybių sąraše taip pat yra naikinamos pareigos, kuriose ieškovas dirba; darbdavys neturi galimybės pasiūlyti ieškovui kitos darbo vietos pagal ieškovo turimą kvalifikaciją; vadovaujantis LR Darbo kodekso 120 str.1d., 129 str. bei 130 str. ieškovodarbo sutartis bus nutraukta 2017-06-20.

202017-06-16 UAB Tauragės autobusų parko direktorius įsakymu Nr. P-85 atleido inžinierių R. K. iš darbo 2017-06-20 atsižvelgiant į 2017-02-20 įspėjimą apie atleidimą ir vadovaujantis LR Darbo kodekso 129 str., 130 str.

212017-06-27 UAB Tauragės autobusų parko direktorius įsakymu Nr. I-37 panaikino inžinieriaus, technikos vadovo, buhalterio pareigybes įgyvendinant UAB Tauragės autobusų parko valdybos 2017-02-07 priimtą ir patvirtintą sprendimą (protokolo Nr. 7-1) „Dėl organizacinės valdymo struktūros“.

22Dėl 2018-04-10 Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Tauragės teritorinio darbo skyriaus darbo ginčų komisijos sprendimo Nr. DGKS-1890 panaikinimo.

232018-03-14 ieškovas kreipėsi su skundu į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Tauragės teritorinio darbo skyriaus darbo ginčų komisiją dėl neteisėto atleidimo iš darbo ir su darbo santykiais susijusių išmokų neišmokėjimo, prašydamas atnaujinti 3 mėn. praleistą terminą kreipimuisi į darbo ginčų komisiją, pripažįstant, kad terminą dėl su darbo susijusiais darbo santykiais susijusiais išmokų išmokėjimo, praleido esant svarbioms priežastims; pripažinti, kad UAB „Tauragės autobusų parkas“ pažeidė LR DK 129 str.1d. nustatytą atleidimo tvarką, nepasiūlius jam kitos darbo vietos; konstatuoti, kad jo atleidimas iš darbo buvo nepagrįstas, priteisti iš UAB „Tauragės autobusų parkas“ vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos, t.y. nuo 2017-06-20 iki darbo ginčų komisijos sprendimo įsiteisėjimo; įpareigoti UAB „Tauragės autobusų parkas“ išmokėti jam darbo užmokestį už papildomai atliktą darbą laikotarpiu nuo 2017-04 mėn. iki 2017-06-20 vykdant apsaugos darbuotojo funkcijas.

242018-04-10 Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Tauragės teritorinio darbo skyriaus darbo ginčų komisija dėl ieškovo skundo priėmė sprendimą Nr. DGKS-1890, kuriuo nusprendė ieškovo prašymo atnaujinti praleistą kreipimosi į darbo ginčų komisiją terminą netenkinti; atsisakyti nagrinėti ieškovo prašymą atsakovui UAB „Tauragės autobusų parkas“ dėl neteisėto atleidimo iš darbo ir su darbo santykiais susijusių išmokų išieškojimo, kadangi praleistas kreipimosi į darbo ginčų komisiją terminas.

25Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovui apie būsimą atleidimą iš darbo buvo pranešta 2017-02-20 įspėjimu, 2017-06-08 įmonės vadovo įsakymu Nr. P-76 ieškovui buvo nurodyta savo darbo funkcijas bei dokumentus perduoti kitiems darbuotojams, 2017-06-20 ieškovas buvo atleistas iš darbo. Ieškovas teigė, kad apie neteisėtą atleidimą sužinojo ( apie tai, kad įsteigta „vadybininko“ pareigybė) sužinojo 2018-03-02 kalbėdamas telefonu su pažįstamu. 2018-04-10 DGK pagrįstai sprendė, kad vieno mėnesio kreipimosi į darbo ginčų komisiją dėl neteisėto atleidimo terminas skaičiuotinas nuo ieškovo atleidimo iš darbo dienos, t.y. nuo 2017-06-20, kad prašymas DGK turėjo būti pateiktas iki 2017-07-20; kad ieškovo prašymas darbo ginčų komisijoje gautas 2018-03-14, praėjus beveik 8 mėn. nuo įstatymo nustatyto termino; kad ieškovas termino praleidimo priežasčių nenurodė, termino atnaujinti neprašė.

26Be to, ieškovas nurodė, kad atleidžiant jį iš darbo, atsakovas nesumokėjo visų su darbo santykiais susijusių išmokų už papildomų apsaugos darbuotojo pareigų vykdymą laikotarpiu nu 2017 m. balandžio mėn. iki 2017 m. birželio 20 d.; prašė atnaujinti praleistą įstatymo nustatytą 3 mėn. kreipimosi į darbo ginčų komisiją terminą. 2018-045-10 DGK pagrįstai sprendė, kad 2017-06-20 ieškovas sužinojo apie galimai neišmokėtas su darbo santykiais susijusias išmokas; kad ieškovo prašymas DGK turėjo būti pateiktas iki 2017-09-20, kad ieškovas turėjo visas galimybes kreiptis į darbo ginčų komisiją dėl su darbo santykiais susijusių išmokų išieškojimo įstatymo nustatytu terminu.

27Teismas sprendžia, jog ieškovas UAB R. K. praleido vieno mėnesio terminą, nustatytą darbo kodekso 220 straipsnio 1 dalyje, kreiptis į darbo ginčų komisiją dėl neteisėto atleidimo iš darbo, neprašė jo atnaujinti ir praleido trijų mėnesių terminą, nustatytą darbo kodekso 220 straipsnio 1 dalyje, kreiptis į darbo ginčų komisiją dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies išieškojimo, todėl 2018-04-10 Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Tauragės teritorinio darbo skyriaus darbo ginčų komisijos sprendimas Nr. DGKS-1890 yra pagrįstas ir nėra pagrindo jo naikinti, dėl ko šie ieškovo reikalavimai netenkinami.

28Dėl prašymo atstatyti praleistą terminą dėl kreipimosi į teismą, pareiškiant ieškinį atsakovei.

29Ieškovas R. K. teismo prašė atstatyti praleistą terminą dėl kreipimosi į teismą, pareiškiant ieškinį atsakovei UAB „Tauragės Autobusų parkas“ (toliau – atsakovė) dėl neteisėto darbo sutarties nutraukimo bei neišmokėto darbo užmokesčio ryšium su darbo santykiais.

30Ieškovas kreipėsi į teismą 2018-04-27 pareikšdamas ieškinį dėl darbo ginčo dėl teisės išnagrinėjimo teisme, t.y. per 1 mėn. nuo darbo ginčų komisijos sprendimo priėmimo (2018-04-10) sutinkamai LR Darbo kodekso 220 str.2d. Teismas laiko, kad ieškovas nepraleido termino dėl kreipimosi į teismą, pareiškiant ieškinį atsakovei UAB „Tauragės Autobusų parkas“dėl darbo ginčo. Pažymėtina, kad DK 220 straipsnio 1dalyje nustatyti 1 mėnesio ir 3 mėnesių terminai yra procedūriniai. Procedūrinis terminas – tai įstatymuose, kituose teisės aktuose, sutartyse arba neteisminių institucijų nustatytas laikotarpis veiksmams atlikti įvairiose neteisminėse institucijose vykstančiose procedūrose. Net ir šiai dienai iš esmės pasikeitus DK nuostatoms, sistemiškai vertinant DK 231 str., DK 220 straipsnio 1 d. nustatyto termino pasibaigimas (ir neatnaujinimas) nelemia asmens materialiosios subjektinės teisės, pasibaigimo ir nepanaikina asmens teisės į valstybės prievarta užtikrinamą jo pažeistų teisių gynybą teisme, o lemia teisės atlikti procedūrinį veiksmą išnykimą, t. y. asmens procedūrinė subjektinė teisė pasibaigia (CPK 75 straipsnio 1 dalis).

31Teismas laiko, kad procedūrinių terminų praleidimas neužkerta kelio ieškovui R. K. savo teises ginti teismine tvarka, pareiškiant ieškinį DK 220 straipsnio 2 dalyje nustatytu terminu.

32Teisėtam darbo sutarties Darbo kodekso (teismo pastaba – cituojamas DK, galiojęs iki 2017 m. liepos 1 d.) 129 straipsnio pagrindu nutraukimui konstatuoti būtina nustatyti trijų reikšmingų faktų visumą: pirma, darbo sutartis nutraukta dėl svarbios priežasties; antra, darbdavys tinkamai įspėjo darbuotoją apie būsimą darbo sutarties nutraukimą; trečia, darbuotojas negali būti perkeltas jo sutikimu į kitą darbą.

33Dėl svarbios priežasties nutraukti darbo sutartį.

34Atsakovė ieškovo atleidimo pagrindu iš esmės nurodė įmonėje įvykdytus struktūrinius pertvarkymus.

35Pagal DK 129 straipsnio 1 dalį darbdavys gali nutraukti darbo sutartį dėl svarbių priežasčių. Svarbia atleidimo iš darbo priežastimi gali būti darbovietės struktūriniai pertvarkymai (DK129 str. 2 d.). Darbovietės struktūriniai pertvarkymai reiškia visišką ar dalinį darbuotojų, jų grupių ar padalinių funkcijų pakeitimą ar perskirstymą. Dėl tokio pakeitimo konkretaus darbuotojo vykdytos funkcijos gali būti iš viso neatliekamos, o gali būti paskiriamos atlikti kitam darbuotojui ar išskirstomos atlikti keliems asmenims. Tokio pertvarkymo pasekmė turi būti toks dirbusių asmenų pareigybių išdėstymo ir joms tenkančių funkcijų pakeitimas, kad atleidžiamam asmeniui neliktų nė dalies jo anksčiau vykdytų funkcijų ir jo darbo vieta taptų nebereikalinga. Tai nereiškia, kad dėl struktūros pertvarkymų turi išnykti dalis ar visos darbuotojo vykdytos funkcijos. Jeigu įvykdomas toks funkcijų perskirstymas, kai darbuotojo vykdytos funkcijos yra išskaidomos ir pavedamos kitiems darbuotojams, arba dalis jų pavedama atlikti kitiems darbuotojams, o dalis vykdytų funkcijų pavedama naujai sukurtai pareigybei, tai gali būti vertinama kaip struktūrinis pertvarkymas ir sudaro pagrindą darbdaviui atleisti darbuotoją pagal DK129 straipsnio 1 ir 2 dalį, laikantis nustatytos tvarkos ir užtikrinant darbuotojui suteiktas įstatymo garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-186/2008).

36Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad ne bet koks įmonės struktūrinis pertvarkymas gali būti vertinamas kaip svarbi priežastis nutraukti neterminuotą darbo sutartį. Darbovietės struktūriniai pertvarkymai gali būti teismo pripažįstami svarbia priežastimi nutraukti darbo sutartį tuo atveju, jeigu dėl struktūrinių pertvarkymų darbuotojas arba keli darbuotojai nebegali atlikti darbo sutartimi prisiimtų funkcijų, nes tokios funkcijos ar jų dalis darbovietėje iš viso nebeatliekamos arba joms atlikti užtenka mažiau darbuotojų; struktūriniai pertvarkymai turi būti įforminti atitinkamo darbdavio valdymo organo sprendimu ir jis turi būti realiai vykdomas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2014). Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad struktūrinių pertvarkymų faktui konstatuoti būtina nustatyti, ar struktūriniai pertvarkymai nėra fiktyvūs, t. y. tokie, kuriais remiantis tik siekiama pagrįsti darbo sutarties su konkrečiu darbuotoju nutraukimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2007; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-290/2012; 2015 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-209-469/2015).

37Į bylą pateikta 2018 m. birželio 14d. UAB „Tauragės autobusų parko“ direktoriaus pažyma Nr. 3-377 “Apie R. K. atleidimą iš darbo” nurodyta, kad vykdant valdybos įpareigojimus iki 2017-10-24 dėl etatų optimizavimo buvo atleisti 13 darbuotojų, daugiausia pokyčių patyrė remonto baras. Iš minėto baro tarpe kitų buvo atleistas ir inžinieriaus pareigybės darbuotojas. Bendrovė stengėsi sumažinti kelionių autobusais savikainą, todėl valdybos nutarimu, bendrovėje vyko struktūrinis pertvarkymas, optimizuojant darbuotojų skaičių. Bendrovė, atlikdama struktūrinius pertvarkymus, keitė vidinę struktūrą: atsisakyta nereikalingų funkcijų, kai kurios jų bus perskirstytos arba pradėtos vykdyti naujai, buvo keičiamos technologijos, informacinės sistemos. Organizacinėje valdymo struktūroje įvyko pakeitimai: remonto bare administracijos darbuotojų kategorijose buvo panaikinti 7 darbuotojų etatai (technikos vadovas, inžinierius, vairuotojas -ekspeditorius ir keturi budintieji apsaugos darbuotojai ). Remonto bare iš principo pasikeitė valdymo sistema, formuojant ją iš remonto dirbančių jų specialistų. Atsisakius budinčiųjų apsaugos darbuotojų paslaugų, buvo įsteigtos naujos technologijos-apsauga, vaizdo stebėjimo kameros, alkoholio matuokliai autobusuose. Autobusų stotyje panaikintas 1 kasininko darbuotojo etatas, panaikinti: kontrolieriaus etatas, kompiuterinio tinklo ir automobilių prietaisų specialisto etatas, siuvėjo-skalbėjo etatas, buhalterio etatas, vyriausiojo buhalterio pavaduotojo etatas. Buvo įdiegta: autobusų vairuotojų, važiuojančių vietinio ir tolimojo reguliaraus susiekimo maršrutais, darbo grafikų sudarymo programinis modulis, bilietų autobusų kasos aparatų apskaitos ir inkasacijos modulis, personalo apskaitos programa, keleivinio transporto bilietų kasos aparatų duomenų apskaitos programa ”bilietaipro”, trumpalaikio turto apskaitos modulio tobulinimas, naujas serveris ir kt.

38Į bylą pateikta 2018 m.birželio 6 d. UAB „Tauragės autobusų parko“direktoriaus pažyma „Apie UAB Tauragės autobusų parko struktūrinius pertvarkymus, etatų mažinimą, pareigybių keitimą ir sugretinimą”Nr. 3-331 nurodoma, kad UAB Tauragės autobusų parko 2016-11-17 valdybos nutarimu (protokolas Nr. 7-5) valdyba įpareigojo bendrovę atlikti etatų optimizavimą, darbų perskirstymą, padalijimą. Atsižvelgiant į minėtą nutarimą buvo parengta bendrovės etatų optimizavimo strategija: darbuotojų skaičiaus mažinimas ir darbų paskirstymas (etatų mažinimas, pareigybių keitimas, dirbamų darbų perskirstymas; remonto baro optimizavimas, informacinių technologijų įdiegimas apskaitoje ir eksploatacijoje. Vykdant valdybos įpareigojimus iki 2017-10-24 dėl etatų optimizavimo buvo atleisti 13 darbuotojų, iš jų 5 administracijos darbuotojai, likusieji-aptarnaujantis personalas. Didžiausią pertvarką patyrė remonto baras. Prieš etatų optimizavimą bare dirbo 16 darbuotojų. Iš minėto baro atleisti tokie techniniai darbotojai: technikos vadovas, inžinierius, tiekėjas ir keturi budintieji apsaugos darbuotojai (mechanikai). Išvardintų darbuotojų darbo funkcijos buvo padalintos ir priskirtos kitiems likusiems darbuotojams. Iš viso po etatų optimizavimo liko 5 remontininkai, iš kurių vienas atlieka ir vadybininko darbo funkcijas, sandėlininkas ir autobusų plovėjas. Iš viso remonto baro personalą po etatų optimizavimo sudaro 7 darbuotojai (su vadybininku).

39Į bylą pateiktas 2017-02-07 priimtas UAB „Tauragės autobusų parko“ valdybos sprendimas Nr. 7-1 „Dėl organizacinės valdymo struktūros“, kuriuo nuspręsta panaikinti 13 etatų, tame tarpe ir inžinieriaus etatą.

40Į bylą pateiktas UAB „Tauragės autobusų parko“ organizacinės valdymo struktūros schema ir įmonės pareigybių sąrašas (viso 64 etatai-( 2016-02-15 )), buvęs iki įmonės struktūrinių pertvarkymų ir įmonės organizacinės valdymo struktūros schema ( patvirtinta UAB „Tauragės autobusų parko“ 2017-07-07 valdybos nutarimu -protokolas Nr. 7-5) ir įmonės pareigybių sąrašas (viso 50 etatų-(2017-10-25), po įmonės struktūrinių pertvarkymų. Iš įmonės struktūrinių pertvarkymų ir įmonės organizacinės valdymo struktūros schemos (patvirtinta UAB „Tauragės autobusų parko“ 2017-07-07 valdybos nutarimu -protokolas Nr. 7-5), įmonės pareigybių sąrašo (2017-10-25) matosi, kad įmonės struktūroje neliko inžinieriaus pareigybės.

41Atsakovo atstovo paaiiškinimu nustatyta, kad dėl atsakovės struktūrinių pertvarkymų neliko šių inžinieriui priskiriamų darbų pagal inžinieriaus pareigybės aprašymą, numatytų 11-15 p; 18-26 p.; 29 p.; 31 p.; 39-41p,; 49 p.

42Bylos medžiaga (atsakovės direktoriaus įsakymais ) nustatyta, kad ieškovui kitos pagal pareigybės aprašymą darbo santykių metu priklausiusios vykdyti pareigos buvo suteiktos kitiems darbuotojams: elektrosaugos funkcijų vykdymas pavedamas autoelektrikui-akumuliatorininkui V. D. ir elektrikui M. G.; šilumos ūkio priežiūros funkcijos pavedamos autoelektrikui-akumuliatorininkui V. D.; tachografų diskelių surinkimo bei analizės funkcijos, tachografų patikrų kontrolės funkcija, vairuotojų kortelių nuskaitymo funkcijos pavedamos autoelektrikui-akumuliatorininkui V. D.; autotransporto priemonių licencijų tvarkymas, draudimų tvarkymas, turto draudimas, asmens draudimas, vairuotojo ir keleivių draudimas, kuro kortelių išdavimas bei apskaita pavedama personalo skyriaus referentei A. M.; vairuotojų pažymų išrašymas, kelionės lapų blankų tvarkymas, jų apskaita pavedama administratorei A. J.; slėginių indų priežiūra, alkotesterių priežiūra ir kontrolė pavedama autoelektrikui-akumuliatorininkui V. D.; atliekų apsakitos ataskaitų pildymo funkcija pavedama sandėlininkei Z. R.; darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijų bei priešgaisrinės saugos funkcijų vykdymas, gesintuvų ir daisrinio inventoriaus priežiūra ir papildymas pavedama autoelektrikui-akumuliatorininkui V. D..

43Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką teismas neturi įgaliojimų vertinti darbuotojų skaičiaus mažinimo, nulemto ekonominių priežasčių, tikslingumo ir pagrįstumo, t. y. negali vertinti, ar darbdavys tikslingai ir pagrįstai atsisakė vieno ar kito etato, nes tai – ne teismo kompetencija. Ūkinius ir organizacinius sprendimus savo veikloje priima pats darbdavys, bet ne teismas, todėl jis pats sprendžia, kuri pareigybė yra reikalinga, o kuri – ne (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-165/2011; 2012 m. lapkričio 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-452/2012; 2013 m. liepos 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-380/2013).

44Konstatuotina, kad atsakovės įmonėje faktiškai įvyko struktūriniai pertvarkymai, kurių metu dalies ieškovo funkcijų neliko, o kita dalis perduota kitiems įmonės darbuotojams. Minėti struktūriniai pertvarkymai sudarė pagrindą atsakovei inicijuoti ieškovo atleidimo pagal DK129 straipsnio 1 ir 2 dalis procedūrą, laikantis nustatytos tvarkos ir užtikrinant darbuotojui suteiktas įstatymo garantijas.

45Dėl įspėjimo apie atleidimą.

46Pagal DK130 straipsnio 2 dalį, įspėjime apie darbo sutarties nutraukimą, be kita ko, turi būti nurodyta atleidimo iš darbo priežastis ir aplinkybės, kuriomis motyvuojamas darbo sutarties nutraukimas, atleidimo data, atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka. Be to, kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad darbo sutarties nutraukimo priežasčių formulavimas yra darbdavio pareiga. Kita vertus, pareiga nurodyti konkrečias priežastis, dėl kurių darbdavys nutraukia su darbuotoju darbo sutartį, yra reikšminga kaip darbuotojo teisių apsaugos garantija, nes darbuotojas turi teisę žinoti ir suprasti, dėl kokios priežasties darbdavys nutraukia darbo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-617/2012).

47Minėta, kad 2017-02-20 ieškovui buvo įteiktas įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą (b.l. 7), kuriame nurodoma, kad UAB „Tauragės autobusų parko“ valdyba 2017-02-07 priimtu ir patvirtintu sprendimu Nr. 7-1 nutarė pakeisti bendrovės struktūrą ir panaikinti atitinkamas pareigybes; naikinamų pareigybių sąraše taip pat yra naikinamos pareigos, kuriose ieškovas dirba; vadovaujantis LR Darbo kodekso 120 str.1d., 129 str. bei 130 str. ieškovo darbo sutartis bus nutraukta 2017-06-20.

48Įspėjime nurodoma ieškovo atleidimo data, taip pat nurodoma, kad ieškovo darbo sutartis bus nutraukta pagal DK 129 straipsnį (darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės) dėlUAB Tauragės autobusų parko valdybos 2017-02-07 priimto ir patvirtinto sprendimo Nr. 7-1 pakeisti bendrovės struktūrą ir panaikinti ieškovo pareigybę. Teismas vertina, kad atsakovė tinkamai įvykdė pareigą įspėjime apie darbo sutarties nutraukimą darbuotojui nurodyti atleidimo iš darbo priežastis ir aplinkybes, kuriomis motyvuojamas darbo sutarties nutraukimas.

49Dėl ieškovo perkėlimo į kitą darbą.

50Minėta, kad vienas iš trijų faktų, kurį būtina nustatyti, sprendžiant dėl įvykdytos darbuotojo atleidimo pagal Darbo kodekso 129 straipsnio 1 dalį procedūros teisėtumo, yra darbdavio pareigos pasiūlyti atleidžiamam darbuotojui kitą darbą įvykdymas. Pagrindinės taisyklės ir kriterijai, kuriais vadovaujantis nustatoma, ar buvo galimybė perkelti atleidžiamą darbuotoją į kitą darbą, suformuluoti kasacinio teismo praktikoje: laisvos darbo vietos turi būti siūlomos visoje darbdavio organizacinėje struktūroje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. kovo 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-73/2004); kitą darbą, turėdamas galimybę, darbdavys turi pasiūlyti, atsižvelgdamas į atleidžiamo darbuotojo profesiją, kvalifikaciją, kitas dalykines savybes. Jeigu tokio darbo nėra, darbdavys turėtų siūlyti kurią nors iš esamų laisvų darbo vietų, kurioje darbuotojas galėtų dirbti pagal savo sugebėjimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-60/2008); pareiga siūlyti laisvą darbo vietą darbdaviui atsiranda nuo darbuotojo įspėjimo apie būsimą atleidimą ir išlieka iki pat atleidimo momento (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2005). Įstatymas nereikalauja, kad atleidžiamą iš darbo darbuotoją darbdavys perkeltų į lygiavertį buvusiajam darbą. Kitas darbas (laisva darbo vieta ar pareigos) visų pirma turi būti siūlomos atsižvelgiant į atleidžiamo darbuotojo profesiją, specialybę, kvalifikaciją ir, reikiamais atvejais, į sveikatos būklę, o jeigu laisvų tokio darbo vietų nėra arba darbuotojas nesutinka būti į jas perkeltas, - turi būti siūlomas bet koks kitas darbas, kurį darbuotojas, atsižvelgiant į jo sugebėjimus ir sveikatos būklę, galėtų dirbti. Jeigu darbuotojo profesija, specialybė bei kvalifikacija, o atitinkamais atvejais - ir sveikatos būklė, yra tinkami laisvai darbo vietai (pareigoms) užimti, darbdavys privalo jam šį darbą (pareigas) pasiūlyti, išskyrus atvejus, kai darbdavys to negali padaryti dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, kai laisva darbo vieta pasiūloma kitam atleidžiamam iš darbo darbuotojui ir pastarasis jo sutikimu į ją perkeliamas dirbti ir kt.).

51Ieškovas įrodinėdamas ieškinį dėl neteisėto atleidimo, nurodė, kad atsakovas įsteigė jo darbo pobūdžio analogišką pareigybės etatą, pavadintą “vadybininkas”, jo einamas darbines pareigas perdavė V. D., sudarydamas su juo darbo sutartį. Atsakovė privalėjo jam pasiūlyti kitą darbo vietą, t.y. dabartinio “vadybininko” pareigybę, o ne šias pareigas suteikti V. D.. Taip pat atsakovės valdymo struktūroje atsirado viena pareigybė, tai tiekėjo-elektriko. Šita pareigybė irgi jam nebuvo pasiūlyta. Ši pareigybė paskirta buvusiam elektrikui M. G..

52Nagrinėjamu atveju ieškovas 2017-02-20 buvo įspėtas dėl darbo sutarties nutraukimo. 2017-06-16 atsakovė priėmė įsakymą dėl darbo sutarties su ieškovu nutraukimo. Atsakovė jau 2017-02-20 įspėdama ieškovą dėl darbo sutarties nutraukimo nurodė, kad darbdavys neturi galimybės pasiūlyti ieškovui kitos darbo vietos pagal ieškovo turimą kvalifikaciją.

53V. D. buvo priskirta atlikti autoelektriko- akumuliatorininko-šaltkalvio-vadybininko funkcijas pagal 2017 m. birželio 26 d. įsakymą Nr. P-90 “Dėl V. D. darbo sutarties sąlygų pakeitimo”. Minėtu įsakymu atsakovės direktorius pakeitė V. D. pareigų pavadinimą: sugretino V. D. autoelektriko-akumuliatorininko-šaltkalvio pareigybę su vadybininko pareigybe (b.l.55). 2017-06-06 atsakovės direktoriaus įsakymu Nr. P-90 patvirtinti autoelektriko-akumuliatiorininko-šaltkalvio- vadybininko pareiginiai nuostatai (darbo byla Nr. 56-62).

54M. G. buvo priskirta atlikti tiekimo funkcijas pagal 2017 m. lapkričio 20 d. įsakymą Nr. P-154., patvirtino M. G. papildytus pareiginius nuostatus.

55Į bylą pateikta 2018 m. liepos 19 d. UAB „Tauragės autobusų parko“ direktoriaus pažyma Nr. 3-377 “Apie R. K. atleidimą iš darbo” nustatyta, kad ieškovo atleidimo iš darbo dienai nebuvo įsteigti du nauji etatai, nebuvo įsteigti elektriko-tiekėjo ir vadybininko etatai.

56Byloje nesurinkta jokių duomenų, kad laikotarpiu nuo 2017-02-20 iki 2017-06-20 atsakovės įmonėje būtų įdarbinta naujų darbuotojų.

57Įvertinus byloje esančių įrodymų visumą, konstatuotina, kad atsakovė nepasiūlė ir neperkėlė ieškovo į kitą darbą pagal ieškovo turimą kvalifikaciją, nes tokios galimybės neturėjo. Tokiu būdu atsakovė nepažeidė Darbo kodekso 129 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos.

58Dėl su darbo užmokesčius susijusių išmokų išmokėjimo.

59Ieškovas teigia, kad nuo 2017 m. balandžio mėn. iki birželio mėn. pagal atsakovo nurodymą vykdė papildomas darbo funkcijas. Darbas buvo vykdomas nakties metu. Papildomas susitarimas su darbdaviu-atsakovu nebuvo sudarytas, tačiau pavestų funkcijų vykdymas atsispindi 2017 m. balandžio-birželio mėn. darbo grafikuose. Už jo atliktą papildomą darbą atsakovas, nutraukdamas su juo darbo sutartį, neatsiskaitė. Su juo yra uždelsta atsiskaityti ne dėl jo kaltės, o dėl atsakovo kaltės, todėl sutinkamai su LR DK 141 str.3d. jam turi būti sumokėtas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką.

602017-04-19 UAB „Tauragės autobusų parko direktorius“ įsakymu Nr. P-46 pavedė ieškovui 2017-04-20-21, 24-25, 27-28 ir 30d. atlikti dalį budinčio apsaugos darbuotojo pareigybės funkcijas; atleido ieškovą 2018-04-20-21, 24-25, 27-28 ir 30d. nuo jo tiesioginių pareigų, suteikiant jam laisvas nuo darbo dienas atlikus įsakyme paminėtus darbus.

61Atsakovės pateiktame 2017 m. balandžio mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraštyje matyti, kad ieškovui visą 2017 m. balandžio mėn. buvo žymimas inžinieriaus darbas.

62Iš atsakovės pateikto 2017 m. balandžio mėn. budinčių apsaugos darbuotojų darbo grafiko matyti, kad ieškovas R. K. budinčio apsaugos darbuotojo funkcijas atliko 2017-04-20 16-24 val, 2017-04-21 0-8 val., 2017-04-24 17-24 val., 2017-04-25 0-8 val., 2017-04-27 17-24 val., 2017-04-28 0-8 val., 2017-04-28 8-24 val.

63Atsakovė įrodinėjo, kad 2017 m. balandžio mėn. atsakovės pateiktame darbo laiko apskaitos žiniaraštyje duomenys neatspindi iš tiesų ieškovo R. K. dirbtų valandų. Atsakovės darbuotojos A.KMažrimienės, kuri tvarkė administracijos darbo laiko apskaitos žiniaraščius, raštu nustatyta, kad siekiant tinkamai apskaičiuoti inžinieriaus R. K. darbo užmokestį 2017 m. balandžio mėn., administracijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniarašytje jam buvo žymimas inžinieriaus darbas visą mėnesį, kadangi paties R. K. sutikimu ir susitarimu su bendrovės administracija jam buvo mokama didesnė (inžinieriaus) pareiginė alga, o ne budinčiojo apsaugos darbuotojo. Atsakovės darbuotojos Z. R., kuri tvarkė budinčiųjų apsaugos darbuotojų darbo laiko grafikus, raštu nustatyta, kad R. K. budėjo ir išleido autobusus į liniją tikrindamas vairuotojų sveikatos būklę 2017-04-20-21, 24-25, 27-28 ir 30d., todėl 2017 m. balandžio 20-30 d. neatliko inžinieriaus funkcijų.

64Atsakovės 2018-07-18 „Pažyma apie R. K. darbo užmokestį“ Nr. 3-378 nustatyta, kad 2017 m. balandžio mėn. darbuotojas R. K. abipusiu žodiniu susitarimu atliko budinčiojo apsaugos darbuotojo darbo funkcijas laikotarpiu 2017-04-20 - 2017-04-30. Šiuo laikotarpiu darbuotojui buvo suteiktos laisvos dienos atliekant inžinieriaus darbo funkcijas, t.y. 7 darbo dienos. Budinčiojo apsaugos darbuotojo mėnesio pareiginė alga sudarė 527 Eur, šildymo laikotarpiu-papildomas priedas už krosnies kūrenimą-87 Eur. Inžinieriaus mėnesinė pareiginė alga - 1027 Eur. Už laikotarpį nuo 2017-04-20 - 2017-04-30 atsakovė ieškovui apskaičiavo darbo užmokestį 378,37 Eur skaičiuojant pagal inžinieriaus atlyginimą, o ne pagal budinčiojo apsaugos darbuotojo mėnesio atlyginimą, ieškovui 2017 m. balandžio mėn. viso priskaičiuota 1027 Eur.

65Byloje yra pateikti priešingi abiejų šalių paaiškinimai, todėl būtina remtis kitais byloje esančiais įrodymais ir įvertinti byloje esančių įrodymų visumą. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai tai leidžia byloje esančių įrodymų visuma (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; ir kt.). Byloje esančių įrodymų visuma leidžia labiau tikėti atsakovo argumentais dėl klaidos atsakovo užpildytame ieškovo 2017 m. darbo laiko apskaitos žiniaraštyje. Remiantis surinktais įrodymais darytina išvada, kad ieškovas 2017-04-20-1017-04-30 laikotarpiu neatliko papildomą darbą, o atsakovės direktoriaus pavedimu atliko dalį budinčio apsaugos darbuotojo pareigybės funkcijų, atleidžiant ieškovą 2018-04-20-21, 24-25, 27-28 ir 30d. nuo jo tiesioginių pareigų. Teismas laiko atsakovo įrodytu, kad su ieškovu už 2017 m. balandžio mėn. yra tinkamai atsiskaityta ir tinkamai atsiskaityta ieškovą atleidžiant iš darbo (2017-06-20 lėšų pervedimo nurodymas Nr. 613).

66Atsižvelgus į nustatytas faktines aplinkybes ir ginčo santykių teisinį reglamentavimą, konstatuotina, kad skundžiamas 2017-06-16 įsakymas Nr. P-85 yra teisėtas ir pagrįstas. Todėl nėra jokio teisinio pagrindo naikinti 2017-06-16 atsakovės direktoriaus priimtą įsakymą Nr. P-85. Nepanaikinus įsakymo, taip pat nėra teisinio pagrindo tenkinti kitų išvestinių ieškovo ieškinio reikalavimų, susijusių su reikalavimais priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2017 m. birželio 20 d. iki 2018 m. rugsėjo 12 d., imtinai už 308 darbo dienas ir iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, skaičiuojant po 48,14 Eur už kiekvieną darbo dieną, bendra suma – 14827 Eur; priteisti dėl neteisėtu atleidimu padarytą moralinę žalą – 2000 Eur. Ieškovo ieškinys neįrodytas, nepagrįstas ir atmestinas.

67Dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjant bylą teisme priteisimo.

68Ieškovas buvo atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo (LR CPK 83 str.), todėl ieškinį atmetus, žyminis mokestis iš atsakovės nepriteistinas.

69Ieškovo R. K. turėtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos, kadangi jo ieškinys atmetamas.

70Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, proporcingai patenkintų ar atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 1d., 2d.). Atsakovės UAB „Tauragės autobusų parkas“ patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 907,50 Eur išlaidų, turėtų už advokato pagalbą (už teisinę konsultaciją, dokumentų parengimą, atsiliepimų į ieškinius parengimą, atstovavimą), sumokėtų pagal 2018-07-31 mokėjimo pavedimą.

71Kadangi ieškovo R. K. ieškinys atmetamas visiškai, todėl iš ieškovo atsakovės naudai priteistina 907,50 Eur jo turėtų bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą (LR CPK 93 str. 1 d., 2d., 98 str. 1d., 2d.). Darytina išvada, jog pagal bylos pobūdį ir sudėtingumą tokio dydžio išlaidos advokatams yra pagrįstos ir neperžengia Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015-03-19 įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytų ribų.

72Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 - 260, 263, 265, 269 ir 270 straipsniais, teismas

Nutarė

73Ieškinį atmesti.

74Priteisti iš ieškovo R. K. atsakovės UAB „Tauragės autobusų parkas“ naudai jos turėtas bylinėjimosi išlaidas – 907,50 Eur ( devynis šimtus septynis eurus 50 eurocentų) išlaidų už advokato pagalbą.

75Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėja Daiva... 2. dalyvaujant ieškovui R. K., ieškovo atstovui advokatui Petrui Remeikai,... 3. atsakovo atstovams advokatui Dainiui Kenstavičiui, advokato padėjėjui... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo R. K.... 5. Teismas... 6. Ieškovas R. K. ieškiniu ir patikslintais ieškiniais prašo: 1) panaikinti... 7. Ieškovas nurodė, kad 1985 m. pradėjo dirbti Tauragės autotransporto... 8. Atsakovė atsiliepime nurodė, kad nesutinka su ieškovo pateiktais... 9. Atsakovo atstovai advokatas Dainius Kenstavičius, advokato padėjėjas Vytis... 10. UAB „Tauragės autobusų parkas“ direktorius Rimantas Martinavičius su... 11. Teismas... 12. Ieškinys atmestinas.... 13. Bylos medžiaga nustatyta, kad 1992-04-03 tarp Tauragės valstybinio autobusų... 14. 1995-09-15 Tauragės valstybinio autobusų parko direktoriaus įsakymu Nr. 17... 15. 1997-11-25 SP UAB Tauragės autobusų parko direktoriaus įsakymu Nr. 220... 16. Sutinkamai su atsakovo direktoriaus 2007-12-18 įsakymu Nr. P-186 patvirtintu... 17. 2016-11-17 UAB „Tauragės autobusų parko“ valdyba svarstė klausimą dėl... 18. 2017-02-07 priimtas UAB „Tauragės autobusų parko“ valdybos sprendimas Nr.... 19. 2017-02-20 ieškovui buvo įteiktas įspėjimas apie darbo sutarties... 20. 2017-06-16 UAB Tauragės autobusų parko direktorius įsakymu Nr. P-85 atleido... 21. 2017-06-27 UAB Tauragės autobusų parko direktorius įsakymu Nr. I-37... 22. Dėl 2018-04-10 Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Tauragės... 23. 2018-03-14 ieškovas kreipėsi su skundu į Lietuvos Respublikos valstybinės... 24. 2018-04-10 Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Tauragės... 25. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovui apie būsimą atleidimą iš darbo... 26. Be to, ieškovas nurodė, kad atleidžiant jį iš darbo, atsakovas nesumokėjo... 27. Teismas sprendžia, jog ieškovas UAB R. K. praleido vieno mėnesio terminą,... 28. Dėl prašymo atstatyti praleistą terminą dėl kreipimosi į teismą,... 29. Ieškovas R. K. teismo prašė atstatyti praleistą terminą dėl kreipimosi į... 30. Ieškovas kreipėsi į teismą 2018-04-27 pareikšdamas ieškinį dėl darbo... 31. Teismas laiko, kad procedūrinių terminų praleidimas neužkerta kelio... 32. Teisėtam darbo sutarties Darbo kodekso (teismo pastaba – cituojamas DK,... 33. Dėl svarbios priežasties nutraukti darbo sutartį.... 34. Atsakovė ieškovo atleidimo pagrindu iš esmės nurodė įmonėje įvykdytus... 35. Pagal DK 129 straipsnio 1 dalį darbdavys gali nutraukti darbo sutartį dėl... 36. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad ne bet koks įmonės... 37. Į bylą pateikta 2018 m. birželio 14d. UAB „Tauragės autobusų parko“... 38. Į bylą pateikta 2018 m.birželio 6 d. UAB „Tauragės autobusų... 39. Į bylą pateiktas 2017-02-07 priimtas UAB „Tauragės autobusų parko“... 40. Į bylą pateiktas UAB „Tauragės autobusų parko“ organizacinės valdymo... 41. Atsakovo atstovo paaiiškinimu nustatyta, kad dėl atsakovės struktūrinių... 42. Bylos medžiaga (atsakovės direktoriaus įsakymais ) nustatyta, kad ieškovui... 43. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką teismas... 44. Konstatuotina, kad atsakovės įmonėje faktiškai įvyko struktūriniai... 45. Dėl įspėjimo apie atleidimą.... 46. Pagal DK130 straipsnio 2 dalį, įspėjime apie darbo sutarties nutraukimą, be... 47. Minėta, kad 2017-02-20 ieškovui buvo įteiktas įspėjimas apie darbo... 48. Įspėjime nurodoma ieškovo atleidimo data, taip pat nurodoma, kad ieškovo... 49. Dėl ieškovo perkėlimo į kitą darbą. ... 50. Minėta, kad vienas iš trijų faktų, kurį būtina nustatyti, sprendžiant... 51. Ieškovas įrodinėdamas ieškinį dėl neteisėto atleidimo, nurodė, kad... 52. Nagrinėjamu atveju ieškovas 2017-02-20 buvo įspėtas dėl darbo sutarties... 53. V. D. buvo priskirta atlikti autoelektriko-... 54. M. G. buvo priskirta atlikti tiekimo funkcijas pagal 2017 m. lapkričio 20 d.... 55. Į bylą pateikta 2018 m. liepos 19 d. UAB „Tauragės autobusų parko“... 56. Byloje nesurinkta jokių duomenų, kad laikotarpiu nuo 2017-02-20 iki... 57. Įvertinus byloje esančių įrodymų visumą, konstatuotina, kad atsakovė... 58. Dėl su darbo užmokesčius susijusių išmokų išmokėjimo.... 59. Ieškovas teigia, kad nuo 2017 m. balandžio mėn. iki birželio mėn. pagal... 60. 2017-04-19 UAB „Tauragės autobusų parko direktorius“ įsakymu Nr. P-46... 61. Atsakovės pateiktame 2017 m. balandžio mėn. darbo laiko apskaitos... 62. Iš atsakovės pateikto 2017 m. balandžio mėn. budinčių apsaugos... 63. Atsakovė įrodinėjo, kad 2017 m. balandžio mėn. atsakovės pateiktame darbo... 64. Atsakovės 2018-07-18 „Pažyma apie R. K. darbo užmokestį“ Nr. 3-378... 65. Byloje yra pateikti priešingi abiejų šalių paaiškinimai, todėl būtina... 66. Atsižvelgus į nustatytas faktines aplinkybes ir ginčo santykių teisinį... 67. Dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjant bylą teisme priteisimo.... 68. Ieškovas buvo atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo (LR CPK 83 str.),... 69. Ieškovo R. K. turėtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos, kadangi jo... 70. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 71. Kadangi ieškovo R. K. ieškinys atmetamas visiškai, todėl iš ieškovo... 72. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 - 260, 263, 265, 269 ir 270... 73. Ieškinį atmesti.... 74. Priteisti iš ieškovo R. K. atsakovės UAB „Tauragės autobusų parkas“... 75. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...