Byla 2A-866/2014
Dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir alternatyvių sankcijų taikymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Konstantino Gurino, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Alvydo Poškaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Viešųjų pirkimų tarnybos apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 24 d. sprendimo ir 2013 m. spalio 29 d. papildomo sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Viešųjų pirkimų tarnybos ieškinį atsakovams Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai ir Viešajai įstaigai „Kretingos maistas“ dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir alternatyvių sankcijų taikymo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – ieškovas, apeliantas) 2012 m. rugsėjo 17 d. kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) pripažinti bendrojo lavinimo mokyklų mokinių maitinimo Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklose paslaugų teikimo sutartį Nr. J2-540, 2008 m. liepos 14 d. sudarytą tarp Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ir VšĮ „Kretingos maistas“ (toliau – ir paslaugų teikimo sutartis, ir viešojo pirkimo sutartis) negaliojančia nuo paslaugų teikimo sutarties sudarymo dienos; 2) netenkinus ieškinio 1 reikalavimo, pripažinti paslaugų teikimo sutartį negaliojančia nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir taikyti alternatyviąją sankciją, numatytą Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 2012 m. kovo 31 d. redakcijos 952 straipsnio 4 dalies 2 punkte; 3) netenkinus ieškinio 1 ar 2 reikalavimų, taikyti alternatyviąją sankciją, numatytą VPĮ 2012 m. kovo 31 d. redakcijos 952 straipsnio 4 dalyje.

5Ieškovas 2013 m. sausio 24 d. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydamas pripažinti paslaugų teikimo sutartį negaliojančia nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir taikyti alternatyviąją sankciją, numatytą VPĮ 952 straipsnio 4 dalies 2 punkte - skirti perkančiajai organizacijai baudą.

6Ieškovas nurodė, kad 2008 m. birželio 4 d. atsakovas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (toliau – ir perkančioji organizacija) paskelbė viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių maitinimo paslaugų pirkimas“ (toliau – ir konkursas). 2008 m. liepos 11 d. perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija laimėtoju pripažino atsakovo VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymą ir 2008 m. liepos 14 d. su juo pasirašė viešojo pirkimo sutartį. Ieškovas, įvertinęs konkurso dokumentus, nustatė, kad paslaugų teikimo sutartis buvo sudaryta pažeidžiant VPĮ nuostatas, todėl 2008 m. rugsėjo 5 d. raštu informavo perkančiąją organizaciją, kad pirkimo sąlygos ir paslaugų teikimo sutartis buvo sudarytos pažeidžiant VPĮ nuostatas. Ieškovas 2010 m. kovo 22 d. ir 2011 m. balandžio 22 d. raštais kreipėsi į perkančiąją organizaciją, prašydamas informuoti apie priimtus sprendimus dėl paslaugų teikimo sutarties nutraukimo. Perkančioji organizacija 2011 m. balandžio 27 d. raštu informavo ieškovą, kad atsakovas priėmė sprendimą nutraukti paslaugų teikimo sutartį su atsakovu VšĮ „Kretingos maistas“ nuo 2011 m. rugpjūčio 31 d., tačiau 2011 m. birželio 7 d. raštu pranešė, jog priėmė sprendimą nenutraukti paslaugų teikimo sutarties.

7Ieškovas teigė, kad perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalies, 5 straipsnio 2 dalies, 32 straipsnio 2 dalies nuostatas (VPĮ 2007 m. lapkričio 8 d. redakcija), kadangi pirkimo sąlygų 4.5 punkte buvo nustatyta, kad jeigu pirkimo procedūrose dalyvauja jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, tai pirkimo sąlygų 3.1 punkte pateiktos lentelės 1-8 dalyse nurodytus kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti kiekvienas partneris atskirai.

8Ieškovas pažymėjo, kad atsakovai, sudarydami paslaugų teikimo sutartį, taip pat pažeidė imperatyvias VPĮ 18 straipsnio 7 dalies, Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. 432 (toliau - Aprašas) nuostatas, nes sudarė ilgesnę nei 3 metų trukmės maitinimo paslaugų teikimo sutartį.

9Ieškovo teigimu, paslaugų teikimo sutarties 5.1 punktas, nustatantis, kad sutarties punktai gali būti keičiami tik šalių rašytiniu papildomu susitarimu, pažeidžia imperatyvią VPĮ 18 straipsnio 6 dalies 11 punkto nuostatą, jog viešojo pirkimo sutarties sąlygos viešojo pirkimo sutarties galiojimo metu negali būti keičiamos. Pažymėjo, kad ši imperatyvi nuostata užtikrina lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, įtvirtintų VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje, įgyvendinimą.

10Ieškovas nurodė, kad atsakovų pasirašyta paslaugų teikimo sutartis nepateisino viešojo visuomenės intereso lūkesčio - neužtikrino VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje nustatyto viešųjų pirkimų tikslo - vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti atsakovui reikalingų paslaugų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas bei neužtikrino sąžiningo tiekėjų varžymosi. Dėl nurodyto teigė, kad būtina pripažinti paslaugų teikimo sutartį negaliojančia ir taikyti alternatyvias sankcijas.

11Atsakovas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas teigė, kad ieškovas nepagrįstai sureikšmino formalius pažeidimus, netinkamai aiškindamas ir taikydamas VPĮ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nuostatas. Ieškinyje nurodyti pažeidimai neturėjo įtakos konkurso rezultatams, todėl ieškovo prašymas dėl sutarties pripažinimo negaliojančia bei alternatyviųjų sankcijų taikymo yra nepagrįstas, prieštarauja viešųjų pirkimų principams, pažeidžia atsakovų interesus bei neužtikrina visuomenės, t.y. viešojo intereso. Atsakovai nėra padarę esminių, grubių VPĮ pažeidimų, pirkimo skelbimu, kuriame nurodytos visos esminės pirkimo ir sutarties sąlygos, šios sąlygos buvo suderintos su ieškovu. Atsakovas pažymėjo, kad pats ieškovas 4 metus nesiėmė jokių teisinių priemonių sutarčiai nutraukti, o taikant alternatyvias sankcijas tik dar labiau būtų apsunkintos perkančiosios organizacijos pastangos rūpintis viešaisiais interesais, numatytais Vietos savivaldos įstatyme. Atsakovo teigimu, net pripažinus paslaugų teikimo sutartį negaliojančia, restitucija negalima.

12Atsakovas VšĮ „Kretingos maistas“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Teigė, kad sprendžiant sutarties galiojimo klausimą, socialiai pažeidžiamos visuomenės grupės interesai laikytini viršenybę turinčia priežastimi, nes mokinių maitinimo paslaugos teikimo nutraukimas dėl sutarties negaliojimo turėtų neproporcingų padarinių: tektų organizuoti naują viešąjį pirkimą anksčiau laiko, kas sąlygotų papildomas išlaidas, sudarytų nepatogumų mokiniams, o VšĮ „Kretingos maistas“ įgytų teisę ir pagrindą reikšti reikalavimus dėl žalos atlyginimo, kadangi, siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, buvo investuotos lėšos į valgyklų atnaujinimą bei maisto gaminimo sąlygų gerinimą, atitinkamai trumpesnis nei numatyta sutarties galiojimo laikotarpis lemtų šių investicijų neatsiperkamumą, be to, būtų nutrauktos teikiamos maitinimo paslaugos, tad mokiniai tam tikrą laikotarpi neišvengiamai negautų maitinimo. Pažymėjo, kad nėra pagrindo taikyti VPĮ 952 straipsnio 3 dalies nuostatas, kadangi pritaikius alternatyvias sankcijas nebūtų pasiekti įstatymų leidėjo deklaruojami tikslai - atgrasinti nuo įstatymo normų nesilaikymo sudarant bei vykdant viešuosius pirkimus. Pripažinus paslaugų teikimo sutartį negaliojančia, restitucijos taikymas pažeistų protingumo, teisingumo principus, kadangi bylos nagrinėjimo teisme metu didžioji dalis paslaugų teikimo sutarties jau buvo įvykdyta.

13II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

14Kauno apygardos teismas 2013 m. spalio 24 d. sprendimu nusprendė ieškinį atmesti, nutraukti bylą dalyse: pripažinti paslaugų teikimo sutartį negaliojančia nuo paslaugų teikimo sutarties sudarymo dienos, o netenkinus šio reikalavimo, taikyti alternatyvią sankciją, nustatytą VPĮ 2012 m. kovo 31 d. redakcijos 952 straipsnio 4 dalyje, priteisti iš ieškovo Viešųjų pirkimų tarnybos 47, 07 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai.

15Teismas sprendė, kad paslaugų teikimo sutarčiai ginčyti turi būti taikomas bendrasis 10 metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 1 d.). Teismas nustatė, kad ginčo sutartis sudaryta 2008 m. liepos 14 d., o ieškovas su ieškiniu į teismą kreipėsi 2012 m. rugsėjo 17d., todėl ieškinio senaties terminas nėra praleistas.

16Teismas nustatė, kad pirkimo sąlygų 4.5 punkte nustatytas reikalavimas, kad jeigu pirkimo procedūrose dalyvauja jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti subjektų grupė, pirkimo dokumentų 3.1 punkte pateiktos lentelės 1- 8 dalyse nurodytus kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti kiekvienas partneris atskirai, neatitinka CK 6.969 straipsnyje nustatytos jungtinės veiklos sutarties sampratos. Teismas sprendė, kad šis reikalavimas neproporcingai apribojo konkurenciją ir suvaržė kitų galimų tiekėjų galimybes pateikti pasiūlymus pirkimui, kadangi perkančiosios organizacijos tiekėjams iškelti reikalavimai susiaurino visų galimų tiekėjų sąrašą tam tikrų tiekėjų nenaudai.

17Teismas, pasisakydamas dėl paslaugų teikimo sutarties sudarymo termino, pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 5 d. nutarime Nr. 432 „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašo patvirtinimo“ nėra numatyta, jog viešojo pirkimo – pardavimo sutartys dėl bendrojo lavinimo mokyklų mokinių maitinimo paslaugų teikimo galėtų būti sudaromos ilgesniam nei 3 metų laikotarpiui. Teismas nustatęs, kad perkančioji organizacija jokio objekto nepirko, ji pirko paslaugą, konstatavo, kad ginčo sutartis negalėjo būti sudaryta ilgesniam nei 3 metų terminui.

18Teismas sprendė, kad sudarant paslaugų teikimo sutartį atsakovai pažeidė imperatyvią VPĮ 18 straipsnio 6 dalies 11 punkto nuostatą dėl viešojo pirkimo sutarties keitimo, nors bylos duomenimis nenustatė, kad vykdant sutartį šalys šia sutarties sąlyga pasinaudojo. Teismas sutiko su ieškovo argumentu, kad ši VPĮ imperatyvi nuostata, jog viešojo pirkimo sutarties sąlygos negali būti keičiamos, užtikrina lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, įtvirtintų VPĮ 3 straipsnio 1dalyje, įgyvendinimą.

19Teismas, nustatęs, kad sudarant viešojo pirkimo sutartį buvo pažeistos VPĮ nuostatos, susijusios su sutarties terminu, jungtinės veiklos ribojimu, sutarties sąlygų pakeitimu, sprendė, kad buvo neužtikrintas konkurso dalyvių sąžiningas varžymasis, pirkimo skaidrumas, galimas ir netinkamas lėšų panaudojimas.

20Teismas, pasisakydamas dėl ieškovo reikalavimo pripažinti paslaugų teikimo sutartį negaliojančia nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir taikyti alternatyviąją sankciją, numatytą VPĮ 952 straipsnio 4 dalies 2 punkte, konstatavo, kad šis reikalavimas netenkintinas, kadangi ginčo sutartis yra įvykdyta 2013 m. liepos 11d., jos pripažinimas negaliojančia nesukels jokių teisinių pasekmių. Dėl nurodyto teismas nepasisakė dėl restitucijos taikymo.

21Teismas nurodė, kad nenustatyta, o ieškovas ir neįrodinėjo, kad perkančioji organizacija būtų padariusi pažeidimus, numatytus VPĮ 941 straipsnio 2 dalyje, 95 straipsnio 2 dalyje, 18 straipsnio 9 dalyje, todėl sprendė, kad pagrindo taikyti prašomą alternatyvią sankciją nėra (VPĮ 952 str. 4 d. 2p.).

22Teismas, nustatęs, kad ieškovas atsisakė šių reikalavimų: pripažinti paslaugų teikimo sutartį negaliojančia nuo paslaugų teikimo sutarties sudarymo dienos, o netenkinus šio reikalavimo, taikyti alternatyvią sankciją, nustatytą VPĮ 2012 m. kovo 31 d. redakcijos 952 straipsnio 4 dalyje, bylą šioje dalyje nutraukė CPK 293 straipsnio 4 punkto pagrindu.

23Kauno apygardos teismas 2013 m. spalio 29 d. papildomu sprendimu priteisė iš ieškovo atsakovui VšĮ „Kretingos maistas“ 6 000 Lt turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

24Teismas, vadovaudamasis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo nuostatomis, atsakovo VšĮ „Kretingos maistas“ prašomą priteisti 12 533, 66 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti sumą sumažino iki 6 000 Lt.

25III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

26Apeliantas Viešųjų pirkimų tarnyba prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir papildomą sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

271. Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad paslaugų teikimo sutartis sudaryta pažeidžiant VPĮ nuostatas, privalėjo priimti sprendimą dėl paslaugų teikimo sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia bei spręsti klausimą dėl restitucijos ar alternatyviųjų sankcijų taikymo (CK 1.80 str., VPĮ 952str.).

282. Pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 265 straipsnio nuostatas, susijusias su teismų pareiga kvalifikuoti teisinius santykius ir priimti sprendimą dėl visų ieškovo, atsakovų pareikštų reikalavimų.

293. Pirmosios instancijos teismas sprendimu ir papildomu sprendimu nepagrįstai priteisė iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Apelianto teigimu, ieškovas gynė viešąjį interesą ir siekė, kad paslaugų sutartis būtų pripažinta negaliojančia. Be to, ieškinio ir patikslinto ieškinio pateikimo metu paslaugų teikimo sutarties galiojimo terminas nebuvo suėjęs. Pirmosios instancijos teismo sprendimas, kurio teisinės pasekmės yra sukeliamos tik pagrįstai ir sąžiningai viešąjį interesą ginančiai Viešųjų pirkimų tarnybai ir nėra sukeliama jokių teisinių pasekmių atsakovams, kurios sudarė neteisėtą sutartį, pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintą teismų pareigą vykdyti teisingumą.

30Atsakovas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija atsiliepime prašo atmesti apeliacinį skundą, palikti nepakeistus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir papildomą sprendimą. Atsakovo teigimu, pirmosios instancijos teismo sprendimas ir papildomas sprendimas teisėtas, pagrįstas, motyvuotas. Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju tinkamai pritaikė materialinės teisės normos.

31Atsakovas VšĮ „Kretingos maistas“ atsiliepime prašo atmesti ieškovo apeliacinį skundą, priteisti iš ieškovo atsakovui bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Atsakovo teigimu, ginčo sutartis yra tinkamai ir kokybiškai įvykdyta ir pripažinus sutartį niekine ir negaliojančia nebūtų apgintas nei viešasis interesas, nei viešoji tvarka. Aplinkybė, kad paslaugų teikimo sutartis jau yra įvykdyta, yra pakankamas pagrindas šį faktą laikyti svarbia priežastimi nepripažįstant sutarties negaliojančia.
  2. Pažymėjo, kad ieškovas elgiasi nesąžiningai, reikšdamas prašymą pripažinti sutartį negaliojančia, kai iš esmės pats prisidėjo prie šio viešojo pirkimo organizavimo ir ginčo sutarties įgyvendinimo.
  3. Nurodė, kad ieškovo prašymas dėl restitucijos taikymo yra nepagrįstas, be to, pažeistų sąžiningumo, protingumo bei teisingumo principus.
  4. Atsakovo nuomone, pirmosios instancijos teismo išvada dėl alternatyviųjų sankcijų netaikymo perkančiajai organizacijai, yra pagrįsta.
  5. Aplinkybė, kad ieškovas tariamai gynė viešąjį interesą, neeliminuoja ieškovo pareigos atlyginti bylinėjimosi išlaidas.

32IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

33Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1, 2 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 263 str. 1 d.). Skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.). Byla nagrinėjama ieškovo apeliacinio skundo, kuriuo prašoma panaikinti tik tą sprendimo dalį (dėl paslaugų teikimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir alternatyvios sankcijos taikymo), kuria ieškinys atmestas, ribose.

34Dėl faktinių bylos aplinkybių

35Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija 2008 m. birželio 4 d. leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 41 paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių maitinimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 65659)(toliau – konkursas). Pirkimo tikslas – sudaryti paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams būtų teikiamos maitinimo paslaugos. Pasiūlymus pateikė VšĮ „Kretingos maistas“ ir UAB „Smulkus urmas“. 2008 m. liepos 11 d. perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisiją konkursą laimėjusiu pasiūlymu pripažino atsakovo VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymą. 2008 m. liepos 14 d. perkančioji organizacija su VšĮ „Kretingos maistas“ sudarė bendrojo lavinimo mokyklų mokinių maitinimo Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklose paslaugų teikimo sutartį Nr. J2-540 (toliau – paslaugų tiekimo sutartis), pagal kurios 6.2 punktą nustatyta, kad paslaugos pradedamos teikti nuo 2008 m. rugsėjo 1 d., o paslaugų teikimo sutarties 1.4 punkte nurodyta, kad paslaugos turi būti tiekiamos 60 mėnesių nuo paslaugų teikimo pradžios. Ieškovas, vykdydamas VPĮ (2007 m. lapkričio 8 d. redakcija) 8 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatas, 2008 m. rugsėjo 5 d. raštu Nr. 4S-2862 „Dėl viešojo pirkimo procedūrų įvertinimo“ informavo atsakovą VšĮ „Kretingos maistas“, kad pirkimo sąlygos ir paslaugų teikimo sutartis buvo sudaryta pažeidžiant VPĮ nuostatas. Ieškovas 2010 m. kovo 22 d. ir 2011 m. balandžio 22 d. raštais Nr. 4S-1052, Nr. 4S-1451 „Dėl informacijos pateikimo“ kreipėsi į perkančiąją organizaciją dėl informacijos apie priimtus sprendimus nutraukti paslaugų teikimo sutartį. Perkančioji organizacija 2011 m. balandžio 27 d. raštu informavo ieškovą, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija priėmė sprendimą nutraukti sutartį su VšĮ „Kretingos maistas“ nuo 2011 m. rugpjūčio 31 d. Perkančioji organizacija 2011 m. birželio 7 d. raštu pranešė ieškovui, kad 2011 birželio 6 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius priėmė sprendimą nenutraukti 2008 m. liepos 14 d. sudarytos paslaugų teikimo sutarties.

36Ieškovas 2012 m. rugsėjo 17 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino, prašydamas pripažinti paslaugų teikimo sutartį negaliojančia nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir taikyti alternatyviąją sankciją, numatytą VPĮ 952 straipsnio 4 dalies 2 punkte - skirti perkančiajai organizacijai baudą. Kauno apygardos teismas 2013 m. spalio 24 d. sprendimu ieškinį atmetė, nutraukė bylą dalyse: pripažinti paslaugų teikimo sutartį negaliojančia nuo paslaugų teikimo sutarties sudarymo dienos, o netenkinus šio reikalavimo, taikyti alternatyvią sankciją, nustatytą VPĮ 2012 m. kovo 31 d. redakcijos 952 straipsnio 4 dalyje, priteisė iš ieškovo 47, 07 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai. Kauno apygardos teismas 2013 m. spalio 29 d. papildomu sprendimu priteisė iš ieškovo atsakovui VšĮ „Kretingos maistas“ 6 000 Lt turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

37Byloje nagrinėjamas ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismui, nustačius, kad sudarant viešojo pirkimo sutartį buvo pažeistos VPĮ nuostatos, susijusios su sutarties terminu, jungtinės veiklos ribojimu, sutarties sąlygų pakeitimu, buvo teisinis pagrindas ieškovo reikalavimo pripažinti paslaugų tiekimo sutartį negaliojančia nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir taikyti alternatyvią sankciją, numatytą VPĮ 952 straipsnio 4 dalies 2 punkte, netenkinti ir ieškinį atmesti, teigiant, kad ginčo sutartis yra įvykdyta 2013 m. liepos 11d. ir jos pripažinimas negaliojančia nesukels jokių teisinių pasekmių. Nagrinėjamu atveju apeliantas taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo papildomu sprendimu, kuriuo atsakovui VšĮ „Kretingos maistas“ iš ieškovo priteista 6 000 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti atlyginimo.

38Apeliantas Viešųjų pirkimų tarnyba nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu dėl paslaugų teikimo sutarties nepripažinimo negaliojančia ir alternatyviųjų sankcijų taikymo, apeliaciniame skunde iš esmės nurodo trijų grupių motyvus: pirma, pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad paslaugų teikimo sutartis sudaryta pažeidžiant VPĮ nuostatas, privalėjo priimti sprendimą dėl paslaugų teikimo sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia bei spręsti klausimą dėl restitucijos ar alternatyviųjų sankcijų taikymo; antra, teismas pažeidė CPK 265 straipsnio nuostatas, susijusias su teismų pareiga kvalifikuoti teisinius santykius ir priimti sprendimą dėl visų ieškovo, atsakovų pareikštų reikalavimų; trečia, teismas sprendimu ir papildomu sprendimu nepagrįstai priteisė bylinėjimosi išlaidas iš ieškovo, kuris gynė viešąjį interesą ir siekė, kad paslaugų teikimo sutartis būtų pripažinta negaliojančia.

39Dėl viešųjų pirkimų tikslų ir principų aiškinimo bei taikymo

40Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą - sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą yra nurodęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama kokybiškų prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimo, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl Viešųjų pirkimų įstatyme viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; ir kt.). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas viešojo pirkimo procedūrų koordinavimo Bendrijos lygiu procese išskiria ne tik laisvo prekių, paslaugų judėjimo bei įsisteigimo laisvės apsaugą bet ir tiekėjų ekonominių interesų apsaugą bei šių tiekėjų tarpusavio konkurencijos skatinimą (pvz., Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2000 m. spalio 5 d. sprendimas Komisija prieš Prancūziją, C-16/98, Rink. 2000, p. 1-8315). Viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose teisės aktuose yra nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek ir tiekėjams tam, kad šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai. Viešųjų pirkimų principai yra tos imperatyviosios normos, kurių kontekste vertinama dauguma viešųjų pirkimų proceso elementų, taip pat kuriomis galima tiesiogiai remtis siekiant apginti tiekėjų pažeistas teises viešojo pirkimo srityje. Viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų turinį, šių principų taikymas rationae temporis apima visas viešojo pirkimo procedūras nuo pradžios iki pabaigos, t. y. nuo pirkimo paskelbimo iki laimėtojo nustatymo ar viešojo pirkimo sutarties sudarymo arba viešojo pirkimo pasibaigimo kitu įstatyme nustatytu pagrindu (VPĮ 7 str.). Lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principų laikymasis garantuoja, kad bus pasiekti atliekamo viešojo pirkimo tikslai ir išvengta galimų nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešojo pirkimo procedūrose.

41Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų pažeidimas neabejotinai reiškia imperatyviųjų teisės normų pažeidimą. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008).

42Dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų padarinių

43CK 6.382 straipsnyje įtvirtinta taisyklė, kad viešojo pirkimo - pardavimo sutartims Civilinio kodekso normos taikomos tiek, kiek kiti įstatymai nenustato ko kita. Atsižvelgiant į tai, kad viešųjų pirkimų teisiniai santykiai reguliuojami specialiojo įstatymo (VPĮ), Civilinio kodekso, Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nuostatos turi būti taikomos subsidiariai specialiųjų viešųjų pirkimų teisės normų atžvilgiu. Tai reiškia, kad pirmiausia reikia taikyti galiojančias VPĮ nuostatas, o visos kitos teisės normos bus taikytinos tais atvejais, kai VPĮ nereguliuoja atitinkamo klausimo.

44Teisėjų kolegija pagal į bylą pateiktus įrodymus ir nustatytas bylos aplinkybes sprendžia, kad šiuo atveju perkančioji organizacija priėmė sprendimą pripažinti laimėjusiu pasiūlymą, taip pat sudarė viešojo pirkimo sutartį, nesilaikydama ir pažeisdama VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje, 32 straipsnio 2 dalyje (ribojo tiekėjų konkurenciją netinkamai numatydama minimalius kandidatų kvalifikacinius reikalavimus), 18 straipsnio 6 dalies 11 punkte (paslaugų teikimo sutarties 5.1 p. nepagrįstai nustatė, kad sutarties punktai gali būti keičiami tik šalių rašytiniu papildomu susitarimu), 18 straipsnio 7 dalyje (sudarė ilgesniam nei 3 metų trukmės paslaugų teikimo sutartį) nustatytus reikalavimus. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantas ir atsakovai pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria teismas nustatęs, kad sudarant paslaugų teikimo sutartį buvo pažeistos VPĮ nuostatos, susijusios su sutarties terminu, jungtinės veiklos ribojimu, sutarties sąlygų pakeitimu, sprendė, kad buvo neužtikrintas konkurso dalyvių sąžiningas varžymasis, pirkimo skaidrumas, galimas ir netinkamas lėšų panaudojimas, neginčija. Nagrinėjamu atveju tarp šalių sprendžiamas ginčas dėl paslaugų teikimo sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos ir/ar alternatyviųjų sankcijų taikymo, bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

45Apeliantas, visų pirma, apeliacinį skundą grindžia argumentu, kad pirmosios instancijos teismas konstatavęs, kad paslaugų teikimo sutartis sudaryta pažeidžiant VPĮ nuostatas, privalėjo priimti sprendimą dėl paslaugų teikimo sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia bei spręsti klausimą dėl restitucijos ar alternatyviųjų sankcijų taikymo (CK 1.80 str., VPĮ 952str.). Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su tokiu apelianto teigimu.

46Pažymėtina, kad civilinių santykių dalyviai yra lygūs ir laisvi sukurti civilines teises ir pareigas sudarydami sandorius (sutartis). Tokia civilinių santykių dalyvių galimybė nustatyti tarpusavio teises ir pareigas sutarčių teisėje vadinama sutarties laisvės principu. Šis principas yra būtina sėkmingo rinkos funkcionavimo bet kurioje šalyje sąlyga, nes tik pripažįstant šalių autonomiją (sutarties šalių laisvę) yra galima verslo laisvė, grindžiama privačia iniciatyva ir atsakomybe. Kita vertus, laisvė sudarinėti sandorius (sutartis) nėra absoliuti ir, kaip matyti iš CK 4 straipsnio 2 dalies 1 punkto turinio, sutartinė laisvė yra ribojama pirmiausia imperatyviomis teisės normomis. Be to, sutarties šalių laisvę varžo ir teisės principai (sąžiningumo, šalių lygiateisiškumo, jų kooperavimosi, gerų papročių ir pan.).

47Pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisės normą sandorio negaliojimas yra siejamas su jo prieštaravimu imperatyvioms teisės normoms, t. y. su vienareikšmiškai įstatyme įtvirtintomis nuostatomis, kuriomis siekiama apsaugoti visuomenės interesus, viešąją tvarką. Minėta, kad sandorio pripažinimas negaliojančiu šiuo pagrindu yra sutarties laisvės principo išimtis, todėl, sprendžiant dėl sandorio negaliojimo aptariamuoju pagrindu, būtina nustatyti, ar yra atitinkamas visuomenės interesas, kuris reikalautų įsikišti į šalių privačius santykius, t.y. ar yra pakankamas pagrindas teigti, kad pamatinis visuomenės interesas reikalauja visuotinai pripažinti tokius sandorius negaliojančiais, nesiejant jo su konkrečiomis šalimis ar konkrečia situacija. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, kolegija pažymi, kad kiekvienu konkrečiu atveju, teismui nustačius, kad pažeista viešųjų pirkimų organizavimo, pretenzijų nagrinėjimo tvarka ir kad nepagrįstai perkančioji organizacija atmetė vieno ar kito pirkimų dalyvio pasiūlymą, teismas turi spręsti dėl konkrečių pažeidimų pobūdžio, taip pat spręsti, ar konkretus pažeidimas pateisina pirkimų komisijos sprendimo panaikinimą ir šio sprendimo pagrindu sudarytos sutarties pripažinimą niekine.

48VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų principų pažeidimas, ką pagrįstai konstatavo pirmosios instancijos teismas šioje byloje, neabejotinai reiškia imperatyvių teisės normų pažeidimą. Pripažinus, kad viešojo pirkimo procedūros buvo vykdomos pažeidžiant imperatyvias VPĮ normas, viešojo pirkimų komisijos sprendimo pagrindu sudarytos viešųjų pirkimų sutarties galiojimas negali būti pateisinamas, nes iš neteisėtų veiksmų negali kilti teisėtos pasekmės, todėl nustačius, kad viešojo pirkimo procedūros buvo vykdomo pažeidžiant VPĮ nustatytus principus, teismas gali ir ex officio privalo pagal CK 1.78 straipsnio 5 dalį konstatuoti niekinio sandorio faktą ir taikyti jo negaliojimo padarinius, nes sandoriai, prieštaraujantys imperatyvioms įstatymo normoms, yra niekiniai ir negalioja ab initio, todėl negali sukelti jokių teisinių pasekmių.

49Dėl nurodyto teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad perkančioji organizacija vykdydama konkursą pažeidė VPĮ imperatyvias nuostatas, tačiau pirmosios instancijos teismo teiginiai, kad ieškinio ir patikslinto ieškinio reikalavimai dėl paslaugų teikimo sutarties pripažinimo negaliojančia nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir alternatyviųjų sankcijų, numatytų VPĮ 952 straipsnio 4 dalies 2 punkte, taikymo yra atmestini, nes sutartis yra įvykdyta 2013 m. liepos 11d., o jos pripažinimas negaliojančia nesukels jokių teisinių pasekmių, yra nepagrįsti ir neteisingi. Teisėjų kolegija pažymi, kad vienas iš pagrindinių sandorių negaliojimo instituto tikslų – pažeisto civilinių teisinių santykių teisėtumo atkūrimas – pasiekiamas sugrąžinant šalis į padėtį, buvusią iki negaliojančio sandorio sudarymo. Pažymėtina, kad paslaugų teikimo sutartis nagrinėjant tarp šalių kilusį ginčą pirmosios instancijos teisme buvo įvykdyta.

50Teisėjų kolegijos nuomone, sutarties šalių grąžinimas į pirminę padėtį būtų susijęs su didelėmis papildomomis ir neprotingomis išlaidomis.

51Pažymėtina, kad tiekėjai, kurių teisėti interesai vykdant viešąjį pirkimą buvo pažeisti, pagal VPĮ 96 straipsnį turi teisę į patirtos žalos atlyginimą.

52Akcentuotina, kad VPĮ 952 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas gali nepripažinti pirkimo sutarties negaliojančia ir taikyti alternatyvias sankcijas pagal šio straipsnio 4 dalį, nors pirkimo sutartis buvo sudaryta neteisėtai pagal šio įstatymo 951 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, jeigu dėl viešojo intereso, įskaitant su pirkimo sutartimi nesusijusius ekonominius interesus, dėl kurių pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia turėtų neproporcingų pasekmių, būtina išsaugoti pirkimo sutarties pasekmes. Kaip minėta, CK 6.382 straipsnyje įtvirtinta taisyklė, kad viešojo pirkimo - pardavimo sutartims Civilinio kodekso normos taikomos tiek, kiek kiti įstatymai nenustato ko kita. Atsižvelgiant į tai, kad viešųjų pirkimų teisiniai santykiai reguliuojami specialiojo įstatymo (VPĮ), Civilinio kodekso, Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nuostatos turi būti taikomos subsidiariai specialiųjų viešųjų pirkimų teisės normų atžvilgiu.

53Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis, vadovaudamasi VPĮ 951 straipsnio 2 dalimi, 952 straipsnio 2 dalimi, sprendžia, kad ieškiniu ginčijama sutartis nepripažintina negaliojančia, tačiau taikytinos alternatyvios sankcijos.

54Dėl alternatyviųjų sankcijų taikymo perkančiajai organizacijai nenutraukus viešojo pirkimo

55Pagal viešojo pirkimo paskelbimo metu galiojusią VPĮ redakciją, skelbimas apie viešąjį pirkimą yra vienas iš pirkimo dokumentų (VPĮ 2 str. 20 d.). Jo paskirtis – išviešinti pirkimo faktą. Skelbimas yra siauresnės apimties nei pirkimo techninė specifikacija, aprašomieji dokumentai, pirkimo sutarties objektas ir kitos pirkimo sąlygos – skelbime iš esmės nurodomos pagrindinės, tačiau ne visos pirkimo nuostatos. Perkančioji organizacija skelbimą apie pirkimą turi pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai, kuri VPĮ reikalavimus atitinkančius skelbimus privalo per tris darbo dienas perduoti išspausdinti atitinkamuose leidiniuose (VPĮ 23 str. 3 d.). Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos 2003 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1S-16, detalizuoja, kad tarnyba tikrina ne skelbimo turinio teisėtumą ir pagrįstumą, o jame pateikiamos informacijos visapusiškumą ir išsamumą atsižvelgiant į standartines skelbimų formas – už skelbimo turinį atsako pati perkančioji organizacija (12-13 p.). Taigi, Viešųjų pirkimų tarnybos atliekamas skelbimo apie pirkimą tikrinimas ir perdavimas išspausdinti nereiškia skelbimo turinio ir kitų pirkimo dokumentų pagrįstumo ir teisėtumo analizės ir dėl to neužkerta kelio tarnybai tokį tyrimą atlikti vėlesniuose pirkimo etapuose, įskaitant pirkimo sutarties vykdymo etapą. Tokią išvadą taip pat patvirtina tiek Viešųjų pirkimų tarnybos paskirtis ir funkcijos, tiek jai suteikti platūs įgaliojimai (VPĮ 8 str.).

56Pagal VPĮ 8 straipsnio nuostatas Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės yra pavesta įgyvendinti viešųjų pirkimų politiką, prižiūrėti, kaip laikomasi VPĮ ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų. Pagal VPĮ 8 straipsnio 3 dalies 4 punktą VPT turi teisę įtarusi šio įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus ir vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, įpareigoti perkančiąją organizaciją sustabdyti pirkimo procedūras tol, kol Viešųjų pirkimų tarnyba pateiks perkančiosios organizacijos pateiktų dokumentų ir sprendimų vertinimą, o nustačiusi šiuos pažeidimus, – įpareigoti perkančiąją organizaciją nutraukti pirkimo procedūras, pakeisti ar panaikinti neteisėtus sprendimus ar veiksmus.

57Perkančiosios organizacijos pateiktų dokumentų ir sprendimų vertinimo procedūros pažeidimo metu galiojusioje VPĮ 82 straipsnio 10 punkto redakcijoje nustatyta, kad Viešųjų pirkimų tarnyba, nustačiusi VPĮ ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus, gindama viešąjį interesą, turi teisę kreiptis į teismą dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir (ar) alternatyvių sankcijų taikymo. Taigi, pagal VPĮ teisė pripažinti viešojo pirkimo sutartis negaliojančiomis ir (ar) taikyti sankcijas yra suteikta teismui (VPĮ 82 2 d. 10 p., 93, 95-951 str.). Todėl tuo atveju, jeigu perkančioji organizacija arba pirkimo sutarties šalys bendru sutikimu jos nenutraukia, ar pagal sutarties nuostatas nutraukti sutartį vienašališkai negalima, Viešųjų pirkimų tarnyba gali pasinaudoti jai suteikta teise kreiptis į teismą dėl sutarties pripažinimo negaliojančia.

58VPĮ 951 straipsnyje nustatyti atvejai, kuriais teismas pripažįsta pirkimo sutartį negaliojančia, 952 straipsnyje nustatyti atvejai, kuriais teismas taiko alternatyvias sankcijas. Pagal VPĮ 951 straipsnio 2 dalį teismas gali pripažinti pirkimo sutartį negaliojančia ir kitų, VPĮ 1 dalyje nenurodytų, VPĮ nuostatų pažeidimo atvejais. Taigi, paslaugų teikimo sutartis gali būti pripažinta negaliojančia ir nevykdant VPT įpareigojimų nutraukti pirkimo procedūras, pakeisti ar panaikinti neteisėtus sprendimus ar veiksmus, nustačius jų nepagrįstumą.

59VPĮ 952 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas gali nepripažinti pirkimo sutarties negaliojančia ir taikyti alternatyvias sankcijas pagal šio straipsnio 4 dalį, nors pirkimo sutartis buvo sudaryta neteisėtai pagal šio įstatymo 951 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, jeigu dėl viešojo intereso, įskaitant su pirkimo sutartimi nesusijusius ekonominius interesus, dėl kurių pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia turėtų neproporcingų pasekmių, būtina išsaugoti pirkimo sutarties pasekmes. Tiesiogiai su pirkimo sutartimi susiję ekonominiai interesai apima inter alia išlaidas, susidariusias dėl vėlavimo vykdyti pirkimo sutartį, naujos pirkimo procedūros pradėjimo, pirkimo sutartį vykdančio tiekėjo pakeitimo, teisinių pareigų, kurios atsirado pripažinus pirkimo sutartį negaliojančia.

60Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovas 2008 m. rugsėjo 5 d. raštu Nr. 4S-2862 „Dėl viešojo pirkimo procedūrų įvertinimo“ informavo atsakovą VšĮ „Kretingos maistas“, kad pirkimo sąlygos ir paslaugų teikimo sutartis buvo sudaryta pažeidžiant imperatyvias VPĮ nuostatas. Ieškovas 2010 m. kovo 22 d. ir 2011 m. balandžio 22 d. raštais Nr. 4S-1052, Nr. 4S-1451 „Dėl informacijos pateikimo“ kreipėsi į perkančiąją organizaciją, prašydama informuoti apie priimtus sprendimus nutraukti paslaugų teikimo sutartį. Perkančioji organizacija 2011 m. balandžio 27 d. raštu informavo ieškovą, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija priėmė sprendimą nutraukti sutartį su VšĮ „Kretingos maistas“ nuo 2011 m. rugpjūčio 31 d., tačiau 2011 m. birželio 7 d. raštu pranešė ieškovui, kad 2011 birželio 6 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius priėmė sprendimą nenutraukti 2008 m. liepos 14 d. sudarytos paslaugų tiekimo sutarties. Dėl nurodyto, teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad sudarant viešojo pirkimo sutartį buvo pažeistos imperatyvios VPĮ nuostatos, susijusios su sutarties terminu, jungtinės veiklos ribojimu, sutarties sąlygų pakeitimu, turėjo teisinį pagrindą taikyti alternatyvią sankciją, numatytą VPĮ 952 straipsnio 4 dalies 2 punkte - skirti perkančiajai organizacijai baudą už VPT įpareigojimų nevykdymą (nutraukti su VšĮ „Kretingos maistas“ 2008 m. liepos 14 d. sudarytą paslaugų teikimo sutartį).

61VPĮ 952 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas gali nepripažinti pirkimo sutarties negaliojančia ir taikyti alternatyviąsias sankcijas pagal VPĮ 4 dalį, nors pirkimo sutartis buvo sudaryta neteisėtai pagal VPĮ 951 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas.

62VPĮ 952 straipsnio 4 dalies 2 punkte numatytos alternatyviųjų sankcijų rūšys: pirkimo sutarties trukmės sutrumpinimas arba baudos paskyrimas perkančiajai organizacijai, kuri turi būti ne didesnė kaip 10 procentų pirkimo vertės, arba 952 straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju – nuo įvykdytos pirkimo sutarties dalies vertės. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad perkančiajai organizacijai laiku nenutraukus paslaugų teikimo sutarties buvo neužtikrintas konkurso dalyvių sąžiningas varžymasis, pirkimo skaidrumas, galimas ir netinkamas lėšų panaudojimas, į tai, kad perkančioji organizacija atsisakė nutraukti paslaugų teikimo sutartį Viešųjų pirkimų tarnybai konstatavus VPĮ normų ir principų pažeidimą, į tai, kad paslaugų teikimo sutartis (Viešojo pirkimo procedūrų ataskaitoje nurodyta, kad sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto apimtis yra 3 709 860 Lt) jau yra įvykdyta, sprendžia, kad yra pagrindas taikyti 20 000 Lt baudą perkančiajai organizacijai.

63Dėl bylinėjimosi išlaidų

64Apeliaciniu skundu ginčijamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas.

65Teisėjų kolegija sprendžia, kad tenkinant ieškinio reikalavimą dėl alternatyviųjų sankcijų taikymo, laikytina, kad ieškinys iš esmės yra tenkintinas, todėl atsakovų turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos visiškai (CPK 93 str. 1, 5 d.). Dėl nurodyto teisėjų kolegija konstatuoja, kad yra pagrindas panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 29 d. papildomą sprendimą, kuriuo priteista iš ieškovo atsakovui VšĮ „Kretingos maistas“ 6 000 Lt turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

66Už ieškinį ir apeliacinį skundą mokėtina po 1 000 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 4 p., 4 d.). Kadangi ieškovas (apeliantas) nuo šio žyminio mokėjimo atleistas, žyminis mokestis lygiomis dalimis valstybei priteistinas iš atsakovų (CPK 83 str. 1 d. 5 p., 96 str. 1 d.).

67Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

68Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010;2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).

69Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

70Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

71Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 24 d. sprendimas pakeistinas iš dalies, tenkinant ieškinį iš dalies.

72Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

73Pakeisti Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 24 d. sprendimą. Panaikinti sprendimo dalį, kuria nuspręsta ieškinį atmesti bei priteisti iš ieškovo Viešųjų pirkimo tarnybos 47, 07 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai, ir ieškinį tenkinti iš dalies, skirti atsakovui Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai (kodas 188774441) 20 000 Lt (dvidešimties tūkstančių litų) baudą, kitą ieškinio dalį atmesti, priteisti iš atsakovų Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos (kodas 188774441) ir Viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ (įmonės kodas 164687871) lygiomis dalimis 1 047,47 Lt (vieną tūkstantį keturiasdešimt septynis litus keturiasdešimt septynis centus) bylinėjimosi išlaidų valstybei. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

74Panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 29 d. papildomą sprendimą.

75Priteisti iš atsakovų Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos (kodas 188774441) ir Viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ (įmonės kodas 164687871) lygiomis dalimis 1 000 Lt (vieną tūkstantį litų) žyminio mokesčio (bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme) valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – ieškovas, apeliantas) 2012... 5. Ieškovas 2013 m. sausio 24 d. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu,... 6. Ieškovas nurodė, kad 2008 m. birželio 4 d. atsakovas Vilkaviškio rajono... 7. Ieškovas teigė, kad perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1... 8. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovai, sudarydami paslaugų teikimo sutartį,... 9. Ieškovo teigimu, paslaugų teikimo sutarties 5.1 punktas, nustatantis, kad... 10. Ieškovas nurodė, kad atsakovų pasirašyta paslaugų teikimo sutartis... 11. Atsakovas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija su ieškiniu... 12. Atsakovas VšĮ „Kretingos maistas“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 13. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. Kauno apygardos teismas 2013 m. spalio 24 d. sprendimu nusprendė ieškinį... 15. Teismas sprendė, kad paslaugų teikimo sutarčiai ginčyti turi būti taikomas... 16. Teismas nustatė, kad pirkimo sąlygų 4.5 punkte nustatytas reikalavimas, kad... 17. Teismas, pasisakydamas dėl paslaugų teikimo sutarties sudarymo termino,... 18. Teismas sprendė, kad sudarant paslaugų teikimo sutartį atsakovai pažeidė... 19. Teismas, nustatęs, kad sudarant viešojo pirkimo sutartį buvo pažeistos VPĮ... 20. Teismas, pasisakydamas dėl ieškovo reikalavimo pripažinti paslaugų teikimo... 21. Teismas nurodė, kad nenustatyta, o ieškovas ir neįrodinėjo, kad... 22. Teismas, nustatęs, kad ieškovas atsisakė šių reikalavimų: pripažinti... 23. Kauno apygardos teismas 2013 m. spalio 29 d. papildomu sprendimu priteisė iš... 24. Teismas, vadovaudamasis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino... 25. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 26. Apeliantas Viešųjų pirkimų tarnyba prašo panaikinti pirmosios instancijos... 27. 1. Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad paslaugų teikimo sutartis... 28. 2. Pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 265 straipsnio nuostatas,... 29. 3. Pirmosios instancijos teismas sprendimu ir papildomu sprendimu nepagrįstai... 30. Atsakovas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija atsiliepime prašo... 31. Atsakovas VšĮ „Kretingos maistas“ atsiliepime prašo atmesti ieškovo... 32. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 33. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 34. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 35. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas Vilkaviškio rajono savivaldybės... 36. Ieškovas 2012 m. rugsėjo 17 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį... 37. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismui,... 38. Apeliantas Viešųjų pirkimų tarnyba nesutikdama su pirmosios instancijos... 39. Dėl viešųjų pirkimų tikslų ir principų aiškinimo bei taikymo... 40. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta... 41. Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų pažeidimas neabejotinai... 42. Dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų padarinių... 43. CK 6.382 straipsnyje įtvirtinta taisyklė, kad viešojo pirkimo - pardavimo... 44. Teisėjų kolegija pagal į bylą pateiktus įrodymus ir nustatytas bylos... 45. Apeliantas, visų pirma, apeliacinį skundą grindžia argumentu, kad pirmosios... 46. Pažymėtina, kad civilinių santykių dalyviai yra lygūs ir laisvi sukurti... 47. Pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisės normą sandorio... 48. VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų principų pažeidimas, ką pagrįstai... 49. Dėl nurodyto teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 50. Teisėjų kolegijos nuomone, sutarties šalių grąžinimas į pirminę... 51. Pažymėtina, kad tiekėjai, kurių teisėti interesai vykdant viešąjį... 52. Akcentuotina, kad VPĮ 952 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas gali... 53. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis, vadovaudamasi VPĮ 951 straipsnio 2... 54. Dėl alternatyviųjų sankcijų taikymo perkančiajai organizacijai nenutraukus... 55. Pagal viešojo pirkimo paskelbimo metu galiojusią VPĮ redakciją, skelbimas... 56. Pagal VPĮ 8 straipsnio nuostatas Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos... 57. Perkančiosios organizacijos pateiktų dokumentų ir sprendimų vertinimo... 58. VPĮ 951 straipsnyje nustatyti atvejai, kuriais teismas pripažįsta pirkimo... 59. VPĮ 952 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas gali nepripažinti pirkimo... 60. Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovas 2008 m. rugsėjo 5 d. raštu Nr.... 61. VPĮ 952 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas gali nepripažinti pirkimo... 62. VPĮ 952 straipsnio 4 dalies 2 punkte numatytos alternatyviųjų sankcijų... 63. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 64. Apeliaciniu skundu ginčijamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas.... 65. Teisėjų kolegija sprendžia, kad tenkinant ieškinio reikalavimą dėl... 66. Už ieškinį ir apeliacinį skundą mokėtina po 1 000 Lt žyminio mokesčio... 67. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 68. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 69. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo... 70. Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo... 71. Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad Kauno... 72. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 73. Pakeisti Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 24 d. sprendimą. Panaikinti... 74. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 29 d. papildomą sprendimą.... 75. Priteisti iš atsakovų Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos...