Byla 2-5481-467/2012
Dėl priimto sprendimo atmesti ieškovo pasiūlymą viešame pirkime pripažinimo neteisėtu ir kitų sprendimų panaikinimo, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Aglaja“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Respublikinei Vilniaus psichiatrinei ligoninei dėl priimto sprendimo atmesti ieškovo pasiūlymą viešame pirkime pripažinimo neteisėtu ir kitų sprendimų panaikinimo, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas UAB „Aglaja“ 2012 m. rugpjūčio 1 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė panaikinti atsakovo VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrinės ligoninės sprendimą atmesti UAB „Aglaja“ pasiūlymą, o taip pat panaikinti vėlesnius perkančiosios organizacijos sprendimus dėl pasiūlymų vertinimo, pasiūlymų eilės nustatymo ir sutarties sudarymo, apie kuriuos tiekėjui nepranešta perkančiosios organizacijos, ir įpareigoti perkančiąją organizaciją tęsti konkurso pirkimo procedūras bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas ieškinyje nurodė, jog jis (tiekėjas) dalyvauja atsakovo (perkančiosios organizacijos) vykdomame viešajame pirkimo „Skalbinių nuomos ir skalbimo paslaugų pirkimas“ konkurse, kuriame pateikė savo pasiūlymą, tačiau 2012-06-22 raštu Nr.K2-798 ieškovo pasiūlymas buvo atmestas. Atsakovas kvalifikaciniuose reikalavimuose nurodė, kad tiekėjo pastarųjų 3 finansinių metų arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) grynojo pelno (nuostolio) rodiklio reikšmė turi būti teigiama. Atsakovas pagal ieškovo pateiktus minimalius kvalifikacinius reikalavimus įrodančius dokumentus nustatė, kad ieškovas neatitinka šio kriterijaus. Tačiau tai atsakovas padarė nepagrįstai, nes šį kriterijų iškraipo faktas, jog 2010 m. pelno (nuostolio) ataskaitoje tipinės veiklos nuostolius sudaro skolos pardavimas: ieškovas beviltišką 395 527 Lt skolą pardavė už 39 500 Lt, todėl įmonės pelno (nuostolio) ataskaitoje gavosi 356 027 Lt nuostolis, kuris nėra susijęs su įmonės tipine veikla - skalbimu. Tokie perkančiosios organizacijos (atsakovo) veiksmai yra nesuderinami su Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 24 straipsnio 8 dalimi, o atmesti pasiūlymą, remiantis netinkamu ir VPĮ reikalavimų neatitinkančiu konkurso sąlygų aiškinimu, yra neteisėtas ir faktinis pirkimo sąlygų keitimas bei neteisėtas rizikos dėl konkurso sąlygų nuostatai suteikiamo dviprasmiško aiškinimo perkėlimas tiekėjo (ieškovo) nenaudai. Toks konkurso sąlygų aiškinimas yra nesuderinamas su suformuota Lietuvos teismų praktika, kur nurodoma, kad neaiškių sąlygų neigiamų pasekmių rizika tenka perkančiajai organizacijai, t.y. atsakovui. Taigi atsakovui atmetus ieškovo pasiūlymą, paaiškėjo, kad atsakovas konkurso sąlygas aiškina kitaip nei įprastinė jų prasmė. Iš atsakovo sprendimo atmesti ieškovo pasiūlymą galima suprasti, kad ieškovas neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų. Atsižvelgiant į atsakovo padarytus VPĮ 3 straipsnio, 24 straipsnio 8 dalies, 39 straipsnio pažeidimus, sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą ir vėlesni sprendimai (sudaryti pasiūlymų eilę ir priimti sprendimą dėl sutarties sudarymo) yra neteisėti ir turi būti panaikinti. Netinkamas VPĮ normų taikymas ir absoliutus atsisakymas leisti susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais ir paraiškomis ar gauti informaciją apie juos yra nukreiptas į tiekėjo galimybių ginti pažeistas teises apribojimą, o tuo pačiu ir tiesioginis imperatyvių VPĮ principų ir normų pažeidimas, dėl kurio viešojo pirkimo metu atsakovo priimti sprendimai bei atlikti veiksmai gali būti pripažinti neteisėti ir niekiniai. Atsižvelgiant į tai, yra akivaizdu, jog atsakovo sprendimas atmesti ieškovo pretenziją dėl skaidrumo principo pažeidimo yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl turi būti panaikintas (VPĮ 2 str., 28 str., 39 str.). Panaikinus priimtus sprendimus atmesti ieškovo pasiūlymą bei pasiūlymų eilę, į kurią šis pasiūlymas nebuvo įtrauktas, teismas turi grąžinti ginčo šalis į pirminę (prieš pažeidimo padarymą buvusią) padėtį, de facto įpareigojant atsakovą vertinti tiekėjų pasiūlymus. Be to, iš prie ieškinio pridedamų dokumentų matyti, jog atsakovui buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina, tačiau atsakovas neprašė jos pagrįsti, o ir pagrįsti nebūtų kaip, nes tokia kaina galima skalbti tik nekokybiškai. Ieškovas pateikė atsakovui 2012-06-25 pretenziją, prašydamas sustabdyti supaprastinto atviro konkurso „Skalbinių nuomos ir skalbimo paslaugų pirkimas“ pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija; panaikinti savo 2012-06-22 rašte Nr.K2-798 „Dėl pasiūlymo atmetimo“ įformintą sprendimą ir UAB „Aglaja“ pasiūlymą vertinti iš naujo, tačiau atsakymo į šią pretenziją ieškovas negavo.

5Atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsiliepime į ieškinį nurodė, jog ieškovas pateikė ieškinį teismui, pažeidęs VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą terminą. Perkančioji organizacija (atsakovas), susipažinusi su tiekėjų pasiūlymais, patikslinusi bei įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pastarųjų pateiktus pasiūlymus, 2012-06-26 patvirtino pasiūlymų eilę ir paskelbė konkursą laimėjusį pasiūlymą bei nustatė pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminą. Apie šiuos sprendimus tą pačią dieną Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje el. priemonėmis informavo konkurso dalyvius, t.y. 2012-06-26 rašto Nr.K2-806 kopija Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje susirašinėjimo priemonėmis įteikta ieškovui, nors pastarasis šį faktą neigia. 2012-06-26, 16 val. 47 min. (ne 2012-06-25, kaip klaidina ieškovas) tiekėjas UAB „Aglaja“ Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje susirašinėjimo priemonėmis pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją „Dėl supaprastinto atviro konkurso „Skalbinių nuomos ir skalbimo paslaugų pirkimas“ pirkimo sąlygų“. Vadovaudamasi VPĮ 941 straipsnio 2 dalimi, konkurso sąlygų 70 punktu, perkančioji organizacija nedelsdama sustabdė pirkimo procedūras, kol bus išnagrinėta gauta pretenzija ir dėl jos priimtas sprendimas. Apie pirkimo procedūrų sustabdymą konkurso dalyviai informuoti 2012-06-27 raštu Nr. K2-816 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje susirašinėjimo priemonėmis. Perkančioji organizacija išnagrinėjo pretenziją, pripažino ją nepagrįsta, dėl to netenkino. Apie pretenzijos nagrinėjimo rezultatus ir pirkimo procedūros atnaujinimą bei pirkimo sutarties atidėjimo termino pakeitimą perkančioji organizacija 2012-06-28, 14 val. 54 min. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje susirašinėjimo priemonėmis pranešė pretenzijos autoriui UAB „Aglaja“ ir kitiems suinteresuotiems konkurso dalyviams bei Viešųjų pirkimų tarnybai. Ieškovas, nesutikęs su pretenzijos nagrinėjimo rezultatais ir ketinęs apskųsti juos teismui, turėjo vadovautis VPĮ 94 straipsnio nuostatomis ir pateikti ieškinį teismui per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Pranešimas dėl pretenzijos atmetimo UAB „Aglaja“ pateiktas 2012-06-28, tai 2012-06-29 prasidėjo perkančiosios organizacijos sprendimo apskundimo terminas, kuris baigėsi 2012-07-13. Todėl, remdamasis CK 1.125 straipsnio 2 dalimi, 131 straipsnio l dalimi, atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį, kuri yra savarankiškas pagrindas ieškiniui netenkinti. Tiekėjas UAB „Aglaja“ nepasinaudojo Konkurso sąlygų 40 punkte numatyta sąlyga ir iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nesikreipė į perkančiąją organizaciją dėl konkurso sąlygų paaiškinimo ar patikslinimo, taip pat nereiškė pretenzijos dėl konkurso sąlygų. Todėl preziumuotina, kad ieškovui konkurso sąlygos buvo aiškios ir suprantamos. Dėl UAB „Aglaja“ ginčijamo konkurso sąlygų 14.8 punkte įrašyto kvalifikacijos reikalavimo perkančioji organizacija buvo gavusi prisijungusio prie pirkimo tiekėjo pretenziją. Motyvuotas atsakymas į šią pretenziją perkančiosios organizacijos 2012-06-08 raštu Nr. K2-749 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje susirašinėjimo priemonėmis buvo pateiktas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams bei paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje prie konkurso sąlygų. Keturi iš penkių konkurso dalyvių, išskyrus UAB „Aglaja“, pateikė tinkamus dokumentus, patvirtinančius tiekėjų kvalifikacijos atitikimą nustatytam reikalavimui. Ši aplinkybė patvirtina, kad toks tiekėjų kvalifikacijos reikalavimas buvo parinktas pagrįstai, jis nėra perteklinis ar diskriminuojantis atskirus tiekėjus arba kitaip ribojantis jų galimybes dalyvauti konkurse. Komisija, 2012-06-18 posėdyje patikrinusi tiekėjo UAB „Aglaja“ pasiūlyme pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, nustatė, kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra netikslūs. Ieškovo pasiūlyme pateiktos pelno (nuostolių) ataskaitos neatitinka konkurso sąlygų 14.8 punkte nustatytų reikalavimų, kadangi tiekėjas su pasiūlymu pateikė ne VĮ Registrų centro išduotas pelno (nuostolių) ataskaitas. Taigi ieškovas sąmoningai pateikė netinkamą dokumentą, siekdamas suklaidinti perkančiąją organizaciją. Vadovaudamasi konkurso sąlygų 52 punktu, komisija 2012-06-18 paprašė UAB „Aglaja“ patikslinti aukščiau nurodytus kvalifikacijos duomenis ir pateikti pastarųjų 3 finansinių metų VĮ Registrų centro išduotas pelno (nuostolių) ataskaitas. 2012-06-19 ieškovas pateikė pastarųjų trijų finansinių metų VĮ Registrų centro išduotas pelno (nuostolių) ataskaitas, kurias patikrinus, buvo nustatyta, kad grynojo pelno (nuostolių) rodiklio reikšmė 2009 m. ir 2011 m. yra teigiama, o 2010 m. - neigiama. Taigi ieškovo kvalifikacija neatitinka konkurso sąlygų 14.8 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo. Pagal konkurso sąlygų 53 punktą teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. Vadovaudamasi VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu, VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės Viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklių 112.1 punktu bei konkurso sąlygų 58.1 punktu, komisija priėmė sprendimą atmesti UAB „Aglaja“ pasiūlymą. Apie priimtą sprendimą atmesti pasiūlymą UAB „Aglaja“ pranešta 2012-06-22 raštu Nr. K2-798. Konkurso sąlygų 14.8 punkte buvo aiškiai nustatyta, kad tiekėjo pastarųjų 3 finansinių metų grynojo pelno (nuostolių) rodiklio reikšmė turi būti teigiama (sumuojamos kiekvienų metų reikšmės per visą nurodytą laikotarpį), todėl šis reikalavimas negali būti aiškinamas plečiamai. Komisija 2012-06-26 posėdyje nagrinėjo ir palygino dviejų tiekėjų neatmestų pasiūlymų kainas ir nustatė, kad į pirmą vietą pasiūlymų eilėje pretenduojančio pasiūlymo kaina yra 17,29 % mažesnė už likusių neatmestų dviejų pasiūlymų vidurkį. Atsižvelgdama į tai, kad kainų vidurkis paskaičiuotas, sudedant pasiūlytas konkursui didžiausią kainą - 1 194 120,00 Lt ir mažiausią kainą - 842 130,00 Lt, komisija nusprendė atlikti visų konkursui pateikusių pasiūlymus tiekėjų pasiūlytų kainų išsamią analizę, siekiant įsitikinti, ar pasiūlyta maža kaina yra neįprastai maža ir nereali. Komisija, vadovaudamasi VPĮ 3 straipsnio l dalyje įtvirtintu proporcingumo principu bei to paties straipsnio 2 dalyje įtvirtinta racionalaus pirkimui skirtų lėšų panaudojimo nuostata, konkurso sąlygų 56 punktu ir atliktos pasiūlytų kainų analizės išvadomis, nusprendė nesikreipti į tiekėją UAB „Rasa“ dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, kadangi tiekėjo pasiūlyta kaina yra reali, perkančiajai organizacijai priimtina ir komisija neketina jos atmesti bei pripažino tiekėjo UAB „Rasa“ pasiūlymą laimėjusiu pirkimą.

6Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje nurodė, jog atsakovas turėjo teisę konkurso sąlygų 14.8 punkte nustatyti kvalifikacinį reikalavimą ir atsakovo sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą (jei ieškovo pateiktos VĮ Registrų centras išduotose pelno (nuostolių) ataskaitose grynojo pelno (nuostolių) rodiklio reikšmė yra neigiama), vadovaujantis VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu, taisyklių 112.1 punktu („tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacinių reikalavimų“) bei konkurso sąlygų 58.1 punktu („tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų“), yra pagrįstas. Tarnyba atkreipė dėmesį, jog ji nėra įgaliota spręsti dėl finansinių dokumentų (pelno (nuostolių) ataskaitų) turinio.

7Ieškinys atmestinas.

8Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė (perkančioji organizacija) supaprastinto atviro konkurso būdu atliko viešąjį pirkimą „Skalbinių nuomos ir skalbimo paslaugų pirkimas“ (b.l. 15-45). Apie šį viešąjį konkursą 2012 m. birželio 5 d. buvo paskelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr.122771, nustatytas tiekėjų pasiūlymų pateikimo terminas – 2012 m. birželio 15 d., 10 val. 00 min. (b.l. 7-14) Pirkimas buvo vykdomas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje elektroninėmis priemonėmis, t.y. visi tiekėjų dokumentai perkančiajai organizacijai (atsakovui) ir pastarosios tiekėjams (tarp kurių – ir ieškovas) buvo pateikiami ir gaunami tik Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos susirašinėjimo priemonėmis (papildoma informacija skelbime apie supaprastintą pirkimą b.l. 14). Minėtame konkurse pasiūlymus ir norą dalyvauti kartu su kitais tiekėjais pareiškė ir ieškovas UAB „Aglaja“ (b.l. 46). Atsakovas (perkančioji organizacija), susipažinęs su tiekėjų pasiūlymais, patikslinęs ir įvertinęs tiekėjų kvalifikaciją, 2012 m. birželio 26 d. patvirtino pasiūlymų eilę ir paskelbė konkursą laimėjusį pasiūlymą bei nustatė pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminą. Apie šiuos sprendimus atsakovas tą pačią dieną Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje elektroninėmis priemonėmis informavo konkurso dalyvius (b.l. 81-82). Ieškovas 2012 m. birželio 26 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje susirašinėjimo priemonėmis pateikė pretenziją atsakovui „Dėl supaprastinto atviro konkurso „Skalbinių nuomos ir skalbimo paslaugų pirkimas“ pirkimo sąlygų“ (b.l. 83-85). Atsakovas nedelsdamas sustabdė pirkimo procedūras, kol bus išnagrinėta gauta pretenzija ir dėl jos priimtas sprendimas, informuodamas apie tai konkurso dalyvius 2012-06-27 raštu Nr. K2-816 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje susirašinėjimo priemonėmis (b.l. 86-87). Išnagrinėjęs ieškovo pretenziją atsakovas pripažino ją nepagrįsta, apie tai, o taip pat apie pirkimo procedūros atnaujinimą bei pirkimo sutarties atidėjimo termino pakeitimą pranešdamas 2012-06-28, 14 val. 54 min. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje susirašinėjimo priemonėmis ieškovui ir kitiems suinteresuotiems konkurso dalyviams (b.l. 88-93). Pranešimą dėl pretenzijos atmetimo ir su tuo susijusių kitų perkančiosios organizacijos sprendimų Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje susirašinėjimo priemonėmis (pranešimas Nr.1375571) priėmė UAB „Aglaja“ darbuotoja V. L. 2012-06-28, 15 val. 4 min. (b.l. 93). Perkančioji organizacija atsakymo į UAB „Aglaja“ pretenziją kopiją pateikė Viešųjų pirkimų tarnybai (b.l. 94). Ieškovas, nesutikdamas su pretenzijos nagrinėjimo rezultatais, 2012 m. rugpjūčio 1 d. apskundė juos teismui. Atsakovas mano, kad ieškovas praleido VPĮ 94 straipsnyje nustatytą sprendimo apskundimo terminą, todėl prašo taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti.

9Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymas, kurio paskirtis – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais, sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.). VPĮ įpareigoja perkančiąją organizaciją užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.). Tuo užtikrinama, kad viešųjų pirkimų konkurso tikslai bus pasiekti, o konkurso procedūroje bus išvengta nesąžiningos konkurencijos prielaidų. Tam, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nusipirktų tai, ko reikia, perkančiosios organizacijos pateikiami pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs ir be dviprasmybių (VPĮ 24 str.).

10Tiekėjas, manantis, kad perkančioji organizacija nesilaikė VPĮ reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, kurie neatitinka šio įstatymo reikalavimų, panaikinimo ar pakeitimo, žalos atlyginimo, pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir alternatyvių sankcijų taikymo (VPĮ 93 str.). Tačiau prieš kreipiantis į teismą dėl galimai pažeistų teisių gynybos, VPĮ nustatyta privaloma ikiteisminė ginčo sureguliavimo tvarka. Pretenzijos pateikimo terminai reglamentuojami VPĮ 94 straipsnio 1 dalies normų. Įstatyme numatyta pretenzijos pateikimo ar ieškinio pareiškimo termino trukmė (15 dienų, 10 dienų arba 5 darbo dienos) yra priklausoma nuo informacijos tiekėjams apie perkančiosios organizacijos sprendimus pateikimo būdo (pranešimo raštu ar paskelbimo) bei pirkimo būdo.

11Nagrinėjamo konkurso sąlygų XII skyriuje ,,Ginčų nagrinėjimo tvarka“ numatyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti jai pretenziją (faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį) VPĮ V skyriuje nustatyta tvarka. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui VPĮ V skyriuje nustatyta tvarka. Kadangi konkurso sąlygose perkančioji organizacija neaptarė pretenzijos padavimo terminų, nagrinėjamu atveju skaičiuojant terminus, taikytinos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, reglamentuojančios pretenzijos bei ieškinio padavimo terminus. Minėta, jog VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia) per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo tos dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams (VPĮ 94 str. 2 d.).

12Taigi įstatymų leidėjas pretenzijos pateikimo terminą sieja su informacijos tiekėjams apie perkančiosios organizacijos sprendimus pateikimo momentu. Nors ieškovas tvirtina, kad jis nepraleido termino ieškiniui pateikti, tačiau teismas, remdamasis bylos duomenimis, sprendžia priešingai. Ieškovas 2012 m. birželio 26 d. (ne 2012 m. birželio 25 d., kaip teigia ieškovas) Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje susirašinėjimo priemonėmis pateikė pretenziją atsakovui „Dėl supaprastinto atviro konkurso „Skalbinių nuomos ir skalbimo paslaugų pirkimas“ pirkimo sąlygų“ (b.l. 83-85). Atsakovas nedelsdamas sustabdė pirkimo procedūras, kol bus išnagrinėta gauta pretenzija ir dėl jos priimtas sprendimas, informuodamas apie tai konkurso dalyvius 2012-06-27 raštu Nr. K2-816 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje susirašinėjimo priemonėmis (b.l. 86-87). Išnagrinėjęs ieškovo pretenziją atsakovas pripažino ją nepagrįsta, apie tai, o taip pat apie pirkimo procedūros atnaujinimą bei pirkimo sutarties atidėjimo termino pakeitimą pranešdamas 2012-06-28, 14 val. 54 min. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje susirašinėjimo priemonėmis ieškovui ir kitiems suinteresuotiems konkurso dalyviams (b.l. 88-93). Pranešimą dėl pretenzijos atmetimo ir su tuo susijusių kitų perkančiosios organizacijos sprendimų Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje susirašinėjimo priemonėmis (pranešimas Nr.1375571) priėmė UAB „Aglaja“ darbuotoja V. L. 2012-06-28, 15 val. 4 min. (b.l. 93), todėl ieškovas visiškai nepagrįstai teigia, kad nėra gavęs atsakovo atsakymo į savo pretenziją. Vadovaujantis VPĮ 94 straipsnio nuostatomis ieškovas pateikti ieškinį teismui privalėjo per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos (2012-06-28), t.y. 2012-06-29 prasidėjo perkančiosios organizacijos sprendimo apskundimo terminas, kuris baigėsi 2012-07-13. Pateikdamas ieškinį 2012-07-30 (b.l. 50), ieškovas akivaizdžiai pažeidė VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą terminą, todėl teismas, remdamasis atsakovo prašymu, CK 1.125 straipsnio 2 dalimi, 1.126 straipsnio 2 dalimi, taiko ieškinio senatį, kuri yra savarankiškas pagrindas ieškiniui netenkinti (CK 1.131 str. 1 d.). Pažymėtina, jog ieškovas, gavęs atsakovo atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašoma taikyti ieškinio senatį, savo argumentų dėl to nepateikė ir praleisto termino atnaujinti neprašė (nepateikė dubliko).

13Nepaisant to, kad ieškinys atmestinas dėl senaties, nagrinėjamoje byloje teismas pasisako ir dėl paties ieškinio reikalavimo nepagrįstumo. Ieškovas UAB „Aglaja“ ieškinyje, kaip ir pretenzijoje atsakovui, reiškia nepasitenkinimą dėl konkurso sąlygų 14.8 punkte nurodyto kvalifikacijos reikalavimo, o būtent: ieškovas tvirtina, kad atsakovas kvalifikaciniuose reikalavimuose nurodė, kad „tiekėjo pastarųjų 3 finansinių metų arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) grynojo pelno (nuostolių) rodiklio reikšmė turi būti teigiama“. Pagal ieškovo pateiktus minimalius kvalifikacinius reikalavimus įrodančius dokumentus, atsakovas nustatė, kad ieškovas neatitinka aukščiau nurodyto kriterijaus. Tačiau, ieškovo tvirtinimu, šį kriterijų iškraipo faktas, kad 2010 m. pelno (nuostolio) ataskaitoje tipinės veiklos nuostolius sudaro skolos pardavimas, t.y. beviltišką skolą 395 527 Lt sumai ieškovas pardavė už 39 500 Lt, todėl įmonės pelno (nuostolio) ataskaitoje gavosi 356 027 Lt nuostolis, kuris nėra susijęs su įmonės tipine veikla – skalbimu. Todėl ieškovas nesutinka su atsakovo sprendimu atmesti UAB „Aglaja“ pasiūlymą, kadangi, jo nuomone, atsakovas turėjo vadovautis konkurso sąlygų 52 punktu ir prašyti patikslinti arba paaiškinti kvalifikacinius duomenis. Teismas tokius ieškovo teiginius atmeta kaip nepagrįstus. Tokią išvadą teismas grindžia faktinėmis bylos aplinkybėmis, rašytiniais įrodymais ir Viešųjų pirkimų tarnybos išvada (CPK 185 str.).

14Kaip matyti iš konkurso sąlygų III skyriaus „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 14.8 punkte nustatytas kvalifikacijos reikalavimas: „Tiekėjo pastarųjų 3 finansinių metų arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) grynojo pelno (nuostolių) rodiklio reikšmė turi būti teigiama. Sumuojamos kiekvienų metų reikšmės per visą nurodytą laikotarpį“. Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai: VĮ Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas <...>, tiekėjo deklaracija <...> (b.l. 17). Tiekėjas UAB „Aglaja“ nepasinaudojo konkurso sąlygų 40 punkte numatyta sąlyga ir iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nesikreipė į perkančiąją organizaciją dėl konkurso sąlygų paaiškinimo ar patikslinimo, todėl nėra pagrindo teigti, kad ieškovui konkurso sąlygos buvo neaiškios ir nesuprantamos. Be to dėl UAB „Aglaja“ ginčijamo konkurso sąlygų 14.8 punkte įrašyto kvalifikacijos reikalavimo perkančioji organizacija (atsakovas) buvo gavusi prisijungusio prie pirkimo tiekėjo pretenziją. Motyvuotas atsakymas į šią pretenziją perkančiosios organizacijos 2012-06-08 raštu Nr.K2-749 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje susirašinėjimo priemonėmis buvo pateiktas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams bei paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje prie konkurso sąlygų (b.l. 95-97). Šiame rašte atsakovas, atsakydamas į tiekėjo, prisijungusio prie konkurso, pretenziją ir aiškindamas kvalifikacijos reikalavimo pagrįstumą bei taikymą, nurodė, jog, „vadovaujantis 14.8 punktu perkančioji organizacija nereikalauja, kad kiekvienų nurodytų metų grynojo pelno (nuostolių) rodiklio reikšmė būtų teigiama, tačiau, kaip nurodyta, bus sumuojamos kiekvienų metų reikšmės per visą nurodytą laikotarpį ir bendra grynojo pelno (nuostolių) rodiklio reikšmė turi būti teigiama“.

15Pažymėtina, kad VPĮ nurodoma, kad viešojo pirkimo dokumentus rengia perkančioji organizacija ir ji turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus, pareikalauti, kad kandidatai arba dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, t.y. atsakovas, kaip perkančioji organizacija, turėjo pareigą išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl skelbime apie pirkimą ir kituose pirkimo dokumentuose turėjo teisę nustatyti minimalius dalyvių kvalifikacijos reikalavimus, vadovaujantis VPĮ 35-37 straipsnių nuostatomis (VPĮ 24 str., 32 str. 1-2 d., 33 str., 34 str. 1 d., 35 str., 36 str. 1 d., 37 str.). Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2009-06-23 Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-09 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-231/2011; 2012-04-12 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-43/2012). Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003-10-20 įsakymu Nr. 1S-100 (įsakymo 2011-12-30 redakcija), 4 punkte nurodyta, kad perkančioji organizacija, nustatydama šiose rekomendacijose pateiktus kriterijus, kiekvieno pirkimo atveju turėtų atsižvelgti į pirkimo objekto specifiką, apimtį, įvertinti kiekvieno nustatomo kriterijaus tikslingumą ir kt. Minėtų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 19.4 punktas numatė tokį rekomenduojamą kvalifikacijos reikalavimą, tikrinant tiekėjų ekonominę ir finansinę būklę, - grynasis pelnas (nuostoliai) per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjų įregistravimo dienos (jeigu tiekėjai vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus). Rekomenduojama kriterijaus reikšmė – tiekėjo pastarųjų 3 finansinių metų arba nuo tiekėjų įregistravimo dienos (jeigu tiekėjai vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) grynojo pelno (nuostolių) rodiklio teigiama reikšmė. Sumuojamos kiekvienų metų reikšmės per visą nurodytą laikotarpį.

16Taigi patys tiekėjai, vadovaudamiesi atsakovo pirkimo dokumentuose viešai paskelbta informacija, turėjo spręsti, ar teikti pasiūlymus ir dalyvauti atsakovo paskelbtame pirkime, atsižvelgiant į tai, kad jų pasiūlymai bus vertinami pagal konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, tarp kurių buvo ir ieškovo ginčijamas konkurso sąlygų III skyriaus „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 14.8 punkte nustatytas kvalifikacijos reikalavimas. Atkreiptinas dėmesys, kad keturi iš penkių konkurso dalyvių, išskyrus ieškovą UAB „Aglaja“, pateikė tinkamus dokumentus, patvirtinančius tiekėjų kvalifikacijos atitikimą nustatytam reikalavimui. Ši aplinkybė rodo, kad toks tiekėjų kvalifikacijos reikalavimas buvo parinktas pagrįstai, jis nėra perteklinis ar diskriminuojantis atskirus tiekėjus arba kitaip ribojantis jų galimybes dalyvauti konkurse.

17Kaip tvirtina bylos duomenys, atsakovo komisija, 2012-06-18 posėdyje (protokolas b.l. 98-99) patikrinusi tiekėjo UAB „Aglaja“ pasiūlyme pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, nustatė, kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra netikslūs, o būtent: ieškovo pasiūlyme pateiktos pelno (nuostolių) ataskaitos neatitinka konkurso sąlygų 14.8 punkte nustatytų reikalavimų, kadangi tiekėjas su pasiūlymu pateikė ne VĮ Registrų centro išduotas pelno (nuostolių) ataskaitas (b.l. 100-102). Vadovaudamasi konkurso sąlygų 52 punktu, komisija 2012-06-18 raštu Nr. K2-776 Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos susirašinėjimo priemonėmis paprašė UAB „Aglaja“ patikslinti aukščiau nurodytus kvalifikacijos duomenis ir pateikti pastarųjų 3 finansinių metų VĮ Registrų centro išduotas pelno (nuostolių) ataskaitas (b.l. 103-104). Ieškovas analogiškomis susirašinėjimo priemonėmis 2012-06-19 pateikė pastarųjų trijų finansinių metų VĮ Registrų centro išduotas pelno (nuostolių) ataskaitas (b.l. 105-109). Atsakovo komisija, patikrinusi šias ataskaitas, nustatė, kad grynojo pelno (nuostolių) rodiklio reikšmė 2009 m. ir 2011 m. yra teigiama, o 2010 m. - neigiama. Vadovaujantis konkurso sąlygų 14.8 punktu, sumuojamas tiekėjo pastarųjų 3 metų grynasis pelnas (nuostoliai) ir tokiu būdu gauta grynojo pelno (nuostolių) rodiklio reikšmė yra neigiama. Vadinasi, ieškovo kvalifikacija neatitinka konkurso sąlygų 14.8 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo, o pagal konkurso sąlygų 53 punktą teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. Dėl to, vadovaudamasi VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu, VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės Viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklių 112.1 punktu bei konkurso sąlygų 58.1 punktu, atsakovo komisija priėmė sprendimą atmesti UAB „Aglaja“ pasiūlymą, kadangi tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Apie priimtą sprendimą atmesti pasiūlymą UAB „Aglaja“ pranešta 2012-06-22 raštu Nr. K2-798 (b.l. 110-111). Taigi pagal atsakovo - perkančiosios organizacijos nustatytas sąlygas ir buvo įvertintas UAB „Aglaja“ kvalifikacijos atitikimas konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Pažymėtina, jog pirkimo dokumentuose nebuvo nurodyta, kad, vertindama pasiūlymus, perkančioji organizacija analizuos ir aiškinsis faktus ar aplinkybes arba analizuos priežastis, kaip susidarė neigiamas grynojo pelno (nuostolių) rodiklis ir kaip tai susiję su tipine įmonės veikla. Konkurso sąlygų 14.8 punkte buvo aiškiai nustatyta, kad tiekėjo pastarųjų 3 finansinių metų grynojo pelno (nuostolių) rodiklio reikšmė turi būti teigiama (sumuojamos kiekvienų metų reikšmės per visą nurodytą laikotarpį), todėl šis reikalavimas negali būti aiškinamas plečiamai.

18Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atsakovas turėjo teisę nustatyti ieškovo ginčijamą kvalifikacinį reikalavimą, todėl jo sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą, kadangi ieškovo VĮ Registrų centras išduotose pelno (nuostolių) ataskaitose grynojo pelno (nuostolių) rodiklio reikšmė buvo neigiama, vadovaujantis VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu, atsakovo supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų atsakovo direktoriaus 2011-11-07 įsakymu Nr. VI-146, 112.1 punktu bei konkurso sąlygų 58.1 punktu, yra pagrįstas.

19Ieškovas ieškinyje kalba ir apie tai, jog atsakovo sprendimas atmesti ieškovo pretenziją yra neteisėtas, nepagrįstas ir dėl skaidrumo principo pažeidimo, todėl turi būti panaikintas (VPĮ 2 str., 28 str., 39 str.). Tačiau tokiam savo teiginiui pagrįsti ieškovas ieškinyje iš esmės nenurodė jokių argumentų (b.l. 1-6), o dubliko nepateikė (b.l. 167), todėl teismas neturi galimybės įvertinti šio ieškovo teiginio pagrįstumo. Skaidrumas yra vienas iš viešųjų pirkimų principų, lemiančių veiksnių, kuriuo remiantis užtikrinama neiškraipyta tiekėjų tarpusavio konkurencija. Ieškovas, iš esmės neįrodinėdamas skaidrumo principo pažeidimo, apsiriboja vien deklaratyviu teigimu, kurį, kaip matyti iš ieškinio turinio, susieja su perkančiosios organizacijos (atsakovo) konkurso sąlygų 14.8 punkte nurodytu kvalifikacijos reikalavimu. Dėl pastarojo ieškinio reikalavimo pagrįstumo jau buvo pasisakyta aukščiau, todėl ieškovo teiginys dėl skaidrumo principo pažeidimo atmetamas kaip neįrodytas.

20Pažymėtina, kad reikalavimą pateikusi šalis turi realiai įrodyti viešųjų pirkimų principų pažeidimo faktą, o ne tik remtis viešųjų pirkimų pažeidimo prielaida ir pasekmėmis. Vertinant viešųjų pirkimų principų pažeidimo faktą, būtina nustatyti, būtent kokiais perkančiosios organizacijos veiksmais ir kokios viešojo pirkimo procedūros metu buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai. Tokį poreikį lemia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintas tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčų nagrinėjimo mechanizmas, ypač ikiteisminė jo dalis. Atsižvelgiant į tai, teismams konkrečioje byloje vertinant perkančiųjų organizacijų veiksmų teisėtumą, reikia įvertinti ir nustatyti perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumo tikrinimo apimtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-12-23 nutartis civilinėje byloje 3K-3-583/2008; 2009-07-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-323/2009; kt.). Viešųjų pirkimų principų pažeidimai galimi tiek nustatant konkurso sąlygas, tiek vykdant pirkimo procedūras (pvz., aiškinant sąlygų turinį), tiek vertinant tiekėjų pasiūlymus, tiek sudarant viešojo pirkimo sutartį bei ją vykdant. Tiekėjų pažeistų teisių gynimas, remiantis viešųjų pirkimų principais bei atitinkamomis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, yra lemiamas Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriaus normų. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnį pretenzija yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija. Sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai. Tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad ieškovo teisme iškelti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su iškeltaisiais pretenzijoje, t.y. ieškovas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo priešpastatyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti. Galimybė skųsti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus, kurie nebuvo nagrinėjami privalomoje ikiteisminėje procedūroje, prieštarautų bonus pater familias principui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje 3K-3-506/2009). Nagrinėjamu atveju ieškovas 2012 m. birželio 26 d. pateiktoje pretenzijoje atsakovui apie skaidrumo principo pažeidimą nenurodė.

21Akivaizdu, kad ieškovas, dalyvaudamas nagrinėjamame viešajame pirkime, siekė, jog su juo būtų sudaryta viešojo pirkimo sutartis, nes toks yra ir Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje apibrėžtas pirkimų tikslas - vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Viešųjų pirkimų tikslai yra pasiekiami tik tada, kai perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų. Šių principų laikymasis garantuoja, kad bus ne tik pasiekti viešojo konkurso tikslai, bet ir bus išvengta nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešo konkurso procedūroje. Vienas iš skaidrumo principo turinio elementų yra perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų teisės normų bei savo paskelbto viešojo pirkimo dokumentų sąlygų laikymasis. Priešingi perkančiosios organizacijos veiksmai pažeidžia skaidrumo principą, nes perkančioji organizacija nesilaiko pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų, nors tiekėjai turėjo teisėtų lūkesčių dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo. Skaidraus viešojo pirkimo siekimas nėra savitikslis, jis padeda siekti kitų tikslų, visų pirma – tiekėjų lygiateisiškumo. Skaidrumas yra vienas lemiančių veiksnių, kuriuo remiantis užtikrinama neiškraipyta tiekėjų tarpusavio konkurencija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-05-04 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-126/2010; kt.). Nagrinėjamoje byloje nėra pakankamo ir pagrįsto pagrindo konstatuoti, kad, vykdant ginčijamą viešąjį pirkimą, buvo pažeistas skaidrumo principas.

22Kaip matyti iš pareikšto ieškinio, ieškovas, ginčydamas perkančiosios organizacijos sprendimus, abejoja, kad perkančioji organizacija objektyviai ir tinkamai įvertino tiekėjų pateiktus pasiūlymus, tačiau šiai savo pozicijai pagrįsti, ieškovas iš esmės taip pat nepateikia jokių argumentų dėl pateiktų pasiūlymų įvertinimo, išreikšdamas tik niekuo nepagrįstą savo abejonę dėl neįprastai mažos kainos – kad „tokia kaina galima skalbti tik nekokybiškai“. Todėl ir šie ieškinio reikalavimai atmetami kaip nepagrįsti ir neįrodyti (CPK 178 str.).

23Bylos duomenys tvirtina, kad atsakovo komisija 2012-06-26 posėdyje nagrinėjo ir palygino dviejų tiekėjų neatmestų pasiūlymų kainas ir nustatė, kad į pirmą vietą pasiūlymų eilėje pretenduojančio pasiūlymo kaina yra 17,29 % mažesnė už likusių neatmestų dviejų pasiūlymų vidurkį. Atsižvelgdama į tai, kad kainų vidurkis paskaičiuotas, sudedant pasiūlytas konkursui didžiausią kainą - 1 194 120,00 Lt ir mažiausią kainą - 842 130,00 Lt, komisija nusprendė atlikti visų konkursui pateikusių pasiūlymus tiekėjų pasiūlytų kainų išsamią analizę, siekiant įsitikinti, ar pasiūlyta maža kaina yra neįprastai maža ir nereali. Komisija, vadovaudamasi VPĮ 3 straipsnio l dalyje įtvirtintu proporcingumo principu bei to paties straipsnio 2 dalyje įtvirtinta racionalaus pirkimui skirtų lėšų panaudojimo nuostata, konkurso sąlygų 56 punktu ir atliktos pasiūlytų kainų analizės išvadomis, nusprendė nesikreipti į tiekėją UAB „Rasa“ dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, kadangi tiekėjo pasiūlyta kaina buvo reali, perkančiajai organizacijai priimtina ir komisija neketino jos atmesti bei pripažino tiekėjo UAB „Rasa“ pasiūlymą laimėjusiu pirkimą.

24Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas ieškinį atmeta. Atmetus ieškinį ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 str.), atsakovas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo neprašė ir nepateikė rašytinių įrodymų, kurie pagrįstų jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185, 259, 265, 268-270 straipsniais,

Nutarė

26Ieškovo UAB „Aglaja“ ieškinį atmesti.

27Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė, teismo posėdyje... 2. Teismas... 3. Ieškovas UAB „Aglaja“ 2012 m. rugpjūčio 1 d. kreipėsi į teismą su... 4. Ieškovas ieškinyje nurodė, jog jis (tiekėjas) dalyvauja atsakovo... 5. Atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė su ieškiniu... 6. Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje nurodė, jog atsakovas turėjo teisę... 7. Ieškinys atmestinas.... 8. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus... 9. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas,... 10. Tiekėjas, manantis, kad perkančioji organizacija nesilaikė VPĮ reikalavimų... 11. Nagrinėjamo konkurso sąlygų XII skyriuje ,,Ginčų nagrinėjimo tvarka“... 12. Taigi įstatymų leidėjas pretenzijos pateikimo terminą sieja su informacijos... 13. Nepaisant to, kad ieškinys atmestinas dėl senaties, nagrinėjamoje byloje... 14. Kaip matyti iš konkurso sąlygų III skyriaus „Tiekėjų kvalifikacijos... 15. Pažymėtina, kad VPĮ nurodoma, kad viešojo pirkimo dokumentus rengia... 16. Taigi patys tiekėjai, vadovaudamiesi atsakovo pirkimo dokumentuose viešai... 17. Kaip tvirtina bylos duomenys, atsakovo komisija, 2012-06-18 posėdyje... 18. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atsakovas turėjo teisę nustatyti... 19. Ieškovas ieškinyje kalba ir apie tai, jog atsakovo sprendimas atmesti... 20. Pažymėtina, kad reikalavimą pateikusi šalis turi realiai įrodyti... 21. Akivaizdu, kad ieškovas, dalyvaudamas nagrinėjamame viešajame pirkime,... 22. Kaip matyti iš pareikšto ieškinio, ieškovas, ginčydamas perkančiosios... 23. Bylos duomenys tvirtina, kad atsakovo komisija 2012-06-26 posėdyje nagrinėjo... 24. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas ieškinį atmeta. Atmetus ieškinį... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185,... 26. Ieškovo UAB „Aglaja“ ieškinį atmesti.... 27. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...