Byla eB2-4681-781/2016

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jūratė Varanauskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo BUAB „Mignetika“, kuriam atstovauja bankroto administratorius L. T., prašymą pripažinti UAB „Mignetika“ bankrotą tyčiniu, atsakovas M. B., tretieji asmenys UAB „Archifonas“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ir

Nustatė

2Pareiškėjas pateiktu prašymu prašo pripažinti UAB „Mignetika“ bankrotą tyčiniu. Pareiškėjas nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2016 m. sausio 26 d. nutartimi iškėlė UAB „Mignetika“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė L. T.. Pareiškėjo teigimu, nurodyta nutartimi įmonės valdymo organai įpareigoti perduoti BUAB „Mignetika“ turtą ir finansinius dokumentus, tačiau atsakovas M. B., buvęs BUAB „Mignetika“ vadovas, šio įpareigojimo neįvykdė, todėl 2016 m. kovo 21 d. nutartimi jam skirta 200 Eur bauda. Pareiškėjas pažymi, kad atsakovas ir šio prašymo pateikimu metu nėra perdavęs visų BUAB „Mignetika“ dokumentų. Anot pareiškėjo bankroto administratoriaus, BUAB „Mignetika“ bankrotą sukėlė tyčiniai atsakovo veiksmai, egzistuoja visi tyčinio bankroto požymiai. Pareiškėjas pažymi, kad atsakovo, kaip buvusio įmonės vadovo, netinkamas pareigų vykdymas pasireiškė sudarinėjant sutartis su kreditoriais, t. y. su kreditoriumi UAB „Archifonas“, neturint tikslo jų vykdyti, o tik siekiant pasisavinti kreditorių pinigus. Pareiškėjas nurodo, kad atsakovas nuolat iš BUAB „Mignetika“ sąskaitos išsigrynindavo arba pervesdavo į savo sąskaitą pinigines lėšas, kurias pervesdavo kreditoriai, todėl tai, pareiškėjo teigimu, parodo sąmoningą ir tyčinį atsakovo veikimą siekiant neteisėtai perimti BUAB „Mignetika“ turtą ir taip sužlugdyti įmonę. Be to, anot pareiškėjo, atsakovas, pasisavindamas BUAB „Mignetika“ pinigus, užkirto kelią kreditoriams nukreipti išieškojimą į BUAB „Mignetika“ turtą, o visa tolesnė įmonės veikla buvo nukreipta dar labiau pabloginti įmonės finansinę padėtį. Pareiškėjas papildomai aiškina, kad atsakovo atlikti pinigų išėmimai iš BUAB „Mignetika“ sąskaitos nėra pagrįsti jokiais apskaitos dokumentais, nors viena iš įmonės vadovo pareigų yra tinkamas įmonės buhalterinės apskaitos organizavimas.

3Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime į pareiškėjo prašymą jį iš esmės palaiko. Trečiasis asmuo nurodo, kad BUAB „Mignetika“ vadovas netinkamai vykdė savo pareigas – neperdavė bankroto administratoriui viso turto ir dokumentų (įskaitant buhalterinės apskaitos dokumentų) net ir po teismo įpareigojimo bei baudos už šio įpareigojimo nevykdymą skyrimo, be to, laiku neteikė finansinių ataskaitų ir metinių pranešimų Juridinių asmenų registrui (finansinės atskaitomybės pateiktos tik už 2013 m.). Anot trečiojo asmens, atsakovui neperdavus bankroto administratoriui visų dokumentų, pastarasis neturi galimybių padengti ar sumažinti kreditorių reikalavimų. Trečiojo asmens teigimu, atsakovas, nevykdymas sutartinių įsipareigojimų UAB „Archifonas‘, nesiekdamas ištaisyti projekto klaidų ir trūkumų, neteikdamas kitų techninių dokumentų, sudarė bendrovei nuostolingą sandorį.

4Kiti byloje dalyvaujantys asmenys savo pozicijos į prašymą neišreiškė.

5Prašymas tenkintinas, UAB „Mignetika“ bankrotas pripažintinas tyčiniu.

6Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalyje nustatyta, kad tyčinis bankrotas – įmonės privedimas prie bankroto sąmoningai blogai valdant įmonę (veikimu, neveikimu) ir (arba) sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus. Šio įstatymo 20 straipsniu įstatymų leidėjas nustatė bankroto kilimo požymius, kurių bent vienam esant, teismas gali pripažinti bankrotą tyčiniu (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalis). Kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse išaiškinta, kad, vertinant teisinio reglamentavimo raidą, įstatymų leidėjas ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalyje įtvirtino tokius bankroto kilimo požymius, kurių bent vieną nustačius yra pagrindas bankrotą pripažinti tyčiniu, kokiais iš esmės ir buvo remiamasi teismų praktikoje; įstatymų leidėjas tyčinio bankroto sąvoką ir jo požymius detalizavo teismų praktikoje susiformavusiais kriterijais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-597/2013).

7Taigi, ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad, esant šio įstatymo 2 straipsnio 12 dalyje nurodytiems požymiams, teismas gali pripažinti bankrotą tyčiniu savo iniciatyva arba kreditoriaus (kreditorių) ar administratoriaus prašymu. ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, jog yra bent vienas iš šioje dalyje nurodytų požymių, dėl kurių kilo bankrotas, tarp jų: 1) įmonės valdymo organas (organai) nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu; 2) buvo sudaryti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sandoriai, įskaitant ir sandorius, susijusius su akcijų ar kito finansinio turto pirkimu, pardavimu ir (arba) perdavimu, ar priimti kiti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sprendimai; <...> 4) įmonės veikla buvo organizuojama taip, kad kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą buvo apribotos arba panaikintos ir (arba) išieškojimo pirmenybė buvo sąmoningai teikiama tos pačios eilės pagal Civilinio kodekso 6.9301 straipsnį kreditoriams, kuriems įsipareigojimai atsirado vėliau ir (arba) buvo nepradelsti arba mažiau pradelsti, žinant, kad kreditoriai, kuriems įsipareigojimai pradelsti arba daugiau pradelsti, faktiškai neturės į ką nukreipti savo išieškojimo, nes įmonė nebeturės pakankamai turto; 5) teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai ir (arba) netinkamai (paslėpti, sunaikinti, sugadinti įmonės apskaitos dokumentai arba netvarkyta ar aplaidžiai tvarkyta teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita arba įstatymų nustatytą laiką neišsaugoti buhalterinės apskaitos dokumentai) ir dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, ir (arba) mokesčių administratoriaus patikrinimo akte nustatytas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) arba kitų mokesčių mokėjimo vengimas. Esant nors vienam iš nurodytų požymių, teismas gali pripažinti bankrotą tyčiniu (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. birželio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1128/2014).

8Kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse išaiškinta, kad, sprendžiant dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, bankroto bylą iškėlusiam teismui būtina nustatyti, ar bankrutuojančios įmonės sudarytais sandoriais bei kitokia šios įmonės veikla buvo nuosekliai ir kryptingai siekiama įmonės nemokumo; tais atvejais, kai įmonė yra faktiškai nelikvidi arba nemoki, turi būti patikrinama, ar tolesnė tokios įmonės veikla buvo nukreipta dar labiau pabloginti įmonės turtinę padėtį; kad būtų galima pripažinti bankrotą tyčiniu, nebūtina nustatyti konkretaus veiksmo, sukėlusio įmonės bankrotą, tačiau turi būti vertinama aplinkybių visuma, tai gali būti tokios aplinkybės, kurios yra susijusios su įmonės valdymo organų veiklos atitiktimi teisės aktų reikalavimams, sudarytų sandorių ekonominiu naudingumu ir jų įtaka įmonės mokumui, taip pat kitos aplinkybės, nulėmusios įmonės nemokumą, įmonės valdymo ir veiklos organizavimo reikalavimų kontekste; sprendžiant, ar bendrovės vadovas pažeidė teisinę pareigą kreiptis į teismą dėl vadovaujamos bendrovės bankroto bylos iškėlimo, būtina nustatyti aplinkybes, patvirtinančias įstatyme nurodytas sąlygas tokios pareigos atsiradimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2014). Be to, versle dažniausiai egzistuoja tam tikra rizika, kad numatytas sandoris, vykdomas projektas gali būti nesėkmingas, tačiau tokiu atveju yra svarbu įvertinti atsakingo už įmonės veiklą subjekto veiksmus, t. y. kiek jis buvo lojalus bendrovės interesams, rūpestingas, kiek jo sprendimai buvo sąžiningi ir kvalifikuoti, ar buvo pasitelkiama kvalifikuotų specialistų pagalba (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-648/2013).

9Pažymėtina, kad byloje dėl tyčinio įmonės bankroto pripažinimo teismas nesprendžia žalos atlyginimo iš kaltų asmenų klausimo ir nenustatinėja kiekvieno iš kaltų asmenų civilinės atsakomybės sąlygų (žalos padarymo ir jos dydžio, kaltės ir jos formos, priežastinio ryšio tarp neteisėtais pripažintų veiksmų ar neveikimo ir padarytos žalos). Kiekvienu konkrečiu atveju teismas, spręsdamas dėl įmonės tyčinio bankroto, turi įvertinti faktines aplinkybes, susijusias su įmonės veikla ar įmonės valdymo organų ir (ar) dalyvių sprendimais, turinčiais tyčinio bankroto požymių, o bankroto pripažinimui tyčiniu nebūtina nustatyti konkretaus veiksmo, sukėlusio įmonės bankrotą – turi būti vertinama aplinkybių visuma. Nagrinėjamos bylos atveju įmonės bankroto pripažinimas tyčiniu taip pat nereikštų, jog pareiškėjo nurodyti įmonės vadovo veiksmai ar sprendimai yra neteisėti ar kad visais jais sąmoningai buvo siekiama įmonę privesti prie bankroto. Minėta, kad įmonės bankrotą pripažinti tyčiniu teismui pakanka nustatyti tam tikrų veiksmų nuoseklią eigą, kurių sistema objektyviai patvirtina blogą įmonės valdymą, privedusį prie bankroto. Tuo tarpu atlikti detalesnį įmonės veiklos patikrinimą (patikrinti įmonės sandorius, sudarytus per 5 metų laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, įvertinti konkrečių nurodytų asmenų veiksmų teisėtumą, atitikimą įmonės interesams ir pan.), pripažinus bankrotą tyčiniu, turi bankroto administratorius (ĮBĮ 20 straipsnio 5 dalis).

10Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis – grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 straipsnio 1 dalis); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 straipsnio 2 dalis); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 straipsnio 3 dalis) ir kt. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai, nei eiliniam įmonės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas jai atstovauja, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-528/2009). Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2006 m. birželio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2006).

11Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad UAB „Mignetika“ vadove nuo 2013 m. birželio 21 d. iki 2015 m. sausio 13 d. buvo K. V., o nuo 2015 m. sausio 13 d. iki bankroto bylos iškėlimo – atsakovas M. B.; bendrovės akcininku nuo 2013 m. birželio 21 d. iki 2015 m. sausio 13 d. buvo UAB „Įmonių turgus“, o nuo 2015 m. sausio 13 d. – UAB „UPA“.

12Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 26 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. eB2-3277-781/2016, UAB „Mignetika“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas L. T.; nutartis įsiteisėjo 2016 m. vasario 8 d. Nurodyta nutartimi, be kita ko, UAB „Mignetika“ valdymo organai įpareigoti per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 21 d. nutartimi BUAB „Mignetika“ vadovui M. B., tenkinus pareiškėjo bankroto administratoriaus prašymą, paskirta 200 Eur bauda už teismo įpareigojimo (turto ir dokumentų perdavimo) nevykdymą. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 6 d. nutartimi BUAB „Mignetika“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

13Nagrinėjamoje byloje iš pareiškėjo bankroto administratoriaus pateiktų paaiškinimų ir byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad BUAB „Mignetika“ vadovas atsakovas M. B. netinkamai vykdė savo pareigas (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Nurodytas aplinkybes patvirtina tai, kad atsakovas sudarė sutartį su kreditoriumi UAB „Archifonas“ neturint tikslo jos vykdyti (byloje nėra tokių duomenų), o tik siekiant pasisavinti nurodyto kreditoriaus pinigus. Nustatyta, kad po UAB „Archifonas“ atliktų įmokų (sumokėto avanso), šios piniginės lėšos nedelsiant buvo išgryninamos arba pervedamos į atsakovo banko sąskaitą (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas šias lėšas naudojo bendrovės veiklai vykdyti (CPK 12, 178 straipsniai). Taigi, atsakovas, iš esmės pasisavindamas BUAB „Mignetika“ pinigus (galimai savo poreikiams tenkinti), tokiu būdu užkirto kelią kreditoriams nukreipti išieškojimą į BUAB „Mignetika“ turtą (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

14Kaip vienas iš tyčinį bankrotą kvalifikuojančių požymių įstatyme išskirtas taip pat apgaulingas ir (ar) netinkamas buhalterinės apskaitos tvarkymas (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktas). Pagal šią įstatymo nuostatą, netinkamu buhalterinės apskaitos tvarkymu laikomos situacijos, kai apskaitos dokumentai yra paslepiami, sunaikinami, sugadinami arba apskaita netvarkoma ar tvarkoma aplaidžiai arba neišsaugomi apskaitos dokumentai. Netinkamo buhalterinės apskaitos tvarkymo faktui konstatuoti pakanka nustatyti, kad teismo paskirtam įmonės bankroto administratoriui valdymo organai be svarbių priežasčių neperdavė apskaitos dokumentų (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1-2 punktai). Pareigą pagrįsti, kokios priežastys lėmė apskaitos dokumentų neperdavimą, turi atsakingi įmonės valdymo organai. Tyčinį bankrotą kvalifikuojantis kriterijus yra sąmoningas įmonės dokumentų neperdavimas (slėpimas, praradimas) (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-217/2015). Byloje konstatuota, kad atsakovas, kaip BUAB „Mignetika“ vadovas, nevykdė 2016 m. sausio 26 d. nutartyje nustatyto įpareigojimo, be kita ko, perduoti visą bendrovės turtą ir dokumentus bankroto administratoriui; atsakovas šios nutarties nevykdė (nevykdo) ir po teismo 2016 m. kovo 21 d. nutarties, kuria atsakovui paskirta bauda už šio įpareigojimo nevykdymą, priėmimo; atsakovas taip pat nenurodė teismui jokių priežasčių, dėl ko negali įvykdyti nurodyto įpareigojimo (CPK 178 straipsnis). Be to, nustatyta, kad paskutiniai Juridinių asmenų registrui teikti BUAB ,,Mignetika“ finansinės atskaitomybės dokumentai tik už 2013 m. (nors bankroto byla iškelta 2016 m.).

15Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje nustatyta UAB „Mignetika“ valdymo organų (atsakovo) veiksmų (sandorių sudarymo, jų nevykdymo, gautų lėšų panaudojimo, netinkamo buhalterinės apskaitos tvarkymo ir pan.) iki bankroto bylos iškėlimo seka, kuri yra pakankama tyčiniam bankrotui kvalifikuoti. Kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse išaiškinta, kad tokie atvejai, kai dėl įmonės valdymo organų sprendimų yra nuostolingai perleidžiamas, sunaikinamas, sugadinamas ar iššvaistomas įmonės turtas, sudaromi sandoriai, kurių vykdymas reiškia nepagrįstai didelę finansinę naštą įmonei, atliekami veiksmai, kuriais siekiama sužlugdyti įmonę ir perkelti jos veiklą į kitą tų pačių ar susijusių asmenų naujai įsteigtą įmonę, atsiskaitoma tik su tam tikrais kreditoriais ir pan., gali būti vertinami kaip tyčinio įmonės bankroto požymiai (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1555/2014). Nagrinėjamu atveju konstatuotina, kad įmonės bankrotą iš esmės lėmė būtent pareiškėjo buvusio vadovo – atsakovo M. B., neteisėti veiksmai, dėl kurių, be kita ko, buvo reikšmingai padidinti kreditoriniai įsipareigojimai (nesiekiant vykdyti prisiimtų įsipareigojimų) ir sumažintas įmonės turtas (gautas pinigines lėšas nedelsiant išgryninant arba pervedant į atsakovo sąskaitą), apsunkintos įmonės kreditorių galimybės gauti finansinių reikalavimų patenkinimą ateityje, ir pan.

16Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, darytina išvada, kad byloje nustatyti ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 4 ir 5 punktuose numatyti tyčinio bankroto požymiai – netinkamas įmonės vadovo pareigų vykdymas (sutarties su UAB „Archifonas“ sudarymas nesiekiant jos vykdyti), ekonomiškai nenaudingų, nuostolingų veiksmų atlikimas (visų įmonės gautų pinigų išgryninimas arba pervedimas į atsakovo sąskaitą, neįrodžius šių lėšų panaudojimo bendrovės veiklai vykdyti), apribotos galimybės kreditoriams nukreipti išieškojimą į įmonės turtą (kaip minėta, visos lėšos, tik jas gavus, buvo išgryninamos arba pervedamos į atsakovo sąskaitą), netinkamai tvarkoma buhalterinė apskaita (neperduoti, neišsaugoti buhalterinės apskaitos dokumentai). Atsižvelgiant į tai, teismo vertinimu, prašymas tenkintinas – UAB „Mignetika“ bankrotas pripažintinas tyčiniu.

17Kiti šalių argumentai, atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes, nurodytus nutarties motyvus ir padarytas išvadas, vertintini kaip teisiškai nereikšmingi, todėl teismas dėl jų plačiau nepasisako.

18Dėl apribojimo eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu

19ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje nustatyta, kad teismas administratoriaus motyvuotu prašymu gali apriboti asmens teisę nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, jeigu šis asmuo privalėdamas pagal įstatymą: 1) nepateikė pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo; 2) po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įmonei įsiteisėjimo neperdavė bankroto administratoriui įmonės turto ir (ar) dokumentų; 3) vengė pateikti bankroto procesui reikalingą informaciją ar kitaip trukdė procedūroms. Teismo teisė taikyti šias įstatymo numatytas sankcijas tiesiogiai siejama su įmonės valdymo organų pareiga laikytis sąžiningos verslo praktikos, taip pat su siekiu užtikrinti operatyvų ir ekonomišką bankroto procesą, užtikrinti kreditorių interesus.

20Nagrinėjamu atveju pareiškėjo bankroto administratorius 2016 m. kovo 21 d. civilinėje byloje Nr. eB2-3277-781/2016, teikdamas prašymą dėl baudos skyrimo atsakovui už teismo įpareigojimo nevykdymą (bendrovės turto ir dokumentų neperdavimą), be kita ko, prašė apriboti BUAB „Mignetika“ vadovui M. B. 5 m. eiti viešojo ir privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu. Teismas, 2016 m. kovo 21 d. nutartimi paskyręs atsakovui 200 Eur baudą, nustatė M. B. terminą iki 2016 m. balandžio 4 d. pateikti atsiliepimą į nurodytą bankroto administratoriaus prašymą. Atsakovas iki šios nutarties priėmimo nurodyto atsiliepimo teismui nepateikė. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, kad, remiantis proceso koncentracijos ir operatyvumo principais (CPK 7 straipsnis), šis pareiškėjo prašymas išspręstinas šioje nutartyje.

21Viena vertus, teismų praktikoje pažymima, kad pagal savo paskirtį (tikslą) juridinio asmens vadovo teisės eiti tam tikras pareigas apribojimas laikytina griežčiausia vadovui taikytina sankcija, todėl jos taikymas turi būti pagrįstas, kita vertus, nagrinėjamu atveju, teismo vertinimu, byloje esantys duomenys ir nurodyti motyvai dėl bankroto pripažinimo tyčiniu patvirtina akivaizdų įmonės vadovo (atsakovo) nesąžiningumą, aplaidumą vykdant pareigą perduoti įmonės turtą ir dokumentus.

22ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte, taip pat 14 dalyje numatytų sankcijų pagrindinis tikslas yra drausminti nesąžiningus, neveiklius įmonės vadovus, ignoruojančius teismo sprendimų privalomumą. Sankcijomis siekiama bankrutuojančio subjekto buvusį vadovą priversti kuo greičiau pateikti bankroto procedūras vykdančiam administratoriui įmonės finansinius bei kitus svarbiausius su įmonės veikla susijusius dokumentus, perduoti turtą, kad būtų galima vykdyti bankroto procedūras. Kaip minėta, Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 21 d. nutartimi, už įmonės turtą pagal finansinės atskaitomybės, sudarytos nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir kitų dokumentų nepateikimą BUAB ,,Mignetika“ vadovui M. B. buvo paskirta 200 Eur bauda, tačiau reikalautas turtas ir (ar) dokumentai tiek teismui, tiek bankroto administratoriui vis tiek nebuvo pateikti. Teismas pažymi, jog, nesant duomenų apie Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 26 d. nutarties įvykdymą ir po baudos M. B. paskyrimo, nėra pagrindo išvadai, kad paskirtoji sankcija (bauda) būtų atlikusi atsakovo M. B. drausminimo ir skatinimo funkciją. Atsakovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių objektyvias negalėjimo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir (ar) visus dokumentus per teismo nustatytus terminus, priežastis (CPK 178 straipsnis); iš bylų (tiek dėl BUAB „Mignetika“ bankroto bylos iškėlimo, tiek dėl bankroto pripažinimo tyčiniu) duomenų matyti, kad atsakovas informuotas apie šių bylų nagrinėjimą ir jam nustatytus įpareigojimus. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendžia, kad pareiškėjo bankroto administratoriaus prašymas tenkintinas iš dalies – atsakovui M. B. apribotina teisė 4 (keturis) metus eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu.

23Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

24Byloje dalyvaujančios šalys nepateikė prašymų dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo, todėl jos šalims nepriteistinos (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

26Pripažinti UAB „Mignetika“, j. a. k. 303090034, bankrotą tyčiniu.

27Įpareigoti bankroto administratorių ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo teismo nutarties pripažinti bankrotą tyčiniu įsiteisėjimo dienos arba nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos, jeigu šie dokumentai perduoti po nutarties pripažinti bankrotą tyčiniu įsiteisėjimo dienos, patikrinti įmonės sandorius, sudarytus per 5 metų laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareikšti ieškinius teisme pagal įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais.

28Įsiteisėjus nutarčiai, apie bankroto pripažinimą tyčiniu informuoti Vilniaus apygardos prokuratūrą bei Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

29Apriboti atsakovo M. B., a. k. ( - ) teisę 4 (keturis) metus eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu.

30Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarties apriboti atsakovo teises įsiteisėjimo dienos įstatymų nustatyta tvarka informuoti Juridinių asmenų registrą apie priimtą sprendimą apriboti atsakovui M. B., a. k. ( - ) 4 (keturiems) metams eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu. Įsiteisėjusios nutarties nuorašą pateikti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

31Kitoje dalyje pareiškėjo bankroto administratoriaus prašymą dėl atsakovo apribojimo eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu atmesti.

32Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Jūratė Varanauskaitė, rašytinio proceso... 2. Pareiškėjas pateiktu prašymu prašo pripažinti UAB „Mignetika“... 3. Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime į pareiškėjo... 4. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys savo pozicijos į prašymą neišreiškė.... 5. Prašymas tenkintinas, UAB „Mignetika“ bankrotas pripažintinas tyčiniu.... 6. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) ĮBĮ 2... 7. Taigi, ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad, esant šio įstatymo 2... 8. Kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse išaiškinta, kad,... 9. Pažymėtina, kad byloje dėl tyčinio įmonės bankroto pripažinimo teismas... 10. Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis... 11. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad UAB „Mignetika“ vadove... 12. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų (Lietuvos... 13. Nagrinėjamoje byloje iš pareiškėjo bankroto administratoriaus pateiktų... 14. Kaip vienas iš tyčinį bankrotą kvalifikuojančių požymių įstatyme... 15. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad... 16. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, darytina išvada,... 17. Kiti šalių argumentai, atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes,... 18. Dėl apribojimo eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo... 19. ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje nustatyta, kad teismas administratoriaus... 20. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo bankroto administratorius 2016 m. kovo 21 d.... 21. Viena vertus, teismų praktikoje pažymima, kad pagal savo paskirtį (tikslą)... 22. ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte, taip pat 14 dalyje numatytų sankcijų... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 24. Byloje dalyvaujančios šalys nepateikė prašymų dėl patirtų bylinėjimosi... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 26. Pripažinti UAB „Mignetika“, j. a. k. 303090034, bankrotą tyčiniu.... 27. Įpareigoti bankroto administratorių ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo... 28. Įsiteisėjus nutarčiai, apie bankroto pripažinimą tyčiniu informuoti... 29. Apriboti atsakovo M. B., a. k. ( - ) teisę 4 (keturis) metus eiti viešojo ir... 30. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarties apriboti atsakovo teises... 31. Kitoje dalyje pareiškėjo bankroto administratoriaus prašymą dėl atsakovo... 32. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti...