Byla eB2-1370-390/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Detvisa“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Detvisa“ ir

Nustatė

2Ieškovė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Marijampolės skyrius pateikė pareiškimą, kuriuo prašo iškelti atsakovei UAB „Detvisa“ bankroto bylą. Ieškovė nurodė, kad atsakovės skola Fondo biudžetui atsirado ir pradėjo didėti nuo 2013 m. vasario mėn. Įsiskolinimas 2016 m. lapkričio 1 d. Fondo biudžetui sudarė 13 419,71 Eur, iš jų: valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokų - 12 550,02 Eur, delspinigių - 642,11 Eur, palūkanų - 227,58 Eur. Atsakovė įmokas į Fondo biudžetą mokėjo nereguliariai, o nuo 2016 m. gegužės mėn. įmokų nemoka visai. Šiuo metu įmonėje dirba 8 darbuotoja, per mėnesį priskaičiuoja apie 602,00 Eur įmokų, todėl ir toliau didinamas atsakovės įsiskolinimas Fondo biudžetui. Paskutinį kartą einamąsias įmokas (497,53 Eur) į Fondo biudžetą atsakovė mokėjo grynaisiais pinigais 2016 m. balandžio 28 d. VĮ Registrų centro 2016 m. lapkričio 4 d. išrašo duomenimis UAB „Detvisa“ vardu yra registruotas nekilnojamasis turtas: pastatas-sandėlis, unikalus Nr. ( - ), pagrindinės naudojimo paskirties-sandėliavimo su priklausiniu: kiti inžineriniai statiniai - kiemo statiniai, unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ), Marijampolės sav. VĮ „Regitra“ Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro 2016 m. spalio 19 d. išrašo duomenimis UAB „Detvisa“ vardu nėra įregistruotų transporto priemonių. VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro 2016 m. spalio 19 d. išplėstinio išrašo duomenimis, paskutinį kartą finansinės atskaitomybės dokumentus (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą ir aiškinamąjį raštą) VĮ Registrų centrui atsakovė pateikė už 2015 metus. Balanso duomenimis atsakovė turėjo turto už 29 995,00 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 39 844,00 Eur. 2015 metais atsakovė patyrė 3 785,00 Eur nuostolį.

3Atsisakytina iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Detvisa“.

4Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, jog bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

5Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Bankroto teisinius santykius reglamentuoja ĮBĮ bei Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) nuostatos. Sisteminė šiuose įstatymuose įtvirtintų normų analizė leidžia spręsti, kad įmonės nemokumo procese siekiama dviejų priešingų tikslų - ne tik ginti kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje, bet ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo (atkuriamasis arba reabilitacinis tikslas). Greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties. Dar daugiau, greitas ir koncentruotas likvidacinio tikslo vyravimas bankroto procese sudaro prielaidas teisiniam netikrumui atsirasti. Todėl bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, t. y. įmonė yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-04-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1143/2013).

7Teismų praktikoje pripažįstama, kad sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą, svarbu nustatyti bendrą įmonės pradelstų įsipareigojimų dydį ir jų santykį su įmonės balanse įrašyto turto verte. Tikslesnį pradelstų įsipareigojimų dydį svarbu nustatyti tik tada, kai tokių įsipareigojimų suma pagal bylos duomenis yra tik nežymiai didesnė arba nežymiai mažesnė negu pusė įmonės turto vertės. Visais atvejais klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne formaliai taikant ĮBĮ nuostatas dėl nemokumo, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes. Tokiais atvejais turi būti analizuojamos visos reikšmingos aplinkybės: ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitorinių skolų, kokio dydžio šios skolos, lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išsiieškoti šias skolas, ar įmonė turi leidimų bei licencijų, kurie didina įmonės vertę ir pan. Kitaip tariant, bankroto proceso pirmajame etape sprendžiant klausimą dėl įmonės (ne)mokumo, prioritetas turėtų būti teikiamas reabilitaciniam tikslui. Todėl bankroto byla įmonei turi būti keliama, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-01-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-182/2009; 2009-06-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-754/2009; 2009-06-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-759/2009).

8Pagal bendrąją taisyklę, faktinė įmonės mokumo būsena turi būti vertinama pagal aktualių (naujausių) finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinių duomenis (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1273/2010; 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2599/2013; 2015 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-739-196/2015).

9Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viešaisiais duomenimis nustatyta, kad atsakovės skola valstybės biudžetui sudaro 47,68 Eur. VSDFV duomenimis valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2017 m. sausio 12 d. atsakovė skolinga 11 696,12 Eur, apdraustųjų asmenų skaičius 8. Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis nustatyta, kad atsakovės atžvilgiu iškeltų bylų nėra. Turto arešto aktų registro 2017 m. sausio 12 d. duomenimis nustatyta, kad areštų atsakovės turtui nėra pritaikyta.

10Atsakovė pateikė teismui: 2016 m. gruodžio 20 d. balansą už ataskaitinį laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. - 2016 m. gruodžio 20 d., pelno nuostolių ataskaitą už ataskaitinį laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. - 2016 m. gruodžio 20 d., kreditorių sąrašą. 2016 m. gruodžio 20 d. balanso duomenimis nustatyta, kad atsakovės bendra turto vertė 24 848 Eur, kurį sudaro ilgalaikis materialus turtas 20 274 Eur ir trumpalaikis turtas 4 574 Eur (atsargos – 4 181 Eur ir pinigai ir pinigų ekvivalentai – 393 Eur), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 33 823 Eur, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 5 757 Eur. Įvertinus duomenis, nurodytus kreditorių sąraše, ir aktualius duomenis apie atsakovės skolą valstybės biudžetui (11 696,12 Eur+47,68 Eur), nustatyta, kad pradelsti atsakovės įsipareigojimai sudaro 14 067,80 Eur, debitorių atsakovė neturi.

112017 m. sausio 13 d. atsakovė pateikė prašymą atidėti teismo posėdžio datą, nes atsakovė yra gavusi AB Šiaulių banko patvirtinimą apie 12 000, Eur paskolos atsakovei suteikimą, suteikta paskola bus skirta atsiskaitymui su VSDFV padengti. Teismas netenkina atsakovės prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, sprendžia, kad atsakovės pateikti duomenys vertintini kartu su kitais byloje surinktais duomenimis atsakovės nemokumui/mokumui konstatuoti.

12Įvertinus visas nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog atsakovė neatitinka nemokios įmonės statuso, todėl nėra pagrindo atsakovei kelti bankroto bylą. Atsakovės pradelsti įsipareigojimai sudaro 14 067,80 Eur, t. y. nežymiai viršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės (12 424 Eur (24 848/2)). Turto arešto registro duomenys patvirtina, kad atsakovės atžvilgiu areštai netaikomi, civilinių bylų teismuose atsakovei nėra iškelta. Atsakovė vykdo veiklą, atsakovė turi nekilnojamojo turto. Atsakovė sumažino įsiskolinimą VSDFV nuo 13 419,71 Eur iki 11 696,12 Eur. Be to, atsakovė pateikė teismui duomenis, kad 2017 m. sausio 12 d. AB Šiaulių banko Marijampolės Klientų aptarnavimo centras apsvarstė atsakovės prašymą dėl paskolos suteikimo VSDFV įsiskolinimui apmokėti, 2017 m. sausio 12 d. sprendimu atsakovei suteikta ne daugiau kaip 12 000 Eur paskola. Taigi, atsakovei pasirašius paskolos sutartį su AB Šiaulių banku, atsakovė iki 2017 m. sausio 23 d. sumokės įsiskolinimą VSDFV. Esant nustatytoms aplinkybėms konstatuotina, kad nėra ĮBĮ įstatyme numatytų sąlygų atsakovei kelti bankroto bylą (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 4 straipsnis, 9 straipsnio 7 dalis).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais,

Nutarė

14Atsisakyti iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Detvisa“ (juridinio asmens kodas 185598162, buveinės adresas: Vilkaviškio r. sav. Šeimenos sen. Serdokų k.) bankroto bylą.

15Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

16Informaciją apie atsisakymą iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Detvisa“ įsiteisėjus nutarčiai ne vėliau kaip kitą darbo dieną paskelbti viešame specialiame interneto tinklalapyje.

17Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Kauno apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai