Byla e2A-1318-381/2019
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo byloje – uždaroji akcinė bendrovė „ATEA“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Vilijos Mikuckienės ir Gintaro Pečiulio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Euroelektronika“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 7 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Euroelektronika“ ieškinį atsakovei Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo byloje – uždaroji akcinė bendrovė „ATEA“,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Euroelektronika“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Tarnyba arba perkančioji organizacija), prašydama pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2019 m. liepos 24 d. atsakovės sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo bei įpareigoti atsakovę grįžti į prieš pažeidimą buvusią padėtį, tęsti viešo pirkimo procedūras Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) nustatyta tvarka bei priimti naują sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo, pripažinti neteisėtu bei panaikinti 2019 m. liepos 31 d. atsakovės sprendimą neleisti susipažinti su trečiojo asmens UAB „ATEA“ pasiūlymo dalimi ir įpareigoti atsakovę pateikti ieškovei trečiojo asmens pasiūlymo dalį, trečiojo asmens ir perkančiosios organizacijos susirašinėjimą bei perkančiosios organizacijos protokolus dėl trečiojo asmens pasiūlymo vertinimo, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškovė nurodė, kad Tarnybos atviro konkurso būdu vykdytame pirkime „Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos įdiegimas“ (toliau – Pirkimas) 2019 m. liepos 24 d. pranešimu dalyviai (taip pat ir ieškovė) buvo informuoti apie pasiūlymų eilės sudarymą bei UAB „ATEA“ pasiūlymo laimėjusiu paskelbimą. Ieškovei kreipusis į perkančiąją organizaciją dėl susipažinimo su trečiojo asmens pasiūlymu, jai buvo leista susipažinti su nereikšminga pasiūlymo dalimi. Ieškovei pateikus pretenziją dėl neteisėto neleidimo susipažinti su tiekėjos pasiūlymo dalimi bei neteisėto perkančiosios organizacijos sprendimo laimėtoju pripažinti UAB „ATEA“ pasiūlymą, pastaroji perkančiosios organizacijos buvo atmesta.

83.

9Ieškovė teigia, kad nei trečiojo asmens UAB „ATEA“ kvalifikacija, nei jo pasitelkto ūkio subjekto Senstar GmbH kvalifikacija neatitinka Pirkimo sąlygų 81 punkto 2 lentelės 1 punkte nurodyto kvalifikacijos reikalavimo „Tiekėjas per pastaruosius 3 metus (iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos) arba nuo įregistravimo dienos (jeigu veiklą vykdė mažiau nei 3 metus) yra tinkamai įvykdęs ir (arba) vykdo bent 1 (vieną) panašią sutartį. Panaši sutartis yra laikoma, kai tiekėjas yra įrengęs perimetro apsaugos sistemą, susidedančią iš optoelektroninės įrangos, detekcijos elementų, duomenų perdavimo ir valdymo centro. Įvykdytos vienos ar kelių sutarčių bendra vertė ne mažesnė kaip 0,5 pirkimo objekto vertės. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą sutartį, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos pirkimo sutarties įvykdyta dalis per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) yra ne mažesnė nei 0,5 pirkimo objekto vertės.“ Pirkimo sąlygų 16 punkte įtvirtinta, kad Pirkimui skirta bendra suma 3 203 533 Eur su PVM, todėl tiekėjos įvykdytų vienos ar kelių panašių sutarčių bendra vertė – 1 601 766,50 Eur. Nors ieškovei pateiktame įvykdytų sutarčių sąraše pateikiamos keturios sutartys, kurias vykdė pats trečiasis asmuo, tačiau sprendime dėl pretenzijos perkančioji organizacija patvirtino, kad vertino būtent Senstar GmbH vykdytas sutartis. Todėl ginčo dėl to, kad trečiasis asmuo savarankiškai neatitinka Pirkimo sąlygų 81 punkto 2 lentelės 1 punkte įtvirtinto kvalifikacijos reikalavimo, nėra. Senstar GmbH pateiktos sutartys (nors jos ir nebuvo pateiktos ieškovei susipažinti) objektyviai negali atitikti minėto kvalifikacijos reikalavimo, nes Senstar GmbH yra įrangos gamintojas, pardavėjas ir prižiūrėtojas, tačiau nėra jokios informacijos, kad Senstar GmbH vykdytų projektavimo, montavimo (įrengimo) darbus ir teiktų su tuo susijusias paslaugas. Vykdyta sutartis turi apimti visų darbų įvykdymą ir įrangos pardavimą, tuo tarpu Senstar GmbH sutartys apima tik įrangos pardavimą. Be to, perkančioji organizacija perka ne atskiras sudedamąsias dalis, o visą sistemą, kurią trečiasis asmuo turės ne tik perduoti atsakovei, bet ir ją tinkamai įrengti (projektavimo ir rangos darbai).

104.

11Pirkimo sąlygų 21.2 punkte įtvirtinta, kad EBVPD ir pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus turi pateikti ne tik tiekėjai, bet ir subtiekėjai/subrangovai. Pirkimo sąlygų 76 punkto 1 lentelėje nurodyti su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai (VPĮ 46 straipsnio 3 dalis). Senstar GmbH atitinka pašalinimo pagrindą, įtvirtintą VPĮ 46 straipsnio 3 dalyje, Pirkimo sąlygų 76 punkto 1 lentelėje, nes, ieškovei susipažįstant su trečiojo asmens pasiūlymo dokumentais, juose nebuvo pateikta informacijos dėl Senstar GmbH atsiskaitymo su socialinio draudimo institucija. Pagal e-Certis informaciją (VPĮ 51 straipsnio 9 dalis) Vokietijos Federacijoje, kurioje yra įsteigtas Senstar GmbH, yra išduodami socialinio draudimo įmokų sumokėjimą patvirtinantys oficialių institucijų dokumentai, kuriuos trečiasis asmuo privalėjo pateikti perkančiajai organizacijai. Senstar GmbH perkančiajai organizacijai tokių dokumentų nepateikė.

125.

13Pirkimo sąlygų 84 punkte įtvirtinta, kad tiekėjas remiasi tokiais ūkio subjekto pajėgumais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas privalo pasiūlyme įrodyti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai jam bus prieinami. Trečiasis asmuo pasiūlymo formoje nurodė, kad remsis Senstar GmbH pajėgumais, įskaitant šio subrangovo patirtimi, vykdant panašias sutartis. Senstar GmbH deklaracijoje nurodoma, kad jis sutinka būti subrangovu ginčo Pirkime, tačiau nėra pažymėta, kad suteikiami pajėgumai (panašios sutarties vykdymo patirtis) bei kad šie pajėgumai trečiajam asmeniui bus prieinami visą sutarties vykdymo laikotarpį. Vien deklaracijos, kad subrangovo pajėgumai tiekėjui prieinami Pirkimo metu nepakanka. Senstar GmbH turėjo pateikti įsipareigojimus visam Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiui, o pastarajam to nepateikus, – trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka VPĮ 49 straipsnio 3 dalies, Pirkimo sąlygų 84 punkto reikalavimų.

146.

15Perkančioji organizacija sprendime dėl pretenzijos atmetimo nurodė, kad jai pakanka, jog Senstar GmbH buvo išviešintas ir nurodė įsipareigojimą Pirkimo metu. Perkančioji organizacija tikisi, kad sudarant sutartį, trečiasis asmuo su Senstar GmbH sudarys susitarimą papildomai dėl pajėgumų prieinamumo. Toks vertinimas prieštarauja VPĮ 49 straipsnio 3 daliai ir Pirkimo sąlygų 84 punktui, kadangi reikia ne tikėtis ateityje įsipareigojimų, o jau su pasiūlymu reikalauti pateikti įrodymus dėl pajėgumų prieinamumo visą sutarties vykdymo laikotarpį. Leidimas po pasiūlymo pateikimo sudaryti papildomus susitarimus tarp Senstar GmbH ir trečiojo asmens akivaizdžiai reikštų leidimą tiekėjui įgyti kvalifikaciją po pasiūlymo pateikimo, kas yra imperatyviai draudžiama.

167.

17Tarp trečiojo asmens ir perkančiosios organizacijos vyko susirašinėjimas dėl pasiūlymo atitikimo Pirkimo sąlygų reikalavimams (kuris neteisėtai nebuvo pateiktas ieškovei). Kadangi iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos trečiojo asmens pateikti dokumentai nepagrindė jo atitikimo Pirkimo sąlygų reikalavimams, o reikėjo pateikti papildomus duomenis, todėl susirašinėjimo metu trečiasis asmuo pakeitė savo pasiūlymą taip, kad jis iš neatitinkančio tapo atitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimus (VPĮ 55 straipsnio 9 dalies pažeidimas). Perkančioji organizacija turėjo nepriimti naujai pateikiamų duomenų, o trečiojo asmens pasiūlymą atmesti.

188.

19Perkančioji organizacija, nesupažindindama ieškovės su trečiojo asmens pasiūlymo dalimi, pažeidė VPĮ 17 straipsnio 1 dalį, 20 straipsnį, 58 straipsnį ir paneigė ieškovės teisės į veiksmingą pažeistų teisių gynybą įgyvendinimą. Konfidencialia negalima laikyti trečiojo asmens pasiūlymo dalies:

208.1.

21Senstar GmbH įvykdytų sutarčių sąrašo, nes ieškovė niekaip negali pasinaudoti praeities duomenimis, pakeisti trečiojo asmens ar Senstar GmbH patirtį, kvalifikaciją ir iš to gauti naudos. Dėl atitikimo kvalifikacijos reikalavimui trečiasis asmuo remiasi subrangovo Senstar GmbH įvykdytomis sutartimis su Raban Sp.Z.O.O.SPK, Merck KGaA, Georgi Sicherheistechnik GmbH, STYX Sicherheistechnik GmbH. Vien tai, jog atsakovė atskleidė trečiojo asmens pasiūlymo formoje įmones, su kuriomis dirba jos pasitelktas subrangovas, kurio internetiniame puslapyje nurodomi jo klientai, reiškia, kad klientų pavadinimai ir įvykdytos sutartys nėra laikytini konfidencialiais.

228.2.

23Senstar GmbH duomenų apie pašalinimo pagrindų nebuvimą – socialinio draudimo įmokų sumokėjimą.

248.3.

25Trečiojo asmens siūlomos įrangos gamintojų ir modelių pavadinimų bei techninių aprašymų, nes trečiasis asmuo nėra įrangos gamintojas, todėl nedisponuoja komercine paslaptimi, susijusia su siūlomos įrangos techniniais sprendiniais. Perkančioji organizacija ir nereikalavo jokių techninių duomenų, kuriuose būtų atskleista komercinė paslaptis ar kita informacija, suteikianti gamintojams konkurencinį pranašumą.

268.4.

27Susirašinėjimo tarp perkančiosios organizacijos ir trečiojo asmens, nes ši informacija yra esminė, siekiant patikrinti, ar nebuvo keičiamas pasiūlymas po jo pateikimo. Priešingu atveju ieškovė neturi jokių teisinių ir veiksmingų priemonių įrodyti atsakovės veiksmų neteisėtumą.

288.5.

29Perkančioji organizacija taip pat turėjo leisti susipažinti su jos komisijos protokolais, kuriuose nustatyta trečiojo asmens pasiūlymo atitiktis Pirkimo sąlygų reikalavimams, taip pat atsakovės sprendimai bei motyvai, dėl kurių trečiojo asmens pasiūlymas pripažintas atitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimus.

302.

31Atsakovės atsakyme į ieškovės pretenziją paminėta Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2-4302-345/2018, teismas, spręsdamas ginčą, neturi vadovautis, nes ši nutartis buvo priimta visiškai kitoje byloje (prieš vienerius metus) ir faktinės aplinkybės negali atitikti šios civilinės bylos aplinkybių. Aptariama nutartimi buvo spręstas procesinis klausimas dėl leidimo susipažinti su informacija, tačiau šia nutartimi informacija nebuvo pripažinta komercine paslaptimi plačiąja prasme arba bendrai, t. y. nurodyta nutartis neturi res judicata galios, tuo tarpu ieškovė ieškiniu teikia materialinį reikalavimą dėl trečiojo asmens pasiūlymo duomenų atskleidimo.

323.

33Perkančiosios organizacijos 2019 m. liepos 31 d. sprendimas neleisti ieškovei susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo dalimi yra netinkamai motyvuotas, neužtikrina ieškovės teisės į efektyvią gynybą, kadangi pateikti formalūs atsakymai, nepateikti motyvai dėl informacijos nepateikimo, pateikiama nuoroda į viešai neprieinamą Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 6 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-4302-345/2018.

344.

35Atsakovė Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsiliepime į ieškinį prašė jo netenkinti bei nurodė, kad UAB „ATEA“, atsakydama į 2019 m. liepos 16 d. atsakovės paklausimą dėl įvykdytų panašių sutarčių apimčių, pateikė Senstar GmbH vykdančiojo direktoriaus parašu patvirtintą sėkmingai įgyvendintų objektų teritorijos perimetro apsaugos sistemų, susidedančių iš optoelektroninės įrangos, detekcijos elementų, duomenų perdavimo ir valdymo centro, sąrašą. Abejoti šios informacijos tikrumu atsakovė neturi pagrindo, o ieškovė pateiktos informacijos tikrumą paneigiančių faktinių duomenų taip pat nepateikė.

365.

37Atsakydama į atsakovės 2019 m. liepos 9 d. paklausimą dėl informacijos pateikimo apie pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, UAB „ATEA“ 2019 m. liepos 15 d. pateikė Vokietijos oficialios institucijos išduotą pažymą apie Senstar GmbH atliktus mokestinius mokėjimus ir patvirtinimą, jog šio verslo subjekto mokestinių pažeidimų per pastaruosius 5 metus nefiksuota.

386.

39Atsakovė, vertindama UAB „ATEA“ pasiūlymo atitikimą Pirkimo sąlygų reikalavimams, elgėsi rūpestingai ir apdairiai. Siekdama įsitikinti, kad nėra UAB „ATEA“ jungtinės veiklos partnerio Senstar GmbH pašalinimo pagrindų, perkančioji organizacija 2019 m. liepos 16 d. protokoliniu sprendimu įpareigojo tiekėją pateikti reikiamus dokumentus ir įvertinusi papildomai pateiktose neteistumo pažymose esančius faktinius duomenis, pripažino juos patikimais ir tinkamais. Ieškovė jokiais faktiniais duomenimis nepaneigė UAB „ATEA“ ir Senstar GmbH pateiktų įrodymų dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo.

407.

41UAB „ATEA“ pateikė Senstar GmbH deklaraciją, pasirašytą direktoriaus, kurioje pastarasis sutinka būti UAB „ATEA“ subrangovu ginčo Pirkime. Tiekėja šį subrangovą išviešino pasiūlyme. Pirkimo sąlygų 30 punktas numato galimybę tiekėjų grupei dalyvauti Pirkime pateikus jungtinės veiklos sutartį, tačiau nei VPĮ, nei Pirkimo sąlygose nėra nustatyta, kokius konkrečius įrodymus tiekėjas turi pateikti perkančiajai organizacijai dėl jo pasirinkto subrangovo dalyvavimo sutarties vykdyme. Perkančioji organizacija, atsižvelgusi į tai, jog trečiasis asmuo ir jo pasirinktas subrangovas dalyvauja jau ne pirmame pirkime ir duomenys apie šiuos verslo subjektus yra žinomi, nusprendė, jog tiekėjos subrangovo išviešinimas ir šiojo deklaracijos pateikimas yra pakankamas įrodymas, kad subrangovo pajėgumai bus prienami tiekėjai visą sutarties laikotarpį.

428.

432019 m. birželio 10 d. perkančiosios organizacijos komisija susipažinusi su tiekėjų pateiktais pasiūlymais ir nustačiusi, kad tiekėjų UAB „ATEA“ bei UAB „Fima“ pateikti EBVPD nevisiškai atitinka Pirkimo dokumentų 4 priede nurodytą formą, šiuos tiekėjus paprašė patikslinti pateiktą informaciją, o UAB „Euroelektronika” informavo, kad pateikti duomenys tinkami. 2019 m. birželio 18 d. pakartotinai įvertinus tiekėjų pateiktų pasiūlymų bei EBVPD atitikimą Pirkimo sąlygų reikalavimams, 2019 m. birželio 25 d. buvo priimtas sprendimas papildomai užklausti tiekėjus dėl informacijos patikslinimo, 2019 m. birželio 26 d. pateikiant paklausimus UAB „ATEA“, UAB „Euroelektronika“ ir UAB „Fima“. 2019 m. liepos 4 d. įvertinus tiekėjų pateiktų pasiūlymų techninės dalies paaiškinimus, nuspręsta prašyti UAB „Fima“ bei UAB „ATEA“ papildomai pateikti eksperto prašomą informaciją bei pateikti paklausimai. Iš išdėstytos įvykių chronologijos ir atsiliepimo prieduose pateiktų duomenų, matyti, kad tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimo ir tikslinimo procedūros buvo tęstinės ir truko virš mėnesio laiko, todėl atsakovė neturi objektyvių galimybių pagrįstai spręsti, kokiais duomenimis ar prielaidomis remdamasi ieškovė padarė nemotyvuotas ir nepagrįstas išvadas dėl trečiojo asmens pasiūlymo pateikimo.

449.

45Senstar GmbH pateiktą įvykdytų sutarčių sąrašą tiekėjai UAB „ATEA“ subrangovas deklaruoja kaip konfidencialią informaciją ir veiklos partneriui draudžia viešinti. Verslo praktikoje klientų sąrašai pripažįstami bendrovių komercine paslaptimi ir saugomi nuo konkurentų, ši informacija nėra prieinama viešai ir atitinka komercinės paslapties požymius pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.116 straipsnį. Senstar GmbH šią informaciją saugo kaip turinčią komercinę vertę (disponuodami tokio pobūdžio informacija konkurentai gali pasinaudoti užmegzdami komercinius santykius su konkurento užsakovais), todėl tokio pobūdžio duomenys laikytini konfidencialia informacija.

4610.

472019 m. liepos 29 d. UAB „ATEA“ raštu pateikė informaciją dėl konfidencialios pasiūlymo informacijos pagrindimo. Įvertinusi tiekėjos ir jos partnerio pozicijas dėl perkančiajai organizacijai pateiktos informacijos konfidencialumo ribų, atsakovė nusprendė, kad UAB „ATEA“ konfidencialios informacijos pagrindimas yra tinkamas ir pagrįstas, todėl ieškovei leista susipažinti su laimėjusio tiekėjo pasiūlymo nekonfidencialia dokumentacija. Ieškovė nepagrindė savo poreikio susipažinti su UAB „ATEA“ ir Senstar GmbH pateiktų visų įvykdytų sutarčių sąrašu, kokiais tikslais šią informaciją ketina naudoti ir neįrodė, jog tokio pobūdžio informacija nelaikytina konfidencialia, o jos nepateikimas pažeidė jos interesus Pirkime.

4811.

49Trečiasis asmuo UAB „ATEA“ atsiliepime į ieškinį prašė teismo jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodoma, kad ieškovė pateikė ieškinį dėl tariamų pažeidimų Pirkime bei tariamos trečiojo asmens pasiūlymo neatitikties, siekdama laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo bei Pirkimo nutraukimo, kad galėtų varžytis iš naujo paskelbtame viešajame pirkime. Tuo pačiu ieškovė siekia susipažinimo su trečiojo asmens bei jo pasitelkto subrangovo konfidencialia informacija, kuria galėtų pasinaudoti teikdama pasiūlymą ar viešajame pirkime dėl šiuo Pirkimu siekiamo įsigyti objekto (jeigu Pirkimas būtų nutrauktas), ar kituose Tarnybos būsimuose viešuosiuose pirkimuose dėl atitinkamų analogiškų sistemų įsigijimo/įdiegimo kituose Lietuvos Respublikos pasienio ruožuose. Nors procesinis suinteresuotumas Lietuvos teismų praktikoje aiškinamas largo sensu, tačiau šiuo atveju tariamu suinteresuotumu neturėtų būti pridengiamas ir pateisinamas nesąžiningas ieškovės elgesys.

5012.

51Trečiasis asmuo visiškai pagrįstai, vadovaudamasis Pirkimo sąlygų 82-83 punktais, galėjo remtis Pirkimui pasitelkto subrangovo Senstar GmbH kvalifikacija Pirkimo sąlygų 81 punkto 2 lentelėje nustatyto kvalifikacijos reikalavimo atitikčiai pagrįsti. Nors ieškovė to nekvestionuoja, tačiau siekdama sustiprinti tariamo atsakovės veiksmų neteisėtumo įspūdį, akcentuoja, kad UAB „ATEA“ šio reikalavimo „neatitinka savarankiškai“. Trečiasis asmuo rėmėsi savo pasitelkto subrangovo Senstar GmbH įvykdytų „panašių sutarčių“ (iš įvykdytų sutarčių gausos buvo atrinktos būtent tos, kurios atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimą) patirtimi ir pateikė įvykdytų sutarčių sąrašus, Senstar GmbH deklaracijas, užsakovų atsiliepimus su sutarčių aprašymais ir vertėmis.

5213.

53Ieškinyje yra remiamasi viešoje erdvėje skelbiama informacija apie tai, jog Senstar GmbH yra įrangos gamintojas, pardavėjas ir prižiūrėtojas, tačiau tai yra bendro pobūdžio informacija, kuri skelbiama tokia forma ar apimtimi (be kažkokio papildomo detalumo), kokia yra priimtina subjektui, kuris, žinoma, visų pirma, yra pasaulinio lygio atitinkamos įrangos gamintojas ir ši jo veikla (būtent gamyba) yra pagrindinė. Tačiau tai nereiškia ir negali reikšti, jog šis subjektas negali vykdyti atitinkamos įrangos įrengimo projektų. Priešingai, Senstar GmbH tokius projektus vykdo ir įvykdė, ką patvirtina trečiojo asmens pateikti dokumentai.

5414.

55Skelbimo apie Pirkimą, kuris yra sudedamoji Pirkimo dokumentų dalis, II dalies „Objektas“ II.1.5) punkte buvo nurodyta Pirkimo objekto vertė be PVM – 2 647 547,93 Eur, Pirkimo sąlygų 16 punkte yra nurodyta Pirkimui skirtų lėšų suma su PVM (3 203 533,00 Eur su PVM). Priešingai, nei nurodoma ieškinyje, šiuo atveju Pirkime dalyvaujantys tiekėjai turėjo būti įvykdę „panašią sutartį“ arba kelias „panašias sutartis“, kurių vertė būtų ne mažesnė nei 1 323 773,97 Eur be PVM ir vertinamos tiekėjų įvykdytų sutarčių vertės be PVM, kadangi VPĮ 5 straipsnio 1 dalis aiškiai ir imperatyviai nustato, jog numatoma pirkimo vertė yra skaičiuojama be PVM.

5615.

57Tiek iš VPĮ reguliavimo, tiek iš Pirkimo sąlygų matyti, jog trečiasis asmuo nėra įpareigotas pateikti kokį nors konkretų dokumentą, įrodymus dėl jo pasitekto subrangovo pajėgumų Pirkimo sutarties vykdymo metu. Trečiasis asmuo su pasitelktu subrangovu sudarė susitarimą, kurio pagrindu Senstar GmbH išdavė deklaraciją, kurioje nurodyta: „Patvirtiname, kad, atsižvelgiant į sutartas sąlygas, Senstar GmbH sutinka būti UAB „ATEA“ subrangovu atvirame konkurse „Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos įdiegimas“. Ši formuluotė (i) parodo, jog buvo sudarytas susitarimas ir (ii) tikrai neparodo, kad Senstar GmbH vaidmuo ginčo Pirkime yra tik leidimas pasinaudoti jo kvalifikacija tik dalyvavimo Pirkime tikslu. Trečiasis asmuo ne šiaip sau remiasi Senstar GmbH kvalifikacija – Senstar GmbH Pirkime dalyvaus kaip subrangovas, kuris pats taip pat vykdys Pirkimo sutartį, o pati lingvistinė formuluotė dėl sutikimo būti subrangovu Pirkime turi būti suprantama kaip apimanti ir Pirkimo sutarties vykdymą.

5816.

59Visi Pirkimo procedūrų metu trečiojo asmens, perkančiosios organizacijos prašymu/reikalavimu, teikti pasiūlymo paaiškinimai buvo atlikti laikantis VPĮ reikalavimų, t. y. trečiasis asmuo nekeitė savo pasiūlymo po pasiūlymų pateikimo termino. Pirkimo procedūrų metu 2019 m. birželio 26 d. raštu atsakovė kreipėsi ir į ieškovę dėl pasiūlymo „siaurąja prasme“ paaiškinimo, patikslinimo, todėl ieškovė puikiai supranta, jog toks pasiūlymo aiškinimas, tikslinimas yra galimas.

6017.

61Trečiasis asmuo, perkančiajai organizacijai paprašius pagrįsti jo pasiūlymo informacijos konfidencialumą, preciziškai peržiūrėjo ir objektyviai įvertino, kurie iš jo pasiūlymą sudarančių dokumentų yra konfidencialūs, kuriuose iš jų yra nurodyti tretiesiems asmenims neatskleistini fizinių asmenų duomenys. Dėl kiekvieno iš atitinkamų trečiojo asmens pasiūlymo dokumentų, juose pateiktos informacijos konfidencialumo buvo pateikti išsamūs argumentai. Ieškovė atsakovės sprendimų, susijusių su trečiojo asmens pasiūlymo dalies neišviešinimu, neteisėtumą bei su tuo susijusius ieškinio reikalavimus grindžia bendro pobūdžio teismų praktika, kai tuo tarpu dėl konkrečios informacijos (dokumento) konfidencialumo ar nekonfidencialumo (konfidencialumo (ne)pagrindimo) turi būti sprendžiama kiekvienu individualiu atveju. Tai, kad įprastai tam tikro pobūdžio informacija neturi konfidencialumo požymių, visiškai nereiškia, kad konkrečiu atveju ji negali būti konfidenciali.

6218.

63Ieškovė nepagrįstai bando kvestionuoti teisminiame ginče dėl tos pačios perkančiosios organizacijos analogiško Pirkimo (tik skirto kitai Lietuvos Respublikos pasienio zonai) priimtą Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-4302-345/2018. Atitinkamoje civilinėje byloje buvo sprendžiamas UAB „ATEA“ pasiūlymo „siaurąja prasme“ dalies (techninės informacijos, susijusios su įrangos komplektacijos sumodeliavimu) informacijos konfidencialumo ir teikimo susipažinti byloje dalyvaujantiems tretiesiems asmenims klausimas. Tuo atveju, įvertinęs analogiškus UAB „ATEA“ pateiktus argumentus, Vilniaus apygardos teismas aiškiai ir nedviprasmiškai pasisakė, jog „<...> ieškovės konfidencialia įvardinta informacija patenka į konfidencialios informacijos apimtį, kadangi nagrinėjamu atveju UAB „Fima“ yra Konkurse dalyvaujanti tiekėja, o ieškovė UAB „ATEA“ ginčija atsakovės sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą, todėl šios įmonės laikytinos tarpusavyje konkuruojančiais subjektais. Ieškovės pateiktame pasiūlyme esančios informacijos atskleidimas galėtų pažeisti duomenų turėtojo teisėtus interesus, todėl ši informacija gali turėti didelę komercinę (gamybinę) vertę. <...> Kadangi ieškovės pateikta nevieša ir konfidenciali medžiaga galėtų pažeisti sąžiningą konkurenciją, padarytų žalos ieškovės konkurencingumui, jos nurodomas pridedamas dokumentas (pasiūlymas Pirkimui Nr. 376526) neteiktinas susipažinti bei kopijuoti civilinėje byloje dalyvaujantiems tretiesiems asmenims“. Šis Vilniaus apygardos teismo išaiškinimas yra neabejotinai taikytinas ir ginčo Pirkime.

6419.

65Teismui pateiktame dublike ieškovė papildomai nurodė, kad Senstar GmbH vykdomojo direktoriaus pasirašytas įvykdytų sutarčių sąrašas yra laikytinas savideklaracija, o perkančioji organizacija turi vertinti objektyvius įrodymus. Pirkimo sąlygų 81 punkto 2 lentelės 1 punkte buvo įtvirtintas reikalavimas pateikti ne tik įvykdytų sutarčių sąrašą, bet taip pat užsakovų pažymas, todėl šių pažymų nevertinimas tiesiogiai reiškia, kad atsakovė faktiškai nesivadovavo paskelbtomis sąlygomis bei protegavo trečiąjį asmenį Pirkime.

66II. Pirmosios instancijos teismo sprendimų esmė

6720.

68Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 7 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies – pripažino neteisėtu bei panaikino 2019 m. liepos 24 d. atsakovės sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo nustatymo, įpareigojo atsakovę iš naujo įvertinti tiekėjų pasiūlymus bei nustatyti pasiūlymų eilę ir laimėtoją ginčo Pirkime, pripažino iš dalies neteisėtu atsakovės 2019 m. liepos 31 d. sprendimą neleisti ieškovei susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo dalimi bei įpareigojo atsakovę pateikti ieškovei pasiūlymo dalį – Raban Sp.Z.O.OSPK, Merck KGaA, Georgi Sicherheistechnik GmbH, STYX Sicherheistechnik GmbH patvirtinimus (išskyrus informaciją apie sutarčių kainas), taip pat trečiojo asmens ir atsakovės 2019 m. birželio 18 d., 2019 m. birželio 25 d., 2019 m. liepos 4 d. vykusį susirašinėjimą, išskyrus konfidencialią pasiūlymo dalį dėl trečiojo asmens pasiūlytos įrangos komplektacijos sumodeliavimo; kitą ieškinio dalį atmetė. Teismas pripažino atsakovės su 2019 m. rugpjūčio 28 d. raštu Nr. (21)-14-2534 pateiktus priedus nevieša bylos medžiaga.

6921.

70Teismas nustatė, kad UAB „Euroelektronika“ ginčo Pirkime užėmė antrąją vietą, dėl to ji turi materialinį teisinį suinteresuotumą ginčyti atsakovės sprendimą dėl laimėtojo pripažinimo bei gauti su tuo susijusią informaciją apie trečiojo asmens pasiūlymą.

7122.

72Ieškovei nebuvo pateiktas Senstar GmbH nurodytų įvykdytų sutarčių sąrašas bei užsakovų pažymos, patvirtinančios atitiktį Pirkimo sąlygų 81 punkto 2 lentelės 1 punkto reikalavimui, todėl ieškovė, teismo vertinimu, kaip tiesiogiai suinteresuota Pirkimo rezultatais, gindama savo teises, negalėjo įsitikinti ar trečiasis asmuo pagrįstai buvo pripažintas laimėtoju ir nurodyti konkrečias su tuo susijusias faktines aplinkybes. Įvertinus atsakovės 2019 m. liepos 31 d. sprendimą šios informacijos, kaip konfidencialios, ieškovei neatskleisti, kaip matyti iš ieškovės pretenzijos, pasiūlymo formoje buvo atskleista, jog dėl atitikties kvalifikacijos reikalavimui UAB „ATEA“ rėmėsi subrangovo Senstar GmbH įvykdytomis sutartimis su Raban Sp.Z.O.OSPK, Merck KGaA, Georgi Sicherheistechnik GmbH; STYX Sicherheistechnik GmbH. Esant išviešintai tokiai informacijai, atsakovės argumentas, jog klientų sąrašai pripažįstami bendrovės komercine paslaptimi ir saugomi nuo konkurentų, teismo vertinimu, yra prieštaringas ir nenuoseklus. Kita vertus, užsakovų, kurie nėra viešojo pirkimo dalyviai, pažymose yra nurodyta darbų kaina, todėl pasitelkto subrangovo ir kitų trečiųjų asmenų susitarimai dėl kainos turi komercinę vertę, nes konkuruojantys verslo subjektai gali pasinaudoti šiais duomenimis vystant savo konkurencinę veiklą. Dėl to pažymose nurodytą sutarčių kainą teismas pripažino konfidencialia informacija (komercine paslaptimi), kuri negali būti atskleista ieškovei.

7323.

74Pagal Pirkimo sąlygų 81 punkto 2 lentelės 1 punktą tiekėjas turėjo pateikti ne tik įvykdytų sutarčių sąrašą, bet ir užsakovų pažymas. Atsakovė nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, jog ši sąlyga buvo įvykdyta ir kartu su 2019 m. liepos 19 d. raštu buvo pateiktos sąraše nurodytų užsakovų pažymos. Dėl to UAB „ATEA“ papildomai 2019 m. liepos 19 d. pateiktas atsakovei jos pasitelkto subrangovo raštas, kuriame Senstar GmbH nurodė įvykdytų sutarčių sąrašą, nepriklausomai nuo šio rašto turinio, neturi įrodomosios vertės sprendžiant dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikties Pirkimo reikalavimams. Dėl to aplinkybės apie atsakovės sprendimą neleisti ieškovei susipažinti su šiuo dokumentu kaip konfidencialiu yra perteklinės, o tokio dokumento nepateikimas ieškovei neturi įtakos jo ginamoms teisėms šioje byloje.

7524.

76Įvertinęs aukščiau nustatytas aplinkybes, teismas sprendė, kad ieškovė, turėdama tik jai prieinamą viešąją informaciją bei atsakovei nepagrįstai atsisakius jai pateikti trečiojo asmens pasiūlymo dalį, turėjo pakankamą pagrindą daryti prielaidą, jog jos teisės buvo pažeistos dėl netinkamai įvertintos trečiojo asmens kvalifikacijos pagal Pirkimo sąlygų 81 punkto 2 lentelės 1 eilutėje nurodytos kvalifikacinio reikalavimo.

7725.

78Ieškovės reikalavimo esmė yra gauti trečiojo asmens siūlomos įrangos aprašymus. Įvertindamas 2019 m. liepos 29 d. UAB „ATEA“ rašte nurodytą konfidencialumo pagrindimą, atsižvelgdama į tai, kad analogiška informacija (techninė informacija, susijusi su įrangos komplektacijos sumodeliavimu) kitoje civilinėje byloje buvo pripažinta konfidencialia, teismas padarė išvadą, kad tokios informacijos atskleidimas ieškovei (trečiojo asmens konkurentei) gali suteikti ieškovei verslo pranašumų. Teismas pritarė ieškovei, kad 2018 m. rugpjūčio 6 d. Vilniaus apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e2-4302-354/2018 šiuo atveju neturi prejudicinės reikšmės, tuo labiau, kad UAB „Euroelektronika“ toje byloje nedalyvavo, tačiau, siekdamas teisinio nuoseklumo, atsižvelgęs į minėtoje nutartyje nurodytas teismo išvadas, jog analogiško pobūdžio informacijos atskleidimas galėtų pažeisti sąžiningą konkurenciją, padarytų žalos konkurencingumui, teismo nutartį vertino kaip pagrindžiančią trečiojo asmens pasiūlymo dalies – DGA K16HIV, Termovizorius LW15-100s, Magnetinio pokyčio davikliai, Nešiojamo imtuvo techninis aprašymas – konfidencialų pobūdį.

7926.

80Senstar GmbH deklaracijoje nėra nurodyta, jog subrangovo pajėgumai trečiajam asmeniui bus prieinami visą sutarties vykdymo laikotarpį, kaip ir nėra aišku kokiomis konkrečiomis ir su kuo sutartomis sąlygomis buvo vadovaujamasi. Atsakovės argumentas apie šio subrangovo ankstesnę dalyvavimo pirkimuose praktiką nepašalina minėto neaiškumo ir neįrodo, jog šio subrangovo pajėgumai trečiajam asmeniui bus prieinami vykdant pirkimo sutartį. Atsakovė šiuo aspektu neįsitikino ar pasiūlymas atitiko Pirkimo sąlygų 84 punkto reikalavimą.

8127.

82Atsakovė ir trečiasis asmuo nepaneigė ieškovės teiginio, jog Vokietijos federacijoje, kurioje yra įsteigtas Senstar GmbH, yra išduodami specialūs (atskiri nuo tų, kurie patvirtina mokesčių sumokėjimą) socialinio draudimo įmokų sumokėjimą patvirtinantys oficialių institucijų dokumentai, kurie yra būtini pagrįsti tiekėjo kvalifikacijos atitikimą Pirkimo sąlygų 76 punkto 1 lentelėje reikalavimui. Atsakovei buvo pateikta bendro pobūdžio Vokietijos oficiali pažyma apie Senstar GmbH atliktus mokestinius mokėjimus, tačiau iš pažymos nėra aišku ar informacija yra susijusi ir su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Atsakovės atsikirtimai apie tai, jog tiekėja nebuvo nuteista už atitinkamus pažeidimus, neturi jokios teisinės reikšmės šiam ginčui. Atsakovė neįsitikino ar šiuo atveju nėra tiekėjos pašalinimo pagrindų pagal VPĮ 46 straipsnio 3 dalies dėl socialinio draudimo įmokų įsipareigojimų nevykdymą.

8328.

84Aplinkybė, kad 2019 m. rugpjūčio 16 d. (t. y. po sprendimo dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo nustatymo, priėmimo) atsakovė gavo naujus duomenis apie Senstar GmnH mokesčių sumokėjimą, tik papildomai patvirtina, kad priimant ginčijamą sprendimą atsakovė neturėjo pakankamai duomenų padaryti išvadą, jog tiekėjo kvalifikaciniai duomenys atitiko Pirkimo sąlygų reikalavimus ir 2019 m. rugpjūčio 16 d. duomenys nebuvo ir negalėjo būti įvertinti.

8529.

86Esant duomenims apie nevienkartinį atsakovės kreipimąsi į trečiąjį asmenį dėl papildomos informacijos apie pasiūlymo techninę dalį pateikimą, ieškovė turėjo pagrindą suabejoti ar šiuo atveju nebuvo pažeistos VPĮ normos nustatant pasiūlymų eilę bei pirkimo skaidrumo, tiekėjų lygiateisiškumo principai. Dėl to ieškovė įrodė savo pagrįstą interesą susipažinti su informacija apie atsakovės ir trečiojo asmens 2019 m. birželio 18 d., 2019 m. birželio 25 d., 2019 m. liepos 4 d. vykusį susirašinėjimą.

8730.

88Nei atsakovė, nei trečiasis asmuo nenurodė ir nepagrindė, kokia konkreti šio susirašinėjimo (kaip pasiūlymo dalies) informacija sudaro trečiojo asmens komercinę paslaptį, todėl visiškas tokio susirašinėjimo dėl techninės dalies patikslinimų neatskleidimas ieškovei teismo pripažintas neproporcingu, nepagrįstu bei neatitinkančiu VPĮ 20 straipsnio 2 dalies, 58 straipsnio 2 dalies reikalavimų.

8931.

90Ieškovė ne tik nepatenka į VPĮ 58 straipsnio 5 dalyje nustatytų subjektų, kurie gali susipažinti su visais pirkimo dokumentais, sąrašą, bet ir jo ginamų teisių apimtyje visų perkančiosios organizacijos protokolų dėl trečiojo asmens pasiūlymo vertinimo pateikimas ieškovei būtų neproporcingas siekiama tikslui.

9132.

92Ieškovės procesinis prašymas dėl įrodymų išreikalavimo, prašymas dėl leidimo susipažinti su atsakovės 2019 m. rugpjūčio 28 d. raštu Nr. (21)-14-2534 pateiktais konfidencialiais priedais, negali būti tenkinamas, nes šių dokumentų pateikimas ieškovei susipažinti sudaro ieškovės materialiųjų reikalavimų esmę, t. y. patenkinus procesinį prašymą iki ginčo išnagrinėjimo bylos nagrinėjimas teismine tvarka prarastų prasmę. Be to, ieškovė ir trečiasis asmuo yra konkuruojančios įmonės.

93III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9433.

95Ieškovė UAB „Euroelektronika“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 7 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-3984-653/2019 dalį, kuria teismas netenkino ieškinio reikalavimų panaikinti atsakovės sprendimą neleisti ieškovei susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo dalimi, kurioje yra pateikti įrangos pavadinimai ir techniniai aprašymai (DGA K16HIV, Termovizorius LW15-100s; Magnetinio pokyčio davikliai, nešiojamo imtuvo aprašymu), trečiojo asmens ir atsakovės susirašinėjimo dalimi (įskaitant susirašinėjimą dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos atitikties, pasiūlymo atitikties Pirkimo sąlygų reikalavimams), kurioje nurodyti įrangos pavadinimai ir techniniai aprašymai, bei atsakovės protokolais dėl trečiojo asmens pasiūlymo vertinimo ir toje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti ir įpareigoti atsakovę leisti ieškovei susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo dalimi, kurioje yra pateikti įrangos pavadinimai ir techniniai aprašymai, trečiojo asmens ir atsakovės susirašinėjimo dalimi, kurioje nurodyti įrangos pavadinimai ir techniniai aprašymai bei atsakovės protokolais dėl trečiojo asmens pasiūlymo vertinimo, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 7 d. sprendimo dalį, kuria teismas grąžino trečiojo asmens pasiūlymą atsakovei vertinti pakartotinai ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – tenkinti ieškinį ir pripažinti trečiojo asmens pasiūlymą neatitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimų, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

9640.1.

97Teismas nepagrįstai nurodė, kad apeliantei žinomi įrangos modelių pavadinimai, kadangi šių duomenų ji neturi. Įrangos modelių pavadinimai nėra konfidenciali informacija, todėl teismas turėjo leisti susipažinti su šiais duomenimis. Šios informacijos pateikimas apeliantei yra itin svarbus, kadangi trečiojo asmens siūloma įranga neatitiko Techninės specifikacijos reikalavimų ir trečiojo asmens pasiūlymas atsakovės turėjo būti atmestas VPĮ 45 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu. Apeliantė siekia įvertinti trečiojo asmens pasiūlymo „siaurąja prasme“ atitikimą Pirkimo sąlygų reikalavimams, motyvuotai ginčyti atsakovės sprendimą trečiąjį asmenį pripažinti laimėtoju ir ginti savo pažeistas teises.

9840.2.

99Teismas tik formaliai konstatavo, kad įrangos techniniai aprašymai yra komercinė paslaptis (turi vertę trečiajam asmeniui dėl informacijos nežinojimo). priešingai negu nurodo teismas, vien tai, kad apeliantė ir trečiasis asmuo yra konkurentai, tai savaime nelemia informacijos komercinio pranašumo. Apeliantė kreipėsi dėl atskirų įrangos techninių aprašymų, t. y. dokumentų, pateikiamų vartotojams ir patvirtinančių atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams, pateikimo, o ne dėl jų tarpusavio sujungimo ar know-how pateikimo, todėl ši informacija neatitinka konfidencialumo kriterijų.

10040.3.

101Kadangi perkančiosios organizacijos ir trečiojo asmens susirašinėjime pateikiami techniniai pakeitimai, pateikiami nauji techniniai duomenys gali pagrįsti pasiūlymo esmės pakeitimą ir VPĮ 55 straipsnio 9 dalies pažeidimą, todėl ši informacija privalo būti atskleidžiama apeliantei.

10240.4.

103Teismas visiškai nepagrindė komisijos protokolų konfidencialumo, nenurodė informacijos vertingumo dėl to, kad jos nežino apeliantė. Šiuo atveju nėra visiškai jokių pagrindų neatskleisti komisijos protokolų apeliantei. Teismas patvirtino, kad apeliantė turi teisę susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo vertinimu, t. y. atsakovės kreipimusi patikslinti pasiūlymą. Atitinkamai apeliantė turi suinteresuotumą susipažinti su komisijos protokolais, kuriais buvo nustatytas poreikis kreiptis į trečiąjį asmenį bei konstatuota, kad paaiškinimai, patikslinimai jau yra pakankami. Apeliantei ribojama teisė ir galimybė apginti savo teisėtus interesus, nes ji negali įvertinti informacijos visumos: suprasti, koks buvo atsakovės trečiojo asmens pateiktos informacijos ir dokumentų vertinimas, kokie buvo tokio vertinimo motyvai, atitinkamai apeliantė negali objektyviai įvertinti, ar atsakovės sprendimai teisėti ir pagrįsti, ar ne. Teismas turi laikytis nuoseklios pozicijos dėl apeliantės teisių ir užtikrinti visišką (veiksmingą) jos teisę į gynybą.

10440.5.

105Teismas, atsisakydamas patenkinti šią ieškinio dalį, turėjo detaliai motyvuoti komisijos protokolų konfidencialumą, komercinį pobūdį. To nepadaręs, teismas pažeidė tiekėjos teises į efektyvią gynybą, teismo spendimo motyvavimo pareigą.

10640.6.

107Teismas sprendime konstatavo net tris trečiojo asmens pasiūlymo atmetimo pagrindus: pirma, trečiasis asmuo netinkamai patikslino savo atitikimą kvalifikaciniam reikalavimui (Pirkimo sąlygų 81 punkto 2 lentelės reikalavimas); antra, trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka VPĮ 49 straipsnio 3 dalies, kadangi susitarimas su Senstar GmbH buvo tik dėl viešojo pirkimo procedūrų, o ne dėl pajėgumų perdavimo visą sutarties vykdymo laikotarpį; trečia, trečiasis asmuo atsakovei nepateikė įrodymų, jog Senstar GmbH yra sumokėjęs socialinio draudimo įmokas. Dėl to teismo sprendimo dalis, kuria trečiojo asmens pasiūlymas buvo grąžintas į pasiūlymų vertinimo etapą yra nepagrįsta bei neteisėta, todėl turi būti panaikinta ir priimtas naujas sprendimas šioje dalyje – trečiojo asmens pasiūlymas pripažintas atmestinu.

10840.7.

109Trečiasis asmuo 2019 m. spalio 7 d. pateikė kitą susitarimą su Senstar GmbH (2019 m. gegužės 28 d. Preliminarus susitarimas dėl subrangos ir rėmimosi pajėgumais), kuris (i) apskritai nebuvo pateiktas per visą viešo pirkimo procesą, t. y. nei su pasiūlymu, nei jį aiškinant ar tikslinant, kas suponuoja savarankišką pasiūlymo atmetimo pagrindą ir (ii) kurio 1 punkte nurodyta, kad tik Pirkimo metu trečiasis asmuo remsis Senstar GmbH pajėgumais, o 4 punkte nurodyta, kad tik prieš viešojo pirkimo sutarties sudarymą bus deramasi dėl jų tolesnio bendradarbiavimo. Tai reiškia, kad trečiasis asmuo ne tik viešo pirkimo metu, bet net ir bylos nagrinėjimo metu negalėjo pateikti įrodymų, kad Senstar GmbH pajėgumai jam bus prieinami per visą sutarties vykdymo laikotarpį.

11040.8.

111Trečiasis asmuo tik civilinės bylos nagrinėjimo metu (2019 m. spalio 7 d.) pateikė ligonių kasos išduotą dokumentą apie Senstar GmbH socialinio draudimo įmokų sumokėjimą. Taigi su pasiūlymu ir atsakovei pareikalavus trečiojo asmens nebuvo pateikti reikalaujami dokumentai. Be to, šis dokumentas yra išduotas ligonių kasos, tačiau nėra pateiktas paaiškinimas, kad būtent ši institucija surenka visas socialinio draudimo įmokas. Todėl netgi trečiojo asmens pavėluotai pateiktas dokumentas nepatvirtina Senstar GmbH socialinio draudimo įmokų sumokėjimo.

1121.

113Atsakovė Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsiliepime į apeliacinį skundą prašė teismo jo netenkinti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas tais pačiais atsiliepime į ieškinį išdėstytais argumentais bei pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis. Atsakovė papildomai nurodė:

11441.1.

115Trečiojo asmens ir jo verslo partnerio valdoma perkančiajai organizacijai pasiūlyme pateikta konfidenciali techninė informacija, susijusi su įrangos komplektacijos sumodeliavimu (suprojektuotos stebėjimo sistemos komplektuojančiosios įrangos pavadinimai, suderintos sistemos komplektacija ir techniniai aprašymai) visiškai atitinka komercinės paslapties požymius: informacija yra nevieša (slapta); „know how“, turėtojas imasi aktyvių veiksmų šiai informacijai saugoti ir ši informacija generuoja konkrečią komercinę vertę. Todėl ieškovė neturi teisės su šia informacija susipažinti.

11641.2.

117Apeliaciniame skunde ieškovė argumentuoja poreikį gauti informaciją apie trečiojo asmens ir jo verslo partnerio valdomą konfidencialią informacija tariamu siekiu apginti savo teisėtus interesus, tačiau nei teisminio nagrinėjimo metu, nei apeliaciniame skunde ieškovė nepateikė šį teiginį pagrindžiančių įrodymų: jeigu apeliantė neturi duomenų apie trečiojo asmens siūlomos įrangos specifikacijas, todėl neaišku, kokiu loginiu pagrindu remdamasi ji padarė išvadas apie trečiojo asmens pasiūlytos techninės įrangos netinkamumą.

11841.3.

119Apeliantės teiginiai, kad „perkančiosios organizacijos ir trečiojo asmens susirašinėjime pateikiami techniniai pakeitimai, pateikiami nauji techniniai duomenys gali pagrįsti pasiūlymo esmės pakeitimą ir VPĮ 55 straipsnio 9 dalies pažeidimą, todėl ši informacija privalo būti atskleidžiama apeliantei“ nei pirmosios instancijos teisme, nei apeliaciniame skunde nebuvo pagrįsti, kokia būtent informacija remdamasi apeliantė padarė cituotąją išvadą.

1201.

121Atsakovei įvykdžius sprendimo dalį ir ieškovei susipažinus su 2019 m. birželio 18 d., 2019 m. birželio 25 d. ir 2019 m. liepos 4 d. atsakovės ir trečiojo asmens susiprašinėjimu, apeliantė pateikė rašytinius paaiškinimus bei papildomus įrodymus, kuriuos prašo priimti. Ieškovė paaiškinimuose nurodė:

12242.1.

1232017 m. birželio <...> d. (data uždengta atsakovės, pateikiant duomenis apeliantei) atsakovė kreipėsi į trečiąjį asmenį ir nurodė, kad pastarasis nepateikė dokumentų, kurie reikalaujami Techninėje specifikacijoje: pateiktuose dokumentuose nebuvo duomenų ir informacijos dėl atitikimo Techninės specifikacijos 1.4, 1.8, 6.8, 8.4, 8.8, 9.4, 11.3, 11.7, 12.1, 12.9, 13.1, 13.3, 13.5 punktų reikalavimams. Trečiojo asmens pasiūlyme netgi nebuvo nurodytos konkrečios įrangos, kuri patvirtintų atitikimą Techninės specifikacijos 1.18, 8.18 punktų reikalavimams. Tokie trečiojo asmens pasiūlymo trūkumai, kai nėra informacijos, objektyviai negali būti paaiškinami, tai nėra akivaizdi redakcinio pobūdžio klaida, o objektyvus pasiūlymo trūkumas, dėl kurio trečiojo asmens pasiūlymas atmestinas VPĮ 45 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu. Šiuos trūkumus trečiasis asmuo ištaisė, pateikdamas naujus dokumentus: „Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardos vaizdo stebėjimo sistemos tinklo įrengimo tipinis fragmentas“; „Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardos vaizdo stebėjimo sistemos stebėjimo posto schema“; 3 gamintojo deklaracijos; „Introduction to the principle of network RAID technology“. Šie nauji dokumentai iš esmės keičia trečiojo asmens pasiūlymą, pateikiami nauji techniniai parametrai, kurie nebuvo nurodyti su pasiūlymu, todėl toks pasiūlymo pakeitimas neatitinka VPĮ 55 straipsnio 9 dalies, negali būti priimtas perkančiosios organizacijos ir trečiasis asmuo negali būti pripažintas atitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimus.

12442.2.

125Dalies trečiojo asmens pateiktų dokumentų autentiškumas yra abejotinas, t. y. tariamai tas pats asmuo pasirašė kelias deklaracijas, tačiau šio asmens ranka rašomas vardas ir pavardė „K. L.“ akivaizdžiai skiriasi. Dėl šios priežasties galimai šie dokumentai yra suklastoti, todėl turi būti vertinami, kaip nepateikti, netinkami.

12642.3.

1272017 m. liepos <...> d. atsakovė kreipėsi į trečiąjį asmenį ir nurodė, kad jo pateikti dokumentai, įskaitant gamintojo deklaraciją, pateiktą su pirmuoju pasiūlymo pakeitimu, nepatvirtina siūlomos įrangos atitikimo Techninės specifikacijos 13.5 punkto. Šiuos trūkumus trečiasis asmuo ištaisė, pateikdamas naują dokumentą – papildomą gamintojo deklaraciją, kas traktuotina esminiu pasiūlymo pakeitimu.

12842.4.

129Iš viso atsakovės ir trečiojo asmens susirašinėjimo yra akivaizdu, kad perkančioji organizacija leido ir netgi skatino trečiąjį asmenį pateikti naujus dokumentus dėl jo pasiūlymo siaurąja prasme atitikties užtikrinimo bei šiuos pakeitimus priėmė kaip tinkamus, o trečiasis asmuo, pateikdamas naujus dokumentus, kurie iš viso nebuvo pateikti, pakeitė su pasiūlymu pateiktus duomenis, taip pat pažeidė VPĮ 55 straipsnio 9 dalį. Trečiojo asmens pasiūlymas siaurąja prasme be papildomų dokumentų ir duomenų neatitiko Techninės specifikacijos reikalavimų, todėl turėjo būti atmestas.

130Teisėjų kolegija

konstatuoja:

131IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

1321.

133Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta.

134Dėl faktinių bylos aplinkybių

1352.

136Bylos duomenimis Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atviro konkurso būdu vykdė „Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos įdiegimas“ viešąjį pirkimą. Pirkimo objektas – naujos vaizdo stebėjimo sistemos projektavimas ir įdiegimas Pagėgių rinktinės Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardos veikimo teritorijoje pasienio juostai skirtuose žemės plotuose, suderinus su Tarnyba (Pirkimo sąlygų 10 punktas). Pasiūlymus Pirkime pateikė: UAB „ATEA“, UAB „Euroelektronika“, UAB „Telekonta“ ir UAB „Fima“. Pirkimo komisija 2019 m. liepos 9 d. posėdžio metu pripažino visų keturių tiekėjų pasiūlymus atitinkančiais Pirkimo sąlygose nustatytus Techninės specifikacijos reikalavimus bei įvertinusi pasiūlymus nustatė, kad UAB „ATEA“ pasiūlymas galėtų būti pripažintas laimėjusiu. Dėl nurodytos priežasties buvo nutarta kreiptis į UAB „ATEA“ dėl dokumentų, patvirtinančių jos pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitikį kvalifikacijos reikalavimams, pateikimo. Tiekėjai pateikus prašomus dokumentus, tačiau perkančiajai organizacijai iš jų negalint nustatyti, ar UAB „ATEA“ pateiktos panašios sutartys atitinka Pirkimo sąlygų 81 punkto 2 lentelės reikalavimus, 2019 m. liepos 16 d. Pirkimo komisija nutarė prašyti tiekėjos paaiškinti ir pateikti įrodančius dokumentus apie kiekvieną pateiktą panašią sutartį: ar kiekvienoje panašioje sutartyje perimetro apsaugos sistema susideda iš optoelektroninės įrangos, detekcijos elementų, duomenų perdavimo ir valdymo centro, ar visus išvardintus perimetro apsaugos sistemos elementus įrengė tiekėja. 2019 m. liepos 24 d. pranešimu Pirkimo dalyvės buvo informuotos apie pasiūlymų eilės sudarymą ir UAB „ATEA“ pateikto pasiūlymo pripažinimą laimėjusiu. Tos pačios dienos pranešimu UAB „ATEA“ buvo informuota apie pašalinimo pagrindų nebuvimą ir jos kvalifikacijos atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams.

1373.

1382019 m. liepos 25 d. ieškovė UAB „Euroelektronika“ kreipėsi į Tarnybą, prašydama: pirma, leisti susipažinti su UAB „ATEA“ pasiūlymą sudarančiais dokumentais (pasiūlymo forma, jungtinės veiklos sutartimi (jei tokia sudaryta), informacija apie subtiekėjus/ subteikėjus/ subrangovus ir susitarimus su tokiais ūkio subjektais (jeigu tokie pasitelkti), pasitelkiamų ūkio subjektų EBVPD, tiekėjos ir jos pasitelkiamų ūkio subjektų pašalinimo pagrindų nebuvimą bei kvalifikaciją pagrindžiančiais dokumentais, siūlomų prekių (kompleksinės detekcinės ir optoelektroninės įrangos sistemos) gamintojo ir modelio pavadinimais, techninėmis specifikacijomis, susirašinėjimu tarp tiekėjos ir perkančiosios organizacijos, įskaitant bet neapsiribojant dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos, pasiūlymo atitikimo Pirkimo sąlygų reikalavimams, neįprastai mažos kainos (jeigu tokia buvo)); antra, nesudaryti Pirkimo sutarties su laimėtoja iki kol jai susipažinimui nebus pateiktas laimėjusios tiekėjos pasiūlymas bei sueis VPĮ 102 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytas apskundimo terminas. Prašymas grindžiamas nurodytos informacijos nekonfidencialiu pobūdžiu bei perkančiosios organizacijos pareiga sudaryti tiekėjai galimybes efektyviai ginti savo teises. Iš į bylą pateikto 2019 m. liepos 31 d. susipažinimo su laimėjusiu pasiūlymu protokolo matyti, kad ieškovei su UAB „ATEA“ pasiūlymu leista susipažinti pagal jos raštą, pagrindžiantį Pirkimo laimėtojos pasiūlymo konfidencialią informaciją, susipažinimui nebuvo pateiktas susirašinėjimas tarp perkančiosios organizacijos ir UAB „ATEA“ dėl pasiūlymo paaiškinimo, informacija apie įrangos kiekius ir įkainius, gamintojo pavadinimus ir modelius.

1394.

1402019 m. liepos 31 d. UAB „Euroelektronika“ perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją, kurioje prašė leisti susipažinti su UAB „ATEA“ pasiūlymo dalimi, kuri negali būti laikoma konfidencialia informacija, atmesti UAB „ATEA“ pasiūlymą, kadangi ji nepateikė pasitelkiamo subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo įrodymų (subrangovė neatitinka Pirkimo sąlygų 76 punkto 1 lentelės 2 eilutės reikalavimų ir atitinkamai VPĮ 45 straipsnio 1 dalies 3-4 punktų) ir nepateikė tinkamų įrodymų dėl jos kvalifikacijos reikalavimų atitikimo (tiekėja neatitinka Pirkimo sąlygų 81 punkto 2 lentelės 1 eilutėje įtvirtinto kvalifikacijos reikalavimo ir atitinkamai VPĮ 45 straipsnio 1 dalies 3-4 punktų). Pretenzija grindžiama tuo, jog: pirma, perkančioji organizacija, nepatikrinusi, ar Pirkimo laimėtoja pagrįstai nurodė atitinkamą jos pasiūlymo informaciją esant konfidencialią, formaliais argumentais atmetė ieškovės prašymą susipažinti su laimėjusios tiekėjos pasiūlymo dalimi (siūlomos įrangos gamintojų, modelių pavadinimais, techniniais duomenimis, subrangovo kvalifikacija (vykdytų sutarčių sąrašu ir užsakovų pažymomis)), nepateikė jokių motyvų, kodėl susirašinėjimas su tiekėja bei Pirkimo komisijos protokolai pripažinti konfidencialiais, todėl toks perkančiosios organizacijos sprendimas turi būti panaikintas; antra, UAB „ATEA“ įvykdytų sutarčių sąraše pateikiamos keturios vykdytos sutartys, tačiau šios sutartys nėra panašios į šio Pirkimo sutartį, todėl jos negali būti vertinamos, kaip pagrindžiančios tiekėjos atitikimą Pirkimo sąlygų 81 punkto 2 lentelės 1 eilutėje įtvirtintam reikalavimui. Tuo tarpu tiekėjos pasitelktas subrangovas Senstar GmbH yra įrangos gamintojas, pardavėjas ir prižiūrėtojas, todėl kyla pagrįstų abejonių dėl subrangovo pateiktų sutarčių atitikimo minėtam Pirkimo sąlygų reikalavimui. Dėl nurodytų priežasčių UAB „ATEA“ pripažintina neatitinkančia Pirkimo sąlygų 81 punkto 1 lentelės 2 eilutėje nurodyto kvalifikacijos reikalavimo. Trečia, tiekėjos pateiktoje Senstar GmbH deklaracijoje dėl subrangos nėra nurodyta, kad subrangovas suteikia pajėgumus tiekėjai (panašios sutarties vykdymo patirtis) bei kad šie pajėgumai laimėtojai bus prienami visą sutarties vykdymo laikotarpį. Todėl UAB „ATEA“ pasiūlymas, kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygų 84 punkto ir VPĮ 49 straipsnio reikalavimų, turėjo būti atmestas, o sprendimas pripažinti ją laimėtoja yra neteisėtas ir turi būti panaikintas. Ketvirta, Senstar GmbH nepateikė informacijos (Vokietijos Federacijos oficialių institucijų dokumentų), ar atsiskaitė su socialinio draudimo institucija ir biudžetu bei dėl to negalėjo būti pripažintas neturinčiu pašalinimo pagrindų, todėl UAB „ATEA“ pasiūlymas turi būti atmestas.

1415.

142Perkančioji organizacija 2019 m. rugpjūčio 8 d. pranešimu informavo ieškovę, jog Pirkimo komisija UAB „Euroelektronika“ pretenziją pripažino nepagrįsta ir ją atmetė. Savo sprendimą perkančioji organizacija motyvavo tuo, kad UAB „ATEA“ pateiktas konfidencialios informacijos paaiškinimas yra tinkamas ir pagrįstas, Senstar GmbH pateikė pažymą, jog yra atsiskaitęs su socialinio draudimo institucijomis ir biudžetu, Senstar GmbH pateiktos įvykdytos sutartys pagrindžia UAB „ATEA“ atitikimą Pirkimo sąlygų 81 punkto 2 lentelės 1 eilutėje nustatytam reikalavimui, taip pat UAB „ATEA“ pateikė subrangovo Senstar GmbH deklaraciją, pasirašytą jo direktoriaus, kuri pagrindžia subrangovo pajėgumų Pirkimo sutarties vykdymo metu tiekėjai prieinamumą. Taip pat perkančioji organizacija paaiškino, jog UAB „ATEA“ išviešino pasitelkiamą subrangovą, tuo tarpu, kokius įrodymus turi pateikti tiekėjas dėl subrangovo dalyvavimo sutarties vykdyme, teisės aktuose nėra numatyta.

1436.

144UAB „Euroelektronika“, nesutikdama su tokiu perkančiosios organizacijos sprendimu, kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, prašydama pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2019 m. liepos 24 d. atsakovės sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo bei įpareigoti atsakovę grįžti į prieš pažeidimą buvusią padėtį, tęsti viešo pirkimo procedūras VPĮ nustatyta tvarka bei priimti naują sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo, taip pat pripažinti neteisėtu bei panaikinti 2019 m. liepos 31 d. atsakovės sprendimą neleisti susipažinti su trečiojo asmens UAB „ATEA“ pasiūlymo dalimi ir įpareigoti atsakovę pateikti ieškovei trečiojo asmens pasiūlymo dalį, trečiojo asmens ir perkančiosios organizacijos susirašinėjimą bei perkančiosios organizacijos protokolus dėl trečiojo asmens pasiūlymo vertinimo. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino iš dalies:

145-

146pripažino neteisėtu bei panaikino 2019 m. liepos 24 d. atsakovės sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo nustatymo, įpareigojo atsakovę iš naujo įvertinti tiekėjų pasiūlymus bei nustatyti pasiūlymų eilę ir laimėtoją ginčo Pirkime,

147-

148pripažino iš dalies neteisėtu atsakovės 2019 m. liepos 31 d. sprendimą neleisti ieškovei susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo dalimi bei įpareigojo atsakovę pateikti ieškovei pasiūlymo dalį – Raban Sp.Z.O.OSPK, Merck KGaA, Georgi Sicherheistechnik GmbH, STYX Sicherheistechnik GmbH patvirtinimus (išskyrus informaciją apie sutarčių kainas), taip pat trečiojo asmens ir atsakovės 2019 m. birželio 18 d., 2019 m. birželio 25 d., 2019 m. liepos 4 d. vykusį susirašinėjimą, išskyrus konfidencialią pasiūlymo dalį dėl trečiojo asmens pasiūlytos įrangos komplektacijos sumodeliavimo,

149-

150kitą ieškinio dalį atmetė.

151Dėl išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos laikymosi bei peržiūros procedūros teisme (įskaitant ir apeliacinės instancijos teisme) ribų

1521.

153Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „Euroelektronika“ prašo:

154-

155panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 7 d. sprendimo dalį, kuria teismas netenkino ieškinio reikalavimų panaikinti atsakovės sprendimą neleisti ieškovei susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo dalimi, kurioje yra pateikti įrangos pavadinimai ir techniniai aprašymai (DGA K16HIV, Termovizorius LW15-100s, Magnetinio pokyčio davikliai, nešiojamas imtuvas), trečiojo asmens ir atsakovės susirašinėjimo dalimi (įskaitant susirašinėjimą dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos atitikties, pasiūlymo atitikties Pirkimo sąlygų reikalavimams), kurioje nurodyti įrangos pavadinimai ir techniniai aprašymai, bei atsakovės protokolais dėl trečiojo asmens pasiūlymo vertinimo ir toje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti ir įpareigoti atsakovę leisti ieškovei susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo dalimi, kurioje yra pateikti įrangos pavadinimai ir techniniai aprašymai, trečiojo asmens ir atsakovės susirašinėjimo dalimi, kurioje nurodyti įrangos pavadinimai ir techniniai aprašymai bei atsakovės protokolais dėl trečiojo asmens pasiūlymo vertinimo,

156-

157panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 7 d. sprendimo dalį, kuria teismas grąžino trečiojo asmens pasiūlymą atsakovei vertinti pakartotinai ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – tenkinti ieškinį ir pripažinti trečiojo asmens pasiūlymą neatitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimų.

1582.

159Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, jog teismas nepagrįstai UAB „ATEA“ pasiūlymo dalį – įrangos modelių pavadinimus bei jos techninius aprašymus, susirašinėjimą tarp UAB „ATEA“ ir perkančiosios organizacijos, kuriame buvo pateikti nauji techniniai duomenys, pripažino konfidencialia informacija. Trečiojo asmens siūloma įranga neatitiko Techninės specifikacijos reikalavimų, todėl ieškovei siekiant įvertinti trečiojo asmens pasiūlymo „siaurąja prasme“ atitikimą Pirkimo sąlygų reikalavimams, ginčyti atsakovės sprendimą dėl UAB „ATEA“ pripažinimo laimėtoja ir ginti pažeistas teises, jai ši informacija turi būti atskleista. Teismas patvirtinęs, kad apeliantė turi teisę susipažinti su atsakovės kreipimusi į trečiąjį asmenį dėl pasiūlymo tikslinimo, nesilaikydamas nuoseklios pozicijos ir nemotyvuodamas Pirkimo komisijos protokolų konfidencialumo, nepagrįstai neleido ieškovei su jais susipažinti. Teismas, sprendime konstatavęs net tris trečiojo asmens pasiūlymo atmetimo pagrindus, nepagrįstai grąžino UAB „ATEA“ pasiūlymą į pasiūlymų vertinimo etapą, todėl ši sprendimo dalis turi būti panaikinta ir UAB „ATEA“ pasiūlymas pripažintas atmestinu. Juo labiau, kad ir bylos nagrinėjimo metu trečiojo asmens pateikti įrodymai – 2019 m. gegužės 28 d. preliminarus susitarimas su Senstar GmbH dėl subrangos ir rėmimosi pajėgumais bei ligonių kasos išduotas dokumentas apie Senstar GmbH socialinio draudimo įmokų sumokėjimą, nepatvirtina trečiojo asmens atitikimo Pirkimo sąlygų kvalifikaciniams reikalavimams. Iš atsakovės, jai įvykdžius pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, ieškovei pateikto susirašinėjimo tarp perkančiosios organizacijos ir trečiojo asmens matyti, kad atsakovė leido ir netgi skatino UAB „ATEA“ pateikti naujus dokumentus dėl jos pasiūlymo siaurąja prasme atitikties Pirkimo sąlygų reikalavimams bei šiuos priėmė kaip tinkamus, tokiu būdu trečiasis asmuo pakeitė savo pasiūlymą bei pažeidė VPĮ 55 straipsnio 9 dalį.

1603.

161Lietuvoje įtvirtinta perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumo peržiūros procedūra apima privalomą ikiteisminę stadiją (CPK 4232 straipsnio 1 dalis). Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia, turi perkančiajai organizacijai pateikti pretenziją (VPĮ 101 straipsnio 3 dalis). Pretenzija turi būti pateikta per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos (VPĮ 102 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

1624.

163Šios teisių gynimo stadijos esmė – prieš viešojo pirkimo sutarties sudarymą leisti tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išspręsti nesutarimus išvengiant teismo proceso, t. y. perkančiajai organizacijai panaikinti jos netinkamus sprendimus arba besiskundžiančiam tiekėjui išsamiau išdėstyti šių sprendimų priėmimo priežastis ir motyvus. Kasacinio teismo ne kartą akcentuota pretenzijos perkančiajai organizacijai padavimo svarba, inter alia, dėl tiekėjo teisių apimties teismo procese. Tokia privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta ne tik siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumą, sudaryti galimybę tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išsiaiškinti tarpusavio pretenzijų pagrįstumą nepradedant teismo proceso, bet ir nustatyti kilusio ginčo ribas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012, 2015 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-543-415/2015).

1645.

165Vienas svarbiausių reikalavimų, atsižvelgiant į Lietuvoje įtvirtintą ikiteisminę ginčų nagrinėjimo tvarką, taikomų tiekėjams, reiškiantiems reikalavimus peržiūros institucijai – teismui, – ieškinyje nurodomi bei skundžiami perkančiosios organizacijos neteisėti veiksmai (ieškinio pagrindas) turi sutapti su prieš tai tiekėjo pretenzijoje apskųstais perkančiosios organizacijos sprendimais. Kasacinio teismo praktikoje šios pozicijos laikomasi nuosekliai, ji įtvirtinta CPK 4233 straipsnio 2 dalyje, kurioje nurodyta, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu. Kasacinio teismo taip pat konstatuota, kad ieškovas savo reikalavimą teisme gali grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo ginčyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais. Priešingas VPĮ VII skyriaus nuostatų aiškinimas, t. y. galimybė skųsti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus, kurie nebuvo nagrinėjami privalomoje ikiteisminėje procedūroje, prieštarautų bonus pater familias principui ir lemtų besąlygišką tiekėjo teisę, pavyzdžiui, skųsti konkurso sąlygas po to, kai jo pasiūlymas nebuvo vertinamas dėl kvalifikacijos neatitikties arba pasiūlymo vertinimo metu buvo atmestas, arba nebuvo pripažintas geriausiu. Jeigu tiekėjui besąlygiškai būtų leista skųsti perkančiosios organizacijos veiksmus teisme prieš tai su pretenzija nesikreipus į perkančiąją organizaciją, tokia praktika iš esmės būtų paneigta ikiteisminė ginčo stadija, įstatymo leidėjo įtvirtinta dėl pirmiau nurodytų priežasčių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika).

1666.

167Pretenzijoje ieškovė UAB „Euroelektronika“ reiškė du materialiuosius reikalavimus: leisti susipažinti su UAB „ATEA“ pasiūlymo dalimi bei atmesti UAB „ATEA“ pasiūlymą kaip neatitinkantį Pirkimo sąlygose įtvirtintų kvalifikacinių reikalavimų. Pretenzijoje išdėstytos aplinkybės (nutarties 46 punktas) patvirtina, kad antruoju reikalavimu ieškovė iš esmės siekė 2019 m. liepos 24 d. Tarnybos sprendimo dėl pasiūlymų eilės ir UAB „ATEA“ pasiūlymo pripažinimo laimėtoju panaikinimo. Pirmosios instancijos teismui pateiktame ieškinyje UAB „Euroelektronika“ taip pat, kaip ir pretenzijoje, prašė pripažinti neteisėtu bei panaikinti 2019 m. liepos 31 d. atsakovės sprendimą neleisti susipažinti su trečiojo asmens UAB „ATEA“ pasiūlymo dalimi ir įpareigoti atsakovę pateikti ieškovei trečiojo asmens pasiūlymo dalį, trečiojo asmens ir perkančiosios organizacijos susirašinėjimą bei perkančiosios organizacijos protokolus dėl trečiojo asmens pasiūlymo vertinimo; antruoju reikalavimu prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2019 m. liepos 24 d. Tarnybos sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir UAB „ATEA“ pasiūlymo pripažinimo laimėtoju, tačiau tuo pagrindu neprašė atmesti UAB „ATEA“ pasiūlymą kaip neatitinkantį Pirkimo sąlygose įtvirtintų kvalifikacinių reikalavimų, bet reikalavo įpareigoti perkančiąją organizaciją grįžti į prieš pažeidimą buvusią padėtį bei priimti naują sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo. Atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovė tinkamai pasinaudojo ikiteismine ginčo sprendimo tvarka – UAB „Euroelektronika“ ieškinio pagrindas sutampa su nurodytuoju pretenzijoje. Tačiau pretenzijos ir ieškinio reikalavimų turinys skiriasi pareikštų reikalavimų apimtimi. Ieškinyje reikalaudama pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2019 m. liepos 24 d. Tarnybos sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir UAB „ATEA“ pasiūlymo pripažinimo laimėtoju, tačiau nereikšdama reikalavimo dėl UAB „ATEA“ pasiūlymo atmetimo, ieškovė susiaurino savo reikalavimų apimtį. Tokią teisę pretenziją pareiškusi tiekėja turi. Tačiau tai nereiškia, kad vėlesnėse ginčo sprendimo teisme stadijose (apeliacijoje) ieškovė gali reikšti reikalavimus, kurie nebuvo pareikšti ieškinyje, nors jie ir buvo reikšti perkančiajai organizacijai pateiktoje pretenzijoje. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme ribas, kurios negali būti peržengtos aukštesnės instancijos teismuose, apibrėžia šalių procesiniuose dokumentuose (ieškinyje, atsiliepime į ieškinį, parengiamuosiuose dokumentuose) suformuluoti reikalavimai (dalykas) bei juos pagrindžiančios aplinkybės (faktinis pagrindas).

1687.

169Nagrinėjamu atveju Lietuvos apeliaciniam teismui pateiktame skunde ieškovė pateikė reikalavimus panaikinti skundžiamo sprendimo dalį, kuria teismas netenkino ieškinio reikalavimų panaikinti atsakovės sprendimą neleisti ieškovei susipažinti su atitinkama informacijos dalimi ir toje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti ir įpareigoti atsakovę leisti ieškovei susipažinti su nurodyta informacija bei panaikinti sprendimo dalį, kuria teismas grąžino trečiojo asmens pasiūlymą atsakovei vertinti pakartotinai ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – tenkinti ieškinį ir pripažinti trečiojo asmens pasiūlymą neatitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinyje nebuvo pareikštas reikalavimas pripažinti trečiojo asmens pasiūlymą neatitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimų, UAB „Euroelektronika“ tokio reikalavimo negalėjo reikšti ir Lietuvos apeliaciniam teismui pateiktame apeliaciniame skunde. Apeliacinio proceso paskirtis – patikrinti neįsiteisėjusio pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą (CPK 301 straipsnis). Siekiant įvertinti skundžiamo sprendimo ar nutarties pagrįstumą, pagal CPK 312 straipsnį apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, o pagal CPK 306 straipsnio 2 dalį apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, nenurodytomis pirmosios instancijos teisme. CPK įtvirtinta ribota apeliacija, kuriai būdinga tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas (nutartis) tikrinamas pagal byloje jau esančius ir pirmosios instancijos teismo ištirtus ir įvertintus duomenis, tikrinama, ar pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamai įrodymų teismo padarytoms išvadoms pagrįsti, ar teismas juos tinkamai ištyrė ir įvertino, ar nepažeidė kitų įrodinėjimo taisyklių ir t. t. Tokiu teisiniu reglamentavimu siekiama panaikinti galimybę piktnaudžiauti procesu, siekiama skatinti bylos dalyvius veikti už greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą, bylinėtis sąžiningai, atskleidžiant bylai reikšmingus duomenis pirmosios instancijos teisme, o ne sukuriant netikėtumus po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo. Teismas viešųjų pirkimų bylose yra aktyvus ir, esant pagrindui, turi galimybę viršyti pareikštus reikalavimus, tačiau tai yra galima tik pirmosios instancijos teisme (CPK 4238 straipsnis) ir tik apie tai įspėjus šalis, teismui pripažinus perkančiosios organizacijos galimai teisei priešingo elgesio akivaizdumą (žr., pvz., (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-362-415/2015). Juo labiau kitos šalies pagrįsto intereso dėl peržiūros procedūros veiksmingumo ir teisėtumo, taip pat teismų instancinės sistemos esmės neatitinka situacija, kai ieškinyje reiškiamas reikalavimas grąžinti tiekėjų pasiūlymų vertinimą perkančiajai organizacijai iš naujo, pripažinus jos sprendimus neteisėtais, teismas tokį ieškinio reikalavimą tenkina, perkančioji organizacija teismo sprendimo dėl tokio reikalavimo patenkinimo neskundžia dėl to, kad tiekėjų pasiūlymų vertinimo procedūra nėra baigta, o ieškovas apeliaciniame skunde pakeičia ieškinio reikalavimą nauju, reikalaudama tiekėjų pasiūlymų vertinimo procedūrą užbaigti apeliacinės instancijos teisme ir tokiu siurpriziniu reikalavimu suvaržydama kitos šalies procesines galimybes gintis nuo pareikštų reikalavimų.

1708.

171Minėta, kad UAB „Euroelektronika“ pirmosios instancijos teismui pateiktame ieškinyje taip pat reiškė reikalavimus panaikinti atsakovės 2019 m. liepos 31 d. sprendimą, kuriuo jai buvo neleista susipažinti su dalimi trečiojo asmens pasiūlymo informacijos, ją pripažinus konfidencialia, bei įpareigoti atsakovę pateikti jai trečiojo asmens pasiūlymo dalį, trečiojo asmens ir perkančiosios organizacijos susirašinėjimą bei perkančiosios organizacijos protokolus dėl trečiojo asmens pasiūlymo vertinimo. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad perkančiosios organizacijos veiksmai, susiję su konfidencialios informacijos atskleidimu ar įslaptinimu, skųstini teismui, kuris priima sprendimą, įvertinęs ūkio subjektų sąžiningos konkurencijos ir veiksmingos teisių gynybos pusiausvyrą; teismas, pripažinęs, kad perkančioji organizacija nepagrįstai neleido susipažinti su kito tiekėjo pasiūlymo duomenimis, pagal konkrečias atitinkamos bylos aplinkybes sprendžia, ar dėl koncentruotumo ir ekonomiškumo peržiūros procedūrą tęsti teismo procese, ar šalis grąžinti į prieš pažeidimą buvusią padėtį, kur jos iš naujo apsibrėžtų savo ginčo ribas pagal naujai paaiškėjusią informaciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 23 d. nutartis byloje Nr. e3K-3-211-248/2018). Tiek pirmosios instancijos teismui pateiktame ieškinyje, tiek apeliaciniame skunde reikalavimus panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą dėl dalies informacijos neatskleidimo bei informacijos jai pateikimo, ieškovė grindė siekiu įvertinti UAB „ATEA“ pasiūlymo atitikimą Pirkimo sąlygų reikalavimams bei nustatyti perkančiosios organizacijos neleistiną elgesį, iš esmės leidžiant trečiajam asmeniui pataisyti savo pasiūlymą, ir dėl to motyvuotai ginčyti atsakovės sprendimą pripažinti trečiąjį asmenį laimėtoju. Atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad šiuo atveju, ieškovei pareiškus materialųjį teisinį reikalavimą dėl informacijos pripažinimo nekonfidencialia tam, kad ji iš esmės galėtų veiksmingai pasinaudoti perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų peržiūros procedūra, gavus tokią informaciją, tiekėja jos pagrindu turėtų suformuluoti naują reikalavimo dalyką ir pagrindą bei ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ikiteismine tvarka. Būtent dėl informacijos trūkumo ieškovė susiaurino pretenzijoje pareikštų reikalavimų apimtį ir ieškinyje teismui nebereikalavo pripažinti trečiojo asmens pasiūlymą atmestinu, bet reikalavo panaikinti sprendimą dėl trečiojo asmens pripažinimo laimėtoju ir grįžti į pasiūlymų vertinimo bei sprendimo priėmimo procedūrą. Tokiu atveju perkančiajai organizacijai pakartotinai įvertinus visų pirkimo dalyvių pateiktus pasiūlymus, esant reikalui, ieškovė, pasinaudodama naujai gauta informacija, pakartotinai galėtų inicijuoti perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų teisėtumo peržiūros procedūrą.

1729.

173Teisėjų kolegijos vertinimu, esminių civilinio proceso principų, teismų instancinės sistemos bei apeliacijos esmės, kitiems dalyvaujantiems byloje asmenims įstatyme įtvirtintų procesinių garantijų, įskaitant įstatymuose nustatytų viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo procesinių taisyklių (perkančiosios organizacijos sprendimų peržiūros procedūros), neatitiktų tokia situacija, kai, ieškovui byloje pareiškus materialųjį teisinį reikalavimą dėl tiekėjo pasiūlyme esančios informacijos pripažinimo nekonfidencialia, toje pačioje byloje, remiantis neapskųsta teismo sprendimo dalimi gauta informacija, nesilaikant ginčo sprendimo ne teisme tvarkos, peržengiant ieškinyje pareikšto reikalavimo ribas apeliacinės instancijos teisme ieškovas suformuluoja naujus reikalavimus ir naują jiems pagrįsti faktinį pagrindą bei tuo remiantis apeliacinės instancijos teisme priimamas atitinkamas procesinis sprendimas. Tokiu būdu ne tik paneigiamos bendrosios bylų nagrinėjimo instancine tvarka taisyklės, bet ir pažeidžiama speciali viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo tvarka, taip pat tokiu būdu suvaržomos kitos šalies galimybės rungtis (CPK 12 straipsnis).

17410.

175CPK 4238 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad teismas, atsižvelgdamas į ieškinio pagrindą sudarančias ir teismo posėdyje paaiškėjusias bylos aplinkybes, turi teisę viršyti pareikštus reikalavimus, t. y. gali patenkinti daugiau reikalavimų, negu jų buvo pareikšta, taip pat priimti sprendimą dėl reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti, tačiau yra tiesiogiai susiję su pareikšto ieškinio dalyku ir pagrindu. Vienok, tokia situacija, kaip minėta, iš esmės galima tik šalių ginčą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme bei išklausius visas ginčo šalis. Nagrinėjamu atveju ieškovės apeliaciniame skunde pateiktą naują reikalavimą, suformuluotą skundžiamame teismo sprendime nustatytų bei naujai po šio sprendimo dalies įsiteisėjimo gautų įrodymų pagrindu, išnagrinėjus apeliacinės instancijos teisme, būtų paneigta šalių teisė, kad byla dėl kilusio ginčo būtų išnagrinėta pirmosios instancijos teisme.

17611.

177Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nustatytas aplinkybes, sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje apeliacijos ribas sudaro klausimai dėl UAB „ATEA“ pasiūlymo dalies – įrangos modelių pavadinimų bei jos techninių aprašymų, susirašinėjimo tarp UAB „ATEA“ ir perkančiosios organizacijos, Pirkimo komisijos protokolų pripažinimo nekonfidencialia informacija ir sprendimo dalies, kuria trečiojo asmens pasiūlymas grąžintas į pasiūlymo vertinimo stadiją teisėtumo.

178Dėl rašytinių paaiškinimų bei naujų įrodymų priėmimo

17912.

180Atsakovei įvykdžius sprendimo dalį ir ieškovei susipažinus su 2019 m. birželio 18 d., 2019 m. birželio 25 d. ir 2019 m. liepos 4 d. vykusiu atsakovės ir trečiojo asmens susirašinėjimu, apeliantė pateikė rašytinius paaiškinimus bei papildomus įrodymus, kuriuos prašo priimti.

18113.

182Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šios nutarties 49-59 punktuose nustatytas aplinkybes ir nurodytus teisinius argumentus, tai, kad ieškovės pateikti paaiškinimai bei nauji įrodymai nepatenka į nagrinėjamo apeliacinio skundo ribas, jų nepriima ir nevertina visų bylos aplinkybių kontekste (CPK 180, 314 straipsniai, 306 straipsnio 2 dalis). Be to, pagal CPK 323 straipsnį pasibaigus apeliacinio skundo pateikimo terminui draudžiama apeliacinį skundą keisti (papildyti).

183Dėl konfidencialios informacijos

18414.

185VPĮ 20 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija, komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali tretiesiems asmenims atskleisti iš tiekėjų gautos informacijos, kurią jie nurodė kaip konfidencialią. Šio straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška negali būti laikomi konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. VPĮ 20 straipsnio 4 dalyje atskirai įtvirtinta suinteresuotų dalyvių subjektinė teisė susipažinti su konkurento, laimėjusio pirkimą, pasiūlymu. Tačiau nurodyta įstatymo nuostata draudžia atkleisti informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią.

18615.

187Informacijos kaip konfidencialios kvalifikavimas pirmiausia priklauso nuo tiekėjo nurodymo apie tai pasiūlyme, tačiau toks tiekėjo nurodymas nėra privalomas perkančiajai organizacijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013). Pareiga įvertinti prašomos įslaptinti informacijos pobūdį ir nuspręsti, ar tiekėjo nurodymas dėl pasiūlyme pateiktos informacijos konfidencialumo yra pagrįstas, tenka perkančiajai organizacijai. Perkančiosios organizacijos privalo užtikrinti, kad konfidencialumu tiekėjai naudotųsi pagrįstai, o ne formaliai. VPĮ 20 straipsnio 3 dalyje yra nustatyta, kad jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali.

18816.

189Kasacinio teismo praktikoje pasisakyta, kad informacijos įslaptinimas viešųjų pirkimų procedūroje yra išimtis iš bendros taisyklės; atsižvelgiant į tai, kad konfidencialios informacijos apsaugos tikslas – teisėta viešumo ribojimo priemonė, ji turi būti aiškinama siaurai, nepažeidžiant VPĮ įtvirtintų skaidrumo ir konkurencijos principų bei tiekėjų teisės į veiksmingą pažeistų teisių gynybą ir turint tik tikslą nepakenkti tos informacijos šaltiniui ar kitiems asmenims; informacijos pripažinimo konfidencialia išimtinumą lemia teisinių santykių specifika, kuri suponuoja šių santykių viešumą, ir vieno iš šių santykių dalyvių subjektiškumas, priskyrimas viešosios teisės reguliavimo sričiai (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-354-690/2017 82, 83 punktus ir juose nurodytą kasacinio teismo praktiką).

19017.

191VPĮ įtvirtinta tiekėjo teisė apsaugoti pasiūlyme atskirai nurodytą neviešintiną informaciją apima tik tokius duomenis, kurie kvalifikuotini kaip komercinė (gamybinė) paslaptis CK 1.116 straipsnio 1 dalies prasme; tik pačios svarbiausios ir komerciškai jautriausios informacijos apsauga pagrįsta viešųjų pirkimų teisinių santykių reguliavimo tikslais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. sausio 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-16-378/2018 40 punktą).

19218.

193Kasacinis teismas savo praktikoje jau yra pasisakęs dėl komercinę paslaptį sudarančios informacijos kvalifikavimo kriterijų; nurodęs, kad informacijai, kuri gali būti pripažinta komercine paslaptimi, keliami reikalavimai, nustatyti CK 1.116 straipsnio 1 dalyje, iš esmės yra trys: slaptumas, vertingumas ir protingos pastangos, nukreiptos šiai informacijai išsaugoti (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-7-6-706/2016 38, 50 punktus).

19419.

195Su informacijos konfidencialumu susijęs ir teismo proceso viešumo klausimas. Kasacinis teismas formuoja praktiką, kad konstitucinis teisės viešumo imperatyvas, CPK 9 ir 10 straipsniuose įtvirtintos teismo posėdžio viešumo ir bylos medžiagos viešumo taikymo taisyklės pabrėžia viešo bylų nagrinėjimo principo netaikymo išimtinumą bei reikalauja bylos viešumą riboti tik tiek ir tik tokia apimtimi, kiek tai būtina bylos šalių teisėms ir teisėtiems interesams apginti; tam, kad teismas galėtų įvertinti pateiktos informacijos svarbą ją pateikusios šalies teisių ir teisėtų interesų apsaugos kontekste bei parinkti tinkamą šios informacijos apsaugos apimtį ir būdą; šalis, teikianti prašymą dėl informacijos pripažinimo nevieša, turi pagrįsti, kuri konkreti pateikiamuose įrodymuose esanti informacija saugotina ir kodėl; atitinkamai teismas, priimdamas rašytinę nutartį dėl tam tikros byloje esančios medžiagos dalies pripažinimo nevieša, turi individualizuoti saugotiną informaciją (konkrečius įrodymus), o būtinumą ją saugoti – argumentuoti; pirmenybė turi būti teikiama kuo mažesniam viešumo ribojimui, t. y. tik saugotinos informacijos neviešumo užtikrinimui; tik išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į saugotinos informacijos ir ginčo pobūdį, jo dalyką, šalių ypatumus ir kitas reikšmingas aplinkybes, kai bylos medžiagos dalies neviešumas negali užtikrinti privataus ar viešo intereso apsaugos, teismas gali skirti uždarą teismo posėdį atskirų įrodymų nagrinėjimui arba uždarą visos bylos nagrinėjimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-354-690/2017 79 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

19620.

197Apeliaciniame skunde ieškovė ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria jai neleista susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo dalimi, kurioje yra pateikti įrangos pavadinimai ir techniniai aprašymai, trečiojo asmens ir atsakovės susirašinėjimo dalimi (įskaitant susirašinėjimą dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos atitikties, pasiūlymo atitikties Pirkimo sąlygų reikalavimams), kurioje nurodyti įrangos pavadinimai ir techniniai aprašymai, bei atsakovės protokolais dėl trečiojo asmens pasiūlymo vertinimo ir toje dalyje priimti naują sprendimą – įpareigoti atsakovę leisti ieškovei susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo dalimi, kurioje yra pateikti įrangos pavadinimai ir techniniai aprašymai, trečiojo asmens ir atsakovės susirašinėjimo dalimi, kurioje nurodyti įrangos pavadinimai ir techniniai aprašymai bei atsakovės protokolais dėl trečiojo asmens pasiūlymo vertinimo.

19821.

199Bylos duomenimis ieškovei 2019 m. liepos 31 d. pateikus pretenziją, kurioje ji prašė leisti susipažinti su UAB „ATEA“ pasiūlymo dalimi, perkančioji organizacija 2019 m rugpjūčio 6 d. kreipėsi į pirkimo laimėtoją su prašymu pateikti perkančiajai organizacijai duomenis apie tai, kokia informacija UAB „ATEA“ pasiūlyme yra konfidenciali ir pagrįsti jos konfidencialumą. 2019 m. liepos 29 d. trečiojo asmens perkančiajai organizacijai pateiktame rašte „Dėl konfidencialios pasiūlymo informacijos pagrindimo“ UAB „ATEA“ nurodė, kad jos pasiūlymo 1 punkto lentelės 3 ir 4 stulpeliuose, 2 punkto lentelėje nurodyta informacija (siūloma įranga ir jos techniniai aprašymai) laikytini komercine paslaptimi.

20022.

201Bendra taisyklė yra, kad tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos) nėra laikytini konfidencialia informacija VPĮ 20 straipsnio ir CK 1.116 straipsnio nuostatų prasme, ypač tais atvejais, kuomet siūlomas pirkimo objektas yra masinės gamybos arba jo savybės ar atlikimo būdai yra visuotinai žinomi. Konfidencialia negalima laikyti informacijos apie rinkoje egzistuojančias prekes bei jų savybes, ypač jei tokia informacija teisėtomis priemonėmis prieinama (arba gali būti prieinama) kiekvienam fiziniam ir juridiniam asmeniui įvairiais informacijos kanalais. Vienok, tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumas kiekvienu atveju yra vertinamas individualiai, atsižvelgiant į visas su konkrečia situacija susijusias aplinkybes: viešojo pirkimo rūšį (prekių, paslaugų ar darbų viešasis pirkimas), tiekėjo pateiktos informacijos, kurią nurodė kaip konfidencialią rūšį (pasiūlymas plačiąja ar siaurąja prasme, tiekėjo pateikta informacija susijusi su pasiūlymo objektu ar tiekėjo kvalifikacija ir kt.) (žr. pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3371-378/2018 51 punktą). Šiuo konkrečiu atveju Tarnyba ginčo Pirkimu siekė įsigyti sienos stebėjimo sistemos, t. y. kompleksinės detekcinės ir optoelektroninės įrangos sistemos, kuri, atsižvelgiant į vietovės ypatumus, bet kokiomis Lietuvos Respublikoje susidarančiomis oro sąlygomis nuolatos aptinka ir fiksuoja valstybės sieną kertančius bei prie jos priartėjusius objektus, judančius žemės paviršiumi, leidžia vizualiai stebėti objektus ir visą informaciją perduoda į stacionarų centrą (Pirkimo sąlygų 1 priedo Techninės specifikacijos 3 punktas), su reikalingais įrenginiais (statiniais), įrengimo paslaugas (Pirkimo sąlygų 1 priedo Techninės specifikacijos 8 punktas). Siekiama įsigyti sistema susideda iš keliasdešimties elementų (pavyzdžiui, detekcinė įranga: IR spindulių ir mikrobangų kombinuoti davikliai, stacionarus valdymo centras, optoelektroninė įranga: kupolinės valdomos vaizdo stebėjimo kameros, termovizoriai ir kt., programinė ir aparatinė įranga: geografinė informacinė sistema, vaizdo valdymo sistema, saugasienės ir kt.), kuriems keliami daugiau nei šimtas techninių reikalavimų (Techninės specifikacijos 43-160 punktai). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes bei trečiojo asmens teismui pateiktą paaiškinimą, teisėjų kolegija daro išvadą, jog UAB „ATEA“ įrangos pavadinimai bei jų techniniai aprašymai šiuo konkrečiu atveju atitinka konfidencialios informacijos pobūdį. Konkrečios Pirkime pasiūlytos įrangos komplektacija, atskirų įrangos vienetų sukomplektavimas ir suderinimas yra UAB „ATEA“ sprendinys, kuris iš esmės atitinka technologinės naujovės („know-how“) kriterijų bei, jį atskleidus tretiesiems asmenims, pastarieji, nepatirdami jokių sąnaudų, įgytų komercinę reikšmę turinčią informaciją, padarytų žalos trečiojo asmens konkurencingumui. Todėl ieškovės reikalavimas įpareigoti perkančiąją organizaciją leisti susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo dalimi, kurioje yra pateikti įrangos pavadinimai ir techniniai aprašymai netenkintinas.

20223.

203Minėta, jog ieškovė taip pat reikalavo leisti susipažinti su trečiojo asmens ir atsakovės susirašinėjimo dalimi (įskaitant susirašinėjimą dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos atitikties, pasiūlymo atitikties Pirkimo sąlygų reikalavimams), kurioje nurodyti įrangos pavadinimai ir techniniai aprašymai. Šio susirašinėjimo pagrindu ieškovė siekė įrodyti, jog trečiasis asmuo, teikdamas paaiškinimus bei papildomus dokumentus į perkančiosios organizacijos paklausimus, iš tiesų pakeitė savo pradinį pasiūlymą ir tuo pagrindu iš netinkamo jis tapo tinkamu. Iš pirmosios instancijos teisme pateikto dubliko 5.5.3.3 punkto matyti, kad ieškovė siekė susipažinti su susirašinėjimu, vykusiu tarp perkančiosios organizacijos ir trečiojo asmens 2019 m. birželio 18 d., 2019 m. birželio 25 d. ir 2019 m. liepos 4 d. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad nei atsakovė, nei trečiasis asmuo nepagrindė, kokia šiame susirašinėjime pateikta informacija yra konfidenciali, įpareigojo Tarnybą pateikti ieškovei nurodytą informaciją, užtikrinant tam tikros informacijos (trečiojo asmens siūlytos įrangos pavadinimai bei techniniai aprašymai) neviešumo apsaugą. Taip pat pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškovės reikalavimą, įpareigojo perkančiąją organizaciją pateikti ieškovei UAB „Euroelektronika“ pasiūlymo dalį – trečiojo asmens pasitelkto subrangovo Senstar GmbH įvykdytų sutarčių sąrašą, neatskleidžiant ieškovei įvykdytų sutarčių kainos. Byloje nėra ginčo, kad įsiteisėjus šiam pirmosios instancijos teismo sprendimui, perkančioji organizacija pateikė ieškovei susipažinimui Senstar GmbH įvykdytų sutarčių sąrašą bei susirašinėjimą, vykusį tarp perkančiosios organizacijos ir trečiojo asmens 2019 m. birželio 18 d., 2019 m. birželio 25 d. ir 2019 m. liepos 4 d., kuriame taip pat pateikiama informacija dėl UAB „ATEA“ pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos atitikties Pirkimo sąlygų reikalavimams. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, sprendžia, kad aptariamas ieškovės reikalavimas leisti susipažinti su paminėta trečiojo asmens ir atsakovės susirašinėjimo dalimi, išskyrus reikalavimą susipažinti su įrangos pavadinimais ir techniniais aprašymais, yra patenkintas, todėl pakartotinai nenagrinėtinas. Kaip minėta nutarties 70 punkte, ieškovės reikalavimas įpareigoti perkančiąją organizaciją leisti susipažinti su trečiojo asmens ir perkančiosios organizacijos susirašinėjimo dalimi, kurioje pateikti įrangos pavadinimai ir techniniai aprašymai, pirmosios instancijos teismo pagrįstai buvo netenkintas.

20424.

205Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas tenkinti ieškovės reikalavimą leisti jai susipažinti su perkančiosios organizacijos protokolais dėl trečiojo asmens pasiūlymo vertinimo, šį savo sprendimą grindė VPĮ 58 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta nuostata, kad susipažinti su visa su pirkimais susijusia informacija gali tik komisijos nariai, komisijos posėdžiuose dalyvaujantys stebėtojai ir perkančiosios organizacijos pakviesti ekspertai, Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai, perkančiosios organizacijos vadovas, jo įgalioti asmenys, kiti asmenys ir institucijos, turinčios tokią teisę pagal jų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgalioti Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinę paramą administruojantys viešieji juridiniai asmenys; kiti asmenys gali susipažinti tik su ta su pirkimais susijusia informacija, kurią atskleisti leidžia šis įstatymas. Vienok, ši norma, nustatanti asmenis, kuriems perkančioji organizacija turi leisti susipažinti su visa su pirkimais susijusia informacija vykdomų pirkimo procedūrų metu, nėra taikytina ginčams, kurie nagrinėjami teisme, t. y. nagrinėjant civilinę bylą. Civilinio proceso normos užtikrina šalių teisę susipažinti su nagrinėjamos bylos medžiaga, išskyrus tą, kuri teismo nutartimi yra pripažinta nevieša, t. y. kuri sudaro asmens profesinę ar komercinę paslaptį (CPK 10 straipsnio 4 dalis, 42 straipsnio 1 dalis, CK 1.116 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-688-553/2019).

20625.

207Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad viešojo pirkimo komisijos sprendimų motyvai ir pagrindai reikšmingi tiekėjams, nes šie jiems leidžia suprasti perkančiosios organizacijos veiksmų galimo (ne)teisėtumo bei jų interesų užtikrinimo ar pažeidimo pobūdį ir apimtį, todėl suponuoja tiekėjų galimybę tinkamai ir veiksmingai ginti savo pažeistas teises. Perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumas ir jų atitiktis VPĮ 16 straipsnio 3 dalies reikalavimui motyvuoti komisijos sprendimus turi būti vertinami atsižvelgiant į tai, kokių padaryta pažeidimų – ar dėl sprendimų motyvų nebuvimo iš viso, ar dėl jų glaustumo, neinformatyvumo, abstraktumo, pavėluoto jų išsamaus pateikimo arba kitokių jų trūkumų, taip pat ar šie trūkumai buvo esminiai, ar jie buvo ištaisyti. Šios aplinkybės nustatomos įvertinant pirkimų komisijos protokolo turinį ir kitus pirkimo procedūrų dokumentus (pretenzijas, atsakymus į pretenzijas, kitą susirašinėjimo medžiagą) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-674-969/2015)

20826.

209UAB „Euroelektronika“ siekia, kad jai susipažinimui būtų pateikti perkančiosios organizacijos protokolai dėl trečiojo asmens pasiūlymo vertinimo. Teisėjų kolegija, išanalizavusi atsakovės į bylą pateiktus ginčo Pirkimo komisijos protokolus, nustatė, kad ieškovei nebuvo leista susipažinti su 2019 m. birželio 18 d. protokolu, kuriame nutarta prašyti UAB „ATEA“ ir jos pasitelkto subrangovo Senstar GmbH pateikti EBVPD, kuris atitiktų Pirkimo sąlygų 4 priede nurodytą EBVPD formą. Tačiau dar 2019 m. liepos 31 d. perkančioji organizacija pateikė ieškovei susipažinimui UAB „ATEA“ ir jos subrangovo EBVPD. Taip pat su atsiliepimu į bylą atsakovė pateikė teismui 2019 m. birželio 18 d. kreipimąsi į UAB „ATEA“ dėl minėtame Pirkimo komisijos posėdyje priimto nutarimo, o galiausiai pirmosios instancijos teismas tenkino ieškovės prašymą ir įpareigojo perkančiąją organizaciją pateikti ieškovei 2019 m. birželio 18 d. susirašinėjimą tarp trečiojo asmens ir atsakovės. Remiantis nustatytu, perkančioji organizacija įpareigotina pateikti ieškovei susipažinti 2019 m. birželio 18 d. ginčo Pirkimo komisijos protokolą, užtikrinant tam tikros informacijos (trečiojo asmens siūlytos įrangos pavadinimai bei techniniai aprašymai (jei tokia pateikiamame dokumente yra)) neviešumo apsaugą.

21027.

211Iš 2019 m. birželio 25 d. Pirkimo komisijos protokolo turinio matyti, kad tos pačios dienos posėdyje Pirkimo komisija nutarė kreiptis į UAB „ATEA“, prašant pateikti atitinkamą jos pasiūlymo atitikimą Pirkimo sąlygoms patvirtinančią informaciją. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad pirmosios instancijos teismas tenkino ieškovės reikalavimą ir įpareigojo perkančiąją organizaciją pateikti ieškovei 2019 m. birželio 25 d. susirašinėjimą tarp perkančiosios organizacijos ir atsakovės, kurio pagrindas ir yra aptariamas Pirkimo komisijos 2019 m. birželio 25 d. protokolas, ieškovės reikalavimą tenkina ir įpareigoja perkančiąją organizaciją pateikti ieškovei susipažinti 2019 m. birželio 25 d. ginčo Pirkimo komisijos protokolą, užtikrinant tam tikros informacijos (trečiojo asmens siūlytos įrangos pavadinimai bei techniniai aprašymai (jei tokia pateikiamame dokumente yra)) neviešumo apsaugą.

21228.

213Analogiškai nustačiusi, kad ieškovei susipažinimui nepateikto 2019 m. liepos 4 d. Pirkimo komisijos protokolo pagrindu (posėdžio metu nutarta kreiptis į UAB „ATEA“ dėl jos pasiūlymo atitikimą Pirkimo sąlygoms patvirtinančios informacijos pateikimo) tarp perkančiosios organizacijos ir atsakovės 2019 m. liepos 4 d. vyko susirašinėjimas, kuris pateiktas ieškovei susipažinti pirmosios instancijos teismo įsiteisėjusiu sprendimu, ieškovės reikalavimą tenkina ir įpareigoja perkančiąją organizaciją pateikti ieškovei susipažinti 2019 m. liepos 4 d. ginčo Pirkimo komisijos protokolą, užtikrinant tam tikros informacijos (trečiojo asmens siūlytos įrangos pavadinimai bei techniniai aprašymai (jei tokia pateikiamame dokumente yra)) neviešumo apsaugą.

21429.

215Tuo tarpu 2019 m. liepos 9 d. ir 2019 m. liepos 16 d. ginčo Pirkimo komisijos protokolai, kuriuose nutarta kreiptis į UAB „ATEA“ dėl dokumentų, patvirtinančių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams bei šių duomenų patikslinimo, atsakovės buvo pateikti į bylą 2019 m. rugpjūčio 21 d. kartu su atsiliepimu į ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsakovei taikymo. Todėl su jais ieškovė galimybę susipažinti turėjo.

21630.

217Apibendrinant aukščiau nustatytas aplinkybes, patenkinus ieškovės reikalavimą leisti jai susipažinti su perkančiosios organizacijos protokolais dėl trečiojo asmens pasiūlymo vertinimo, atsakovė įpareigotina pateikti ieškovei Pirkimo komisijos posėdžių 2019 m. birželio 18 d., 2019 m birželio 25 d. ir 2019 m liepos 4 d. protokolus dėl trečiojo asmens pasiūlymo vertinimo, užtikrinant tam tikros informacijos (trečiojo asmens siūlytos įrangos pavadinimai bei techniniai aprašymai (jei tokia pateikiamame dokumente yra)) neviešumo apsaugą.

218Dėl viešojo pirkimo grąžinimo į pasiūlymo vertimo stadiją

21931.

220Minėta, kad apeliaciniame skunde ieškovė prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria UAB „ATEA“ pasiūlymas grąžintas į pasiūlymo vertinimo stadiją. Šį savo reikalavimą ieškovė grindžia tuo, jog pirmosios instancijos teismas, nustatęs net tris trečiojo asmens pasiūlymo atmetimo pagrindus, negalėjo grąžinti UAB „ATEA“ pasiūlymo į vertinimo stadiją.

22132.

222Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti būtinus kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir šių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus ar informaciją. Perkančiosios organizacijos nustatyti kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio, techninio ir profesinio pajėgumo) negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti proporcingi ir susiję su pirkimo objektu, tikslūs ir aiškūs (VPĮ 47 straipsnio 1 dalis). Nors įstatyme konkrečiai nenurodyta, kokius minimalius kvalifikacinius reikalavimus perkančioji organizacija turi nustatyti konkretaus pirkimo atveju – tai, įvertinusi pirkimo pobūdį ir kitas reikšmingas aplinkybes, sprendžia pati perkančioji organizacija, tačiau bet kokiu atveju pirkimo sąlygose nustatyti minimalūs tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai turi atitikti esminį kriterijų – jie turi būti pakankami tam, kad perkančioji organizacija galėtų būti užtikrinta tiekėjo pajėgumu įvykdyti pirkimo užduotį. Dėl perkančiosios organizacijos pareigos nustatyti pirkimo pobūdį atitinkančius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir pagal juos įvertinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktį sprendžiama pagal pirkimo sąlygas, VPĮ nuostatas ir kitus pirkimui reikšmingus teisės aktus bei įprastinę atitinkamų reikalavimų taikymo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012).

22333.

224Kasacinio teismo praktikoje taip pat išaiškinta, kad tiekėjams nustačiusi tam tikrus kvalifikacijos reikalavimus, nepaisant to, kad tiekėjo veikla, kuriai vykdyti šie yra būtini, viešojo pirkimo sutartyje sudarytų labai nedidelę visos sutarties vertės dalį, perkančioji organizacija laimėtoju turi išrinkti tą tiekėją, kuris visiškai juos atitinka. Net ir nedidelė neatitiktis tiekėjų kvalifikacijai keliamiems reikalavimams suponuoja perkančiųjų organizacijų pareigą tokiems tiekėjams neleisti dalyvauti tolesnėse viešojo pirkimo procedūrose. Tik toks griežtas kvalifikacijos reikalavimų vertinimas leidžia užtikrinti VPĮ įtvirtintų viešųjų pirkimų principų laikymąsi (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-661-469/2015).

22534.

226Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytą reikalavimą turėti specialų leidimą arba būti tam tikrų organizacijų nariu pagal VPĮ 47 straipsnio 2 dalies nuostatas, nustatytus finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus pagal šio įstatymo 47 straipsnio 3 dalies nuostatas ar techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus pagal šio įstatymo 47 straipsnio 6 dalies nuostatas, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Tiekėjui pageidaujant remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo perkančiajai organizacijai pasiūlyme (paraiškoje) įrodyti, kad vykdant pirkimo sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami (VPĮ 49 straipsnio 1, 3 dalys). Taigi subtiekimas yra vienas iš ūkio subjektų dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose būdų, skirtas atitikti kvalifikacijos reikalavimus.

22735.

228Kasacinio teismo praktikoje ne kartą nurodyta, kad tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi išviešinti savo subtiekėjus (subrangovus), taip pat jis gali būti paprašytas nurodyti subtiekimo dalį viešojo pirkimo sutarties vykdyme ir pan. (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2012, 2015 m. spalio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-554-690/2015, 2017 m. lapkričio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-354-690/2017). Be to, perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose negali nustatyti sąlygų, ribojančių subrangą, o gali tik iš tiekėjų reikalauti išviešinti subrangovus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-376/2014).

22936.

230Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad nepriklausomai nuo to, kiek ir kokius, kokio turinio ir apimties dokumentus, pagrindžiančius tiekėjo kvalifikaciją, konkurso dalyvis pateikė, perkančioji organizacija pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį (ši VPĮ (redakcija, galiojusi iki 2017 m. birželio 30 d.) nuostata turiniu yra beveik identiška šiam ginčui aktualiai VPĮ 45 straipsnio 3 daliai) privalo pareikalauti dalyvio paaiškinti ar patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, jei ji ketina atmesti tokio tiekėjo pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba tokį tiekėją pripažinti laimėtoju (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011). Perkančiosios organizacijos iš esmės visuomet privalo iš dalyvių reikalauti patikslinti (paaiškinti) jų kvalifikaciją pagrindžiančius duomenis, jei iš dokumentų, pateiktų su pasiūlymu, negalima spręsti dėl tiekėjo kvalifikacijos atitikties nustatytiems reikalavimams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-15-248/2016, 28 punktas). Aiškus perkančiosios organizacijos įsitikinimas tiekėjo kvalifikacijos neatitiktimi galimas tik jai tinkamai vykdant pareigas pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį (nagrinėjamu atveju VPĮ 45 straipsnio 3 dalį) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011). Taigi, pasiūlymų atmetimas dėl akivaizdžios kvalifikacijos neatitikties galimas tik tuomet, kai pirkėjui nekyla abejonių, kad pardavėjas negalės pateikti jokių kitų savo pajėgumą įrodančių dokumentų (pvz., kai kvalifikaciją liudijantis dokumentas gali būti tik vienas arba kai jis savo esme netaisytinas) arba pateikti nauji dokumentai suponuos pavėluotą kvalifikacijos įgijimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-15-248/2016, 30 punktas). Toks teisinis reglamentavimas įpareigoja perkančiąją organizaciją prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti tiekėjo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, o tiekėją – šiuos dokumentus, taip pat jų patikslinimus bei papildymus pateikti. Tokių dokumentų nepateikus, perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta.

23137.

232VPĮ 45 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad kandidatui ar dalyviui pateikus netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina. Kiti tiekėjo pasiūlymo dokumentai ar duomenys gali būti tikslinami, pildomi arba aiškinami vadovaujantis šio įstatymo 55 straipsnio 9 dalimi.

23338.

234Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad visi pirmosios instancijos teismo nustatyti UAB „ATEA“ pasiūlymo neatitikimai Pirkimo sąlygoms yra susiję su Pirkimo sąlygose nustatytais kvalifikaciniais reikalavimais, o esant nustatytai perkančiosios organizacijos pareigai reikalauti patikslinti (paaiškinti) tiekėjų atitiktį jiems, t. y. remiantis aukščiau nustatytu įstatyminiu reglamentavimu bei kasacinio teismo praktika, kvalifikaciją pagrindžiančius duomenis galima tikslinti ir po pasiūlymo pateikimo (iš bylos duomenų nustatyta, kad dar nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu trečiasis asmuo teikė naujus, jo atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams pagrindžiančius, dokumentus), atmeta ieškovės argumentus dėl sprendimo dalies, kuria trečiasis asmuo grąžintas į pasiūlymų vertinimo stadiją, neteisėtumo. Kita vertus, kaip minėta anksčiau, būtent tokį reikalavimą – panaikinus perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir Pirkimo laimėtojo, įpareigoti atsakovę grįžti į prieš pažeidimą buvusią padėtį, reiškė ieškovė, todėl jo patenkinimas visiškai atitinka ieškovės lūkestį.

23539.

236Minėta, kad apeliaciniame skunde ieškovė taip pat teigia, kad susirašinėjimo su perkančiąja organizacija metu UAB „ATEA“ neleistinai pakeitė savo pasiūlymą ir iš neatitinkančio Pirkimo sąlygų reikalavimų jis tapo jas atitinkančiu. Kasacinio teismo praktikoje, aiškinant pasiūlymų siaurąja prasme vertinimo nuostatų taikymą, remiamasi ir aktualia Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencija. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išaiškinta, kad pagal viešųjų pirkimų principus konkrečiai nedraudžiama išimtiniais atvejais taisyti ar pildyti atskirus pasiūlymo duomenis dėl to, kad akivaizdžiai būtinas paprastas jų paaiškinimas, arba siekiant ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas, jei dėl šio pakeitimo faktiškai nepateikiamas naujas pasiūlymas (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimas byloje SAG ELV Slovensko, C-599/10). Tačiau, kai tiekėjo pasiūlyme siaurąja prasme nustatomi reikšmingi trūkumai ir kai net pagal turiningojo vertinimo principą perkančiosios organizacijos negali konstatuoti jo atitikties iškeltiems reikalavimams, tuomet tiekėjo paaiškinimai kaip keičiantys pasiūlymą iš esmės yra nepriimtini ir toks pasiūlymas atmestinas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2014). Net jei tiekėjo padaryta klaida būtų akivaizdi (techninė), ji negali būti kvalifikuojama kaip redakcinio pobūdžio ir paprastai ištaisytina, jei identifikuotą trūkumą galima pašalinti tik iš naujo teikiant duomenis ar net visą pasiūlymą; nėra pagrindo taikyti ir spręsti dėl turinio viršenybės prieš formą principo, kai pasiūlymo siaurąja prasme turinio, atitinkančio pirkimo sąlygų reikalavimus, tiekėjas apskritai nepateikė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121-690/2016).

23740.

238Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nustatė, kad ieškovė šį savo argumentą dėl UAB „ATEA“ pasiūlymo pakeitimo jo vertinimo metu iš esmės grindžia naujai gautais duomenimis (nutarties 60-61 punktai). Šių ieškovės argumentų nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme, iš esmės praplėstų bylos įrodinėjimo dalyką, todėl teismas jų nenagrinėja.

239Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose, paskirstymo ir priteisimo

24041.

241Jeigu apeliacinės instancijos teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą (CPK 93 straipsnio 5 dalis). Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nustatytas bylos aplinkybes, pakeitė pirmosios instancijos teismo sprendimą, t. y. leido ieškovei susipažinti su papildoma informacija - perkančiosios organizacijos komisijos protokolais. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovei – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

24242.

243Bylos duomenimis pirmosios instancijos teisme ieškovė už ieškinį sumokėjo 3 787,50 Eur žyminį mokestį, pateikė prašymą dėl kitų bylinėjimosi išlaidų (teisinei pagalbai apmokėti) priteisimo: 5 227,20 Eur už medžiagos analizę ieškinio parengimui ir ieškinio parengimą, 762,30 Eur už prašymo dėl ieškinio trūkumų pašalinimo parengimą, 2 613,60 Eur už dubliko parengimą, 1 089 Eur už atsiliepimo į atsakovės atskirąjį skundą parengimą. Kartu su prašymu buvo pateikti išlaidas patvirtinantys dokumentai (pažyma dėl suteiktų teisinių paslaugų, PVM sąskaita faktūra už teisines paslaugas, kredito įstaigos mokėjimo nurodymas, bylinėjimosi išlaidų suvestinė).

24443.

245Remiantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintose rekomendacijų „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas)“ (toliau – Rekomendacijos) nuostatomis už ieškinio parengimą maksimali priteistina suma yra 3 156,75 Eur ((1 262,7 Eur (užpraėjusio, t. y. 2019 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis) x 2,5 (už ieškinį, Rekomendacijų 8.2. punktas)), už prašymo dėl ieškinio trūkumų šalinimo parengimą– 505,08 Eur ((1 262,7 Eur (užpraėjusio, t. y. 2019 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis) x 0,4 (už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, Rekomendacijų 8.16. punktas)), už dubliko parengimą – 358,08 Eur ((1 262,7 Eur (užpraėjusio, t. y. 2019 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis) x 1,5 (už dubliką, Rekomendacijų 8.3. punktas)), už atsiliepimą į atskirąjį skundą – 505,08 Eur ((1 262,7 Eur (užpraėjusio, t. y. 2019 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis) x 0,4 (už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, Rekomendacijų 8.16. punktas)).

24644.

247Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teisme patenkinta ieškinio reikalavimų dalis yra 75 proc. visų ieškinio reikalavimų (visiškai patenkintas pirmasis ieškinio reikalavimas dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nustatyti viešojo pirkimo pasiūlymų eilę ir laimėtoją bei grąžinti Pirkimą į pasiūlymų vertinimo stadiją; iš dalies patenkintas antrasis reikalavimas dėl informacijos pripažinimo nekonfidencialia – iš keturių konfidencialios informacijos aspektų (subtiekėjo sutarčių su užsakovais sąrašas, tiekėjo siūlomos įrangos pavadinimai ir techniniai aprašymai, susirašinėjimas tarp perkančiosios organizacijos ir trečiojo asmens, viešojo pirkimo komisijos protokolai) iš dalies leista ieškovei susipažinti su dviem (subtiekėjo sutarčių su užsakovais sąrašu, išskyrus sutarčių kainą; susirašinėjimu tarp atsakovės ir trečiojo asmens, išskyrus įrangos pavadinimus ir jos techninius aprašymus), taip pat šia apeliacinės instancijos teismo nutartimi iš dalies leidžiama susipažinti su perkančiosios organizacijos Pirkimo komisijos protokolais)). Todėl maksimali ieškovei priteistina bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, suma yra 6 234 Eur ((3 156,75 Eur + 505,08 Eur+ 358,08 Eur + 505,08 Eur + 3 787,50 Eur = 8 312,49 Eur) x 75 /100).

24845.

249Trečiasis asmuo UAB „ATEA“ pirmosios instancijos teisme pateikė prašymą dėl 2 692,25 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Prie prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo trečiasis asmuo pridėjo pažymą dėl suteiktų teisinių paslaugų, dvi PVM sąskaitas faktūras bei du mokėjimo nurodymus. Trečiojo asmens prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos atitinka Rekomendacijose nustatytus maksimalius dydžius. Trečiasis asmuo byloje dalyvavo atsakovės pusėje, todėl netenkinus 25 proc. ieškovės reikalavimų, trečiajam asmeniui iš ieškovės priteistina 673 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme.

25046.

251Atsakovė prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, priteisimo nepateikė.

25247.

253Apeliacinės instancijos teisme ieškovė UAB „Euroelektronika“ už apeliacinį skundą sumokėjo 3 750 Eur žyminį mokestį, ką pagrindžia į bylą pateiktas mokėjimo nurodymas. Taip pat ieškovė prašė priteisti 2 070 Eur bylinėjimosi išlaidų už apeliacinio skundo parengimą. Iš viso apeliantė patyrė 5 820 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme. Šios atsakovės išlaidos pagrįstos į bylą pateiktomis PVM sąskaitomis faktūromis-suvestinėmis ir mokėjimo nurodymais bei atitinka Rekomendacijose nustatytus maksimalius dydžius.

25448.

255Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės apeliacinis skundas patenkintas iš dalies (patenkintas vieno iš reikalavimų – dėl susipažinimo su konfidencialia informacija nedidelė dalis (leista susipažinti su Pirkimo komisijos protokolų, kuriais remiantis ir vyko susirašinėjimas tarp atsakovės ir trečiojo asmens, nekonfidencialia informacija, kas, teisėjų kolegijos nuomone sudaro 5 proc. visų byloje ieškovės pareikštų reikalavimų), apeliantei iš atsakovės priteisiama 291 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

25649.

257Atsakovė prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme priteisimo nepateikė.

258Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

259Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 7 d. sprendimą pakeisti ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

260„Pripažinti neteisėtu bei panaikinti 2019 m. liepos 24 d. atsakovės Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo nustatymo; įpareigoti atsakovę iš naujo įvertinti tiekėjų pasiūlymus bei nustatyti pasiūlymų eilę ir laimėtoją Pirkime „Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos įdiegimas“ (Pirkimo numeris 432152).

261Pripažinti iš dalies neteisėtu atsakovės Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2019 m. liepos 31 d. sprendimą neleisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Euroelektronika“ susipažinti su trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „ATEA“ pasiūlymo dalimi bei įpareigoti atsakovę Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateikti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Euroelektronika“ pasiūlymo dalį – Raban Sp.Z.O.OSPK., Merck KGaA, Georgi Sicherheistechnik GmbH, STYX Sicherheistechnik GmbH patvirtinimus (išskyrus informaciją apie sutarčių kainas), trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „ATEA“ ir atsakovės Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2019 m. birželio 18 d., 2019 m. birželio 25 d., 2019 m. liepos 4 d. vykusį susirašinėjimą, užtikrinant tam tikros informacijos (trečiojo asmens siūlytos įrangos pavadinimai bei techniniai aprašymai) neviešumo apsaugą, taip pat atsakovės Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pirkimo komisijos posėdžių 2019 m. birželio 18 d., 2019 m. birželio 25 d. ir 2019 m. liepos 4 d. protokolus dėl trečiojo asmens pasiūlymo vertinimo, užtikrinant tam tikros informacijos (trečiojo asmens siūlytos įrangos pavadinimai bei techniniai aprašymai (jei tokia pateikiamame dokumente yra)) neviešumo apsaugą.

262Priteisti iš atsakovės Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (juridinio asmens kodas 188608252) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Euroelektronika“ (juridinio asmens kodas 110474243) 6 234 Eur (šešis tūkstančius du šimtus trisdešimt keturis eurus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme.

263Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Euroelektronika“ (juridinio asmens kodas 110474243) trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „ATEA“ (juridinio asmens kodas 122588443) 673 Eur (šešis šimtus septyniasdešimt tris eurus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme.

264Kitą ieškinio dalį atmesti.“

265Priteisti iš atsakovės Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (juridinio asmens kodas 188608252) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Euroelektronika“ (juridinio asmens kodas 110474243) 291 Eur (du šimtus devyniasdešimt vieną eurą) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Euroelektronika“... 6. 2.... 7. Ieškovė nurodė, kad Tarnybos atviro konkurso būdu vykdytame pirkime... 8. 3.... 9. Ieškovė teigia, kad nei trečiojo asmens UAB „ATEA“ kvalifikacija, nei jo... 10. 4.... 11. Pirkimo sąlygų 21.2 punkte įtvirtinta, kad EBVPD ir pašalinimo pagrindų... 12. 5.... 13. Pirkimo sąlygų 84 punkte įtvirtinta, kad tiekėjas remiasi tokiais ūkio... 14. 6.... 15. Perkančioji organizacija sprendime dėl pretenzijos atmetimo nurodė, kad jai... 16. 7.... 17. Tarp trečiojo asmens ir perkančiosios organizacijos vyko susirašinėjimas... 18. 8.... 19. Perkančioji organizacija, nesupažindindama ieškovės su trečiojo asmens... 20. 8.1.... 21. Senstar GmbH įvykdytų sutarčių sąrašo, nes ieškovė niekaip negali... 22. 8.2.... 23. Senstar GmbH duomenų apie pašalinimo pagrindų nebuvimą – socialinio... 24. 8.3.... 25. Trečiojo asmens siūlomos įrangos gamintojų ir modelių pavadinimų bei... 26. 8.4.... 27. Susirašinėjimo tarp perkančiosios organizacijos ir trečiojo asmens, nes ši... 28. 8.5.... 29. Perkančioji organizacija taip pat turėjo leisti susipažinti su jos komisijos... 30. 2.... 31. Atsakovės atsakyme į ieškovės pretenziją paminėta Vilniaus apygardos... 32. 3.... 33. Perkančiosios organizacijos 2019 m. liepos 31 d. sprendimas neleisti ieškovei... 34. 4.... 35. Atsakovė Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus... 36. 5.... 37. Atsakydama į atsakovės 2019 m. liepos 9 d. paklausimą dėl informacijos... 38. 6.... 39. Atsakovė, vertindama UAB „ATEA“ pasiūlymo atitikimą Pirkimo sąlygų... 40. 7.... 41. UAB „ATEA“ pateikė Senstar GmbH deklaraciją, pasirašytą direktoriaus,... 42. 8.... 43. 2019 m. birželio 10 d. perkančiosios organizacijos komisija susipažinusi su... 44. 9.... 45. Senstar GmbH pateiktą įvykdytų sutarčių sąrašą tiekėjai UAB „ATEA“... 46. 10.... 47. 2019 m. liepos 29 d. UAB „ATEA“ raštu pateikė informaciją dėl... 48. 11.... 49. Trečiasis asmuo UAB „ATEA“ atsiliepime į ieškinį prašė teismo jį... 50. 12.... 51. Trečiasis asmuo visiškai pagrįstai, vadovaudamasis Pirkimo sąlygų 82-83... 52. 13.... 53. Ieškinyje yra remiamasi viešoje erdvėje skelbiama informacija apie tai, jog... 54. 14.... 55. Skelbimo apie Pirkimą, kuris yra sudedamoji Pirkimo dokumentų dalis, II... 56. 15.... 57. Tiek iš VPĮ reguliavimo, tiek iš Pirkimo sąlygų matyti, jog trečiasis... 58. 16.... 59. Visi Pirkimo procedūrų metu trečiojo asmens, perkančiosios organizacijos... 60. 17.... 61. Trečiasis asmuo, perkančiajai organizacijai paprašius pagrįsti jo... 62. 18.... 63. Ieškovė nepagrįstai bando kvestionuoti teisminiame ginče dėl tos pačios... 64. 19.... 65. Teismui pateiktame dublike ieškovė papildomai nurodė, kad Senstar GmbH... 66. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimų esmė... 67. 20.... 68. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 7 d. sprendimu ieškinį tenkino iš... 69. 21.... 70. Teismas nustatė, kad UAB „Euroelektronika“ ginčo Pirkime užėmė... 71. 22.... 72. Ieškovei nebuvo pateiktas Senstar GmbH nurodytų įvykdytų sutarčių... 73. 23.... 74. Pagal Pirkimo sąlygų 81 punkto 2 lentelės 1 punktą tiekėjas turėjo... 75. 24.... 76. Įvertinęs aukščiau nustatytas aplinkybes, teismas sprendė, kad ieškovė,... 77. 25.... 78. Ieškovės reikalavimo esmė yra gauti trečiojo asmens siūlomos įrangos... 79. 26.... 80. Senstar GmbH deklaracijoje nėra nurodyta, jog subrangovo pajėgumai trečiajam... 81. 27.... 82. Atsakovė ir trečiasis asmuo nepaneigė ieškovės teiginio, jog Vokietijos... 83. 28.... 84. Aplinkybė, kad 2019 m. rugpjūčio 16 d. (t. y. po sprendimo dėl pasiūlymų... 85. 29.... 86. Esant duomenims apie nevienkartinį atsakovės kreipimąsi į trečiąjį... 87. 30.... 88. Nei atsakovė, nei trečiasis asmuo nenurodė ir nepagrindė, kokia konkreti... 89. 31.... 90. Ieškovė ne tik nepatenka į VPĮ 58 straipsnio 5 dalyje nustatytų subjektų,... 91. 32.... 92. Ieškovės procesinis prašymas dėl įrodymų išreikalavimo, prašymas dėl... 93. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 94. 33.... 95. Ieškovė UAB „Euroelektronika“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti... 96. 40.1.... 97. Teismas nepagrįstai nurodė, kad apeliantei žinomi įrangos modelių... 98. 40.2.... 99. Teismas tik formaliai konstatavo, kad įrangos techniniai aprašymai yra... 100. 40.3.... 101. Kadangi perkančiosios organizacijos ir trečiojo asmens susirašinėjime... 102. 40.4.... 103. Teismas visiškai nepagrindė komisijos protokolų konfidencialumo, nenurodė... 104. 40.5.... 105. Teismas, atsisakydamas patenkinti šią ieškinio dalį, turėjo detaliai... 106. 40.6.... 107. Teismas sprendime konstatavo net tris trečiojo asmens pasiūlymo atmetimo... 108. 40.7.... 109. Trečiasis asmuo 2019 m. spalio 7 d. pateikė kitą susitarimą su Senstar GmbH... 110. 40.8.... 111. Trečiasis asmuo tik civilinės bylos nagrinėjimo metu (2019 m. spalio 7 d.)... 112. 1.... 113. Atsakovė Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus... 114. 41.1.... 115. Trečiojo asmens ir jo verslo partnerio valdoma perkančiajai organizacijai... 116. 41.2.... 117. Apeliaciniame skunde ieškovė argumentuoja poreikį gauti informaciją apie... 118. 41.3.... 119. Apeliantės teiginiai, kad „perkančiosios organizacijos ir trečiojo asmens... 120. 1.... 121. Atsakovei įvykdžius sprendimo dalį ir ieškovei susipažinus su 2019 m.... 122. 42.1.... 123. 2017 m. birželio <...> d. (data uždengta atsakovės, pateikiant... 124. 42.2.... 125. Dalies trečiojo asmens pateiktų dokumentų autentiškumas yra abejotinas, t.... 126. 42.3.... 127. 2017 m. liepos <...> d. atsakovė kreipėsi į trečiąjį asmenį ir... 128. 42.4.... 129. Iš viso atsakovės ir trečiojo asmens susirašinėjimo yra akivaizdu, kad... 130. Teisėjų kolegija... 131. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 132. 1.... 133. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo... 134. Dėl faktinių bylos aplinkybių ... 135. 2.... 136. Bylos duomenimis Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos... 137. 3.... 138. 2019 m. liepos 25 d. ieškovė UAB „Euroelektronika“ kreipėsi į Tarnybą,... 139. 4.... 140. 2019 m. liepos 31 d. UAB „Euroelektronika“ perkančiajai organizacijai... 141. 5.... 142. Perkančioji organizacija 2019 m. rugpjūčio 8 d. pranešimu informavo... 143. 6.... 144. UAB „Euroelektronika“, nesutikdama su tokiu perkančiosios organizacijos... 145. -... 146. pripažino neteisėtu bei panaikino 2019 m. liepos 24 d. atsakovės sprendimą... 147. -... 148. pripažino iš dalies neteisėtu atsakovės 2019 m. liepos 31 d. sprendimą... 149. -... 150. kitą ieškinio dalį atmetė.... 151. Dėl išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos laikymosi bei... 152. 1.... 153. Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „Euroelektronika“ prašo:... 154. -... 155. panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 7 d. sprendimo dalį, kuria... 156. -... 157. panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 7 d. sprendimo dalį, kuria... 158. 2.... 159. Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, jog teismas nepagrįstai UAB „ATEA“... 160. 3.... 161. Lietuvoje įtvirtinta perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumo... 162. 4.... 163. Šios teisių gynimo stadijos esmė – prieš viešojo pirkimo sutarties... 164. 5.... 165. Vienas svarbiausių reikalavimų, atsižvelgiant į Lietuvoje įtvirtintą... 166. 6.... 167. Pretenzijoje ieškovė UAB „Euroelektronika“ reiškė du materialiuosius... 168. 7.... 169. Nagrinėjamu atveju Lietuvos apeliaciniam teismui pateiktame skunde ieškovė... 170. 8.... 171. Minėta, kad UAB „Euroelektronika“ pirmosios instancijos teismui pateiktame... 172. 9.... 173. Teisėjų kolegijos vertinimu, esminių civilinio proceso principų, teismų... 174. 10.... 175. CPK 4238 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad teismas, atsižvelgdamas į... 176. 11.... 177. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nustatytas aplinkybes,... 178. Dėl rašytinių paaiškinimų bei naujų įrodymų priėmimo... 179. 12.... 180. Atsakovei įvykdžius sprendimo dalį ir ieškovei susipažinus su 2019 m.... 181. 13.... 182. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šios nutarties 49-59 punktuose... 183. Dėl konfidencialios informacijos... 184. 14.... 185. VPĮ 20 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija, komisija,... 186. 15.... 187. Informacijos kaip konfidencialios kvalifikavimas pirmiausia priklauso nuo... 188. 16.... 189. Kasacinio teismo praktikoje pasisakyta, kad informacijos įslaptinimas... 190. 17.... 191. VPĮ įtvirtinta tiekėjo teisė apsaugoti pasiūlyme atskirai nurodytą... 192. 18.... 193. Kasacinis teismas savo praktikoje jau yra pasisakęs dėl komercinę paslaptį... 194. 19.... 195. Su informacijos konfidencialumu susijęs ir teismo proceso viešumo klausimas.... 196. 20.... 197. Apeliaciniame skunde ieškovė ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimo... 198. 21.... 199. Bylos duomenimis ieškovei 2019 m. liepos 31 d. pateikus pretenziją, kurioje... 200. 22.... 201. Bendra taisyklė yra, kad tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas (modelis,... 202. 23.... 203. Minėta, jog ieškovė taip pat reikalavo leisti susipažinti su trečiojo... 204. 24.... 205. Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas tenkinti ieškovės reikalavimą... 206. 25.... 207. Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad viešojo pirkimo komisijos... 208. 26.... 209. UAB „Euroelektronika“ siekia, kad jai susipažinimui būtų pateikti... 210. 27.... 211. Iš 2019 m. birželio 25 d. Pirkimo komisijos protokolo turinio matyti, kad tos... 212. 28.... 213. Analogiškai nustačiusi, kad ieškovei susipažinimui nepateikto 2019 m.... 214. 29.... 215. Tuo tarpu 2019 m. liepos 9 d. ir 2019 m. liepos 16 d. ginčo Pirkimo komisijos... 216. 30.... 217. Apibendrinant aukščiau nustatytas aplinkybes, patenkinus ieškovės... 218. Dėl viešojo pirkimo grąžinimo į pasiūlymo vertimo stadiją... 219. 31.... 220. Minėta, kad apeliaciniame skunde ieškovė prašo panaikinti pirmosios... 221. 32.... 222. Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra... 223. 33.... 224. Kasacinio teismo praktikoje taip pat išaiškinta, kad tiekėjams nustačiusi... 225. 34.... 226. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų pirkimo... 227. 35.... 228. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą nurodyta, kad tiekėjas, teikdamas... 229. 36.... 230. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad nepriklausomai nuo to,... 231. 37.... 232. VPĮ 45 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad kandidatui ar dalyviui pateikus... 233. 38.... 234. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad visi pirmosios instancijos... 235. 39.... 236. Minėta, kad apeliaciniame skunde ieškovė taip pat teigia, kad... 237. 40.... 238. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nustatė, kad ieškovė šį savo... 239. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios ir apeliacinės instancijos... 240. 41.... 241. Jeigu apeliacinės instancijos teismas, neperduodamas bylos iš naujo... 242. 42.... 243. Bylos duomenimis pirmosios instancijos teisme ieškovė už ieškinį sumokėjo... 244. 43.... 245. Remiantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų... 246. 44.... 247. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teisme patenkinta... 248. 45.... 249. Trečiasis asmuo UAB „ATEA“ pirmosios instancijos teisme pateikė prašymą... 250. 46.... 251. Atsakovė prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos... 252. 47.... 253. Apeliacinės instancijos teisme ieškovė UAB „Euroelektronika“ už... 254. 48.... 255. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės apeliacinis skundas patenkintas iš... 256. 49.... 257. Atsakovė prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės... 258. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 259. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 7 d. sprendimą pakeisti ir jo... 260. „Pripažinti neteisėtu bei panaikinti 2019 m. liepos 24 d. atsakovės... 261. Pripažinti iš dalies neteisėtu atsakovės Valstybės sienos apsaugos... 262. Priteisti iš atsakovės Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos... 263. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Euroelektronika“... 264. Kitą ieškinio dalį atmesti.“... 265. Priteisti iš atsakovės Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos...