Byla B2-834-154/2014
Dėl 2014 m. balandžio 10 d. bankrutavusios UAB „Plusta“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų (kreditorių) L. P., R. P., T. A. skundą dėl 2014 m. balandžio 10 d. bankrutavusios UAB „Plusta“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo,

Nustatė

3Šiaulių apygardos teismo 2009 m. gegužės 26 d. nutartimi UAB „Plusta“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta kooperatinė bendrovė (toliau - KB) „Jonas ir sūnūs“.

4Šiaulių apygardos teisme 2014-04-25 gautas pareiškėjų (kreditorių) L. P., R. P., T. A. skundas, kuriuo pašoma:

5-„pripažinti, kad 2014 m. balandžio 10 d. įvykęs BUAB „Plusta“ kreditorių susirinkimas neteisėtas ir klaidinantis BUAB „Plusta“ kreditorius; bankroto administratoriaus ataskaita yra melaginga, prieštaraujanti Šiaulių apygardos teismo 2014-03-18 nutarties sąlygoms “;

6- „panaikinti 2014 m. balandžio 10 d. įvykusio BUAB „Plusta“ kreditorių susirinkimo nutarimus“.

7Pareiškėjai nurodė, kad 2014 m. balandžio 10 d. įvykęs kreditorių susirinkimas yra neteisėtas, nes Šiaulių VMI atstovė T. B. negalėjo pirmininkauti šiam susirinkimui, o G. Š. negalėjo būti susirinkimo sekretore. Kad pirmininkaujant T. B. iš susirinkime dalyvavusių kreditorių buvo atimta teisė papildyti arba pakeisti susirinkimo darbotvarkę bei pagarsinti „nusikalstamus T. B. ir administratoriaus veiksmus“; bankroto administratoriaus ataskaitoje pateikiami „akivaizdžiai melagingi faktai“; iš susirinkime dalyvavusių kreditorių buvo atimta teisė diskutuoti; nepasisakyta dėl Šiaulių apygardos teismo 2014-03-18 nutartyje išdėstytų sąlygų.

8Atsiliepimu į pareiškėjų (kreditorių) skundą BUAB „Plusta“ bankroto administratorius KB „Jonas ir sūnūs“ prašo skundą atmesti.

9Nurodo, kad LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 22 straipsnio 1 dalis nustato, kad pirmajame kreditorių susirinkime turi būti išrinktas kreditorių susirinkimo pirmininkas. Išimtis yra numatyta tik, kai susirinkimo pirmininkas nedalyvauja kreditorių susirinkime (IBĮ 23 str. 14 p.). BUAB „Plusta“ pirmajame kreditorių susirinkime pirmininku buvo išrinkta VMI atstovė T. B., ji dalyvavo 2014-04-10 susirinkime, todėl dėl kito susirinkimo pirmininko rinkimo nebuvo pagrindo, kaip nebuvo pagrindų ir dėl pirmininkės nusišalinimo nuo pareigos pravesti susirinkimą. Pažymėjo, kad susirinkimo sekretore kreditorių, dalyvavusių susirinkime, balsų dauguma buvo išrinkta bankroto administratoriaus darbuotoja G. Š., todėl jokių pažeidimų šiuo atveju nebuvo padaryta. Susirinkimo protokolas buvo surašytas objektyviai, atmetus visus emocinius nukrypimus. Be to, buvo daromas susirinkimo garso įrašas, tokį įrašą darė ir kreditorius R. P.. Nurodė, kad bankroto administratorius kreditoriams su pranešimu dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo pateikė ir savo ataskaitą. Šioje ataskaitoje administratorius atsiskaitė už nuveiktus darbus bankroto proceso eigoje. Šią ataskaitą balsų dauguma patvirtino kreditoriai, tiek balsuodami raštu, tiek dalyvavusieji susirinkime. Klausimas dėl administratoriaus atstatydinimo buvo įrašytas balsavimo raštu biuletenyje ir pateiktas kreditorių susirinkime. Visiems kreditoriams iškelti du klausimai, neatstatydinti ir atstatydinti administratorių. Visi balsavę raštu ir dalis dalyvavusių kreditorių susirinkime aiškiai ir tiksliai suprato iškeltus du klausimus ir niekieno neverčiami daugumoje balsavo už administratoriaus neatstatydinimą. Taigi, šis klausimas galutinai buvo išspręstas ir kreditoriai pasirinko tą patį administratorių.

10Atsiliepimu į pareiškėjų (kreditorių) skundą kreditorius UAB „Šiaulių tara“ prašo skundą atmesti.

11Nurodo, kad 2014-04-10 BUAB „Plusta“ kreditorių susirinkimo darbotvarkėje buvo numatyti du svarstytini klausimai: BUAB ,,Plusta“ administratoriaus ataskaita ir dėl kreditorių R. P. ir L. P. prašymo atstatydinti bankroto administratorių KB „Jonas ir sūnūs“, todėl pareiškėjų teiginys, kad kreditorių susirinkimas turėjo svarstyti klausimą dėl kreditorių komiteto darbo reglamento suklastojimo ir T. B. veiksmų, neteisingas ir klaidina teismą. VMI atstovė T. B. neturėjo jokio teisinio pagrindo nusišalinti nuo pirmininkavimo kreditorių susirinkimui, o pirmininkaudama susirinkime, vykdė kreditorių susirinkimo pirmininkės pareigas, numatytas LR Įmonių bankroto įstatyme. Pažymėjo, kad susirinkime dalyvavusių kreditorių balsų dauguma sekretore išrinkta G. Š., dėl kurios išrinkimo pagrįstumo abejoti kreditorius neturi jokio teisinio pagrindo. Pareiškėjų pateiktame skunde nenurodytas nė vienas faktas ar aplinkybė, kad administratoriaus susirinkimui pateiktoje ataskaitoje išdėstyti melagingi faktai, pareiškėjai savo teiginį dėl melagingos ataskaitos deklaruoja, bet nepagrindžia.

12Atsiliepimu į pareiškėjų (kreditorių) skundą kreditorius VSDFV Šiaulių skyrius prašo skundą atmesti bei spręsti klausimą dėl pareiškėjų piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis.

13Nurodo, kad Šiaulių apygardos teismas 2014 m. kovo 18. d. nutartimi buvo įpareigojęs sušaukti kreditorių susirinkimą klausimui dėl bankroto administratoriaus nušalinimo išsprendimo. Nei teismas, nei bankroto administratorius su likusiais kreditoriais net nekėlė klausimo svarstyti ir keisti patvirtintą ir galiojantį kreditorių komiteto darbo reglamentą. 2014 m. balandžio 10 d. įvykusiame kreditorių susirinkime kreditoriai patvirtino bankroto administratoriaus ataskaitą, taip pat balsavo už tai, kad bankroto administratorius nebūtų atstatydintas. Nutarimo projektas antruoju susirinkimo darbotvarkės klausimu buvo suformuluotas ir pateiktas nustatyta tvarka įmonės kreditoriams. Visi kreditoriai su darbotvarkės klausimais ir nutarimų projektas buvo susipažinę ir niekam nekilo klausimų dėl šių klausimų formuluotės. Kreditoriai, kurių balsų dauguma buvo nutarta neatstatydinti BUAB „Plusta“ bankroto administratoriaus, neturi nei motyvų, nei argumentų dėl kreipimosi į teismą su prašymu pakeiti bankroto administratorių, kadangi juos tenkina jo atliekamas darbas. Tik tie patys pareiškėjai nuolat kelia bankroto administratoriaus pakeitimo klausimą. Jie po teismų priimtų sprendimų jo atžvilgiu teikia vis naujus skundus, nepateikdami jokių naujų argumentų ar įrodymų. Dėl tokių jų veiksmų ne tik bankroto administratorius, bet ir kreditoriai yra priversti teikti paaiškinimus, atsiliepimus, o ne dirbti darbą. Bankroto procedūra yra vilkinama, pareiškėjai mėgaujasi nepagrįstų skundų teikimu.

14Atsiliepimu į pareiškėjų (kreditorių) skundą kreditorius VMI prašo skundą atmesti.

15Nurodo, kad Šiaulių apygardos teismas 2014 m. kovo 18. d. nutartimi įpareigojo bankroto administratorių KB „Jonas ir sūnūs“ ir kreditorių komiteto pirmininką iki 2014-04-11 sušaukti bendrovės kreditorių susirinkimą, įtraukiant į darbotvarkę klausimą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo. Teismo įpareigojimas buvo įvykdytas ir bendrovės kreditorių susirinkimas sušauktas 2014-04-10, kreditorių susirinkimo darbotvarkėje buvo numatyti du klausimai: 1) BUAB „Plusta“ administratoriaus ataskaita; 2) Dėl kreditorių R. P. ir L. P. prašymo atstatydinti bankroto administratorių KB „Jonas ir sūnūs“. Todėl pareiškėjų teiginys, kad kreditorių susirinkimas turėjo svarstyti klausimą dėl kreditorių komiteto darbo reglamento suklastojimo ir T. B. veiksmų bei jos nušalinimo, o T. B. turėjusi nusišalinti nuo pirmininkavimo susirinkimui, nepagrįstas. Pažymi, kad jokių įrodymų dėl bendrovės kreditorių komiteto reglamento suklastojimo pareiškėjai nepateikė. Nurodo, kad nėra jokio teisinio pagrindo abejoti dėl G. Š. 2014-04-10 bendrovės kreditorių susirinkimo sekretore išrinkimo pagrįstumo. Pažymėjo, kad pareiškėjai nepagrįstai skunde nurodo, kad susirinkimo darbotvarkė turėjo būti pakeista ir papildyta pagal jų pateiktus prašymus. Teigia, kad tuo atveju, jeigu pareiškėjų prašymu kreditorių susirinkimo darbotvarkė būtų pakeista ar papildyta kreditorių susirinkimo metu, būtų grubiai pažeista kreditorių susirinkimo nustatyta kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka, susirinkime nedalyvavusių kreditorių teisės, nes susirinkime nedalyvavusiems kreditoriams suteikta teisė balsuojant pareikšti savo nuomonę.

16Nurodė, kad bankroto administratorius pateiktoje ataskaitoje atsiskaitė už atliktus darbus bankroto proceso eigoje. Šią ataskaitą balsų dauguma patvirtino kreditoriai, tiek balsuodami raštu, tiek dalyvavusieji susirinkime. Mano, kad pareiškėjų teiginys, jog ataskaita yra melaginga, neatitinka tikrovės, yra nepagrįstas.

17Pažymėjo, kad vykdydamas 2014-03-18 teismo nutartį, įpareigojusią sušaukti bankrutavusios bendrovės kreditorių susirinkimą, kad teismas galėtų sužinoti kreditorių susirinkimo nuomonę dėl kreditorių R. P. ir L. P. prašymo atstatydinti bankroto administratorių KB „Jonas ir sūnūs“, bankroto administratorius sušaukė kreditorių susirinkimą. Bendrovės 2014-04-10 kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą neatstatydinti bendrovės bankroto administratorių. Nutarimą priėmė kreditoriai (balsavę raštu ir dalyvavę kreditorių susirinkime), kurių teismo patvirtinti reikalavimai sudaro 50,93 proc. visų teismo patvirtintų reikalavimų sumos.

18Pareiškėjai (kreditoriai) L. P., R. P. pateikė paaiškinimus į bankroto administratoriaus ir kreditorių atsiliepimus, kuriuose nurodė, kad bankroto administratorius KB „Jonas ir sūnus“ ir kreditoriai, pateikę atsiliepimus, atsisako pripažinti ir pasisakyti dėl esminio dalyko – 2010 m. rugpjūčio 16 d. Kreditorių komiteto darbo reglamento suklastojimo (priėmimo aplinkybių, įtraukimo į dienotvarkę, 2010-08-16 kreditorių komiteto negatyvumo) (t. 5, b. l. 100). Nurodo, kad bankroto administratoriaus ataskaitoje paminėta faktinė aplinkybė, kad UAB „Plusta“ vadovas R. P. pakeitė įmonės įstatus, yra akivaizdžiai melaginga, šmeižianti pareiškėją R. P., nes R. P. UAB „Plusta“ direktoriumi buvo paskirtas tik 2004 m. lapkričio 22 d. Teigia, kad kreditorių komitetas neturėjo teisės ir įgaliojimų, praėjus nuo ginčo dalyko 8 ar 10 metų, kreiptis į bankroto administratorių ir prašyti ginčyti 2004-05-12 pakartotinio UAB „Plusta“ akcininkų susirinkimo patvirtintus klausimus. Ataskaitoje paminėta faktinė aplinkybė, kad UAB „Plusta“ vadovas R. P. po bankroto įsiteisėjimo dienos 2009-06-05 atliko mokėjimus ir tuo pažeidė ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p., yra akivaizdžiai melaginga, šmeižianti pareiškėją R. P.. Ataskaitoje paminėta faktinė aplinkybė, kad UAB „Plusta“ vadovas R. P. be akcininkų sutikimo pardavė bankui debitoriaus E. S. įkeistą pastatą, yra akivaizdžiai melaginga, šmeižianti pareiškėją R. P.. Teiginiai, jog išieškojimai iš debitoriaus E. S. buvo teismų nutraukti todėl, kad UAB „Plusta“ vadovas R. P. nesumokėjo žyminio mokesčio, yra akivaizdžiai melagingi. Nurodo, kad bankroto administratorius, pakartotinai atsisakydamas veikti pagal ĮBĮ reikalavimus, tyčia nesiėmė visų įstatymo galių, tam kad išieškoti iš debitoriaus E. S. 74 386,10 Lt debitorinį įsiskolinimą.

19Skundas atmestinas.

20Bankrutuojančios įmonės kreditoriai bankroto byloje savo teises gina kreditorių susirinkimuose pagal teismo patvirtintus jų finansinius reikalavimus (ĮBĮ 21 str. 2 d. 1 p.). Kreditorių susirinkimas sprendžia tiek pagrindinius įmonės klausimus, susijusius su tolesniu jos likimu, tiek ir einamuosius klausimus (ĮBĮ 23 str.). Nors bankroto administratorius yra asmuo, turintis teisę savarankiškai atstovauti bankrutuojančiai įmonei, tačiau kreditorių susirinkimas yra aukščiausia kreditorių teisių ir interesų apsaugos forma, leidžianti priimti sprendimus esminiais su jų skolininko – bankrutuojančios įmonės – veikla susijusiais klausimais ir kontroliuoti administratoriaus veiklą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-12-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-476/2011). Šias funkcijas kreditorių susirinkimas vykdo Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. Kreditorių susirinkimui draudžiama priimti sprendimus, prieštaraujančius imperatyviosioms ĮBĮ ir kitų teisės aktų nuostatoms. Tokius sprendimus gali skųsti teismui kreditorius, jeigu mano, kad kreditorių susirinkimo nutarimas prieštarauja teisės normoms (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 13 d. nutartį AB „Daisotra“ bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-409/2009; kt.).

21ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorius, nesutikdamas su kreditorių susirinkimo nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (ĮBĮ 21 str. 2 d. 3 p.). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina.

22Šiaulių apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. B2-30-154/2014 (pagrindinėje bankroto byloje), 2014 m. kovo 18 d. priimtas kreditorių L. P. ir R. P. skundas, kuriuo prašoma:

23-„nušalinti nuo BUAB „Plusta“ bankroto procedūrų vykdymo bankroto administratorių kooperatinę bendrovę „Jonas ir sūnūs“ (vadovas J. G.), suteikiant teisę patiems BUAB kreditoriams laisva valia išsirinkti naują kreditorių komitetą ir laisva valia, demokratiniu būdu sušaukto visuotinio kreditorių susirinkimo metu, pasirinkti bankroto administratorių“;

24- „panaikinti kaip nepagrįstą ir neteisėtą BUAB „Plusta“ kreditorių susirinkimo 2010 m. rugpjūčio 16 d. darbo reglamentą“;

25Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 18 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-30-154/2014, BUAB „Plusta“ bankroto administratorius KB „Jonas ir sūnūs“ ir BUAB „Plusta“ Kreditorių susirinkimo pirmininkas – VMI Šiaulių skyriaus įgaliota atstovė T. B. buvo įpareigoti sušaukti BUAB „Plusta“ kreditorių susirinkimą ir pateikti savo bei kreditorių susirinkimo nuomonę dėl kreditorių L. P. ir R. P. prašymo atstatydinti bankroto administratorių KB „Jonas ir sūnūs“ (b. l. 150-151) .

26Vykdant Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 18 d. nutartį, 2014 m. balandžio 10 d. įvyko BUAB „Plusta“ kreditorių susirinkimas, kuriame 1-uoju darbotvarkės klausimu buvo svarstoma bankroto administratoriaus ataskaita, o 2-uoju darbotvarkės klausimu buvo svarstoma dėl kreditorių L. P. ir R. P. prašymo atstatydinti bankroto administratorių KB „Jonas ir sūnūs“ (b. l. 28). BUAB „Plusta“ 2014 m. balandžio 10 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkė kartu su balsavimo raštu biuleteniais buvo išsiųsta įmonės kreditoriams, tuo pačiu ir pareiškėjams L. P., R. P., T. A. (b. l. 37-40, 42-44). Pareiškėjai neneigia, jog su 2014 m. balandžio 10 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkę buvo susipažinę, be to, jie dalyvavo 2014-04-10 kreditorių susirinkime (b. l. 45-50).

27Pateiktame skunde dėl BUAB „Plusta“ 2014 m. balandžio 10 d. BUAB „Plusta“ kreditorių susirinkimo pareiškėjai L. P., R. P., T. A. nurodo, kad 2014 m. balandžio 10 d. įvykęs kreditorių susirinkimas yra neteisėtas, nes Šiaulių VMI atstovė T. B. negalėjo pirmininkauti šiam susirinkimui, o G. Š. negalėjo būti susirinkimo sekretore. Kad pirmininkaujant T. B. iš susirinkime dalyvavusių kreditorių buvo atimta teisė papildyti arba pakeisti susirinkimo darbotvarkę bei pagarsinti „nusikalstamus T. B. ir administratoriaus veiksmus“; bankroto administratoriaus ataskaitoje pateikiami „akivaizdžiai melagingi faktai“; iš susirinkime dalyvavusių kreditorių buvo atimta teisė diskutuoti; nepasisakyta dėl Šiaulių apygardos teismo 2014-03-18 nutartyje išdėstytų sąlygų.

28Kaip jau minėta, Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 18 d. nutartimi bankroto administratorius KB „Jonas ir sūnūs“ ir BUAB „Plusta“ Kreditorių susirinkimo pirmininkas (T. B.) buvo įpareigoti sušaukti BUAB „Plusta“ kreditorių susirinkimą ir pateikti kreditorių susirinkimo nuomonę dėl kreditorių L. P. ir R. P. prašymo atstatydinti bankroto administratorių KB „Jonas ir sūnūs“ (b. l. 150-151). Jokių kitų klausimų svarstyti kreditorių susirinkime teismas minėta nutartimi neįpareigojo, o taip pat nenustatė, kokia turi būti kreditorių susirinkimo darbotvarkė. Todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti, kad 2014 m. balandžio 10 d. įvykusio BUAB „Plusta“ kreditorių susirinkimo darbotvarkė, kuria 1-uoju klausimu buvo svarstoma bankroto administratoriaus ataskaita, o 2-uoju klausimu buvo svarstoma dėl kreditorių L. P. ir R. P. prašymo atstatydinti bankroto administratorių KB „Jonas ir sūnūs“ (b. l. 28), prieštarauja Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 18 d. nutartyje išdėstytoms sąlygoms. Jokių procedūrinių pažeidimų pareiškėjai nenurodo, o teismas iš byloje esančių įrodymų nenustatė. Be to, dėl Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 18 d. nutarties vykdymo jau yra pasisakyta Šiaulių apygardos teismo 2014 m. balandžio 8 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. B2-30-154/2014, atsisakant priimti L. P. ir R. P. „Pareiškimą dėl bankroto administratoriaus KB „Jonas ir sūnūs“ atvirai nusikalstamų veiksmų“ (b. l. 152-154).

29LR Įmonių bankroto įstatymo 22 str. 1 d. nustatyta, kad pirmajame kreditorių susirinkime turi būti išrinktas kreditorių susirinkimo pirmininkas. Byloje nėra ginčo, kad BUAB „Plusta“ pirmajame kreditorių susirinkime kreditorių susirinkimo pirmininku buvo išrinkta VMI atstovė T. B., ji Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 18 d. nutartimi buvo įpareigota sušaukti BUAB „Plusta“ kreditorių susirinkimą, jame dalyvavo, todėl kitam kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimui nebuvo teisinio pagrindo.

30Iš 2014 m. balandžio 10 d. įvykusio BUAB „Plusta“ kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad kreditorių susirinkimo pirmininkė T. B. pasiūlė, kad sekretoriaujančiu kreditorių susirinkime asmeniu būtų G. Š.. K. T. A. įgaliotas asmuo D. Š. pasisakė, kad sekretoriaujančia negali būti išrinkta administratoriaus darbuotoja G. Š., nes gali būti interesų konfliktas. Pasiūlė susirinkimo sekretoriaujančiu kreditorės L. P. įgaliotą asmenį E. K.. Tuomet dėl kreditorių susirinkimo sekretoriaus buvo balsuojama ir už tai, kad susirinkimo sekretoriumi būtų G. Š. balsavo 24,16 proc. dalyvaujančių susirinkime kreditorių, o už E. K. balsavo 5,64 proc. dalyvaujančių susirinkime kreditorių. Šios nustatytos aplinkybės leidžia spręsti, kad susirinkimo sekretore kreditorių, dalyvavusių susirinkime, balsų dauguma teisėtai buvo išrinkta G. Š., todėl jokių pažeidimų šiuo atveju nebuvo padaryta.

31Pažymėtina, kad bankroto administratorius yra atskaitingas kreditorių susirinkimui ir vykdo šio susirinkimo sprendimus (ĮBĮ 11 str. 3 d. 20 p.), administratoriaus ataskaitą pirmiausia yra kompetentingas tvirtinti kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 23 str. 4 p.), todėl administratoriaus ataskaitos patvirtinimas kreditorių balsų dauguma (ĮBĮ 24 str. 1 d.) reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, už kurią tvirtinama ataskaita. Kadangi susiklosto administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės prievoliniai pavedimo teisiniai santykiai, tai ataskaitos patvirtinimas, be kita ko, reiškia prievolės įvykdymo priėmimą CK 6.123 straipsnio prasme. Administratoriaus ataskaitos nepatvirtinimas reiškia, kad kreditoriai nesutinka su administratoriaus veikla vykdant pavedimo sutartį. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad kol prievolės įvykdymas nepriimtas, pareigą įrodyti, kad prievolė įvykdyta ir įvykdyta tinkamai, turi skolininkas (CK 6.123str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-444/2005).

32Iš 2014 m. balandžio 10 d. įvykusio BUAB „Plusta“ kreditorių susirinkimo protokolo matyti (b. l. 23-27), kad „už“ administratoriaus ataskaitos patvirtinimą balsavo kreditoriai, turintys 50,91 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų, o „prieš“ balsavo kreditoriniai, turintys 9,44 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų, t. y. bankroto administratoriaus veiklos ataskaita buvo patvirtinta ĮBĮ 24 str. 1 d. nustatyta tvarka, nes už ją balsavo daigiau kaip pusė visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos. Administratoriaus ataskaitos patvirtinimas šioje byloje taip pat reiškia, kad kreditoriai pripažino, jog bankroto administratorius tinkamai įvykdė jam tenkančias pareigas ataskaitiniu laikotarpiu.

33Pareiškėjų teigimu, administratoriaus veikos ataskaitoje pateikiami akivaizdžiai melagingi duomenys, tačiau nėra pateikiama jokių konkrečių įrodymų tokiems argumentams pagrįsti (CPK 178 str.).

34Susipažinęs su į bylą pateikta administratoriaus ataskaita (b. l. 29-36), pareiškėjų pateiktais Šiaulių apygardos prokuratūros nutarimais (b. l. 100-117), teismų procesiniais sprendimais (b. l. 118-132, 137-146), teismas neturi pagrindo konstatuoti ataskaitoje pateiktų duomenų „melagingumo“, o pareiškėjų procesiniuose dokumentuose nurodytos aplinkybės jau ne kartą yra tirtos teismine tvarka ir dėl jų jau yra pasisakyta.

35Atkreiptinas dėmesys, kad klausimas dėl bankroto administratoriaus KB „Jonas ir sūnūs“ nušalinimo nuo BUAB „Plusta“ bankroto procedūrų vykdymo yra nagrinėjamas civilinėje byloje Nr. B2-30-154/2014, gavus pareiškėjų (kreditorių) L. P. ir R. P. skundą (b. l. 155-158, 159-160), o skundžiamame 2014 m. balandžio 10 d. BUAB „Plusta“ kreditorių susirinkime 2-uoju darbotvarkės klausimu, vykdant Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 18 d. nutartį (b. l. 150-151), buvo išklausyta kreditorių susirinkimo nuomonė ir priimtas nutarimas neatstatydinti bankroto administratorių, todėl naikinti ar pripažinti šioje dalyje kreditorių susirinkimo nutarimą neteisėtu, nėra teisinio pagrindo.

36Dėl prašymo nubausti pareiškėjus už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

37Vadovaujantis CPK 95 straipsniu, teismas, dalyvaujančiam byloje asmeniui, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali paskirti iki 20 000 litų baudą.

38Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010). Remiantis CPK 5 straipsnio nuostatomis, kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Šalys ir kiti proceso dalyviai, laikydamiesi CPK nuostatų, turi teisę laisvai disponuoti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis (CPK 13 straipsnis).

39Nagrinėjamu atveju, teismas įvertinęs bylos duomenis, nenustatė, kad pareiškėjai sąmoningai pareiškė nepagrįstą skundą, piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, todėl skirti baudą, vadovaujantis CPK 95 straipsnio 2 dalimi, nėra teisinio pagrindo.

40Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 str., 23 str., 24 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 str., 291 str., teismas

Nutarė

41Pareiškėjų (kreditorių) L. P., R. P., T. A. skundą dėl 2014 m. balandžio 10 d. bankrutavusios UAB „Plusta“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo atmesti.

42Netenkinti prašymo dėl baudos skyrimo pareiškėjams.

43Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų (kreditorių) L. P., R.... 3. Šiaulių apygardos teismo 2009 m. gegužės 26 d. nutartimi UAB „Plusta“... 4. Šiaulių apygardos teisme 2014-04-25 gautas pareiškėjų (kreditorių) L. P.,... 5. -„pripažinti, kad 2014 m. balandžio 10 d. įvykęs BUAB „Plusta“... 6. - „panaikinti 2014 m. balandžio 10 d. įvykusio BUAB „Plusta“... 7. Pareiškėjai nurodė, kad 2014 m. balandžio 10 d. įvykęs kreditorių... 8. Atsiliepimu į pareiškėjų (kreditorių) skundą BUAB „Plusta“ bankroto... 9. Nurodo, kad LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 22 straipsnio 1... 10. Atsiliepimu į pareiškėjų (kreditorių) skundą kreditorius UAB „Šiaulių... 11. Nurodo, kad 2014-04-10 BUAB „Plusta“ kreditorių susirinkimo darbotvarkėje... 12. Atsiliepimu į pareiškėjų (kreditorių) skundą kreditorius VSDFV Šiaulių... 13. Nurodo, kad Šiaulių apygardos teismas 2014 m. kovo 18. d. nutartimi buvo... 14. Atsiliepimu į pareiškėjų (kreditorių) skundą kreditorius VMI prašo... 15. Nurodo, kad Šiaulių apygardos teismas 2014 m. kovo 18. d. nutartimi... 16. Nurodė, kad bankroto administratorius pateiktoje ataskaitoje atsiskaitė už... 17. Pažymėjo, kad vykdydamas 2014-03-18 teismo nutartį, įpareigojusią... 18. Pareiškėjai (kreditoriai) L. P., R. P. pateikė paaiškinimus į bankroto... 19. Skundas atmestinas.... 20. Bankrutuojančios įmonės kreditoriai bankroto byloje savo teises gina... 21. ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai... 22. Šiaulių apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. B2-30-154/2014... 23. -„nušalinti nuo BUAB „Plusta“ bankroto procedūrų vykdymo bankroto... 24. - „panaikinti kaip nepagrįstą ir neteisėtą BUAB „Plusta“ kreditorių... 25. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 18 d. nutartimi, priimta civilinėje... 26. Vykdant Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 18 d. nutartį, 2014 m.... 27. Pateiktame skunde dėl BUAB „Plusta“ 2014 m. balandžio 10 d. BUAB... 28. Kaip jau minėta, Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 18 d. nutartimi... 29. LR Įmonių bankroto įstatymo 22 str. 1 d. nustatyta, kad pirmajame... 30. Iš 2014 m. balandžio 10 d. įvykusio BUAB „Plusta“ kreditorių... 31. Pažymėtina, kad bankroto administratorius yra atskaitingas kreditorių... 32. Iš 2014 m. balandžio 10 d. įvykusio BUAB „Plusta“ kreditorių... 33. Pareiškėjų teigimu, administratoriaus veikos ataskaitoje pateikiami... 34. Susipažinęs su į bylą pateikta administratoriaus ataskaita (b. l. 29-36),... 35. Atkreiptinas dėmesys, kad klausimas dėl bankroto administratoriaus KB... 36. Dėl prašymo nubausti pareiškėjus už piktnaudžiavimą procesinėmis... 37. Vadovaujantis CPK 95 straipsniu, teismas, dalyvaujančiam byloje asmeniui,... 38. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės... 39. Nagrinėjamu atveju, teismas įvertinęs bylos duomenis, nenustatė, kad... 40. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 str., 23... 41. Pareiškėjų (kreditorių) L. P., R. P., T. A. skundą dėl 2014 m. balandžio... 42. Netenkinti prašymo dėl baudos skyrimo pareiškėjams.... 43. Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...