Byla eA2-339-729/2016
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje, suinteresuoti asmenys UAB „Intractus“, P. G., J. G., AB DNB bankas, institucija teikianti išvadą byloje Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja J. G. rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjos U. M. G., atstovaujamos atstovo pagal įstatymą P. G., pareiškimą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje, suinteresuoti asmenys UAB „Intractus“, P. G., J. G., AB DNB bankas, institucija teikianti išvadą byloje Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-153-903/2015 ir 2015-03-13 Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-153-903/2015 pakeisti arba priimti naują sprendimą. Nurodė, kad 2015-03-13 Klaipėdos rajono apylinkės teismas priėmė sprendimą iškeldinti P. G. ir J. G. su visais jiems priklausančias daiktais iš UAB „Intractus“ nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Purmalių g. 12-1, Purmalių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.: 393/897 dalių žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0729-4932 ir buto, unikalus Nr. 4400-1559-9561:2850; įpareigoti atsakovus perduoti ieškovui raktus ir su minėtu turtu susijusius dokumentus; atidėti teismo sprendimo vykdymą dėl iškeldinimo iki 2015-07-01. 2015-09-17 Klaipėdos apygardos teismas nutartimi Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015-03-13 sprendimą palikto nepakeistą. 2015-10-13 Klaipėdos rajono apylinkės teismas ieškovui UAB „Intractus“ išdavė vykdomuosius raštus ir išieškotojas kreipėsi į antstolę V. Daugirdienę su prašymu priimti vykdomuosius dokumentus vykdyti. Nurodė, kad 2015-11-06 antstolė V. Daugirdienė priėmė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S-150015082 vykdomojoje byloje Nr. 0004/15/01583. 2015-11-06 antstolė priėmė raginimą įvykdyti sprendimą per 30 dienų ir, jeigu P. G. neišsikeldins per nustatytą terminą, jo iškeldinimas vyks priverstine tvarka 2015-12-08 13 val. Nurodė, kad Klaipėdos rajono apylinkės teismas sprendime nustatė, kad atsakovai P. G. ir J. G. augina tris nepilnametes dukras, o iškeldinimas iš ieškovei priklausančių patalpų, nesibaigus mokslo metams, mergaitėms sukeltų papildomą stresą. Pažymėjo, kad 2015-07-31 U. M. G. suėjo 14 metų, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 38 str. 2 d., ji turėjo būti įtraukta į bylą bent jau trečiuoju asmeniu, tačiau ji nebuvo informuota apie vykstantį teismo procesą, nebuvo įstatymų numatyta tvarka įtraukta į bylą, kurioje sprendžiamas klausimas susijęs su jos teisėmis ir interesais. Nurodė, kad tiek pagal vykdomuosius raštus, tiek ir pagal antstolės patvarkymus iškraustyti ar priverstinai iškeldinti iš nurodytu patalpų gali būti tik P. G. ir J. G. su visais jiems priklausančiais daiktais ir, kadangi teismo sprendime nebuvo pasisakyta dėl nepilnamečių vaikų iškeldinimo, todėl jie priverstinai negali būti iškeldinti. Pažymėjo, kad priverstinai iškeldinus atsakovus P. G. ir J. G., tėvai prieš savo valią būtų išskirti su vaikais o priverstinis nepilnamečių asmenų iškeldinimas, nesant teismo sprendimo, yra neteisėtas, pažeidžiantis vaikų teises ir interesus.

3Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į prašymą nepateikė.

4Prašymas netenkintinas.

5Proceso atnaujinimo institutas – ekstraordinarus būdas peržiūrėti įsiteisėjusius teismų sprendimus. Jį galima taikyti tik konstatavus Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. nustatytą pagrindą, kuris konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas, peržiūrint bylą instancine tvarka. Šie proceso atnaujinimo pagrindai turi būti taikomi neformaliai bei laikantis teisinio apibrėžtumo principo, todėl proceso atnaujinimas yra galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinančioms aplinkybėms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2007). Proceso atnaujinimas neturi būti priemonė dar kartą pabandyti išspręsti ginčą savo naudai ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2006; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-403/2008).

6Šioje byloje pareiškėja U. M. G., atstovaujama atstovo pagal įstatymą P. G., prašo atnaujinti procesą byloje Nr. e2-153-903/2015 Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 7 p. pagrindu, numatančiu, kad procesas gali būti atnaujintas, jeigu sprendimu teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialinių teisių ir pareigų.

7Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad procesui Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 7 p. pagrindu atnaujinti būtina nustatyti ne tik tai, jog asmuo be pakankamo pagrindo nebuvo įtrauktas į bylos nagrinėjimą ir jame nedalyvavo, bet ir tai, kad sprendimu teismas nusprendė dėl jo teisių ar įstatymų saugomų interesų (Lietuvos Respublikos CPK 365 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal Nr. 3K-3-42/2010). Prašyme atnaujinti procesą nepakanka nurodyti vien procesinio pobūdžio aplinkybes, pareiškėjas turi nurodyti materialiąja teisės norma pagrįstą teisę ar įstatymo saugomą interesą, kurie pažeisti, jo neįtraukus į procesą, taip pat pateikti įrodymus ir argumentus, kurie pagrįstų jo dalyvavimo įtaką šalių susiklosčiusiems materialiesiems teisiniams santykiams ir teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui. Taigi pagrindas pripažinti, kad sprendime teismas pasisakė dėl neįtraukto dalyvauti asmens teisių ar pareigų, yra tada, kai: 1) sprendime tiesiogiai pasisakyta dėl pareiškėjo teisių ar jo pareigų, teismo sprendimas sukuria teisių ar pareigų arba tokiu teismo sprendimu teisės ar įstatymo saugomi interesai pažeisti (Lietuvos Respublikos CPK 365 str. 1 d.); 2) teismui įvertinus neįtraukto asmens pateiktus įrodymus, bus panaikintos ar pakeistos teismo nustatytos teisės ir pareigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. vasario 22 d. Teismų praktikos taikant įstatymus dėl proceso atnaujinimo užbaigtose civilinėse bylose aktualūs klausimai Nr. 1-2007. Teismų praktika. 2007, 26). Be to, minėtu pagrindu procesas gali būti atnaujintas tik tuo atveju, jeigu asmuo, kuris prašo atnaujinti procesą, turėjo tam tikrų teisių į ginčo objektą. Jeigu į bylą neįtrauktas asmuo neturėjo jokių teisių į ginčo objektą, tai byloje priimtas teismo sprendimas objektyviai negali turėti įtakos jo teisėms, todėl pagrindo procesui atnaujinti nėra. Sprendimo įtaka neįtrauktų asmenų teisių pasikeitimui turi būti reali, todėl svarbu nustatyti sprendimu pakeistų teisių ir pareigų ryšį, kad būtų galima konstatuoti, jog proceso šalių teisių ir pareigų bei neįtrauktų asmenų teisių ir pareigų ryšio pasikeitė pastarųjų turinys. Nenustačius šio pasikeitimo galimybės, proceso atnaujinimas gali tapti trukdžiu įsiteisėjusiam teismo sprendimui vykdyti ir būtų pažeistas proceso atnaujinimo tikslas, taip pat koncentruotumo principas, nes būtų sudarytos sąlygos nepagrįstam pakartotinam bylinėjimuisi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-42/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 27 d. nutartis, priimtas civilinėje byloje Nr. 2-119/2014).

8Nustatyta, kad 2015-03-13 Klaipėdos rajono apylinkės teismas sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-153-903/2015 nusprendė ieškovo ieškinį tenkinti ir iškeldinti atsakovus P. G. ir J. G. su visais jiems priklausančias daiktais iš ieškovui UAB „Intractus“ nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto; įpareigoti atsakovus perduoti ieškovui raktus ir su minėtu turtu susijusius dokumentus. Teismo sprendime buvo konstatuota, kad atsakovai patys pripažįsta, kad naudojasi ne jiems priklausančiu turtu, o ieškovas įrodė, kad jis yra žemės sklypo ir buto savininkas ir, kad jo teisės yra pažeistos. Priimdamas sprendimą, teismas atsižvelgė į tai, kad atsakovų P. G. ir J. G. šeimoje auga trys nepilnamečiai vaikai: U. M. G., gim. 2001-07-31, E. A. G., gim. 2003-12-18, G. S. G., gim. 2008-05-06: motyvuodamas tuo, kad dvi atsakovų dukros mokosi, o mažametė dukra lanko darželį, konstatavo, kad iškeldinimas iš ieškovui priklausančių patalpų, nesibaigus mokslo metams, mergaitėms sukeltų papildomą stresą ir, atsižvelgdamas į teisingumo, protingumo, sąžiningumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principus bei išlaikydamas tinkamą šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, teismo sprendimo vykdymą atidėjo: atsakovų iškeldinimą atidėjo iki mokslo metų pabaigos, tai yra 2015-07-01. Atsakovai buvo pateikę apeliacinį skundą, kuriuo prašė, atsižvelgiant į vaikų teisių prioritetinės apsaugos principą ir savininko teisų gynimo principą, iškeldinimą atidėti iki 2018-06-01. Klaipėdos apygardos teismas apeliacinį skundą atmetė ir paliko galioti 2015-03-13 Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimą. Klaipėdos apygardos teismas konstatavo, kad atsakovo argumentas, jog šeimoje auga trys nepilnamečiai vaikai ir jiems reikia sudaryti sąlygas užbaigti S. D. mokyklą, negali būti pagrindu pažeisti kreditoriaus, šiuo atveju ieškovo, interesus, nes gyvenamosios vietos pakeitimas neatima galimybės vaikams mokytis nurodytoje mokykloje. Pažymėjo, kad kasacinis teismas formuojamoje teismų praktikoje yra nurodęs, kad bendrojo vaiko teisių apsaugos principo, pagal kurį nė vienas vaikas negali būti paliktas be gyvenamojo būsto, įgyvendinimą turi užtikrinti vaiko tėvai, kiti teisėti atstovai, o jiems neišgalint – valstybė per savo institucijas. Kasacinis teismas taip pat pabrėžė, kad vaiko teisių, kaip ir bet kurių kitų, negalima suabsoliutinti, vaiko teisių prioritetinės apsaugos principas yra lygiavertis privačios nuosavybės neliečiamybės ir savininko teisių gynimo principams ir kiekvienu konkrečiu atveju būtina nustatyti protingą bei sąžiningą pusiausvyrą tarp vaikų interesų gynybos bei būsto, iš kurio reikalaujama išsikelti, savininko teisių bei teisėtų reikalavimų.

9Nustatyta, kad sprendime nėra pasisakyta dėl pareiškėjos teisių ar jos pareigų, teismo sprendimas nesukuria teisių ar pareigų pareiškėjai, tokiu teismo sprendimu teisės ar įstatymo saugomi interesai nėra pažeisti. Tiek pirmosios instancijos, tiek apeliacinės instancijos teismas minėtoje civilinėje byloje išsamiai pasisakė dėl atsakovų P. G. ir J. G. nepilnamečių vaikų interesų apsaugos, vykdant atsakovų iškeldinimą, todėl atidėjo teismo sprendimo vykdymą, tačiau nebuvo sprendžiama dėl nepilnamečių vaikų teisių ar pareigų, susijusių su ginčo objektu, tai yra nekilnojamuoju turtu. Pareiškėja, pateikdama prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje nepateikė duomenų, kad ji turi tam tikrų teisių į ginčo objektą. Priimant sprendimą aplinkybės, kad būtina užtikrinti nepilnamečių vaikų interesų apsaugą, buvo žinomos, jos nėra naujai paaiškėjusios. Pažymėtina, kad byloje taip pat buvo gauta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvada. Pareiškėja taip pat teismui nepateikė įrodymų, kuriuos įvertinus būtų panaikintos ar pakeistos teismo sprendimu nustatytos teisės ir pareigos, todėl pareiškėjos įtraukimas į bylą trečiuoju asmeniu teismo sprendimo neįtakotų. Atsižvelgiant į tai ir vadovaujantis aukščiau nurodyta teismų praktika, pareiškėjos prašymas atnaujinti procesą civilinėje byloje yra netenkintinas, kadangi nenustatyta, jog egzistuoja Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 7 p. nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas.

10Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 370 straipsnio 3 punktu, teismas

Nutarė

11pareiškėjos Urtės M. G., atstovaujamos atstovo pagal įstatymą P. G., prašymo dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-153-903/2015 netenkinti.

12Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai