Byla e2YT-12884-615/2020
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys A. V., VĮ Turto bankas

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Mindaugas Plučas,

2Viešu skelbimu specialiame interneto tinklalapyje informavęs dalyvaujančius byloje asmenis apie teismo posėdžio vietą ir laiką, nekviečiant dalyvaujančių byloje asmenų į teismo posėdį ir jiems teismo posėdyje nedalyvaujant, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos T. V. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys A. V., VĮ Turto bankas.

3Teismas

Nustatė

41.

5Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja priėmė sutuoktinio E. V., mirusio ( - ), palikimą pradėdama jį faktiškai valdyti. Pareiškėja pareiškime nurodė, kad pareiškėjos sutuoktinis E. V. mirė ( - ). Dėl palikėjo palikimo į notarą niekas nesikreipė ir paveldėjimo byla neužvesta. Po palikėjo mirties jo palikimą priėmė pareiškėja pradėdama jį faktiškai valdyti. E. V. palikimą sudaro jo dalis bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje su pareiškėja, t. y. butas adresu ( - ), žemės sklypas sodų bendrijoje „( - )“, adresu ( - ), ir kitas turtas. Minėtą turtą pareiškėja priėmė pradėdama jį valdyti ir rūpintis kaip savo turtu. Ji tvarkė ir prižiūrėjo šį turtą, mokėjo jam tenkančius mokesčius. Taip pat pradėjo valdyti po mirties likusius asmeninius palikėjo daiktus. Niekas kitas į E. V. palikimą nepretendavo, jį valdančiai pareiškėjai pretenzijų nereiškia. Palikėjas turi vienintelę pirmos eilės įstatyminę įpėdinę A. V., kuri yra įtrauktina suinteresuotu asmeniu.

62.

7Suinteresuotas asmuo A. V. atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad su pareiškimu sutinka, patvirtino, kad mama T. V. vienintelė priėmė mirusio tėčio E. V. palikimą. Mama pradėjo valdyti po mirties likusias tėčio sodo, buto dalis, taip pat kilnojamuosius daiktus ir juos valdo iki šiol. Suinteresuotas asmuo A. V. į tėčio palikimą nepretenduoja, į notarą dėl paveldėjimo nesikreipė, palikimo valdyt nepradėjo.

83.

9Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad VĮ Turto bankas neprieštaraus civilinėje byloje Nr. e2YT-12884-615/2020 pareikšto prašymo patenkinimui, tuo atveju, jei visapusiškai ir pilnai išnagrinėjęs byloje esančius įrodymus, teismas įsitikins, kad po sutuoktinio mirties, pareiškėjos elgesys gali būti vertinamas, kaip paveldėto turto savininkės, dėl minėto palikimo ir ji, per CK nustatytą 3 mėnesių terminą, atliko aktyvius veiksmus, atitinkančiais Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje pateiktus išaiškinimus apie tai.

104.

11Civilinė byla dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo yra nagrinėjama Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXIV skyriuje nustatyta tvarka (CPK 443 straipsnio 5 dalis), į teismo posėdį dalyvaujančių byloje asmenų nekviečiant ir jame nedalyvaujant (CPK 153 straipsnio 2 dalis). Apie rašytinį procesą dalyvaujantiems byloje asmenims buvo pranešta CPK 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka – apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį skelbiant specialiame interneto tinklalapyje ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki teismo posėdžio dienos (CPK 153 straipsnio 2 dalis).

12Teismas

konstatuoja:

13Pareiškimas tenkintinas.

145.

15Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-669/2013; 2012 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2012; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009).

166.

17Įstatymas numato du savarankiškus paveldėjimo priėmimo būdus, vienas iš kurių – palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus turtą valdyti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.50 straipsnio 2 dalis). CK 5.51 straipsnio 1 dalis nurodo, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius, kreipėsi į teismą išreikšdamas valią priimti palikimą ir paskirti palikimo administratorių ir pan.). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį, laikomas priėmusiu visą palikimą.

187.

19Pagal CK 5.50 straipsnio nuostatą įpėdinis, įgyvendindamas savo teisę į palikimą, palikimo priėmimo veiksmus turi atlikti per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad ne bet koks konkretaus daikto paėmimas ar net naudojimasis juo laikomas palikimo priėmimu. Paprastai palikimo priėmimu nelaikoma palikėjo drabužių, patalynės, asmeninių daiktų, dokumentų, laiškų, nuotraukų, šeimos suvenyrų ir relikvijų paėmimas kitų įpėdinių sutikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422-313/2015; 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-547/2008; kt.). Tačiau jeigu tokių daiktų paėmimas kartu su kitomis byloje nustatytomis reikšmingomis aplinkybėmis patvirtina, kad buvo aktyviai siekiama įgyvendinti palikimo priėmimo teises, tai gali būti pakankamas pagrindas palikimo priėmimui, pradėjus faktiškai valdyti turtą, konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422-313/2015; 2006 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-152/2006).

208.

21Iš pareiškėjos pareiškime nurodytų aplinkybių ir prie pareiškimo pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėja ir E. V. buvo sutuoktiniai. E. V. mirė ( - ), į notarų biurą dėl paveldėjimo bylos užvedimo ir palikimo priėmimo niekas nesikreipė. Santuokoje pareiškėja su sutuoktiniu įgijo butą ( - ), unikalus Nr. ( - ), ir žemės sklypą sodų bendrijoje „( - )“, adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ). Iš Gyventojų registro išrašo matyti, kad pareiškėjos deklaruota gyvenamoji vieta ( - ). Iš pateikiamų sąskaitų ir mokėjimo dokumentų matyti, kad už butą ( - ), pareiškėja po sutuoktinio mirties 3 mėnesių laikotarpyje mokėjo įvairiems paslaugų tiekėjams (AB „Kauno energija“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Ekonovus“, UAB „Giraitės vandenys“, UAB „Komunalinių paslaugų centras“) mokesčius, taip pat mokesčius moka ir dabar. Pareiškėja ir palikėjas santuokoje susilaukė dukters A. V.. Palikėjo dukra dėl palikimo priėmimo nesikreipė, patvirtino, kad pareiškėja vienintelė priėmė palikėjo palikimą.

229.

23Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, jog pareiškėja priėmė sutuoktinio E. V., mirusio ( - ), palikimą, pradėdama faktiškai paveldimą turtą valdyti kaip savą (CPK 177, 178, 185 straipsniai). Kadangi palikimo neleidžiama priimti iš dalies, su sąlyga ar išlygomis, o įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, tai pareiškėjo pareiškimas tenkintinas – nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėja faktiškai pradėdamas valdyti paveldimą turtą, priėmė palikimą po savo sutuoktinio E. V. mirties ( - ) (CK 5.50 straipsnio 1 dalis, 5.51 straipsnio 1 dalis, CPK 177, 178, 185 straipsniai, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

2410.

25Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

26Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktu ir 448 straipsniu,

Nutarė

27pareiškimą tenkinti.

28Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja T. V., asmens kodas ( - ) priėmė sutuoktinio E. V., asmens kodas ( - ) mirusio ( - ), palikimą, faktiškai pradėdama jį valdyti.

29Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Mindaugas Plučas,... 2. Viešu skelbimu specialiame interneto tinklalapyje informavęs dalyvaujančius... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama nustatyti juridinę reikšmę... 6. 2.... 7. Suinteresuotas asmuo A. V. atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad su... 8. 3.... 9. Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad... 10. 4.... 11. Civilinė byla dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo yra... 12. Teismas... 13. Pareiškimas tenkintinas.... 14. 5.... 15. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra... 16. 6.... 17. Įstatymas numato du savarankiškus paveldėjimo priėmimo būdus, vienas iš... 18. 7.... 19. Pagal CK 5.50 straipsnio nuostatą įpėdinis, įgyvendindamas savo teisę į... 20. 8.... 21. Iš pareiškėjos pareiškime nurodytų aplinkybių ir prie pareiškimo... 22. 9.... 23. Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, jog pareiškėja... 24. 10.... 25. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo... 26. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263... 27. pareiškimą tenkinti.... 28. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja T. V., asmens... 29. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...