Byla eB2-2416-413/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vilmasa“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vilmasa“,

Nustatė

3ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius (toliau – VSDFV Alytaus skyrius) kreipėsi pareiškimu į teismą, prašydamas iškelti UAB „Vilmasa“ bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovės įsiskolinimas pradėjo didėti nuo 2009 m. trečio ketvirčio ir 2016 m. rugpjūčio 2 d. siekė 535,56 Eur. Ieškovo nuomone, atsakovė yra nemoki.

4UAB „Vilmasa“ vadovas atsiliepimu prašo ieškovo pareiškimo netenkinti. Nurodo, kad atsakovė turi nedaug kreditorių, jos įsiskolinimai (išskyrus motininę įmonę UAB „Remtis“) yra nedideli. Didžiausias atsakovės kreditorius yra UAB „Remtis“, kuri planuoja įgyvendinti savo projektus per UAB „Vilmasa“, taip optimizuojant įmonių veiklą ir susigrąžinant paskolą.

5UAB „Vilmasa“ keltina bankroto byla.

6LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Spręsdamas klausimą apie įmonės pradelstų įsipareigojimų ir jos balansinio turto vertės santykį, teismas vadovaujasi tiek prie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pridėtais dokumentais, tiek ĮBĮ 9 straipsnio antrojoje dalyje numatyta tvarka gautais finansiniais įmonės dokumentais ir duomenimis. Tam, jog išsiaiškintų įmonės realią turtinę padėtį, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal naujausius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį pagal naujausius duomenis, turinčius reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo mėn. 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2172/2013).

7Civiliniame procese vyrauja rungimosi principas. Juo grindžiama įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė, pagal kurią kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis). Ši įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė iš esmės visa apimtimi taikoma ir sprendžiant ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pagrįstumo klausimą. Tai, kad bankroto bylos turi viešąjį interesą, nesudaro pagrindo išvadai, kad ne proceso šalys, o teismas turi įrodinėjimo pareigą. Taigi, nagrinėjamu atveju ieškovei, siekiančiai atsakovės bankroto, teko pareiga įrodyti, kad įmonė yra nemoki. Atsakovei teko priešinga pareiga, t. y. pateikti teismui duomenis, paneigiančius ieškovės įrodinėjamas aplinkybes ir leidžiančius manyti, kad įmonės mokumas gali būti atkurtas.

8VĮ „Registrų centras“ duomenimis, UAB „Vilmasa“ įregistruota 2004 m. kovo 3 d. Bendrovės direktorius bankroto bylos iškėlimo dienai – E. K.. Iš paskutinio VĮ Registrų centrui pateikto įmonės balanso matyti, kad 2015 m. gruodžio 31 d. įmonės turtas buvo lygus nuliui, o kreditoriams mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 446 059 Eur, iš kurių 32 251 Eur sudarė trumpalaikiai įsipareigojimai. Pelno (nuostolio) ataskaitos duomenimis, 2015 m. gruodžio 31 d. įmonės grynojo pelno (nuostolių) rodiklis taip pat buvo nulinis. Iš atsakovės vadovo pateikto 2016 m. birželio 30 dienai sudaryto įmonės balanso matyti, kad įmonės turimo turto ir įsipareigojimų apimtys išliko nepakitusios. Pastebėtina, kad trumpalaikius įmonės įsipareigojimus sudarė: skolos tiekėjams – 29 290 Eur, su daro santykiais susiję įsipareigojimai – 1708 Eur, kitos mokėtinos sumos – 1253 Eur.

9Teismų praktikoje pripažįstama, kad sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą, svarbu nustatyti bendrą įmonės pradelstų įsipareigojimų dydį ir jų santykį su įmonės balanse įrašyto turto verte. Tikslesnį pradelstų įsipareigojimų dydį svarbu nustatyti tik tada, kai tokių įsipareigojimų suma pagal bylos duomenis yra tik nežymiai didesnė arba nežymiai mažesnė negu pusė įmonės turto vertės. Visais atvejais klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne formaliai taikant ĮBĮ nuostatas dėl nemokumo, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. sausio 29 d. nutartis byloje Nr. 2-182/2009; 2009 m. birželio 11 d. nutartis byloje Nr. 2-754/2009; 2009 m. birželio 25 d. nutartis byloje Nr. 2-759/2009; ir kt.).

10Vertinant atsakovės UAB „Vilmasa“ turimus skolinius įsipareigojimus kreditoriams, pažymėtina, kad atsakovės vadovas 2016 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi buvo įpareigotas pateikti teismui įmonės kreditorių sąrašus, nurodant jų adresus, įsipareigojimų ir skolų sumas, atsikaitymo terminus, tačiau atsakovės vadovas šio įpareigojimo neįvykdė tinkamai. Iš atsakovės vadovo pateikto 2016 m. birželio 8-31 dienai sudaryto kreditorių sąrašo matyti, kad įmonės skoliniai įsipareigojimai sudaro 446 059 Eur, tačiau nenurodyti atsiskaitymo terminai, iš kurių būtų galima spręsti, kurie įsipareigojimai yra pradelsti. Įvertinus tai, kad į pateiktą kreditorių sąrašą įtraukta VSDFV (Sodra), kuri dėl vėlavimo atsiskaityti inicijavo bankroto bylos iškėlimą UAB „Vilmasa“, atsakovei nepateikus konkrečių duomenų apie įmonės pradelstus įsipareigojimus kreditoriams, tačiau atitinkamus kreditorius nurodžius kreditorių sąraše, laikytina, kad visos nurodytos skolos tiekėjams, darbuotojams bei valstybės biudžetui laikytinos pradelstomis. Juo labiau, kad atsakovės vadovas priešingų duomenų, t. y. kad šios skolos yra nepradelstos, teismui nepateikė. Tuo tarpu atsakovės vadovo nurodyta aplinkybė, kad didžiausias įmonės kreditorius yra motininė įmonė UAB „Remtis“, kuri planuoja atsiradus tinkamam projektui jį įgyvendinti per UAB „Vilmasa“, taip susigražinant įmonei suteiktą skolą, nėra svarbi, kadangi nagrinėjamu atveju sprendžiamas įmonės mokumo klausimas bankroto bylos iškėlimo dienai.

11Atsižvelgiant į tai, kad bankroto byloje teismas turi būti aktyvus, teismas savo iniciatyva patikrino informaciją apie UAB „Vilmasa“ finansinę padėtį. VSDFV duomenimis, 2016 m. rugsėjo 15 d. įmonės skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui siekia 535,56 Eur, įmonėje apdraustųjų asmenų (darbuotojų) nėra, todėl darytina išvada, kad įmonė veiklos nevykdo, o įmonės balanse nurodytos skolos darbuotojams laikytinos pradelstomis. VĮ Registrų centro ir VĮ Regitra duomenimis, UAB „Vilmasa“ nuosavybės teise nekilnojamojo turto ir transporto priemonių neturi. Antstolių informacinės sistemos duomenimis, UAB „Vilmasa“ atžvilgiu užvesta 1 vykdomoji byla dėl 1193,52 Eur išieškojimo valstybės naudai.

12Nustačius, kad atsakovė neatsiskaito su kreditoriais, tame tarpe ir darbuotojais, nemoka valstybės nustatytų privalomųjų mokesčių, jokio turto neturi, įmonėje darbuotojų nedirba, vadinasi įmonės veikos nevykdo, darytina išvada, kad UAB „Vilmasa“ yra nemoki, dėl ko jai keltina bankroto byla remiantis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nagrinėjamu atveju nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

13Bankroto administratorius – tai teismo paskirtas atlikti įmonės bankroto procedūras asmuo (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis). Pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Iš Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos duomenų nustatyta, jog pagal Bankroto administratorių atrankos taisykles šios įmonės administratoriumi atrinkta MB „Alba prima“, kuri ir skirtina UAB „Vilmasa“ bankroto administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

14Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1, 2, 4, 6 ir 7 dalimis, teisėjas

Nutarė

15iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Vilmasa“ (juridinio asmens kodas 300007930, Naujoji g. 2D, Alytus) bankroto bylą.

16Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vilmasa“ administratoriumi paskirti mažąją bendriją „Alba prima” (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA315).

17Uždėti areštą uždarosios akcinės bendrovės „Vilmasa“ (juridinio asmens kodas 300007930, Naujoji g. 2D, Alytus) turtui, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

18Nustatyti 40 dienų terminą uždarosios akcinės bendrovės „Vilmasa“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

19Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Vilmasa“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

20Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Apskaitos, audito, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei ir administratoriui.

21Nutarties nuorašą nusiųsti turto areštų registro tvarkytojui.

22Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus bei pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

23Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius... 4. UAB „Vilmasa“ vadovas atsiliepimu prašo ieškovo pareiškimo netenkinti.... 5. UAB „Vilmasa“ keltina bankroto byla.... 6. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto... 7. Civiliniame procese vyrauja rungimosi principas. Juo grindžiama įrodinėjimo... 8. VĮ „Registrų centras“ duomenimis, UAB „Vilmasa“ įregistruota 2004 m.... 9. Teismų praktikoje pripažįstama, kad sprendžiant bankroto bylos iškėlimo... 10. Vertinant atsakovės UAB „Vilmasa“ turimus skolinius įsipareigojimus... 11. Atsižvelgiant į tai, kad bankroto byloje teismas turi būti aktyvus, teismas... 12. Nustačius, kad atsakovė neatsiskaito su kreditoriais, tame tarpe ir... 13. Bankroto administratorius – tai teismo paskirtas atlikti įmonės bankroto... 14. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1, 2, 4, 6 ir 7... 15. iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Vilmasa“ (juridinio asmens kodas... 16. Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vilmasa“... 17. Uždėti areštą uždarosios akcinės bendrovės „Vilmasa“ (juridinio... 18. Nustatyti 40 dienų terminą uždarosios akcinės bendrovės „Vilmasa“... 19. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Vilmasa“ valdymo organai ne... 20. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 21. Nutarties nuorašą nusiųsti turto areštų registro tvarkytojui.... 22. Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 23. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju...