Byla eB2-1878-773/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Euro logistic“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Euro logistic“,

Nustatė

2Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius (toliau – VSDFV) kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą UAB „Euro logistic“. Pareiškėjas VSDFV nurodo, kad atsakovo UAB „Euro logistic“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondui 2016 m. balandžio 1 d. buvo 3953,39 Eur. Pareiškėjo VSDFV teigimu, jis taikė priverstinio poveikio priemones, t. y. teikė mokėjimo nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtas VSD įmokas ir delspinigius nurašyti iš draudėjo sąskaitų kredito įstaigose Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 754 straipsnyje nustatyta tvarka, tačiau skola padengta nebuvo, paskutinis mokėjimas atliktas 2013 m. rugsėjo 6 d. Pažymi, kad atsakovas UAB „Euro logistic“ yra nemokus, nes laiku nemoka įstatymo nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų (ĮBĮ 4 straipsnio 3 punktas).

3Atsakovo UAB „Euro logistic“ vadovas T. D. 2016 m. gegužės 6 d. pateikė įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus ir prašė atsisakyti iškelti atsakovui bankroto bylą (b. l. 42– 44). Nurodė, kad pagal 2013 m. birželio 17 d. paskolos sutartį UAB „Euro logistic“ suteikė Keturvalakių žemės ūkio bendrovei paskolą, kurios suma du kartus viršija atsakovo įsipareigojimus kreditoriams. Pažymėjo, kad įmonė neturi įsiskolinimų darbuotojams.

4Pažymėtina, kad Kauno apygardos teismas 2016 m. gegužės 11 d. nutartimi įpareigojo atsakovo UAB „Euro logistic“ vadovą T. D. iki 2016 m. gegužės 26 d. pateikti papildomus UAB „Euro logistic“ finansinę būklę pagrindžiančius duomenis bei juos patvirtinančius įrodymus (b. l. 57–59). Kauno apygardos teismas 2016 m. birželio 7 d. nutartimi atsakovo UAB „Euro logistic“ vadovui T. D. paskyrė baudą už Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 11 d. nutarties nevykdymą (b. l. 65–66). Atsakovo UAB „Euro logistic“ vadovas T. D. 2016 m. birželio 8 d. pateikė papildomus įmonės dokumentus. Nurodė, kad negali pateikti 2013 m. birželio 17 d. paskolos sutarties, pagal kurią UAB „Euro logistic“ suteikė Keturvalakių žemės ūkio bendrovei paskolą. Pažymėjo, kad šiuo metu įmonė yra sustabdžiusi savo veiklą.

5Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas

6Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, įmonei bankroto byla dėl nemokumo gali būti keliama kai vienu metu yra dvi sąlygos: 1) įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais; 2) pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi vėliausiai prieinamais duomenimis apie atsakovo turtinę padėtį (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-588-798/2016). Teismų praktikoje akcentuojama, kad sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne balanse įrašyta, bet reali turto vertė, ir ne visi įmonės finansiniai įsipareigojimai, o tik pradelsti (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1273/2010, 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2599/2013). Be to, bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1217-381/2016).

8Iš byloje esančio UAB „Euro logistic“ 2016 m. kovo 31 d. balanso matyti, kad įmonės turto apskaityta už 196 674 Eur, iš jų ilgalaikis turtas sudaro 194 194 Eur, trumpalaikis turtas 2480 Eur, o mokėtinos sumos ir įpareigojimai – 71 222 Eur (b. l. 50-52). Pažymėtina, kad 2015 m. gruodžio 31 d. balanso duomenys sutampa su 2016 m. kovo 31 d. balansu (b. l. 47–48). Iš 2015 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad įmonė 2015 m. patyrė 22 974 Eur nuostolių (b. l. 49). Iš 2016 m. kovo 31 d. balanso nustatyta, kad iš įmonės turimo ilgalaikio turto (194 194 Eur) didžiąją dalį sudaro po vienerių metų gautinos sumos 194 045 Eur. Atsakovo UAB „Euro logistic“ vadovo T. D. teigimu, 194 045 Eur ilgalaikį turtą sudaro paskola Keturvalakių žemės ūkio bendrovei, tačiau teismui pareikalavus pateikti tai pagrindžiančius įrodymus, atsakovo vadovas 2016 m. birželio 8 d. raštu informavo teismą, kad negali pateikti minėtos paskolos sutarties ir pinigų perdavimą patvirtinančių dokumentų. Teismas atkreipia dėmesį, kad T. D. yra tiek UAB „Euro logistic“, tiek bankrutavusios Keturvalakių žemės ūkio bendrovės vadovas, todėl atsakovo atstovas T. D. turėjo visas galimybes teismui pateikti įrodymus, kad atsakovas suteikė paskolą Keturvalakių žemės ūkio bendrovei ir ją atgaus, tačiau šios savo įrodinėjimo naštos neįvykdė (CPK 178 straipsnis). Teismas iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatė, kad Kauno apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 16 d. nutartimi (civilinės bylos Nr. eB2-490-555/2016) Keturvalakių žemės ūkio bendrovei iškėlė bankroto bylą (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Pažymėtina, kad Keturvalakių žemės ūkio bendrovės bankroto byloje atsakovas UAB „Euro logistic“ nėra įtrauktas į kreditorių sąrašą ir nėra patvirtintas jo finansinis reikalavimas. Nors atsakovo vadovas T. D. pateikė 2014 m. lapkričio 24 d. prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, adresuotą Keturvalakių žemės ūkio bendrovės bankroto administratoriaus UAB „VRBV“ įgaliotam asmeniui S. G., tačiau nėra duomenų, kad jis realiai buvo pateiktas bankroto administratoriui. Teismo vertinimu, aplinkybės, kad bankrutavusios Keturvalakių žemės ūkio bendrovės bankroto byloje nėra patvirtintas atsakovo UAB „Euro logistic“ finansinis reikalavimas, kilęs iš atsakovo nurodomos paskolos sutarties, UAB „Euro logistic“ vadovas T. D. nepateikė paskolos sutarties ir kitų įrodymų dėl realaus paskolos suteikimo ir pinigų perdavimo, paneigia atsakovo turto, kaip reikalavimo teisės į Keturvalakių žemės ūkio bendrovę, realumą (CPK 178 straipsnis).

9Atsakovo UAB „Euro logistic“ vadovas pateikė 2015 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio turto žiniaraštį, iš kurio nustatyta, kad ilgalaikį turtą taip pat sudaro dvi buhalterinės programos, kurių likutinė vertė 0,58 Eur (b. l. 53), o trumpalaikį turtą sudaro 2480 Eur per vienerius metus gautinos sumos. Teismas, vertindamas atsakovo trumpalaikio turto sudėtį, pažymi, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išieškoti ir grąžinti įmonei aspektais. Pastebėtina, kad atsakovo vadovas nepateikė jokių duomenų, kaip bandoma šias skolas išieškoti. Pažymėtina, kad atsakovas neįvykdė 2016 m. gegužės 11 d. nutartyje nurodyto įpareigojimo pateikti rašytinius įrodymus dėl Kauno apygardos teismo (579,24 Eur) ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (1117,23 Eur) galimų įsiskolinimų atsakovui UAB „Euro logistic“. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad balanse apskaityta įmonės turto vertė neatitinka realios jo vertės.

10Remiantis VĮ Registrų centro duomenimis, atsakovas registruoto nekilnojamojo turto neturi (b. l. 35). Pagal VĮ Regitra duomenis atsakovo vardu registruotų transporto priemonių būsena nurodyta „išregistruota“ (b. l. 36-41). Iš Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų registro išrašo matyti, kad atsakovo atžvilgiu yra registruoti penki turto arešto aktai (b. l. 15-26). Vadinasi, atsakovo turto realizavimas yra apribotas. Jeigu turtas yra apsunkintas turto areštu, ši aplinkybė suteikia pagrindą spręsti klausimą dėl įmonės pripažinimo nemokia ĮBĮ prasme (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2449/2013).

11Pareiškėjas pateikė duomenis, kad atsakovas UAB „Euro logistic“ įmokų į Fondo biudžetą visai nemoka nuo 2013 m. spalio mėnesio, o 2016 m. balandžio 1 d. įsiskolinimas sudarė 3953,39 Eur. Remiantis viešais Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, atsakovas UAB „Euro logistic“ turi 4421,77 Eur mokestinę nepriemoką. Be to, teismas iš atsakovo vadovo pateikto 2016 m. kovo 31 d. balanso nustatė, kad įmonė turi 4109 Eur su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų. Teismas pažymi, kad aplinkybė, jog įmonės vėlavimas išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas yra savarankiškas bankroto bylos iškėlimo UAB „Euro logistic“ pagrindas (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-796-330/2016 ir kt.). Teismas pažymi, kad atsakovo vadovas 2016 m. birželio 8 d. rašte nurodė, kad įmonė šiuo metu veiklos nevykdo, todėl įsiskolinimų grąžinimo tikimybė dar labiau mažėja.

12Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes teismas sprendžia, kad atsakovo balanse įrašyta turto vertė (196 674 Eur) neatitinka realios vertės, t. y. turto vertė yra tik 2629 Eur (196 674 Eur – 194 045 Eur), o pradelstos skolos sudaro 71 222 Eur ir tai leidžia daryti išvadą, kad nustatytas įmonės pradelstų skolų ir turimo turto vertės santykis laikytinas atitinkančiu ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Įvertinęs minėtas aplinkybes teismas konstatuoja, kad byloje nepateikti jokie įrodymai, jog įmonė sėkmingai vykdo ūkinę komercinę veiklą, iš kurios gautos pajamos (pelnas) leis atsiskaityti su kreditoriais. Priešingai, bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas UAB „Euro logistic“ nevykdo veiklos ir prisiimtų įsipareigojimų, turi nuolatinio pobūdžio finansinių sunkumų ir nėra pajėgus atsiskaityti su kreditoriais, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų, taip pat darbo užmokesčio darbuotojams. Teismas sprendžia, kad UAB „Euro logistic“ bankroto byla keltina, esant ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto bankroto bylos iškėlimo sąlygoms, t. y. esant įmonės nemokumui, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės bei įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams darbo užmokestį.

13Administruoti atsakovo UAB „Euro logistic“ bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

14Iškėlus UAB „Euro logistic“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

16Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Euro logistic“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), bankroto bylą.

17Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Euro logistic“ administratoriumi UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA006).

18Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „Euro logistic“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

19Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

20Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Euro logistic“ valdymo organai (vadovas) ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

21Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, pareiškėjui, atsakovui, bankroto administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

22Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

23Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis,... 2. Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės... 3. Atsakovo UAB „Euro logistic“ vadovas T. D. 2016 m. gegužės 6 d. pateikė... 4. Pažymėtina, kad Kauno apygardos teismas 2016 m. gegužės 11 d. nutartimi... 5. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas... 6. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 7. Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi... 8. Iš byloje esančio UAB „Euro logistic“ 2016 m. kovo 31 d. balanso matyti,... 9. Atsakovo UAB „Euro logistic“ vadovas pateikė 2015 m. gruodžio 31 d.... 10. Remiantis VĮ Registrų centro duomenimis, atsakovas registruoto nekilnojamojo... 11. Pareiškėjas pateikė duomenis, kad atsakovas UAB „Euro logistic“ įmokų... 12. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes teismas sprendžia, kad atsakovo... 13. Administruoti atsakovo UAB „Euro logistic“ bankroto procedūrą skirtinas... 14. Iškėlus UAB „Euro logistic“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 16. Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Euro logistic“, juridinio asmens... 17. Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Euro logistic“ administratoriumi... 18. Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „Euro logistic“, juridinio... 19. Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 20. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Euro logistic“ valdymo... 21. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 22. Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3... 23. Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per...