Byla 1-391-562/2015
Dėl ko iš dalies nėra galimybės nustatyti UAB “V” (duomenys pakeisti) turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros

1Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Rosita Patackienė, sekretoriaujant Žanetai Kirsnienei, dalyvaujant prokurorui Mariui Švanui, kaltinamajam A. S., kaltinamojo gynėjai advokatei R. M.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje ALGIRDAS STRIGNATAVIČIUS, a.k. ( - ), gimęs ( - ) Vievyje, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis adresu ( - ), Elektrėnų savivaldybėje, išsituokęs, aukštojo išsilavinimo, nedirbantis, neteistas, baustas administracine tvarka, kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 183 str. 2 d., 222 str. 1 d.

3Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

4Kaltinamasis A. S. pasisavino jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą, o būtent:

5jis, nuo 2010-04-28 iki 2012-03-23 būdamas UAB „Vievio vaistinė”, įmonės kodas ( - ), registruota ( - ), Elektrėnų sav., direktoriumi, ir užimamų pareigų pagrindu turėdamas teisę disponuoti bendrovės turtu bei piniginėmis lėšomis, esančiomis jos sąskaitoje banke ir kasoje, turėdamas tikslą pasisavinti bendrovės pinigines lėšas, pasinaudodamas jam suteiktais įgaliojimais kaip atskaitingas asmuo neatsiskaitė už 101 000 litų, kuriuos gavo 2004 metų gruodžio 31 d., kai jam kaip UAB “V” (duomenys pakeisti) darbuotojui buvo išrašyti du kasos išlaidų orderiai, kuriuose buvo įforminta, kad jam atsiskaitytinai išmokėta iš viso 101 000 litų , iš jų: 2004-12-31 kasos išlaidų orderiu Nr. 362 – 51 000 litų, 2004-12-31 kasos išlaidų orderiu Nr. 363 – 50 000 litų, tokiu būdu jis pasisavino jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą UAB “V” (duomenys pakeisti) turtą, tuo UAB “V” (duomenys pakeisti) padarydamas 101 000 litų (kas atitinka 29 275, 36 EUR) turtinės žalos.

6Be to, A. S. apgaulingai tvarkė apskaitą, o būtent:

7jis, nuo 2010-04-28 iki 2012-03-23 būdamas UAB “V” (duomenys pakeisti), įmonės kodas ( - ), registruota ( - ), Elektrėnų sav., direktoriumi, pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX - 574 21 str. nuostatą, numatančią, kad už buhalterinės apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus, atsako ūkio subjekto vadovas ir žinodamas, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintų taisyklių „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės” 16 p.: „Visos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą “, pagal šių taisyklų 30 p.: “Įmonių vadovai, finansininkai ir kasininkai atsako, kad jų įmonėse būtų laikomasi šių taisyklių”., nepateikė Juridinio asmenų registro tvarkytojui UAB “V” (duomenys pakeisti) 2010-2012 m. metinių finansinių atskaitomybių, tuo pažeidė Įmonių finansinės atskaitomybės 2001-11-06 įstatymo Nr. IX 575 15 str. 1 ir 9 p. bei Akcinių bendrovių 2000 m. liepos 13 d. įstatymo Nr. VIII-1835 58 str. 3 d.

8Tai pat žinodamas, kad pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės 2001-11-06 įstatymo Nr. IX 575 reikalavimus: 15 str. 1 p.: „Metines finansines ataskaitas įmonės sudaro pasibaigus jų finansiniams metams”; 15 str. 9 p.: „Iki finansinių ataskaitų sudarymo į įmonės apskaitą turi būti įtrauktos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai”;. 27 str.: „Už įmonės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimą ir pateikimą Juridinių asmenų registrui atsako įmonės vadovas, valdymo ir priežiūros organų nariai įstatymų nustatyta tvarka pagal įstatymų atitinkamai vadovui, valdymo ir priežiūros organams priskirtą kompetenciją. Įmonės vadovas, valdymo ir priežiūros organų nariai, nevykdantys pareigų, pagal įstatymų atitinkamai vadovui, valdymo ir priežiūros organams priskirtą kompetenciją susijusių su įmonės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimu ir pateikimu Juridinių asmenų registrui, arba netinkamai jas vykdantys, privalo visą padarytą žalą atlyginti įmonei ir (arba) kitiems asmenims”, jas pažeidė.

9Taip pat pažeidė Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 2000 m. liepos 13 d. įstatymo Nr. VIII-1835 58 str. 3 d.: „Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal įstatymus ar numatytas įstatuose) per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.” (galioja nuo 2009-07-31 pagal 2009-07-17 LR įstatymą Nr.354). Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d.: „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu”, pagal 16 str. 1 d.: „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose”. 11 str. 1 d.: „Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ir apskaitos paslaugas teikianti įmonė atsako už buhalterinių įrašų teisingumą ...<>...”, pagal 14 str. 2 d.: „Už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys.,, reikalavimus.

10Jis, 2011-12-31 bankroto administratoriui pateiktame balanse nenurodė turimo likusio ilgalaikio - vaistinės pastato, kuris nuo 2010-04-01 apskaitoje neįrašytas, tačiau duomenų, kad vaistinės pastatas buvo parduotas ar nurašytas nėra. Bankroto administratoriui pateiktuose balansuose bei apskaitos registruose 2012-01-01 ir 2012-03-01 vaistinės pastatas turimo ilgalaikio turto dalyje neįrašytas, tai yra pažeisti Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d.: „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu”, pagal 16 str. 1 d.: „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose”. 11 str. 1 d.: „Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ir apskaitos paslaugas teikianti įmonė atsako už buhalterinių įrašų teisingumą ...<>...”, pagal 14 str. 2 d.: „Už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys” ir Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto 2001 m. kovo 20 d. įstatymo Nr. IX-216 10 str. 7 d.: „įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų ir privalo perduoti įmonės turtą ir visus dokumentus bankrutuojančios įmonės administratoriui”, pagal 4 p. 6 d.: „Nustatyti laikotarpį, ne ilgesnį kaip 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus”., reikalavimai.

11Taip pat nenustatė bendrovės dokumentų saugojimo tvarkos, turinčios užtikrinti jų saugumą, bei siekdamas sutrukdyti nustatyti bendrovės “V” (duomenys pakeisti) veiklą, turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimų dydį ir struktūrą, jis ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, tyčia paslėpė bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentus, jų neperdavė bendrovės bankroto administratoriui, dėl ko iš dalies nėra galimybės nustatyti UAB “V” (duomenys pakeisti) turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

12Teismo posėdžio metu kaltinamasis A. S. dėl jo žinioje buvusio didelės vertės svetimo turto pasisavinimo kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad jo tėvui 2004 metais buvo atlikta prostatos vėžio operacija. Tam tikrą laikotarpį, t.y. maždaug apie 3-4 metus jis jautėsi gerai, bet paskui metastazės persimetė į stuburą ir prasidėjo stiprūs skausmai. Nuo 2010 m. balandžio mėn. iki 2012 m. kovo 23 d. jis dirbo UAB “V” (duomenys pakeisti) direktoriumi. Iki 2010 metų įmonėje dirbo buhalteris, o po to visą buhalterinę apskaitą vedė pats kaltinamasis. Pasisavino 101 000 litų, nes kiekvieną mėnesį pirko tėvukui vaistus. Onkologiniai vaistai kainuoja labai brangiai, dėl to beveik per 3 metus išnaudojo šią sumą. Minėtus pinigus jis sąmoningai imdavo iš vaistinės kasos. Sutinka, kad buhalterė išrašė du kasos išlaidų orderius, t.y. 2004-12-31 – 51000 litų sumai ir 2004-12-31 – 50000 litų sumai. Šiuos kasos išlaidų orderius buhalterė išrašė jo nurodymu. Šie pinigai nebuvo panaudoti vaistinės veiklai. Kaltinamasis pasirašė kasos išlaidų orderius ir paėmė pinigus. Su bendrove jis neatsiskaitė, nes atsiskaitė su visais kreditoriais, kurie buvo pateikę bendrovei pretenzijas. Šiai dienai su visais kreditoriais yra atsiskaityta. Bankroto administratorius neturi pretenzijų. 50000 ir 51000 litų žala įmonei negrąžinta, nes ją grąžino kreditoriams.

13Be to, teismo posėdžio metu kaltinamasis A. S. dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad finansinės apskaitos tvarkyme pridarė klaidų, nes nebuvo finansininkės, o pats buhalterinės ir finansinių dokumentų tvarkymo patirties neturėjo. Juridinių asmenų registrui nepateikė finansinės atskaitomybės dokumentų už 2010-2012 metus, tačiau mėnesines deklaracijas pildydavo ir kiekvieną mėnesį pateikdavo VMI, kol UAB “V” (duomenys pakeisti) nebuvo paskelbta bankroto byla. Jis nėra buhalterinės atskaitomybės specialistas, dėl to nesugebėjo sutvarkyti apskaitos dokumentų taip, kaip juos priklauso tvarkyti pagal įstatymą. UAB “V” (duomenys pakeisti) pastatas buvo parduotas ir atsiskaityta už skolas didmeninei įmonei, kuri prekiavo vaistais. Skolos ir pastatas buvo perduoti jų įmonei, taip užskaitant UAB “V” (duomenys pakeisti) skolas. Dokumentai buvo netvarkingi, nes jis nesužiūrėjo jų tvarkos. Bankroto administratoriui buvo pateikti visi dokumentai, kurie buvo UAB “V” (duomenys pakeisti). Negali pasakyti, ar tarp jų buvo dokumentas apie įmonės ilgalaikį turtą. Jis nebuvo įtrauktas į balansą. Kaltinamasis buvo atsakingas už dokumentų saugojimą vaistinėje. Jis, kaip direktorius, buvo atsakingas už dokumentų saugojimą ir vaistinei iškėlus bankroto bylą jis buvo vienintelis, galintis pateikti bankroto administratoriui visus dokumentus. Tą ir padarė, bet juose trūko kai kurių dokumentų, tačiau jų tyčia nepaslėpė, nes tų dokumentų apskritai nebuvo bendrovėje. Nesužiūrėjo, kodėl jie nebuvo surašyti, nesugebėjo dokumentų sutvarkyti kaip juos priklauso. Jis pateikė viską, kas buvo vaistinėje, o neperdavė dokumentų, kurie susiję su ilgalaikiu įmonės turtu, ir dar kelių, bet dabar neprisimena. Visų dokumentų, kurių trūko bankroto administratoriui, nepateikė ir VMI juridinių asmenų registrų centrui. Tai yra jo klaida, nesužiūrėjimas, dėl to labai gailisi. Jų nepateikė dėl to, kad jų iš viso nebuvo, o ne dėl to, kad juos paslėpė. Pateikė viską ką turėjo. Bankroto administratoriaus atstovė gali tai patvirtinti. Tyčia dokumentų neslėpė ir jų nenaikino, nes jų tiesiog nebuvo. 2010 metais nebuvo buhalterio, nes buvo atleistas. Nepasamdė naujos buhalterės, nes bandė pats tvarkytis pats. Suvokė, kad gali kilti neigiamos pasekmės, tačiau kiek sugebėjo, tiek tvarkėsi. Juolab, kad nuo 2012 metų įmonei buvo iškelta bankroto byla. Dar iki bankroto bylos buvo iškilę klausimai su kreditoriais, su skolomis, todėl jam pasirodė, kad buhalterės nebereikia. 2010 metais įmonė realiai vykdė savo veiklą, bet dokumentų nepildė, nes nesugebėjo. Pastatas buvo parduotas ir pardavimo dokumentai liko pas pirkėją, dėl to jų nepateikė bankroto administratoriui. Mano, kad su bankroto administratoriumi pakankamai bendradarbiavo, nes atidavė visus turimus dokumentus. Vaistinės pastatą pardavė berods 2010 metais UAB „L“ (duomenys pakeisti), Kauno didmeninei vaistų prekybos įmonei. Sandorį tvirtino pas notarą, tačiau visi pardavimo dokumentai liko pas pirkėją. Kaltinamasis jų nepasiėmė, nes tuo metu nereikėjo, kadangi buvo padengtos skolos, sutvarkytas sandoris. Sutvarkė buhalterines skolas ir pamiršo.

14Kadangi kaltinamasis A. S. visiškai prisipažino kaltu įvykdęs jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas ir po kaltinamojo akto paskelbimo pageidavo duoti parodymus bei sutiko, kad kiti įrodymai nebūtų tiriami, nusikalstamos veikos aplinkybės nekelia abejonių, prokuroras ir gynėjas sutiko su sutrumpintu įrodymų tyrimu, todėl byla nagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka (Lietuvos Respublikos BPK 273 str.).

15Be paties kaltinamojo prisipažinimo padarius jam inkriminuojamas veikas, jo kaltė įrodyta ir kitais byloje surinktais įrodymais.

16Teismo posėdyje liudytoja K. Š. parodė, kad ji yra bankroto administratoriaus atstovė. Išanalizavus gautus UAB “V” (duomenys pakeisti) dokumentus nustatyta, kad A. S. buvo skolingas 101000 litų, dėl to buvo kreiptasi į teismą dėl žalos atlyginimo ir teismas juos priteisė. Vėliau buvo pasirašyta taikos sutartis, tačiau A. S. nevykdė sutarties sąlygų, todėl buvo kreiptasi į policijos instituciją. Civilinį ieškinį prisiteisė civiline tvarka. Šioje byloje ieškinio nepateikė. Žala buvo priteista ir baigtos bankroto procedūros. Įmonė išregistruota. Bankroto administratorius UAB „I“ (duomenys pakeisti) kreditorinį reikalavimą pagal Trakų rajono teismo vykdomąjį raštą pardavė įmonei UAB „E“ (uomenys pakeisti) ir šiuo metu bankroto administratorius neturi pretenzijų. Patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus ir teismo posėdžio metu pagarsintus parodymus.

17Šios liudytojos ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai pagarsinti BPK 276 straipsnio nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja K. Š. parodė, kad 2012-01-19 nutartimi Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-952-565/2012 iškėlė bankroto bylą UAB “V” (duomenys pakeisti). Bankroto administratoriumi paskirta UAB „I“ (duomenys pakeisti). Nutartis dėl bankroto iškėlimo įsiteisėjo 2012-01-31. Įgaliotu asmeniu šioje bankroto byloje paskirta ji. Bankroto administratoriui pradėjus administruoti bankrutuojančią įmonę joje dirbo 1 darbuotojas, t.y. bendrovės vadovas A. S., kuris įstatymų nustatyta tvarka ir terminais buvo atleistas. Gavusi įsiteisėjusios nutarties nuorašą, ji registruotu paštu išsiuntė UAB “V” (duomenys pakeisti) vadovui A. S. pranešimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir dokumentacijos bei turto perdavimo. Ji telefonu susisiekė su A. S. ir sutarė dėl datos ir laiko, kada jis galės atvežti visus buhalterinės apskaitos dokumentus. 2012-02-22 atvykęs A. S. jai perdavė tik bendrovės antspaudą, įstatus ir LR Valstybinio patentų biuro formos vardo liudijimą, kitų dokumentų neperdavė. A. S. pasiteisino tuo, kad dokumentų yra labai daug ir per vieną kartą jų perduoti negali, pažadėjo dokumentus atvežti savaitės bėgyje. Praėjus savaitei jai A. S. paskambino ir pasakė, kad transportas, kuriuo ketino atvežti dokumentus, sugedo. A. S. ne vieną kartą kartojo tokius pačius paaiškinimus. Negavusi dokumentų, ji 2013-03-20 išsiuntė registruotu paštu A. S. įspėjimą dėl neperduotų dokumentų ir kreipimosi į teismą. Dalį dokumentų A. S. perdavė jai 2012-04-05. Vėliau jis vėl kelis kartus žadėjo atvežti likusius dokumentus. Galiausiai ji kartu su archyvo dokumentus tvarkančios bendrovės UAB „Archyvo sprendimai“ darbuotojais, kurių pavardžių nepamena, nuvyko pas A. S., jo gyvenamosios vietos deklaruotu adresu ( - ). A. S. ją ir kitus UAB „Archyvavimo sprendimai“ darbuotojus nuvedė į namo priestatą ir parodė vietą, kur stelažuose gulėjo sudėti UAB “V” (duomenys pakeisti) buhalterinės apskaitos dokumentai. Perduotų dokumentų sąrašas užfiksuotas 2012-05-24 akte. Sutikrinus perduotus dokumentus, ji pastebėjo, kad buvo perduoti ne visi bendrovės dokumentai. Todėl ji 2012-07-24 registruotu paštu A. S. išsiuntė įspėjimą dėl likusių neperduotų dokumentų. Dalį 2012-07-24 įspėjime išvardintų dokumentų jis perdavė tik 2012-09-24. Ji patikrino perduotus apskaitos dokumentus ir nustatė, kad įmonė veiklą faktiškai vykdė nuo įsteigimo datos, t.y. nuo 1994-04-12 iki 2009-10-14 kai, remiantis 2009-04-12 vaistinės veiklos įsigijimo sutartimi farmacinis verslas buvo galutinai parduotas UAB „G“ (duomenys pakeisti) už 70 000 Lt. Nuo 2009-10-14 iki bankroto bylos iškėlimo, t.y. 2012-01-31 bendrovė praktiškai veiklos nevykdė. 2012-01-19 balanso duomenimis kasoje turėjo būti 9889,00 litų, kuriuos iškėlus įmonei bankroto bylą, bendrovės vadovas turėjo perduoti administratoriui. Taip pat iš balanso nustatyta, kad bendrovės atskaitingi asmenys yra skolingi UAB „V“ (duomenys pakeisti) 101200 Lt. Bendrovės apskaitos žiniaraščiuose atskaitingu asmeniu nurodytas A. S.. Neperdavus UAB “V” (duomenys pakeisti) kasoje esančių 9889,00 Lt ir nepateikus jai dokumentų, paaiškinančių 101200 Lt panaudojimą, 2012-07-31 ji kreipėsi į Trakų rajono apylinkės teismą dėl žalos atlyginimo bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. 2012-12-28 sprendimu Trakų rajono apylinkės teismas ieškinį tenkino visiškai, iš A. S. priteisė nurodytas sumas ir jo turtui pritaikė laikinąsias apsaugos priemones. Remiantis antstolio atliktu turto aprašu, A. S. priklauso transporto priemonė MERCEDES ( - ), v/n ( - ), ir ½ dalies žemės sklypo su statiniais, esantys ( - ). Iki šiol A. S. neperdavė 9889 litų bei nepateikė kasos išlaidų orderių ir avanso ataskaitų dėl 101200 Lt panaudojimo. UAB „V“ (duomenys pakeisti) apskaitą tvarkė, balansą padarė UAB „V“ (duomenys pakeisti) dirbusi buhalterė L. B.. Jai perduotą balansą ir apskaitos žiniaraščius tikrino administratoriaus UAB „I“ buhalterė J. P., kuri turi buhalterio kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Vykdydama bankroto procedūrą ji sužinojo, kad iš buhalterinės apskaitos dokumentų, kuriuos pateikė buvęs UAB “V” (duomenys pakeisti) direktorius A. S., matyti, kad UAB “V” (duomenys pakeisti) trūksta 9889 Lt kasoje ir 101200 Lt yra paėmęs pats A. S., kaip atskaitingas asmuo. Jo vardu paimtas avansas, tie 101200 Lt. Jis negalėjo paaiškinti kam panaudojo tuos pinigus. Ji mano, kad 111089 Lt iš UAB “V” (duomenys pakeisti) jis galėjo panaudoti savo reikmėms. Ji asmeniškai patikrino UAB “V” (duomenys pakeisti) AB „Swedbank“ turimą sąskaitą, piniginių lėšų minėtoje sąskaitoje nebuvo. A. S. asmeninių sąskaitų bankuose ji neturi galimybės patikrinti. Visi buhalterinės apskaitos dokumentai, viso apie 600 bylų, kuriuos jai perdavė A. S. yra saugomi UAB „Archyvavimo sprendimai“ archyve Kaune, Technikos g. 18 (t. 1, b. l. 39-41).

18A. S. kaltę taip pat patvirtina faktiniai duomenys, kurių šaltiniai yra liudytojų ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, specialisto išvada bei kita kita bylos medžiaga.

19Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja L. B. parodė, kad ji nuo 1995-12-01 iki 2010-03-08 dirbo UAB “V” (duomenys pakeisti) vyriausiąja finansininke. UAB “V” (duomenys pakeisti) užsiminėjo vaistų gamyba, prekyba, taip pat buvo įrengtas soliariumas. Pagrindiniai akcininkai UAB „V“ (duomenys pakeisti) buvo Ai. S. ir jos vyras A. S.. Kiek jie turėjo akcijų, ji tiksliai negali pasakyti, nes jie patys vedė akcijų apskaitą. Apytiksliai iki 2000 m. UAB “V” (duomenys pakeisti) akcininkais buvo visi vaistinės darbuotojai, o vėliau darbuotojai pardavė savo akcijas S. šeimai. Kiek ji atsimena UAB “V” (duomenys pakeisti) direktoriaus pareigas ėjo tai Ai. S., tai jos vyras A. S.. UAB “V” (duomenys pakeisti) turėjo pelną, tačiau laikui bėgant Vievyje atsidarė dar kelios vaistinės ir sumažėjo UAB “V” (duomenys pakeisti) apyvarta. Ji nuo 1995-12-01 iki 2010-03-08 UAB “V” (duomenys pakeisti) tvarkė visą buhalterinę apskaitą, nuo pirminių dokumentų iki balansų, deklaracijų ir ataskaitų teikimo. 2004 metais, tikslios datos neatsimena, ji darydama inventorizaciją UAB “V” (duomenys pakeisti) kasoje, pastebėjo, kad trūksta 101000 litų. A. S. tuo metu dirbo UAB “V” (duomenys pakeisti) provizoriumi, o Ai. S. ėjo UAB “V” (duomenys pakeisti) direktorės pareigas. Ji iškarto apie tai, kad kasoje trūksta 101000 litų, pasakė Ai.. Ai. S. pasakė, kad pinigus paėmė A. S., tačiau kokiam tikslui ši neaiškino, tik paminėjo, kad būtina sutvarkyti tų pinigų išėmimą dokumentaliai. Ji išrašė išlaidų orderį, kuriame įrašė, kad 101000 Lt išduota A. S. atsiskaitytinai. Tą išrašytą išlaidų orderį ji padavė A. žmonai Ai.. Kitą rytą Ai. jai atnešė pasirašytą išlaidų orderį. Raštas ir parašas buvo panašūs į A. S.. Jai nekilo jokių abejonių, kad orderį pasirašė pats A. S.. Vėliau, kada tiksliai neatsimena, pats A. asmeniškai paprašė, kad ji iš kasos jam duotų 200 Lt. Ji iš karto jam padavė išrašytą išlaidų orderį 200 Lt sumai. A. pasiėmė tuos 200 Lt ir pats, jos akivaizdoje, pasirašė išlaidų orderį. Iš viso A. S. liko skolingas ir negrąžino 101200 Lt, ką patvirtina išrašyti išlaidų orderiai. Patikslino, kad keletą kartų pats A. vis klausinėjo ją, kaip padaryti, kad nebūtų tos skolos ir ji suprato, kad jis nesiruošia grąžinti tų pinigų. Kam buvo panaudoti tie pinigai, ji nežino. Mano, kad tuos pinigus A. S. norėjo investuoti į naują biznį, tačiau tiksliai to nežino. Nei Ai., nei A. jai nieko nesakė. 2010-03-08 suėjus pensiniam amžiui, ji išėjo į pensiją. Visus dokumentus tiesiog paliko ant stalo. Tuo metu direktoriumi buvo A. S.. Kito buhalterio nebuvo, todėl dokumentų ji neperdavė pagal aktą, nes nebuvo kam perduoti. 2010 m., kai ji išėjo į pensiją, UAB “V” (duomenys pakeisti) kasoje dar buvo likę pinigai, kiek tiksliai nepamena. Buvo Ligonių kasų skolos, jie turėjo sumokėti UAB “V” (duomenys pakeisti). Dar A. S. prašymu, kai ji jau buvo pensininkė, kelis mėnesius pildydavo PVM mokesčių deklaracijas. 2012 m. UAB “V” (duomenys pakeisti) bankrutavo. Po bankroto paskelbimo A. S. atvažiavo pas ją į namus, atsivežė dokumentus už 2010 m. ir paprašė padaryti balansą už 2010 m. ir pateikti VMI pelno mokesčių deklaraciją už 2010 m.. Jis paaiškino, kad minėtus dokumentus turi priduoti bankroto administratoriui. Ji A. akivaizdoje apžiūrėjo tuos dokumentus ir pasakė, kad dokumentų jai trūksta. A. pasakė, kad vėliau pateiks jai trūkstamus dokumentus. Dar dalį dokumentų, tačiau tikrai ne visus, A. S. jai pateikė po savaites. Ji suvedė balansą iš pateiktų dokumentų, tačiau visų dokumentų tikrai A. nepateikė ir tas paskutinis balansas nėra tikslus. Ji pastebėjo, kad A. S. labai neatsakingai elgėsi su dokumentais. Padariusi balansą, visus dokumentus ji gražino asmeniškai A. S.. Po bankroto UAB “V” (duomenys pakeisti) bendrovės darbuotojams liko nesumokėtas atlyginimas. Jai UAB “V” (duomenys pakeisti) liko skolinga virš 2000 Lt, už 2010 metų vasario-kovo mėnesius, vaistininkei O. V. apie 300-400 Lt, Ai. S. apie 400 Lt, o A. S. apie 1000 Lt. Patikslino, kad UAB “V” (duomenys pakeisti) turėjo 4 darbuotojus. Dirbo ji, vaistininkė O. V., Ai. ir A. S.. Nuo 2009 m. spalio mėn. UAB “V” (duomenys pakeisti) patalpose įsikūrė UAB „G“ (t. 1, b. l. 78-80).

20Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja J. P. parodė, kad ji iki 2013-04-07 dirbo UAB „I“ vyr. buhaltere. K. Š. dirba UAB „I“ bankroto administratore. Bankroto administratorė K. Š. 2012 m., tikslios datos neatsimena, pavedė jai atlikti UAB “V” (duomenys pakeisti) perduotų dokumentų patikrinimą, t.y. buhalterinės apskaitos registrus. UAB “V” (duomenys pakeisti) vadovu buvo A. S.. Jis perduodavo bankroto administratorei K. Š. dokumentus dalimis, iš pradžių balansus ir didžiosios knygos likučius bankroto iškėlimo dienai. Po to bankroto administratorė pati su archyvarais važiavo pasiimti dokumentų pas A. S. į Vievį. Ji patikrino visus UAB “V” (duomenys pakeisti) sandorius už paskutinius tris metus. Kadangi UAB “V” (duomenys pakeisti) paskutiniais metais veiklos nevykdė, dokumentų buvo nedaug. Pagal bankroto administratorei perduotus balansą ir apskaitos žiniaraščius, pagal perduotus likučius, matėsi, kad atskaitingas asmuo A. S. yra skolingas apie 100000 Lt, tikslios sumos neatsimena. Pats A. S. jai ir bankroto administratorei prisipažino, kad tai jo skola, kurios neturėtų būti, tačiau jis neturėjo paaiškinimo kokiems tikslams buvo panaudoti tie pinigai ir nepristatė avanso apyskaitos, t.y. nepateikė pinigų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų. Ji turi buhalterio kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, tačiau neturi kvalifikacijos teikti audito paslaugas. Mano, kad padarytos patikros užtenka konstatuoti, jog UAB “V” (duomenys pakeisti) atskaitingas asmuo A. S. yra paėmęs apie 100000 Lt. Tai buvo galima nustatyti iš atskaitingų asmenų apskaitos apyvartos žiniaraščio. Kadangi konkrečiai paaiškinti A. S. nieko negalėjo, jokių dokumentų nepateikė, mano, kad tuos 100000 Lt iš UAB “V” (duomenys pakeisti) jis galėjo pasisavinti savo reikmėms. Apie tai buvo pranešta raštu A. S.. Buvo nustatytas laikotarpis atsiskaitymui ir pinigų įnešimui į bankroto administratoriaus, t.y. UAB „I“ sąskaitą, tačiau per nustatyta laikotarpį jis pinigų negrąžino (t. 1, b. l. 82-83).

21Iš 2014-02-17 Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo pateiktų duomenų matyti, kad UAB “V” (duomenys pakeisti) juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikė dokumentų patvirtintas kopijas už 2000-2004 m. ir 2010-2012 m. Metinių finansinių atskaitomybių juridinių asmenų registro tvarkytojui nepateikė (t. 3, b. l. 2-108).

22Iš 2014-03-03 VMI pateiktų duomenų matyti, kad UAB „V“ (duomenys pakeisti) VMI pateikė 2004-11-26 mokesčių deklaracijų formų teikimo elektroniniu būdu sutarties Nr. 22-62-211-11759498, 2004-11-26 įgaliojimo dėl paslaugų sutarties, 2013-08-22 Dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutarties Nr. 27.374-SE-77562 patvirtintas kopijas, patvirtintą nuorašą. 2004-11-26 Mokesčių deklaracijų formų teikimo elektroniniu būdu sutartis Nr. 22-62-211-11759498 nutraukta 2013-08-22. Prievolių apskaitos skyriaus turimais duomenimis 2014-02-18 UAB “V” (duomenys pakeisti) skolinga valstybės biudžetui 1956,65 Lt (Pridėtinės vertės mokesčio). Taip pat informavo, kad UAB “V” (duomenys pakeisti): nuo 2000-04-26 iki 2010-04-28 vadove buvo Ai. S., atstovaujančio asmens adresas: ( - ), nuo 2001-08-20 iki 2010-03-09 apskaitą tvarkantis asmuo buvo L. B., atstovaujančio asmens adresas: ( - ), nuo 2010-04-28 iki 2012-02-08 vadovas - buvo A. S., atstovaujančio asmens adresas: ( - ), nuo 2012-02-08 bankrutuojančios įmonės administratorius yra UAB „I“ (kodas ( - )), atstovaujančio asmens adresas nuo 2012-02-08 iki 2014-02-17. Nuo 2000-09-01 iki 2012-03-01 UAB “V” (duomenys pakeisti) atžvilgiu kontrolės veiksmai nebuvo atliekami (t. 1, b. l. 85-201).

232014-02-03 BUAB ,,V“ bankroto administratoriaus UAB „I“ įgaliota atstovė K. Š. pateikė ikiteisminiam tyrimui UAB “V” (duomenys pakeisti) ataskaitas, deklaracijas 2010 m., UAB “V” (duomenys pakeisti) dokumentus 2010 m. 04 mėn. - 2012 m. 01 mėn. (t. 1, b. l. 42-77).

24Iš 2014-08-27 specialisto išvados Nr. 5-1/99 matyti, kad tyrimui pateiktuose dokumentuose nėra duomenų apie tai, kas tvarkė UAB “V” (duomenys pakeisti) buhalterinę apskaitą nuo 2010-03-08. Tyrimui pateiktuose UAB “V” (duomenys pakeisti) vykdytų operacijų apskaitos registruose, pavadintuose „Sąskaitų apyvarta” įrašyta, kad grynų pinigų likučiai bendrovės kasoje buvo: 1. 2010-04-01 - 21.514,66 Lt (2 priedas, 1 lapas), 2. 2011-01-01 - 19.574,13 Lt (2 priedas, 2 lapas), 3. 2011-05-01 - 11.268,66 Lt (2 priedas, 3 lapas), 4. 2012-02-01 - 9.868,66 Lt (2 priedas, 4 lapas). Tačiau šiems UAB “V” (duomenys pakeisti) tyrimui pateiktoje medžiagoje nurodytiems kasos likučiams pagrindžiančių dokumentų nėra, nes tyrimui nebuvo pateikti FNTT 2014-07-21 raštu Nr.25/10-2-23-14722 (11 priedas) prašyti UAB „V ” tiriamojo laikotarpio nuo 2010-04-08 iki 2012-01-19 dokumentai: kasos knygos, Elektroninių kasos aparatų kasos knygos bei kasos operacijų apskaitos registrai ir kt. (Bankroto administratorė pranešė, kad minėti dokumentai jai perduoti nebuvo). Todėl pagal tyrimui pateiktus dokumentus negalima nustatyti kokie grynų pinigų likučiai buvo bendrovės kasoje 2010-04-08 bei 2012-01-19, nes tyrimui pateiktuose UAB “V” (duomenys pakeisti) apskaitos registruose, pavadintuose „Sąskaitų apyvarta”, nėra įrašų apie pardavimų apimtis bei neįrašyta, kokio dydžio grynų pinigų pajamas ir išlaidas Bendrovė turėjo tiriamuoju laikotarpiu. Dėl nurodytų aplinkybių pagal tyrimui pateiktus dokumentus negalima nustatyti, ar teisingai buvo pajamuojamos ir išlaiduojamos UAB “V” (duomenys pakeisti) piniginės lėšos laikotarpiu, kai bendrovėje vadovu dirbo A. S..

25Pagal tyrimui AB „Swedbank” (CD diske) pateiktus UAB “V” (duomenys pakeisti) dokumentus nustatyta, kad banko operacijų išrašuose tiriamuoju laikotarpiu nuo 2010-04-08 iki 2012-01-19 iš banko A. S. 2010-04-12 grynais pinigais gavo 400,00 Lt (3 priedas). Tyrimui pateiktoje (vienintelėje tiriamojo laikotarpio) kasos ataskaitoje už 2010 m. balandžio mėn. įrašyta, kad 2010-04-12 iš Ai. S. buvo gauta 400 Lt suma, ši suma buvo panaudota bendrovės administracinėms išlaidoms apmokėti: už automobilio remontą bei benzinui pirkti (7 priedas).

26Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2014-02-26 raštu Nr.(27.4-30-3)-RD-605 tyrimui pateiktoje UAB “V” (duomenys pakeisti) 2010 m. metinės pelno mokesčio deklaracijoje įrašyta, kad 2010 m. vaistinė turėjo 45 455 Lt pajamų (4 priedas). Tačiau tyrimui pateiktuose UAB “V” (duomenys pakeisti) pirminiuose apskaitos dokumentuose bei apskaitos registruose „Sąskaitų apyvarta” tiriamuoju laikotarpiu nuo 2010-04-08 iki 2012-01-19 nėra įrašų dėl gautų 45 455 Lt pajamų. Tyrimui pateiktuose UAB “V” (duomenys pakeisti) dokumentuose, segtuve pavadintame: „UAB “V” (duomenys pakeisti) 281285420, PRADĖTA: 2010 m. balandžio mėn., Baigta: 2012 m. sausio mėn., byloje 134 lapai”, įsegtas Bendrovės 2010 m. balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita už 2010 metus, kurioje nurodyta, kad per 2010 metus Bendrovė pardavimo pajamų neturėjo (8 priedas).

27Pagal VĮ Registrų centro tyrimui pateiktus duomenis UAB “V” (duomenys pakeisti) 2010 – 2012 m. metinių finansinės atskaitomybės formų [balansų, pelno (nuostolio) ataskaitų ir kt.] Juridinio asmenų registro tvarkytojui nepateikė (9 priedas). Tuo UAB “V” (duomenys pakeisti) pažeidė Įmonių finansinės atskaitomybės 2001-11-06 įstatymo Nr. IX 575 15 str. 1 ir 9 p. bei Akcinių bendrovių 2000 m. liepos 13 d. įstatymo Nr. VIII-1835 58 str. 3 d.

28Pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės 2001-11-06 įstatymo Nr. IX 575 reikalavimus: 15 str. 1 p.: „Metines finansines ataskaitas įmonės sudaro pasibaigus jų finansiniams metams”; 15 str. 9 p.: „Iki finansinių ataskaitų sudarymo į įmonės apskaitą turi būti įtrauktos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai”;. 27 str.: „Už įmonės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimą ir pateikimą Juridinių asmenų registrui atsako įmonės vadovas, valdymo ir priežiūros organų nariai įstatymų nustatyta tvarka pagal įstatymų atitinkamai vadovui, valdymo ir priežiūros organams priskirtą kompetenciją. Įmonės vadovas, valdymo ir priežiūros organų nariai, nevykdantys pareigų, pagal įstatymų atitinkamai vadovui, valdymo ir priežiūros organams priskirtą kompetenciją susijusių su įmonės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimu ir pateikimu Juridinių asmenų registrui, arba netinkamai jas vykdantys, privalo visą padarytą žalą atlyginti įmonei ir (arba) kitiems asmenims”.

29Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 2000 m. liepos 13 d. įstatymo Nr. VIII-1835 58 str. 3 d.: „Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal įstatymus ar numatytas įstatuose) per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.” (galioja nuo 2009-07-31 pagal 2009-07-17 LR įstatymą Nr. 354).

30Kaip minėta anksčiau, tyrimui nebuvo pateikti FNTT 2014-07-21 raštu Nr.25/10-2-23-14722 prašyti UAB “V” (duomenys pakeisti) tiriamojo laikotarpio nuo 2010-04-08 iki 2012-01-19 kasos knygos, elektroninių kasos aparatų kasos knygos, kasos operacijų apskaitos registrai nuo 2010-05-01, dėl to tyrimo metu pagal; tyrimui pateiktus dokumentus nėra galimybės nustatyti kokie grynų pinigų likučiai buvo UAB “V” (duomenys pakeisti) kasoje 2010-04-08 ir bankroto 2012-01-19 dienai.

31Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 16 p.: „Visos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą “, pagal šių taisyklų 30 p.: “Įmonių vadovai, finansininkai ir kasininkai atsako, kad jų įmonėse būtų laikomasi šių taisyklių”.

32Pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d.: „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu”, pagal 16 str. 1 d.: „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose”. Pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. IX-574 11 str. 1 d.: „Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ir apskaitos paslaugas teikianti įmonė atsako už buhalterinių įrašų teisingumą ...<>...”, pagal 14 str. 2 d.: „Už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys”. Pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. IX-574 21 str. 1 d.: „Už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas”, pagal šio straipsnio 2 d.: “Už apskaitos dokumentų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas”.

33Tyrimui pateiktuose UAB “V” (duomenys pakeisti) apskaitos registruose nurodyta, kad tiriamojo laikotarpio pradžiai 2010-04-01 ir pabaigai - 2012-01-19 A. S. buvo skolingas bendrovei 101 200,00 Lt (2 ir 5 priedai). Pagal tyrimui pateiktus UAB “V” (duomenys pakeisti) pirminius apskaitos dokumentus nustatyta, kad 101 000 Lt A. S. skola Bendrovei susidarė nuo 2004 metų gruodžio 31 d., kai A. S. buvo išrašyti du kasos išlaidų orderiai, kuriuose buvo įforminta, kad jam atsiskaitytinai išmokėta iš viso 101 000,00 Lt, iš jų: 1. 2004-12-31 kasos išlaidų orderiu Nr. 362 - 51.000,00 Lt, 2. 2004-12-31 kasos išlaidų orderiu Nr. 363 - 50.000,00 Lt (6 priedas). Nurodytuose kasos išlaidų orderiuose ties vyr. buhalterio ir pinigų gavėjo yra neįskaitomi parašai (6 priedas).

34Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių: 9 p.: „Įmonė gali išmokėti pinigus įmonės darbuotojams (atskaitingiems asmenims; toliau vadinama – atskaitingas asmuo), ...<>... Išmokant pinigus iš kasos, išrašomas kasos išlaidų orderis. Atskaitingas asmuo, gautais pinigais atsiskaitęs su kitais ūkio subjektais, ūkininkais arba gyventojais, pateikia įmonės buhalterijai pinigų sumokėjimą įrodančius dokumentus, kuriuos surašo į avanso ataskaitą, – nurodo joje šių dokumentų pavadinimus, numerius, datas, išmokėtas sumas. Atskaitingas asmuo su buhalterija atsiskaito finansininko nustatyta ir įmonės vadovo patvirtinta tvarka bei terminais (biudžetinėse įstaigose – ne rečiau kaip kartą per mėnesį). Nepanaudotų pinigų grąžinimas į kasą įforminamas kasos pajamų orderiu. 10 p.: „Į kasą pinigai priimami iš atskaitingo asmens, kuris įmonės vardu gavo pinigus iš kitų ūkio subjektų arba gyventojų už jiems parduotą turtą, suteiktas paslaugas arba avansą. Jeigu naudoti kasos aparatų neprivaloma, atskaitingas asmuo, gavęs iš gyventojų arba ūkio subjektų pinigus, išrašo pinigų priėmimo kvitą. Vienas pinigų priėmimo kvito egzempliorius lieka atskaitingam asmeniui, o antrasis atiduodamas pinigų mokėtojui. Atskaitingas asmuo gautus pinigus su jų gavimą įrodančiais dokumentais atiduoda į kasą. Pinigų priėmimas į kasą įforminamas kasos pajamų orderiu, atskaitingam asmeniui išduodamas kasos pajamų orderio kvitas. Pinigų sumokėjimo tvarką ir terminus (ne rečiau kaip kartą per mėnesį) atskaitingam asmeniui nustato finansininkas ir patvirtina įmonės vadovas”.

35Tyrimui pateiktuose UAB “V” (duomenys pakeisti) apskaitos dokumentuose nėra duomenų ar A. S., kaip atskaitingas asmuo, pagal anksčiau nurodytus teisės aktų reikalavimus atsiskaitinėjo už atsiskaitytinai gautus pinigus. Tyrimui pateiktuose UAB “V” (duomenys pakeisti) apskaitos registruose „Sąskaitų apyvarta” laikotarpiu nuo 2010-04-08 iki 2012-01-19 nėra įrašų, dėl A. S. atsiskaitytinai gautų lėšų bei atsiskaitymus, nėra įrašų, kad jis atsiskaitė už nurodytą 101 000,00 Lt atsiskaitytinai gautą sumą.

36Tyrimui nebuvo pateikta UAB “V” (duomenys pakeisti) tiriamojo laikotarpio nuo 2010-04-01 iki 2012-01-19 dalis pirminių apskaitos dokumentų, elektroninių kasos aparatų knygos, bendrovės kasos knygos ir kt., kurie buvo prašyti FNTT 2014-07-21 raštu Nr.25/10-2-23-14722 (11 priedas), dėl to tyrimo metu pagal tyrimui pateiktus dokumentus negalima nustatyti ar UAB “V” (duomenys pakeisti) nurodytu laikotarpiu turėjo realizacines pajamas, nes tyrimui pateiktuose UAB “V” (duomenys pakeisti) apskaitos registruose, pavadintuose „Sąskaitų apyvarta” už 2010 ir 2011 metus nėra įrašų apie pardavimų apimtis, neįrašytos operacijos dėl lėšų gavimo iš vaistinės prekybos (pagal elektroninių kasos aparatų duomenis) (2, 4, 8 priedai).

37Pagal VĮ Registrų centro tyrimui pateiktus duomenis UAB “V” (duomenys pakeisti) 2010 – 2012 m. metinių finansinės atskaitomybės formų [balansų, pelno (nuostolio) ataskaitų ir kt.] Juridinio asmenų registro tvarkytojui nepateikė (9 priedas). Tuo UAB “V” (duomenys pakeisti) pažeidė Įmonių finansinės atskaitomybės 2001-11-06 įstatymo Nr. IX 575 15 str. 1 ir 9 p. bei Akcinių bendrovių 2000 m. liepos 13 d. įstatymo Nr. VIII-1835 58 str. 3 d.

38Kadangi tyrimui nebuvo pateikti UAB “V” (duomenys pakeisti) tiriamojo laikotarpio nuo 2010-04-01 iki 2012-01-19 elektroninių kasos aparatų knygos, bendrovės kasos knygos ir kiti dokumentai, kurie buvo prašyti FNTT 2014-07-21 raštu Nr.25/10-2-23-14722, dėl to tyrimo metu pagal tyrimui pateiktus dokumentus negalima nustatyti kokie grynų pinigų likučiai buvo UAB “V” (duomenys pakeisti) kasoje 2010-04-08 bei bankroto 2012-01-19 dienai.

39Pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. IX-574 21 str. 1 d.: „Už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas”, pagal šio straipsnio 2 d.: “Už apskaitos dokumentų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas”.

40UAB “V” (duomenys pakeisti) apskaitos registruose, pavadintuose „Sąskaitų apyvarta 2010 m.” įrašyta, kad Bendrovė 2010-04-01 turėjo ilgalaikio materialaus turto, kurio įsigijimo savikaina nurodytai datai buvo 105 813,89 Lt (2 priedas 1, 5-6 lapai). Tyrimui pateiktame UAB “V” (duomenys pakeisti) bankroto administratorės apskaitos registre „UAB “V” (duomenys pakeisti) Sąskaitų apyvarta”, kuriame nurodyti likučiai 2012 01 01 ir 2012 02 01, įrašyta, kad ilgalaikio turto likučiai 2012 02 01 – 655,62 Lt, iš jų: ilgalaikio nematerialaus turto – 1,00 Lt ir ilgalaikio materialaus turto–654,62 Lt (2 priedas 7 lapas).

41UAB “V” (duomenys pakeisti) tyrimui pateiktuose ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraščiuose 2010-01-01 buvo įrašytas vaistinės pastatas, kuris nuo 2010-04-01 apskaitoje neįrašytas, tačiau duomenų, kad vaistinės pastatas buvo parduotas ar kt., tyrimui pateiktoje medžiagoje nėra, apskaitoje dėl pastato nurašymo ar kt. įrašų nėra. Bankroto administratoriui 2012-01-01 pateiktuose balansuose bei apskaitos registruose 2012-03-01 vaistinės pastatas turimo ilgalaikio turto dalyje neįrašytas (2 priedas).

42Pagal Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinto Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2008-09-16 įsakymo Nr.VAS-9 „Dėl 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas” naujos redakcijos 11 str.: „Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.” Pagal 38 str.: „Ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus investicinį, jį įsigijus ar pasigaminus, registruojamas apskaitoje įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, vėliau, atsižvelgiant į įmonės pasirinktą apskaitos politiką, jis gali būti apskaitomas vienu iš šių būdų: 38.1. įsigijimo savikaina; 38.2. perkainota verte.” Pagal šio įsakymo 71-83 str. „Nurašomas visiškai nudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas,..<>..nenaudojamas įmonės veikloje, apskaitoje registruojamas atskiroje sąskaitoje. Balanse šis turtas parodomas toje pačioje turto grupėje, kuriai jis buvo priskirtas, kol buvo naudojamas. Aiškinamajame rašte turi būti pateikiama informacija apie laikinai nenaudojamą turtą.”

43UAB “V” (duomenys pakeisti) tyrimui pateiktuose dokumentuose yra 2011-04-21 “TRANSPORTO PRIEMONIŲ PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIS”, kurioje įrašyta, kad UAB “V” (duomenys pakeisti) pardavė M. S., gyvenančiam, ( - ), automobilį AUDI A8 (automobilio pagaminimo metai nenurodyti), už 1000,00 Lt. Sutartyje įrašyta: transporto priemonės pardavėjas - A. S., transporto priemonės pirkėjas - M. S., ties nurodytomis pavardėmis parašai yra (10 priedo 2 lapas). Tyrimui pateiktoje medžiagoje yra 2011 m. kovo 29 d. UAB “V” (duomenys pakeisti) išrašytas kasos išlaidų orderis, kuriame įrašyta, kad UAB „Swedbank” pagal 2011-03-29 „Pabaigos aktą” už lizingu pirktą automobilį sumokėta 8.690,00 Lt (10 priedo 3-5 lapai). Be to, 2011-04-15 UAB “V” (duomenys pakeisti) už automobilio draudimą sumokėjo 615,00 Lt (10 priedo 6 lapas). UAB “V” (duomenys pakeisti) 2011-04-21 įformintame kasos pajamų orderyje, serija VIE Nr.0002632, įrašyta, kad M. S. už automobilį sumokėjo 1.000,00 Lt, pinigus gavo kasininkas - A. S. (10 priedo 1 lapas). UAB “V” (duomenys pakeisti) tyrimui pateiktuose ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraščiuose turimo automobilio vertė 2010 metų pradžiai buvo nurodyta – 47.920,00 Lt (2 priedo 5 lapas). Tačiau UAB „V” 2011-04-21 pardavė M. S. automobilį AUDI A8 už 1.000,00 Lt (10 priedo 1, 2 lapai).

44Tyrimui nebuvo pateikti FNTT 2014-07-21 raštu Nr.25/10-2-23-14722 (11 priedas) prašyti UAB „V” tiriamojo laikotarpio nuo 2010-04-08 iki 2012-01-19 dokumentai: kasos knygos, elektroninių kasos aparatų kasos knygos bei kasos operacijų apskaitos registrai (nuo 2010-05-01), atskaitingo asmens A. S. avanso apyskaitos, atskaitingų asmenų apskaitos registrai (Bankroto administratorė pranešė, kad minėti dokumentai jai perduoti nebuvo). Todėl pagal tyrimui pateiktus dokumentus negalima nustatyti, kokie grynų pinigų likučiai buvo bendrovės kasoje 2010-04-08 bei 2012-01-19, nes tyrimui pateiktuose UAB “V” (duomenys pakeisti) apskaitos registruose, pavadintuose „Sąskaitų apyvarta”, nėra įrašų apie pardavimų apimtis, neįrašyta kokio dydžio grynų pinigų pajamas ir išlaidas Bendrovė turėjo tiriamuoju laikotarpiu. Dėl nurodytų aplinkybių pagal tyrimui pateiktus dokumentus negalima nustatyti, ar teisingai buvo pajamuojamos ir išlaiduojamos UAB “V” (duomenys pakeisti) piniginės lėšos laikotarpiu, kai bendrovėje vadovu dirbo A. S..

45Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto 2001 m. kovo 20 d. įstatymo Nr. IX-216 10 str. 7 d.: „įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų ir privalo perduoti įmonės turtą ir visus dokumentus bankrutuojančios įmonės administratoriui”, pagal 4 p. 6 d.: „Nustatyti laikotarpį, ne ilgesnį kaip 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus”.

46Pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. IX-574 21 str. 2 d.: “Už apskaitos dokumentų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas”.

47Tyrimo metu nustatyta, kad UAB “V” (duomenys pakeisti) vyr. finansininkės pareigas ėjo ir tvarkė buhalterinę apskaitą L. B. iki 2010-03-08. Tačiau tyrimui pateiktuose dokumentuose nėra duomenų kas nuo 2010-03-08 tvarkė UAB “V” (duomenys pakeisti) buhalterinę apskaitą, ir ar UAB „V” vadovas nuo 2010-03-08 organizavo buhalterinės apskaitos tvarkymą. Pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. IX-574 21 str. 1 d.: „Už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas”.

48Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 16 p.: „Visos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą “, pagal šių taisyklų 30 p.: “Įmonių vadovai, finansininkai ir kasininkai atsako, kad jų įmonėse būtų laikomasi šių taisyklių”.

49Pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d.: „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu”, pagal 16 str. 1 d.: „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose”.

50Pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. IX-574 11 str. 1 d.: „Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ir apskaitos paslaugas teikianti įmonė atsako už buhalterinių įrašų teisingumą ...<>...”, pagal 14 str. 2 d.: „Už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys”.

51Pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. IX-574 21 str. 1 d.: „Už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas”.

52Tyrimui nebuvo pateikta dalis UAB “V” (duomenys pakeisti) buhalterinės apskaitos dokumentų už tiriamąjį laikotarpį nuo 2010-04-08 iki 2012-01-19, kurie buvo prašyti FNTT 2014-07-21 raštu Nr.25/10-2-23-14722: kasos knygos, elektroninių kasos aparatų kasos knygos, kasos ir banko operacijų apskaitos registrai, atskaitingų asmenų avanso apyskaitos bei atskaitingų asmenų apskaitos registrai ir kt. (UAB “V” (duomenys pakeisti) bankroto administratorė pranešė, kad prašyti vaistinės dokumentai bei grynų pinigų likučiai jai nebuvo perduoti). Pagal tyrimui pateiktus dokumentus negalima nustatyti kokie grynų pinigų likučiai buvo bendrovės kasoje 2010-04-08 bei 2012-01-19, nes tyrimui pateiktuose UAB “V” (duomenys pakeisti) apskaitos registruose, pavadintuose „Sąskaitų apyvarta”, nėra įrašų apie pardavimų apimtis, neįrašyta kokio dydžio grynų pinigų pajamas ir išlaidas Bendrovė turėjo tiriamuoju laikotarpiu. Dėl nurodytų aplinkybių pagal tyrimui pateiktus dokumentus negalima nustatyti, ar teisingai buvo pajamuojamos ir išlaiduojamos UAB “V” (duomenys pakeisti) piniginės lėšos. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos 2014-02-26 raštu Nr.(27.4-30-3)-RD-605 tyrimui patektoje UAB “V” (duomenys pakeisti) 2010 m. metinėje pelno mokesčio deklaracijoje įrašyta, kad 2010 metais vaistinė turėjo 45 455 Lt pajamų. Tačiau tyrimui patektuose UAB “V” (duomenys pakeisti) dokumentuose yra Bendrovės 2010 m. balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita už 2010 metus, pelno (nuostolio) ataskaitoje nurodyta, kad per 2010 metus Bendrovė pardavimo pajamų neturėjo.

53Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintų taisyklių „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės” 16 p.: „Visos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą “, pagal šių taisyklų 30 p.: “Įmonių vadovai, finansininkai ir kasininkai atsako, kad jų įmonėse būtų laikomasi šių taisyklių”.

54Pagal VĮ Registrų centro pateiktus duomenis UAB “V” (duomenys pakeisti) 2010-2012 m. metinių finansinių atskaitomybių Juridinio asmenų registro tvarkytojui nepateikė. Tuo UAB “V” (duomenys pakeisti) pažeidė Įmonių finansinės atskaitomybės 2001-11-06 įstatymo Nr. IX 575 15 str. 1 ir 9 p. bei Akcinių bendrovių 2000 m. liepos 13 d. įstatymo Nr. VIII-1835 58 str. 3 d.

55Pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės 2001-11-06 įstatymo Nr. IX 575 reikalavimus: 15 str. 1 p.: „Metines finansines ataskaitas įmonės sudaro pasibaigus jų finansiniams metams”; 15 str. 9 p.: „Iki finansinių ataskaitų sudarymo į įmonės apskaitą turi būti įtrauktos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai”;. 27 str.: „Už įmonės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimą ir pateikimą Juridinių asmenų registrui atsako įmonės vadovas, valdymo ir priežiūros organų nariai įstatymų nustatyta tvarka pagal įstatymų atitinkamai vadovui, valdymo ir priežiūros organams priskirtą kompetenciją. Įmonės vadovas, valdymo ir priežiūros organų nariai, nevykdantys pareigų, pagal įstatymų atitinkamai vadovui, valdymo ir priežiūros organams priskirtą kompetenciją susijusių su įmonės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimu ir pateikimu Juridinių asmenų registrui, arba netinkamai jas vykdantys, privalo visą padarytą žalą atlyginti įmonei ir (arba) kitiems asmenims”.

56Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 2000 m. liepos 13 d. įstatymo Nr. VIII-1835 58 str. 3 d.: „Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal įstatymus ar numatytas įstatuose) per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.” (galioja nuo 2009-07-31 pagal 2009-07-17 LR įstatymą Nr.354).

57Pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d.: „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu”, pagal 16 str. 1 d.: „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose”.

58Pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. IX-574 11 str. 1 d.: „Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ir apskaitos paslaugas teikianti įmonė atsako už buhalterinių įrašų teisingumą ...<>...”, pagal 14 str. 2 d.: „Už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys”.

59UAB “V” (duomenys pakeisti) apskaitoje nurodyta, kad Bendrovė 2010-01-01 turėjo ilgalaikio turto už 105.813,89 Lt, o 2011-12-31 bankroto administratoriui pateiktame balanse nurodyta, kad turimo likusio ilgalaikio turto yra už 656 Lt (plačiau šių išvadų 6-7 psl.). UAB “V” (duomenys pakeisti) ilgalaikio turto apskaitoje 2010-01-01 buvo įrašytas vaistinės pastatas, kuris nuo 2010-04-01 apskaitoje neįrašytas, tačiau duomenų, kad vaistinės pastatas buvo parduotas ar kt., tyrimui pateiktoje medžiagoje nėra, apskaitoje dėl pastato nurašymo ar kt. įrašų nėra. Bankroto administratoriui pateiktuose balansuose bei apskaitos registruose 2012-01-01 ir 2012-03-01 vaistinės pastatas turimo ilgalaikio turto dalyje neįrašytas (plačiau šios išvados 6-7 psl.).

60Pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d.: „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu”, pagal 16 str. 1 d.: „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose”.

61Pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. IX-574 11 str. 1 d.: „Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ir apskaitos paslaugas teikianti įmonė atsako už buhalterinių įrašų teisingumą ...<>...”, pagal 14 str. 2 d.: „Už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys”.

62Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto 2001 m. kovo 20 d. įstatymo Nr. IX-216 10 str. 7 d.: „įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų ir privalo perduoti įmonės turtą ir visus dokumentus bankrutuojančios įmonės administratoriui”, pagal 4 p. 6 d.: „Nustatyti laikotarpį, ne ilgesnį kaip 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus”.

63UAB “V” (duomenys pakeisti) iki 2010-03-08 vyr. finansininkės pareigas ėjo ir buhalterinę apskaitą tvarkė L. B.. Tyrimui pateiktoje medžiagoje nėra duomenų, kas nuo 2010-03-08 tvarkė UAB “V” (duomenys pakeisti) buhalterinę apskaitą.

64Pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. IX-574 21 str. 1 d.: „Už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas”.

65Dėl nurodytų aplinkybių pagal tyrimui pateiktus dokumentus iš dalies nėra galimybės nustatyti UAB “V” (duomenys pakeisti) veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros per tiriamąjį laikotarpį nuo 2010-04-08 iki 2012-01-19 (t. 5, b. l. 29-71 ).

66Pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta veika atitinka baudžiamojo įstatymo numatytą nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtį (BK 2 str. 4 d.). Nusikalstamos veikos sudėtis yra baudžiamajame įstatyme numatytų objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių, kurie apibūdina pavojingą veiką kaip tam tikrą nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, visuma.

67Pažymėtina, kad pagal BK 183 str. 1 d. atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą arba jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę, o to paties straipsnio 2 d., be kitų kvalifikuojamųjų požymių, nustatyta baudžiamoji atsakomybė už didelės vertės svetimo turto pasisavinimą. Pagal BK 190 str. 1 d. turtas yra didelės vertės, kai jo vertė viršija 250 MGL dydžio sumą. Turto pasisavinimas (BK 183 str.) – tai neteisėtas, neatlygintinas, kaltininkui svetimo, jam patikėto ar jo žinioje buvusio turto (turtinės teisės) pavertimas savo turtu, pažeidžiant turto patikėjimo ar perdavimo jo žiniai sąlygas, t. y. kai imama elgtis su juo kaip su nuosavu ir taip padaroma žala turto savininkui. Pasisavinimas laikomas baigtu neteisėtai užvaldžius svetimą turtą ir turint realią galimybę juo naudotis ar disponuoti, o tolesni kaltininko veiksmai su juo šios veikos kvalifikavimui reikšmės neturi. Baudžiamoji atsakomybė už turto pasisavinimą galima tik esant tiesioginei tyčiai, t.y. suvokiant svetimo turto pavertimo savu turtu aplinkybę, numatant daromą žalą šio turto savininkui netekus turto (turtinės teisės) ir norint šių padarinių (kasacinės nutartys Nr. 2K-171/2010, 2K-208/2008, 2K-7-198/2008, 2K–733/2007, 2K-123/2007).

68Pagal BK 183 str. atsako tas asmuo, kuriam nusikalstamos veikos padarymo metu turtas (turtinė teisė) buvo patikėtas ar perduotas jo žiniai. Kaltinamasis A. S. teisiamajame posėdyje paaiškino, kad nuo 2010-04-28 iki 2012-03-23 jis buvo UAB “V” (duomenys pakeisti) direktoriumi. Vilniaus apygardos teismo 2012-01-19 nutartimi UAB “V” (duomenys pakeisti) buvo iškelta bankroto byla ir paskirtas bankroto administratorius. A. S. direktoriaus pareigas ėjo iki 2012-03-23. Taigi kaltinamojo parodymai bei rašytiniai bylos įrodymai patvirtina, kad A. S. kaltinime nurodytu laikotarpiu buvo UAB “V” (duomenys pakeisti) direktoriumi bei atsakė už tinkamą įmonės buhalterinės apskaitos organizavimą. Dėl šių užimamų pareigų bendrovės turtas buvo jo žinioje. Taigi, dėl užimamų pareigų A. S. atitinka specialius nusikalstamos veikos (turto pasisavinimo) subjekto požymius.

69Byloje taip pat nustatyta, jog A. S., kaip UAB “V” (duomenys pakeisti) darbuotojui, buvo išrašyti du kasos išlaidų orderiai, kuriuose buvo įforminta, kad jam atsiskaitytinai išmokėta iš viso 101000 Lt suma, t.y. 2004-12-31 kasos išlaidų orderis Nr. 362 - 51000 Lt ir 2004-12-31 kasos išlaidų orderis Nr. 363 - 50000 Lt. Kaltinamasis neneigia pasirašęs minėtus dokumentus, kad parašai nesuklastoti patvirtina ir liudytojos L. B. parodymai. Šie dokumentai ir juose esantys kaltinamojo ir vyr. buhalterės parašai patvirtina, kad juose nurodytos pinigų sumos buvo išmokėtos ir jais realiai disponavo kaltinamasis. A. S. teisme patvirtino, jog pagal šiuos kasos išlaidų orderius jis iš įmonės kasos pasiėmė 101 000 Lt grynųjų pinigų sumą. BK 183 str. 2 d. numatytas nusikaltimas laikomas baigtu kaltinamajam gavus grynuosius pinigus ir taip įgijus realią galimybę jais naudotis bei disponuoti savo nuožiūra.

70Specialisto išvada nustatyta, kad UAB “V” (duomenys pakeisti) apskaitos dokumentuose nėra duomenų ar A. S., kaip atskaitingas asmuo, atsiskaitė už atsiskaitytinai gautus pinigus. Be to, UAB “V” (duomenys pakeisti) apskaitos registruose „Sąskaitų apyvarta“ nėra įrašų, dėl A. S. atsiskaitytinai gautų lėšų ir kad jis atsiskaitė už nurodytą 101000 Lt atsiskaitytinai gautą sumą. A. S. teisiamojo posėdžio metu paaiškino, kad šie pinigai nebuvo panaudoti įmonės poreikiams tenkinti, t.y. kaltinamasis savo žinioje turėtą UAB “V” (duomenys pakeisti) turtą pasisavino.

71Taigi, byloje neabejotinai nustatyta, kad A. S., būdamas bendrovės vadovu, žinojo, jog iš įmonės gautos lėšos yra jo žinioje ir, kad jis yra atsakingas už gautų lėšų panaudojimą bendrovės reikmėms. Tačiau paimdamas UAB “V” (duomenys pakeisti) priklausančius grynuosius pinigus ir nepanaudodamas lėšų bendrovės reikmėms, žinojo, jog daro turtinę žalą UAB “V” (duomenys pakeisti), dėl ko bendrovė neteko jai priklausančio turto – grynųjų pinigų ir negalėjo vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, bei to norėjo, t.y. veikė tiesiogine tyčia. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, kaltinamojo A. S. pasisavinta pinigų suma viršija 250 MGL dydžio sumą (BK 190 str.), todėl jo veika tinkamai kvalifikuota pagal BK 183 str. 2 d.

72Pagal BK 222 str. 1 d. atsako tas, kas apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą arba paslėpė, sunaikino ar sugadino apskaitos dokumentus, jeigu dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Buhalterinės apskaitos tvarkymas vertintinas kaip procesas, kurio metu atliekami įvairūs veiksmai siekiant registruoti, grupuoti ir apibendrinti ūkines operacijas ir įvykius, taip gaunant informaciją, reikalingą ekonominiams sprendimams priimti ir (arba) finansinei atskaitomybei sudaryti. Kartu apgaulingas teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymas – tai buhalterinės apskaitos tvarkymas sąmoningai pažeidžiant teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, reikalavimus (pvz., dvigubos buhalterinės apskaitos vedimas, dalies ar visų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių nefiksavimas apskaitos dokumentuose ir pan.). BK 222 str. numatyto nusikaltimo sudėtis yra materiali, todėl baudžiamoji atsakomybė kyla tik tuo atveju, kai sukelia šiame BK straipsnyje numatytus padarinius – dėl tyčinių buhalterinės apskaitos pažeidimų negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Įstatyme šie padariniai suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl pakanka nustatyti bent vieną iš jų, kad asmuo būtų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo padariniai nustatomi kompetentingų įstaigų patikrinimo, revizijos aktais, audito ataskaita arba specialisto išvada, ekspertizės aktu (kasacinė nutartis Nr. 2K-233/2014). Pagal teismų praktiką bylose dėl BK 222 str. taikymo realią asmens veiklą, jo ūkinę, komercinę, finansinę būklę, nuosavą kapitalą, įsipareigojimų dydį ir struktūrą turi būti įmanoma nustatyti analizuojant tik to asmens (ūkio subjekto) buhalterinės apskaitos dokumentus. Jei to padaryti tokiu būdu (o ne atliekant priešpriešinius patikrinimus, ikiteisminį tyrimą ir pan.) negalima, atsiranda BK 222 str. numatyti padariniai ir kaltininkui kyla baudžiamoji atsakomybė (kasacinės nutartys Nr. 2K-11/2008, 2K-426/2013, 2K-16/2014, 2K-233/2014).

73Nagrinėjamoje byloje atlikus UAB “V” (duomenys pakeisti) ūkinės–finansinės veiklos tyrimą buvo nustatyta, kad įmonės buhalterinė apskaita buvo vedama nesilaikant teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų t. 5, b.l. 29-71 ). Padaryti pažeidimai ir dėl jų kilę padariniai aprašyti 2014 m. rugpjūčio 11 d. specialisto išvadoje, kurioje konstatuota, kad laikotarpiu nuo 2010-04-08 iki 2012-01-19 nėra galimybės nustatyti UAB “V” (duomenys pakeisti) veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros. Taigi šie duomenys patvirtina esant BK 222 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos objektyviuosius požymius.

74Pažymėtina, kad apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo nusikaltimo subjektai yra asmenys, atsakingi už buhalterinės apskaitos tvarkymą pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 10, 11 ir 21 straipsnius: 1) vyriausiasis buhalteris (buhalteris) – tais atvejais, kai ūkio subjektas turi savarankišką buhalterinės apskaitos tarnybą. Šiuo atveju ūkio subjekto vadovas gali būti nusikaltimo bendrininkas; 2) konkretaus struktūrinio padalinio apskaitos tarnybos vadovas (buhalteris) – kai ūkio subjektas susideda iš kelių struktūrinių padalinių. Ūkio subjekto vyriausiasis buhalteris ir ūkio subjekto vadovas gali būti nusikaltimo bendrininkai; 3) apskaitos paslaugas teikiančios įmonės specialistai – tais atvejais, kai įmonės buhalterinė apskaita tvarkoma pagal sutartis su tokiomis įmonėmis; 4) už buhalterinės apskaitos dokumentų paslėpimą, sunaikinimą ar sugadinimą atsako veiką padaręs asmuo. Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonės vadovas yra atsakingas už tinkamą buhalterinės apskaitos organizavimą, t. y. už tai, kad įmonėje būtų vedama buhalterinė apskaita, taip pat už dokumentų ir apskaitos išsaugojimą, tačiau, pagal teismų formuojamą praktiką, esant tam tikroms sąlygoms, jis gali būti pripažintas BK 222 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos vykdytoju. Tokiais atvejais pripažįstamos situacijos, kai apgaulingai apskaitai vesti įmonės vadovas panaudoja nekaltą asmenį, t. y. asmenį, atsakingą už buhalterinės apskaitos tvarkymą, bet nežinantį apie tai, kad apskaitos dokumentai, kuriais remiantis tvarkoma buhalterinė apskaita, yra apgaulingi. Buhalterinę apskaitą tvarkantis subjektas nėra atsakingas už pateikiamų pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų turinį ar už tokių dokumentų nepateikimą jam, todėl, jei įmonės vadovas sąmoningai nepateikia apskaitą tvarkančiam asmeniui visų buhalterinės apskaitos dokumentų, vadovaujantis tarpinio vykdymo institutu, jis laikomas šio nusikaltimo vykdytoju (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-454/2012, 2K-41/2012, 2K-569/2012, 2K-430/2013, Nr. 2K-363/2014, 2K-7-176-303/2015).

75Bylos įrodymais nustatyta, kad tiriamuoju laikotarpiu nėra duomenų, kas nuo 2010-03-08 tvarkė bendrovės buhalterinę apskaitą, o bendrovės direktorius buvo kaltinamasis A. S.. Atsižvelgiant į tai, kad už buhalterinės apskaitos organizavimą atsakingas įmonės direktorius, kaltinamasis yra tinkamas subjektas inkriminuojamos veikos. Šiuo aspektu pažymėtina, kad, tapdamas įmonės vadovu, asmuo įgyja ne tik įgaliojimus ją valdyti, atstovauti, jos vardu priimti sprendimus, tačiau ir prisiima daugybę su įmonės valdymu susijusių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme bei kituose teisės aktuose, tarp jų – ir Buhalterinės apskaitos įstatyme nustatytas pareigas tinkamai bei sąžiningai organizuoti įmonės buhalterinę apskaitą. Byloje ištirtais ir įvertintais įrodymais nustatyta, kad kaltinamasis žinojo ir suvokė, jog buhalterinė apskaita tvarkoma pgaulingai, neužtikrino tinkamo buhalterinės apskaitos tvatkymo ir nors nesiekė, tačiau sąmoningai leido kilti baudžiamajame įstatyme nustatytiems padariniams, t.y. nusikalstamą veiką padarė netiesiogine tyčia. Taigi kaltinamojo veikoje nustatyti visi objektyvieji ir subjektyvieji BK 222 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Nagrinėjamu atveju kvalifikacija pagal BK 222 straipsnio 1 dalį teisinga.

76Skirdamas bausmę A. S., teismas atsižvelgia į tai, kad jis padarė vieną apysunkį (BK 11 str. 4 d.) ir vieną sunkų (BK 11 str. 5 d.) nusikaltimus, anksčiau neteistas, galiojančių administracinių nuobaudų neturi, nedirba, išsiskyręs, turi tris vaikus. A. S. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.), atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Kaltinamasis Vilniaus priklausomybės ligų centre ir VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre nesigydė. Nuo 2009-09-07 iki 2009-09-11 gydėsi Respublikinėje psichiatrinėje ligoninėje, diagnozė: psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant alkoholį, sunkus abstinencijos sindromas. 2015-04-29 Vilniaus 1 teismo psichiatrijos skyriaus specialisto išvada nustatyta, kad teismo psichiatrinę ekspertizę skirti netikslinga. Nustačius A. S. atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir nenustačius jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių, atsižvelgus į jo padarytų nusikalstamų veikų pobūdį, pavojingumą visuomenei, į nuteistojo asmenybę, yra pakankamas pagrindas jam paskirti straipsnių sankcijose numatytų laisvės atėmimo bausmių minimumus, o vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 5 d. 1 p., šias bausmes subendrinti apėmimo būdu esant idealiai nusikalstamų veikų sutapčiai, švelnesnę bausmę apimant griežtesne.

77Kadangi baudžiamoji byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka, kaltinamasis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas, yra pagrindas taikyti BK 641 str. nuostatas ir A. S. paskirtą laisvės atėmimo bausmę sumažinti vienu trečdaliu.

78Pagal BK 75 str. 1 d. (2015 m. kovo 19 d. įstatymo Nr. XII-1554 redakcija) nuostatas, asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus (išskyrus labai sunkius nusikaltimus), teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Taigi naujoji BK 75 str. 1 d. redakcija, įsigaliojusi nuo 2015 m. kovo 24 d., numato galimybę asmeniui, nuteistam už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus (išskyrus labai sunkius nusikaltimus), atidėti bausmės vykdymą.

79A. S. padaryti nusikaltimai nepriskiriami prie labai sunkių nusikaltimų. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Vadovaujantis teismų praktika, spręsdamas dėl galimybės asmeniui atidėti paskirtos bausmės vykdymą, teismas turi atsižvelgti į visas aplinkybes, lemiančias nusikalstamos veikos pavojingumą (nusikaltimo padarymo būdą, įrankius ir priemones, laiką, vietą, pasekmių sunkumą, kaltės formą, tikslą ir motyvą), kaltininko asmenybę (ankstesnius nusikaltimus ar kitus teisės pažeidimus, polinkį į girtavimą, narkotinių ar kitų svaiginamųjų priemonių vartojimą, vertybinę orientaciją, požiūrį į darbą, asmens charakteristiką ir pan.), elgesį po nusikaltimo padarymo (atvykimą ir prisipažinimą, gailėjimąsi, padėjimą išaiškinti nusikaltimą ir kitus bendrininkus, žalos atlyginimą ir pan.). Šie duomenys turi sudaryti prielaidas išvadai, kad nuteistojo resocializacija galima be realaus laisvės atėmimo. Teismas taip pat turi įvertinti ir tai, kaip bausmės vykdymas paveiktų kaltininko teigiamus socialinius ryšius (kasacinės nutartys Nr. 2K-109/2010, 2K-149/2011, 2K-488/2013).

80A. S. padaryti nusikaltimai negali būti vertinami kaip itin pavojingi, už kuriuos jam šioje byloje turėtų būti paskirtos realios laisvės atėmimo bausmės. A. S. asmenybė negali būti vertinama kaip kelianti grėsmę visuomenės saugumui. Kaltinamasis yra saistomas tvirtų socialinių ryšių, turi tris vaikus, priklausomybės nuo narkotinių bei psichotropinių medžiagų neturi. Dėl padarytų nusikalstamų veikų prisipažino, nuoširdžiai gailisi, nuteistojo teigimu, nusikalstamas veikas padarė dėl patirties stokos ir dėl to, kad norėjo padėti onkologine liga sergančiam tėvui. Nuo nusikaltimų padarymo yra praėjęs didesnis nei trejų metų laikotarpis. Byloje nėra jokių duomenų, kurie patvirtintų, kad per šį laikotarpį jis būtų padaręs kitas nusikalstamas veikas. Šios aplinkybės rodo, kad A. S. nėra linkęs nusikalsti, todėl yra pagrindas taikyti BK 75 str. nuostatas.

81Esant išdėstytoms aplinkybėms, kaltinamajam A. S. taikytinos BK 75 str. nuostatos – paskirtos subendrintos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidedamas ir nustatomas papildomas įpareigojimad – neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo (BK 75 str. 2 d. 8 p.).

82Kaltinamajam A. S. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti – paliktina galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

83Iš Vilniaus apygardos teismo 2015-01-20 sprendimo ir LITEKO duomenų matyti, kad BUAB „V“ pripažinta pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir 2015-02-25 išregistruota iš Juridinių asmenų registro. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 17 str. numatyta, kad likviduojamos nevalstybinės organizacijos ir privataus juridinio asmens veiklos dokumentai, kurių saugojimo terminas, nustatytas teisės norminiuose aktuose, nėra pasibaigęs, turi būti perduoti savivaldybei, kurios teritorijoje buvo nevalstybinės organizacijos ar privataus juridinio asmens buveinė, iki jo išregistravimo iš juridinių asmenų registro. Esant šioms aplinkybėms ir vadovaujantis BPK 94 str. nuostatomis, daiktai, turintys reikšmės bylai tirti – 17 segtuvų BUAB “V” (duomenys pakeisti) finansinių dokumentų, supakuoti į 1 dėžę, saugomi Vilniaus apskrities VPK centrinėje daiktų saugojimo saugykloje (t. 5, b. l. 78-79), nuosprendžiui įsiteisėjus turi būti perduoti Elektrėnų savivaldybės archyvui.

84Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 94 str., 297 str., 301 str., 303-305 str., 307-308 str., 313 str., teismas

Nutarė

85A. S., a.k. ( - ), pripažinti kaltu, padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 183 str. 2 d., 222 str. 1 d., ir jį nuteisti:

86- pagal Lietuvos Respublikos BK 183 str. 2 d. laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams,

87- pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d. laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams.

88Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 2 d., 5 d. 1 p., paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu, griežtesne bausme apimant švelnesnę, ir A. S. paskirti subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams.

89Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 str., paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir A. S. paskirti galutinę bausmę – laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams, bausmę atliekant pataisos namuose, bausmės pradžią skaičiuojant nuo nuteistojo sulaikymo vykdant šį nuosprendį dienos.

90Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 str., paskirtos bausmės vykdymą A. S. atidėti 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant jį bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo (BK 75 str. 2 d. 8 p.).

91A. S. paskirtos kardomosios priemonės – rašytinio pasižadėjimo neišvykti – iki nuosprendžio įsiteisėjimo nekeisti, nuosprendžiui įsiteisėjus – panaikinti.

92Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 94 str. nuostatomis, daiktus, turinčius reikšmės bylai tirti – 17 segtuvų BUAB “V” (duomenys pakeisti) finansinių dokumentų, supakuotus į 1 dėžę, saugomus Vilniaus apskrities VPK centrinėje daiktų saugojimo saugykloje, nuosprendžiui įsiteisėjus perduoti Elektrėnų savivaldybės archyvui.

93Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

1. Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Rosita... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 4. Kaltinamasis A. S. pasisavino jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą... 5. jis, nuo 2010-04-28 iki 2012-03-23 būdamas UAB „Vievio vaistinė”,... 6. Be to, A. S. apgaulingai tvarkė apskaitą, o būtent:... 7. jis, nuo 2010-04-28 iki 2012-03-23 būdamas UAB “V” (duomenys pakeisti),... 8. Tai pat žinodamas, kad pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės... 9. Taip pat pažeidė Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 2000 m. liepos 13... 10. Jis, 2011-12-31 bankroto administratoriui pateiktame balanse nenurodė turimo... 11. Taip pat nenustatė bendrovės dokumentų saugojimo tvarkos, turinčios... 12. Teismo posėdžio metu kaltinamasis A. S. dėl jo žinioje buvusio didelės... 13. Be to, teismo posėdžio metu kaltinamasis A. S. dėl apgaulingo apskaitos... 14. Kadangi kaltinamasis A. S. visiškai prisipažino kaltu įvykdęs jam... 15. Be paties kaltinamojo prisipažinimo padarius jam inkriminuojamas veikas, jo... 16. Teismo posėdyje liudytoja K. Š. parodė, kad ji yra bankroto... 17. Šios liudytojos ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai pagarsinti BPK 276... 18. A. S. kaltę taip pat patvirtina faktiniai duomenys, kurių šaltiniai yra... 19. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja L. B. parodė, kad ji nuo 1995-12-01 iki... 20. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja J. P. parodė, kad ji iki 2013-04-07 dirbo... 21. Iš 2014-02-17 Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo pateiktų... 22. Iš 2014-03-03 VMI pateiktų duomenų matyti, kad UAB „V“ (duomenys... 23. 2014-02-03 BUAB ,,V“ bankroto administratoriaus UAB „I“ įgaliota... 24. Iš 2014-08-27 specialisto išvados Nr. 5-1/99 matyti, kad tyrimui pateiktuose... 25. Pagal tyrimui AB „Swedbank” (CD diske) pateiktus UAB “V” (duomenys... 26. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų... 27. Pagal VĮ Registrų centro tyrimui pateiktus duomenis UAB “V” (duomenys... 28. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės 2001-11-06... 29. Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 2000 m. liepos 13 d. įstatymo... 30. Kaip minėta anksčiau, tyrimui nebuvo pateikti FNTT 2014-07-21 raštu... 31. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179... 32. Pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d.... 33. Tyrimui pateiktuose UAB “V” (duomenys pakeisti) apskaitos registruose... 34. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179... 35. Tyrimui pateiktuose UAB “V” (duomenys pakeisti) apskaitos dokumentuose... 36. Tyrimui nebuvo pateikta UAB “V” (duomenys pakeisti) tiriamojo laikotarpio... 37. Pagal VĮ Registrų centro tyrimui pateiktus duomenis UAB “V” (duomenys... 38. Kadangi tyrimui nebuvo pateikti UAB “V” (duomenys pakeisti) tiriamojo... 39. Pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d.... 40. UAB “V” (duomenys pakeisti) apskaitos registruose, pavadintuose... 41. UAB “V” (duomenys pakeisti) tyrimui pateiktuose ilgalaikio turto... 42. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinto Audito ir apskaitos tarnybos... 43. UAB “V” (duomenys pakeisti) tyrimui pateiktuose dokumentuose yra 2011-04-21... 44. Tyrimui nebuvo pateikti FNTT 2014-07-21 raštu Nr.25/10-2-23-14722 (11 priedas)... 45. Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto 2001 m. kovo 20 d. įstatymo Nr.... 46. Pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d.... 47. Tyrimo metu nustatyta, kad UAB “V” (duomenys pakeisti) vyr. finansininkės... 48. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179... 49. Pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d.... 50. Pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d.... 51. Pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d.... 52. Tyrimui nebuvo pateikta dalis UAB “V” (duomenys pakeisti) buhalterinės... 53. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179... 54. Pagal VĮ Registrų centro pateiktus duomenis UAB “V” (duomenys pakeisti)... 55. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės 2001-11-06... 56. Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 2000 m. liepos 13 d. įstatymo... 57. Pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d.... 58. Pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d.... 59. UAB “V” (duomenys pakeisti) apskaitoje nurodyta, kad Bendrovė 2010-01-01... 60. Pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d.... 61. Pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d.... 62. Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto 2001 m. kovo 20 d. įstatymo Nr.... 63. UAB “V” (duomenys pakeisti) iki 2010-03-08 vyr. finansininkės pareigas... 64. Pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d.... 65. Dėl nurodytų aplinkybių pagal tyrimui pateiktus dokumentus iš dalies nėra... 66. Pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta veika... 67. Pažymėtina, kad pagal BK 183 str. 1 d. atsako tas, kas pasisavino jam... 68. Pagal BK 183 str. atsako tas asmuo, kuriam nusikalstamos veikos padarymo metu... 69. Byloje taip pat nustatyta, jog A. S., kaip UAB “V” (duomenys pakeisti)... 70. Specialisto išvada nustatyta, kad UAB “V” (duomenys pakeisti) apskaitos... 71. Taigi, byloje neabejotinai nustatyta, kad A. S., būdamas bendrovės vadovu,... 72. Pagal BK 222 str. 1 d. atsako tas, kas apgaulingai tvarkė teisės aktų... 73. Nagrinėjamoje byloje atlikus UAB “V” (duomenys pakeisti)... 74. Pažymėtina, kad apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo nusikaltimo... 75. Bylos įrodymais nustatyta, kad tiriamuoju laikotarpiu nėra duomenų, kas nuo... 76. Skirdamas bausmę A. S., teismas atsižvelgia į tai, kad jis padarė vieną... 77. Kadangi baudžiamoji byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka,... 78. Pagal BK 75 str. 1 d. (2015 m. kovo 19 d. įstatymo Nr. XII-1554 redakcija)... 79. A. S. padaryti nusikaltimai nepriskiriami prie labai sunkių nusikaltimų.... 80. A. S. padaryti nusikaltimai negali būti vertinami kaip itin pavojingi, už... 81. Esant išdėstytoms aplinkybėms, kaltinamajam A. S. taikytinos BK 75 str.... 82. Kaltinamajam A. S. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 83. Iš Vilniaus apygardos teismo 2015-01-20 sprendimo ir LITEKO duomenų matyti,... 84. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 94 str., 297 str., 301 str.,... 85. A. S., a.k. ( - ), pripažinti kaltu, padarius nusikalstamas veikas, numatytas... 86. - pagal Lietuvos Respublikos BK 183 str. 2 d. laisvės atėmimu 1 (vieneriems)... 87. - pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d. laisvės atėmimu 1 (vieneriems)... 88. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 2 d., 5 d. 1 p., paskirtas... 89. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 str., paskirtą bausmę sumažinti... 90. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 str., paskirtos bausmės vykdymą A.... 91. A. S. paskirtos kardomosios priemonės – rašytinio pasižadėjimo neišvykti... 92. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 94 str. nuostatomis, daiktus, turinčius... 93. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...