Byla 2-876-538/2015
Dėl viešojo pirkimo konkurso sąlygų pripažinimo neteisėtomis

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gensera“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kretingos vandenys“ dėl viešojo pirkimo konkurso sąlygų pripažinimo neteisėtomis,

Nustatė

2ieškovė 2014-12-05 kreipėsi į teismą su ieškiniu, juo prašė pripažinti, kad supaprastinto riboto konkurso „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kretingos rajone (Jokūbave ir Grūšlaukėje)“ (pirkimo Nr. 157481), paskelbto CVP IS 2014-11-12, sąlygų 4.2.6 p. reikalavimo dalis, kad dalyviai turi pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos teritorinės Valstybinės mokesčių inspekcijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis; 4.3 p., 5.1.5 p. a) dalis, 5.1.6, 5.3, 6.1, 6.2, 13.4 ir 13.8 punktų reikalavimai neteisėti ir nepagrįsti; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje ir dublike ieškovė nurodė, jog atsakovės atsisakymais nagrinėti ieškovės pretenzijas įgyvendinamos formalios viešųjų pirkimų procedūros, kurios neužtikrina turiningojo viešųjų pirkimų kriterijaus, t. y. perkančioji organizacija atsisakė nagrinėti pretenziją formaliu pagrindu ir tokiu būdu iš esmės toliau vykdo konkursą pagal neskaidrias, dviprasmiškas ir pirkimo objekto neatitinkančias sąlygas, o tai lemia, kad konkursas riboja tiekėjų konkurenciją, pažeidžia viešąjį interesą todėl vykdomas pirkimo Konkursas turi būti laikomas neteisėtu. Tiekėja mano, jog turiningieji viešųjų pirkimu aspektai turi viršenybę prieš formaliuosius, todėl jei pretenzijoje keliami reikalavimai, susiję su minimaliais kvalifikaciniais reikalavimais tiekėjams bei kitomis svarbiomis procedūromis nuo kurių, iš esmės, priklauso pirkimo objektą atitinkančio tiekėjo parinkimas ir pirkimo tikslų pasiekimas, tai perkančioji organizacija tokia pretenziją privalo išnagrinėti. Konkrečiu atveju perkančiajai organizacijai atsisakius nagrinėti ieškovės pretenzijas, iš esmės įtvirtinama, kad bet kuri perkančioji organizacija gali atmesti tiekėjų pretenzijas dėl konkurso sąlygų neteisėtumo vien formaliu pagrindu, nepaisant to, jog pretenzijos reikalavimai ir motyvai iš tiesų būtų pagrįsti, teisėti ir užtikrinantys VPĮ nurodytų principų laikymąsi ir pagal tokias patikslintas sąlygas (jei jos būtų patikslintos) įvykdytu pirkimu būtų pasiekti pirkimo tikslai. Ieškovė teigia, jog konkurso sąlygų 5.1.5 p. a) dalis yra neproporcinga pirkimo objektui, dirbtinai riboja tiekėjų konkurenciją, pažeidžia VPĮ įtvirtintus principus, todėl naikintina kaip nepagrįsta ir neteisėta. Perkančioji organizacija kelia reikalavimą dalyviams būti įvedusiems visas atitinkamos srities kokybės vadybos užtikrinimo priemones, nors pagal pirkimo objektą tokios priemonės nėra būtinos (5.1.6 punktas). Konkurso sąlygų 5.3 punkte nenurodomi aiškūs, konkretūs pagrindiniai darbai, kuriuos privalės atlikti tiekėja tuo atveju, jei rangos sutarties vykdymui jis numato pasitelkti subrangovus. Tokios esminės konkurso sąlygų dviprasmiškumas sudaro sąlygas atsakovei vertinti paraiškas pateikusius tiekėjus nelygiaverčiai, o kartu dirbtinai riboja konkurenciją, kadangi minėta nuostata iš esmės reikalaujama, kad bet kokiu visi konkursu perkami darbai yra pagrindiniai darbai, kuriuos privalo atlikti tiekėja, jei ji numato remtis subrangovų pajėgumais. Konkurso sąlygų 6.2 p. reikalavimas sudaro prielaidas tam pačiam subrangovui dalyvauti konkurse su keliais dalyviais teikiant atskirus pasiūlymus, todėl iš esmės sudaro visas sąlygas suinteresuotiems dalyviams susitarti dėl paraiškų pateikimo dokumentų ir paties pasiūlymo (kai bus atrinkti pasiūlymus teiksiantys kandidatai) kainos. Konkurso sąlygų 4.2.6 p. nustatytas reikalavimas pateikti dokumentus apie informaciją, kurią ji pati gali patikrinti, dirbtinai sukuria konkurso dalyviams trukdžius dalyvauti konkurse, didina dalyvių administracinę naštą, mažina viešojo pirkimo konkurso skaidrumą bei galimai sukuria dirbtinius pagrindus atmesti dalyvio pasiūlymus dėl formalių priežasčių. Konkurso sąlygų 4.3 p. keliamas reikalavimas laikytinas neaiškiu, dviprasmišku, todėl neteisėtu ir turi būti panaikintas arba patikslintas. Konkurso sąlygų 13.8. pažeidžia imperatyvias teisės aktų nuostatas, todėl šis punktas naikintinas kaip neteisėtas.

3Atsakovė atsiliepime ir triplike su ieškiniu nesutinka, prašė ieškinio netenkinti. Nurodo, jog pati perkančioji organizacija įstatymo yra įgaliota nagrinėti tiekėjo pateiktas pretenzijas, iš to išplaukia jos teisės spręsti, ar tiekėjo pateikta pretenzija atitinka reikalavimus, ar ji priimtina ir ar nagrinėtina iš esmės, taip pat teisė spręsti dėl pretenzijos pateikimo termino atnaujinimo. Jei perkančioji organizacija pretenziją atmeta ne tik dėl, jos manymu, nepagrįstų tiekėjo argumentų, bet ir dėl praleisto pretenzijos pateikimo termino, laikytina, kad tokie jos veiksmai de jure nelemia pretenzijos pateikimo terminu atnaujinimo, o tokia situacija patenka į CPK 4233 straipsnio 3 dalies reguliavimą dėl atsisakymo nagrinėti tiekėjo kreipimąsi, pareikštą išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka. Teigia, kad ieškovės dublike išdėstyti argumentai, jog pretenzijos pateikimo terminų praleidimas nesuponuoja perkančiajai organizacijai teisės nenagrinėti tiekėjo pretenzijos (nors ir pateiktos praleidus terminus), yra visiškai atmestini kaip nepagrįsti. Pažymi, kad aplinkybių, patvirtinančių, jog ieškovė negalėjo ir neturėjo galimybės pareikšti perkančiajai organizacijai pretenzijos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytu terminu ieškovė nenurodė nei pateikdama pretenzijas, taip pat nepateikė ir teismui. Teigia, jog viešojo pirkimo dalyviai viešojo pirkimo ginčų nagrinėjimo procedūrose turi elgtis apdairiai ir paisyti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų terminų. Viešųjų pirkimų dalyviams keliami didesni rūpestingumo ir atidumo reikalavimai, ieškovė, kaip ūkio subjektas, neabejotinai turinti patirties viešųjų pirkimo dalyvavime, siekdama laiku pareikšti pretenziją atsakovei ir tinkamai įvykdyti ikiteisminę ginčo nagrinėjimo procedūrą turėjo ir galėjo būti rūpestingesnė ir atidesnė, veikti aktyviau. Atsakovės vertinimu perkančioji organizacija pagrįstai pripažino, kad ieškovė pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnyje numatytą terminą pretenzijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų pateikti, todėl mano, kad jos priimtas sprendimas – pretenziją palikti nenagrinėtą – atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas ir teismų praktiką bei neprieštarauja turiningajam vertinimui.

4Ieškinys netenkintinas.

5Byloje nustatyta, jog UAB Gensera (ieškovė) siekia dalyvauti „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kretingos rajone (Jokūbave ir Grūšlaukėje) ribotame viešojo pirkimo konkurse (Pirkimo Nr. 157481, toliau – konkursas). Konkursą vykdo perkančioji organizacija – atsakovė UAB „Kretingos vandenys“ (toliau -Perkančioji organizacija – atsakovė). Skelbimas apie konkursą buvo paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje (toliau – CVP IS) 2014-11-12 (b. l. 10–13). Kartu su skelbimu apie pirkimą buvo viešai paskelbtos ir konkurso sąlygos (b. l. 13–84). Skelbime apie konkursą nurodyta, jog paraiškų konkursui pateikimo terminas 2014-12-05 10 vai. 00 min. Ieškovė 2014-12-01)per CPV IS pateikė atsakovei pretenziją dėl neteisėtų konkurso sąlygų reikalavimų (b. l. 86–88). Atsakovė 2014-12-02 atsisakė nagrinėti ieškovės pretenziją ir nesustabdė konkurso procedūrų motyvuodama tuo, kad ieškovė praleido pretenzijai pareikšti nustatytus terminus (b. l. 90). Ieškovė 2014-12-03 atsakovei CVP IS priemonėmis pateikė pretenziją – atsakymą į atsakovės atsisakymą nagrinėti ieškovės 2014-12-01 pretenziją. Ieškovė pretenzijoje – atsakyme nurodė, kad siekia atkreipti atsakovės, Viešųjų pirkimų tarnybos ir Aplinkos projektų valdymo agentūros dėmesį, kad Konkurso sąlygų 4.2.6, 5.1.5, 5.1.6 punktuose keliami minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai taip pat šių sąlygų 4.3, 5.3, 6.1,6.2, 13.4 ir 13.8 punktų nuostatos pažeidžia imperatyvias Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, neatitinka pirkimo tikslo, yra dviprasmiški ir leidžiantys perkančiajai organizacijai ne objektyviai, o subjektyviai vertinti tiekėjus, tuo pažeidžiant tiekėjų lygiateisiškumą. (b. l. 92–99). Atsakovė 2014-12-03 atsisakė nagrinėti ieškovės 2014-12-03 pretenzijoje – atsakyme pateiktus reikalavimus bei motyvus ir nesustabdė konkurso procedūrų, nes ieškovė praleido pretenzijai pareikšti nustatytus terminus (b. l. 101).

6Dėl termino pretenzijai pareikšti

7Ginčų, susijusių su viešaisiais pirkimais nagrinėjimo taisyklės yra įtvirtintos Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje. Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka gali kreiptis į teismą. Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausiai turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai. Pretenzija perkančiajai organizacijai supaprastinto pirkimo atveju turi būti pateikta raštu per penkias darbo dienas nuo tos dienos, kurią tiekėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tariamą savo teisėtų interesų pažeidimą (Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 1 dalies 2 punktas), tačiau ne vėliau kaip iki pirkimo sutarties sudarymo (Viešųjų pirkimų įstatymo 941 straipsnio 1 dalis). Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija. Itin trumpi ieškinio senaties terminai įstatymo leidėjo nustatyti siekiant viešojo pirkimo procedūrų operatyvumo ir įpareigoja tiekėjus ginčų dėl viešojo pirkimų procedūrų metu elgtis apdairiai bei laiku imtis priemonių savo interesų apsaugai ir teisių gynybai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2012). Kartu tai yra tam tikra civilinių teisinių santykių stabilumo užtikrinimo priemonė, kuri reiškia, kad ginčai dėl viešojo pirkimo procedūrų ir atitinkamai pačios procedūros nesitęs neapibrėžtą laikotarpį (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1209/2014).

8Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad pirkimo sąlygos paskelbtos 2014 m. lapkričio 12 d. CVP IS priemonėmis. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 34.1 punktu ir Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 1 dalies 2 punktu kiekvienas tiekėjas, manydamas, kad pirkimo sąlygos neteisėtos, per 5 darbo dienas turėjo teisę pareikšti pretenziją atsakovei. Nagrinėjamu atveju teismas sutinka su atsakove, jog vėliausiai pretenzija dėl pirkimo sąlygų galėjo būti pareikšta 2014 m. lapkričio 19 d. Ieškovė, visiškai nenurodydama svarbių praleidimo priežasčių (CPK 12, 178 straipsniai), pretenziją dėl pirkimo sąlygų 4.2.6 punkto, 4.3 punkto, 13.4 ir 13.8 punktų pareiškė 2014 m. gruodžio 1 d. Pažymėtina, jog papildomą pretenziją dėl pirkimo sąlygų 5.1.6 punkto, 6.1 punkto. ir 6.2 punkto ieškovė pareiškė dar vėliau – 2014 m. gruodžio 3 d.

9Aktualu pažymėti, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad naudojimasis perkančiosios organizacijos sprendimų apskundimo teise gali būti ribojamas, jei tiekėjas galėjo ar turėjo nustatyti pažeidimą, veikdamas taip rūpestingai, kaip galima tikėtis iš patyrusio ūkinio subjekto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011; 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011). Vertinant termino pretenzijai pateikti skaičiavimo pradžią, būtina atsižvelgti ne tik į tiekėjo interesų pažeidimo paaiškėjimo momentą, bet ir į veiksmus, kurių šalys ėmėsi, kad šios aplinkybės paaiškėtų (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2171/2013). Šiuo konkrečiu atveju atsakovė viešai paskelbė apie pirkimą ir jo sąlygas. sutiktina su atsakove, jog visi tiekėjai turėjo vienodas sąlygas susipažinti su pirkimo sąlygomis, jas įvertinti bei skųsti Viešųjų pirkimų įstatymo ir pirkimo sąlygose nustatyta tvarka. Pirkimo informacija, įskaitant ir tiekėjams keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, tapo žinoma arba turėjo tapti žinoma nuo paskelbimo apie pirkimą (įskaitant ir pirkimo sąlygas) dienos. Teismų praktikoje pažymima, kad tuo atveju, jeigu perkančioji organizacija, laikydamasi įstatymų reikalavimų, informavo suinteresuotus asmenis apie vykdomą konkursą, galima daryti išvadą, jog kiekvienas tiekėjas apie konkursą informuotas tinkamai ir turi operatyviai ginti galimai pažeistas subjektines teises. Toks teisinis reguliavimas reiškia, jog įstatymų leidėjas tiekėjo pretenzijos perkančiajai organizacijai termino pradžią susiejo su subjektyviu objektyvių aplinkybių vertinimu, t. y. iš esmės įtvirtino ne tik perkančiosios organizacijos pareigą tinkamai informuoti tiekėjus apie vykdomą konkursą, bet ir tiekėjo pareigą domėtis vykdomu konkursu, elgtis pagal bonus pater familias standartą ir operatyviai ginti galimai pažeistas subjektines teises. Tiekėjas yra juridinis asmuo, todėl jam keliami aukštesni atidumo, kruopštumo, rūpestingumo reikalavimai (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. rugsėjo 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-712/2008). Viešųjų pirkimų dalyviai yra profesionalūs viešųjų santykių subjektai, kurie privalo tinkamai ir laiku įgyvendinti teises ir pareigas, todėl tinkamai nepasinaudojus gali tekti neigiami pasyvaus elgesio padariniai (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1551/2014).

10Šiai teisinei situacijai spręsti svarbu tai, jog perkančioji organizacija privalo laikytis savo pačios nustatytų pirkimo taisyklių ir nepažeisti norminių teisės aktų. Jeigu perkančioji organizacija, laikydamasi Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, informavo suinteresuotus asmenis apie vykdomą konkursą, pripažintina, kad kiekvienas tiekėjas apie konkursą informuotas tinkamai ir turėtų operatyviai ginti galbūt pažeistas subjektines teises. Toks teisinis reguliavimas įtvirtina tiekėjo pareigą domėtis vykdomu konkursu ir operatyviai ginti pažeistas subjektines teises (Teisingumo Teismo 2010 m. sausio 28 d. Sprendimą Uniplex, C-406/08, Rink. 2010, p. 1-817).

11Pažymėtina tai, kad apskundimo terminas praleistas žymiai – 11 dienų. Manytina, kad tuo atveju, jeigu perkančioji organizacija išnagrinėtų tiekėjo pretenziją dėl konkurso sąlygų, kuri pareikšta praleidus terminą, kitų tiekėjų atžvilgiu tai būtų vertintina kaip Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje imperatyviai įtvirtinto lygiateisiškumo principo pažeidimas. Tokia situacija būtų vertintina ir kaip savo pirkimo sąlygose įtvirtintų taisyklių pažeidimas. Nei Viešųjų pirkimų įstatymas, nei pirkimo sąlygos nesuteikia tiekėjai teisės piktnaudžiauti padėtimi ir ginti galbūt pažeistus interesus eliminuojant imperatyviai nustatytus teisių gynimo terminus.

12Teismas, vertindamas susiklosčiusią teisinę situaciją Viešųjų pirkimų įstatymo kontekste, mano, kad ieškovė pretenzijas dėl pirkimo sąlygų pateikė praleidus Viešųjų pirkimų įstatymo ir pirkimo sąlygose nustatytą 5 darbo dienų terminą. Be to, svarbių priežasčių, pateisiančių praleidimo priežastis, nepateikė. Konstatuotina, kad atsakovė pagrįstai ir teisėtai neatnaujino termino pretenzijoms pateikti ir ieškovės pretenzijų nenagrinėjo (Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 1 dalies 2 punktas, CPK 78 straipsnis).

13Dėl konkurso sąlygų teisėtumo

14Kaip anksčiau konstatuota, ieškovė pateikė pretenziją nesilaikydama termino, nurodyto Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 1 dalies 2 punkte. Ieškovė pretenziją atsakovei pateikė praėjus 11 dienų nuo konkurso pirkimo paskelbimo. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad įstatymuose, kituose teisės aktuose, sutartyse arba neteisminių institucijų nustatyti laikotarpiai veiksmams atlikti įvairiose neteisminėse institucijose vykstančiose procedūrose laikytini procedūriniais terminais. Procedūrinis terminas tiesiogiai susijęs tik su tam tikrų veiksmų atlikimu neteisminėse procedūrose ir nepanaikina asmens teisės į valstybės prievarta užtikrinamą jo pažeistų teisių gynybą teisme(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos2008 m. gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Villon“, bylos Nr. 3K-3-539/2008). Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytas 5 dienų terminas savo teisine prigimtimi atitinka procedūrinio termino požymius: šis terminas nustatytas pretenzijai perkančiajai organizacijai pateikti, su šio termino praleidimu įstatyme nesiejamas tiekėjo teisės pareikšti pretenziją ir perkančiosios organizacijos teisės nagrinėti pretenziją pasibaigimas. Perkančioji organizacija įstatymo įgaliota nagrinėti tiekėjo pateiktas pretenzijas, iš to išplaukia jos teisės spręsti, ar tiekėjo pateikta pretenzija atitinka reikalavimus, ar ji priimtina ir ar nagrinėtina iš esmės, taip pat teisė spręsti dėl pretenzijos pateikimo termino atnaujinimo. Tai, kad perkančioji organizacija priėmė ir neišnagrinėjo ieškovės pretenzijos, kuri atsakovei buvo pateikta praleidus pretenzijos pateikimo terminą, reiškia ir tai, kad pretenzijos pateikimo termino perkančioji organizacija neatnaujino. Tokio aptariamos normos aiškinimo laikomasi teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VšĮ „Versmės“ leidykla v. Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija prie Prezidento kanceliarijos, bylos Nr. 3K-3-35/2009). Nagrinėjamoje byloje, teismo vertinimu, nėra pagrindo ieškovės veiksmus pavėluotai realizuojant įstatyme įtvirtintą teisę pateikti pretenziją, kurią perkančioji organizacija priėmė ir, ieškovės vertinimu, neišnagrinėjo, pripažinti pažeidžiančiais Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas.

15Akcentuotina, jog perkančiajai organizacijai atnaujinus terminą ir išnagrinėjus pretenziją iš esmės, laikytina, kad tiekėjas įgyja teisę reikšti ieškinį teismui dėl perkančiosios organizacijos sprendimo neteisėtumo Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. sausio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-332-236/2015). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė pagrįstai termino pretenzijai nagrinėti neatnaujino ir jo neišnagrinėjo, reiškia, kad šiuo atveju teismas nėra saistomas pareigos konkurso sąlygas nagrinėti nedisponuodamas atsakovės – perkančiosios organizacijos pozicija dėl konkurso sąlygų teisėtumo.

16Ieškovė dublike remiasi turiningojo kriterijaus viršenybe prie formalumus, atitinkamai nurodydama, kad nors perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo ir konkurso sąlygų reikalavimai suteikia teisę atmesti pateiktą pretenziją tuo pagrindu, jog ji pateikta praleidus terminus, tačiau, vadovaujantis turiningojo kriterijaus viršenybe prieš formalumus, tokia teisė negali būt suprantama kaip pareiga ir tokia teise negali piktnaudžiauti pati perkančioji organizacija. Šiuo aspektu svarbu tai, jog atsakovė viešai paskelbė apie pirkimą ir jo sąlygas. Visi tiekėjai turėjo vienodas sąlygas susipažinti su pirkimo sąlygomis, jas įvertinti bei skųsti Viešųjų pirkimų įstatymo ir pirkimo sąlygose nustatyta tvarka. Pirkimo informacija, įskaitant ir tiekėjams keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, tapo žinoma arba turėjo tapti žinoma nuo paskelbimo apie pirkimą (įskaitant ir pirkimo sąlygas) dienos. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija, laikydamasi įstatymų reikalavimų, informavo suinteresuotus asmenis apie vykdomą konkursą, galima daryti išvadą, jog kiekvienas tiekėjas apie konkursą informuotas tinkamai ir turi operatyviai ginti galimai pažeistas subjektines teises. Toks reguliavimas reiškia, kad Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinti tikslai nebus pažeisti, kadangi konkurso sąlygas turėjo teisę ginčyti kiekvienas konkursu suinteresuotas asmuo ir potencialus tiekėjas. Jeigu konkurso ir jo sąlygų teisėtumas nebuvo kvestionuojamas ikiteisminėje ginčo stadijoje Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyt tvarka, tai atlikus teismui, nesant kitų teisėtai pateiktų pretenzijų ir sprendimų dėl jų pagrįstumo, būtų nepagrįstai iškeliami ieškovės interesai ir pažeidžiami lygiateisiškumo ir operatyvumo principai.

17Net ir preliminariai vertinant pirmąją ieškovės pretenziją matyti, kad ji nėra susijusi su konkurso sąlygų neteisėtumu iš esmės. Ieškovė nesutinka su reikalavimu pateikti informaciją, kuri skelbiama viešai (4.2.6 punktas), ieškovei neaiškus valstybės institucijų dokumentų išdavimo terminas (4.3 punktas). Šie atsakovės įtvirtinti reikalavimai nėra neįgyvendinam, jie nesudaro išskirtinių sąlygų siauram ratui rinkos dalyvių dalyvauti projekte, visus iškilusius neaiškumus galima derinti ir tikslinti pirkimų eigoje. Ieškovė savaip interpretuoja 13.8 punktą, kuriame nurodyta, jog pasiūlymus kviečiama pateikti tik trys tiekėjai, o turėtų būti kviečiami ne mažiau penkių. Preliminariai vertinant pabrėžtina, kad atsakovė neriboja kandidatų skaičiaus, kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalyje, o kviečia pateikti pasiūlymus tris tiekėjus, tačiau tuos, kurie iš kandidatų „surinko aukščiausią kvalifikacijos įvertinimą“.

18Atskirai pažymėtina, kad antrojoje pretenzijoje ieškovė pareiškia naujas abejones dėl konkurso sąlygų nepagrįstumo. Anksčiau aptarus, kad teismui nėra pareigos nagrinėti konkurso sąlygų pagrįstumo, dėl antrosios pretenzijos nepasisako.

19Atsižvelgiant į aptartą teisinį reguliavimą teismas mano, kad nesilaikius ikiteisminės ginčo tvarkos nagrinėti konkurso sąlygų teisėtumo nėra pagrindo.

20Dėl viešojo intereso gynimo poreikio

21Teismai viešojo pirkimo ginčų bylose turi teisę peržengti ieškinio ribas, ex officio konstatuoti niekinio sandorio faktą ir spręsti dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių bei atlikti kitus veiksmus, būtinus ginant viešąjį interesą. Sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindu. Vis dėlto šie pagrindai, teisėjų kolegijos vertinimu, turėtų būti aiškinami ir taikomi siaurai bei apimti tik tam tikras išskirtines situacijas. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011).

22Teismas mano, kad šioje byloje viešasis interesas – pirkimo objektas – nenusveria ir nėra viršesnis už visuomenės suinteresuotumą sąžininga tiekėjų konkurencija, visuomenei nekyla akivaizdžios ir neištaisomos žalos, susijusios su svarbiausių konstitucinių gėrių apsauga, todėl konstatuoja, kad šiuo atveju nėra pagrindo peržengti ieškinio ribų. Teismas mano, kad vadovaujantis ir šiuo pagrindu nėra būtinybės konkurso sąlygų nagrinėti iš esmės.

23Esant anksčiau nurodytų argumentų ir teisiškai reikšmingų faktinių aplinkybių visetui ieškovės ieškinys nepagrįstas, todėl netenkintinas (Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 1 dalis).

24Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268–270 straipsniais,

Nutarė

25ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gensera“ ieškinio atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kretingos vandenys“ dėl viešojo pirkimo konkurso sąlygų pripažinimo neteisėtomis netenkinti.

26Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas... 2. ieškovė 2014-12-05 kreipėsi į teismą su ieškiniu, juo prašė... 3. Atsakovė atsiliepime ir triplike su ieškiniu nesutinka, prašė ieškinio... 4. Ieškinys netenkintinas.... 5. Byloje nustatyta, jog UAB Gensera (ieškovė) siekia dalyvauti „Vandens... 6. Dėl termino pretenzijai pareikšti ... 7. Ginčų, susijusių su viešaisiais pirkimais nagrinėjimo taisyklės yra... 8. Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad pirkimo sąlygos paskelbtos 2014 m.... 9. Aktualu pažymėti, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra... 10. Šiai teisinei situacijai spręsti svarbu tai, jog perkančioji organizacija... 11. Pažymėtina tai, kad apskundimo terminas praleistas žymiai – 11 dienų.... 12. Teismas, vertindamas susiklosčiusią teisinę situaciją Viešųjų pirkimų... 13. Dėl konkurso sąlygų teisėtumo... 14. Kaip anksčiau konstatuota, ieškovė pateikė pretenziją nesilaikydama... 15. Akcentuotina, jog perkančiajai organizacijai atnaujinus terminą ir... 16. Ieškovė dublike remiasi turiningojo kriterijaus viršenybe prie formalumus,... 17. Net ir preliminariai vertinant pirmąją ieškovės pretenziją matyti, kad ji... 18. Atskirai pažymėtina, kad antrojoje pretenzijoje ieškovė pareiškia naujas... 19. Atsižvelgiant į aptartą teisinį reguliavimą teismas mano, kad nesilaikius... 20. Dėl viešojo intereso gynimo poreikio ... 21. Teismai viešojo pirkimo ginčų bylose turi teisę peržengti ieškinio ribas,... 22. Teismas mano, kad šioje byloje viešasis interesas – pirkimo objektas –... 23. Esant anksčiau nurodytų argumentų ir teisiškai reikšmingų faktinių... 24. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268–270 straipsniais,... 25. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gensera“ ieškinio atsakovei... 26. Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...