Byla 2-1923-258/2017
Dėl 62 639,05 Eur skolos ir delspinigių priteisimo, atsakovo UAB „Techstatus“ priešieškinį ieškovui UAB „Creditum“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, tretieji asmenys VĮ „Doctum“, UAB „Techstata“

1Vilniaus apygardos teismas, teisėja Rita Kisielienė,

2sekretorė Eglė Čeponienė,

3dalyvaujant ieškovo atstovams R. P., advokatei G. S.-D.,

4atsakovo atstovui advokato padėjėjui K. A.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjus civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Creditum“ ieškinio pareiškimą atsakovui UAB „Techstatus“ dėl 62 639,05 Eur skolos ir delspinigių priteisimo, atsakovo UAB „Techstatus“ priešieškinį ieškovui UAB „Creditum“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, tretieji asmenys VĮ „Doctum“, UAB „Techstata“

Nustatė

6Ieškovas UAB „Creditum“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Techstatus“ ieškovo UAB „Creditum“ naudai 47 935,31 Eur skolos bei 1 725,67 Eur delspinigių ir 12 978,07 Eur palūkanų, viso 62 639,05 Eur, 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo.

7Ieškovas nurodė, jog 2010-11-10 d. VĮ „Doctum“ ir UAB „Techstata“ sudarė sutartį Nr. 2010-1110/2A, kuria šalys susitarė, kad VĮ „Doctum“ suteiks konsultacijas, parengs UAB „Techstata“ vardu Paramos paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, o UAB „Techstata“ sumokės už atliktus darbus 39 615,96 Eur sutarties kainos, neįskaitant PVM. VĮ „Doctum“ ir UAB „Techstata“ 2010-11-12 pasirašė priėmimo-perdavimo aktą, kuriame UAB „Techstata“ patvirtino, kad darbus priėmė ir pretenzijų dėl jų turinio ar atlikimo terminų neturi.

82012-09-24 UAB „Techstata“ vienintelio akcininko sprendimu reorganizavimo pagrindu atskirta UAB „Techstatus“, kuriai nuo įstatų įregistravimo VĮ Registrų centre perėjo UAB „Techstata“ turtas, teisės ir pareigos.

92016-03-22 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. CRD 2016/03/22-1 VĮ „Doctum“ perleido naujajam kreditoriui UAB „Creditum“ visas savo reikalavimo teises bei papildomas teises, įskaitant į palūkanas bei netesybas į skolininką UAB „Techstatus“.

102016-03-24d. VĮ „Doctum“ išsiuntė UAB „Techstatus“ pranešimą dėl reikalavimo teisių perleidimo Nr. R-0324-1.

112010-11-10d. Sutarties Nr. 2010-1110/2A, 4.1p. numatyta, kad UAB „Techstatus“ įsipareigoja per 5 darbo dienas po sutarties pasirašymo sumoka 4 344,30 Eur (15 000,00Lt) neįskaitant PVM ir per 5 darbo dienas po finansavimo patvirtinimo sumoka 35 271,66 Eur (121 786,00Lt).

12Žemės ūkio ministerija Projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, V atrankos komiteto 2011m. balandžio 5d. posėdžio Nr. 32 protokolu Nr. 8D-146(5.50) nusprendė skirti paramą atsakovui. Atsižvelgiant į tai, kad finansavimas patvirtintas atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdė. Už prievolės įvykdymo termino pažeidimą šalių pasirašytos sutarties 3 dalies 4.5 punkto pagrindu atsakovui paskaičiuoti 0,02% delspinigiai nuo nesumokėtos sumos dalies 5256,60 Eur su PVM nuo 2010-11-18 iki ieškinio senaties termino dėl delspinigių skaičiavimo (2011-05-17) : 5256,60 x 0,02% x 180d. = 189, 24 Eur ir nuo kitos dalies 42 678, 71 Eur su PVM už pradelstą laikotarpį (nuo 2011-04-13d.) iki ieškinio senaties termino dėl delspinigių skaičiavimo (2011-05-17) : 42678,71 x 0.02% x 180d. = 1536,43 Eur, viso 1 725,67 Eur.

13Vadovaujantis CK 6.260 str. 2d. praleidus prievolės įvykdymo terminą, už termino praleidimu padarytus nuostolius, remdamasis CK 6.210 str. 2d. ieškovas paskaičiavo 6 % metines palūkanas už kiekvieną uždelstą dieną nuo nesumokėtos sumos po delspinigių skaičiavimo termino pabaigos nuo 2011-05-18d. iki kreipimosi į teismą dienos: 5256,60Eur x 6% / 356 x 1777 = 1535.50 Eur ir nuo kitos nesumok4tos dalies nuo 2011-10-11 iki kreipimosi 5 teismą dienos: 42 678,71Eur x 6 % / 365 x 1631 = 11 442.57 Eur, viso 12 978.07 Eur palūkanų.

14Kadangi atsakovas gera valia skolos negrąžina, ieškovas remdamasis CK 6.37 str. 2d. prašo priteisti 6% dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat turėtas bylinėjimosi išlaidas.

15Atsakovas su ieškiniu nesutiko, nurodė, jog 2010m. lapkričio 10d. Sutartis buvo sudaryta ne su atsakovu, o su kitu juridiniu asmeniu. Tai reiškia, kad atsiskaityti su ieškovu už atliktus pagal sutartį darbus sutartyje nustatytais terminais turėjo ne atsakovas, o UAB „Techstata“. Reorganizavimas, kurio metu tam tikros UAB „Techstata“ teisės ir pareigos perėjo atsakovui buvo atliktas praėjus daugiau nei metams po rekomendacijos UAB „Techstata“ skirti paramą. UAB „Techstata“ laiku pagal sutartį neatsiskaitydama su ieškovu pradelsė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo terminą, o ieškovas, turėdamas galimybę savo pažeistus interesus ginti kreipiantis į asmenį, atsakingą už susidariusį įsiskolinimą, šia galimybe nepasinaudojo.

16Pažymėjo, jog reorganizuojant UAB „Techstata“ ir nuo jos atskiriant UAB „Techstatus“, perleidžiant UAB „Techstata“ teises ir pareigas, nebuvo laikomasi perleidžiamų teisių ir pareigų pusiausvyros. Atsakovui buvo perleidžiami nepagrįstai dideli įsipareigojimai lyginant su perleidžiamomis teisėmis.

17Priešieškinio pareiškimu atsakovas prašo pripažinti negaliojančia 2010m. lapkričio 10 d. tarp VšĮ „Doctum“ ir UAB „Techstata“ sudarytą sutartį Nr. 2010/1110/2A. Atsakovas nurodė, jog jokios informacijos apie esamą bendrovės skolą nėra ir nebuvo nei įmonės finansiniuose dokumentuose, nei žodžiu ar raštu nebuvo atskleista perleidžiant akcijas. Atsakovui kilo abejonės dėl atsiradusios prievolės. Atsakovas nurodė, jog sutarties nuostata, nustatanti apmokėjimo būdą prieštarauja imperatyvioms teisės nuostatoms. Jokios sąnaudos ar atsiskaitymas už paraiškos ir verslo plano parengimą įtrauktos į verslo planą nebuvo. 2010m. rugsėjo 29d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių 11punktas, Nacionalinei mokėjimo agentūrai (toliau NMA) suteikia finansavimą išimtinai pagal numatytą investicijų planą ir griežtai kontroliuoja išmokamų lėšų panaudojimą. Sutartyje numatyta esminė sąlyga, kad visi mokėjimai iš UAB „Techstata“ už atliktus darbus ir paslaugas turėjo būti atliekami iš paramos lėšų pervestų NMA į paramos gavėjo atskirą projekto reikmėms atidarytą sąskaitą. Atsakovo nuomone, esminė sutarties nuostata, reikalaujanti paraiškos ir verslo parengimo išlaidų atlyginimo iš paramos lėšų paneigia Taisyklėmis saugomą viešą interesą, kad paramos gavėjai nešvaistytų tikslingai gautų lėšų nenumatytoms išlaidoms padengti. Paramos gavėjo patirtos išlaidos rengiant paraišką ar verslo planą negali būti apmokamos iš paramos lėšų, kadangi pastarosios yra skiriamos tikslingai. VšĮ „Doctum“ kaip įmonė, turinti specialių žinių, į kurią kreipiasi paramą siekiantys gauti asmenys, rengdama paraišką ir verslo planą, kurio forma yra patvirtinta tose pačiose Taisyklėse, negalėjo nežinoti, kad UAB „Techstata“ negali gautų paramos lėšų naudoti atsiskaitymui su VšĮ „Doctum“, nes tai prieštarauja taisyklių 23p.

18Atsiliepimu į priešieškinį ieškovas prašo priešieškinį atmesti kaip nepagrįstą, nurodė , kad aplinkybė, jog skolininkas neįvykdė įstatyme nustatytos pareigos į savo buhalterinę apskaitą įtraukti duomenis apie skolas kreditoriams, nepaneigia ir nepašalina tokio nesąžiningo subjekto pareigos tinkamai vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus. Atsakovas neneigia, jog sutartis buvo įvykdyta tinkamai ir laiku. Atsakovo prievolė atsiskaityti su ieškovu yra kildinama iš 2012m. rugsėjo 24d. UAB „Techstata“ vienintelio akcininko Sprendimo 2 punkto, kurio pagrindu atsakovui buvo perleista prievolė pagal sutartį atsiskaityti su VšĮ „Doctum“.

19UAB „Techstata“ priėmimo-perdavimo akte patvirtino, jog darbus priėmė ir pretenzijų dėl jų turinio ir atlikimo terminų neturi. Ieškovo įsitikinimu, UAB „Techstata“ priėmus parengtus dokumentus, atsakovas neturi teisės ginčyti jų turinio.

20VšĮ „Doctum“ suteikė profesionales, tinkamas bei kokybiškas paslaugas, o aplinkybė, jog į verslo planą nebuvo įtrauktos sąnaudos ar atsiskaitymai už paraiškos ir verslo plano parengimą, nesukėlė jokių neigiamų pasekmių ar kliūčių UAB „Techstata“ pasiekti galutinio rezultato- paramos gavimo.

21Ieškovas pažymėjo, kad paslaugų sutarties mokėjimo tvarka, būdas, terminai nėra reglamentuojamos. Paslaugų sutarties sąlygos, numatančios apmokėjimo už suteiktas paslaugas būdą, tvarką, terminus yra antrinės, sutarties šalims nesusitarus dėl minėtų sąlygų egzistavimo, klientui išlieka įstatyminė pareiga atsiskaityti už suteiktas paslaugas ir be antrinių sąlygų paslaugų sutartis gali būti galiojanti (CK 6.162 str. 2d.). Sutarties šalims užteko sutarties 4.1p. sulygti dėl esminės sąlygos – paslaugų kainos, visos kitos nuostatos, numatančios mokėjimų tvarką bei terminus nėra laikytinos esminėmis, todėl nėra pagrindo vertinti, kad sutarties 4.3p. esanti sąlyga, kuri numato tik mokėjimo tvarką, laikytina esmine sutarties sąlyga, ir ši sąlyga nėra būtina siekiant susitarimui suteikti sutarties galią.

22Atsakovas niekuomet neatsiskaitė su ieškovu už suteiktas paslaugas, sutarties 4p. nustatyta tvarka. Sutarties 4.3p. reikalavimo įgyvendinimas, atsiskaityti su vykdytoju iš paramos lėšų pervestų NMA į paramos gavėjo atskirą projekto reikmėms atidarytą sąskaitą, šiuo metu yra objektyviai nebeįgyvendinamas, todėl nepriklausomai nuo to, ar minėta sąlyga būtų panaikinta ar ne, vis vien atsakovas objektyviai jos negalėtų įvykdyti. Nepaisant to, neginčijama atsakovo prievolė pagal sutartį atsiskaityti su ieškovu išlieka esminių sutarties sąlygų pagrindu.

23Ieškinys tenkintinas. Priešieškinys atmestinas.

24Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2010-11-10 d. tarp VĮ „Doctum“ ir UAB „Techstata“ sudaryta atlygintinų paslaugų teikimo sutartis Nr. 2010-1110/2A. Šios sutarties turinį sudaro sąlygos dėl kurių sutarties šalys susitarė, kad VšĮ „Doctum“ suteiks konsultacijas, parengs UAB „Techstata“ vardu paramos paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, o UAB „Techstata“ sumokės už atliktus darbus sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Paslaugos pagal sutartį atliktos. Pretenzijų dėl atliktų darbų nebuvo. Pagal pateiktą paraišką paramą gavo UAB „Techstatus“. Byloje nėra įrodymų, kad už atliktas paslaugas yra sumokėta.

25Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnio 1 dalis).

26Atsakovas gera valia atsisakė vykdyti prievolę, nurodydamas jog apie nurodytą skolą jam nebuvo žinoma ir kad sutarties šalių susitarimas ne dėl paties apmokėjimo fakto, o dėl apmokėjimo tvarkos, t.y. sutarties sąlyga, kurioje yra numatyta, kad visi mokėjimai už atliktus darbus ir paslaugas turėjo būti atliekami iš paramos lėšų pervestų į paramos gavėjo atskirą projekto reikmėms atidarytą sąskaitą prieštarauja imperatyvioms teisės normoms. Prieštaravimas pasireiškia tuo, kad pagal Paramos verslo kūrimui ir plėtrai įgyvendinimo taisykles išmokamos paramos lėšos turi būti naudojamos išimtinai pagal numatytą investicijų verslo planą, o tokios išlaidos verslo plane numatytos nebuvo.

27CK 1.80 str. 1d. nustatyta, kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Sandorio negaliojimo pagrindui taikyti yra būtina nustatyti , kad teisės norma, kuriai ginčijamas sandoris prieštarauja yra imperatyvi ir kad šio pažeidimo padarinys yra sandorio negaliojimas.

28Atsakovas teisingai nurodo, jog tinkamomis finansuoti yra pripažįstamos išlaidos būtinos projekto vykdymui ir numatytos paramos sutartyje, tačiau nagrinėjamu atveju teismas atkreipia dėmesį į tai, jog atsakovo prievolė atsiskaityti yra kildinama iš 2012m. rugsėjo 24d. UAB „Techstata“ vienintelio akcininko Sprendimo 2 punkto, kurio pagrindu atsakovui buvo perleista prievolė pagal Sutartį sumokėti honorarą VšĮ „Doctum“ už suteiktas konsultacijas 136 768 Lt (be PVM), kas atitinka 39 615,96 Eur, o suma įskaitant PVM yra 47 935,31 Eur.

29Atlygintinų paslaugų kainos apmokėjimo tvarką nustato CK 6.720 str. Vertindamas nurodytas aplinkybes, teismas daro išvada, jog ginčijamos sutarties 4.3 punktas, kuriame numatyta, kad visi mokėjimai Vykdytojui iš Užsakovo už atliktus darbus ir paslaugas yra atliekami iš paramos lėšų pervestų iš NMA į paramos gavėjo atskirą projekto reikmėms atidarytą sąskaitą nėra teisingas.

30Nagrinėjamu atveju būtina pažymėti, jog jokie mokėjimai pagal nurodytą sąlygą- iš paramos lėšų pervestų iš NMA į paramos gavėjo atskirą projekto reikmėms atidarytą sąskaitą nebuvo vykdomi ir objektyviai negali būti vykdomi ir šiuo metu, tačiau tai nepanaikina atsakovo pareigos tinkamai vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus. Ginčijamos sutarties 9.5p. šalys susitarė, jog jeigu kuris nors šios Sutarties punktas yra arba pripažįstamas visas ar iš dalies negaliojantis, jis nedaro negaliojančiais likusių sutarties dalių ar punktų. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvada, jog sutarties 4.1 punkte sulygta atliktos paslaugos kaina yra galiojanti. CK 6.226 str. 1d. numatyta, kad vienos iš sutarties sąlygų negaliojimas nedaro negaliojančios visos sutarties, todėl pripažintina, jog atsakovo reikalavimas pripažinti ginčijamą sutartį negaliojančia pripažintinas nepagrįstu, todėl netenkinamas.

31Teismas pripažįsta įrodytu, jog atsakovui yra išlikusi įstatyminė pareiga atsiskaityti su ieškovu. Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl prašomo priteisti įsiskolinimo dydžio, prašomų priteisti delspinigių, palūkanų.

32CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

33Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas UAB „Creditum“ patyrė 1542,00 Eur žyminio mokesčio ir 700 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti, viso 2242,00 Eur

34Vadovaudamasis išdėstytu, Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str. teismas,

Nutarė

35priteisti iš atsakovo UAB „Techstatus“(į.k. 302883000) ieškovo UAB „Creditum“ (į.k. 125020218) naudai 47 935,31 Eur skolos, 1 725,67 Eur delspinigių, 12 978,07 Eur palūkanų, viso 62 639,05 Eur. , 6 proc. dydžio metines palūkanas metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2016-04-06) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2 242,00 Eur bylinėjimosi išlaidas.

36Atsakovo UAB „Techstatus“ priešieškinio ieškovui UAB „Creditum“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu netenkinti.

37Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismas, teisėja Rita Kisielienė,... 2. sekretorė Eglė Čeponienė,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovams R. P., advokatei G. S.-D.,... 4. atsakovo atstovui advokato padėjėjui K. A.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjus civilinę... 6. Ieškovas UAB „Creditum“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas... 7. Ieškovas nurodė, jog 2010-11-10 d. VĮ „Doctum“ ir UAB „Techstata“... 8. 2012-09-24 UAB „Techstata“ vienintelio akcininko sprendimu reorganizavimo... 9. 2016-03-22 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. CRD 2016/03/22-1 VĮ... 10. 2016-03-24d. VĮ „Doctum“ išsiuntė UAB „Techstatus“ pranešimą dėl... 11. 2010-11-10d. Sutarties Nr. 2010-1110/2A, 4.1p. numatyta, kad UAB... 12. Žemės ūkio ministerija Projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo... 13. Vadovaujantis CK 6.260 str. 2d. praleidus prievolės įvykdymo terminą, už... 14. Kadangi atsakovas gera valia skolos negrąžina, ieškovas remdamasis CK 6.37... 15. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, nurodė, jog 2010m. lapkričio 10d. Sutartis... 16. Pažymėjo, jog reorganizuojant UAB „Techstata“ ir nuo jos atskiriant UAB... 17. Priešieškinio pareiškimu atsakovas prašo pripažinti negaliojančia 2010m.... 18. Atsiliepimu į priešieškinį ieškovas prašo priešieškinį atmesti kaip... 19. UAB „Techstata“ priėmimo-perdavimo akte patvirtino, jog darbus priėmė ir... 20. VšĮ „Doctum“ suteikė profesionales, tinkamas bei kokybiškas paslaugas,... 21. Ieškovas pažymėjo, kad paslaugų sutarties mokėjimo tvarka, būdas,... 22. Atsakovas niekuomet neatsiskaitė su ieškovu už suteiktas paslaugas,... 23. Ieškinys tenkintinas. Priešieškinys atmestinas.... 24. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2010-11-10 d. tarp VĮ „Doctum“ ir UAB... 25. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 26. Atsakovas gera valia atsisakė vykdyti prievolę, nurodydamas jog apie... 27. CK 1.80 str. 1d. nustatyta, kad imperatyvioms įstatymo normoms... 28. Atsakovas teisingai nurodo, jog tinkamomis finansuoti yra pripažįstamos... 29. Atlygintinų paslaugų kainos apmokėjimo tvarką nustato CK 6.720 str.... 30. Nagrinėjamu atveju būtina pažymėti, jog jokie mokėjimai pagal nurodytą... 31. Teismas pripažįsta įrodytu, jog atsakovui yra išlikusi įstatyminė pareiga... 32. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 33. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 34. Vadovaudamasis išdėstytu, Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270... 35. priteisti iš atsakovo UAB „Techstatus“(į.k. 302883000) ieškovo UAB... 36. Atsakovo UAB „Techstatus“ priešieškinio ieškovui UAB „Creditum“ dėl... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...