Byla 2-413/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Marytės Mitkuvienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų (kreditorių) uždarosios akcinės bendrovės „Eurazijos logistika“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Cargo via“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. sausio 27 d. nutarties, kuria atmesti pareiškėjų (kreditorių) uždarosios akcinės bendrovės „Eurazijos logistika“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Cargo via“ skundai dėl bankrutavusios akcinės bendrovės „Daisotra“ 2008 m. lapkričio 10 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Kauno apygardos teismo 2006 m. liepos 3 d. nutartimi AB „Daisotra“ iškelta bankroto byla. Šio teismo 2007 m. birželio 26 d. nutartimi AB „Daisotra“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

5Įmonės kreditoriai UAB „Eurazijos logistika“ ir UAB „Cargo via“ patikslintais skundais BAB „Daisotra“ bankroto byloje prašė teismą pripažinti negaliojančiais ir panaikinti BAB „Daisotra“ 2008 m. lapkričio 10 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime priimtus nutarimus.

6Kreditorius UAB „Eurazijos logistika“ kaip savo skundo faktinį pagrindą nurodė aplinkybes dėl jo netinkamo informavimo apie 2008 m. lapkričio 10 d. turėjusį įvykti pakartotinį kreditorių susirinkimą, o taip pat aplinkybes dėl šiame susirinkime priimtų skundžiamų nutarimų nepagrįstumo, prieštaravimo ĮBĮ nuostatoms. Nurodė, kad, perrenkant BAB „Daisotra“ kreditorių susirinkimo pirmininką, buvo nesilaikyta ĮBĮ 23 straipsnio 1 punkto reikalavimų, be to, jo kandidatūra buvo iškelta kreditorių susirinkimo metu, dėl ko raštu balsavusiems kreditoriams ši kandidatūra buvo siurprizinė. Administratorius negalėjo teikti kreditorių susirinkimui tvirtinti savo ataskaitos, prieš tai nepateikęs jos susipažinti kreditoriams. Tokiu būdu buvo apribota kreditorių teisė balsuoti raštu. Be to, balsavimo raštu biuletenyje buvo nurodyta mažiau duomenų, lyginant su kreditorių susirinkime šiuo klausimu priimtu nutarimu. Renkant kreditorių komiteto narius, 2 iš 5 komiteto narių nebuvo įtraukti kandidatais į balsavimo raštu biuletenį, dėl ko balsavusiems raštu kreditoriams ši kreditorių komiteto sudėtis buvo siurprizinė. Be to, kreditorių komiteto sudėtis prieštarauja proporcingumo principui, nes 3 iš 5 kreditorių komiteto narių yra buvę BAB „Daisotra“ darbuotojai, turintys bendrą interesą ginti tik darbuotojų interesus. Kreditorių susirinkime patvirtinto kreditorių komiteto darbo reglamento punktai suformuluoti taip, kad komiteto darbą daro neskaidrų, sudarantį galimybę patenkinti tik siauro asmenų rato poreikius. 2008 m. lapkričio 10 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime priimti nutarimai, kuriais UAB „Eurazijos logistika“ įkeistas 8 transporto priemones buvo nutarta parduoti atskirais vienetais laisvame pardavime ir nustatyta kiekvienos transporto priemonės vertė, naikintini, nes analogiškais klausimais kreditorių susirinkimas 2008 m. rugpjūčio 25 d. jau priėmė nutarimus, kurie nėra panaikinti ir galioja, o administratorius privalo juos vykdyti. Nutarimai, kuriais nutarta parduoti neįkeistą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą laisvame pardavime pagal administratoriaus pateiktose lentelėse numatytas šių objektų kainas, naikintini, nes su administratoriaus nustatytomis kainomis galėjo susipažinti tik kreditorių susirinkime dalyvavę kreditoriai. Be to, nustatytos kilnojamojo turto kainos – nepagrįstai mažos, o nekilnojamojo turto kainos iš viso nenurodytos. Taip pat niekur nebuvo nurodytas laikas, nuo kada iki kada bus vykdomas laisvas pardavimas, nuo kada iki kada bus galima apžiūrėti ir pateikti pasiūlymus dėl įkeisto ir neįkeisto kilnojamojo turto bei neįkeisto nekilnojamojo turto įsigijimo. Nurodė, kad kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo nutarta samdyti UAB „Transrema“ utilizuoti BAB „Daisotra” padangas ir kitas kenksmingas medžiagas už 190,- Lt + PVM už toną, naikintinas, nes nutarimas šiuo klausimu jau buvo priimtas 2008 m. vasario 26 d. kreditorių susirinkime, tačiau administratorius dėl neaiškių priežasčių jo neįvykdė. Kreditorių susirinkimui nebuvo pateikta jokių dokumentų, kad UAB „Transrema“ turi teisę versti minėta veikla. Be to, UAB „Transrema“ yra BAB „Daisotra” skolininkė, dėl ko, tikėtina, negalės įvykdyti savo įsipareigojimų pagal sutartį ir bus siekiama padaryti įskaitymą. Nurodė, kad kreditorių susirinkimo nutarimas nutraukti sutartį su BAB „Daisotra“ turtą saugančia apsaugos įmone turi būti panaikintas dėl to, kad tol, kol nėra parduotas BAB „Daisotra“ turtas, apsaugos paslauga bendrovei būtina. Be to, sprendžiant šį klausimą, buvo priimta daugiau nutarimų, apie kuriuos nebuvo pranešta kreditoriams, tokiu būdu faktiškai išplečiant darbotvarkę.

7Kreditorius UAB „Cargo via“ kaip savo skundo faktinį pagrindą nurodė aplinkybes dėl netinkamo jo informavimo apie 2008 m. lapkričio 10 d. pakartotinį kreditorių susirinkimą ir šiame susirinkime priimtų skundžiamų nutarimų nepagrįstumo, prieštaravimo ĮBĮ nuostatoms. Nutarimų nepagrįstumą grindė iš esmės analogiškomis aplinkybėmis, kurios nurodytos kreditoriaus UAB „Eurazijos logistika“ skunde. Papildomai kreditorius UAB „Cargo via“ prašė panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą dėl BAB „Daisotra“ darbuotojų etatų ir atlyginimų jiems nustatyto ir tvirtinimo, nes tokie patys darbuotojų etatai buvo patvirtinti dar 2007 m. sausio 3 d., be to, per dvejus metus yra ženkliai sumažėjusi buhalterių darbo apimtis, todėl samdyti trijų buhalterių nėra reikalo.

8BAB „Daisotra“ administratorius atsiliepimuose į skundus nurodė, kad tiek sušaukiant 2008 m. spalio 27 d. kreditorių susirinkimą, tiek sušaukiant 2008 m. lapkričio 10 d. pakartotinį kreditorių susirinkimą, buvo laikytasi 2007 m. sausio 3 d. kreditorių susirinkime patvirtintos Kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto posėdžių) šaukimo tvarkos. Pranešime apie 2008 m. lapkričio 10 d. pakartotinį kreditorių susirinkimą buvo nurodyti visi kreditorių susirinkimo šaukimo tvarkos 8 punkte nurodyti duomenys. Kreditoriams, negalintiems atvykti į kreditorių susirinkimą, esant jų prašymui, elektroniniu paštu buvo pateiktas balsavimo raštu biuletenis ir visa su susirinkime svarstomais klausimais susijusi informacija. Administratorius nurodė, kad nutarimas kreditorių susirinkimo pirmininku išrinkti J. M. nepažeidžia ĮBĮ 23 straipsnio, nes jis nėra buvęs AB „Daisotra“ vadovu, valdybos nariu ar šių asmenų giminaičiu. Sistemiškai aiškinant ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 15 punkto ir 23 straipsnio 4 dalies nuostatas, darytina išvada, kad administratorius turi pateikti kreditoriams ataskaitą kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka tik tuo atveju, jei kreditoriai to reikalauja. Tai, jog, balsuojant už kreditorių komiteto narius, kurie buvo nurodyti balsavimo raštu biuletenyje, 2 iš jų nebuvo išrinkti, o vietoj jų išrinkti kiti 2 nariai, nereiškia, kad buvo nukrypta nuo kreditorių susirinkimo darbotvarkės ir nuspręsta dėl klausimų, kurie nebuvo įtraukti į susirinkimo darbotvarkę. Nors trys iš penkių kreditorių komiteto nariai yra buvę AB „Daisotra“ darbuotojai, tai nereiškia, kad jie gins tik pirmos eilės kreditorių interesus. Kreditorių komiteto darbo reglamentas nepažeidžia kreditorių teisių, yra tinkamai patvirtintas, neprieštarauja nei ĮBĮ, nei kitų įstatymų normoms, nepažeidžia niekieno teisių ar interesų. Nutarimai dėl įkeisto kilnojamojo turto pardavimo tvarkos ir įkeisto turto pradinių pardavimo kainų nustatymo atitinka išreikštą kreditorių valią ir nepažeidžia jų teisių ir interesų, nes įpareigoja administratorių parduoti turtą laisvame pardavime už tokią kainą, kuri tenkina kreditorius, bet ne už mažesnę kaip kreditorių susirinkimo nustatyta pardavimo kaina. Tai, jog kreditorių susirinkimas 2008 m. rugpjūčio 25 d. tuo pačiu klausimu jau yra priėmęs nutarimą, nereiškia, kad kitame kreditorių susirinkime negali būti priimtas kitoks nutarimas tuo pačiu klausimu. Tokiu atveju galioja paskutiniame kreditorių susirinkime priimtas nutarimas. Nutarimas dėl neįkeisto kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos ir pradinių pardavimo kainų nustatymo buvo priimtas kreditoriams atsakingai įvertinus dabartinę ekonominę situaciją, siekiant išvengti galimų nuostolių, atsižvelgiant į riziką, kylančią iš esamos ekonominės situacijos. Toks nutarimas labiausiai atitiko kreditorių siekius gauti maksimalų kreditorinių reikalavimų patenkinimą. Nutarimas dėl BAB „Daisotra” teritorijoje esančių padangų ir kitų kenksmingų medžiagų utilizavimui reikalingų lėšų paskyrimo ir utilizavimo įmonės parinkimo buvo priimtas įvertinus padangų utilizavimo konkurso rezultatus ir mažiausią pasiūlytą kainą. Sutartis su UAB „Transrema“ dėl kenksmingų medžiagų utilizavimo bus pasirašyta tik tuo atveju, jei ji pateiks reikalingus leidimus. Kreditorius UAB „Cargo via“, ginčydamas nutarimą dėl BAB „Daisotra“ darbuotojų etatų ir atlyginimų jiems nustatyto ir tvirtinimo, nepagrįstai nurodė, kad per dvejus metus, kai 2007 m. sausio 3 d. buvo patvirtinti tokie patys darbuotojų etatai, yra ženkliai sumažėjusi buhalterių darbo apimtis. Per dvejus su puse metų nebuvo parduotas joks bankrutuojančios įmonės turtas. Torto pardavimas padidins buhalterinio darbo apimtis.

9Kauno apygardos teismas 2009 m. sausio 27 d. nutartimi atmetė UAB „Eurazijos logistika“ ir UAB „Cargo via“ skundus dėl BAB „Daisotra“ 2008 m. lapkričio 10 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais. Teismas nustatė, jog, remiantis BAB „Daisotra“ 2007 m. sausio 3 d. kreditorių susirinkime patvirtintos Kreditorių susirinkimo (Kreditorių komiteto posėdžių) šaukimo tvarkos 6 punktu, jeigu šaukiamas pakartotinis kreditorių susirinkimas, kreditoriams turi būti pranešta 4 punkte nustatyta tvarka, likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki šio susirinkimo. Teismas iš Lietuvos pašto siuntimo registracijos sąrašo Nr.49-13-13, kuriame yra 2008 m. spalio 31 d. Lietuvos pašto spaudas, sprendė, kad kreditorius UAB „Cargo via“ apie 2008 m. lapkričio 10 d. pakartotinį kreditorių susirinkimą buvo informuotas tinkamai – jam pranešimas buvo išsiųstas registruotu laišku. Teismas taip pat sprendė, kad nors administratoriaus atstovas nepateikė įrodymų, jog kreditoriui UAB „Eurazijos logistika“ Kreditorių susirinkimų šaukimo tvarkoje nustatytais terminais buvo išsiųstas pranešimas apie 2008 m. lapkričio 10 d. pakartotinį kreditorių susirinkimą, tačiau paties kreditoriaus pateikti dokumentai įrodo, kad jam jau 2008 m. lapkričio 6 d. buvo žinoma apie pakartotinį kreditorių susirinkimą. Kadangi kreditoriaus UAB „Eurazijos logistika“ atstovas dalyvavo 2008 m. spalio 27 d. turėjusiame įvykti kreditorių susirinkime, jam turėjo būti žinoma, kad, neįvykus kreditorių susirinkimui, administratorius per 15 dienų turėjo sušaukia pakartotinį kreditorių susirinkimą. Todėl kreditorius UAB „Eurazijos logistika“ turėjo realias galimybes pasidomėti tikslia jo data ir laiku. Teismas sprendė, kad J. M. galėjo būti išrinktas kreditorių susirinkimo pirmininku, kadangi ĮBĮ 23 straipsnio 1 punkte pateiktas baigtinis asmenų, negalinčių būti renkamų kreditorių susirinkimo pirmininku, sąrašas. Byloje nėra duomenų, kad kreditorius J. M. , išrinktas naujuoju kreditorių susirinkimo pirmininku, kada nors buvo AB „Daisotra“ vadovu, savininku ar šių asmenų artimu giminaičiu, sutuoktiniu ar asmeniu, įregistravusiu savo partnerystę įstatymų nustatyta tvarka. Tai, jog J. M. kandidatūra nebuvo nurodyta balsavimo raštu biuletenyje, negali būti pagrindas panaikinti skundžiamą nutarimą, kadangi balsavę raštu kreditoriai šio nutarimo neginčijo, o priimant šį nutarimą balsavusių raštu kreditorių balsai buvo vertinami kaip balsavę prieš. Esant darbotvarkėje numatytam kreditorių susirinkimo pirmininko perrinkimo klausimui, jame nedalyvavę kreditoriai turėjo ir galėjo numatyti, kad šio susirinkimo eigoje gali būti pasiūlytos ir kitos kandidatūros. Teismas, spręsdamas dėl šio nutarimo galiojimo, taip pat įvertino raštu balsavusių ir nedalyvavusių kreditorių galimą įtaką balsavimo rezultatams, jeigu susirinkimas būtų organizuojamas iš naujo. Kadangi už J. M. išrinkimą kreditorių susirinkimo pirmininku balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro 53,13 procentus visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, be to, jų tarpe buvo ir kreditoriaus, kurio teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro 52,866 procentus visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, atstovas, teismas sprendė, kad jis vis tiek būtų išrinktas kreditorių susirinkimo pirmininku. Teismas atmetė kaip nepagrįstus skundų argumentus, jog kreditorių susirinkimas negalėjo tvirtinanti administratoriaus veiklos ataskaitos, kadangi ji nebuvo pateikta kreditoriams susipažinti. Teismas, remdamasis ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 15 punkte ir 23 straipsnio 4 dalyje įtvirtintomis nuostatomis sprendė, kad administratorius turi pateikti kreditoriams ataskaitą kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka tik tuo atveju, jei kreditoriai to reikalauja. Esant darbotvarkėje numatytam administratoriaus ataskaitos tvirtinimo klausimui, kreditoriai turėjo realias galimybes tai padaryti kreipdamiesi į administratorių. Tai, jog 2008 m. lapkričio 10 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime administratoriaus ataskaitos tvirtinimo klausimu priimtas nutarimas savo turiniu nėra identiškas balsavimo raštu biuletenyje nurodytam nutarimo projektui, nėra pagrindas panaikinti ginčijamą susirinkimo nutarimą, kadangi skundus pateikę kreditoriai neįgalioti atstovauti raštu balsavusiems kreditoriams, o, atsižvelgiant į už šį nutarimą atiduotų balsų skaičių, jis vis tiek būtų patvirtintas. Administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimas imperatyvioms ĮBĮ normoms ar bendriesiems teisės principams neprieštarauja. Tais pačiais argumentais teismas atmetė ir skundų motyvus dėl kreditorių komiteto dviejų narių kandidatūrų siurpriziškumo. Skunduose nurodomos aplinkybės, jog trys iš penkių kreditorių komiteto narių yra buvę įmonės darbuotojai, nėra pagrindas panaikinti šiuo klausimu priimtą nutarimą, nes tokia kreditorių komiteto sudėtis neprieštarauja ĮBĮ imperatyvioms normoms ir atitinka balsų daugumą turinčių kreditorių valią. Skundų argumentai, jog kad kreditorių komiteto nariai, buvę įmonės darbuotojai, atstovaus tik darbuotojų interesams, paremti tik prielaidomis. Nutarimas dėl kreditorių komiteto darbo reglamento patvirtinimo negali būti panaikintas, nes jo nuostatos neprieštarauja ĮBĮ imperatyvioms normoms ar bendriesiems teisės principams, be to, atitinka kreditorių, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, valią. Tai, jog 2008 m. lapkričio 10 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimai dėl įkeistų transporto priemonių pardavimo būdo ir kainos nustatymo buvo priimti po to, kai šie klausimai buvo išspręsti 2008 m. rugpjūčio 25 d. kreditorių susirinkime, nedaro ginčijamų nutarimų negaliojančiais, kadangi galioja vėliausiai priimtieji. Remiantis LR Vyriausybės 2001 m. nutarimu Nr. 831 patvirtino Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos aprašo 34.2 papunkčio nuostatomis, kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, kreditorių susirinkime turi teisę parinkti turto pardavimo būdą ir pradinę turto pardavimo kainą. Aplinkybė, kad, parinkus nekilnojamojo turto pardavimo būdą, kreditorių susirinkimas nenustatė pradinės jo pardavimo kainos, nesudaro pagrindo šį nutarimą pripažinti negaliojančiu, nes kreditorių susirinkimas pradinę turto pardavimo kainą galės nustatyti vėliau. Pasisakydamas dėl skundų argumentų, kad su turto pardavimo kainomis negalėjo susipažinti kreditorių susirinkime nedalyvavę kreditoriai ir raštu balsavę kreditoriai, teismas pakartotinai pažymėjo, kad darbotvarkėje esant numatytam įkeisto kilnojamojo, neįkeisto kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos ir pradinių pardavimo kainų nustatymo klausimų sprendimui, kreditoriai, kurie manė, jog jiems būtina susipažinti su turto kainomis, turėjo realias galimybes tai padaryti kreipdamiesi į administratorių. Teismas nurodė, kad ginčijamas pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimas dėl BAB „Daisotra” teritorijoje esančių padangų ir kitų kenksmingų medžiagų utilizavimui reikalingų lėšų paskyrimo ir utilizavimo įmonės parinkimo priimtas įvertinus mažiausią pasiūlytą kainą. Aplinkybė, jog įmonė, parinkta utilizuoti BAB „Daisotra” teritorijoje esančias padangas ir kitas kenksmingas medžiagas, yra bankrutuojančios įmonės skolininkė, nedraudžia UAB „Transrema“ dalyvauti konkurse ar būti pripažinta konkurso nugalėtoja, o paaiškėjus, kad UAB „Transrema“ neturi reikalingų leidimų versti kenksmingų medžiagų utilizavimo veikla, tai būtų pagrindas nesudaryti su ja sutarties dėl kenksmingų medžiagų utilizavimo. Teismas, atsižvelgdamas, kad pareiga užtikrinti bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovaujantis ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 4 punkto nuostata, priklauso administratoriui, atmetė skundų argumentus, kad nutraukus sutartį su BAB „Daisotra“ turtą saugančia apsaugos įmone, nebus užtikrinta įmonės turto apsauga. Teismas nurodė nesant pagrindo panaikinti 2008 m. lapkričio 10 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimo dėl BAB „Daisotra“ darbuotojų etatų ir atlyginimų jiems nustatymo, remdamasis vien tik tuo, jog kreditoriaus UAB „Cargo via“ įsitikinimu, šiuo metu BAB „Daisotra“ nėra būtinybės samdyti trijų buhalterių. Už BAB „Daisotra“ darbuotojų etatų ir atlyginimų jiems nustatymo nutarimą balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro 53,16 procentus visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos. Šis nutarimas neprieštarauja imperatyvioms teisės normoms ar bendriesiems teisės principams.

10UAB „Cargo via“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. sausio 27 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pripažinti negaliojančiais nutarimus, priimtus 2008 m. lapkričio 10 d. vykusiame BAB „Daisotra“ pakartotiniame kreditorių susirinkime. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Teismas nepagrįstai nusprendė, kad UAB „Cargo via“ buvo tinkamai informuotas apie 2008 m. lapkričio 10 d. pakartotinį kreditorių susirinkimą. UAB „Cargo via“ pranešimą apie šaukiamą pakartotinį kreditorių susirinkimą gavo 2008 m. lapkričio 10 d., t.y. pakartotinio kreditorių susirinkimo dieną, dėl ko neturėjo realių galimybių nevaržomai, laiku ir be neprotingų pastangų gauti informaciją apie šaukiamą susirinkimą. UAB „Cargo via“ nebuvo laiku informuotas apie pakartotinį kreditorių susirinkimą dėl netinkamo administratoriaus įgalioto asmens pareigų vykdymo, jam pažeidus Kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos 6 punkto reikalavimus, jog kreditoriams apie pakartotinį susirinkimą turi būti pranešta likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki pakartotinio susirinkimo, o taip pat 4 punkto reikalavimus, jog pranešimas turi būti išsiųstas registruotu paštu likus ne mažiau kaip 10 dienų iki susirinkimo. Tokiu būdu UAB „Cargo via“ buvo užkirsta galimybės dalyvauti susirinkime, pareikšti savo nuomonę dėl darbotvarkėje numatytų klausimų.

122. Teismas nepagrįstai atmetė UAB „Cargo via“ prašymą dėl 2008 m. lapkričio 10 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimo perrinkti BAB „Daisotra“ kreditorių susirinkimo pirmininką panaikinimo. Pirmininku išrinktas J. M. gali būti suinteresuotas BAB „Daisotra“ bankroto bylos eiga, kadangi jis ilgą laiką dirbo AB „Daisotra“ vyriausiuoju ekonomistu, o jo pareigos buvo susijusios su bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymu. ĮBĮ 23 straipsnio 1 punkte numatytų asmenų, kuriems draudžiama eiti kreditorių komiteto pirmininko pareigas, sąrašas nėra baigtinis. Teismas, padarydamas išvadą, kad nedalyvavusių kreditorių balsai nebūtų nulėmę šio klausimo išsprendimo, neatsižvelgė, kad tokie kreditoriai, jeigu jie būtų dalyvavę, būtų galėję pateikti savo argumentus dėl J. M. kandidatūros netinkamumo ir pasiūlyti kitą kandidatą, dėl ko, tikėtina, kad kiti kreditoriai, kaip ir didžiausias, būtų į tai atsižvelgę bei priimtų atitinkamą sprendimą.

133. Nutarimas dėl administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo buvo priimtas neteisėtai. UAB „Cargo via“, nebūdama informuota apie kreditorių susirinkimą, neturėjo galimybės susipažinti su administratoriaus veiklos ataskaita, nes pranešimą apie susirinkimą gavo tik susirinkimo dieną. Teismas nepagrįstai sprendė, kad administratorius turi pateikti kreditoriams ataskaitą tik tuo atveju, jei jie to reikalauja. Administratorius, būdamas atskaitingas kreditoriams, turi pareigą iki susirinkimo pateikti ataskaitas, kurios tvirtinamos susirinkimo metu. Tai nėra informacija, kuri teikiama kreditoriams pareikalavus. Teismas nepagrįstai atmetė skundo argumentą, jog ataskaitos tvirtinimo klausimu priimtas nutarimas savo turiniu nėra identiškas balsavimo biuletenyje nurodytam nutarimo projektui, remdamasis tuo, kad raštu balsavę kreditoriai šio nutarimo neskundė. Apeliantas UAB „Cargo via“ nurodo, jog jis minėtą nutarimą skundžia šiuo pagrindu, nes turėjo teisę balsuoti paštu, o raštu nebalsavo, nes tokia teisė buvo tyčia užkirsta. Todėl parengtas nutarimo projektas negalėjo būti keičiamas. Nurodo, jog administratoriaus ataskaita suformuluota taip, jog, lyginant su praėjusiais laikotarpiais, pakartotinai pateikti kreditorių susirinkimui klausimai, jau seniau įtraukti į administratoriaus ataskaitas ir pateikti kreditorių susirinkimo įvertinimui.

144. Teismas netinkamai nusprendė dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo buvo nustatytas kreditorių komiteto narių skaičius ir išrinkti komiteto nariai, teisėtumo. Priimant šį nutarimą, buvo nuspręsta dėl klausimų, kurie nebuvo įtraukti į susirinkimo darbotvarkę, nes buvo išrinkti asmenys, apie kurių kandidatūras nebuvo pranešta iš anksto, o raštu balsavę bei tokią galimybę turėję kreditoriai negalėjo išreikšti savo pozicijos dėl naujų narių rinkimo. Nurodo, jog trys iš penkių kreditorių yra buvę AB „Daisotra“ darbuotojai, dėl ko jie bus suinteresuoti ginti tik pirmos eilės kreditorių interesus. Mano, kad kreditorių komitetas sudarytas nesilaikant proporcingumo principo. Be to, kreditorių susirinkime nedalyvavo nei I. T. , nei A. A. , dėl ko nėra aišku, ar jie sutinka eiti komiteto nario pareigas.

155. 2008 m. lapkričio 10 d. kreditorių susirinkime patvirtintas kreditorių komiteto darbo reglamentas neužtikrina skaidrios bankroto procedūros, pažeidžia visų BAB „Daisotra“ kreditorių teises, prieštarauja Įmonių bankroto įstatymo saugomam viešajam interesui. Kreditorių komiteto darbo reglamentas nebuvo pateiktas kreditoriams susipažinti prieš kreditorių susirinkimą, dėl ko kreditoriai negalėjo jo išanalizuoti bei pareikšti savo pastabas ar pasiūlymus. Toks kreditorių komiteto darbo reglamentas negali būti patvirtintas, nes jis skirtas apsaugoti tik didžiausių kreditorių arba komiteto narių interesus. Be to, kreditorių komiteto kontrolė yra palikta didžiausiam BAB „Daisotra“ akcininkui Z. Š. , turinčiam 52,866 proc. visų teismo patvirtintų reikalavimų sumos, kadangi teisė rinkti/perrinkti kreditorių susirinkimo pirmininką, kreditorių komiteto narį, priimti sprendimą dėl taikos sutarties sudarymo – palikta kreditorių susirinkimui. Patvirtintas kreditorių komiteto darbo reglamentas riboja komiteto susirinkimo funkcionalumą, nes nenurodyta, kas turi iniciatyvos teisę kreiptis dėl kreditorių komiteto susirinkimo šaukimo. Reglamente yra numatyta kreditorių teisė siūlyti į komiteto darbotvarkę įtraukti savo klausimą, tačiau toks pasiūlymas nėra privalomas komiteto pirmininkui ir gali būti atmestas be jokių motyvų (reglamento 18 p.). Reglamente numatyta teisė kreditoriams dalyvauti kreditorių komiteto posėdžiuose, tačiau nėra nustatyta tvarka, kuria kreditoriai turi būti informuojami apie kreditorių komiteto posėdžius bei jų darbotvarkę (reglamento 20 p.). Reglamente turi būti aiškiai nustatyta, kad medžiaga ir informavimas apie komiteto posėdį turi būti įteikti (o ne siunčiami) komiteto nariams ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki kreditorių komiteto posėdžio dienos.

166. Teismas neatsižvelgė, kad darbotvarkės 5-8 klausimais priimtais nutarimais, nustatant naują BAB „Daisotra“ turto pardavimo tvarką bei „turto pardavimo kainas“, faktiškai jų nenustatant, siekiama neskaidriai išparduoti turtą. Nusprendus transporto priemones pardavinėti atskirais vienetais laisvame pardavime, nebuvo nurodyta, kiek laiko bus priimami pasiūlymai iš potencialių pirkėjų. Nutarimas dėl kainos nustatymo suformuluotas taip, kad neįmanoma atskleisti, kokia tikroji turto vieneto pradinė pardavimo kaina. Nustatant turto pardavimo kainą pagal išvedamą proporciją tarp nustatytos kainos ir likutinės vertės, nenurodyta turto likutinė vertė. Tam, kad turtas būtų parduotas už didžiausią kainą, neužtenka apie jo pardavimą paskelbti laikraštyje „Noriu“ ir interneto skelbimo lentose, kaip nurodyta priimtuose kreditorių susirinkimo nutarimuose.

177. Kreditorių susirinkimas BAB „Daisotra“ teritorijoje esančių padangų ir kitų aplinkai kenksmingų produktų utilizavimui parinkdamas įmonę UAB „Transrema“ neatsižvelgė, kad ji pagal LR Atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 3 dalį ir 8 straipsnio 3 dalį neturi teisės teikti padangų utilizavimo paslaugų (nėra nei registruota, nei turi leidimą). Todėl toks sprendimas negalės būti įvykdytas. Be to, UAB „Transrema“ įsiskolinimas BAB „Daisotra“ per laikotarpį nuo 2006 m. gruodžio 31 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. išaugo nuo 54 000 Lt iki 165 125 Lt ir, apelianto duomenimis, šiai įmonei yra pateiktas ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo. Todėl toks kreditorių susirinkimo nutarimas prieštarauja teisminio bankroto proceso tikslams ir sudaro sąlygas vilkinti bankroto procesą.

188. Kreditorių susirinkimo sprendimas nutraukti sutartį su apsaugos įmone, saugančia BAB „Daisotra“, pažeidžia bankrutuojančios bendrovės interesus. Kadangi administratorius privalo rūpintis bendrovės turto apsauga, net ir priėmus nutarimą dėl apsaugos sutarties nutraukimo, administratorius privalėjo jį apskųsti. Tiek kreditoriai, tiek administratorius turi vadovautis bonus pater familias principu ir nėra laisvi veikti savo nuožiūra. Be to, 10 darbotvarkės klausimu yra numatytas tik vienos sutarties su apsaugos įmone (apsaugos sutarties) nutraukimas, tuo tarpu kreditorių susirinkimo metu buvo nuspręsta nutraukti visas sutartis, įskaitant ir nuomos, iš kurių BAB „Daisotra“ gaudavo pajamų.

199. Teismas nepagrįstai dėl kiekvieno iš kreditorių susirinkime priimto nutarimo nurodė, jog, nepriklausomai nuo to, ar susirinkime būtų dalyvavę kiti kreditoriai, ir kaip jie būtų bebalsavę, nutarimai būtų priimti dėl to, kad už juos balsavo balsų daugumą turintis kreditorius. Tokia argumentacija pažeidžia kitų kreditorių teises, kadangi kreditorių susirinkimo nutarimai tampa teisėti, nepriklausomai nuo jų turinio, vien dėl to, kad už juos balsavo didžiąją balsų dalį turintis kreditorius.

2010. Teismui nebuvo pateiktas kreditoriaus, turėjusio daugiau kaip pusę teismo patvirtintų reikalavimų, įgaliojimus atskleidžiantis dokumentas.

21UAB „Eurazijos logistika“ atskiruoju skundu prašo: sustabdyti atskirojo skundo nagrinėjimą iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-611-230/2009, iškelta Kauno apygardos teisme, ir civilinė byla Nr. 3K-3-91/2009, iškelta Lietuvos Aukščiausiajame Teisme; panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. sausio 27 d. nutartį ir patenkinti UAB „Eurazijos logistika“ 2008 m. lapkričio 24 d. patikslintą skundą dėl 2008 m. lapkričio 10 d. BAB „Daisotra“ pakartotiniame kreditorių susirinkime priimtų sprendimų panaikinimo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

221. BAB „Daisotra“ administratoriaus įgaliotas asmuo pažeidė Kreditorių susirinkimo šaukimo tvarkos 6 punkto (su nuoroda į 4 punktą) reikalavimus, nes nesilaikė pranešimo apie 2008 m. lapkričio 10 d. turėjusį įvykti pakartotinį kreditorių susirinkimą tvarkos reikalavimų. Kreditorius UAB „Eurazijos logistika“ pranešimą gavo 2008 m. lapkričio 10 d. vakare, tokiu būdu užkertant jam kelią dalyvauti ir balsuoti BAB „Daisotra“ pakartotiniame kreditorių susirinkime. Teismas nepagrįstai sprendė, jog UAB „Eurazijos logistika“ žinojo ar privalėjo žinoti apie šį susirinkimą. 2008 m. lapkričio 6 d. Kauno apygardos teismui teikiant prašymą pritaikyti kreditoriui Z. Š. laikinąsias apsaugos priemones ir neleisti balsuoti pakartotiniame kreditorių susirinkime, UAB „Eurazijos logistika“ neturėjo konkrečių duomenų apie pakartotinio susirinkimo datą, laiką, vietą ir rėmėsi nuogirdomis. Pripažinus, jog administratorius nevykdė savo pareigos laiku informuoti UAB „Eurazijos logistika“ apie pakartotinį kreditorių susirinkimą, teismas neturėjo apeliantui perkelti atsakomybės ir atitinkamų pasekmių už administratoriaus pareigų nevykdymą vien dėl to, kad UAB „Eurazijos logistika“ turėjo informacijos apie pakartotinį susirinkimą.

232. Teismas negalėjo atmesti UAB „Eurazijos logistika“ skundo, remdamasis tik tuo, kad bet kokiu atveju ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai būtų priimti, atsižvelgiant į tai, kad už juos balsavo didžiausią reikalavimo teisę į BAB „Daisotra“ turintis kreditorius Z. Š. . Pirmosios instancijos teismas buvo informuotas apie tai, kad dėl A. Š. reikalavimo teisės BAB „Daisotra“ vyksta du teisminiai ginčai, prašant atidėti bylos nagrinėjimą. Kauno apygardos teisme yra iškelta civilinė byla Nr. 2-611-230/2009 pagal UAB „Eurazijos logistika“ ieškinį dėl 2007 m. liepos 9 d. reikalavimo perdavimo sutarties, kuria DaimlerChrysler Bank AG perleido savo reikalavimo teisę skolininkui BAB „Daisotra“ kreditoriui Z. Š. , nesudarymo fakto nustatymo. Lietuvos Aukščiausiajame Teisme buvo priimtas nagrinėti UAB „Eurazijos logistika“ kasacinis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 12 d. nutarties ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarties peržiūrėjimo UAB „Daisotra“ bankroto byloje dėl kreditoriaus Z. Š. reikalavimo patvirtinimo. Neišnagrinėjus šių bylų, ginčijama Kauno apygardos teismo nutartis tampa sąlygine, kadangi, patenkinus ieškinio reikalavimą dėl reikalavimo perdavimo sutarties nesudarymo fakto nustatymo, susidarytų situacija, kad administratorius jau būtų įvykdęs asmens, kuris net neturėjo reikalavimo teisės BAB „Daisotra“, vienasmenius sprendimus. Dėl to būtų nebeįmanoma grąžinti daugelio įvykdytų kreditorių susirinkimo sprendimų į pradinę padėtį, ko pasekoje nukentėtų tiek BAB „Daisotra“, tiek jos kreditorių interesai. 2008 m. lapkričio 10 d. BAB „Daisotra“ pakartotiniame kreditorių susirinkime dalyvavo devyni kreditoriai, trys iš jų balsavo raštu. Z. Š. balsų skaičius sudarė 52,886 proc., o visų kitų – 5,415 proc. Todėl, laikant, jog Z. Š. neturėjo teisės dalyvauti BAB „Daisotra“ kreditorių susirinkime, visų šiame susirinkime priimtų sprendimų turinį nulemtų likusių aštuonių kreditorių balsavimas, kur daugelis sprendimų buvo priimti vien dėl Z. Š. balsų persvaros. Be to, kreditorių tarpe nesant Z. Š. toks kreditorių susirinkimas net nebūtų šaukiamas, kadangi bankroto procedūrai vykstant jau pustrečių metų, kreditoriai buvo nusprendę dėl esminių bankroto procedūros klausimų, kurie vis dar nėra įvykdyti dėl administratoriaus aplaidumo ir kreditoriaus A. A. skundų.

243. Teismas, atmesdamas UAB „Eurazijos logistika“ skundą tuo pagrindu, kad balsavę raštu kreditoriai privalėjo suprasti, jog per kreditorių susirinkimą gali būti pateikta papildomų dokumentų bei iškeltos naujos aplinkybės (kandidatūros), neatsižvelgė, jog pakartotinai kreditorių susirinkimas buvo šaukiamas balsų daugumą turinčio kreditoriaus Z. Š. iniciatyva, kuris balsavimo raštu biuletenyje suformulavo galimus nutarimų projektus. Todėl likę kreditoriai turėjo pagrindą tikėtis, jog pats Z. Š. balsuos už savo pasiūlytus nutarimų variantus, o ne teiks naujus. Ta aplinkybė, kad balsavę raštu kreditoriai neskundė šiame kreditorių susirinkime priimtų nutarimų, nesudaro pagrindo manyti, jog UAB „Eurazijos logistika“ tokios teisės neturi, juolab, kad ji iš viso negalėjo balduoti nei raštu, nei žodžiu.

254. Skundžiama nutartis nepagrįstai grindžiama tuo, jog kreditorių susirinkimo nutarimai tiesiogiai neprieštarauja teisės aktų imperatyviems reikalavimams. Kadangi bankroto bylose turi būti ginamas viešasis interesas, teismas turėjo analizuoti, kaip skundžiami nutarimai atsilieps pačiai BAB „Daisotra“ ir jos bankroto procedūros operatyvumui, o kartu ir kreditorių finansinių interesų patenkinimui.

26BAB „Daisotra“ atsiliepimu į UAB „Eurazijos logistika“ atskirąjį skundą prašo skundą atmesti bei priteisti iš apelianto bylinėjimosi išlaidas. Pranešimo apie pakartotinį kreditorių susirinkimą tinkamą išsiuntimą kreditoriui UAB „Eurazijos logistika“ patvirtina 2008 m. spalio 31 d. pašto siuntų korespondencijos sąrašai Nr. 49-13-13, kurių iš viso yra trys. Mano, kad Kauno apygardos teisme pareiškėjo iniciatyva iškeltoje civilinėje byloje Nr. 2-611-230/2009 dėl reikalavimo perdavimo sutarties nesudarymo fakto pripažinimo nustatyti faktai nagrinėjamoje byloje neturės jokios prejudicinės galios. Minėtoje byloje yra keliamas fakto, jog reikalavimo perdavimo sutartis nebuvo sudaryta, nustatymo klausimas. Tačiau šio fakto pripažinimas negali turėti įtakos rašytinei 2007 m. liepos 9 d. reikalavimo perdavimo sutarčiai ir Kauno apygardos teismo 2007 m. spalio 1 d. nutarčiai, kurios pagrindu Z. Š. buvo įtrauktas į BAB „Daisotra“ kreditorių sąrašą.

27BAB „Daisotra“ atsiliepimu į UAB „Cargo via“ atskirąjį skundą prašo skundą palikti nenagrinėtą, o jei atskirasis skundas bus išnagrinėtas – skundą atmesti; priteisti iš pareiškėjo bylinėjimosi išlaidas. Mano, kad atskirasis skundas turi būti paliktas nenagrinėtas, nes jį pasirašė neįgaliotas asmuo - laikinai einanti direktorės pareigas A. S. (LR CPK 296 str. 1 d. 3 p.). Teismas pagrįstai sprendė dėl tinkamo kreditoriaus UAB „Cargo via“ informavimo apie 2008 m. lapkričio 10 d. įvykusį pakartotinį kreditorių susirinkimą, kadangi pranešimai visiems kreditoriams buvo išsiųsti vienu metu - 2008 m. spalio 31 d..

28Atskirieji skundai tenkinami.

29Vadovaujantis LR CPK 320 straipsnio 1 dalimi, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo (atskirojo skundo) faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (LR CPK 329 str.).

30Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas bankrutuojančios įmonės pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais klausimas. BAB „Daisotra“ kreditoriai UAB „Cargo via“ ir UAB „Eurazijos logistika“ atskiraisiais skundais skundžia Kauno apygardos teismo 2009 m. sausio 27 d. nutartį, kuria teismas atmetė jų skundus dėl 2008 m. lapkričio 10 d. įvykusio BAB „Daisotra“ pakartotinio kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais.

31Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau - ĮBĮ). Bylos, kylančios iš bankroto teisinių santykių, nagrinėjamos pagal bendrąsias civilinio proceso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato CPK ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (LR CPK 1 str. 1 d.). Kreditorių susirinkimo nutarimai yra privalomi įmonės kreditoriams. Tačiau kreditoriams manant, kad šie nutarimai pažeidžia jų teises, įstatymas suteikia jiems teisę kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais (ĮBĮ 21 str. 1 d. 2 p., 24 str. 5 d.).

32Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad teismui, nagrinėjant skundus dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo, reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos tokio susirinkimo sušaukimo tvarkos, taip pat kreditorių dalyvavimo, numatytos darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta bankrutuojančios UAB ,,Revi“ byloje Nr. 3K-3-286/2007).

33Iš bylos medžiagos nustatyta, jog 2008 m. spalio 27 d. neįvykus BAB „Daisotra“ kreditorių susirinkimui, 2008 m. lapkričio 10 d. buvo šaukiamas pakartotinis BAB „Daisotra“ kreditorių susirinkimas. Skundus dėl 2008 m. lapkričio 10 d. pakartotinio BAB „Daisotra“ kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais pateikę kreditoriai UAB „Eurazijos logistika“ ir UAB „Cargo via“ ginčijamų nutarimų negaliojimą, visų pirma, grindė tuo, jog jie nebuvo tinkamai informuoti apie šaukiamą pakartotinį BAB „Daisotra“ kreditorių susirinkimą. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje padarydamas išvadą, jog ginčijami pakartotinio susirinkimo nutarimai negali būti panaikinti šiuo pagrindu, nurodė, kad UAB „Cargo via“ apie įvykusį susirinkimą buvo informuotas laikantis BAB „Daisotra“ 2007 m. sausio 3 d. kreditorių susirinkimo patvirtintos Kreditorių susirinkimo (Kreditorių komiteto posėdžių) šaukimo tvarkos, o kreditoriui UAB „Eurazijos logistika“ apie šaukiamą pakartotinį kreditorių susirinkimą buvo žinoma, nes jis 2008 m. lapkričio 6 d. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje 2-1784-230/2008, prašydamas sustabdyti 2008 m. lapkričio 10 d. pakartotinį BAB „Daisotra“ kreditorių susirinkimą. Be to, 2008 m. spalio 27 d. neįvykus BAB „Daisotra“ kreditorių susirinkimui, kurio pirmininku buvo UAB „Eurazijos logistika“ atstovaujantis advokatas, šis kreditorius turėjo realias galimybes pasidomėti tikslia jo data ir laiku.

34Pažymėtina, jog kreditoriai turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose, balsuoti jame priimamais klausimais, ginti savo reikalavimus bei kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų (ĮBĮ 21 str.). Prielaidas šių kreditorių teisių tinkamam įgyvendinimui sudaro tinkamas kreditorių informavimas apie numatomą kreditorių susirinkimą. Vadovaujantis ĮBĮ 22 straipsnio 4 dalimi, kreditorių susirinkimo šaukimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Kreditorių susirinkimo nustatyta kreditorių informavimo apie šaukiamą kreditorių susirinkimą tvarka turi užtikrinti kreditorių teisės gauti informaciją apie šaukiamą kreditorių susirinkimą ir jo darbotvarkę realų įgyvendinimą kreditorių susirinkimo nustatytais būdais. Tik tinkamai informuotas apie numatomą kreditorių susirinkimą kreditorius gali įvertinti dalyvavimo tokiame susirinkime svarbą ir pasekmes, o nedalyvaudamas jame, pareikšti prieštaravimų dėl ginčijamo nutarimo.

35Tinkamas kreditorių informavimas apie kreditorių susirinkimą apima tinkamo pranešimo būdo parinkimą ir šio pranešimo įteikimą/išsiuntimą nustatytais terminais. BAB „Daisotra“ kreditorių informavimo apie šaukiamą kreditorių susirinkimą tvarką reglamentuoja BAB „Daisotra“ kreditorių susirinkimo 2007 m. sausio 3 d patvirtinta Kreditorių susirinkimo (Kreditorių komiteto posėdžių) šaukimo tvarka. Šios tvarkos 4 punkte numatyta, kad pranešimą apie kreditorių susirinkimo šaukimą administratorius įteikia kreditoriui pasirašytinai arba išsiunčia registruotu laišku likus ne mažiau kaip 10 dienų iki susirinkimo sienos. Tvarkos 6 punkte numatyta, kad jeigu šaukiamas pakartotinis kreditorių susirinkimas, kreditoriams tokia pačia tvarka turi būti pranešta likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki šio susirinkimo.

36Kadangi įstatymas pakartotinio kreditorių susirinkimo sušaukimą sieja su 15 dienų terminu, skaičiuojamu nuo neįvykusio kreditorių susirinkimo dienos (ĮBĮ 24 str. 2 d.), administratorius, nustatęs konkrečią pakartotinio kreditorių susirinkimo datą, turi apie tai informuoti kreditorius, laikydamasis kreditorių susirinkimo šaukimo tvarkos reikalavimų. Iš bylos medžiagos matyti, jog BAB „Daisotra“ administratorius pasirinko kreditorių informavimo apie šaukiamą pakartotinį kreditorių susirinkimą registruotais laiškais būdą. Teisėjų kolegija pažymi, jog ta aplinkybė, kad pranešimai apie šaukiamą kreditorių susirinkimą buvo išsiųsti laikantis kreditorių susirinkimo šaukimo tvarkoje nustatytų terminų, nesudaro pagrindo daryti išvadą nesant kreditorių teisių pažeidimo. Atsižvelgiant į kreditorių informavimu apie šaukiamą kreditorių susirinkimą tikslus, teisėjų kolegija pripažįsta, jog kreditorių teisėtus interesus atitinka jų teisių, susijusių su dalyvavimu ir balsavimu kreditorių susirinkime, realų įgyvendinimą užtikrinantis informavimas. Byloje esant duomenims, kad kreditoriai UAB „Cargo via“ ir UAB „Eurazijos logistika“ pranešimus apie 2008 m. lapkričio 10 d. pakartotinį kreditorių susirinkimą gavo tą pačią dieną, kai turėjo įvykti kreditorių susirinkimas, teisėjų kolegija pripažįsta, jog toks kreditorių informavimas pažeidė šių kreditorių teisę dalyvauti kreditorių susirinkime ir balsuoti jame priimamais klausimais. Priešinga išvada prieštarautų teisingumo, protingumo principams bei užkirstų kelią realiam kreditorių teisių įgyvendinimui. Byloje esantys įrodymai nepatvirtina, jog kreditoriams UAB „Cargo via“ ir UAB „Eurazijos logistika“ buvo žinoma tiksli pakartotinio kreditorių susirinkimo data, laikas ir vieta.

37Teisėjų kolegija pripažįsta, jog, sprendžiant, ar nagrinėjamu atveju buvo laikytasi pakartotinio susirinkimo šaukimo tvarkos reikalavimų, buvo būtina patikrinti, ar buvo laikytasi įstatymų nustatytos tvarkos inicijuojant kreditorių susirinkimo šaukimą.

38Kreditorių sušaukimo tvarką reglamentuoja ĮBĮ 22 straipsnis. Vadovaujantis šio straipsnio 3 dalimi, kreditorių susirinkimus šaukia teismas, administratorius arba kreditorių susirinkimo pirmininkas. Teisę reikalauti sušaukti kreditorių susirinkimą taip pat turi kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 procentų šio įstatymo nustatyta tvarka teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos. Vadovaujantis ĮBĮ 24 straipsnio 2 dalimi, jeigu nutarimui priimti susirinkime balsų nepakako, administratorius per 15 dienų sušaukia pakartotinį kreditorių susirinkimą. Iš 2008 m. lapkričio 10 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad kreditorių susirinkimas buvo šaukiamas to reikalaujant kreditoriui Z. Š. . Todėl tam, kad pripažinti, jog 2008 m. lapkričio 10 d. pakartotinis BAB „Daisotra“ kreditorių susirinkimas buvo šaukiamas laikantis įstatymų nustatytos tvarkos, būtinas kreditoriaus Z. Š. valios, inicijuojant 2008 m. spalio 27 d. neįvykusį BAB „Daisotra“ kreditorių susirinkimą, nustatymas. Tačiau byloje esantys įrodymai patvirtina kreditoriaus Z. Š. valios dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo nebuvimą. Iš apeliacinės instancijos teismui pateikto 2008 m. spalio 30 d. liudytojo apklausos protokolo, kuriame užfiksuoti Z. Š. parodymai, apklausiant jį kaip liudytoją baudžiamojoje byloje Nr. 20-2-00412-08, matyti, jog jis nurodė, kad „jokiose AB „Daisotra“ bankroto procedūrose aš nedalyvavau ir nesiruošiu dalyvauti, kaip minėjau visus minėtus reikalus tvarko AB „Daisotra“ akcininkas J. C. ir jo advokatai. Ar aš pasirašiau dar ant kažkokio dokumento, neatsimenu. Apie tai, kad aš kreditorių susirinkime turiu balų daugumą, aš nežinau“ (t. 26, b.l. 145-148). Šie įrodymai paneigia, jog 2008 m. spalio 27 d. turėjęs įvykti kreditorių susirinkimas buvo šaukiamas to reikalaujant kreditoriui Z. Š. . Todėl, nesant pagrindo 2008 m. spalio 27 d. šaukti BAB „Daisotra“ kreditorių susirinkimą, šiam neįvykus, nebuvo pagrindo šaukti ir pakartotinį kreditorių susirinkimą.

39Pažymėtina, jog kreditorių susirinkime ar pakartotiniame kreditorių susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti kreditoriai, kurių reikalavimus yra patvirtinęs teismas, arba jų įgalioti asmenys. 2008 m. lapkričio 10 d. pakartotiniame BAB „Daisotra“ kreditorių susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma, įskaitant balsavusius raštu kreditorius, sudarė 58,281 procentus visų bendrovės kreditorių finansinių reikalavimų. Iš 2008 m. lapkričio 10 d. BAB „Daisotra“ kreditorių susirinkimo dalyvių registracijos sąrašo matyti, jog šiame susirinkime dalyvavo ir jame priimamais klausimais balsų daugumą turinčio kreditoriaus Z. Š. vardu balsavo įgaliotas asmuo P. P. (t. 24, b.l. 60-67). Šiame dalyvių registracijos sąraše nurodyta, kad P. P. veikia 2008 m. rugsėjo 30 d. įgaliojimo pagrindu, tačiau pats įgaliojimas prie pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolo nebuvo pridėtas. Kadangi teismo patvirtinta šio kreditoriaus reikalavimų suma sudaro 52,866 procentus visų teismo patvirtintų BAB „Daisotra“ kreditorių reikalavimų sumos, pirmosios instancijos teismas pripažino, kad šio kreditoriaus pozicija priimant kreditorių susirinkimo nutarimus buvo lemiama ir kreditorių UAB „Cargo via“ bei UAB „Eurazijos logistika“ turimas balsų skaičius nebūtų turėjęs įtakos balsavimo rezultatams. Pažymėtina, jog šią išvadą būtų galima daryti tik nesant abejonių, jog priimant kreditorių susirinkimo nutarimus buvo išreikšta balsų daugumą turinčio kreditoriaus Z. Š. valia. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, jog byloje nėra pateikto 2008 m. rugsėjo 30 d. įgaliojimo, o taip pat į tai, jog iš baudžiamojoje byloje Nr. 20-2-00412-08 esančio 2008 m. spalio 30 d. liudytojo Z. Š. apklausos protokolo aiškiai matyti nesant susiformavusios jo valios dėl įgaliojimų veikti jo vardu, dalyvaujant BAB „Daisotra“ kreditorių susirinkime ir balsuojant jame priimamais klausimais, suteikimo, daro išvadą dėl kreditoriaus Z. Š. valios priimant ginčijamus pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimus nebuvimo. Todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė argumentus dėl skundus padavusių kreditorių galimos įtakos, svarstant 2008 m. lapkričio 10 d. vykusio pakartotinio BAB „Daisotra“ kreditorių susirinkimo darbotvarkėje numatytus klausimus. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad kreditoriaus UAB „Cargo via“ teismo patvirtintų reikalavimų suma sudaro 1,931 procentus, o kreditoriaus UAB „Eurazijos logistika“ teismo patvirtintų reikalavimų suma sudaro 29,196 procentus visų bendrovės kreditorių finansinių reikalavimų (t. 24, b.l. 60-67).

40Atsižvelgdama į minėtus 2008 m. lapkričio 10 d. kreditorių susirinkimo šaukimo tvarkos pažeidimus, o taip pat į šiame susirinkime sprendžiamais klausimais priimtų nutarimų svarbą bankroto procese, siekiant užtikrinant kreditorių teisių ir teisėtų interesų apsaugą (kreditorių susirinkimo perrinkimas; administratoriaus ataskaitos tvirtinimas; kreditorių komiteto narių skaičiaus nustatymas ir narių rinkimas; įgaliojimų kreditorių komitetui suteikimas ir kreditorių komiteto darbo reglamento tvirtinimas; įkeisto kilnojamojo turto pardavimo tvarkos bei pradinių kainų nustatymas; neįkeisto kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos ir pradinių pardavimo kainų nustatymas; BAB „Daisotra“ darbuotojų etatų ir atlyginimų jiems nustatymas ir tvirtinimas ir kt. klausimai), teisėjų kolegija pripažįsta, jog BAB „Daisotra“ pakartotinio kreditorių susirinkimo, įvykusio 2008 m. lapkričio 10 d., nutarimai turėjo būti pripažinti negaliojančiais. Šis skundus padavusių kreditorių pažeistų teisių gynimo būdas taikytinas atsižvelgiant į tai, jog nagrinėjamu atveju būtina pašalinti bet kokias abejones dėl procedūrinių pažeidimų galimos įtakos ginčijamuose kreditorių susirinkimo nutarimuose išreikštai kreditorių valiai, o taip pat abejones dėl BAB „Daisotra“ kreditoriaus Z. Š. tikrosios valios, suteikiant P. P. įgaliojimus atstovauti jį kreditorių susirinkime ir už jį balsuoti, išreiškimo. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, neįvertino visų nagrinėjamos kategorijos bylose teisinę reikšmę turinčių aplinkybių ir dėl to nevisapusiškai ir nepilnai ištyrė byloje esančius įrodymus, turinčius reikšmės teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui. Todėl Kauno apygardos teismo 2009 m. sausio 27 d. nutartis naikintina ir klausimas dėl 2008 m. lapkričio 10 d. įvykusio BAB „Daisotra“ pakartotinio kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais išspręstinas iš esmės. Teisėjų kolegija nepasisako dėl atskirtųjų skundų argumentų, susijusių su 2008 m. lapkričio 10 d. pakartotinio BAB „Daisotra“ kreditorių susirinkimo nutarimų esmės ginčijimu, kadangi dėl šioje nutartyje nustatytų kreditorių susirinkimo šaukimo ir balsavimo tvarkos pažeidimų nebuvo sukurtos tinkamos prielaidos jų priėmimui.

41Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

42Kauno apygardos teismo 2009 m. sausio 27 d. nutartį panaikinti.

43Pareiškėjų (kreditorių) uždarosios akcinės bendrovės „Eurazijos logistika“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Cargo via“ skundus tenkinti.

44Pripažinti negaliojančiais bankrutavusios akcinės bendrovės „Daisotra“ pakartotinio kreditorių susirinkimo, įvykusio 2008 m. lapkričio 10 d., nutarimus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. Kauno apygardos teismo 2006 m. liepos 3 d. nutartimi AB „Daisotra“ iškelta... 5. Įmonės kreditoriai UAB „Eurazijos logistika“ ir UAB „Cargo via“... 6. Kreditorius UAB „Eurazijos logistika“ kaip savo skundo faktinį pagrindą... 7. Kreditorius UAB „Cargo via“ kaip savo skundo faktinį pagrindą nurodė... 8. BAB „Daisotra“ administratorius atsiliepimuose į skundus nurodė, kad tiek... 9. Kauno apygardos teismas 2009 m. sausio 27 d. nutartimi atmetė UAB „Eurazijos... 10. UAB „Cargo via“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 11. 1. Teismas nepagrįstai nusprendė, kad UAB „Cargo via“ buvo tinkamai... 12. 2. Teismas nepagrįstai atmetė UAB „Cargo via“ prašymą dėl 2008 m.... 13. 3. Nutarimas dėl administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo buvo priimtas... 14. 4. Teismas netinkamai nusprendė dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo... 15. 5. 2008 m. lapkričio 10 d. kreditorių susirinkime patvirtintas kreditorių... 16. 6. Teismas neatsižvelgė, kad darbotvarkės 5-8 klausimais priimtais... 17. 7. Kreditorių susirinkimas BAB „Daisotra“ teritorijoje esančių padangų... 18. 8. Kreditorių susirinkimo sprendimas nutraukti sutartį su apsaugos įmone,... 19. 9. Teismas nepagrįstai dėl kiekvieno iš kreditorių susirinkime priimto... 20. 10. Teismui nebuvo pateiktas kreditoriaus, turėjusio daugiau kaip pusę teismo... 21. UAB „Eurazijos logistika“ atskiruoju skundu prašo: sustabdyti atskirojo... 22. 1. BAB „Daisotra“ administratoriaus įgaliotas asmuo pažeidė Kreditorių... 23. 2. Teismas negalėjo atmesti UAB „Eurazijos logistika“ skundo, remdamasis... 24. 3. Teismas, atmesdamas UAB „Eurazijos logistika“ skundą tuo pagrindu, kad... 25. 4. Skundžiama nutartis nepagrįstai grindžiama tuo, jog kreditorių... 26. BAB „Daisotra“ atsiliepimu į UAB „Eurazijos logistika“ atskirąjį... 27. BAB „Daisotra“ atsiliepimu į UAB „Cargo via“ atskirąjį skundą... 28. Atskirieji skundai tenkinami.... 29. Vadovaujantis LR CPK 320 straipsnio 1 dalimi, bylos nagrinėjimo apeliacine... 30. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas bankrutuojančios įmonės pakartotinio... 31. Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Lietuvos Respublikos įmonių... 32. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad teismui,... 33. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog 2008 m. spalio 27 d. neįvykus BAB... 34. Pažymėtina, jog kreditoriai turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose,... 35. Tinkamas kreditorių informavimas apie kreditorių susirinkimą apima tinkamo... 36. Kadangi įstatymas pakartotinio kreditorių susirinkimo sušaukimą sieja su 15... 37. Teisėjų kolegija pripažįsta, jog, sprendžiant, ar nagrinėjamu atveju buvo... 38. Kreditorių sušaukimo tvarką reglamentuoja ĮBĮ 22 straipsnis. Vadovaujantis... 39. Pažymėtina, jog kreditorių susirinkime ar pakartotiniame kreditorių... 40. Atsižvelgdama į minėtus 2008 m. lapkričio 10 d. kreditorių susirinkimo... 41. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2... 42. Kauno apygardos teismo 2009 m. sausio 27 d. nutartį panaikinti.... 43. Pareiškėjų (kreditorių) uždarosios akcinės bendrovės „Eurazijos... 44. Pripažinti negaliojančiais bankrutavusios akcinės bendrovės „Daisotra“...